vervuiling van de openbare ruimte

portal.gmi.mr.com

vervuiling van de openbare ruimte

Leusdenpanel

Zesde peiling: Vervuiling van de openbare ruimte

Gemeente Leusden

Januari 2012


Colofon

Uitgave Uitgave : I&O Research BV

Van Dedemstraat 6c

1624 NN Hoorn

Tel. (0229) 282555

www.ioresearch.nl

Rapportnummer Rapportnummer : 2012-1820

Datum Datum : Januari 2012

Opdrachtgever Opdrachtgever : Gemeente Leusden

Auteurs Auteurs Auteurs : drs. Marion Holzmann

Tijmen Siermann, MSc

Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

2

Leusdenpanel


Inleiding

Inleiding Inleiding

Inleiding

Het Leusdenpanel is een instrument waarmee periodiek peilingen

worden gedaan naar de mening van de inwoners van Leusden over

uiteenlopende onderwerpen. Het digitale panel is in 2009 ontwikkeld

en opgezet in samenwerking met I&O Research.

Deze rapportage gaat in op de ervaringen van de panelleden met

vervuiling in de openbare ruimte, zoals zwerfafval, hondenpoep en

graffiti. De gemeente Leusden wil graag weten wat het effect is van de

180 extra geplaatste afvalbakken en het lesprogramma van de

Schoolsteeg op de basisschool. Daarnaast wordt gekeken naar de

bekendheid van het in 2010 ingevoerde Hondenbeleid. De gemeente

gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek voor het beleid ten aanzien

van vervuiling in de openbare ruimte.

Methode Methode van van van onderzoek onderzoek

onderzoek

Voor dit onderzoek zijn 1.340 panelleden uitgenodigd via een e-mail

om deel te nemen aan dit onderzoek. Er is na een week een rappel

verstuurd. In totaal hebben 602 panelleden de vragenlijst volledig

ingevuld, een respons van 45%. Alle panelleden zijn achttien jaar of

ouder.

De vragenlijst is door I&O Research opgesteld in samenwerking met de

gemeente Leusden.

3

Leusdenpanel

Analyse Analyse

Analyse

De antwoordcategorieën ‘weet niet/geen antwoord’ zijn (mits

aangegeven) buiten de analyse gehouden. Indien de percentages

niet optellen tot 100%, is dit (tenzij anders aangegeven) het

gevolg van afrondingsverschillen.


Samenvatting

Aanleiding Aanleiding onderzoek

onderzoek

De laatste jaren heeft de gemeente Leusden extra aandacht

besteed aan de bestrijding van zwerfafval. Een belangrijk

onderdeel van het project was het plaatsen van 180 afvalbakken

in de openbare ruimte. Hier kunnen ook hondenuitlaters

hondenpoep in deponeren. Daarnaast is er in oktober 2010 een

nieuw hondenbeleid ingegaan, en is er een Buitengewoon

Opsporings Ambtenaar (BOA) actief om dit beleid te handhaven.

Daarnaast wordt er door middel van het aanbrengen van een

coating op de parkeerdekken gepoogd overlast door graffiti te

beperken. Tot slot zijn er plakzuilen geplaatst om te voorkomen

dat posters het straatbeeld verrommelen. In deze peiling staan

deze maatregelen en de achterliggende problemen centraal.

Algemeen Algemeen beeld beeld

beeld

Van de achterliggende problemen ervaren Leusdenaren met name

hondenpoep als een probleem. Met name niet-hondenbezitters

willen graag dat de gemeente hier meer aan doet. Zwerfvuil

noemen de Leusdenaren na hondenpoep het meest als probleem.

Loslopende honden, verrommeling van het straatbeeld door

beplakking met posters en overlast door graffiti ziet men

beduidend minder vaak als probleem.

4

Leusdenpanel

hondenpoep

zwerfvuil

loslopende honden

verrommeling door

beplakking met posters

overlast door graffiti

Figuur 1

Percentage dat aspect als ‘probleem’ ziet

23%

26%

30%

44%

58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


Samenvatting

Zwerfafval Zwerfafval

Zwerfafval

Van de Leusdenaren die wel eens afval op zak hebben, gooit

driekwart dit altijd in de afvalbak. Het ontbreken van afvalbakken

in de buurt is een veelgenoemde reden waarom men afval niet in

de afvalbak gooit. De komst van de extra afvalbakken heeft

volgens één op de drie de situatie dan ook verbeterd.

Naast de plaatsing van de afvalbakken is er ook geïnvesteerd in de

opvoeding van kinderen met betrekking tot de omgang met afval.

Er is lesmateriaal gemaakt, waar scholen inmiddels gebruik van

hebben gemaakt. Onder de inwoners die een kind kennen die dit

lesprogramma heeft gevolgd, ziet ruim de helft positieve effecten.

In de meeste gevallen gaat het om aanspreken op ongewenst

gedrag en zelf afval niet weggooien in de openbare ruimte.

Graffiti

Graffiti

Naast de investeringen in het voorkomen van zwerfafval heeft de

gemeente zich bezig gehouden met het dagelijks schoonhouden

van het winkelcentrum Hamershof. De gemeente pakt de graffiti

aan door bij het opknappen van de parkeerdekken ook een coating

te laten aanbrengen. Door deze coating is het schoonmaken van

graffiti makkelijker. Ruim driekwart van de bevolking staat achter

dit concept.

5

Leusdenpanel

Verrommeling Verrommeling door door beplakking beplakking posters

posters

In het winkelcentrum is een plakzuil geplaatst waarop vrij posters

geplakt kunnen worden. Het doel hiervan is dat de rest van de

openbare ruimte vrij is van posters en zo schoner overkomt. Het

gebruik van de plakzuilen wordt door een overgrote meerderheid

(87 procent) gesteund. Volgens ruim de helft is er ook sprake van

een positief effect merkbaar in het winkelcentrum.

Hondenbeleid

Hondenbeleid

De gemeente Leusden is in 2010 begonnen met een nieuw

hondenbeleid. Hieronder valt een aanlijnplicht en een

opruimplicht van hondenpoep in de bebouwde kom. Dit

hondenbeleid is bij bijna alle hondenbezitters bekend.

Wanneer hondenbezitters hun hond uitlaten, nemen acht op de

tien hondenbezitters altijd een opruimmiddel mee. De

afvalbakken worden hierbij door ongeveer de helft gebruikt.

Ongeveer een kwart gebruikt deze (bijna) nooit. Driekwart van de

hondenbezitters lijnen de hond in de bebouwde kom altijd aan.

Slechts een fractie doet dit nooit.

Medio 2011 is een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

ingezet om onder meer toe te kijken op het naleven van het

hondenbeleid. Achttien procent heeft sinds de komst van de BOA

een afname in het aantal loslopende honden geconstateerd.


Uitkomsten


Afvalbakken

Afvalbakken Afvalbakken worden worden veel veel gebruikt; gebruikt; wanneer wanneer afvalbakken

afvalbakken

ontbreken ontbreken ontbreken gooit gooit gooit men men vaker vaker afval afval afval in in in openbare openbare openbare ruimte ruimte

ruimte

Zwerfafval is afval dat door mensen bewust of onbewust is

weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor

bestemd zijn. Dit afval bestaat voornamelijk uit

verpakkingsmateriaal van consumpties, sigarettenpeuken,

kauwgomresten en allerlei gebruiksgoederen als kranten,

folders en tissues.

Van 2008 tot en met 2011 heeft de gemeente Leusden in een

project extra aandacht besteed aan de bestrijding van

zwerfafval. Een belangrijk onderdeel van het project was het

plaatsen van 180 extra afvalbakken in de openbare ruimte

Zeven op de tien hebben wel eens afval bij zich als men

onderweg is binnen de gemeente Leusden. Driekwart van hen

gooit dit afval altijd in de afvalbak. Drie procent doet dit (bijna)

nooit. Haast en het ontbreken van afvalbakken in de buurt zijn

redenen waarom men afval niet in de afvalbak gooit. (zie kader)

In veel gevallen gaat het hierbij om organisch afval wat snel

verteerd, zoals klokhuizen of brood. Anderen nemen het afval

mee naar huis om het daar weg te gooien.

Een meerderheid ziet anderen soms gebruik maken van de

afvalbakken. De afvalbakken worden ook gebruikt om zwerfval

van anderen weg te gooien. Een klein kwart doet dit vaak of

altijd. Eén op de drie doet dit (bijna) nooit.

7

Leusdenpanel

Figuur 2

Wanneer u afval bij zich heeft in de openbare ruimte, hoe vaak gooit u uw

afval in een afvalbak?

1

Figuur 3

78% 15% 5%2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik zie anderen gebruik maken van afvalbakken

Ik gooi zwerfvuil van anderen wel eens in

afvalbakken

Altijd Vaak Soms Zelden Nooit

4%

29%

19%

Enkele Enkele redenen redenen waarom waarom men men afval afval niet niet in in de de afvalbak afvalbak gooit:

gooit:

“Omdat ik dan geen afvalbak kan vinden!”

“Bij afwezigheid van een afvalbak gooi ik organisch afval wel onder een struik of in een

sloot. Niet-organisch afval gaat mee naar huis of in een afvalbak als ik die tegenkom.”

“Als ik geen afvalbak tegenkom, of hij is overvol, en ik kan het in mijn jaszak

meenemen, dan gooi ik het thuis weg.”

“Afval in de vorm van bijvoorbeeld een klokhuis of laatste stukje brood is al gauw voor

de vogeltjes.”

46%

57%

21%

12% 3%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Altijd Vaak Soms Zelden Nooit


Zwerfvuil

Zwerfvuil Zwerfvuil volgens volgens 44 44 procent procent een een probleem; probleem; educatie educatie educatie kan

kan

helpen

helpen

Naast de plaatsing van de afvalbakken is er ook geïnvesteerd in

de opvoeding van kinderen. Om te voorkomen dat er zwerfafval

in de openbare ruimte terecht komt, is het belangrijk dat mensen

zich bewust zijn van hun gedrag. Jong geleerd is oud gedaan en

daarom is het bereiken van kinderen in dit project essentieel,

vindt de gemeente. Het Centrum voor Natuur en Milieu ‘de

Schoolsteeg’ heeft lesmateriaal gemaakt, waarmee de leerlingen

op de basisscholen kennis konden maken met het onderwerp. De

Schoolsteeg blijft de komende jaren het programma aanbieden

aan de scholen in Leusden.

Vijftien procent kent één of meer kinderen die hebben

meegedaan aan het lesprogramma van de Schoolsteeg. Volgens

ruim de helft van deze groep zijn de effecten hiervan merkbaar.

In de meeste gevallen gaat het om het aanspreken van anderen

wanneer zij iets weggooien. Bij negen procent gooit het kind zelf

ook minder afval in de openbare ruimte.

Al met al vindt 44 procent van de Leusdenaren dat zwerfafval

een probleem is in de gemeente. Een vergelijkbare groep roept

de gemeente op om meer aan dit probleem te doen. De komst van

de afvalbakken is hierbij nog niet voldoende, hoewel volgens één

op de drie dit de situatie wel heeft verbeterd.

8

Leusdenpanel

Figuur 4

Welk effect heeft het lesprogramma van de Schoolsteeg op het gedrag van het kind?

Het kind gooit minder vaak afval in de

openbare ruimte

Het kind spreekt vaker anderen aan op hun

‘weggooigedrag’

Geen effect

Overige effecten

Figuur 5

Bent u het eens met de volgende stellingen over zwerfvuil:

De gemeente Leusden moet meer doen aan

zwerfvuil

Zwerfvuil is een probleem in de gemeente Leusden

Sinds de komst van de extra afvalbakken ligt er

minder zwerfvuil in de omgeving

9%

32%

44%

44%

15%

28%

42%

39%

34%

22%

27%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens

49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%


Graffiti en beplakking met posters

Klein Klein kwart kwart ziet ziet graffiti graffiti in in in Leusden Leusden Leusden als als een een probleem

probleem

Tot slot is er – behalve in afvalbakken en de opvoeding van kinderen –

eveneens geïnvesteerd in het dagelijks schoonhouden van het winkelcentrum

Hamershof. Graffiti wordt bestreden door de winkeliers als het om hun

winkelpanden gaat. De gemeente pakt de graffiti van de parkeerdekken aan

door bij het opknappen van de dekken ook een coating te laten aanbrengen.

Door deze coating is het schoonmaken van graffiti makkelijker. Ruim

driekwart van de bevolking staat achter dit concept. Een klein kwart van de

inwoners vindt graffiti een probleem; ruim een kwart roept de gemeente op

meer aan de overlast door graffiti te doen.

Figuur 6

Bent u het eens met de volgende stellingen over graffiti:

Het aanbrengen van een coating om het

schoonmaken van graffiti te vergemakkelijken

is een goed idee

De gemeente Leusden moet meer doen aan

overlast door graffiti

Graffiti is een probleem in Leusden

24%

23%

78%

38%

49%

15% 7%

39%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens

9

Leusdenpanel

Bijna Bijna éé één éé één

n op op de de drie drie wil wil dat dat gemeente gemeente gemeente meer meer meer doet doet aan

aan

‘wildplakken

wildplakken

wildplakken’ wildplakken posters

posters

In het winkelcentrum is een plakzuil geplaatst waarop vrij posters

geplakt kunnen worden. Het doel hiervan is dat de rest van de

openbare ruimte vrij is van posters en zo schoner overkomt. Het

gebruik van de plakzuilen wordt door een overgrote meerderheid

(87 procent) gesteund. Volgens ruim de helft is er ook sprake van

een positief effect. Een kwart ziet het ‘wildplakken’ van posters als

een probleem. Bijna één op de drie wil graag dat de gemeente meer

doet aan deze vorm van verrommeling van het straatbeeld.

Figuur 7

Bent u het eens met de volgende stellingen over beplakking met posters:

Het is goed dat de gemeente Leusden met

plakzuilen werkt

De plakzuilen hebben het gewenste effect; de rest

van de openbare ruimte komt schoner over

De gemeente Leusden moet meer doen aan de

verrommeling van het straatbeeld door beplakking

met posters

Het plakken van posters op plekken waar dit niet

hoort is een probleem in Leusden

31%

26%

53%

87%

34%

39%

35%

30%

41%

8% 6%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens


Hondenbeleid

Meerderheid Meerderheid ziet ziet hondenpoep hondenpoep als als probleem probleem

probleem

Hondenpoep wordt door ruim de helft van de Leusdenaren als

een probleem gezien. Bijna de helft wil dan ook dat de gemeente

meer doet aan het hondenpoepprobleem. De plaatsing van de

afvalbakken heeft volgens 41 procent wel voor een verbeterde

situatie gezorgd.

Hondenbeleid Hondenbeleid onder onder hondenbezitters hondenbezitters hondenbezitters zeer zeer zeer bekend

bekend

Mede vanwege de omvang van dit probleem is de gemeente

Leusden in 2010 begonnen met een nieuw hondenbeleid. Dit

bestaat uit een aantal kernpunten:

Binnen de bebouwde kom in de gemeente Leusden moet

hondenpoep opgeruimd worden met uitzondering van de

ruwgrasbermen (het lange gras dat één à tweemaal per jaar

gemaaid wordt). Degene die de hond uitlaat moet altijd een

opruimmiddel bij zich hebben.

Honden moeten binnen de bebouwde kom zijn aangelijnd

Er is een aantal gebieden aangewezen als losloopgebied, zoals

de Liniedijk, het Jan Banninkpark en een gedeelte van de

Schammer.

Ongeveer één op de vijf Leusdenaren is zelf in het bezit van een

hond. Dit hondenbeleid is bij bijna alle hondenbezitters bekend.

Leusdenaren zonder hond zijn vaker minder bekend of helemaal

niet bekend met het beleid.

10

Leusdenpanel

Figuur 8

Bent u het eens met de volgende stellingen over hondenpoep:

Hondenpoep is een probleem in de gemeente

Leusden

De gemeente Leusden moet meer doen aan

hondenpoep

Sinds de komst van de extra afvalbakken ligt er

minder hondenpoep in de omgeving

Figuur 9

Bent u bekend met het hondenbeleid van de gemeente Leusden?

100%

80%

60%

40%

20%

0%

90%

36%

9%

43%

47%

41%

58%

27%

2%

21%

Ja, zeer bekend Ja, vaag bekend Nee, niet bekend

hondenbezitters niet-hondenbezitters

32%

25%

32%

18%

21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens


Hondenbeleid

Meerderheid Meerderheid houdt houdt houdt zich zich aan aan richtlijnen richtlijnen hondenbeleid

hondenbeleid

Bijna alle hondenbezitters laten zelf hun hond wel eens uit.

Wanneer ze dit doen nemen acht op de tien hondenbezitters

altijd een opruimmiddel mee. Acht procent doet dit nooit.

De afvalbakken worden hierbij door ongeveer de helft veel

gebruikt. Ongeveer een kwart gebruikt deze (bijna) nooit.

Driekwart van de hondenbezitters lijnen de hond in de

bebouwde kom altijd aan. Slechts een fractie doet dit nooit.

Enkele hondenbezitters ruimen niet (altijd) de hondenpoep

op. Hiervoor noemen zij zeer uiteenlopende redenen (zie

kader).

11

Leusdenpanel

Figuur 10

Hoe vaak handelt u volgens de onderstaande punten uit het

hondenbeleid:

Opruimmiddel mee

Hond(en) aangelijnd

binnen bebouwde kom

Hondenpoep in een

afvalbak

34%

80%

74%

Enkele Enkele redenen redenen waarom waarom men men hondenpoep hondenpoep niet niet in in de de afvalbak afvalbak gooit:

gooit:

“Overbodig, over een week is het vanzelf weg!”

“Dan moet ik door de poep van andere honden lopen om de poep van mijn hond (die

het graag ver van iedereen neerlegt) te kunnen opruimen.”

“We betalen hondenbelasting om zelf de poep op te ruimen. Beetje rare constructie.

Neem een voorbeeld aan de gemeente Huizen. Hier moet je ook opruimen, maar

betaal je geen hondenbelasting. Dit is in Leusden belachelijk hoog!”

“Wij hebben de hond aangeleerd dat ze alleen onder/tussen struikgewas haar

behoeftes mag doen. Ook als ze ergens los mag lopen, zoekt ze een struik of

slootrand als ze moet.”

20%

7%

17%

20% 8% 18%

8%

6% 3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Altijd Vaak Soms Zelden Nooit


Hondenbeleid

Komst Komst BOA BOA heeft heeft volgens volgens weinig weinig Leusdenaren Leusdenaren effect effect op

op

aantal aantal loslopende loslopende loslopende honden honden

honden

Medio 2011 is een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

ingezet om onder meer toe te kijken op het naleven van het

hondenbeleid. Bijna de helft van de Leusdenaren (46 procent) is

bekend met de BOA.

Veertien procent heeft sinds de komst van de BOA een afname

in het aantal loslopende honden geconstateerd.

Loslopende honden zijn volgens dertig procent van de inwoners

van Leusden een probleem. Eén op de drie ziet dan ook graag

dat er vanuit de gemeente meer wordt gedaan aan dit probleem.

12

Leusdenpanel

Figuur 11

Bent u het eens met de volgende stellingen over loslopende honden:

De gemeente Leusden moet meer doen aan

loslopende honden

Loslopende honden zijn een probleem in de

gemeente Leusden

Sinds de komst van de BOA zijn er minder

loslopende honden in de bebouwde kom

14%

33%

30%

44%

27%

31%

35%

43%

42%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens

More magazines by this user
Similar magazines