Onderzoeksprojecten (30 - 39 van 39)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (30 - 39 van 39)

www.researchportal.be - 21 Jul 2013 12:03:08

Onderzoeksprojecten (30 - 39 van 39)

Zoekfilter: Classificaties: Theologie

Grensgevallen. Aspecten van 'het uitzonderlijke' - een dialoog met vier 20ste eeuwse denkers (Schmitt, Camus, Jaspers,

Foucault)

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit project stelt de verheldering van 'het uitzonderlijke' (als 'datgene wat niet in te passen valt') centraal. Er wordt ingegaan op de

specifieke betekenis van het uitzonderlijke voor het denken en voor de ervaring. Het wijsgerig instrumentarium nodig om deze problematiek te

behandelen, zal worden opgebouwd door een analyse van vier verschillende en 20ste eeuwse denkers (Schmitt, Camus, Jaspers, Foucault) en wel

via twee parcours' (een situationeel en een strikt filosofisch parcours).

In het eerste parcours wordt er nader ingegaan op de biografische en de ideeënhistorische situatie van de denkers. Enerzijds wordt de link gelegd

tussen hun denkwegen (fascinatie voor uitzonderingen) en hun levensloop (persoonlijke ervaringen, temperamenten en keuzes); anderzijds wordt

de Romantiek geopperd als een sleutelperiode voor het begrijpen van de 20ste eeuwse antagonismes omtrent de uitzonderingsproblematiek (m.n.

als een periode waarin het koppel 'norm(aliteit)-uitzondering' uit evenwicht geraakte). In het tweede parcours worden de denkers in kwestie twee

aan twee tegen elkaar uitgespeeld - om zo het aspect van het 'uitzonderlijke' binnen hun werk naar boven te halen en de bruikbare concepten en

denkbeelden die dan aan het licht komen te analyseren, te vergelijken en indien mogeljk te accapareren in functie van mijn opzet. Enerzijds stel ik

Schmitt tegenover Camus ('primaat' versus 'instrumentaliteit' van het uitzonderlijke), anderzijds Jaspers tegenover Foucault (een 'micro'- versus

een 'macro'-perspectief). Dit aldus geconstrueerde denkinstrumentarium zal toelaten vervolgens een eigen denkweg uit te stippelen, waarbij de

fascinatie voor en de wijsgerige betekenis van 'het uitzonderlijke' wordt uitgediept en het problematische ervan wordt verduidelijkt.

Organisaties:

• Wijsbegeerte-Moraalwetenschappen

Onderzoekers:

• JOZEF VAN BELLINGEN

• Marc VAN DEN BOSSCHE

• Therese DEPOORTER

Vorm, Inhoud en Volgorde van responscategorieën bij Surveyonderzoek. Een fundamenteel onderzoek naar de impact

van responscategorieën op responsgedrag.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Ondanks het feit dat bij surveyonderzoek fouten in de constructie van vragenlijsten vaak aangehaald worden als verklaring voor

responsbias, gebrekkige kwaliteit van de data en onverwachte resultaten, werd de omvang van dit probleem nog weinig onderzocht. Dit project wil

op een systematische manier de mogelijke impact van de gehanteerde responscategorieën bij ratingschalen (zoals het aantal categorieën, even of

oneven, het gebruik van ankerpunten, de keuze van de labels, ...) onderzoeken. Het eigenlijke onderzoek omvat twee delen: 1) In het

experimenteel survey worden verschillende versies van een vragenlijst (dezelfde items, te beoordelen op verschillende responsschalen) op 2

tijdstippen bij dezelfde respondenten afgenomen. Daarbij worden bij elke afname alle verschillende versies verspreid (een deel van de deelnemers

krijgt eerst versie A, later B, bij andere deelnemers is de volgorde omgekeerd) om zo test-hertest effecten uit te sluiten. Deelnemers in de

controlegroep krijgen 2 keer dezelfde versie. 2) Bij het laboratoriumonderzoek worden in verscheidene experimenten verschillende schaaltypes

onderling vergeleken. Enerzijds wordt het responsgedrag op verscheidene schaaltypes vergeleken op indirecte manier, door dezelfde items op

verschillende schaaltypes te laten beoordelen. Anderzijds worden verschillende schaaltypes meer direct onderling vergeleken via cross-modality

matching. Tenslotte wordt ook de preferentie voor de verschillende reponsmodaliteiten bevraagd. Het uiteindelijke doel is om grootteorden van

responseffecten bij verschillende schaaltypes en in verschillende contexten te meten en om te komen tot een reeks gefundeerde aanbevelingen

voor het aanmaken van vragenlijsten.

Organisaties:

• Arbeids- en Organisatiepsychologie

Onderzoekers:

• ROLAND PEPERMANS

• PETER THEUNS

• Walentina COOLS

Grammaticalisatie van modaliteit: de geleidelijke specialisatie van pouvoir, devoir en savoir in het Frans

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Studie van de geleidelijke ontwikkeling van het gebruik van 'pouvoir', 'devoir' en 'savoir' als werkwoorden van modaliteit.

Organisaties:

• Romaanse Talen

Onderzoekers:

• MICHEL PIERRARD

Culturele aspecten van de corporatieve wereld in Antwerpen Brussel en Gent 1585-1795

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit onderzoeksproject heeft betrekking op drie aspecten van de 'ambachtscultuur' in drie steden van de Zuidelijke Nederlanden: 1°

religieuze cultuur, 2° sociabiliteit, 3° materiële cultuur. Tijdens de periode 1585-1795 resulteerde een hernieuwd offensief van de Contrareformatie

in een sterke heropleving van corporatieve devotiepraktijken. Tegelijk bekritiseerden clerus en lekenelites in toenemende mate de vermenging van

sacrale en profane elementen in de cultuur van ambachtslieden. Ten dele als gevolg hiervan kwamen ook aspecten van de sociabiliteit (banketten,

festivals, optochten, etc.) onder vuur te liggen. Tijdens de zeventiende en vooral de (tweede helft van de) achttiende eeuw werd de ambachtswereld

daarenboven geconfronteerd met belangrijke sociale veranderingen. Hoe de 'ambachtscultuur' reageerde op de bedreigingen van een snel

veranderende samenleving is voorlopig niet geweten.

Dit project beoogt daarom het in kaart brengen van processen van zowel culturele reproductie als transformatie in de corporatieve wereld. In

methodologisch opzicht wordt gestreefd naar het verzoenen van twee verschillende wetenschappelijke tradities: 1° de hermeneutische benadering

van (o.a.) de historische antropologie, en 2° kwantitatieve cultuurgeschiedenis in de traditie van Michel Vovelle.

Organisaties:

• Geschiedenis

Onderzoekers:

• Frederik VERLEYSEN

• HUGO SOLY

Een onderzoek naar de verschuivingen en ontwikkelingen in de beeldvorming en het identitaire discours van de

Belgische arbeidersbeweging tegenover immigranten en hun nakomelingen


Vrije Universiteit Brussel

Abstract: 'Belgen' en 'anderen' in een zoektocht naar solidariteit. De houding van de Belgische vakbonden t.a.v. de migrantenproblematiek in de

jaren '90.

Dit onderzoek biedt een analyse van de dilemma's die het discours en de houding van de christelijke en socialistische vakbonden ten aanzien van

migratie en racisme kenmerken. Vakbonden zijn niet alleen socio-economische en politieke drukkingsgroepen maar ook organisaties met een eigen

collectieve identiteit en eigen waarden. Deze worden niet alleen bepaald door hun klassebegrip en politieke en ideologische stellingnames maar

evenzeer door hun conceptie van nationale en regionale identiteit. De aanwezigheid van laaggeschoolde migranten vormde een uitdaging voor de

veronderstelde eenheid van de arbeidersklasse en de dominante ideeën over identiteit en solidariteit. Aan de hand van een kwalitatieve analyse

van het officiële discours van de christelijke en socialistische vakbonden in Vlaanderen enerzijds en diepte-interviews met enkele van zijn officiële

vertegenwoordigers anderzijds wordt getracht de basisconcepten die hun houding t.a.v. de migrantenproblematiek en racisme bepalen te

identificeren en te begrijpen. (contact: Anja Detant)

Organisaties:

• Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel

• Geschiedenis

Onderzoekers:

• ELS WITTE

• ANJA DETANT

Plaats van overlijden en toegankelijkheid van palliatieve zorg vor terminale patiënten in Vlaanderen

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Zowel op maatschappelijk als op wetenschappelijk vlak blijkt een groeiende erkenning van de noodzaak voor adequate (palliatieve)

zorgverlening van terminaal zieke patiënten. Omdat de palliatieve zorg steeds meer zijn plaats verwerft in de zorg aan terminale patiënten, komt de

keuze van de patiënt inzake zijn plaats van zorg en plaats van overlijden steeds meer op de voorgrond. Onderzoek heeft daarenboven aangetoond

dat meer mensen thuis wensen te overlijden dan dat dit effectief zo is.

Doel van dit project is het vergroten van het inzicht in de plaats (en keuze) van overlijden, de plaats (en keuze) van de terminale zorg, de

zorgbehoeften en de toegankelijkheid van palliatieve zorg in de laatste fase van het leven van patiënten in Vlaanderen. Meer in het bijzonder zijn

we geïnteresseerd in de wensen, ervaringen en opinies van artsen en patiënten (door proxy interviews met nabestaanden). Het project bestaat uit 2

complementaire deelstudies:

(1) Sterfgevallenonderzoek: een statistische analyse van de plaats van overlijden van 'alle sterfgevallen' uit Vlaanderen (2001), en van de relatie

tussen de doodsoorzaak, de socio-demografische kenmerken (geslacht, leeftijd,...) en de plaats van overlijden.

(2) Retrospectieve interviewstudie: een studie van de prevalentie en belangrijkste kenmerken van (palliatieve) zorg in de laatste drie

levensmaanden van 400 patiënten die niet plotseling en geheel onverwacht zijn overleden. Deze sterfgevallen worden geïncludeerd op basis van

de patientenpopulaties van een representatieve steekproef van huisartsen in Vlaanderen.

Organisaties:

• Zorg rond het levenseinde

Onderzoekers:

• JEAN BERNHEIM

• JOHAN BILSEN

• Joachim COHEN

• Cindy DE GENDT

• LUC DELIENS

• Lieve VAN DEN BLOCK

• WILLEM DISTELMANS

Onderwijsvernieuwingsproject (OVP)2001: Competentiegericht leren i/d overgang van secundair nr hoger onderwijs :

startcompetenties en ontwikkelen van kritisch vermogen & argumentatiebekwaamheid bij 1ste Kandidatuurstudenten

'Humane Wet.'.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Binnen dit project zijn de doelstelling:

- het ontwikkelen van een toetsingsinstrument, dat de 1ste kan.studenten in staat stelt hun startcompententies, leerstijl en leerlijn te evalueren, en

- vertrekkende vanuit de mogelijke verschillen in leerstijl- en type, het uittekenen van leerlijnen voor het ontwikkelen van enerzijds

argumentatiebekwaamheid, en anderzijds onderzoeksvaardigheden, meer bepaald het kritisch vermogen.

Organisaties:

• Centrum voor Westers Hellenisme

• Lerarenopleiding

Onderzoekers:

• WERNER GOEGEBEUR

• HERLINDA VAN LOOY

Innovatieproject : Leren in een virtuele realiteit : Virtueel experimenteren (97-98) (VIRTEX)

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het project stelt zich tot doel om een leeromgeving (op het Web) te creëren die de studenten toelaat om snel en realistisch een

onderzoeksmethode op te zetten en het resultaat van die specifieke methode te evalueren.De enquête-omgeving omvat een soort virtuele stad, met

allerlei wijken met specifieke socio-economische kenmerken. Van alle individuen in die stad (de populatie) worden data in een centrale databank

opgenomen. De student maakt een aantal keuzen om een bepaald aspect van de inwoners van de stad te onderzoeken. De keuzen betreffen de

soort steekproef (bvb. random, systematisch, ...), de steekproefgrootte, het aantal vragen in de enquête, de antwoordmogelijkheden voor de vragen

(verschillende schaaltypes, ...) etc. Al deze keuzen leiden tot een bepaalde dataset die door de student geanalyseerd wordt; de

onderzoeksresultaten worden vervolgens geïnterpreteerd. Deze resultaten zijn afhankelijk van de gemaakte keuzen. De student vergelijkt de

resultaten met de populatiewaarden en -desgewenst- met de resultaten voor alternatieve onderzoeksopzetten (meer of minder proefpersonen,

ja/neen-items versus ratingschalen, ...).Door dit project wordt een unieke leeromgeving geboden waarbij de studenten ervaren in welke mate ze vat

kunnen hebben op de kwaliteit van hun data (en hoe ze die kwaliteit kunnen afstemmen op hun onderzoeksvragen). Het virtueel experimenteren

biedt studenten de gelegenheid inzicht te verwerven in hoe ze de meest geschikte methode kunnen opzetten om de gestelde onderzoeksvragen te

beantwoorden.

Organisaties:

• Arbeids- en Organisatiepsychologie

Onderzoekers:

• PETER THEUNS

• Walentina COOLS

Een methodologische en wetenschappelijke analyse van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek over

secessiebewegingen


Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het onderzoek over secessiebewegingen handelt over beslissingen en handelingen die van ethische aard zijn. Een ethische dimensie is

eveneens aanwezig in de vooronderstellingen en concepten van het gehanteerd theoretisch referentiekader. Uiteindelijk heeft het onderzoek over

secessiebewegingen gevolgen voor politieke mobilisatie- en legitimatieprocessen. De onderlinge verbondenheid van deze drie dimensies zou bij

het wetenschaps- filosofisch onderzoek over het empirisch onderzoek over secessiebewegingen op de voorgrond komen te staan.

Organisaties:

• Politieke Wetenschappen

Onderzoekers:

• BRUNO COPPIETERS

More magazines by this user
Similar magazines