Onderzoeksprojecten (70 - 80 van 3538)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (70 - 80 van 3538)

www.researchportal.be - 21 Jul 2013 10:37:38

Onderzoeksprojecten (70 - 80 van 3538)

Zoekfilter: Classificaties: TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN (T)

Vormgeving en identificatie van non-lineaire systemen

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Niet-lineaire systemen kunnen bestudeerd worden door opsplitsing in subproblemen., waarna een globaal beeld kan samengesteld

worden. De subdomeinen die in deze studie worden onderzocht zijn: niet-lineaire systemen als een verstoring, niet-parametrische modellering van

niet-lineaire systemen; Volterra (gegeneraliseerde Wiener) serie methode; Wiener-Hammerstein model; artificiële neurale netwerken; Fuzzy

systeem.

Organisaties:

• Elektriciteit

Onderzoekers:

• JOANNES SCHOUKENS

Prestatie evaluatie van een stedelijk afvalwater reiningings systeem onder wisselende omstandigheden - Implicaties voor

het ontwerp en de werkwijze .

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Deze studie gaat na in welke mate riolen, afvalwater behandelingssystemen en rivieren als verschillende componenten in een globale

waterbehandelingsstrategie kunnen gebruikt worden. Hiervoor is een grotere flexibiliteit in het ontwerp van afvalwater-transport en behandeling

nodig, evenals het gebruik van meer controle-middelen, automatisatie, gevoeligere sensoren en meer gesofisticeerde bedieningssystemen. De

studie beoogt de uitwisseling van gegevens m.b.t. verschillende methoden, experimentele data en simulaties om tot een model-systeem te komen

waarin de invloed van verschillende parameters kan nagegaan worden.

Organisaties:

• Hydrologie en Waterbouwkunde

Onderzoekers:

• WILLY BAUWENS

Ontwikkeling en implementatie van numerieke methoden in de analyse en optimaliseren van electro-magnetische

apparaten.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Deze studie beoogt de numerieke analyse van electromagnetische velden via numerieke methoden zoals 'Finite Element Method-FEM

en/of Boundary Element Method-BEM'.

Organisaties:

• Elektrotechniek-Energietechniek

Onderzoekers:

• JOHAN DECONINCK

Ontwikkeling van composietafzettingen type superlegering en studie van hun elektrochemisch gedrag bij lage

temperaturen en van hun oxydatiegedrag bij hoge temperaturen.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het doeleinde van het project bestaat erin nieuwe composietdeklagen te bekomen die functionele eigenschappen bezitten in het domein

of

van de oxydatie-corrosie of van de catalyse. In dit laatste geval zou het soortelijk energieverbruik van de elektrolyse van water of van

chlorides kunnen verminderd worden.

Organisaties:

• Metallurgie, Elektrochemie en Materialenkennis

Onderzoekers:

• JEAN VEREECKEN

Onderzoeksproject 'Surface Enhanced Raman Scattering'

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: In zilverhalogenidefotografie worden de meeste processen gestuurd door de interactie van Ag of AgX kristallen of solen met verschillende

organische en anorganische componenten (sensibilisatoren, stabilizatoren, polymeren). Het doel van dit project is na te gaan wat de

mogelijkheden zijn van Raman spectroscopie (RS) en oppervlakte versterkte Raman spectroscopie (SERS) in deze problematiek. Concreet

worden de technieken ingezet ter karaterisering van:

de adsorptie en de oppervlaktestructurering van sensibilisatoren, stabilizatoren en gelatine op AgX;

de mechanismen die aan de basis liggen van het hydrofoob maken van zilverbeelden op drukplaten en de stabiliteit van de zilverkristallieten als

bouwstenen van het zilverbeeld;

de analytische mogelijkheden t.o.v. FTIR

Organisaties:

• Metallurgie, Elektrochemie en Materialenkennis

Onderzoekers:

• ANNICK HUBIN

• JEAN VEREECKEN

Inventarisatie van oude stortplaatsen en verlaten industrie terreinen in de provincie Vlaams Brabant.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Opsporing en situering van de potentiele black points - Opstellen van een lijst van geidentificeerde sites - De lijst geeft het totaal aantal

potentieel verontreinigde sites in de provincie Vlaams Brabant op basis van de in het provincie archief terug te vinden vergunningsdossiers.

Organisaties:

• Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde

Onderzoekers:

• ALFONS BUEKENS

Supermolecular chemistry ans supramolecular catalysis


Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De VUB-partner in dit netwerk is ingeschakelsd in het deel anorganische chemie, supramoleculaire catalyse. Hier wordt in het bijzonder

bestudeerd :- hydrokraken en hydroconversie van alkanen op zeolieten- ontwikkelen van milieuvriendelijke membraamreactoren voor partiële

oxidatie van koolwaterstoffen.- multifase catalyse, onder meer voor productie in de fijnchemie (chirale verbindingen)Vooral adsorptie in

catalysatoren wordt bestudeerd.

Organisaties:

• Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde

Onderzoekers:

• GINO BARON

Materials and materials processes: design, modelling and experimental validation.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Modelisatie van nieuwe vormgevingstechnieken voor materiaalcomponenten Het gaat hier voor het VUB-aandeel over

vormgevingsprocessen voor polymeermatrixcomposieten en meer speciaal over de RMT (Resin Transfer Moulding) productietechniek. Om de

cyclustijden te kunnen verminderen kan men werken met hogere injectiedrukken of door een verlaging van de permeabiliteitsconstanten. Hiervoor

zullen numerieke simulaties uitgevoerd worden op basis van de veralgemeende wet van Darcy. Deze simulaties zullen met het experiment

vergeleken worden.

Organisaties:

• Mechanica van Materialen en Constructies

Onderzoekers:

• ALBERT CARDON

Studie van de evolutie van het limietgedrag van polymeermatrixcomposieten onder invloed van complexe mechanische

belastingen en omgevingsvariaties.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het tijdsafhankelijk gedrag, qua stijfheid en sterkte, van polymeermatrixcomposieten vereist de kennis bij een ontwerp dar veilig moet

werken gedurende een opgelegde levensduur ( 20, 30 of zelfs 50 jaar), van een predictiemethodologie van stijfheid en sterktekarakteristieken voor

de voorziene levensduur. Indien methodes voor de predictie van de stijfheidsevolutie bestaan, is het nodig ook de tijdsgebonden sterkte-evolutie te

bepalen. Stijfheid was en blijft ons onderzoeksthema, maar sterktevariatie in functie van de tijd en omgevigsvariaties is het objectief van dit

ondezoeksproject waarbij zowel limietcriteria als schademodellen zullen aangewend worden in vergelijking met experimentele resultaten bekomen

voor een biaxiale complexe spanningsvariatie met behulp van zone-ultrosoondetectie. de polymermatrixcomposieten die bestudeerd zullen worden

zijn : - lange vezelverstevigende laminaten in de VUB;- met textielstructuren verstevigde harsen in de KUL.De bestaande en verder te ontwikkelen

NDO-tecnieken in beide instellingen zijn complementair : - Spate en ultrasoon in de VUB- Acoustische emissie en microradiografie in de KUL

Organisaties:

• Mechanica van Materialen en Constructies

• Hydrologie en Waterbouwkunde

Onderzoekers:

• IGNAAS VERPOEST

• ALBERT CARDON

Gebruik van mathematische modellen, gebaseerd op de beschrijving van de morfologie en filamenteuze schimmels, voor

de analyse van groei, fysiologie en produktvorming tijdens submerse cultuur

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De kinetiek van groei en productvorming tijdens de submerse cultuur van filamenteuze schimmels is sterk afhankelijk van de

microscopische morfologie. De morfologie van Trichoderma reesei kan gemanipuleerd wordendoor de fysische (bv agitatieintendsiteit,

temperatuur) en chemische (koolstofbron, aanwezigheid van verscheidene chemicaliën zoals L-sorbose, gistextract) omgeving te controleren. De

meeste van deze factoren beïnvloeden eveneens de biosynthese en secretie van enzymen. Door op een preciese wijze de groei en productie te

kwantificeren, en tegelijk de morfologische karakteristieken te evalueren zal een beter inzichrt kunnen verworven worden in de interacite tussen

groei, morfologie en productvorming. Rechtstreekse bepaling van de microscopische groeikarakteristieken, en hun variantie met bovenverrmelde

factoren, zal toelaten het mechanistisch model dat opgesteld werd, te verfijnen en te valideren.

Organisaties:

• Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde

Onderzoekers:

• GINO BARON

More magazines by this user
Similar magazines