Fiscale zaken - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

Fiscale zaken - Fiscus.fgov.be

Op grond van artikel 88, 2, 3°, van het EEG-Verdrag heeft de ECOFIN-Raad van 16 juli 2003

bovendien met eenparigheid van stemmen beslist dat de hernieuwing van de coördinatiecentra tot

einde 2005 geen staatssteun is, dit in tegenstelling tot de beslissing van 17 februari 2003 van de

Commissie.

“Nieuwe regeling”. Wet van 24 december 2002

Na onderzoek van de door België verstrekte inlichtingen heeft de Commissie op 23 april 2003

(Publicatieblad van 4 september 2003) een beslissing “in twee stappen” genomen.

In eerste instantie heeft de Commissie geoordeeld dat het verlenen van erkenningen en van

voorafgaande beslissingen aan de centra alsmede de forfaitaire vaststelling van het inkomen dat bij

toepassing van het “cost plus-systeem” (verhoogde kostenbasis) belastbaar is in de

vennootschapsbelasting in principe geen steunmaatregelen zijn.

In tweede instantie is de Commissie de mening toegedaan dat er twijfel bestaat omtrent de

verenigbaarheid met het Verdrag van de regeling die is voorzien voor de abnormale en goedgunstige

voordelen die de coördinatiecentra ontvangen, voor de vrijstelling van roerende voorheffing voor

dividenden, interest en royalty’s die door de coördinatiecentra worden uitgekeerd en voor de

vrijstelling van inbrengrecht. Zij heeft derhalve beslist om aangaande deze punten een formele

onderzoeksprocedure op te starten. De Belgische administratie zet haar besprekingen met de

Commissie verder met het oog op een aanpassing van de regeling aan de regels van de “staatssteun”.

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen moet zich in toenemende mate uitspreken

over de verenigbaarheid van de belastingwetgeving van de Lidstaten inzake directe belastingen met

het gemeenschapsrecht. Het Hof kan zich moeten uitspreken over het gemeenschapsrecht in

antwoord op prejudiciële vragen die door de nationale gerechtshoven van de Lidstaten gesteld worden

en kan door de Commissie en door de Lidstaten eveneens ingeschakeld worden in het kader van

inbreuk- en staatssteunprocedures.

De AFZ werkt mee aan het opstellen van memories van verdediging en van opmerkingen die in het

kader van deze zaken door de Belgische regering worden geformuleerd. In 2003 werden meer bepaald

opmerkingen voorgelegd in de zaak C-376/03 (D. tegen Hoofd van de eenheid

Particulieren/Ondernemingen/Buitenland). Deze zaak volgt op een prejudiciële vraag van een

Nederlands gerechtshof, met name of de voordelen die op grond van een dubbelbelastingverdrag aan

de inwoners van een Lidstaat worden toegekend automatisch moeten uitgebreid worden tot de

inwoners van al de andere Lidstaten. Een bevestigend antwoord op deze vraag zou de erkenning

impliceren binnen de Europese Unie van het principe van “de meest begunstigde natie” hetgeen de

Lidstaten ertoe zou verplichten om het voordeel van bepaalde bilateraal vastgelegde

begunstigingsclausules uit te breiden tot alle inwoners van de Europese Unie en zou tevens het

wederkerigheidsprincipe dat de grondslag vormt van elke bilaterale overeenkomst hypothekeren.

Met het oog op het opvolgen van de ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Justitie nemen

vertegenwoordigers van de AFZ ook deel aan vergaderingen met Lidstaten van de Europese Unie.

Dergelijke vergaderingen werden in 2003 georganiseerd in de maanden april en oktober.

Gemeenschappelijk Forum van de Europese Unie voor verrekenprijzen

In 2002 heeft de Commissie van de Europese Unie een Forum van de Europese Unie voor

verrekenprijzen opgericht op het vlak van de belastingregeling voor ondernemingen. Dat Forum is

samengesteld uit deskundigen uit de Lidstaten van de Europese Unie en uit de ondernemingssector en

beoogt met name de concrete toepassing van het “Arbitrageverdrag” van 23 juli 1990 te verbeteren

(het gaat om een instrument van de Gemeenschap dat tot doel heeft de dubbele economische

belasting te vermijden die voortvloeit uit de winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen).

In 2003 heeft de AFZ deelgenomen aan verscheidene vergaderingen van het Forum. De

werkzaamheden van het Forum hebben ertoe geleid dat in december 2003 een rapport kon opgesteld

worden met besluiten en aanbevelingen die zouden moeten leiden tot een verbeterde werking van het

“Arbitrageverdrag”.

More magazines by this user
Similar magazines