internationale - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

internationale - Fiscus.fgov.be

EUROBOUNDARIES

De Patrimoniumdocumentatie is sinds 2004 geassocieerd lid van Eurogeographics,

een vereniging van geografische instellingen en kadastrale administraties van Europa

(zie ”Eurogeographics”, blz. 41). Het Europees project opgestart door deze vereniging

en gekend onder het acroniem ”Euroboundaries” heeft als doel een netwerk van

Europese coördinaten ETRS 89, goedgekeurd door de buurlanden, voor het geheel

van de Europese grenzen te ontwikkelen.

De diversiteit van nationale cartografische projectiesystemen schept steeds terugke -

rende problemen van cartografische aansluiting en straft de pan-Europese cartografische

producten. De Europese instellingen baseren zich op deze producten met name

voor het territoriaal beleid van het risicobeheer. Ze dringen aan op de noodzaak van

de convergentie van geografische gegevens.

Het project integreert zich in de strategie van de rechtszekerheid van de Patrimoniumdocumentatie

want het verzoent zich met de authentieke definities van de

grenzen gebaseerd op verdragen en de geometrische precieze beschrijvingen in de

processen-verbaal. Het maakt deel uit van het programma ”Geïntegreerde verwerking

van de Patrimoniale documentatie”.

DE RICHTLIJN INSPIRE

De richtlijn INSPIRE wil in de Europese Gemeenschap een infrastructuur

van geo-informatie oprichten. Ze wil een wettelijke basis aanreiken om het

gebruik van de geo-informatie, vooral inzake milieutoepassingen, binnen

Europa te stimuleren. Deze richtlijn steunt op milieubevoegdheden van de

Europese Unie om op te treden als regulator inzake geo-informatie, een

materie die in ruime mate deze van het milieu overschrijdt.

De doelstellingen van het voorstel sluiten aan bij de bezorgdheid van de

Patrimoniumdocumentatie inzake de harmonisatie, toegankelijkheid en de

interoperabiliteit van de geo-informatie.

Bovendien stelt de tekst: de federale staat beheert belangrijke informatie

met een geografische component. Een goed beheer van deze informatie

stelt de overheid in staat de taken van algemeen belang die haar zijn toevertrouwd

op een doeltreffende en efficiënte manier uit te voeren.

De Patrimoniumdocumentatie heeft actief deelgenomen aan het opstellen

van de ontwerptekst van richtlijn van het Europese Parlement en de

Europese Raad. De federale instellingen hebben nu eenmaal een coördinerende

en integrerende rol te spelen inzake de productie, de validatie, de

verdeling en het gebruik van geo-informatie. Desalniettemin dient speciale

aandacht te worden geschonken aan het respect voor de privacy.

E U R O P E S E

R U B R I E K

DE HYPOTHECAIRE DOCUMENTEN

Uniformisering van

de hypothecaire

documenten

DE AANGIFTE VAN ”EEN NIEUWBOUW,

VERBOUWINGSWERKEN...”

Verplichting tot aangifte

Een pertinent formulier

De voordelen van het

nieuwe formulier

EUROPESE RUBRIEK

Euroboundaries

De richtlijn INSPIRE

37


NGI

De Patrimoniumdocumentatie zet haar samenwerking

met het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) verder.

Twee van haar vertegenwoordigers zijn immers lid van

het Beheerscomité met beslissend stemrecht. De twee instellingen

hebben in juli 2004 zelfs een samenwerkingsovereenkomst

ondertekend inzake de ontwikkeling van

een federaal platform van geo-informatie.

Het NGI en de Patrimoniumdocumentatie hebben, in

samenwerking met de drie Gewesten, de werkgroep

STRATEGIS opgericht om een globale strategie inzake

geografische informatie uit te werken.

Synergieën worden zowel op nationaal als op internationaal

vlak tot stand gebracht: INSPIRE, een ontwerp van

richtlijn om een infrastructuur van ruimtelijke informatie

binnen de Europese Gemeenschap te ontwikkelen; en

het project Euroboundaries: een project betreffende de

bepaling van de landsgrenzen (zie ”Euroboundaries”, blz.

37).

DE SAMENWERKINGSPROTOCOLLEN

De strategische nota ”Via modernisering naar een humane fiscaliteit” van de Staats -

secretaris voor de Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude

voorziet in de afsluiting van samenwerkingsprotocollen tussen diverse beroepssectoren

en de fiscale administraties.

Een dergelijk protocol werd onder toezicht van de beleidscel van de voornoemde

Staatssecretaris opgesteld tussen enerzijds de entiteit Belastingen & Invorderingen

en de entiteit Patrimoniumdocumentatie en anderzijds, het Beroepsinstituut van de

Erkende Boekhouders en Fiscalisten en het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten.

De doelstellingen van het protocol bestaan uit de operationele, wetgevende en regelgevende

samenwerking inzake de strijd tegen de fiscale fraude alsook inzake de

modernisering van de FOD Financiën.

© NGI

S A M E N W E R K I N G

MET NATIONALE EN

I N T E R N A T I O N A L E

I N S T E L L I N G E N


WORKING WEEK 2005

Naar aanleiding van het Congres ”Working Week 2005” dat plaatsvond in Caïro, vatte de

Voorzitter van de Internationale Federatie van de Landmeters, Holger Magel, de visies en de

opdrachten van de FIG samen met de nadruk op haar humanitaire rol en haar sociale verantwoordelijkheid.

Op hun beurt brachten de afgevaardigden van de Patrimoniumdocumentatie

de uiteenzetting ”De benaderingen Business en de Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

van België” naar voren die vooral bijdroeg

tot: het partnerschap met de zelfstandige landmetersexperten,

de notarissen, de architecten, het Nationaal

Geografisch Instituut, de Regio’s en andere plaatselijke

overheden.

HET PERMANENT COMMITTEE ON CADASTRE

Het ”Permanent Committee on Cadastre” (PCC) werd opgericht

op 14 oktober 2002 te Ispra in Italië op de zetel van het

Algemeen Centrum voor Onderzoek, door de vertegenwoordigers

van de instellingen bevoegd voor de kadasters van de

vijftien lidstaten van de Europese Unie. Het heeft als taken :

• een link te leggen tussen de instellingen van de Europese

Unie en de Kadastrale Organisaties van de lidstaten van

de Unie;

• een netwerk over het

kadaster te ontwikkelen

om het mogelijk

te maken om tussen

zijn leden informatie,

ervaringen en verbeterde

werkmethoden

uit te wisselen.

Op 30 juni 2005 nam het Groothertogdom Luxemburg

het voorzitterschap op zich. Er werd een studie gemaakt

over de definitie van het kadastraal perceel en over de

problematiek van de INSPIRE-richtlijn (zie ”De richtlijn

INSPIRE” 37). Er werd beslist om in de toekomst beter

samen te werken met de andere Europese instellingen.

Een vergelijkende studie van de verschillende kadastrale

modellen werd aangevat. De bevindingen van deze

studie zullen worden gepubliceerd om de zichtbaarheid

van het PCC te verhogen.

SAMENWERKING MET

NATIONALE EN

INTERNATIONALE INSTELLINGEN

NGI

De samenwerkings-

protocollen

Working Week 2005

Het ”Permanent

Committee on

Cadastre”

39


40

SAMENWERKING MET

NATIONALE EN INTERNATIONALE

INSTELLINGEN (vervolg)

GeoExpo

Rapport van de

Wereldbank

Het COIV

Eurogeographics

GEOEXPO

De Patrimoniumdocumentatie streeft

vastberaden naar een dynamische relatie met

de gebruikers van geo-informatie en wenst

met hen dan ook een actief partnership aan

te gaan. Het salon GeoExpo georganiseerd

op donderdag 27 oktober 2005 in het

Congresgebouw te Luik bood hiervoor een

uitgelezen kans. De Patrimoniumdocumentatie

stelde de verschillende vernieuwingen

voor die ze heeft aangevat in het raam van

de modernisering alsook het thema ”Het

kadaster: een werkelijkheid van vandaag,

een uitdaging van morgen”, dat perfect paste

in de sfeer van de andere uiteenzettingen.

Naast deze technische voorstellingen, werden

in de loop van deze dag onderwerpen

besproken zoals o.a. het referentiesysteem,

ruimtelijke ordening, verkavelingen en milieuvergunningen.

RAPPORT VAN DE WERELDBANK

De Wereldbank (International Bank for reconstruction and Development

and International Development Association) contacteerde

de Patrimoniumdocumentatie om hun jaarverslag ”Doing

business in 2005: Removing obstacles to Growth” aan te vullen.

Dit verslag inventariseert zowel de beperkende als de ondersteunende

reglementering inzake commerciële activiteiten.

Aan het verslag van 2005 werden twee hoofdstukken toegevoegd:

de registratie van de eigendom en de garanties voor de

investeerders.

S A M E N W E R K I N G

MET NATIONALE EN

I N T E R N A T I O N A L E

I N S T E L L I N G E N

( V E R V O L G )


HET COIV

De wet van 26 maart 2003, houdende oprichting van een Centraal Orgaan

voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring als onderdeel van de FOD

Justitie, bepaalt, o.a., het waardevast beheer van de in beslag genomen goederen.

Zolang het strafrechterlijk onderzoek duurt, blijven de in beslag genomen goederen

eigendom van de verdachte. Gezien de snelle waardevermindering van

bepaalde goederen en de lange duur van het onderzoek kunnen de kosten van

de bewaring ervan hoog oplopen. De magistraat kan ze nu verkopen en de

inbeslagneming handhaven op de prijs.

De Patrimoniumdiensten zijn belast met de verkoop van deze goederen. Ze

worden van de beslissing tot verkoop ingelicht door de verbindingsofficieren

van “Financiën” gedetacheerd bij het COIV. Vanaf de ontvangst van deze informatie

beschikken ze over drie maanden om de goederen te schatten en de verkoop

te organiseren. Deze termijn is zeer kort rekening houdend met de grote

verspreiding en de waarde van de goederen. Dit kan gaan van een gewone

familiewagen tot een Porsche Cayenne, van banaal informatica-materiaal tot

de laatste nieuwe laptops, van fantasiejuwelen tot een diamanten ring.

Met het oog op het systematiseren van de werkmethoden tussen het COIV

en de Patrimoniumdocumentatie, worden er in 2006 twee samenwerkingsovereenkomsten

(opgesteld door de pijlers Patrimoniumdiensten en de Niet-fiscale

invorderingen) ondertekend.

EUROGEOGRAPHICS

Sedert 2004 is de Patrimoniumdocumentatie

geassocieerd lid van de internationale

instelling EuroGeographics. Het is in die

functie dat ze werd uitgenodigd op de Algemene

vergadering van 11 tot 14 september

2005 te Reykjavik.

De deelnemers drongen erop aan om

meer kadastraal gebonden activiteiten te

ontwikkelen en om van de integratie tussen

kadaster, grondgebonden en cartografische

administraties een hoofdopdracht te maken.

De Algemene Vergadering heeft tevens

het belang onderschreven om een gemeenschappelijke

strategie uit te werken voor

de implementatie van de richtlijn INSPIRE

van de Europese Commissie die een wettelijk

kader aanbiedt voor de harmonisatie

van geografische informatie (zie ” De richtlijn

INSPIRE”, blz. 37).


42

DEELNAME AAN NATIONALE EN

INTERNATIONALE SEMINARIES

EN COLLOQUIA

Studiereis ITC

1 e Europees congres

POEMDYDAS

De vorming van de

landmeters-experten

Mede-eigendom - 40ste

verjaardag van de

Franse wet

D E E L N A M E A A N

NATIONALE EN INTERNATIONALE

SEMINARIES EN COLLOQUIA

1 E EUROPEES CONGRES

POEMDYDAS

De Patrimoniumdocumentatie nam

deel aan het 1 e Congres te Athene

van de ”Panhelleense Federatie van

de Unie van de Burgerlijke Ingenieurs

in de Openbare Diensten”. Tijdens dit

Congres brachten de afgevaardigden

van de Patrimoniumdocumentatie de

volgende uiteenzettingen: ”De studies

van de ingenieurs die werken

in een Openbare dienst in België” en

”Het statuut van de ingenieurs die

werken in een Openbare dienst in

België”.

STUDIEREIS ITC

© Patrimoniumdocumentatie

Het International Institute for Geo-Information Science and Earth

Observation (ITC), Enschede (Nederland), bracht in 2005 een

bezoek aan de Patrimoniumdocumentatie. Verschillende projecten

van de Administratie werden voorgesteld aan de studenten

afkomstig uit Zuid-Korea, Macedonië, Thailand, Vietnam, Sri Lanka,

Egypte, Oeganda, China, India, Nepal, Oman, Ethiopië, Sierra

Leone en Nederland.


MEDE-EIGENDOM - 40 STE VERJAARDAG

VAN DE FRANSE WET

De Patrimoniumdocumentatie werd uitgenodigd

om deel te nemen aan de studiedag

”Mede-eigendom - 40 ste verjaardag van de

Franse wet dd. 10 juli 1965” voorgezeten door

Minister Jean Foyer, ex-zegelbewaarder.

De Patrimoniumdocumentatie heeft de nadruk

gelegd op het belang van een juist onderscheid

tussen het privatief gedeelte en de gemeenschappelijke

onroerende bestanddelen in een

gebouw. Deze materie vergt een klaar inzicht

bij de bepaling van de diverse oppervlakten en

de onderscheiden aandelen.

De verbetering van het sociaal klimaat in de

gebouwen, onderworpen aan de gedwongen

mede-eigendom, de strijd tussen het alles op

zichzelf betrekken, een ondoordacht egoïsme

en zelfs racisme maakten deel uit van de

opgeworpen uitdagingen.

© Patrimoniumdocumentatie

DE VORMING VAN DE LANDMETERS-EXPERTEN

In het kader van het ”Comité de Liaison des Géomètres

Européens” en de ”Geometer Europas” verzamelen de officiële

instellingen en representatieve verenigingen kennis met

het oog op de erkenning van de beroepsbekwaamheid van

de landmeter-expert. Deze instellingen zijn voorstander van

minimaal een BAC+5 opleiding.

De landmeters van een bepaalde Europese lidstaat zullen

geleidelijk aan overal in de EU aan de slag kunnen op

voorwaarde dat ze een diploma BAC+5 of een gelijkwaardig

diploma hebben, zich kunnen uitdrukken in de taal van het

land en de wetgeving kennen.

In België bieden enkel de studies van ”Licenciaat (Master)

in de geografie / geomatica” (Universiteiten van Gent en Luik)

en van “Industrieel Ingenieur (Master), optie landmeter”, een

voldoende hoogwaardige en gediversifieerde vorming voor

de materies die de landmeter moet beheersen.

In het kader van de uitbouw van een authentiek kadaster

dat meer rechtszekerheid biedt inzake overdracht van onroerende

goederen, acht de Patrimoniumdocumentatie het

absoluut noodzakelijk om aan de landmeter-expert BAC+5

het statuut van openbaar ambtenaar toe te kennen, voor de

uitvoering van zijn openbare opdracht.


BEZOEK UIT VIETNAM

Op 2 juli 2005 werd een Vietnamese delegatie,

onder leiding van Mevrouw NGO THI

THANH, Vice-voorzitster van het Volkscomité

in Hanoi, door de Patrimoniumdocumentatie

ontvangen in het North Galaxy-gebouw

te Brussel.

Tijdens de werkvergadering werd een

stand van zaken gegeven inzake het project

HANOI 2010 van het Asia Urbs-programma

van de Europese Unie. De doelstelling van

dit project is de modernisering van het Kadaster

van Hanoi en de implementering van

een Geografisch Informatiesysteem. Het

project loopt tot 2006.

INTERNATIONALE

CARTOGRAFISCHE

CONFERENTIE

De Patrimoniumdocumentatie

was aanwezig op de Internationale

cartografische conferentie te Co -

ruña (Spanje): een kans om op de

hoogte te blijven van de technische

evolutie inzake gegevensbeheer,

communicatie en de uitwisseling

van cartografische informatie .

© Patrimoniumdocumentatie

CELK

D E E L N A M E A A N

NATIONALE EN

INTERNATIONALE

S E M I N A R I E S

EN COLLOQUIA

( V E R V O L G )

De Patrimoniumdocumentatie nam deel aan de conferentie in Boedapest georganiseerd

door het CELK (Central European Land Knowledge Center) - een instituut van het Ministerie

van Landbouw en Ontwikkeling van Hongarije - en in samenwerking met ”Bureau de la

Commission Economique pour l’Europe (ECE)” en de ”Working Party on Land Administration

(WPLA)”. Dertig Europese landen hebben hieraan hun medewerking verleend.

Tijdens deze conferentie werden de nieuwe institutionele ontwikkelingen op nationaal en

gewestelijk vlak voorgesteld teneinde de know-how en de ervaringen uit te wisselen. Zo

kunnen de opdrachten van de nationale kadasters beter worden omschreven.


DE EUROPESE ESRI-CONFERENTIE

De 20ste Europese ESRI-Conferentie

vond in oktober 2005 plaats te Varsovie.

De Patrimoniumdocumentatie werd daar

uitgenodigd om haar kadastrale GIS-projecten

(Geografisch Informatie Systeem)

voor te stellen.

Deze internationale vergaderingen zijn

bedoeld om van gedachten te wisselen

met buitenlandse experten en bij te blijven

op het vlak van technologische en methodologische

evoluties. De initiatieven die

door de AAPD worden ontwikkeld op het

vlak van de identificatie van de onroerende

objecten werden door andere Europese

Kadasters als zeer vernieuwend ervaren.

Eens temeer bleek dat slechts weinig landen

over een digitaal kadastraal percelenplan

beschikken dat ook manueel wordt

bijgewerkt.

HET SYMPOSIUM ”GESCHIEDENIS VAN DE

KADASTERS” (PARIJS)

Het thema van dit symposium was «Lessen uit het verleden

voor de toekomst” en om ons eraan te herinneren dat Napoleon

een juridisch kadaster nastreefde: ”Het kadaster zal de

aanvulling zijn van mijn Burgerlijk Wetboek”.

De ”founding fathers” stelden zich het kadaster voor als een

informatiesysteem van het grondbezit, gebaseerd op de noties

perceel en eigenaar. Men zal onthouden dat het belangrijk

is om een dergelijk beheersinstrument ter beschikking te hebben.

Na verloop van tijd kreeg het een steeds groter fiscaal

belang.

DEELNAME AAN NATIONALE EN

INTERNATIONALE SEMINARIES

EN COLLOQUIA (vervolg)

Bezoek uit Vietnam

CELK

Internationale

cartografische

conferentie

Het symposium

”Geschiedenis van de

kadasters” (Parijs)

De Europese ESRI-

Conferentie

45


46

HET PROJECT OSIRIS

Grote belangstelling

voor de patrimoniale

informatie

De realiteit

Het project

De hypotheken op

onroerende goederen

DE HYPOTHEKEN

Het materiaal

De scheepshypotheken

GROTE BELANGSTELLING VOOR DE PATRIMONIALE

INFORMATIE

De studiedag ”Patrimoniale informatie een buitenkans voor de academische

wereld” van 24 februari 2005 wekte grote belangstelling bij de

wetenschappelijke wereld voor de informatie waarover de Patrimoniumdocumentatie

beschikt.

De gegevens beheerd door de Administratie omvatten het ”vastgoed”

in al zijn aspecten en dit voor het volledige nationale grondgebied, zowel

onder vorm van een inventaris (goederen, rechten en eigenaars), van

grootschalige plans (op grote en zeer grote schaal) als van statistieken

en analyses.

Er worden grootschalige aanvragen van patrimoniumgegevens

verwacht want de vroeger verplichte tienjaarlijkse volkstelling en

huisvestingsenquête is nu facultatief. Als alternatieve bron voor deze

belangrijke sociaal-economische gegevens, wordt overwogen een

beroep te doen op de bestaande administratieve databanken. Inzake

gegevens over onroerende goederen en woongelegenheden komt men

dan onvermijdelijk terecht bij de Patrimoniumdocumentatie.

HET PROJECT

Het Interdepartementaal Coördinatie Comité,

voorgezeten door het Federale Wetenschapsbeleid,

heeft het project OSIRIS

aanvaard met als doel een uitwisselingsplatform

op te richten voor:

• de uniforme verspreiding van gedepersonaliseerde

statistieken gebaseerd

op gegevens van de Patrimoniumdocumentatie;

• nieuwe opzoekingsmogelijkheden met

regelmatige publicaties van de resultaten

aan de wetenschappelijke wereld.

DE REALITEIT

HET PROJECT

O S I R I S

De gegevens van de Patrimoniumdocumentatie

zijn onmisbaar voor de wetenschappelijke

instellingen, maar door hun

structuur is het moeilijk die gegevens rationeel,

volledig en doeltreffend te gebruiken.

Het slechts met mondjesmaat verstrekken

van informatie aan de wetenschappelijke

wereld beperkt de diepgang van de

ondernomen studies.

FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID

More magazines by this user
Similar magazines