Onderzoeksprojecten (20 - 30 van 87)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (20 - 30 van 87)

www.researchportal.be - 21 Jul 2013 12:03:11

Onderzoeksprojecten (20 - 30 van 87)

Zoekfilter: Classificaties: Wijsbegeerte

Culturele aspecten van de corporatieve wereld in Antwerpen Brussel en Gent 1585-1795

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit onderzoeksproject heeft betrekking op drie aspecten van de 'ambachtscultuur' in drie steden van de Zuidelijke Nederlanden: 1°

religieuze cultuur, 2° sociabiliteit, 3° materiële cultuur. Tijdens de periode 1585-1795 resulteerde een hernieuwd offensief van de Contrareformatie

in een sterke heropleving van corporatieve devotiepraktijken. Tegelijk bekritiseerden clerus en lekenelites in toenemende mate de vermenging van

sacrale en profane elementen in de cultuur van ambachtslieden. Ten dele als gevolg hiervan kwamen ook aspecten van de sociabiliteit (banketten,

festivals, optochten, etc.) onder vuur te liggen. Tijdens de zeventiende en vooral de (tweede helft van de) achttiende eeuw werd de ambachtswereld

daarenboven geconfronteerd met belangrijke sociale veranderingen. Hoe de 'ambachtscultuur' reageerde op de bedreigingen van een snel

veranderende samenleving is voorlopig niet geweten.

Dit project beoogt daarom het in kaart brengen van processen van zowel culturele reproductie als transformatie in de corporatieve wereld. In

methodologisch opzicht wordt gestreefd naar het verzoenen van twee verschillende wetenschappelijke tradities: 1° de hermeneutische benadering

van (o.a.) de historische antropologie, en 2° kwantitatieve cultuurgeschiedenis in de traditie van Michel Vovelle.

Organisaties:

• Geschiedenis

Onderzoekers:

• Frederik VERLEYSEN

• HUGO SOLY

Een onderzoek naar de verschuivingen en ontwikkelingen in de beeldvorming en het identitaire discours van de

Belgische arbeidersbeweging tegenover immigranten en hun nakomelingen

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: 'Belgen' en 'anderen' in een zoektocht naar solidariteit. De houding van de Belgische vakbonden t.a.v. de migrantenproblematiek in de

jaren '90.

Dit onderzoek biedt een analyse van de dilemma's die het discours en de houding van de christelijke en socialistische vakbonden ten aanzien van

migratie en racisme kenmerken. Vakbonden zijn niet alleen socio-economische en politieke drukkingsgroepen maar ook organisaties met een eigen

collectieve identiteit en eigen waarden. Deze worden niet alleen bepaald door hun klassebegrip en politieke en ideologische stellingnames maar

evenzeer door hun conceptie van nationale en regionale identiteit. De aanwezigheid van laaggeschoolde migranten vormde een uitdaging voor de

veronderstelde eenheid van de arbeidersklasse en de dominante ideeën over identiteit en solidariteit. Aan de hand van een kwalitatieve analyse

van het officiële discours van de christelijke en socialistische vakbonden in Vlaanderen enerzijds en diepte-interviews met enkele van zijn officiële

vertegenwoordigers anderzijds wordt getracht de basisconcepten die hun houding t.a.v. de migrantenproblematiek en racisme bepalen te

identificeren en te begrijpen. (contact: Anja Detant)

Organisaties:

• Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel

• Geschiedenis

Onderzoekers:

• ELS WITTE

• ANJA DETANT

Onderzoek naar de politieke cultuur en institutionaliseringsprocessen van het progressief-liberalisme in het

arrondissement Brussel, 1830-1914

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit onderzoek wil een politiek-culturele analyse maken van de Brusselse liberale wereld in de lange negentiende eeuw (1830-1914) voor

het arrondissement Brussel. Het onderzoek zal naast de institutionaliseringsprocessen van het liberalisme op het politieke niveau ook aandacht

schenken aan haar maatschappelijke verankering. De focus hier ligt op de rol van de progressieve vleugel van het liberalisme en het uitdeinen van

de liberale identificaties in het 'volk achter de kiezers'. De vraag stelt zich dan als volgt: hoe werden de identiteiten van stadsbewoners,

middenklassen, boeren en zgn. buitenkiezers, vrijdenkers en andere religieuze dissenters, handelslieden en ambachtslui vervlochten met het

liberaal discours en welke organisaties en actievormen werden hierop geeënt.

Organisaties:

• Geschiedenis

• Geschiedenis

Onderzoekers:

• Rik ROTTGER

• JEFFREY TYSSENS

• ELS WITTE

De dynamiek van taalactiviteit - een evolutionaire reconstructie

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Vanuit een belichaamde filosofie en in overeenstemming met systeemtheoretische benaderingen wordt de vraag naar de historischbiologische

ontstaanscontext van de verschillende taalgedragingen gesteld. Het ontstaan van onze taalactiviteit zal in drie fasen gereconstrueerd

worden. (1) Aan de hand van studies naar diverse pathologieën en persoonlijkheidsstoornissen (m.b. schizofrenie en afasie), zal de interrelatie

tussen emoties, motoriek, denken en taal worden aangetoond.

(2) Hierna wordt de taalactiviteit vanuit de antropologie opgedeeld in de verschillende taalgedragingen (emoties, expressies, gebaren en abstract

denken). (3) Als laatste fase zal de evolutionaire oorsprong van emoties, expressies , gebaren en abstract denken onderzocht worden,

respectievelijk vanuit de ethologie, primatologie, psycholinguïstiek en neurologie, om zo het ontstaan van de taalactiviteit te reconstrueren.

Organisaties:

• Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie

Onderzoekers:

• JEAN VAN BENDEGEM

Plaats van overlijden en toegankelijkheid van palliatieve zorg vor terminale patiënten in Vlaanderen

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Zowel op maatschappelijk als op wetenschappelijk vlak blijkt een groeiende erkenning van de noodzaak voor adequate (palliatieve)

zorgverlening van terminaal zieke patiënten. Omdat de palliatieve zorg steeds meer zijn plaats verwerft in de zorg aan terminale patiënten, komt de

keuze van de patiënt inzake zijn plaats van zorg en plaats van overlijden steeds meer op de voorgrond. Onderzoek heeft daarenboven aangetoond


dat meer mensen thuis wensen te overlijden dan dat dit effectief zo is.

Doel van dit project is het vergroten van het inzicht in de plaats (en keuze) van overlijden, de plaats (en keuze) van de terminale zorg, de

zorgbehoeften en de toegankelijkheid van palliatieve zorg in de laatste fase van het leven van patiënten in Vlaanderen. Meer in het bijzonder zijn

we geïnteresseerd in de wensen, ervaringen en opinies van artsen en patiënten (door proxy interviews met nabestaanden). Het project bestaat uit 2

complementaire deelstudies:

(1) Sterfgevallenonderzoek: een statistische analyse van de plaats van overlijden van 'alle sterfgevallen' uit Vlaanderen (2001), en van de relatie

tussen de doodsoorzaak, de socio-demografische kenmerken (geslacht, leeftijd,...) en de plaats van overlijden.

(2) Retrospectieve interviewstudie: een studie van de prevalentie en belangrijkste kenmerken van (palliatieve) zorg in de laatste drie

levensmaanden van 400 patiënten die niet plotseling en geheel onverwacht zijn overleden. Deze sterfgevallen worden geïncludeerd op basis van

de patientenpopulaties van een representatieve steekproef van huisartsen in Vlaanderen.

Organisaties:

• Zorg rond het levenseinde

Onderzoekers:

• JEAN BERNHEIM

• JOHAN BILSEN

• Joachim COHEN

• Cindy DE GENDT

• LUC DELIENS

• Lieve VAN DEN BLOCK

• WILLEM DISTELMANS

Dying well at the place of wish

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Zowel op maatschappelijk als op wetenschappelijk vlak blijkt een groeiende erkenning van de noodzaak voor adequate (palliatieve)

zorgverlening van terminaal zieke patiënten. Omdat de palliatieve zorg steeds meer zijn plaats verwerft in de zorg aan terminale patiënten, komt de

keuze van de patiënt inzake zijn plaats van zorg en plaats van overlijden steeds meer op de voorgrond. Onderzoek heeft daarenboven aangetoond

dat meer mensen thuis wensen te overlijden dan dat dit effectief zo is.

Doel van dit project is het vergroten van het inzicht in de plaats (en keuze) van overlijden, de plaats (en keuze) van de terminale zorg, de

zorgbehoeften en de toegankelijkheid van palliatieve zorg in de laatste fase van het leven van patiënten in Vlaanderen. Meer in het bijzonder zijn

we geïnteresseerd in de wensen, ervaringen en opinies van artsen en patiënten (door proxy interviews met nabestaanden). Het project bestaat uit 2

complementaire deelstudies:

(1) Sterfgevallenonderzoek: een statistische analyse van de plaats van overlijden van 'alle sterfgevallen' uit Vlaanderen (2001), en van de relatie

tussen de doodsoorzaak, de socio-demografische kenmerken (geslacht, leeftijd,...) en de plaats van overlijden.

(2) Retrospectieve interviewstudie: een studie van de prevalentie en belangrijkste kenmerken van (palliatieve) zorg in de laatste drie

levensmaanden van 400 patiënten die niet plotseling en geheel onverwacht zijn overleden. Deze sterfgevallen worden geïncludeerd op basis van

de patientenpopulaties van een representatieve steekproef van huisartsen in Vlaanderen.

Organisaties:

• Zorg rond het levenseinde

• Sociaal Onderzoek

Onderzoekers:

• JEAN BERNHEIM

• JOHAN BILSEN

• Joachim COHEN

• Cindy DE GENDT

• LUC DELIENS

• Katrien DRIESKENS

• Lieve VAN DEN BLOCK

• PATRICK DEBOOSERE

• REGINALD DESCHEPPER

• WILLEM DISTELMANS

Joodse identiteit in de DDR(-literatuur).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Joodse identiteit in de DDR(-literatuur).

Organisaties:

• Literatuurwetenschap

• Instituut Joodse Studies

Onderzoekers:

• Vivian Liska

De Griekse aulos-mythen: een omvattend en geïntegreerd onderzoek naar de rol van de aulos-muziek in het religieuze

denken van de oude Grieken.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het centrale onderzoeksobject van deze studie is het thema muziek in de Grieks antieke mythologie. De hypothese is dat kennis

daarvan, ook van belang is voor meer algemene (systematische) muziekkwesties. Aldus is de doelstelling tweeledig : 1) de hoedanigheid

doorgronden waaronder muziek zich in de Griekse mythen voordoet, d.i. het mythologisch onderzoeksdeel en 2) diens betekenis duiden in het

licht van pertinente musicologische theorieën, d.i. het musicologisch onderzoeksdeel. De einddoelstelling is niet te concluderen tot het feitelijk

eertijds geloof- of muziekleven, maar wel tot het in de mythen uitgedrukt sociaal-religieus construct muziek. Vandaar krijgt dit onderzoek de

toenaam systematisch (vs. historisch) mee.

Organisaties:

• Centrum Leo Apostel

Onderzoekers:

• Diederik AERTS

Speaking to the Eye : Text, Image and Gender in the Middle Ages and Early Modern Times.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Speaking to the Eye : Text, Image and Gender in the Middle Ages and Early Modern Times.

Organisaties:

• Onderzoekscentrum Ruusbroecgenootschap

Onderzoekers:


• Veerle Fraeters

Congres : "8th Annual Congress of the Association for the Scientific Study fo Consciousness"

Universiteit Antwerpen

Abstract: Congres : "8th Annual Congress of the Association for the Scientific Study fo Consciousness"

Organisaties:

• Centrum voor Filosofische Psychologie

Onderzoekers:

• Peter Reynaert

More magazines by this user
Similar magazines