1.4. Fiscale geschillen - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

1.4. Fiscale geschillen - Fiscus.fgov.be

1. HEFFING VAN DE BELASTING

1.4. Fiscale geschillen

1.4.1. Ondernemings- en inkomensfiscaliteit

1.4.1.1. Directe belastingen

Tabel nr. 56: Aantal bij de Gewestelijke directeurs ingediende bezwaarschriften (105)

Omschrijving 2002 2003 2004

Hangende bezwaarschriften op 01.01 135.913 124.553 109.197

Nieuwe bezwaarschriften 134.371 139.344 124.990

Genomen beslissingen 145.731 154.700 140.294

Hangende bezwaarschriften op 31.12 124.553 109.197 93.893

(105) Deze cijfers bevatten de gegevens van de dossiers die aanleiding geven tot een "grondig onderzoek" en de dossiers

"vereenvoudigde procedure".

Tabel nr. 57: Verdeling van het aantal hangende bezwaarschriften naargelang

de aard van de belasting (toestand op 31.12) (106)

Aard van de belasting 2002 2003 2004

Onroerende voorheffing 43.973 52.230 48.324

Vennootschapsbelasting 7.192 5.973 5.746

Personenbelasting 38.669 22.818 17.320

Met de inkomstenbelastingen

gelijkgestelde belastingen

34.719

28.176

22.503

TOTAAL 124.553 109.197 93.893

(106) Deze cijfers bevatten de gegevens van de dossiers die aanleiding geven tot een "grondig onderzoek" en de dossiers

"vereenvoudigde procedure".


Tabel nr. 58: Aantal hangende zaken bij de Hoven en Rechtbanken (107)

Omschrijving 2001/2002 2002/2003 2003/2004

Hangende zaken op 01.09 17.626 20.001 22.858

Zaken ingeleid in de loop van het jaar (108) 4.870 5.376 3.834

Afgehandelde zaken in de loop van het jaar 2.495 2.519 2.744 (109)

Hangende zaken op 31.08 20.001 22.858 23.948

(107) Statistieken per gerechtelijk jaar (van 01.09 tot 31.08). Het betreft voorzieningen waarvoor het administratief dossier

werd neergelegd ter griffie.

(108) De Administratie heeft maar kennis van de ingeleide vorderingen voor de rechtbanken op het ogenblik dat deze door de

griffie aan haar ter kennis worden gebracht. Aangezien er een bepaalde termijn verstrijkt tussen het neerleggen van de

vordering op de griffie en de kennisgeving ervan aan de Administratie is deze laatste niet in de mogelijkheid om het

aantal vorderingen te kennen die werkelijk tijdens het gerechtelijk jaar werden ingeleid. Enkel de door de FOD Justitie

bijgehouden statistieken zouden deze informatie kunnen verstrekken.

(109) Met inbegrip van tussenvonnissen en -arresten en van overdrachten naar een ander Hof.

Tabel nr. 59: Opdeling van het aantal hangende zaken bij de Hoven en Rechtbanken

naargelang de aanleg (toestand op 31.08) (110)

Omschrijving 2001/2002 2002/2003 2003/2004

Eerste aanleg 11.928 15.375 16.793

Beroep:

- oude procedure

- nieuwe procedure

Cassatie:

- oude procedure

- nieuwe procedure

7.615

301

157

0

6.714

611

157

1

5.982

1.023

136

14

TOTAAL 20.001 22.858 23.948

(110) Statistieken per gerechtelijk jaar (van 01.09 tot 31.08). Het betreft voorzieningen waarvoor het administratief dossier

werd neergelegd ter griffie.

Vanaf 6 april 1999 beslist de Gewestelijke directeur over de bezwaarschriften als administratieve overheid inbegrepen

de bezwaarschriften over aanslagjaren vóór aanslagjaar 1999. De beslissing is dus administratief van aard en heeft geen

jurisdictioneel karakter. De volgende stap na een beslissing van de Gewestelijke directeur is de Rechtbank van eerste

aanleg en niet meer het Hof van beroep zoals dit voorheen het geval was.

De fiscale geschillenregeling wordt toevertrouwd aan de rechterlijke macht en wordt behandeld op basis van de regels

van het Gerechtelijk Wetboek. De fiscale Rechtbanken van eerste aanleg zijn exclusief bevoegd om in eerste aanleg

kennis te nemen van geschillen betreffende de toepassing van de belastingwet.


Tabel nr. 60: Opdeling van de bij de Hoven en Rechtbanken aanhangig gemaakte zaken (111)

Ingeleid door ...

De administratie:

- oude procedure

- nieuwe procedure

De tegenpartij (112):

- oude procedure

- nieuwe procedure

2001/2002 2002/2003 2003/2004

Beroep Cassatie Beroep Cassatie Beroep Cassatie

0

67

36

177

(111) Statistieken per gerechtelijk jaar (van 01.09 tot 31.08). Het betreft voorzieningen waarvoor het administratief dossier

werd neergelegd ter griffie.

Vanaf 6 april 1999 beslist de Gewestelijke directeur over de bezwaarschriften als administratieve overheid inbegrepen

de bezwaarschriften over aanslagjaren vóór aanslagjaar 1999. De beslissing is dus administratief van aard en heeft geen

jurisdictioneel karakter. De volgende stap na een beslissing van de Gewestelijke directeur is de Rechtbank van eerste

aanleg en niet meer het Hof van beroep zoals dit voorheen het geval was.

De fiscale geschillenregeling wordt toevertrouwd aan de rechterlijke macht en wordt behandeld op basis van de regels

van het Gerechtelijk Wetboek. De fiscale Rechtbanken van eerste aanleg zijn exclusief bevoegd om in eerste aanleg

kennis te nemen van geschillen betreffende de toepassing van de belastingwet.

(112) Eerste aanleg wordt altijd ingeleid door de tegenpartij.

16

0

52

0

0

142

26

205

15

1

48

0

0

190

23

351

Tabel nr. 61: Resultaten van de uitspraken per gerechtelijk jaar (nieuwe

en oude procedure samen) (toestand op 31.08) (113)

2002/2003 2003/2004

Omschrijving Eerste

Eerste

Beroep Cassatie Totaal Beroep Cassatie Totaal

aanleg aanleg

Gunstig voor de administratie 619 518 52 1.189 749 (114) 493 (115) 45 (116) 1.287

Ongunstig voor de administratie 538 301 9 848 743 290 (117) 14 1.047

Gemengde uitspraken 207 145 2 354 281 100 (118) 1 382

TOTAAL 1.364 964 63 2.391 1.773 883 60 2.716 (119)

(113) Vanaf 6 april 1999 beslist de Gewestelijke directeur over de bezwaarschriften als administratieve overheid inbegrepen

de bezwaarschriften over aanslagjaren vóór aanslagjaar 1999. De beslissing is dus administratief van aard en heeft geen

jurisdictioneel karakter. De volgende stap na een beslissing van de Gewestelijke directeur is de Rechtbank van eerste

aanleg en niet meer het Hof van beroep zoals dit voorheen het geval was.

De fiscale geschillenregeling wordt toevertrouwd aan de rechterlijke macht en wordt behandeld op basis van de regels

van het Gerechtelijk Wetboek. De fiscale Rechtbanken van eerste aanleg zijn exclusief bevoegd om in eerste aanleg

kennis te nemen van geschillen betreffende de toepassing van de belastingwet.

(114) 91 afstanden, 51 onontvankelijke voorzieningen en 607 gunstige arresten.

(115) 61 afstanden, 37 onontvankelijke voorzieningen en 329 gunstige arresten volgens de oude procedure, en 1 afstand en

65 gunstige arresten volgens de nieuwe procedure.

(116) 42 gunstige arresten, 1 onontvankelijke voorziening, 2 afstanden volgens de oude procedure.

(117) Met inbegrip van 47 ongunstige arresten volgens de nieuwe procedure.

(118) Met inbegrip van 15 gemengde arresten volgens de nieuwe procedure.

(119) Met uitsluiting van tussenvonnissen en -arresten en van overdrachten naar een ander Hof.

6

5

32

8


1.4.1.2. Belasting over de toegevoegde waarde

Tabel nr. 62: Aantal hangend e zaken (per kalenderjaar)

Omschrijving Burgerlijke

zaken

2002 2003 2004

Burgerlijke

Strafzaken

zaken

Burgerlijke

Strafzaken

zaken Strafzaken

Hangende zaken op 01.01 2.921 14 2.935 13 2.867 17

Zaken ingeleid in de loop van het jaar 687 3 457 7 645 10

Afgehandelde zaken in de loop van het jaar 673 4 525 3 535 8

Hangende zaken op 31.12 2.935 13 2.867 17 2.977 19

Tabel nr. 63: Opdeling van het aantal hangende z aken naargelang de aanleg (toestand op 31.12)

(120) Vredegerechten inbegrepen.

Omschrijving 2002 2003 2004

Eerste aanleg (120) 2.435 2.368 2.436

Beroep 482 481 515

Cassatie 31 35 45

TOTAAL 2.948 2.884 2.996

Tabel nr. 64: Opdeling van het aantal aanhangig gemaakte zaken (per kalenderjaar)

Ingeleid door ... Burgerlijke

zaken

De administratie:

2002 2003 2004

Strafzaken TOTAAL Burgerlijke

zaken

Strafzaken TOTAAL Burgerlijke

zaken

Strafzaken TOTAAL

Eerste aanleg 1 1 2 7 5 12 - 4 (121) 2 - 2

Beroep 54 1 55 28 0 28 48 2 50

Cassatie 3 0 3 -1 0 -1 13 0 13

Subtotaal 58 2 60 34 5 39 57 4 61

De tegenpartij:

Eerste aanleg 531 0 531 351 2 353 496 3 499

Beroep 75 0 75 63 0 63 90 2 92

Cassatie 8 0 8 9 0 9 2 1 3

Subtotaal 614 0 614 423 2 425 588 6 594

TOTAAL 672 2 674 457 7 464 645 10 655

(121) Negatief bedrag als gevolg van een rechtzetting t.o.v. het voorgaande jaar.


Omschrijving Burgerlijke

zaken

Gunstig voor de

administratie:

Tabel nr. 65: Resultaten van de uitspraken (per kalenderjaar) (122)

2002 2003 2004

Burgerlijke

Strafzaken TOTAAL

zaken

Burgerlijke

Strafzaken TOTAAL Strafzaken TOTAAL

zaken

Eerste aanleg 369 0 369 332 2 334 318,5 4 322,5

Beroep 105,5 1 106,5 71 0 71 74 1 75

Cassatie 7,5 0 7,5 3 0 3 5 0 5

Subtotaal 482 1 483 406 2 408 397,5 5 402,5

Ongunstig voor de

administratie:

Eerste aanleg 155 2 157 97 1 98 104,5 3 107,5

Beroep 30,5 1 31,5 21 0 21 32 0 32

Cassatie 5,5 0 5,5 1 0 1 1 0 1

Subtotaal 191 3 194 119 1 120 137,5 3 140,5

TOTAAL 673 4 677 525 3 528 535 8 543

(122) De som van de rubrieken "... gunstige uitspraken" en "... ongunstige uitspraken" komt niet noodzakelijk overeen met

het aantal in de loop van het jaar behandelde zaken. Een gemengde uitspraak is voor de helft hernomen in de rubriek

"gunstig" en voor de helft in de rubriek "ongunstig". Er kan ook bijv. afstand van geding zijn in de loop van het geschil.


1.4.2. Directie Invordering

Tabel nr. 66: Evolutie van het aantal han gende zaken (per kalenderjaar) (123)

Omschrijving Burgerlijke

zaken

2003 2004

Burgerlijke

Strafzaken Handelszaken Totaal Strafzaken Handelszaken Totaal

zaken

Hangende zaken op 01.01 2.701 45 414 3.160 3.857 61 896 4.814

Nieuwe zaken 1.295 45 1.317 2.657 1.792 104 1.662 3.558

Uitspraken 1.169 38 1.014 2.221 1.555 40 1.397 2.992

Hangende zaken op 31.12 2.827 52 717 3.596 4.094 125 1.161 5.380

(123) Tot 2003 hadden de gegevens in deze tabel enkel betrekking op de sector Directe belastingen van de Directie

Invordering. Vanaf 1 januari 2004 zijn de rechtszaken van de sector BTW van de Directie Invordering eveneens in de

cijfers opgenomen. Daardoor stemmen de gegevens van de hangende zaken op 1 januari 2004 niet overeen met de

eindstock op 31 december 2003.

Gunstig voor de

administratie:

Tabel nr. 67: Resultaten van de uitspraken (per kalenderjaar) (124)

Aard Burgerlijke

zaken

2003 (125) 2004 (126)

Strafzaken Handels-

zaken

Totaal Burgerlijke

zaken

Handels-

Strafzaken

zaken Totaal

Eerste aanleg 107 4 33 144 655 9 1.184 1.848

Beroep 30 - - 30 108 3 - 111

Cassatie 1 1 - 2 18 2 - 20

Subtotaal 138 5 33 176 781 14 1.184 1.979

Ongunstig voor de

administratie:

Eerste aanleg 401 16 122 539 119 2 38 159

Beroep 114 - - 114 33 1 - 34

Cassatie 4 4 - 8 1 - - 1

Subtotaal 519 20 122 661 153 3 38 194

Gedeeltelijk gunstig

voor de administratie:

Eerste aanleg 210 8 63 281 64 6 10 80

Beroep 59 - - 59 16 - - 16

Cassatie 2 2 - 4 - - - -

Subtotaal 271 10 63 344 80 6 10 96

Doorhalingen 458 18 111 587 541 17 165 723

TOTAAL 1.386 53 329 1.768 1.555 40 1.397 2.992

(124) Tot 2003 hadden de gegevens in deze tabel enkel betrekking op de sector Directe belastingen van de Directie

Invordering. Vanaf 1 januari 2004 zijn de rechtszaken van de sector BTW van de Directie Invordering eveneens in de

cijfers opgenomen.

(125) Het verschil t.o.v. vorige tabel moet gezocht worden in het eerste gebruik van het programma "Juliette" in 2003.

(126) De gegevens voor 2004 in deze tabel en de vorige vloeien voort uit de toepassingen "Juliette" voor de sector Directe

belastingen en "Romeo" voor de sector BTW.


1.4.3. Douane en accijnzen

Tabel nr. 68: Aantal dwangbevelen en transacties (per kalenderjaar)

Aard 2002 2003 2004

Uitvoerbaar verklaarde dwangbevelen 470 295 182

Transacties

- aangeboden

- aanvaard

18.184

14.096 18.159

13.324 18.665

13.051

Tabel nr. 69: Aantal hangend e zaken (per kalenderjaar)

Omschrijving 2002 2003 2004

Hangende zaken op 01.01 1.110 1.085 985

Nieuwe zaken 906 766 809

Uitspraken 931 866 712

Hangende zaken op 31.12 1.085 985 1.082

Tabel nr. 70: Opdeling van de afgehandelde zaken (per kalenderjaar)

2003 2004

Omschrijving Eerste

Eerste

Beroep Cassatie TOTAAL Beroep Cassatie TOTAAL

aanleg aanleg

Vredegerechten 80 - - 80 56 - - 56

Burgerlijke rechtbanken 46 16 3 65 55 12 1 68

Correctionele rechtbanken 580 105 31 716 433 108 39 580

Rechtbanken van koophandel 5 - - 5 8 - - 8

TOTAAL 711 121 34 866 552 120 40 712

More magazines by this user
Similar magazines