Onderzoeksprojecten (1 - 20 van 74)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (1 - 20 van 74)

www.researchportal.be - 21 Jul 2013 12:03:09

Onderzoeksprojecten (1 - 20 van 74)

Zoekfilter: Classificaties: Geschiedenis en kunst

Achilles en Adonis. Een studie over de negentiende- en twintigste-eeuwse receptie en betekenis van Richard

Westmacotts Wellingtonmonument in Hyde Park (Londen)

Universiteit Antwerpen

Abstract: In 1822 werd bij Hyde Park Corner in Londen een monument opgericht voor Wellington. De monumentale naakte Achilles (door Richard

Westmacott) werd echter al snel voorwerp van spot en satire: in plaats van de held Achilles zag men in de naakte man een Adonis. Deze

omvorming van Achilles naar Adonis past binnen de Westerse, liberale politieke cultuur, waar geen plaats blijkt te zijn voor representaties van

mannelijk naakt.

Organisaties:

• Politieke geschiedenis

Onderzoekers:

• Henk de Smaele

Arbeid, Arbeidsverhoudingen en Arbeidsmarkten in WestEuropa, 1500-2000.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het hoofddoel is een nieuw licht te werpen op de veranderingen die sedert de zestiende eeuw hebben plaatsgevonden op het gebied van

arbeidsprocessen, arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkten, met bijzondere aandacht voor (1) perioden van globale maatschappelijke

transformatie, en (2) stedelijke loonarbeiders en zelfstandige ambachtslieden/winkeliers.

Organisaties:

• Geschiedenis

Onderzoekers:

• HUGO SOLY

Artisanale kwaliteit van gefermenteerde levensmiddelen: mythe, realiteit, percepties en constructies.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit project wil nagaan welke rol het concept "artisanaal" sedert zowat een eeuw speelt met betrekking tot productie, distributie en

consumptie van gefermenteerde levensmiddelen. Het bevat twee onderzoeksluiken, het historische en het biotechnologische, die volkomen

verstrengeld zijn: het project combineert menswetenschappelijke met biotechnologische benaderingen en methoden. De relevantie ervan is inzicht

te verwerven in de relaties tussen sociaal-culturele processen en de voedingstechnologie en -industrie.

Organisaties:

• Sociaal-culturele voedingsstudies

• Geschiedenis

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

Onderzoekers:

• Anneke GEYZEN

• PETER SCHOLLIERS

• Luc DE VUYST

• FREDERIC LEROY

Biografie Ernest Ezra Mandel (1923-1995).

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Historisch-biografisch onderzoek naar de rol en betekenis van E. Mandel in de IVde Internationale en in de Belgische politiek.

Organisaties:

• Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel

• Geschiedenis

Onderzoekers:

• PETER SCHOLLIERS

• GUY VANTHEMSCHE

• ELS WITTE

Colloquium : Eating Outdoors (Alden Biesen) van 10 tot 14 oktober 2001

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Colloquium van het International Commission for Research into European Food History (ICREFH), georganiseerd door P. Scholliers and

M. Jacobs.

Organisaties:

• Geschiedenis

Onderzoekers:

• PETER SCHOLLIERS

Concept - Ontwerp - Uitvoering : een analyse van het creati eve proces in de Vlaamse schilderkunst van de 16e en de 17d

e eeuw.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De concrete historische situatie waarin kunst tot stand kwam ligt hier ter studie: op basis van bronnenonderzoek en analyse van de

voorwerpen zelf moet het volledige scheppingsproces beschreven worden en moeten verklarende verbanden gelegd worden. Deze problematiek

wordt opgedeeld in drie onderwerpen, die elk door een andere ploeg zullen onderzocht worden. De V.U. Brussel (C. Van de Velde) buigt zich over

elementen in de cultuur van de tijd die bepalend zijn voor de manier waarop een kunstenaar zijn taak opvat: de interactie tussen opdrachtgever en

kunstenaar zowel als de rol van de vrije markt. De R.U. Gent (A. Balis) zal de eerste phasen van het eigenlijke scheppingsproces documenteren,

gaande van voorbereidende schets, over detailstudie naar het modello. De K.U. Leuven (H. Vlieghe), tenslotte, zal de verschillende vormen van

taakverdeling bij de uitvoering van het schilderij op de definitieve drager onderzoeken.

Organisaties:

• Kunstwetenschappen en Archeologie

Onderzoekers:

• CARL VAN DE VELDE


Culturele aspecten van de corporatieve wereld in Antwerpen Brussel en Gent 1585-1795

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit onderzoeksproject heeft betrekking op drie aspecten van de 'ambachtscultuur' in drie steden van de Zuidelijke Nederlanden: 1°

religieuze cultuur, 2° sociabiliteit, 3° materiële cultuur. Tijdens de periode 1585-1795 resulteerde een hernieuwd offensief van de Contrareformatie

in een sterke heropleving van corporatieve devotiepraktijken. Tegelijk bekritiseerden clerus en lekenelites in toenemende mate de vermenging van

sacrale en profane elementen in de cultuur van ambachtslieden. Ten dele als gevolg hiervan kwamen ook aspecten van de sociabiliteit (banketten,

festivals, optochten, etc.) onder vuur te liggen. Tijdens de zeventiende en vooral de (tweede helft van de) achttiende eeuw werd de ambachtswereld

daarenboven geconfronteerd met belangrijke sociale veranderingen. Hoe de 'ambachtscultuur' reageerde op de bedreigingen van een snel

veranderende samenleving is voorlopig niet geweten.

Dit project beoogt daarom het in kaart brengen van processen van zowel culturele reproductie als transformatie in de corporatieve wereld. In

methodologisch opzicht wordt gestreefd naar het verzoenen van twee verschillende wetenschappelijke tradities: 1° de hermeneutische benadering

van (o.a.) de historische antropologie, en 2° kwantitatieve cultuurgeschiedenis in de traditie van Michel Vovelle.

Organisaties:

• Geschiedenis

Onderzoekers:

• Frederik VERLEYSEN

• HUGO SOLY

Cultuurkritiek in Europa, 1750-2000 : ideeën en praktijken.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Cultuurkritiek in Europa, 1750-2000 : ideeën en praktijken.

Organisaties:

• Overheid en Recht

Onderzoekers:

• Herman Van Goethem

Data infrastructure for the study of guilds and other forms of corporate collective action in pre-industrial times.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het aanvullen en uitbreiden van de dataset over de gilden in de Zuidelijke Nederlanden. Dit bestaat uit het aanvullen van de reeds

bestaande gegevens met bijkomende gegevens, dat wil zeggen uit het toevoegen van een aantal variabelen per gilde, die gekozen worden op

basis van onderling overleg.

Organisaties:

• Centrum voor stadsgeschiedenis

Onderzoekers:

• Bert De Munck

Data infrastructure for the study of guilds and other forms of corporate collective action in pre-industrial times.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het aanvullen en uitbreiden van de dataset over de gilden in de Zuidelijke Nederlanden. Dit bestaat uit het aanvullen van de reeds

bestaande gegevens met bijkomende gegevens, dat wil zeggen uit het toevoegen van een aantal variabelen per gilde, die gekozen worden op

basis van onderling overleg.

Organisaties:

• Centrum voor stadsgeschiedenis

Onderzoekers:

• Peter Stabel

De arbeidsmarkt voor mijnarbeid in Belgisch en Nederlands Limburg (c1900-c1980) : convergentie en divergentie.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Onderzoek naar 'gedrag' van de actoren op de arbeidsmarkt van de Limburgse mijnarbeid in de 20ste eeuw: combinatie van micro- en

macrostudies

Organisaties:

• Geschiedenis

• Geschiedenis

Onderzoekers:

• Joeri JANUARIUS

• PETER SCHOLLIERS

• Bart DELBROEK

De Belgische academicus, 1920-1950: een historische analyse van het sociaal en politiek profiel van de professoren uit de

faculteiten letteren en wijsbegeerte van vier Belgische universiteiten.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit project beoogt een analyse van de academici uit de faculteiten letteren van de 4 grote Belgische universiteiten van 1920 tot 1950.

Vooreerst moet deze groep worden bestudeerd o.b.v. haar sociaal, intellectueel en universitair "kapitaal". Door prosopografisch onderzoek moeten

de interne classificatiemechanismen van dit specifieke academisch veld en hun reproduktie worden onderzocht. Elementen van gender, sociale en

geografische origine, carrière, diverse indicatoren van institutionele en intellectuele macht moeten worden bestudeerd. Anderzijds moet het politiek

profiel van deze academici in kaart worden gebracht. Interbellum, bezetting en de onmiddellijke naoorlogse periode lenen zich daartoe, gezien het

grote aantal relevante indicatoren van internationale betekenis (fascisme, Spanje, collaboratie, verzet etc.) of van typisch Belgische inslag (voertaal

van universiteiten, koningskwestie etc.). Vervolgens moeten de correlaties tussenn beider reeksen data worden geanalyseerd. Concurrerende

hiërarchiën en politieke attitudes, reproduktieve mechanismen en de specifieke belangenbehartiging van academici moeten worden onderzocht om

de veranderende maatschappelijke positie van de sociale groep der intellectuelen beter te doorgronden.

Organisaties:

• Geschiedenis

Onderzoekers:

• JEFFREY TYSSENS

De didaskalische verbeelding: Hedendaagse regieboeken als genetische documenten van het artistieke werkproces.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-

Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.


Organisaties:

• Onderzoekscentrum Visuele Poëtica

Onderzoekers:

• Luc Van Den Dries

Deelname aan de Posthumus onderzoeksschool (Nederland).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Deelname aan de Posthumus onderzoeksschool (Nederland).

Organisaties:

• Centrum voor stadsgeschiedenis

Onderzoekers:

• Bruno Blondé

De Haemorrhoïssa (Markus 5:24-34par). Een iconologisch onderar de betekenis van de bloedvloeiende vrouw in de

Middeleeuwse kunst (4tnbsp;century). Tevens een bijdrage tot het bloed- en aanrakingstaboe in nbsp;voor de

moderniteitnbsp;

K.U.Leuven

Abstract: This interdisciplinary project contributes to a lacuna in the representation and perception of the biblical female in western medieval art

history: namely the haemorrhaging woman (Mark 5:34-34par).The project consists in four levels of methodological approaches.1. Text and image

transposition: Iconographical tradition and interpretationThe first level of this project is focused on the iconographical approach or the visual

tradition.2. Historical-critical exegesis (supplier) and visual cultureIn exegesis the passage is interpreted as Marks wish to present the

haemorrhaging woman as an example of a bulwark of faith, superior to all other women. The fact that this healing by deep faith concerns a

bloodshed a taboo concerning Levitical law - made this passage an important locus in gender research and the anthropology of the other (the

menstruant, the outcast of society)3. Gender and bloodIt is clear that the Haemorrhoïssa thematizes the female menstrual cycle. This project

clarifies t

Organisaties:

• Kunstwetenschap

Onderzoekers:

• Barbara Baert

De heropbouw van de joodse gemeenschap te Antwerpen na de Tweede Wereldoorlog (1944-1960).

Universiteit Antwerpen

Abstract: De heropbouw van de joodse gemeenschap te Antwerpen na de Tweede Wereldoorlog (1944-1960).

Organisaties:

• Overheid en Recht

Onderzoekers:

• Veerle J W M Vanden Daelen

• Herman Van Goethem

De natie in de stad: imagining the nation beyond Benedict Anderson.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project is een aanzet tot internationale samenwerking met partners in Oxford en Leiden. Doel is de historische kennis over

natievormingsprocessen in de 19de eeuw in een fundamenteel nieuwe richting te sturen. Met name het paradigma van de imagined communities

van B. Anderson wordt ter discussie gesteld via een comparatief onderzoek naar de verbeelding van de natie binnen verschillende stedelijke

milieus in België, Nederland en Duitsland.

Organisaties:

• Politieke geschiedenis

Onderzoekers:

• Maarten Van Ginderachter

De politieke aanwezigheid van de Vlamingen in Brussel-19 op gemeentelijk en gewestelijk vlak, 1946-1989.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De opzet van het onderzoek is te komen tot een analyse van de politieke situatie van de Nederlandstalige Brusselaars in de 19

gemeenten van de agglomeratie van 1946 tot 1995. De 9 gemeenteraadsverkiezingen die sinds 1946 plaatsvonden, zullen samen met de 3

'Brusselse' verkiezingen (Agglomeratieraadsverkiezingen in 1971 en de verkiezingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1989 en 1995) als

raamwerk dienen voor de rekonstruktie van de gemeentelijke en gewestelijke politieke situatie van de Vlamingen. Het spreekt voor zich dat we met

dit onderzoek niet kunnen voorbijgaan aan de wisselwerking lokale-nationale politiek, omdat de betrokken periode bij uitstek wordt gekenmerkt door

het zoeken naar oplossingen voor de kommunautaire problemen op wetgevend vlak. Brussel, omwille van haar ligging pal op deze konfliktlijn, heeft

daarin steeds een centrale plaats ingenomen. Zoveel mogelijk gegevens, die relevant zijn om de Vlaamse vertegenwoordiging in de gemeente- en

gewestpolitiek te verklaren, zullen worden bijééngebracht. Verkiezingsuitslagen, gegevens over het kiezerskorps, de politieke partijen, de

drukkingsgroepen en de zuilorganisaties, de kieskampognes en over koalitievorming in Brussel zullen onder de loep worden genomen.

Organisaties:

• Politieke Wetenschappen

• Germaanse Talen

• Geschiedenis

• Metajuridica

Onderzoekers:

• HUGO BAETENS BEARDSMORE

• CHRISTIAN DESCHOUWER

• MACHTELD DE METSENAERE

• ELS WITTE

De politieke aanwezigheid van de Vlamingen in Brussel - 19 op gemeentelijk en gewestelijk vlak, 1946-1995

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De opzet van het onderzoek is te komen tot een analyse van de politieke situatie van de Nederlandstalige Brusselaars in de 19

gemeenten van de agglomeratie van 1946 tot 1995. De 9 gemeenteraadsverkiezingen die sinds 1946 plaatsvonden, zullen samen met de 3

'Brusselse' verkiezingen (Agglomeratieraadsverkiezingen in 1971 en de verkiezingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1989 en 1995) als

raamwerk dienen voor de rekonstruktie van de gemeentelijke en gewestelijke politieke situatie van de Vlamingen. Het spreekt voor zich dat we met

dit onderzoek niet kunnen voorbijgaan aan de wisselwerking lokale-nationale politiek, omdat de betrokken periode bij uitstek wordt gekenmerkt door

het zoeken naar oplossingen voor de kommunautaire problemen op wetgevend vlak. Brussel, omwille van haar ligging pal op deze konfliktlijn, heeft


daarin steeds een centrale plaats ingenomen. Zoveel mogelijk gegevens, die relevant zijn om de Vlaamse vertegenwoordiging in de gemeente- en

gewestpolitiek te verklaren, zullen worden bijééngebracht. Verkiezingsuitslagen, gegevens over het kiezerskorps, de politieke partijen, de

drukkingsgroepen en de zuilorganisaties, de kieskampognes en over koalitievorming in Brussel zullen onder de loep worden genomen.

Organisaties:

• Politieke Wetenschappen

• Germaanse Talen

• Geschiedenis

• Metajuridica

Onderzoekers:

• HUGO BAETENS BEARDSMORE

• CHRISTIAN DESCHOUWER

• MACHTELD DE METSENAERE

• ELS WITTE

De schoonheid van het onzichtbare: kunstinterpretaties van nanostructuren.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project beoogt een brug te slaan tussen kunst en wetenschap. Het uitgangspunt is de atomaire wereld en de wereld van

nanotechnologie zoals waargenomen door de elektronenmicroscoop. Dirk Vander Eecken zal dit aangrijpen als zijn inspiratiebron voor zijn grafisch

werk. Het project zal resulteren in een gezamelijk boek en portfolio waar wetenschap en kunst mekaar raken. Het is de bedoeling jonge grafische

kunstenaars te inspireren door voordrachten en workshops.

Organisaties:

• Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)

Onderzoekers:

• Gustaaf Van Tendeloo

More magazines by this user
Similar magazines