Views
5 years ago

en het Klapstuk - archief van Veto

en het Klapstuk - archief van Veto

en het Klapstuk - archief van

Leuvens Studentenweekblad Jaargang 15, '88-'89 Nr. 30, dd. 22 mei 1989 ISSN: 0773-5162 Wekelijks Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie Verantw. Uitg.: Walter Pauli 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven .. 016/22.44.38 Verschijnt niet van juni tot augustus Homoseksuelen en Stad Leuven Het roze imago van Jeugdhuis de Schrabbel V origjaar kreeg het homo- en lesbiennecentrum de Roze Drempel ernstige moeilijkheden met de KV Leuven. De akademische overheid probeerde toen de Roze Drempel te weren uit de Peekaa, het kafee van Katechetika. Eveneens werd hun aanwezigheid op de Financiële Kontrole Kommissie (FKK) in vraag gesteld ÓOk dit jaar laat men de Roze Drempel niet met rust. Hun wekelijkse ontmoetingsavond in jeugdhuis de Schrabbel werd oolaogs bedreigd. Het ziet er echter naar uit dat vzw Heiberg, de eigenaar van de Schrabbel, en de Roze Drempel samen tot een oplossing zullen komen. Men gaat er een beetje uit van de redenering "zolang het bij de Leuvenaars niet te fel opvalt dat de Roze Drempel in de Schrabbel zit, is het allemaal niet zo erg." De moeilijkheden van de Roze Drempel zijn eigenlijk een vervolg op de probie- • vori& jaar. Ondanks een met de fakulteit Godgeleerdheid zat de Roze Drempel in de Peekaa (thans 'Schisma'), het kafee van Katechetika. Zo'n kafee is kruciaal in de werking van de Roze Drempel: een ideale ontmoetingsplaats voor de groep. Voor andere geïnteresseerden is een kafee wellicht de beste formule om op een ongedwongen en vrijblijvende manier kennis te maken met de organisatie. De 'roze drempel' wordt so sterk verlaagd. Biergeur De Peekaa bleek echter niet de ideale oplossing. Het kafee was immers slechts alleen de vrijdagavond ter beschikking. Voor een vereniging, die voor een groot stuk binnen het studentenrnilieu rekruteert, is dat een erg moeilijk tijdstip. Bovendien is de Peekaa - indien men op een andere dag kafee rou mogen houden - te klein voor de Roze Drempel. Men denkt dat een aantal van honderd belangstellenden per kafee-avond ronder problemen kan bereikt worden. En zelfs wij gaan ermee akkoord dat de Peekaa nu niet bepaald een gezellig kafee is. Daarvoor is de biergeur te ranzig, de vloer te vies. Dat nodigt niet direkt uit Kortom, de Roze Drempel zocht ijverig naar een andere oplossing. Men meende begin januari een goed alternatief te hebben gevonden met het stedelijk jeugdhuis "De Schrabbel" in Craenendonck. Men diende dan ook een aanvraag in om daar iedere woensdagavond een ontmoetingskafee te organiseren. De Schrabbel verhuurt namelijk haar kafee op de 'vrije' avonden aan Leuvense verenigingen. Die aanvraag werd behandeld door de twee Permanent Verantwoordelijken (PV's), die bet dagelijks bestuur regelen. Zij voorzagen dat de Roze Drempel door heel wat mensen anders, strenger natuurlijk, zou beoordeeld worden dan andere verenigingen. Daarom wilden zij graag wachten met de definitieve beslissing tot de volgende vergadering van de Raad van Beheer van de vzw Heiberg, de eigenaar van de Schrabbel. Vzw Heiberg is een 'gemengde' vzw: de helft van de Raad van Beheer en de Algemene Vergadering (AV) bestaat uit proportioneel aangew~n mensen van de politieIre partijen van de gemeenteraad van Leuven, de andere helft bestaat uit mensen die door de Jeugdraad worden ~ voorzedragen. Normaal zou die eind januari, begin februari samenkomen. Het probleem is echter dat die vergaderingen niet regelmatig gebeuren. Eind februari bleek bijvoorbeeld dat er sinds de aanvraag van de Roze Drempel nog steeds geen bijeenkomst had plaatsgevonden. De PV's zaten nog steeds met een praktisch probleem dat een snelle oplossing vroeg: de dringende vraag van de Roze Drempel om een kafee. Roddels Begin maart stelden zij daarom een proefkontrakt op van drie maanden voor de Roze Drempel. Ondanks de vroegere bezwaren verwachtten de PV's toch niet dat er heibel rond rou komen. De Roze Drempel is immers een vereniging die door de Leuvense Jeugdraad is erkend. In de Passe-Partout van 8 maart '89 verklaren Hilde Van Den Broeck en Hild GufIens, de beide PV's, nog: "Van enige vorm van inhoudelijke inmenging in onze programmatie hebben we nog hoegenaamd geen last gehad. Wij stellen onze aktiviteitenkalender wel telkens voor op de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer, maar meestal heerst daar weinig diskussie .rond en is de voorstelling louter ter kennisgeving bedoeld." Hun idee om de Roze Drempel te laten 'goedkeuren' door de AV, was wals de andere aktiviteiten bedoeld ter kennisgeving. Men is dan achteraf juridisch gedekt door de vzw. Het rou echter anders uitlopen. De Roze Drempel maakte voor haar eerste kontaktavond hier en daar wat reklame: een advertentie in Veto, enkele affiches, een bericht in hun eigen nieuwsbriej, Toevallig bleef echter één enkele affitbe aan de deur van de Schrabbel hangen. Met daarop, neijes onder elkaar, "homo- en lesbiennekafee" en "Jeugdhuis Schrabbel". Hierna begon de hommeles. Van verschillende mensen uit diverse betrokken partijen vernamen wij dat -de heer Mulders, administratief direkteur van Kindercentrum Craenendonck, de bewuste affiche van de deur heeft getrokken en rechtstreeks naar bet buro van burgemeester Vansina (CVP) is gestapt Tegelijk met de affiche zou 'VllJ!SÎnade opmerking onder de neus vervola op p.3 ... Knobbels Eks Knobbels, daarover kunnen wij meespreken. Wij hebben er overal. Op onze stembanden bijvoorbeeld. Jarenlang krijsten wij Zichem- Zussen-Bolder (om maar iets te zeggen) bij elkaar omdat enkele gefrustreerde meesterkes er niets beter op vonden dan de tafel van één er hardhandig in te kloppen. Konden wij het helpen dat zij een wiskundeknobbel hadden. Maar nu volgt de definitieve afrekening. Geen gelul, de bijl erin, in alle tafels. Op pagina 10 sprokkelt u brandhout afgifte: Leuven X Het is al langer dan vandaag bekend dat één vanonzeredaktriceseenvoo~urheeftvOO( mannelijk naakt. Geef haar maar rozige piemeltjes en blozende billetjes. Uuuuren kan zij dat zitten kontempleren. Maar daarover gaan we hier niet uitwijden. De vrouwen dezer planeet hebben het zo al moeilijk genoeg. De eksistensialiteit (sic) van hun vrouw-zijn wordt volkomen genegeerd in deze harde mannenwereld. Wij kloppen ons berouwvol op de -borst En u ook, na de volledige pagina 9. Saai Gedaan Het is al ~nger dan vandaag bekend dat één van onze redakteurs een voorkeur heeft voor mannelijk naakt. Geef hem maar rozige piemeltjes en blozende billeljes. Uuuuren kan hij dat zitten kontempleren. En daarom is hij natuurlijk kultuurredakteur geworden. Volgend jaar komt dat poslje vrij. Als u uw kans wil wagen, spurt u nu naar pagina 4. Verbijstering verzekerd. Het is volbracht Wij kunnen des hemelen vuur niet langer torsen. Dertig Veto's hebben de laatste kreativiteit uit ons jonge godenlijf geperst U bekijkt het voorlopig zelf maar. U zal wel zien wanneer wij er opnieuw zijn. Voor weer een jaarlje destruktiviteit, negativisme en ekstreem-links radikalisme. Tot dan gaan we nog enkele zittijden meepikken. Geef ons uw grijzen stilte. •• '-/1 __ • _ PROEFWERK - Karpov aan beurt. Kaptagon van a3 naar b3. Kasparov rep1ikeert met amfetamine (el-e3), maar raakt in tijdnood. Net nu zijn er geen anabolika meer te. krijgen. Alles over pillen en eksamens; paginll5 tot 8. (Foto Hendrik en RoeI) Dansfestival is in aantocht Goden, helden en het Klapstuk W ie van moderne dans houdt, zal in het begin van volgend akademiejaar uitgebreid aan zijn trekken komen. In oktober wordt Leuven namelijk in niet geringe mate beheerst door Klapstuk 89, de vierde editie van het tweejaarlijks internationaal dansfestival. Het woord- 'internationaal' staat er niet Ivoor niets. Er worden niet enkel gezelschappen uit de meest uiteenlopendehoeken van de wereld uitgenodigd, het Klapstuk geniet in de hele wereld ook nogal wat belangstelling. Het festival is groot geworden. Artistiek direkteur Bruno Verbergt lichtte voor Veto enkele tipjes van de sluier op. Na Klapstuk 87 werd door Michel Uytterhoeven, de toenmalige artistiek direkteur, een zogenaamd 'moreel verslag' over het festival opgesteld. Verbergt was toen voorzitter van Kultuurraad en zetelde in de Beheerraad van het Klapstuk. AIs dusdanig was hij nauw bij de uiteindelijke totstandkoming van het verslag betrokken. Twee punten vallen daarbij te noteren. Een eerste was de konstatering, dat de editie van 1987 een sukses was gebleken. De Klapstuk-formule, die (veiligheidshalve) na elke festival opnieuw in vraag wordt gesteld, hoefde dus niet te worden doorbroken. Uytterhoeven heeft op een bepaald moment nog gedacht, dat het derde Klapstuk het laatste rou zijn. Verbergt denkt nu al aan de vijfde editie. Ten tweede: bet Klapstuk is groot geworden. In acht jaar tijd zijn er in de hele wereld kontakten gelegd, en beeft men veel ervaring opgedaan. Verbergt spreekt van een "reservoir van kennis; het zou zonde zijn om ze enkel voor bet festival te gebruiken". Daarom werkt het Klapstuk momenteel aan een studio in de Naamsestraat, die een soort 'werkplaats' (een geliefkoosde Stuc-term) voor moderne dans moet zijn. In eerste instantie rouden er koreografen worden opgeleid. Daarvoor wil het Klapstuk gerenommeerde koreografen, wals bijvoorbeeld de Amerikaan Steve Paxton, aantrekken. In tweede instantie rou de studio worden gebruikt voor de produktie van eigen voorstellingen. Voor deze werkplaats,-die in oktober gebruiksklaar moet zijn, ~beefthet Klapstuk een half miljoen frank van de Loterij ter beschikking gekregen Maar als het projekt blijvend wil zijn, dart moet er meer, veel meer geld gevonden worden. Verbergt stelt 'daarbij nog, dat er eerst een 'behoeftenonderwek' moet komen. Zo'n permanente studio is dus nog toekomstmuziek. Klapstuk 89 staat echter voor de deur. Tussen 3 en 25 oktober zullen er zo'n 12 tot 15 verschillende produkties te zien zijn. Alles bij mekaar worden dat een veertigtal voorstellingen. In grote lijnen zal Klapstuk 89, gesterkt door bet sukses van ~ vorige editie, niet erg veel van die voorganger verschillen. Verbergt wil vooral niet de intellektua- Iistische toer opgaan. "Er zijn wel honderd verhaaltjes te vehinnen over het hoe en waarom van elke voorstelling, _ maar daar gaat het hem eigenlijk niet om. Wat je te zien krijgt, moet in eerste instantie mooi zijn." Wat dat betreft heeft het Klapstuk vorige maand een zware opdoffer moeten inkasseren. Impressing the Czar, een produktie van de in Frankfurt werkende Amerikaan Forsythe, zal namelijk niet op het Klapstuk te zien zijn. Deze produktie, die door nogal wat kenners wordt beschouwd als dé voorstelling van de laatste jaren, gold tot voor kort als het absolute boogtepunt voor het festival. Bovendien woû Verbergt Forsythe programmeren als openingsvoorstelling bij het begin van het akademiejaar. Europa Kink in de kabel was het geld en de infrastruktuur. Forsythe heeft èen groot podium nodig, en dat was enkel op het sportkot te vinden. De sporthal zou dan echter drie weken lang niet gebruikt kunnen worden. Het Instituut voor Lichamelijke Opleiding (ILO) aarzelde, omdat de lessen niet normaal rouden kunnen doorgaan. Daar kwam nog eens bij, dat het Buro voor de Akademische Raad ook niet meteen voor de zaak warm liep.-Het argumenteerde dat een dansvoorstelling als die van Forsythe en de eigenlijke funktie van de sporthal in een nogal 'indirekte relatie' tot elkaar stonden. Wat ons nogal vreemd overkomt, zeker alsje bekijkt dat het ILO zelf een Departement Dans heeft. En hoewel het Klapstuk alle financiële verantwoordelijkheid op zicb zou nemen, schrok de akademische overheid terug voor de grote som geld die met een monsterproduktie als 'Impressing the Czar' gepaard ging. Forsytbe af.

Heeft u al aan - archief van Veto
De grote tesiskampanje - archief van Veto
Een volkerenmoord ! - archief van Veto
De grote tesiskampanje - archief van Veto
Universiteit met een gebrek aan cash-flow - archief van Veto
Wat denkt men over onderwijs? - archief van Veto
Wat denkt men over onderwijs? - archief van Veto
nummer 4 Jobstudenten betalen vanaf nu ... - archief van Veto
Acco en de snelle lijken - archief van Veto
Storm in een glas bier - archief van Veto
Acco en de snelle lijken - archief van Veto
Verbouwingen bij Wijsbegeerte & Letteren - archief van Veto
of ·Munt Cruise - archief van Veto
Goedgekeurd door de redaktieraad - archief van Veto
nummer 6 Studenten bereid 'K' van de KULte ... - archief van Veto
Dit is zomeereen veto-nummer. - archief van Veto
of ·Munt Cruise - archief van Veto
VETO WORDT GELEZEN! - archief van Veto
LilliliBlill i1 - archief van Veto
Freê.Lance !nr4Jerkers - archief van Veto
"Gorbatsjov volgt de strategie van de ... - archief van Veto
Stages KU Leuven versterken Manheus-eflekt rl0 - archief van Veto
De kick van h.et - archief van Veto