oktober 2008 - reactie college 2e peiling

portal.gmi.mr.com

oktober 2008 - reactie college 2e peiling

Hof van Twente, 27 november 2008

PERSBERICHT

Intentie wordt opgenomen in uitvoeringsprogramma 2009

Centrum Goor mogelijk autovrij

Het college van B&W van Hof van Twente gaat de mogelijkheid van invoering

van een autovrij régime in het centrum van Goor nader bekijken. De maatregel

wordt opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2009 van het Gemeentelijk

Mobiliteitsplan dat in december ter besluitvorming aan de raad wordt

voorgelegd.

Onlangs is een peiling gehouden onder de bevolking om het draagvlak voor het

autovrij maken van het winkelgedeelte in de Grotestraat in Goor te onderzoeken. De

resultaten van het Hofpanel laten een duidelijke voorkeur zien voor het weren van

autoverkeer in het dit gedeelte van de Grotestraat: 68% is (zeer) positief en 14%

(zeer) negatief. Uit een parkeeronderzoek dat onder meer in Goor en Delden werd

uitgevoerd, blijkt dat de huidige capaciteit in het centrum meer dan voldoende is om

aan de vraag te voldoen.

Het college gaat nu verder onderzoek doen op welke wijze de maatregel ingevoerd

kan worden en voor welke wegvakken van de Grotestraat het régime zou moeten

gelden.

Langestraat Delden

De gemeente heeft ook de situatie in de winkelstraat van Delden nader bekeken. Zij

krijgt in toenemende mate signalen dat de huidige inrichting van de Langestraat in

Delden als onprettig en onveilig wordt ervaren. Dit is te wijten aan een combinatie

van geparkeerde auto’s, veel doorgaand verkeer en een smal wegprofiel. Daarnaast

staan er veel obstakels op het trottoir in de vorm van uitstallingen van winkels,

gestalde fietsen en straatmeubilair. Het parkeeronderzoek heeft uitgewezen er geen

probleem bestaan met parkeren in de Langestraat te Delden. Het college heeft

besloten om de komende tijd te onderzoeken of meer rust en ruimte kan worden

gecreëerd door een combinatie van maatregelen in het kader van het

uitstallingsbeleid, (rolstoel)toegankelijkheid, de verkeerscirculatie of het opheffen van

een beperkt aantal parkeerplaatsen.

Het verminderen van het aantal parkeerplaatsen in de Langestraat heeft een redelijk

draagvlak onder de leden van het Hofpanel: 69% is (zeer) positief en 11% (zeer)


negatief. Het weren van doorgaand verkeer in de Langestraat levert iets meer

discussie op onder de (Deldense) panelleden, al is nog steeds een ruime

meerderheid van de Deldense panelleden (61%) (zeer) positief en 24% (zeer)

negatief.

Het Hofpanel geeft aan geen probleem te hebben met een eventuele blauwe

(parkeerschijf)zone in de Langestraat, maar het parkeeronderzoek heeft aangetoond

dat er geen aanleiding is om een dergelijke zone in te stellen. Het college ziet hier

dan ook voorlopig van af.

More magazines by this user
Similar magazines