Onderzoeksprojecten (30 - 40 van 143)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (30 - 40 van 143)

Prospectief bewegingsonderzoek rond de ontstaansfactoren van schouderletsles (impingement en glenohumerale

instabiliteit) bij werpsporters.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Rond anterieure glenohumerale instabiliteit en impingement bij werpsporters blijven nog steeds klinische en biomechanische vragen. O.a.

is og steeds niet duidelijk in welke mate veranderingen in het glenohumerale ritme, de coördinatie er spierpatronen en de proprioceptie een

signifiante rol spelen in het ontstaansproces. De gedane studies zijn cross-sectioneel en daarom is het niet duideljk of dysfuncties van de

scapulothoracale beweging en spierpatronene en/of verlies van proprioceptie oorzaak zijn of gevolg. Een prospectieve studie is de enige

mogelijkheid om verder inzicht hierrond te verkrijgen. Dit onderzoek zal zich toespitsen op: - epidemiologische factoren te onderzoeken met

scouting en video-opnames van wedstrijden en/of trainingen, en prestatiegerelateerde fitheidsparameters - bewegingsanalyse naar de gekoppelde

bewegingspatronen o.a. glenohumerale ritme... de spieractiviteitspatronen tijdens de werpbeweging, inverse dynamica en proprioceptie. Middels

gebruik van dynmisch EMG, electromagnetische trackers, 3D video-analyse, 3D reconstructies van CT-data.

Organisaties:

• Experimentele Anatomie

Onderzoekers:

• JAN PIETER CLARYS

Posturale controle en spieractivatiepatronen bij patiënten met onderstelidmaat pathologie

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Musculoskeletale Revalidatie

Onderzoekers:

• Filip Staes

• Louis Peeraer

• Bart Dingenen

Pijn en autonome dysfunctie bij patiënten met Ehlers-Danlossyndroom Hypermobiele type

Universiteit Gent

Abstract: In deze studie wordt de aard van de pijn nagegaan met behulp van een gevalideerde vragenlijst (PainDetect) en fysiologische testen

(Quantitative Sensory Testing), autonome functie getest door middel van een gevalideerde niet-invasieve testbatterij (Autonomic Reflex Screen) en

een mogelijke associatie onderzocht tussen pijn en autonome functie in vrouwelijke patiënten met Ehlers-Danlos-Hypermobiel type en gezonde

controles.

Organisaties:

• Vakgroep Pediatrie en genetica

Onderzoekers:

• Anne De Paepe

Performance van de performer.

Universiteit Antwerpen

Abstract: De methode van het 'Fysiologisch acteren' bestaat uit een afgeleijnde set oefeningen die wordt gebruikt om de performers te trainen.

Onder de noemer 'De performance van de performer' willen de opdrachtgever en de onderzoekers nu inzetten op wetenschappelijk onderzoek

naar deze methode en bijbehorende gedragslijn. Er zal gepoogd worden inzicht te krijgen in de functionaliteit, of doelmatigheid, van de oefeningen

en de inhoud van de beweging.

Organisaties:

• Antwerps chirurgisch training, anatomie en onderzoekscentrum (ASTARC)

Onderzoekers:

• Jan Gielen

Patroonherkenning voor ganganalyse: Integratie van klinische kennis en technieken van automatisch leren

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Neuromotorische Revalidatie

Onderzoekers:

• Katleen Desloovere

• Guy Molenaers

• Tinne De Laet

• Angela Nieuwenhuys