03.08.2013 Views

Mens en Arbeid - Saxion Hogescholen

Mens en Arbeid - Saxion Hogescholen

Mens en Arbeid - Saxion Hogescholen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Saxion</strong><br />

<strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong><br />

Nieuwsblad voor relaties van de Academie <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong><br />

In deze uitgave onder meer<br />

• <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong> Actueel<br />

• Spiritualiteit is hip!<br />

• Lector GGZ Peter Gooss<strong>en</strong>s: ‘Empowerm<strong>en</strong>t leidt tot empowerm<strong>en</strong>t’<br />

Kom verder. <strong>Saxion</strong>.<br />

saxion.nl/m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>arbeid<br />

Jaargang 5, nummer 1, februari 2010


In h o u d s o p g a v e<br />

2 Van de redactie<br />

3 Voor u, van de Academie <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong><br />

4 Het roer om…<br />

Jetske Nagtglas van Gre<strong>en</strong>peace<br />

6 Ama internationaal<br />

7 <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> arbeid WWW<br />

8 Herstelgerichte zorg <strong>en</strong> cliënt-empowerm<strong>en</strong>t<br />

Nieuwe lector GGZ Peter Gooss<strong>en</strong>s: ‘Empo-<br />

werm<strong>en</strong>t leidt tot empowerm<strong>en</strong>t’<br />

10 De m<strong>en</strong>s c<strong>en</strong>traal<br />

12 In gesprek met oud stud<strong>en</strong>t Binne Visser<br />

14 <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong> Actueel<br />

16 De week van… Kristel Fleer<br />

18 Contact met oud-stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> cruciaal<br />

19 “Wat echt belangrijk is”,<br />

column van Heidi Jans<strong>en</strong><br />

Co l o f o n<br />

<strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong> is e<strong>en</strong> uitgave van de Academie<br />

<strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong> van <strong>Saxion</strong>. Het blad verschijnt<br />

twee keer per jaar <strong>en</strong> wordt verspreid onder (oud)stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

werkveldcontact<strong>en</strong>, andere externe<br />

relaties <strong>en</strong> medewerkers van de AMA. Het overnem<strong>en</strong><br />

van artikel<strong>en</strong>, foto’s of illustraties mag uitsluit<strong>en</strong>d<br />

met toestemming van de eindredactie.<br />

Redactie<br />

Tea Althoff, Stefanie van d<strong>en</strong> Boogaart, Anke<br />

Buma, Anton Dijkstra, Claar Groot<strong>en</strong>, Heidi Jans<strong>en</strong><br />

(Jans<strong>en</strong> Loopbaanadvies), Gerland Loopstra,<br />

Marion Paulides (Tekst <strong>en</strong> Taal) <strong>en</strong> Dannie<br />

t<strong>en</strong> Zweege<br />

Eindredactie<br />

Dannie t<strong>en</strong> Zweege, Stefanie van d<strong>en</strong> Boogaart<br />

<strong>en</strong> Tea Althoff<br />

Fotografie<br />

Privé bezit<br />

Redactieadres<br />

<strong>Saxion</strong> Academie <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>Arbeid</strong> Postbus 501, 7400 AM Dev<strong>en</strong>ter<br />

Telefoon (0570) 60 30 16<br />

Mail t.h.althoff@saxion.nl<br />

Vormgeving <strong>en</strong> drukwerk<br />

Viadesign, Twello<br />

De redactie behoudt zich het recht voor om<br />

de aangeleverde kopij te bewerk<strong>en</strong>.<br />

Van de redactie<br />

Dit is het neg<strong>en</strong>de nummer van het AMA relatiemagazine, tev<strong>en</strong>s het eerste nummer<br />

van 2010. E<strong>en</strong> jaar waarin we hop<strong>en</strong> dat de economie weer wat aantrekt. Want hoe het<br />

economisch met Nederland gesteld is houdt ons allemaal bezig. In deze uitgave van het<br />

relatiemagazine staan we kort stil bij de gevolg<strong>en</strong> van de recessie op de arbeidsmarkt.<br />

De media staan iedere dag vol bericht<strong>en</strong> over ‘de crisis’, wij zett<strong>en</strong> de feit<strong>en</strong> op e<strong>en</strong><br />

rijtje.<br />

Tev<strong>en</strong>s stell<strong>en</strong> wij Peter Gooss<strong>en</strong>s aan u voor. Sinds medio 2009 is hij de nieuwe lector<br />

GGZ bij het K<strong>en</strong>nisc<strong>en</strong>trum Gezondheid, Welzijn & Technologie. Kristel Fleer, individueel<br />

trajectbegeleider bij Jonger<strong>en</strong>huis Harreveld, geeft ons e<strong>en</strong> kijkje in haar werkweek <strong>en</strong><br />

verschill<strong>en</strong>de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de academie vertell<strong>en</strong> over hun internationale stage ervaring<strong>en</strong>.<br />

Kortom, ook deze editie van <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong> is weer e<strong>en</strong> verzameling van allerlei<br />

artikel<strong>en</strong> waarmee wij u hop<strong>en</strong> te informer<strong>en</strong>, amuser<strong>en</strong> <strong>en</strong> inspirer<strong>en</strong>.<br />

De financiële crisis lijkt over zijn hoogtepunt<br />

he<strong>en</strong>, maar de gevolg<strong>en</strong> woeker<strong>en</strong> voorlopig nog<br />

door. Ik d<strong>en</strong>k dan niet alle<strong>en</strong> aan de ontwikkeling<br />

van de werkgeleg<strong>en</strong>heid, maar zeker ook aan het<br />

terugdring<strong>en</strong> van het door de crisismaatregel<strong>en</strong><br />

ontstane overheidstekort. Dit zal waarschijnlijk<br />

ook het hoger onderwijs rak<strong>en</strong>, ondanks het<br />

belang dat (nag<strong>en</strong>oeg) alle politieke partij<strong>en</strong><br />

hecht<strong>en</strong> aan het stimuler<strong>en</strong> van onze k<strong>en</strong>niseconomie.<br />

Het bevorder<strong>en</strong> van de participatie aan<br />

het hoger onderwijs is e<strong>en</strong> van de belangrijkste<br />

peilers onder dit voornem<strong>en</strong>. Desondanks gonst<br />

het van de bezuinigingsideeën van ti<strong>en</strong> proc<strong>en</strong>t<br />

efficiëntiewinst tot versobering van de studiefinanciering<br />

<strong>en</strong> verhoging van de collegegeld<strong>en</strong>.<br />

Wij, als AMA, zull<strong>en</strong> ons uiterste best do<strong>en</strong> om<br />

onze maatschappelijke functie gericht op ‘goed<br />

bachelor- <strong>en</strong> transferonderwijs’ <strong>en</strong> ‘gewaardeerd<br />

praktijkgericht onderzoek’ voor onze werkveld<strong>en</strong><br />

HRM <strong>en</strong> Toegepaste Psychologie te blijv<strong>en</strong><br />

vervull<strong>en</strong>. T<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van onderwijs blijft het<br />

Voor u,<br />

van de Academie <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong><br />

Voor u ligt het eerste nieuwsblad van 2010 voor alle relaties van onze academie. Ik w<strong>en</strong>s u<br />

allereerst e<strong>en</strong> inspirer<strong>en</strong>d <strong>en</strong> voorspoedig jaar toe.<br />

zeker in deze tijd<strong>en</strong> van snelle verandering belangrijk<br />

stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> e<strong>en</strong> brede basis mee te gev<strong>en</strong><br />

in hun bachelor <strong>en</strong> daarnaast in te zett<strong>en</strong> op e<strong>en</strong><br />

ruim assortim<strong>en</strong>t aan nascholing op hbo- <strong>en</strong> posthbo-niveau.<br />

Zo help<strong>en</strong> wij stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> oudstud<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

‘employable’ te word<strong>en</strong> <strong>en</strong> te blijv<strong>en</strong>.<br />

We zull<strong>en</strong> ons assortim<strong>en</strong>t zeker niet verminder<strong>en</strong>,<br />

zeker op het terrein van de Toegepaste Psychologie<br />

ligg<strong>en</strong> er nog veel mogelijkhed<strong>en</strong>. Ik<br />

d<strong>en</strong>k daarbij vooral aan psychodiagnostiek, e<strong>en</strong><br />

tak van sport waarin we al jar<strong>en</strong> expertise hebb<strong>en</strong><br />

ontwikkeld.<br />

Ik nodig u graag uit ons uw eig<strong>en</strong> opleidingsideeën<br />

of w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te lat<strong>en</strong> hor<strong>en</strong>, zowel voor<br />

HRM (Personeel & Organisatie <strong>en</strong> Loopbaanontwikkeling<br />

& <strong>Arbeid</strong>sintegratie) als voor e<strong>en</strong> van<br />

de hoofdrichting<strong>en</strong> van Toegepaste Psychologie.<br />

Joop Cupp<strong>en</strong><br />

Directeur Academie <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong><br />

3


Het roer om….<br />

Jetske Nagtglas van Gre<strong>en</strong>peace<br />

Jetkske Nagtglas is afgestudeerd aan de AMA in juni 1996, richting <strong>Arbeid</strong>svoorzi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong><br />

Studie & Beroepskeuze. Na twee jaar werk<strong>en</strong> in de commerciële sector gooide ze het roer<br />

om <strong>en</strong> ging ze aan de slag bij Gre<strong>en</strong>peace.<br />

Hoe is je carrière verlop<strong>en</strong> na<br />

het behal<strong>en</strong> van je AMA-diploma?<br />

Na de AMA wilde ik aanvankelijk nog doorstuder<strong>en</strong>.<br />

Ik b<strong>en</strong> to<strong>en</strong> dat najaar begonn<strong>en</strong> aan de studie<br />

COM (Cultuur Organisatie & Managem<strong>en</strong>t)<br />

aan de VU. Ik heb dit e<strong>en</strong> semester volgehoud<strong>en</strong>.<br />

Ik kwam er al snel achter dat ik e<strong>en</strong> dergelijke<br />

adviesfunctie eig<strong>en</strong>lijk minder interessant vond<br />

dan de functies waar ik door de AMA voor was<br />

opgeleid. Ik vond to<strong>en</strong> werk bij Mallinckrodt Medical<br />

bij de personeelsafdeling. Dit was de eerste<br />

van e<strong>en</strong> reeks van commerciële ban<strong>en</strong> in twee<br />

jaar. Hierna kwam ik terecht bij Gre<strong>en</strong>peace International.<br />

Ik heb daar ongeveer vijf jaar gewerkt,<br />

eerst als Salary & B<strong>en</strong>efits Officer, later als HRmanager.<br />

Na e<strong>en</strong> periode van reiz<strong>en</strong>, korte ban<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> vrijwilligerswerk b<strong>en</strong> ik weer gaan werk<strong>en</strong> bij<br />

Gre<strong>en</strong>peace. Dit keer bij Gre<strong>en</strong>peace Nederland<br />

als trainer van vrijwilligers. Del<strong>en</strong> van deze functie<br />

doe ik nog steeds, maar nu als freelancer sinds<br />

ik naar Groot-Brittanië b<strong>en</strong> verhuisd.<br />

Wat was je motivatie om bij<br />

Gre<strong>en</strong>peace te gaan werk<strong>en</strong>?<br />

Na twee jaar werk<strong>en</strong> in de commerciële sector<br />

kwam ik erachter dat geld mij niet motiveerde<br />

om te werk<strong>en</strong>. Ik ging op zoek naar e<strong>en</strong> baan in<br />

de non-profit sector. Het maakte mij niet uit welke<br />

organisatie het zou word<strong>en</strong>. Ik vond e<strong>en</strong> advert<strong>en</strong>tie<br />

in de krant voor e<strong>en</strong> Salary & B<strong>en</strong>efits<br />

Officer bij Gre<strong>en</strong>peace International <strong>en</strong> drie wek<strong>en</strong><br />

later zat ik achter mijn nieuwe bureau.’<br />

Waaruit bestaat je werk<br />

bij Gre<strong>en</strong>peace?<br />

Ik b<strong>en</strong> freelance trainer van vrijwilligers <strong>en</strong> nieuwe<br />

medewerkers van Gre<strong>en</strong>peace. Dit betek<strong>en</strong>t<br />

dat ik training<strong>en</strong> ontwikkel <strong>en</strong> verzorg. De vrijwilligers<br />

ler<strong>en</strong> onder andere gesprekstechniek<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ze ler<strong>en</strong> geweldloos actievoer<strong>en</strong>.<br />

Je b<strong>en</strong>t nu drie keer op expeditie<br />

geweest met Gre<strong>en</strong>peace teg<strong>en</strong> de<br />

walvisjacht. Wat is je meest bijzondere<br />

ervaring?<br />

De drie reiz<strong>en</strong> war<strong>en</strong> allemaal erg verschill<strong>en</strong>d.<br />

De eerste reis was het meest indrukwekk<strong>en</strong>d,<br />

omdat ik to<strong>en</strong> het jag<strong>en</strong> op walviss<strong>en</strong> van dichtbij<br />

heb meegemaakt. Ik was aan boord als bootbestuurder<br />

<strong>en</strong> voerde acties uit waarbij ik onder andere<br />

met e<strong>en</strong> rubberboot tuss<strong>en</strong> de harpo<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de walviss<strong>en</strong> in voer om ze te bescherm<strong>en</strong>. De<br />

meest bijzondere ervaring was de dag dat we op<br />

Antarctica hebb<strong>en</strong> doorgebracht. We hadd<strong>en</strong> to<strong>en</strong><br />

zestig dag<strong>en</strong> aane<strong>en</strong>geslot<strong>en</strong> op zee gevar<strong>en</strong>. We<br />

war<strong>en</strong> allemaal fysiek <strong>en</strong> emotioneel uitgeput van<br />

het actievoer<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de Japanse walvisvloot <strong>en</strong><br />

het zi<strong>en</strong> van het lijd<strong>en</strong> van de walviss<strong>en</strong>. Maar die<br />

dag zal ik nooit meer verget<strong>en</strong>. We wild<strong>en</strong> nog<br />

e<strong>en</strong> laatste actie uitvoer<strong>en</strong>. Ik stapte als eerste op<br />

het ijs <strong>en</strong> ik herinner mij dat ik mij to<strong>en</strong> als e<strong>en</strong><br />

astronaut voelde die op de maan stapte. Uit allerlei<br />

hoek<strong>en</strong> kwam<strong>en</strong> pinguïns aanlop<strong>en</strong>. Ze war<strong>en</strong><br />

heel erg nieuwsgierig <strong>en</strong> liep<strong>en</strong> zo op ons af.<br />

Ondanks deze afleiding lukte het uiteindelijk om<br />

ons gecoördineerd op het ijs te krijg<strong>en</strong> <strong>en</strong> speld<strong>en</strong><br />

we de tekst: Help End Whaling! met onze licham<strong>en</strong>.<br />

Na ontelbare foto’s te hebb<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

van de pinguins, ijsberg<strong>en</strong> <strong>en</strong> zeehond<strong>en</strong> stapt<strong>en</strong><br />

we weer aan boord <strong>en</strong> voer<strong>en</strong> weer terug naar<br />

huis.<br />

Wat hebb<strong>en</strong> jullie bereikt?<br />

De walviscampagne loopt al sinds de jar<strong>en</strong> ‘70 <strong>en</strong><br />

heeft tot nu toe ondermeer geresulteerd in e<strong>en</strong><br />

verbod op de commerciële walvisjacht <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

walvisreservaat rond Antarctica. Tijd<strong>en</strong>s de drie<br />

expedities in de Zuidelijke Oceaan, waarbij ik<br />

aanwezig was, heb ik zelf gezi<strong>en</strong> hoe we individuele<br />

walviss<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> gered. De expedities war<strong>en</strong><br />

de start van onze campagne gericht op het<br />

krijg<strong>en</strong> van steun van de Japanse bevolking.<br />

Aan welke acties heb je nog meer<br />

meegedaan?<br />

Ik b<strong>en</strong> nu elf jaar actief als actievoerder. We voer<strong>en</strong><br />

acties voor het verbod op TBT in scheepsverv<strong>en</strong><br />

(giftige stof die hormonale verandering<strong>en</strong><br />

teweegbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> in zeedier<strong>en</strong>), duurzame <strong>en</strong>ergie,<br />

het bescherm<strong>en</strong> van de oerboss<strong>en</strong> in Finland <strong>en</strong><br />

Canada, teg<strong>en</strong> de olieschade als gevolg van slecht<br />

onderhoud aan olie-installaties in Rusland, teg<strong>en</strong><br />

overbevissing in de Noordzee, teg<strong>en</strong> het loz<strong>en</strong><br />

van radio-actief water voor de kust bij Noord<br />

Frankrijk, teg<strong>en</strong> invoer van illegaal hout <strong>en</strong> illegale<br />

vis, voor de slachtoffers van de giframp in<br />

Bhopal <strong>en</strong> (meer rec<strong>en</strong>t) acties teg<strong>en</strong> kol<strong>en</strong>.<br />

Wat heb je in je huidige werk<br />

aan je AMA opleiding?<br />

In mijn huidige werk heb ik het meest gehad aan<br />

de didactiekless<strong>en</strong>, gespreksvoering, probleemgestuurd<br />

onderwijs, zelfreflectie-opdracht<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

psychologie.<br />

Je woont nu in Groot-Brittanië,<br />

hoe bevalt dat?<br />

Ik b<strong>en</strong> hier naar toe verhuisd vanwege mijn<br />

vri<strong>en</strong>d. Ik woon in Somerset buit<strong>en</strong> op het platteland.<br />

De rust <strong>en</strong> ruimte gev<strong>en</strong> e<strong>en</strong> hele prettige<br />

afwisseling op mijn onregelmatige <strong>en</strong> drukke lev<strong>en</strong>.<br />

Anke Buma<br />

Doc<strong>en</strong>t Academie <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong><br />

5


Uit onderzoek blijkt dat werkgevers internationale ervaring erg goed waarder<strong>en</strong>. Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

die in het buit<strong>en</strong>land studeerd<strong>en</strong> of stage liep<strong>en</strong>, vind<strong>en</strong> sneller e<strong>en</strong> baan. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

ontvang<strong>en</strong> ze e<strong>en</strong> hoger startsalaris <strong>en</strong> tel daarbij op de winst op het persoonlijke vlak.<br />

Daarnaast wordt de wereld steeds kleiner <strong>en</strong> het werk internationaler. Het kan maar zo dat<br />

je als stud<strong>en</strong>t voor e<strong>en</strong> congres naar het buit<strong>en</strong>land moet, e<strong>en</strong> e-mail moet schrijv<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong><br />

internationale partner of e<strong>en</strong> Engels studieboek moet lez<strong>en</strong>. Daarom stimuleert de AMA<br />

stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> internationaal te gaan <strong>en</strong> biedt ze verschill<strong>en</strong>de mogelijkhed<strong>en</strong>. Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de<br />

AMA del<strong>en</strong> hun ervaring.<br />

Stage lop<strong>en</strong> in Australië<br />

Op stage in het buit<strong>en</strong>land leer je natuurlijk iets<br />

over je vak <strong>en</strong> ook iets over e<strong>en</strong> andere cultuur.<br />

Larissa Kruizinga was op stage in Australië: ‘Het<br />

grootste verschil met Nederland is de m<strong>en</strong>taliteit<br />

van de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in Australië. De m<strong>en</strong>taliteit is heel<br />

anders dan in Nederland, zo zijn de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> veel<br />

meer geïnteresseerd, op<strong>en</strong> <strong>en</strong> relaxed <strong>en</strong> dat<br />

merkte ik niet alle<strong>en</strong> op mijn stage maar ook in<br />

het lev<strong>en</strong> er omhe<strong>en</strong>. Zo bracht<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> huurauto<br />

terug <strong>en</strong> vroeg<strong>en</strong> we aan de verhuurder hoe<br />

we het beste bij onze volg<strong>en</strong>de bestemming kond<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong>, hij zei: ‘Oh wacht maar ev<strong>en</strong> ik br<strong>en</strong>g<br />

jullie er wel ev<strong>en</strong> naar toe.’ Hierdoor voel je je<br />

snel thuis.’<br />

Afstuder<strong>en</strong> in Suriname<br />

Mariëlle van Aarle studeerde af in Suriname <strong>en</strong><br />

onderzocht de interne communicatie bij onderneming<br />

Fernandes. Haar viel het volg<strong>en</strong>de op in Suriname:<br />

‘De besluitvorming gaat in Suriname<br />

traag. Ook het werktempo ligt bij veel bedrijv<strong>en</strong><br />

lager dan in Nederland. Niet alle Surinamers sprek<strong>en</strong><br />

goed Nederlands, maar vrijwel iedere<strong>en</strong><br />

spreekt wel Sranantongo. Iedere<strong>en</strong> vraagt aan je:<br />

‘hoe gaat het?’ <strong>en</strong> dat wordt bedoeld als groet.<br />

E<strong>en</strong> goed antwoord is ‘Het gaat’ (dan gaat het<br />

goed).’<br />

Confer<strong>en</strong>tie in Pforzheim<br />

Voor stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn er ook mogelijkhed<strong>en</strong> om internationale<br />

confer<strong>en</strong>ties bij te won<strong>en</strong>. Ir<strong>en</strong>e Boer<br />

woonde e<strong>en</strong> confer<strong>en</strong>tie bij in Pforzheim. ‘Het<br />

was erg leuk om sam<strong>en</strong> te werk<strong>en</strong> met allerlei<br />

nationaliteit<strong>en</strong>, maar we moest<strong>en</strong> wel ev<strong>en</strong> aan<br />

elkaar w<strong>en</strong>n<strong>en</strong>. Ook vond<strong>en</strong> sommig<strong>en</strong> het lastig<br />

om Engels te prat<strong>en</strong>, maar binn<strong>en</strong> drie dag<strong>en</strong> zag<br />

je al e<strong>en</strong> grote vooruitgang.’<br />

International Days in Dev<strong>en</strong>ter<br />

De AMA heeft afgelop<strong>en</strong> januari de International<br />

Days georganiseerd. Dit ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t was voor<br />

tweedejaars stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> HRM <strong>en</strong> TP <strong>en</strong> werd ge-<br />

houd<strong>en</strong> in Dev<strong>en</strong>ter. Sprekers uit binn<strong>en</strong>- <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>land<br />

verteld<strong>en</strong> h<strong>en</strong> over het thema ‘Change’.<br />

Zo vertelde Marit Havermans hoe ze voor Shell de<br />

Europese personeelsafdeling<strong>en</strong> c<strong>en</strong>traliseerde.<br />

Binne Visser (zie ander artikel) was ook e<strong>en</strong> van<br />

de sprekers <strong>en</strong> vertelde over zijn tijd als Human<br />

Resource director bij e<strong>en</strong> groot internationaal bedrijf.<br />

Naast het volg<strong>en</strong> van workshops <strong>en</strong> lezing<strong>en</strong><br />

was er e<strong>en</strong> internationale markt waar stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

informatie kreg<strong>en</strong> over stagelop<strong>en</strong>, afstuder<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> in het buit<strong>en</strong>land.<br />

Minor HRM, Final Year<br />

En er gebeurt nog meer: in Enschede is er sinds<br />

dit jaar e<strong>en</strong> internationale minor HRM <strong>en</strong> volg<strong>en</strong>d<br />

studiejaar start het ‘Final Year’ in Enschede. Vorig<br />

jaar haald<strong>en</strong> twee Duitse stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> hun propedeuse<br />

met e<strong>en</strong> 8,3 gemiddeld. De AMA <strong>en</strong> de<br />

AMA-stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gaan steeds internationaler <strong>en</strong><br />

krijg<strong>en</strong> daar ook steeds meer mogelijkhed<strong>en</strong><br />

voor. We houd<strong>en</strong> u daar graag van op de hoogte!<br />

Claar Groot<strong>en</strong><br />

Doc<strong>en</strong>t Academie <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong><br />

De ontwikkeling<strong>en</strong> in de wereld van de Human Resource Managem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> psychologie<br />

gaan in e<strong>en</strong> snel tempo. Iedere dag is er weer nieuws. Er zijn veel<br />

websites die u kunn<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van actuele informatie. Hieronder staan er e<strong>en</strong><br />

aantal g<strong>en</strong>oemd.<br />

www.hrpraktijk.nl<br />

www.nvp-plaza.nl<br />

www.devvp.nl<br />

www.nvs-nvl.nl<br />

www.arbeidsdeskundig<strong>en</strong>.nl<br />

www.psynip.nl<br />

www.noloc.nl<br />

www.intermediairpw.nl<br />

www.p<strong>en</strong>oactueel.nl<br />

www.r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>s.nl<br />

www.nadadev<strong>en</strong>ter.nl<br />

Hebt u goede aanvulling<strong>en</strong>? E-mail ze dan naar t.h.althoff@saxion.nl.<br />

<strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong><br />

7


Herstelgerichte zorg <strong>en</strong> cliënt-empowerm<strong>en</strong>t<br />

Nieuwe lector GGZ Peter Gooss<strong>en</strong>s:<br />

‘Empowerm<strong>en</strong>t leidt tot empowerm<strong>en</strong>t’<br />

Peter J.J. Gooss<strong>en</strong>s RN PhD is per 1 juli 2009 bij het K<strong>en</strong>nisc<strong>en</strong>trum Gezondheid,<br />

Welzijn & Technologie aangesteld als lector voor de Geestelijke<br />

Gezondheidszorg (GGZ). Gooss<strong>en</strong>s heeft vele jar<strong>en</strong> ervaring opgedaan<br />

in de GGZ, zowel als hulpverl<strong>en</strong>er, alsook op het terrein van onderzoek<br />

<strong>en</strong> onderwijs. Naast zijn aanstelling bij <strong>Saxion</strong> is Gooss<strong>en</strong>s<br />

werkzaam als verpleegkundige bij Dim<strong>en</strong>ce <strong>en</strong> als s<strong>en</strong>ior<br />

onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmeg<strong>en</strong>.<br />

Peter Gooss<strong>en</strong>s: ‘Wat ik wil bereik<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> actief<br />

netwerk van geëngageerde professionals, onderzoekers,<br />

ervaringsdeskundig<strong>en</strong> <strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, dat<br />

ondersteun<strong>en</strong>d <strong>en</strong> inspirer<strong>en</strong>d is naar zijn deelnemers.<br />

Mijn ervaring is dat e<strong>en</strong> actieve netwerkorganisatie<br />

met heldere doelstelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> werkwijz<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>orm stimuler<strong>en</strong>d kan zijn om tot resultat<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisontwikkeling te kom<strong>en</strong>. Als we deze<br />

k<strong>en</strong>nis vervolg<strong>en</strong>s kunn<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> strom<strong>en</strong> van netwerk<br />

naar professionals, in de curricula van de<br />

opleiding<strong>en</strong> <strong>en</strong> vice versa, dan b<strong>en</strong> ik tevred<strong>en</strong>.<br />

Empowerm<strong>en</strong>t leidt tot empowerm<strong>en</strong>t. Lat<strong>en</strong> we<br />

van dat mechanisme volop gebruik gaan mak<strong>en</strong>!’<br />

Meer regie <strong>en</strong> zegg<strong>en</strong>schap<br />

voor cliënt<strong>en</strong><br />

In 2008 publiceerde GGZ Nederland, de koepelorganisatie<br />

van GGZ instelling<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> visiedocum<strong>en</strong>t<br />

voor de langerdur<strong>en</strong>de zorg. In dit visiedocum<strong>en</strong>t<br />

wordt het herstelconcept als leid<strong>en</strong>d<br />

principe in de zorg gesteld. Elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die hierin<br />

belangrijk zijn, zijn de inzet op versterking van<br />

de eig<strong>en</strong> regie van de cliënt, aandacht vanuit de<br />

zorg voor meerdere lev<strong>en</strong>sgebied<strong>en</strong>, het c<strong>en</strong>traal<br />

stell<strong>en</strong> van het eig<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>sverhaal van de cliënt<br />

<strong>en</strong> meer erk<strong>en</strong>ning voor <strong>en</strong> gebruik mak<strong>en</strong> van<br />

ervaringsk<strong>en</strong>nis van cliënt<strong>en</strong>. Empowerm<strong>en</strong>t van<br />

cliënt<strong>en</strong> is onmisbaar voor verandering. Cliënt<strong>en</strong><br />

moet<strong>en</strong> meer regie <strong>en</strong> zegg<strong>en</strong>schap krijg<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

gebruik<strong>en</strong> om te bepal<strong>en</strong> hoe hun lev<strong>en</strong> op verschill<strong>en</strong>de<br />

lev<strong>en</strong>sgebied<strong>en</strong> eruit moet zi<strong>en</strong>.<br />

Onderzoek lectoraat GGZ<br />

Het lectoraat GGZ is ingebed in het <strong>Saxion</strong> K<strong>en</strong>nisc<strong>en</strong>trum<br />

Gezondheid, Welzijn <strong>en</strong> Technologie.<br />

Er zal vanuit het lectoraat onderzoek word<strong>en</strong> ver-<br />

richt naar de zorgverbetering<strong>en</strong> die mogelijk zijn,<br />

de implem<strong>en</strong>tatie van vernieuwing<strong>en</strong> <strong>en</strong> de effect<strong>en</strong><br />

daarvan. Het lectoraat GGZ richt zich primair<br />

op innovaties in de langerdur<strong>en</strong>de GGZ, maar zal<br />

zich hier niet toe beperk<strong>en</strong>. Herstel begint immers<br />

al bij het eerste contact met de GGZ <strong>en</strong> richt<br />

zich tev<strong>en</strong>s op prev<strong>en</strong>tie van functieverlies in de<br />

breedste zin van het woord. Sjoerd de Vries, doc<strong>en</strong>t<br />

neuropsychologie <strong>en</strong> toegepast onderzoek<br />

van de AMA zal deel gaan uitmak<strong>en</strong> van de k<strong>en</strong>niskring<br />

van het lectoraat GGZ.<br />

Illness Managem<strong>en</strong>t & Recovery<br />

Binn<strong>en</strong> het lectoraat GGZ zijn twee programma’s<br />

te onderscheid<strong>en</strong> die deels met elkaar sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong><br />

maar ook ieder hun eig<strong>en</strong> dynamiek k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>.<br />

Het eerste programma richt zich op methodiekontwikkeling<br />

<strong>en</strong> implem<strong>en</strong>tatie. Speerpunt binn<strong>en</strong><br />

dit programma is het Illness Managem<strong>en</strong>t & Recovery<br />

(IMR) programma. IMR is e<strong>en</strong> bundeling van<br />

verschill<strong>en</strong>de evid<strong>en</strong>ce based behandelvorm<strong>en</strong><br />

gericht op herstel. Het doel is de patiënt toe te<br />

rust<strong>en</strong> met k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> om persoonlijke<br />

hersteldoel<strong>en</strong> te stell<strong>en</strong> <strong>en</strong> zelf de regie te<br />

kunn<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> over zijn/haar ziekte <strong>en</strong> het eig<strong>en</strong><br />

lev<strong>en</strong>. Met het IMR team van de Inidiana University<br />

Perdue University te Indianapolis, dr. M. Saylers, is<br />

sam<strong>en</strong>werking gezocht <strong>en</strong> inmiddels zijn de eerste<br />

resultat<strong>en</strong> geboekt. Het IMR programma zal via<br />

het opzett<strong>en</strong> van Best Practice Units (BPUs) aan instelling<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong>.<br />

Instrum<strong>en</strong>tontwikkeling<br />

Instrum<strong>en</strong>tontwikkeling is het tweede programma<br />

binn<strong>en</strong> het lectoraat GGZ. Op twee terrein<strong>en</strong><br />

zull<strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ontwikkeld. Instru-<br />

m<strong>en</strong>t<strong>en</strong> om bij patiënt<strong>en</strong> de mate van herstel <strong>en</strong><br />

zelfmanagem<strong>en</strong>t te met<strong>en</strong>, zodat op deze resultat<strong>en</strong><br />

de verdere behandeling kan word<strong>en</strong> gestuurd<br />

<strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> om de implem<strong>en</strong>tatie van<br />

hersteloriëntatie te kunn<strong>en</strong> stur<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> inv<strong>en</strong>tarisatie<br />

van bestaande instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> heeft ondertuss<strong>en</strong><br />

plaatsgevond<strong>en</strong>. Vertal<strong>en</strong>, valider<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

implem<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> van deze instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de<br />

BPU’s zijn de volg<strong>en</strong>de stapp<strong>en</strong>. Vooral binn<strong>en</strong> dit<br />

laatste programma is de k<strong>en</strong>nis die beschikbaar<br />

is binn<strong>en</strong> de opleiding Toegepaste Psychologie<br />

van grote waarde. Er is immers al e<strong>en</strong> lange traditie<br />

als het gaat om instrum<strong>en</strong>tontwikkeling <strong>en</strong><br />

validatie binn<strong>en</strong> de AMA.<br />

De belangstelling bij de instelling<strong>en</strong> in de regio<br />

om deel te nem<strong>en</strong> aan deze programma’s is groot.<br />

Het is dan ook e<strong>en</strong> mooi pakket dat bestaat uit<br />

zowel evid<strong>en</strong>ce based inhoud, als meetinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

om de resultat<strong>en</strong> van herstelgerichte<br />

zorg <strong>en</strong> empowerm<strong>en</strong>t te kunn<strong>en</strong> met<strong>en</strong>, alsmede<br />

de voortgang van de implem<strong>en</strong>tatie te kunn<strong>en</strong><br />

monitor<strong>en</strong>.<br />

Meer informatie<br />

Meer informatie rond de mogelijkhed<strong>en</strong> van het<br />

K<strong>en</strong>nisc<strong>en</strong>trum Gezondheid, Welzijn & Technologie<br />

of het lectoraat GGZ (Peter Gooss<strong>en</strong>s) kunt u<br />

krijg<strong>en</strong> door contact op te nem<strong>en</strong> met Francis<br />

Stam t.p.stam@saxion.nl of 0570 – 603 453<br />

Toegepaste Psychologie<br />

in de praktijk<br />

De opleiding Toegepaste Psychologie van <strong>Saxion</strong> geeft stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisbasis op het gebied van Coaching, Counseling, Diagnostisch<br />

& toegepast onderzoek <strong>en</strong> Training & prev<strong>en</strong>tie. E<strong>en</strong> opleiding<br />

ook die h<strong>en</strong> leert deze k<strong>en</strong>nis effectief te gebruik<strong>en</strong> in de praktijk.<br />

Wilt u wet<strong>en</strong> wat de mogelijkhed<strong>en</strong> zijn van stagiairs Toegepaste<br />

Psychologie binn<strong>en</strong> uw organisatie? Neem dan contact op met<br />

Annette Deiman, stagecoördinator Toegepaste Psychologie.<br />

Telefoon 0570-603 714<br />

Mail stagebureau.ama@saxion.nl<br />

saxion.nl/sta<br />

In Nederland won<strong>en</strong> naar schatting 160.000<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> ernstige psychiatrische stoornis.<br />

Meer dan 107.000 van h<strong>en</strong> maakt langdur<strong>en</strong>d<br />

gebruik van de Geestelijke Gezondheids-<br />

Zorg (GGZ). Het hebb<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> ernstige<br />

psychiatrische stoornis betek<strong>en</strong>t dat symptom<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> klacht<strong>en</strong> langdur<strong>en</strong>d, vaak e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong><br />

lang, aanwezig zijn. <strong>M<strong>en</strong>s</strong><strong>en</strong> met e<strong>en</strong> ernstige<br />

psychiatrische stoornis hebb<strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong> last<br />

van hun ziekte op zich, maar vooral ook van<br />

de gevolg<strong>en</strong> hiervan. Daarnaast hebb<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> ernstige psychiatrische stoornis<br />

vaak te mak<strong>en</strong> met stigmatisering. Hoe de<br />

ziekte verloopt, is voor iedere<strong>en</strong> weer anders.<br />

Voor sommige m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zijn de symptom<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

klacht<strong>en</strong> zo hevig dat e<strong>en</strong> beschermde of beschutte<br />

woonomgeving ook op de lange termijn<br />

nodig is. Alle aandacht <strong>en</strong> <strong>en</strong>ergie gaan<br />

dan uit naar het verminder<strong>en</strong> van <strong>en</strong> omgaan<br />

met deze klacht<strong>en</strong>. Bij ander<strong>en</strong> wissel<strong>en</strong> stabielere<br />

period<strong>en</strong> zich af met period<strong>en</strong> waarin<br />

klacht<strong>en</strong> sterker aanwezig zijn. In dat geval is<br />

(tijdelijke) opname soms nodig. Voor bijna<br />

27.000 m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met deze ernstige psychiatrische<br />

stoornis geldt dat zelfstandig won<strong>en</strong> niet<br />

meer mogelijk is. Zij verblijv<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> woonafdeling<br />

van e<strong>en</strong> GGZ-instelling of in e<strong>en</strong> woonvorm<br />

van e<strong>en</strong> Regionale Instelling voor Beschermd<br />

Won<strong>en</strong> (RIBW).<br />

9


De m<strong>en</strong>s c<strong>en</strong>traal<br />

Spiritualiteit is hip. Van bezinningsretraites, overvolle yogaless<strong>en</strong> <strong>en</strong> lifestyleblad<strong>en</strong> als<br />

Happinez <strong>en</strong> Onkruid tot Astro-tv <strong>en</strong> paranormale beurz<strong>en</strong>, er lijkt ge<strong>en</strong> ontkom<strong>en</strong> meer<br />

aan. Het was dan ook e<strong>en</strong> kwestie van tijd voordat spiritualiteit kon doordring<strong>en</strong> tot het<br />

bedrijfslev<strong>en</strong> <strong>en</strong> de laatste jar<strong>en</strong> is er e<strong>en</strong> to<strong>en</strong>ame te bemerk<strong>en</strong> in het aantal organisaties<br />

<strong>en</strong> managem<strong>en</strong>tgoeroes dat zich bezighoudt met deze zachte kant van zak<strong>en</strong>do<strong>en</strong>. Maar<br />

waarom <strong>en</strong> hoe zoud<strong>en</strong> organisaties aandacht moet<strong>en</strong> sch<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aan spiritualiteit?<br />

Corporatieve spiritualiteit<br />

Spiritualiteit komt van het Latijnse woord ‘spiritus’,<br />

dat ‘geest’ betek<strong>en</strong>t. In de breedste zin van<br />

het woord betek<strong>en</strong>t het dus ‘zak<strong>en</strong> van de geest’.<br />

Deze betek<strong>en</strong>is is echter zo breed, dat alles van<br />

religie tot esoterie onder de noemer ‘spiritualiteit’<br />

geschaard kan word<strong>en</strong>. Zoveel omschrijving<strong>en</strong><br />

als er zijn voor het begrip ‘spiritualiteit’, er zijn<br />

minst<strong>en</strong>s net zoveel omschrijving<strong>en</strong> én toepassing<strong>en</strong><br />

voor ‘spiritualiteit in organisaties’. Eén van<br />

de bek<strong>en</strong>dste uitdragers hiervan is Paul de Blot,<br />

hoogleraar Business Spiritualiteit aan Ny<strong>en</strong>rode<br />

Business Universiteit te Breukel<strong>en</strong>. Hij omschrijft<br />

business spiritualiteit als e<strong>en</strong> combinatie van zakelijke<br />

deskundigheid, teamspirit <strong>en</strong> e<strong>en</strong> stevig<br />

gewortelde spirituele kracht. Hoe zweverig dit<br />

ook mag klink<strong>en</strong>, het gaat uiteindelijk om meetbare<br />

prestaties, al dan niet in de vorm van geld.<br />

Hij spreekt over de id<strong>en</strong>titeit <strong>en</strong> de kernwaard<strong>en</strong><br />

van de organisatie <strong>en</strong> haar oprichters als oerkracht<br />

van e<strong>en</strong> organisatie. Vaak is deze grondinspiratie<br />

in de loop van de tijd ondergesneeuwd,<br />

terwijl die juíst de spirituele kracht achter succes<br />

kan zijn. Deze ‘corporatieve spiritualiteit’ zorgt<br />

voor e<strong>en</strong> inspirer<strong>en</strong>de, motiver<strong>en</strong>de <strong>en</strong> creatieve<br />

cultuur binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> organisatie.<br />

Voordel<strong>en</strong> voor de organisatie<br />

In het geseculariseerde Nederland ligt wat spiritualiteit<br />

betreft de nadruk meer op de m<strong>en</strong>s zelf<br />

dan op e<strong>en</strong> hogere macht. In e<strong>en</strong> interview vertelt<br />

Biemans over e<strong>en</strong> verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>d onderzoek bij e<strong>en</strong><br />

aantal organisaties dat spiritualiteit in hun bedrijf<br />

inbedt. Hierin kwam naar vor<strong>en</strong> dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die<br />

in e<strong>en</strong> spirituele organisatie werk<strong>en</strong> meer ‘interne<br />

cohesie’ ervar<strong>en</strong>; ze voel<strong>en</strong> zich ‘waardevol <strong>en</strong><br />

verbond<strong>en</strong>’. In het onderzoek wordt e<strong>en</strong> organisatie<br />

als spiritueel gedrev<strong>en</strong> bestempeld als deze<br />

aan t<strong>en</strong>minste vijf van de volg<strong>en</strong>de k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong><br />

voldoet:<br />

- e<strong>en</strong> spiritueel primair organisatiedoel<br />

- verantwoordelijkheid nem<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte van<br />

elkaar <strong>en</strong> de omgeving<br />

- flexibiliteit t<strong>en</strong> opzichte van elkaar <strong>en</strong> problem<strong>en</strong><br />

- overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong> ethische norm<strong>en</strong> <strong>en</strong> waard<strong>en</strong><br />

- zelfk<strong>en</strong>nis<br />

- e<strong>en</strong> spirituele visie van het managem<strong>en</strong>t die ook<br />

ruimte biedt voor persoonlijke invulling<br />

- vrijheid in verschill<strong>en</strong>de opzicht<strong>en</strong><br />

- spirituele communicatie<br />

- vrijgevigheid, ook van het managem<strong>en</strong>t<br />

- spirituele method<strong>en</strong> <strong>en</strong> rituel<strong>en</strong><br />

Biemans beweert naar aanleiding van het onder-<br />

zoek dat er grote voordel<strong>en</strong> zitt<strong>en</strong> aan het implem<strong>en</strong>ter<strong>en</strong><br />

van spiritualiteit in e<strong>en</strong> organisatie:<br />

‘spirituele organisaties zijn creatiever, hebb<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> groter innovatief vermog<strong>en</strong> <strong>en</strong> prester<strong>en</strong> beter.<br />

Medewerkers hebb<strong>en</strong> minder vaak last van<br />

e<strong>en</strong> burn-out <strong>en</strong> zijn beter bestand teg<strong>en</strong> stress.’<br />

En hoewel spiritualiteit in organisaties sceptici in<br />

eerste instantie als e<strong>en</strong> contradictie in de or<strong>en</strong><br />

klinkt, is het eig<strong>en</strong>lijk helemaal niet zo teg<strong>en</strong>strijdig.<br />

Spiritualiteit klinkt zweverig, terwijl het<br />

woord ‘organisatie’ vaak e<strong>en</strong> zakelijk beeld oproept,<br />

maar De Blot zegt hierover: ‘[…] E<strong>en</strong> organisatie<br />

is immers e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werkingsverband<br />

van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> als geestelijke wez<strong>en</strong>s.’ Deze geestelijke<br />

wez<strong>en</strong>s moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gestimuleerd door<br />

het di<strong>en</strong><strong>en</strong> van e<strong>en</strong> hoger doel, wat dat doel ook<br />

mag zijn.<br />

Mijn visie<br />

Ik b<strong>en</strong> ervan overtuigd dat spiritualiteit e<strong>en</strong> ondergesneeuwd<br />

elem<strong>en</strong>t in organisaties is. E<strong>en</strong><br />

groep, dus ook in e<strong>en</strong> organisatie, bestaat nu<br />

e<strong>en</strong>maal uit individu<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> geest, inspiratie<br />

<strong>en</strong> ideal<strong>en</strong> <strong>en</strong> zij vorm<strong>en</strong> de kern van e<strong>en</strong> bedrijf.<br />

Deze moet gevoed <strong>en</strong> gestimuleerd word<strong>en</strong> door<br />

aandacht te bested<strong>en</strong> aan de m<strong>en</strong>selijke geest <strong>en</strong><br />

het di<strong>en</strong><strong>en</strong> van e<strong>en</strong> hoger doel. Ik heb het hier<br />

niet over e<strong>en</strong> hogere macht, maar over e<strong>en</strong> inspirer<strong>en</strong>de<br />

bedrijfsvisie, duidelijke kernwaard<strong>en</strong> die<br />

de oerkracht van e<strong>en</strong> organisatie vorm<strong>en</strong> <strong>en</strong> aandacht<br />

voor ‘de m<strong>en</strong>s’ als onderscheid<strong>en</strong>de factor<br />

in e<strong>en</strong> bedrijf.<br />

Echter, ik kan begrip ton<strong>en</strong> voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die zegg<strong>en</strong><br />

dat spiritualiteit e<strong>en</strong> ‘luxegoed’ is. Ik b<strong>en</strong> mij<br />

er van bewust dat e<strong>en</strong> bedrijf dat in financiële<br />

problem<strong>en</strong> verkeert niet direct geïnteresseerd is<br />

in deze zachte kant van zak<strong>en</strong>do<strong>en</strong>. Daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong><br />

b<strong>en</strong> ik ook van m<strong>en</strong>ing dat e<strong>en</strong> bedrijf minder<br />

vatbaar is voor externe invloed<strong>en</strong> als er e<strong>en</strong> interne<br />

kracht aanwezig is die gebaseerd is op aandacht<br />

voor de grondinspiratie van e<strong>en</strong> organisatie<br />

<strong>en</strong> de m<strong>en</strong>selijke geest van werknemers. Spiritualiteit<br />

in organisaties is in dat opzicht ge<strong>en</strong> luxegoed,<br />

maar de basis voor e<strong>en</strong> goed functioner<strong>en</strong>de,<br />

gezonde organisatie met tevred<strong>en</strong><br />

medewerkers.<br />

Joan Oude Geerdink<br />

Stud<strong>en</strong>t Human Resource Managem<strong>en</strong>t<br />

Dit artikel is e<strong>en</strong> verkorte weergave van het artikel<br />

dat Joan heeft geschrev<strong>en</strong> voor het vak Schriftelijke<br />

Communicatie 2 binn<strong>en</strong> de opleiding HRM<br />

(Personeel <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong>).<br />

Voor dit artikel zijn onder<br />

andere de volg<strong>en</strong>de bronn<strong>en</strong><br />

geraadpleegd:<br />

Biemans, C. (2005, 3 mei). Spirit! Meer zin in<br />

sam<strong>en</strong>werking.<br />

(http://www.m<strong>en</strong>sc<strong>en</strong>traal.nl/tekst_Caroline_<br />

Biemans.html)<br />

Blot, P. de, (2008, 1 mei). Wat is nu eig<strong>en</strong>lijk<br />

Business Spiritualiteit?<br />

(http://pauldeblot.nl/2008/05/01/wat-is-nueig<strong>en</strong>lijk-business-spiritualiteit)<br />

Broekstra, G., Blot, P. de, Heijblom,<br />

R. Bommerez, J., Van Zijtveld, K. (2006)<br />

De brug naar Business Spiritualiteit: radicale<br />

vernieuwing begint bij de wortels. Eemnes:<br />

Uitgeverij Nieuwe Dim<strong>en</strong>sies.<br />

Klamer, H. (2004) Integriteit <strong>en</strong> <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t<br />

van bedrijv<strong>en</strong>: de bijdrage van Spiritualiteit.<br />

11


In gesprek met<br />

e<strong>en</strong> oud-stud<strong>en</strong>t...<br />

Binne Visser<br />

leeftijd: 41<br />

f u n C t i e:<br />

Eig<strong>en</strong>aar PAMpeople<br />

Binne Visser studeerde zesti<strong>en</strong> jaar geled<strong>en</strong> aan de AMA in Enschede.<br />

Oud-klasg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> hem nog herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> aan zijn directheid, grote<br />

mond, maar klein hartje. We stell<strong>en</strong> hem de vraag: ‘Hoe gaat het<br />

nu met je?’ Hij antwoordt: ‘Ik voel mij e<strong>en</strong> bevoorrecht m<strong>en</strong>s.’ Daar<br />

will<strong>en</strong> we natuurlijk meer van wet<strong>en</strong>!<br />

Op de AMA<br />

‘De AMA vond ik prettig: het was e<strong>en</strong> kleinschalige<br />

opleiding waar je met je naam werd aangesprok<strong>en</strong><br />

in plaats van met je registrati<strong>en</strong>ummer.<br />

Ik heb wel vier jaar het gevoel gehad van ‘oké, ik<br />

heb het prima naar mijn zin, maar wat leer ik nu<br />

precies?’ En ik miste destijds de mogelijkhed<strong>en</strong><br />

om internationale ervaring op te do<strong>en</strong>. Op mijn<br />

aansluit<strong>en</strong>de internationale masteropleiding<br />

Quality Managem<strong>en</strong>t ontdekte ik pas wat ik op de<br />

AMA heb ontwikkeld: e<strong>en</strong> beroepsvisie, gevoel<br />

voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> nuance. Ik zag hier ook voor het<br />

eerst dat stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uit andere disciplines met<br />

personeelsgerelateerde zak<strong>en</strong> worsteld<strong>en</strong>.<br />

Het belangrijkste wat ik in algem<strong>en</strong>e zin heb geleerd,<br />

is het belang van people managem<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />

de onzekerheid bij veel ‘techneut<strong>en</strong>’ op dat vlak.<br />

Anders gezegd: het vertal<strong>en</strong> van strategie naar<br />

werkvloer. Daar verdi<strong>en</strong> ik nu dan ook mijn brood<br />

mee.’<br />

Werk<strong>en</strong> na de AMA<br />

‘Vanuit mijn jaarstage bij Stork kreeg ik e<strong>en</strong> baan<br />

als P&O-adviseur, gecombineerd met de functie<br />

kwaliteitscoördinator. Het was e<strong>en</strong> heel operationele<br />

functie <strong>en</strong> hier heb ik in die drieënhalf jaar<br />

ook echt het vak geleerd. We war<strong>en</strong> met zijn<br />

drieën: de P&O-administratrice, het hoofd van de<br />

afdeling <strong>en</strong> ik als adviseur. Als er iemand ziek<br />

was, nam je het werk over: dan was ik ope<strong>en</strong>s<br />

manager of administrateur.<br />

Daarna b<strong>en</strong> ik P&O-manager geweest binn<strong>en</strong> het<br />

productiebedrijf Wavin KLS, waar ik productieverantwoordelijk<br />

was. Ik vond het interessant om<br />

mij te verbred<strong>en</strong>, maar het was e<strong>en</strong> zeer beheersmatige<br />

rol. To<strong>en</strong> ik e<strong>en</strong> aanbieding kreeg van het<br />

internationaal beursg<strong>en</strong>oteerd bedrijf ALPNET<br />

Inc. werd het voor mij echt anders. Hier werd ik<br />

na korte tijd eindverantwoordelijk voor de internationale<br />

HR-organisatie. Het was e<strong>en</strong> zware opdracht,<br />

maar wel heel boei<strong>en</strong>d. Deze uitdaging<br />

was helaas na drie jaar over to<strong>en</strong> we financieel<br />

weer gezond war<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd<strong>en</strong> overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

door de concurr<strong>en</strong>t.’<br />

PAMpeople<br />

‘Tja, <strong>en</strong> wat doe je dan? Ik b<strong>en</strong> voor mezelf begonn<strong>en</strong>,<br />

want ik wilde graag invloed uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> het verschil mak<strong>en</strong>. Ik heb eerst interimopdracht<strong>en</strong><br />

aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> in 2002 heb ik mijn eig<strong>en</strong><br />

bedrijf opgericht: PAMpeople. Ik combineer<br />

interimopdracht<strong>en</strong> met advisering, coaching <strong>en</strong><br />

training. Als interimmer b<strong>en</strong> ik stapsgewijs verder<br />

gespecialiseerd in organisatieontwikkeling <strong>en</strong><br />

verandermanagem<strong>en</strong>t. Ik vind deze situaties uitdag<strong>en</strong>d<br />

<strong>en</strong> interessant. Ik vind het in dat soort<br />

situaties erg belangrijk om m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> bij het proces<br />

te betrekk<strong>en</strong>, want dat vergroot het draagvlak.<br />

Verder zijn het ook vaak je m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die voor het<br />

onderscheid<strong>en</strong>d vermog<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong>, hoewel dat<br />

nog vaak onderschat wordt.<br />

Inmiddels werk<strong>en</strong> we met zijn vier<strong>en</strong> bij PAMpeople<br />

<strong>en</strong> we do<strong>en</strong> opdracht<strong>en</strong> door het hele land.<br />

Het is heerlijk om sam<strong>en</strong> met mijn collega’s te<br />

brainstorm<strong>en</strong> <strong>en</strong> pass<strong>en</strong>de oplossing<strong>en</strong> te zoek<strong>en</strong>.<br />

We hebb<strong>en</strong> ook e<strong>en</strong> transparant softwareinstrum<strong>en</strong>t<br />

ontwikkeld om verwachting<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong><br />

leidinggev<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> medewerkers beter af te<br />

stemm<strong>en</strong>: PAM 2.0. Het is e<strong>en</strong> hulpmiddel voor<br />

het voer<strong>en</strong> van functioneringsgesprekk<strong>en</strong>, beoordelingsgesprekk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> het opstell<strong>en</strong> van opleidingsplann<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> persoonlijke ontwikkelingstraject<strong>en</strong>.<br />

Het instrum<strong>en</strong>t is geschikt voor MKB-bedrijv<strong>en</strong>,<br />

maar ook voor grotere spelers <strong>en</strong> kan volledig<br />

word<strong>en</strong> afgestemd op de strategie <strong>en</strong> de dagelijkse<br />

praktijk van iedere organisatie. C<strong>en</strong>traal<br />

staat hierbij dat we kijk<strong>en</strong> naar waar de groeipot<strong>en</strong>tie<br />

zit van de medewerker. Het helpt bedrijv<strong>en</strong><br />

om binn<strong>en</strong> de randvoorwaard<strong>en</strong> van de organisatie<br />

de juiste m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> op de juiste plek te krijg<strong>en</strong>.<br />

Wat is de strategische richting van de organisatie,<br />

welke compet<strong>en</strong>ties zijn hiervoor noodzakelijk,<br />

wat zijn de huidige compet<strong>en</strong>ties van onze medewerkers<br />

<strong>en</strong> hoe gaan we dit op elkaar aan lat<strong>en</strong><br />

sluit<strong>en</strong>.<br />

Dat lijkt allemaal heel logisch, maar helaas lijk<strong>en</strong><br />

bij veel bedrijv<strong>en</strong> beoordelingsgesprekk<strong>en</strong> bijna<br />

op veroordelingsgesprekk<strong>en</strong>. Er wordt meer gekek<strong>en</strong><br />

naar de hoeveelheid gesprekk<strong>en</strong> die zijn<br />

gevoerd dan naar de kwaliteit van de gesprekk<strong>en</strong>.<br />

Daar geloof ik niet in. Ik geloof er wel in dat<br />

de groei <strong>en</strong> ontwikkeling van de medewerkers<br />

c<strong>en</strong>traal staat <strong>en</strong> dat je ook in h<strong>en</strong> moet blijv<strong>en</strong><br />

invester<strong>en</strong>. Het geeft me e<strong>en</strong> kick om dat voor<br />

elkaar te krijg<strong>en</strong>.’<br />

Netwerk<strong>en</strong> met <strong>Saxion</strong><br />

‘Waar ik steeds meer achter kom is dat netwerk<strong>en</strong><br />

ontzett<strong>en</strong>d belangrijk is. Niet alle<strong>en</strong> met andere<br />

bedrijv<strong>en</strong>, ook met k<strong>en</strong>nisinstelling<strong>en</strong>. We hebb<strong>en</strong><br />

net e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werkingsovere<strong>en</strong>komst geslot<strong>en</strong>:<br />

<strong>Saxion</strong> <strong>en</strong> PAMpeople. Ik vind het ook erg<br />

belangrijk om e<strong>en</strong> positieve bijdrage te lever<strong>en</strong><br />

aan het onderwijs. Vorig jaar heb ik voor de derdejaars<br />

deeltijdopleiding het vak strategische<br />

personeelsplanning gegev<strong>en</strong> <strong>en</strong> vorige week<br />

sprak ik nog op de NADA-bije<strong>en</strong>komst (netwerk<br />

voor alumni van AMA-stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, red.). Ik zie dat<br />

de opleiding grote stapp<strong>en</strong> voorwaarts maakt in<br />

term<strong>en</strong> van professionalisering. Het is goed om<br />

daar e<strong>en</strong> bijdrage aan te mog<strong>en</strong> lever<strong>en</strong>. En het<br />

maakt de cirkel ook weer rond.’<br />

Thuis in Deld<strong>en</strong><br />

‘Ik b<strong>en</strong> niet altijd aan het werk <strong>en</strong> ik neem ook tijd<br />

om van mijn gezin te g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>. We won<strong>en</strong> in Deld<strong>en</strong>,<br />

mooi gro<strong>en</strong>, maar toch dicht bij de snelweg.<br />

Mijn vrouw komt uit H<strong>en</strong>gelo <strong>en</strong> is gehecht aan<br />

Tw<strong>en</strong>te. Ik werk landelijk <strong>en</strong> vond bereikbaarheid<br />

ook erg belangrijk, vandaar deze keuze. Deld<strong>en</strong><br />

is ook nog erg overzichtelijk <strong>en</strong> dat vind ik erg<br />

prettig voor onze meid<strong>en</strong> Nynke <strong>en</strong> Femke. <strong>M<strong>en</strong>s</strong><strong>en</strong><br />

k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> elkaar nog in Deld<strong>en</strong>. Dat duidelijke<br />

<strong>en</strong> het gemoedelijke herk<strong>en</strong> ik van het dorp in<br />

Friesland waar ik zelf b<strong>en</strong> opgegroeid.<br />

Sinds vorig jaar heb ik er ook e<strong>en</strong> nieuwe passie<br />

bij: golf<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat doe ik in mijn woonplaats. Daarnaast<br />

vind ik het leuk om op mijn trike te rijd<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> zo alle binn<strong>en</strong>weg<strong>en</strong> van Tw<strong>en</strong>te te verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>.<br />

Heel verschill<strong>en</strong>de hobby’s, dat weet ik. Dat<br />

b<strong>en</strong> ik eig<strong>en</strong>lijk ook wel t<strong>en</strong> voet<strong>en</strong> uit: veelzijdig<br />

<strong>en</strong> ik voel me op mijn gemak in verschill<strong>en</strong>de omgeving<strong>en</strong>.<br />

Ik vind het <strong>en</strong>erzijds heel leuk om met<br />

directies om tafel te zitt<strong>en</strong>, maar anderzijds voel<br />

ik me ook erg op mijn plek op de werkvloer. Vanuit<br />

mijn beroep mag ik met veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> contact<br />

legg<strong>en</strong>, daar g<strong>en</strong>iet ik van <strong>en</strong> dus voel ik mij e<strong>en</strong><br />

gelukkig m<strong>en</strong>s!’<br />

Claar Groot<strong>en</strong><br />

Doc<strong>en</strong>t Academie <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong><br />

13


<strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong> Actueel<br />

Verwachte werkloosheid<br />

De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de werkloosheid oploopt naar<br />

6,5 proc<strong>en</strong>t in 2011. Deze stijging is minder sterk dan eerder werd voorzi<strong>en</strong>.<br />

In juni voorspelde DNB nog e<strong>en</strong> werkloosheid in 2011 van 8 á 9 proc<strong>en</strong>t.<br />

Bron: ww.dnb.nl<br />

Ontwikkeling HRM<br />

in huidige markt<br />

De afdeling HRM of personeelszak<strong>en</strong> moet zich<br />

door de verander<strong>en</strong>de arbeidsmarkt steeds meer<br />

bezighoud<strong>en</strong> met strategische bedrijfskeuzes.<br />

Waar zij teg<strong>en</strong>woordig vooral bezig is met korte<br />

termijn zak<strong>en</strong> zoals het ondersteun<strong>en</strong> bij het personeelsbeleid,<br />

wordt dit in de toekomst anders.<br />

Strategische thema’s zoals productiviteit, vergrijzing,<br />

krappere arbeidsmarkt<strong>en</strong>, inzetbaarheid <strong>en</strong><br />

kwaliteit van personeel word<strong>en</strong> de kernthema’s<br />

van toekomstig HRM-beleid.<br />

Bron: www.hrpraktijk.nl<br />

<strong>Arbeid</strong>smarktperspectiev<strong>en</strong><br />

hbo’ers<br />

De gevolg<strong>en</strong> van de kredietcrisis voor de arbeidsmarkt<br />

zull<strong>en</strong> nog jar<strong>en</strong> lang na-ijl<strong>en</strong>, zeker tot<br />

2013. Voor hbo’ers zijn de arbeidsmarktperspectiev<strong>en</strong><br />

nog het meest gunstig; voor academici <strong>en</strong><br />

ongeschoold<strong>en</strong> het meest ongunstig. E<strong>en</strong> geluk<br />

bij e<strong>en</strong> ongeluk is de vergrijzing. Omdat ouder<strong>en</strong><br />

met name op hbo-niveau werkzaam zijn, zull<strong>en</strong><br />

hbo-afgestudeerd<strong>en</strong> snel aan de slag kunn<strong>en</strong>.<br />

Bron: ROA (Researchc<strong>en</strong>trum voor Onderwijs <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong>smarkt).<br />

HR-professionals<br />

somber over<br />

eig<strong>en</strong> toekomst<br />

<strong>en</strong> salaris<br />

Slechts e<strong>en</strong> klein deel van de HR-professionals in<br />

loondi<strong>en</strong>st verwacht de kom<strong>en</strong>de twee jaar promotie<br />

te mak<strong>en</strong> (18%), terwijl bijna twee op de drie<br />

voorziet dat hun functie-inhoud in de toekomst<br />

zwaarder wordt. Daarnaast is ruim e<strong>en</strong> kwart ontevred<strong>en</strong><br />

met de hoogte van het salaris (27%).<br />

Bron: onderzoek ‘HR Tr<strong>en</strong>ds 2009-2010’ van salaris- <strong>en</strong> HRdi<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er<br />

ADP, adviesbureau Ber<strong>en</strong>schot <strong>en</strong> Performa<br />

Uitgeverij.<br />

Effect huidige markt op<br />

arbeidsvoorwaard<strong>en</strong><br />

De verander<strong>en</strong>de arbeidsmarkt heeft gevolg<strong>en</strong> voor de manier van d<strong>en</strong>k<strong>en</strong><br />

over werk <strong>en</strong> arbeidsrelaties. Organisaties <strong>en</strong> hun medewerkers moet<strong>en</strong><br />

steeds flexibeler zijn. Medewerkers word<strong>en</strong> niet langer alle<strong>en</strong> opgeleid tot<br />

specialist<strong>en</strong>, maar ook steeds breder geschoold. Zodat ze breder inzetbaar <strong>en</strong><br />

dus flexibel zijn. Hierbij past dat collectieve arbeidsvoorwaard<strong>en</strong> verschuiv<strong>en</strong><br />

naar individuele regeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> prestatiebeloning<strong>en</strong>.<br />

Bron: white paper van dr. Gerard Evers, directeur van het departem<strong>en</strong>t HRM van de Organisatie<br />

voor Strategisch <strong>Arbeid</strong>smarktonderzoek (OSA).<br />

Verwachte krapte<br />

arbeidsmarkt<br />

Hoewel de werkloosheid als gevolg van de eco-<br />

nomische crisis nu stijgt, wordt op de iets langere<br />

termijn wederom e<strong>en</strong> krappere arbeidsmarkt<br />

verwacht. Tuss<strong>en</strong> 2010 <strong>en</strong> 2015 verlat<strong>en</strong> ongeveer<br />

775.000 babyboomers de arbeidsmarkt. De<br />

instroom van schoolverlaters wordt echter geschat<br />

op zo’n 420.000.<br />

Bron: white paper van dr. Gerard Evers, directeur van het<br />

departem<strong>en</strong>t HRM van de Organisatie voor Strategisch <strong>Arbeid</strong>smarktonderzoek<br />

(OSA).<br />

15


De week van...<br />

Kristel Fleer<br />

leeftijd: 36<br />

f u n C t i e:<br />

Individueel trajectbegeleider<br />

Kristel werkt als individueel trajectbegeleider met de methodiek<br />

Work-Wise. Ze is in 2005 afgestudeerd aan de AMA binn<strong>en</strong> de richting<br />

Studie- <strong>en</strong> Beroepskeuze. Work-Wise helpt jonger<strong>en</strong> die geplaatst<br />

zijn in e<strong>en</strong> jeugdinrichting op weg naar e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>de baan of beroepsopleiding.<br />

Met behulp van de Work-Wise methodiek ondersteun<strong>en</strong><br />

ITB’ers jonger<strong>en</strong> zowel binn<strong>en</strong> als buit<strong>en</strong> de inrichting. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

richt Work-Wise zich op huisvesting, vrijetijdsbesteding <strong>en</strong> het<br />

opbouw<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> sociaal netwerk. In Work-Wise werk<strong>en</strong> alle Justitiele<br />

Jeugdinrichting<strong>en</strong> <strong>en</strong> meerdere JeugdZorgPlus-instelling<strong>en</strong> nauw<br />

sam<strong>en</strong>. De ITB’er begeleidt de jonger<strong>en</strong> via Work-Wise heel int<strong>en</strong>sief<br />

<strong>en</strong> op maat. Dit betek<strong>en</strong>t dat e<strong>en</strong> ITB’er in di<strong>en</strong>st is van de instelling<br />

waar de jonger<strong>en</strong> verblijv<strong>en</strong>.<br />

Kristel is sinds oktober 2005 werkzaam bij Jonger<strong>en</strong>huis<br />

Harreveld, op de unit Het Anker. Hier zitt<strong>en</strong><br />

jong<strong>en</strong>s die civielrechtelijk of strafrechtelijk<br />

geplaatst zijn <strong>en</strong> behandeling nodig hebb<strong>en</strong>. Was<br />

Harreveld e<strong>en</strong> Justitiële Jeugdinrichting, per 1 januari<br />

2010 is Harreveld e<strong>en</strong> JeugdZorgPlus-instelling<br />

geword<strong>en</strong>. Dit betek<strong>en</strong>t dat er vanaf dat mom<strong>en</strong>t<br />

alle<strong>en</strong> nog jong<strong>en</strong>s verblijv<strong>en</strong> die via Bureau<br />

Jeugdzorg, de Kinderbescherming of op eig<strong>en</strong><br />

verzoek binn<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>. Gemiddeld heeft Kristel<br />

ongeveer twintig à vijf<strong>en</strong>twintig jonger<strong>en</strong> onder<br />

haar hoede die ze int<strong>en</strong>sief begeleidt bij hun terugkeer<br />

naar de maatschappij. Tuss<strong>en</strong> al haar<br />

drukke bezighed<strong>en</strong> door heeft ze tijd gevond<strong>en</strong><br />

om over haar werkweek te vertell<strong>en</strong>.<br />

Maandag<br />

‘Mijn dag begint altijd met het doornem<strong>en</strong> van de<br />

mail. Vaak zijn er in het week<strong>en</strong>d of ’s avonds<br />

ding<strong>en</strong> in de groep gebeurd die vervolg<strong>en</strong>s weer<br />

consequ<strong>en</strong>ties hebb<strong>en</strong> voor mijn planning. Daarnaast<br />

krijg ik voortdur<strong>en</strong>d mail binn<strong>en</strong> waarin ik<br />

geïnformeerd wordt over de voortgang van jonger<strong>en</strong><br />

die al extern won<strong>en</strong>. Ik zit als e<strong>en</strong> soort<br />

spin in het web <strong>en</strong> heb met vele instanties contact.<br />

Vervolg<strong>en</strong>s heb ik e<strong>en</strong> eindrapportage geschrev<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> jeugdige die het Work-Wise scholings-<br />

<strong>en</strong> trainingsprogramma heeft afgerond. Hij<br />

heeft inmiddels drie maand<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> Harreveld<br />

gewoond <strong>en</strong> dan rond ik het traject af. Na zes<br />

maand<strong>en</strong> volgt dan nog e<strong>en</strong> laatste gesprek om<br />

te kijk<strong>en</strong> hoe het allemaal gaat <strong>en</strong> als het goed is<br />

neem ik dan voorgoed afscheid.<br />

Daarna b<strong>en</strong> ik met e<strong>en</strong> jongere naar Winterswijk<br />

gegaan. Hij is inmiddels zover dat hij binn<strong>en</strong>kort<br />

met proefverlof mag gaan. Hij blijft twee dag<strong>en</strong><br />

per week naar Harreveld terugkom<strong>en</strong> om zijn opleiding<br />

af te rond<strong>en</strong>. Daarnaast volgt hij e<strong>en</strong> sociaal<br />

activeringstraject waarbij ik hem begeleid <strong>en</strong><br />

coach sam<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> consul<strong>en</strong>te arbeidsintegratie.<br />

De laatste zak<strong>en</strong> moest<strong>en</strong> rondgemaakt word<strong>en</strong>.<br />

We hebb<strong>en</strong> ook de wijkag<strong>en</strong>t daar gesprok<strong>en</strong><br />

om k<strong>en</strong>nis te mak<strong>en</strong>. Vervolg<strong>en</strong>s b<strong>en</strong> ik terug<br />

naar Harreveld gegaan om alles administratief in<br />

orde te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> om alle betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> te informer<strong>en</strong>.<br />

Ik regel bijvoorbeeld ook zijn treinkaartje<br />

<strong>en</strong> maak afsprak<strong>en</strong> bij de reclassering.’<br />

Dinsdag<br />

‘Na het wegwerk<strong>en</strong> van de mail heb ik het ocht<strong>en</strong>doverleg<br />

gehad. Verteg<strong>en</strong>woordigers van alle afdeling<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong> dan bij elkaar om actuele zak<strong>en</strong><br />

door te nem<strong>en</strong>. Dit zijn afdelingshoofd<strong>en</strong>, pedagogisch<br />

medewerkers, gedragswet<strong>en</strong>schappers,<br />

medische di<strong>en</strong>st <strong>en</strong> de ITB’er. Verlofgangers, interne<br />

afsprak<strong>en</strong> met jeugdig<strong>en</strong> <strong>en</strong> opgelegde<br />

sancties word<strong>en</strong> daar onder andere besprok<strong>en</strong>.<br />

Daarna heb ik e<strong>en</strong> overleg gehad met e<strong>en</strong> collega<br />

ITB’er in het kader van e<strong>en</strong> overdracht van e<strong>en</strong><br />

jongere die uit e<strong>en</strong> andere instelling over is gekom<strong>en</strong>.<br />

Bij dit gesprek zit ook de jongere zelf om<br />

sam<strong>en</strong> te kijk<strong>en</strong> wat hij al gedaan heeft <strong>en</strong> hoe hij<br />

zak<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> heeft. Ik kan dan e<strong>en</strong> trajectplan<br />

schrijv<strong>en</strong> dat aansluit bij de huidige stand van zak<strong>en</strong>.<br />

Vervolg<strong>en</strong>s was er e<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nismakingsbespreking<br />

met betrekking tot deze jeugdige waar<br />

hij, zijn moeder, zijn voogdes, de behandelcoördinator,<br />

m<strong>en</strong>tor <strong>en</strong> ik bij aanwezig war<strong>en</strong>.<br />

’s Middags heb ik e<strong>en</strong> afspraak met de onderwijscoördinator<br />

van Harreveld om de mogelijkhed<strong>en</strong><br />

te besprek<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> jongere die ons binn<strong>en</strong>kort<br />

gaat verlat<strong>en</strong>. Hij is achtti<strong>en</strong> jaar <strong>en</strong> moet dan<br />

weg. Hij heeft alle theorie gehaald van het vmbo,<br />

maar moet e<strong>en</strong> deel van de praktijk nog do<strong>en</strong>. We<br />

gaan kijk<strong>en</strong> wat de vervolgmogelijkhed<strong>en</strong> voor<br />

hem zijn op e<strong>en</strong> ROC waarbij hij ook zijn vmbodiploma<br />

nog kan behal<strong>en</strong>. Na dit gesprek b<strong>en</strong> ik<br />

direct acties uit gaan zett<strong>en</strong> bij het ROC om zak<strong>en</strong><br />

helder te krijg<strong>en</strong>.’<br />

Wo<strong>en</strong>sdag<br />

‘Na het check<strong>en</strong> van de mail <strong>en</strong> het ocht<strong>en</strong>doverleg<br />

heb ik uitleg gekreg<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> ict-module<br />

voor de automatische declaratie van reiskost<strong>en</strong>.<br />

Vervolg<strong>en</strong>s heb ik overleg gehad met e<strong>en</strong> collega<br />

over e<strong>en</strong> jeugdige. Daarnaast heb ik aan rapportages<br />

gewerkt.<br />

’s Middags b<strong>en</strong> ik met e<strong>en</strong> jeugdige weg geweest<br />

om zijn nieuwe kamer te bekijk<strong>en</strong>. Hij gaat won<strong>en</strong><br />

onder de hoede van het Regionaal Instituut Beschermd<br />

Won<strong>en</strong>. We hebb<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisgemaakt met<br />

zijn nieuwe zaakwaarnemer <strong>en</strong> afsprak<strong>en</strong> gemaakt.<br />

Zijn ouders war<strong>en</strong> hier ook bij aanwezig.’<br />

Donderdag<br />

‘’s Ocht<strong>en</strong>ds was er e<strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>bespreking. Dit<br />

is e<strong>en</strong> driemaandelijks overleg waarbij ouders,<br />

Bureau Jeugdzorg, de school, de ITB’er <strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

van de afdeling aanwezig zijn. De jongere<br />

zelf zit er ook bij <strong>en</strong> we besprek<strong>en</strong> dan de voortgang.<br />

Op basis van dit gesprek past de behandelcoördinator<br />

het behandelplan aan. Ik neem hierbij<br />

de werkdoel<strong>en</strong> voor mijn rek<strong>en</strong>ing die<br />

betrekking hebb<strong>en</strong> op won<strong>en</strong>, werk<strong>en</strong>, ler<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

vrijetijdsbesteding.<br />

’s Middags b<strong>en</strong> ik met e<strong>en</strong> jeugdige naar e<strong>en</strong> intakegesprek<br />

geweest van e<strong>en</strong> arbeidstrainingsc<strong>en</strong>trum.<br />

Hij heeft e<strong>en</strong> Wajonguitkering <strong>en</strong> hij<br />

gaat eerst beschermd werkervaring opdo<strong>en</strong>. In<br />

e<strong>en</strong> nagebootste werkomgeving gaat hij daar tak<strong>en</strong><br />

uitvoer<strong>en</strong> op het gebied van inpakk<strong>en</strong>, ompakk<strong>en</strong>,<br />

drukwerk <strong>en</strong> kwaliteitszorg. Er wordt<br />

dan geobserveerd wat zijn werktempo is, hoe hij<br />

met leiding omgaat, wat zijn draaglast <strong>en</strong> draagkracht<br />

is. Daarna zett<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> toeleidingstraject<br />

voor hem uit om uiteindelijk e<strong>en</strong> plek op de reguliere<br />

arbeidsmarkt te vind<strong>en</strong>.’<br />

Vrijdag<br />

‘In principe werk ik alle<strong>en</strong> ’s ocht<strong>en</strong>ds <strong>en</strong> b<strong>en</strong> ik ’s<br />

middags vrij. Maar er gebeur<strong>en</strong> nog wel e<strong>en</strong>s onverwachte<br />

ding<strong>en</strong> die direct actie van mij vrag<strong>en</strong>.<br />

Dan b<strong>en</strong> ik er toch de hele dag. Deze ocht<strong>en</strong>d ga<br />

ik e<strong>en</strong> jeugdige bezoek<strong>en</strong> die net gestart is met<br />

zijn proefverlof <strong>en</strong> ondersteun ik hem in e<strong>en</strong> afspraak<br />

met reclassering.’<br />

Gerland Loopstra<br />

Doc<strong>en</strong>t Academie <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong><br />

17


Contact met oud-stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> cruciaal<br />

Alumnus: het deftige woord voor oud-stud<strong>en</strong>t of afgestudeerde. Maar als het aan <strong>Saxion</strong> <strong>en</strong><br />

de Academie <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong> (AMA) ligt, is het niet e<strong>en</strong> kwestie van uitzwaai<strong>en</strong>. Voor de<br />

hogeschool <strong>en</strong> de opleiding is het belangrijk om e<strong>en</strong> goede relatie met alumni te onderhoud<strong>en</strong>.<br />

Vanuit kwaliteitszorg: door betrokk<strong>en</strong>heid bij de onderwijsontwikkeling, -uitvoering<br />

<strong>en</strong> –evaluatie. En vanuit profilering: alumni zijn de ambassadeurs van de hogeschool <strong>en</strong><br />

hun opleiding<strong>en</strong>. Al zijn zij zich daar zelf niet altijd van bewust.<br />

De AMA <strong>en</strong> haar alumni<br />

De AMA vindt het belangrijk te beschikk<strong>en</strong> over<br />

e<strong>en</strong> sterk netwerk van werkvelddeskundig<strong>en</strong>.<br />

Werkvelddeskundig<strong>en</strong> die als professional in e<strong>en</strong><br />

organisatie werk<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> huidige stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

help<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> interessante stageplaats of e<strong>en</strong><br />

afstudeeropdracht. Maar zij kunn<strong>en</strong> ook als gastsprekers<br />

voor less<strong>en</strong> <strong>en</strong> workshops ingezet word<strong>en</strong><br />

of gevraagd word<strong>en</strong> voor interne commissies.<br />

De AMA draagt bij aan de verdere professionalisering<br />

van haar oud-stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> door het aanbied<strong>en</strong><br />

van post-hbo opleiding<strong>en</strong>, training<strong>en</strong> <strong>en</strong> cursuss<strong>en</strong>.<br />

Na de AMA (NADA)<br />

NADA is e<strong>en</strong> netwerk van afgestudeerd<strong>en</strong> die werkzaam<br />

zijn in het werkveld van de AMA. In dit unieke<br />

netwerk sprek<strong>en</strong> zij professioneel elkaars taal, omdat<br />

de AMA de geme<strong>en</strong>schappelijke basis is. NADA<br />

ver<strong>en</strong>igt veel k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> ervaring.<br />

Vanaf 1 januari 2010 is de NADA er niet alle<strong>en</strong><br />

voor afgestudeerd<strong>en</strong> in Dev<strong>en</strong>ter, maar ook in Enschede.<br />

Doordat de hogeschol<strong>en</strong> één werd<strong>en</strong>,<br />

was e<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijke alumniver<strong>en</strong>iging e<strong>en</strong> logisch<br />

gevolg. De uitbreiding van het led<strong>en</strong>bestand<br />

met afgestudeerd<strong>en</strong> uit Enschede vergroot<br />

het netwerk <strong>en</strong> komt daarmee het doel van NADA<br />

t<strong>en</strong> goede: k<strong>en</strong>nis del<strong>en</strong>.<br />

De NADA organiseert jaarlijks één of meerdere bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong><br />

op het gebied van HRM <strong>en</strong> Toegepaste<br />

Psychologie. Ze staan bek<strong>en</strong>d om de informele ma-<br />

nier van netwerk<strong>en</strong>, waarbij de <strong>en</strong>e keer het individu<br />

c<strong>en</strong>traal staat <strong>en</strong> de andere keer de organisatie.<br />

Vanaf 2010 word<strong>en</strong> er locatiegebond<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijke bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> georganiseerd.<br />

Meer info<br />

Voor meer informatie over de NADA kunt u terecht<br />

bij Tom Morssink, voorzitter NADA, tmorssink@hotmail.com<br />

of 06 455 80 327. Of kijk e<strong>en</strong>s<br />

op www.nadadev<strong>en</strong>ter.nl of de Linkedinpagina<br />

van NADA.<br />

Thomas Krikk<strong>en</strong>, NADA lid <strong>en</strong><br />

re-integratieconsul<strong>en</strong>t<br />

Lid zijn van NADA<br />

geeft mij het gevoel<br />

dat ik nog e<strong>en</strong> soort<br />

band heb met mijn<br />

opleiding/school.<br />

Het is leuk m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

te ontmoet<strong>en</strong> die<br />

e<strong>en</strong> zelfde achtergrond<br />

hebb<strong>en</strong>, maar<br />

die nu op diverse<br />

werkterrein<strong>en</strong> werkzaam zijn. NADA geeft<br />

daarbij binding. De bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> de<br />

mogelijkheid andere led<strong>en</strong> te ontmoet<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de onderwerp<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> stof tot nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong><br />

voor wat betreft het eig<strong>en</strong> handel<strong>en</strong>. Mijn professionele<br />

netwerk is door NADA gegroeid,<br />

wat in mijn huidige werk handig is.<br />

Column Heidi Jans<strong>en</strong><br />

Wat echt belangrijk is<br />

We mak<strong>en</strong> al meer dan e<strong>en</strong> jaar e<strong>en</strong> economische<br />

crisis mee. Wat hebt u ervan gemerkt? Misschi<strong>en</strong> zijn<br />

uw belegging<strong>en</strong> minder waard geword<strong>en</strong>. Misschi<strong>en</strong><br />

bleek het lastig om uw huis te verkop<strong>en</strong>, misschi<strong>en</strong><br />

heeft zelfs uw baan op de tocht gestaan of erger: u<br />

b<strong>en</strong>t uw baan kwijt geraakt. Maar b<strong>en</strong>t u in het afgelop<strong>en</strong><br />

jaar ook minder gelukkig geweest?<br />

In goede tijd<strong>en</strong> houd<strong>en</strong> we ons vaak bezig met meer<br />

<strong>en</strong> nieuwer. Bijvoorbeeld meer geld verdi<strong>en</strong><strong>en</strong>. Die<br />

<strong>en</strong>e salarisschaal hoger hebb<strong>en</strong> we toch verdi<strong>en</strong>d,<br />

nietwaar? We gaan tot aan de hoogste autoriteit<strong>en</strong> in<br />

onze organisatie om die verhoging voor elkaar te<br />

krijg<strong>en</strong>. De auto is echt aan vervanging toe <strong>en</strong> we<br />

kijk<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong>zelfde formaat of e<strong>en</strong> grotere, zeld<strong>en</strong><br />

kleiner. Als alles (financieel) goed gaat, zijn we op<br />

groei gericht <strong>en</strong> misschi<strong>en</strong> hoort dat ook zo.<br />

Maar als het dan plots e<strong>en</strong> beetje minder moet,<br />

schreeuw<strong>en</strong> de krant<strong>en</strong> <strong>en</strong> de actualiteit<strong>en</strong>programma’s<br />

moord <strong>en</strong> brand over alle ell<strong>en</strong>de die we te verdur<strong>en</strong><br />

schijn<strong>en</strong> te hebb<strong>en</strong>. Maar ervar<strong>en</strong> we dat ook<br />

echt zo? Ine<strong>en</strong>s lijkt die loonsverhoging minder belangrijk<br />

dan het behoud<strong>en</strong> van je baan. Die auto kan<br />

echt nog wel e<strong>en</strong> jaartje mee <strong>en</strong> die kler<strong>en</strong> van vorig<br />

jaar lijk<strong>en</strong> nog als nieuw. E<strong>en</strong> beetje bezuinig<strong>en</strong> lijkt<br />

zonder problem<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong>. Als ik de cijfers mag<br />

gelov<strong>en</strong>, zijn we massaal in kleinere auto’s gaan rijd<strong>en</strong>,<br />

we zijn gaan verbouw<strong>en</strong> in plaats van verhuiz<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> we zijn inderdaad onze kleding eindelijk e<strong>en</strong>s<br />

aan het afdrag<strong>en</strong>. Dit soort gegev<strong>en</strong>s vind je wel als<br />

je zoekt naar feit<strong>en</strong> over hoe de crisis ons gedrag<br />

beïnvloedt.<br />

Maar zijn er ook cijfers over zoiets vaags als geluk in<br />

barre tijd<strong>en</strong>? Ik k<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> geschied<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> van ouders<br />

<strong>en</strong> grootouders over echt barre tijd<strong>en</strong>, namelijk<br />

de oorlog. Als je het geluk had om op het platteland te<br />

won<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de oorlog, viel het met de honger nog<br />

wel mee, zo begrijp ik uit de verhal<strong>en</strong>. Ik hoor over<br />

sam<strong>en</strong> met de bur<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> dat je de winter doorkwam,<br />

over elkaar steun<strong>en</strong> door dik <strong>en</strong> dun, over de<br />

lol die je had bij dat <strong>en</strong>e petroleumlampje. Het klinkt<br />

als e<strong>en</strong> gezellige tijd. Misschi<strong>en</strong> lijkt dat maar zo omdat<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> ell<strong>en</strong>de ook graag snel verget<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> iets minder dramatisch voorbeeld dan: je eig<strong>en</strong><br />

stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>tijd. Ik weet niet hoe het u verging, maar ik<br />

had de tijd van mijn lev<strong>en</strong> met maar e<strong>en</strong> ti<strong>en</strong>de van<br />

het geld dat ik later zou verdi<strong>en</strong><strong>en</strong>. We sliep<strong>en</strong> op<br />

matrass<strong>en</strong> op de grond. We ging<strong>en</strong> op wo<strong>en</strong>sdag<br />

naar de pizzeria, omdat e<strong>en</strong> pizza dan ti<strong>en</strong> guld<strong>en</strong><br />

kostte. We dronk<strong>en</strong> wijn uit kartonn<strong>en</strong> pakk<strong>en</strong> <strong>en</strong> kler<strong>en</strong><br />

kocht<strong>en</strong> we tweedehands. Niets van die materiële<br />

ding<strong>en</strong> leek er toe te do<strong>en</strong>. We hadd<strong>en</strong> lol <strong>en</strong> kond<strong>en</strong><br />

de hele wereld aan.<br />

Stel dat die crisis nog veel harder toeslaat <strong>en</strong> we allemaal<br />

vele stapp<strong>en</strong> terug moet<strong>en</strong>, dan hoop ik dat u<br />

baat heeft bij herinnering<strong>en</strong> aan uw stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>tijd: u<br />

hebt al bewez<strong>en</strong> dat u van heel weinig geld kunt lev<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> dat het lev<strong>en</strong>sgeluk er ge<strong>en</strong> gram minder om<br />

hoeft te zijn!<br />

Heidi Jans<strong>en</strong><br />

zelfstandig gevestigd loopbaanadviseur in Amersfoort<br />

w w w .j a n s e n l o o p b a a n a d v i e s.n l<br />

19


Kom verder<br />

in HRM<br />

Schrijf u nu in bij <strong>Saxion</strong> K<strong>en</strong>nistransfer,<br />

Academie <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong> (AMA) voor<br />

e<strong>en</strong> praktijkgerichte post-hbo, training<br />

of leergang speciaal voor HRM professionals.<br />

K<strong>en</strong>nis van zak<strong>en</strong><br />

Wilt u als ambitieuze HRM professional uw<br />

k<strong>en</strong>nis op het gebied van arbeid, verzuim <strong>en</strong><br />

re-integratie verder ontwikkel<strong>en</strong>? Onze praktijkgerichte<br />

opleiding<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> u e<strong>en</strong> gedeg<strong>en</strong><br />

inzicht <strong>en</strong> actuele k<strong>en</strong>nis van zak<strong>en</strong>.<br />

Personeel <strong>en</strong> Organisatie<br />

• Personeel <strong>en</strong> Organisatie<br />

• Human Resource Accounting<br />

(i.s.m. met KPMG)<br />

<strong>Arbeid</strong>, Verzuim <strong>en</strong> Re-integratie<br />

• <strong>Arbeid</strong>sdeskundige<br />

• Jobcoach<br />

• Klantmanagem<strong>en</strong>t Re-integratie<br />

• Loopbaanontwikkeling <strong>en</strong><br />

<strong>Arbeid</strong>sintegratie<br />

• Trajectbegeleiding<br />

Meer wet<strong>en</strong>?<br />

Neemt u dan contact op met Truus Schreijer van <strong>Saxion</strong> K<strong>en</strong>nistransfer,<br />

Academie <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong>, telefoon (0570) 60 36 25,<br />

mail g.j.m.schreijer@saxion.nl of kijk op saxion.nl/m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>arbeid<br />

Kom verder. <strong>Saxion</strong>.<br />

saxion.nl/m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>arbeid<br />

Loopbaanbegeleiding<br />

• Loopbaanbegeleiding<br />

• Loopbaanoriëntatie <strong>en</strong> –advisering<br />

Algem<strong>en</strong>e cursuss<strong>en</strong><br />

• Assessm<strong>en</strong>t<br />

• Resultaatgericht Coach<strong>en</strong><br />

• Trainer als 2e beroep<br />

Hbo-opleiding<strong>en</strong> in deeltijd<br />

• Human Resource Managem<strong>en</strong>t<br />

(Personeel <strong>en</strong> <strong>Arbeid</strong>)<br />

• Toegepaste Psychologie<br />

Korte cursuss<strong>en</strong><br />

• Deskundig<strong>en</strong>oordeel UWV<br />

• Psychische problematiek <strong>en</strong> werk<br />

• Re-integratie in de praktijk<br />

• Update Praktijkgericht <strong>Arbeid</strong>srecht<br />

Jobcoach<br />

Speciaal voor jobcoaches <strong>en</strong> consul<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

die zich bezig houd<strong>en</strong> met<br />

de begeleiding van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

arbeidshandicap <strong>en</strong> zichzelf verder<br />

will<strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong> in dit vakgebied.<br />

Start: voorjaar 2010

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!