november 2012 - resultaten 15e peiling

portal.gmi.mr.com

november 2012 - resultaten 15e peiling

Hofpanel

Resultaten Resultaten Resultaten peiling peiling peiling 15 15: 15 15:

: gebruik gebruik van van nieuwe nieuwe media media

juli 2012

1. 1. 1. Inleiding Inleiding

Inleiding

Tussen 28 juni en 8 juli 2012 is er een peiling onder het Hofpanel – het burgerpanel van de gemeente

Hof van Twente – uitgezet. Het onderwerp van deze peiling is de inzet van (nieuwe) media door de gemeente.

Met onder meer aandacht voor het gebruik van social media, zoals Facebook en twitter. De

gemeente Hof van Twente wil graag haar (digitale) dienstverlening en communicatie met inwoners verder

verbeteren. Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van deze peiling. In totaal zijn er 2.362 panelleden

uitgenodigd om aan deze peiling deel te nemen. Uiteindelijk vulden 687 van hen de vragenlijst

volledig in. De respons komt hiermee uit op 29 procent.

Er deden meer mannen (59 procent) dan vrouwen (41 procent) mee. Tweederde (66 procent) van de

panelleden is 50 jaar of ouder. Voor het lidmaatschap van het Hofpanel is een internetverbinding vereist.

Het is aannemelijk dat de panelleden vaker online zijn dan gemiddelde inwoners van de gemeente

Hof van Twente. Hiermee moet bij de interpretatie van de resultaten rekening worden gehouden. De

resultaten zijn herwogen naar leeftijd, geslacht en kern. De meeste panelleden (84 procent) vonden het

onderwerp van deze peiling interessant. Achtereenvolgens worden in deze nieuwsbrief de website van

de gemeente, het gebruik van social en smart media, bekendheid en gebruik van lokale en regionale

online media en de mening van panelleden over de inzet van nieuwe media door de gemeente Hof van

Twente besproken.

2. 2. Website Website van van de de gemeente

gemeente

De overgrote meerderheid van de panelleden kent de website van de gemeente Hof van Twente.

Figuur Figuur Figuur 1

1

Kent u de website van de gemeente? (n=687)

88% 12%

0% 25% 50% 75% 100%

ja nee

De volgende vragen zijn gesteld aan panelleden die de gemeentelijke website kennen en wel eens bezoeken.

Viervijfde (82 procent) van de panelleden die de gemeentelijke website kennen (zie vorige figuur)

heeft deze in de afgelopen twaalf maanden bezocht, 15 procent in de laatste week voor dit onderzoek

en drie op de tien in de laatste maand ervoor (figuur 2). Slechts 1 procent heeft de website van de

gemeente nog nooit bezocht. Gepercenteerd over alle panelleden heeft 37 procent de website van de

gemeente in de maand voorafgaand aan dit onderzoek bezocht.

1


Figuur Figuur 2

2

Wanneer heeft u de website voor het laatst bezocht? (n=592)

afgelopen week

afgelopen maand

afgelopen half jaar

afgelopen jaar

langer geleden

nog nooit bezocht

1%

3%

13%

15%

29%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Verreweg de meeste panelleden bezoeken de website van de gemeente als burger, op grote afstand

gevolgd door ‘ondernemer’ of als lid van een belangen- of bewonersvereniging. Onder ‘anders’ noemt

men vooral ‘beroepsmatig’, bijvoorbeeld als medewerker van een zorginstelling of bestuurslid van een

politieke partij.

Figuur Figuur 3

3

In welke hoedanigheid bezoekt u de website van de gemeente Hof van Twente? (meerdere antwoorden

mogelijk, n=602)

burger

ondernemer

lid van belangengroepering

lid van bewonersvereniging

lid van andere vereniging

anders

4%

2%

6%

4%

12%

95%

0% 25% 50% 75% 100%

De panelleden die de gemeentelijke website bezocht hebben, zochten vooral naar informatie over gemeentelijke

dienstverlening, zoals het digitaal loket en informatie over producten en diensten (tabel 1).

Op enige afstand volgen algemene informatie over de gemeente, meldingen en klachten (over de woonomgeving)

en bekendmakingen, zoals verleende vergunningen, geactualiseerde bestemmingsplannen en

het aankondigen van nieuw beleid. Onder ‘anders’ (8 procent) noemen de panelleden onder meer subsidies

(meerdere keren voor zonnepanelen), de openingstijden van het gemeentehuis en de tijden waarop

het huisvuil wordt opgehaald. Niemand heeft het ondernemersloket bezocht, ook niet de ondernemers

onder de panelleden. Ondernemers in het Hofpanel zoeken wel vaker dan andere panelleden naar informatie

over bekendmakingen. Van de ondernemers in het panel zoekt 27 procent naar informatie over

bekendmakingen tegenover 9 procent van alle panelleden.

2


Tabel Tabel Tabel 11

1

Naar welke informatie heeft u gezocht bij uw laatste bezoek aan de website? (n=585)

gemeentelijke dienstverlening 36%

algemene informatie over de gemeente Hof van Twente 11%

meldingen en klachten 9%

bekendmakingen 9%

belastingen en heffingen 6%

politiek 5%

nieuwsberichten 4%

evenementen 4%

wonen 3%

wegopbrekingen/bouwprojecten 2%

voorzieningen 2%

werk en bijstand 1%

ondernemersloket 0%

anders 8%

De meeste bezoekers van de website (70 procent) vonden wat ze zochten, voor een vijfde was dit ‘deels’.

Degenen die de informatie niet of deels konden vinden waren onder meer op zoek naar informatie over

kapvergunningen, een link naar de afdeling financiën, de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen

in 2010 en informatie over de sirene in Bentelo, die volgens enkele panelleden sinds 2011 niet meer

(af)gaat.

Figuur Figuur Figuur 4

4

Heeft u bij uw laatste bezoek aan de website gevonden wat u zocht? (n=581)

70% 21% 8%

0% 25% 50% 75% 100%

ja deels nee

Bezoekers van de website is gevraagd voor welke onderwerpen zij in de toekomst de website van de

gemeente zouden willen bezoeken. Actuele informatie over de eigen woonomgeving (kern of wijk) wordt

het vaakst genoemd (61 procent), gevolgd door de vier andere onderwerpen inspraak, communiceren

met medewerkers, inzicht in status lopende vragen en toegang tot onderzoeksrapporten en statistieken

van de gemeente (rond de 39 procent, tabel 2). Onder ‘anders’ worden onder meer strategische beleidskeuzes,

klachten over de bejegening door ambtenaren en het opzoeken van raadsstukken genoemd.

3


Tabel Tabel Tabel 22

2

Voor welke onderwerpen zou u de website in de toekomst willen raadplegen? (n=602)

actuele informatie over de eigen kern of wijk 61%

(inspraak in) de totstandkoming van nieuw gemeentelijk beleid 39%

rechtstreeks communiceren met medewerkers van de gemeente Hof van Twente 39%

inzicht in de status van lopende aanvragen 38%

toegang tot onderzoeksrapporten en statistische gegevens over de (gemeente) Hof van Twente 38%

geen van de genoemde onderwerpen 6%

anders 5%

Een kwart (27 procent) van de panelleden heeft wel eens het digitaal loket van de gemeente gebruikt om

op deze manier een product of dienst af te nemen. Dat is 24 procent van alle inwoners. In een open

vraag konden deze producten en diensten nader worden gespecificeerd. Hieruit kwam naar voren dat de

panelleden vooral paspoorten, rijbewijzen en uittreksels uit het GBA hebben afgenomen via het digitaal

loket. Ook het aanvragen van vergunningen wordt regelmatig genoemd, onder meer de omgevings,-

evenementen,- en kapvergunning.

Figuur Figuur 55

5 5

Heeft u wel eens producten of diensten afgenomen van de gemeente Hof van Twente afgenomen via het

digitaal loket op de website? (n=602)

27% 73%

0% 25% 50% 75% 100%

ja nee

De voornaamste reden om geen product of dienst via het digitaal loket af te nemen was dat men dit niet

nodig had (door 73 procent genoemd, tabel 3). Bijna een op de vijf geeft de voorkeur aan een nietdigitale

afname (bv aan de balie of telefonisch) van producten. Onder ‘anders’ werd nog genoemd dat

inloggen met Digi-D niet werkte en dat het voor sommige producten noodzakelijk is om wel naar de

publieksbalies te gaan (zoals het afhalen van een paspoort of GBA-uittreksel).

Tabel Tabel Tabel 33

3 3

Waarom heeft u geen producten of diensten afgenomen via het digitaal loket van de gemeente Hof van

Twente? (n=437)

geen producten of diensten nodig gehad 73%

ik had de voorkeur voor afname via de telefoon, balie, per post of e-mail 19%

de informatie in het digitale loket is voor mij niet toereikend 4%

ik ben niet bekend met het digitale loket 4%

het digitale loket heb ik niet kunnen vinden 1%

anders 4%

4


De gemiddelde waardering voor de website hofvantwente.nl komt uit op een 6,8. Een klein deel (9

procent) gaf een onvoldoende. Hier stond tegenover dat 70 procent de website met een 7,0 of hoger

waardeerde. Ondernemers onder de panelleden zijn iets kritischer dan de rest. Zij beoordelen de website

gemiddeld met een 6,2.

Tot besluit van deze paragraaf bespreken we de door bezoekers genoemde verbetersuggesties. Het overzichtelijker

maken van de site komt regelmatig voorbij. Zo vindt men dat op de hoofdpagina teveel informatie

staat. Specifieker wordt er onder meer aangegeven dat de openingstijden van de stortplaats

moeilijk te vinden zijn. Ook de zoekfunctie kan volgens de panelleden verbeterd worden. Andere opvallende

suggesties zijn: het plaatsen van een rechtstreekse link naar vacatures, het aanbieden van inspraakmogelijkheden

via de website en meer contactgegevens van gemeentelijke medewerkers publiceren.

3. 3. Gebruik Gebruik social social media, media, smartphones smartphones en en tablets

tablets

De helft van de panelleden heeft een smartphone en/of tablet. Nog eens 7 procent is van plan om een

van deze twee (of beide) te gaan kopen. Van de resterende groep geeft het grootste deel aan (nog) geen

smart media nodig te hebben.

Figuur Figuur 6

6

Heeft u een smartphone en/of tablet? (n=687)

smartphone

tablet

beide

van plan te kopen

nee, (nog) niet nodig

weet niet wat het is

3%

8%

7%

20%

23%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

De bezitters van smart media zijn gevraagd in hoeverre zij wel eens apps gebruiken. De helft doet dit

dagelijks, en driekwart tenminste eens per maand. Slechts 5 procent van de smartphone- en/of tabletgebruikers

gebruikt nooit apps.

Figuur Figuur 7

7

In welke mate gebruikt u wel eens apps? (n=351)

dagelijks

wekelijks

maandelijks

onregelmatig

nooit

5%

9%

13%

23%

50%

0% 25% 50% 75% 100%

5


Facebook, YouTube, Linkedin en Twitter zijn op basis van de in de vragenlijst aan de orde gekomen

social media de meest gebruikte onder de panelleden. Het sterk opkomende Google+ maakte geen deel

uit van de vragenlijst. De ‘traditionele’ social media MSN/Windows Live en Hyves worden minder vaak

genoemd. Het vooral in Amerika populaire Flick’r en My Space worden niet of nauwelijks gebruikt.

Figuur Figuur 8

8

In welke mate gebruikt u de onderstaande sociale netwerken? (n=687)

Facebook

You Tube

Linkedin

Twitter

MSN/Windows Live

9%

Hyves 4%

Flick'r

My Space

5%

21%

18%

17%

34%

14%

22%

18%

13%

16%

43%

94%

100%

71%

77%

75%

65%

50%

36%

0% 25% 50% 75% 100%

regelmatig soms nooit

4. 4. Gebruik Gebruik lokale lokale lokale en en regionale regionale online online media

media

In deze paragraaf staat het gebruik van lokale media centraal. Om te beginnen is gevraagd naar het

bezoek van websites (tabel 5). Voor een aantal plaatselijke sites is gepercenteerd over de panelleden

(inwoners) van die plaats. Vooral panelleden uit Hengevelde, Goor en Markelo bezoeken vaak website

met lokaal nieuws. Van de regionaal georiënteerde sites worden de sites van de TC Tubantia en RTV Oost

het vaakst bezocht.

Tabel Tabel 5

5

Hoe vaak bezoekt u de volgende websites?

dagelijks wekelijks maandelijks jaarlijks nooit n

www.tctubantia.nl 13% 18% 25% 18% 26% 687

www.rtvoost.nl 12% 17% 19% 17% 35% 687

www.hofweekblad.nl 1% 9% 13% 13% 64% 687

www.deweekkrant.nl 0% 4% 5% 8% 83% 687

www.goorsnieuws.nl (Goor) 53% 24% 9% 5% 9% 233

www.maarkelsnieuws.nl (Markelo) 54% 21% 16% 4% 5% 140

www.hofstreek.nl 1% 3% 11% 12% 74% 687

www.nieuwsuitdelden.nl (Delden) 13% 17% 17% 7% 47% 164

www.deepsnieuws.nl (Diepenheim) 24% 37% 20% 4% 16% 51

www.wegdamnieuws.nl (Hengevelde) 57% 20% 3% 0% 20% 30

6


De gebruikers van Twitter kennen vooral de accounts van de Tubantia (45 procent), Goors Nieuws (35

procent) en de gemeente Hof van Twente (21 procent). Een kwart (27 procent) kent geen van de lokale of

regionale Twitteraccounts (zie tabel 6).

Tabel Tabel 6

6

Welke van de onderstaande Twitteraccounts kent u? (n=201)

@tctubantia 45%

@goorsnieuws 35%

@gemhofvantwente 21%

@maarkelsnieuws 16%

@hofweekblad 14%

@hofstreekomroep 12%

@nieuwsuitdelden 11%

@hofvantwentenl 10%

@hengevelde 9%

@hvtwentenieuws 7%

@deepsnieuws 6%

@bentelo 6%

geen van deze 27%

De panelleden hebben geen uitgesproken mening over het gebruik van social media door de gemeente.

Men is verdeeld over de stelling: het open karakter van social media past niet bij gemeentelijke zaken

(32 procent eens, 31 procent neutraal en 37 procent oneens). Soortgelijke percentages zijn echter ook

zichtbaar bij de stelling dat social media vooral bedoeld zijn voor vrienden onder elkaar, en niet voor de

gemeente. Bijna de helft van het panel denkt dat social media de communicatie tussen inwoners en

gemeente makkelijker maakt, en de afstand tussen hen verkleint. Ongeveer een kwart is het hier niet

mee eens.

Figuur Figuur 9

9

Stellingen over het gebruik van social media (nmin=655)

Social media maken de communicatie tussen

de gemeente en inwoners makkelijker

Door social media wordt de afstand tussen de

gemeente en inwoners kleiner

Social media zijn bedoeld voor vrienden onder

elkaar, niet voor de gemeente

Het open karakter van social media past niet bij

gemeentelijke zaken

34%

32%

45%

43%

27%

31%

32%

31%

39%

37%

23%

26%

0% 25% 50% 75% 100%

(helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens

7


5. 5. 5. De De De gemeente gemeente gemeente Hof Hof Hof van van van Twente Twente Twente en en nieuwe nieuwe nieuwe media media

media

Om te beginnen zijn de panelleden drie stellingen voorgelegd over de gemeente Hof van Twente en

nieuwe media (figuur 10). Wat opvalt zijn de (relatief) hoge percentages ‘neutraal’ en ‘weet niet’. Bij

deze stellingen is te zien dat er geen uitgesproken oordeel uitkomt. Er zijn iets meer panelleden die

vinden dat de gemeente met de tijd meegaat dan panelleden die dat niet vinden. Bij de andere stellingen

is – naast het al eerder genoemde hoge percentage neutraal – een ongeveer even groot percentage

het eens of oneens met de stellingen dat de gemeente vernieuwt en achter blijft bij de ontwikkelingen

op internetgebied.

Figuur Figuur 10

10

Stellingen over de gemeente en nieuwe media. De gemeente Hof van Twente.. (n=687)

.. gaat met de tijd

mee

.. blijft achter bij

ontwikkelingen op

internetgebied

.. vernieuwt

16%

13%

24%

48%

54%

50%

18%

14%

10%

16%

19%

19%

0% 25% 50% 75% 100%

(helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens weet niet

Vervolgens is gevraagd naar het belang van meegaan met de tijd, bijblijven op internetgebied en vernieuwing.

Hier zijn de panelleden zeer uitgesproken over: tenminste driekwart vindt het (zeer) belangrijk

dat de gemeente vernieuwt. Voor de andere twee zaken is dit percentage nog hoger.

Figuur Figuur Figuur 11 11

11

Hoe belangrijk vindt u het dat de gemeente Hof van Twente.. (n=687)

.. met de tijd

meegaat

.. bij blijft bij

ontwikkelingen op

internetgebied

.. vernieuwt

76%

74%

82%

14% 2%

19%

22%

0% 25% 50% 75% 100%

(zeer) belangrijk neutraal (zeer) onbelangrijk weet niet

3%

2%

8


De gemeente informeert inwoners over uiteenlopende onderwerpen. Ze wil graag weten welke media het

beste ingezet kunnen worden bij elk van deze onderwerpen. Hiervoor is eerst gevraagd welke onderwerpen

interessant worden gevonden en vervolgens doorgevraagd naar de voorkeur voor mediatype(n) (om

informatie over deze onderwerp te verkrijgen. De panelleden vinden vooral gemeentelijke dienstverlening

(aanvragen producten en diensten), nieuwsberichten en bekendmakingen (over bijvoorbeeld verleende

vergunningen) interessant. Ook muziek en cultuur in de gemeente en wegopbrekingen en bouwprojecten

hebben de interesse van de meerderheid van de panelleden. Slechts 3 procent geeft aan geen

enkel genoemd onderwerp interessant te vinden.

Tabel Tabel 77

7

Welke (gemeentelijke nieuws)onderwerpen vindt u interessant? (n=687)

gemeentelijke dienstverlening 76%

nieuwsberichten 63%

bekendmakingen 56%

muziek en cultuur in Hof van Twente 53%

wegopbrekingen/bouwprojecten 52%

politiek 44%

onderwijs, zorg, sport en recreatie 42%

bouwkavels en woningbouwprojecten 31%

werk en bijstand 25%

geen van deze onderwerpen 3%

Vervolgens is over zes onderwerpen uit tabel 7: dienstverlening, vergunningen, werk en bijstand, politiek,

wegopbrekingen en bouwprojecten en onderwijs, zorg en sport doorgevraagd. De panelleden konden

per (deel)onderwerp aangeven via welke media men het nieuws hierover het liefst ontvangt. Voor

informatie over gemeentelijke dienstverlening geldt dat men het vaakst de website van de gemeente

noemt, gevolgd door e-mail. Voor belastingen worden ook het Hofweekblad en persoonlijke brieven

genoemd. Per onderwerp geldt dat een groep van circa 14 procent ook wel een gemeente-app zou willen.

Social media worden niet vaak genoemd, net zoals radio en tv. Geen interesse betekent in dit geval dat

men wel interesse in het algemeen, maar niet in het specifieke onderwerp.

Tabel Tabel 8

8

Welke media wil men gebruiken bij onderwerpen gemeentelijke dienstverlening (n=367)

belastingen product/dienst

afspraak

maken

bekendmakingen

verloop aanvraag

Hofweekblad/Nieuws van de week 33% 23% 7% 46% 6%

brief (papier) 22% 9% 8% 9% 16%

radio/ TV 2% 2% 0% 5% 0%

hofvantwente.nl 58% 68% 55% 60% 45%

email 32% 25% 53% 19% 57%

apps 14% 12% 14% 14% 17%

social media 8% 7% 5% 10% 4%

geen interesse 2% 2% 2% 3% 3%

9


Vergunningaanvragen en wijzigingen in het bestemmingsplan kunnen betrekking hebben op de directe

woonomgeving (wijk of kern) of de hele gemeente (tabel 9). De voorkeur voor de panelleden die hier

interesse in hebben, ligt bij informatie via de gemeentelijke website, gevolgd door het Hofweekblad en

email. Ook hier noemt een relatief grote groep (gemeente)apps. Brieven, social media en radio/tv worden

weinig genoemd.

Tabel Tabel 9

9

Welke media wil men gebruiken bij onderwerpen over vergunningen (n=388)

vergunningaanvragen in. wijzigingen bestemmingsplan in

omgeving gemeente omgeving gemeente

Hofweekblad/Nieuws van de week 43% 39% 42% 40%

brief (papier) 9% 2% 15% 4%

radio/ TV 0% 0% 1% 1%

hofvantwente.nl 62% 64% 62% 69%

email 29% 11% 32% 14%

apps 19% 13% 19% 16%

social media 8% 7% 8% 9%

geen interesse 3% 8% 1% 3%

Ook voor nieuws en informatie over de vier werk en bijstandonderwerpen heeft de website de voorkeur

(rond 69 procent), gevolgd door het Hofweekblad (tabel 10). Voor informatie over uitkeringen wordt een

brief relatief vaak genoemd. Een relatief grote groep zou informatie over vacatures in de woonomgeving

ook wel via apps, email en social media willen ontvangen.

Tabel Tabel 10

10

Welke media wil men gebruiken bij onderwerpen over werk en bijstand (n=169)

uitkeringen

vacatures in

woonomgeving

vrijwilligerswerk

in de

buurt

minimaregelingen

Hofweekblad/Nieuws van de week 31% 38% 42% 37%

brief (papier) 14% 1% 2% 10%

radio/ TV 2% 0% 3% 2%

hofvantwente.nl 70% 68% 70% 68%

email 23% 22% 19% 15%

apps 14% 24% 17% 12%

social media 5% 18% 16% 9%

geen interesse 6% 7% 7% 12%

Panelleden die interesse hebben in (gemeentelijke) politiek noemen voor alle vier de onderwerpen de

website het vaakst als gewenste nieuwsbron. Informatie over de gemeenteraad en –bestuur ontvangt

men ook graag via het Hofweekblad. Persoonlijke berichten van wethouders en/of gemeenteraadsleden

wil een relatief grote groep ook wel via email of social media binnenkrijgen. Het meepraten over raadsonderwerpen

willen panelleden het liefst online doen (website, email, social media). Toch noemt 21

procent ook het Hofweekblad.

10


Tabel Tabel Tabel 11 11

11

Welke media wil men gebruiken bij onderwerpen over politiek (n=300)

info

gemeenteraad

gemeentebestuur

pers berichten

wethouders/raadsleden

meepraten

onderwerpen

raad

Hofweekblad/Nieuws van de week 57% 45% 20% 21%

brief (papier) 2% 2% 11% 6%

radio/ TV 7% 5% 4% 5%

hofvantwente.nl 65% 70% 39% 57%

email 18% 13% 38% 39%

apps 17% 13% 7% 14%

social media 16% 11% 19% 23%

geen interesse 1% 2% 13% 4%

De informatie over wegopbrekingen en bouwplannen is uitgesplitst naar de kern en de gemeente. De

voorkeuren liggen dicht bij elkaar (tabel 12). Panelleden noemen vrijwel even vaak het Hofweekblad/Nieuws

van de week en de website hofvantwente.nl. Voor deze twee onderwerpen is de voorkeur

voor de media het breedst: ook email, apps, social media en brieven worden relatief vaak genoemd.

Tabel Tabel 12

12

Welke media wil men gebruiken bij wegopbrekingen en bouwplannen? (n=356)

wegopbrekingen bouwplannen

kern gemeente kern gemeente

Hofweekblad/Nieuws van de week 55% 55% 51% 53%

brief (papier) 18% 16% 17% 7%

radio/ TV 6% 10% 4% 3%

hofvantwente.nl 58% 60% 62% 65%

email 35% 32% 28% 16%

apps 25% 25% 19% 16%

social media 20% 23% 16% 13%

geen interesse 0% 0% 1% 3%

Het laatste onderwerp dat nader is bekeken betrof voorzieningen in de gemeente, die uitgesplitst zijn

naar onderwijs- zorg- en sportvoorzieningen (tabel 13). Panelleden hebben een sterke voorkeur voor

nieuwsgaring via de gemeentelijke website, gevolgd door het Hofweekblad. Op enige afstand volgen

email, apps en social media. Brief en radio of tv worden relatief weinig genoemd.

Tabel Tabel Tabel 13

13

Welke media wil men gebruiken bij onderwijs-, zorg-, en sportvoorzieningen (n=291)

onderwijs zorg sport

Hofweekblad/Nieuws van de week 40% 43% 43%

brief (papier) 7% 6% 5%

radio/ TV 1% 1% 2%

hofvantwente.nl 71% 75% 73%

email 14% 16% 13%

apps 17% 17% 19%

social media 14% 12% 14%

geen interesse 7% 2% 3%

11


De gemeente kan op verschillende manieren nieuwe media inzetten. Voor zes specifieke voorbeelden is

gevraagd of panelleden hier gebruik van zouden maken, als de mogelijkheid er was. Tweederde van de

panelleden zou waarschijnlijk wel gebruik gaan maken van de mogelijkheid om meningen te geven via

de website. Ongeveer de helft zou de informatie uit de gemeentegids wel via de website gaan bekijken

en nieuws over zijn of haar kern bekijken via filmpjes. Het volgen of actief meepraten met de gemeente

op Facebook wordt door het overgrote deel (waarschijnlijk) niet gedaan.

Fi Figuur Fi

guur 12

12

Stellingen over de gemeente en social media. Als de gemeente Hof van Twente.. (nmin=655)

.. de mogelijkheid geeft om mijn mening te

geven op hofvantwente.nl, maak ik hier gebruik

.. nieuws over mijn kern zou aanbieden in de

vorm van filmpjes, zou ik deze bekijken

.. de informatie uit de gemeentegids

overzichtelijk op hofvantwente.nl zet, gebruik

.. de mogelijkheid biedt samen om met de

gemeente en andere wijkbewoners via een

.. actief wordt op Facebook, word ik lid/volger

.. mogelijkheid geeft om mijn mening te geven

op Facebook, maak ik hier gebruik van

23%

16%

51%

40%

52%

18%

63%

15%

21%

35%

27%

63%

66%

27%

21%

28%

26%

10%

0% 25% 50% 75% 100%

zeker/ws wel neutraal zeker/ws niet

Een e-nieuwsbrief waarop inwoners zich kunnen abonneren wordt door de panelleden als de voornaamste

manier gezien om de informatievoorziening door de gemeente aan inwoners verder te verbeteren

(tabel 14). Op enige afstand volgen een eigen gemeentekrant/magazine of een kabelkrant met gemeentenieuws.

Een klein deel (7 procent) denkt niet dat een van deze communicatiemiddelen geschikt is.

Sms-berichten met gerichte informatie (door 6 procent genoemd) moeten vooral gaan over calamiteiten,

noodsituaties en wegopbrekingen. Onder ‘anders’ (11 procent) worden onder meer een gemeente-app,

de pagina in het Hofweekblad en de website (om verder te verbeteren) genoemd.

Tab Tabel Tab el 114

1

Via welke communicatiemiddelen zou de gemeente Hof van Twente de informatievoorziening aan inwoners

verder kunnen verbeteren? (n=687)

een e-nieuwsbrief waarop inwoners zich kunnen abonneren 70%

eigen gemeentekrant en/of magazine 28%

een kabelkrant of teletekstpagina met gemeentenieuws 22%

een Hyves/Facebook account van de gemeente Hof van Twente 19%

weblogs van de wethouders, burgemeester of raadsleden 16%

filmpjes van de gemeente op Youtube 10%

een televisieprogramma met gemeentenieuws 9%

sms berichten met gerichte informatie 6%

een gemeentelijk radioprogramma 5%

anders 11%

geen van deze 7%

12


De panelleden die een e-nieuwsbrief hebben genoemd, is tot slot gevraagd welke onderwerpen hier dan

in zouden moeten staan. Nieuwsberichten en de traditionele bekendmakingen (die nu vooral in het Hofweekblad

staan) worden verreweg het vaakst genoemd. Bijna een derde (35 procent) wil kennelijk andere

onderwerpen, in ieder geval niet een van de in tabel 16 genoemde. Daadwerkelijk andere genoemde

onderwerpen om nog in een e-nieuwsbrief op te nemen zijn een evenementen- en activiteitenkalender,

burgerlijke stand en informatie over (geplande) projecten.

Tabel Tabel 115

11

Welke onderwerpen vindt u interessant voor een e-nieuwsbrief? (n=482)

nieuwsberichten 58%

verleende vergunningen, geactualiseerde bestemmingsplannen en nieuw beleid (Bekendmakingen) 55%

politiek (agenda, besluiten van college en gemeenteraad) 18%

wegopbrekingen/ bouwprojecten 6%

geen van de genoemde onderwerpen 35%

anders 25%

13

More magazines by this user
Similar magazines