Onderzoeksprojecten (110 - 120 van 143)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (110 - 120 van 143)

www.researchportal.be - 21 Jul 2013 08:04:18

Onderzoeksprojecten (110 - 120 van 143)

Zoekfilter: Classificaties: Fysische geneeskunde, kinesitherapie, motorische revalidatie, rehabilitatie

Inspanning, training en neuroplasticiteit.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De doelstelling van dit project is om zowel bij mensen als bij dieren het effect van inspanning op parameters die in verband staan met

neuroplasticiteit te onderzoeken. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan het belang van verschillende inspanningsprotocols en training

(uithouding en krachttraining) bij verschillende populaties, gaande van gezonde proefpersonen tot ouderen. Verder zullen niet alleen trainings- en

prestatieparameters worden geregistreerd, maar worden cognitieve metingen zoals reactietijdtests en zgn 'executive' functies (colour stroop test,

flanker test, gonogo test) uitgevoerd. Uiteraard worden perifere parameters (zoals BDNF, IGF-1, hormonen) onderzocht om een mogelijke invloed

van inspanning en training op deze parameters, maar eveneens op cognitieve vaardigheden te toetsen, en mogelijke verbanden te onderzoeken.

Organisaties:

• Menselijke Fysiologie

Onderzoekers:

• Maaike GOEKINT

• ROMAIN MEEUSEN

SHAPES (Fase 1): Fysieke activiteit en gezondheidsrisico's van fietsen in verschillende geografische omstandigheden.

Activité physique et risque en matière de santé de la pratique du vélo pour différents milieux géographiques.

Systematic analysis of ...

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Geen NL abstract

Organisaties:

• Menselijke Fysiologie

Onderzoekers:

• ROMAIN MEEUSEN

Repetitive Strain Injuries bij musici:

1ste fase: Evaluatie van de kinematische/kinetische ketens van de strijk- en vioolondersteunende armen en de

cervicothoracale regio bij violisten.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project rond RSI bij musici heeft twee einddoelen: 1. de oprichting van een expertisecentrum rond musculoskeletale klachten bij musici

en 2. gerelateerd, klinisch en biomechanisch (kinematisch en kinetisch) onderzoek van coördinatie, vermoeidheid en artrokinematica van de

motorische uitvoeringscontrole van muziekpartituren en het ontstaan van RSI bij musici. In een eerste fase zal het onderzoek zich verder richten op

violisten, onderzoek welk verleden jaar is aangevat bij altviolisten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.

Organisaties:

• Antwerps chirurgisch training, anatomie en onderzoekscentrum (ASTARC)

Onderzoekers:

• Johan Somville

Compensatoire mechanismen voor de gestoorde motorische controle bij de ziekte van Parkinson: inzicht in de relatie

tussen Cueing, cognitie en de onderliggende hersenactiviteit.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Freezing is een episodische en onwillekeurig optredende fase vanblokkering van stappatroon van personen met de ziekte van Parkinson

(PD) optredend bij ongeveer 50% van de patiënten. Het globale onderzoeksproject (in samenwerking tussen KUL en VUB) poogt een bijdrage te

leveren aan de ontrafeling van het onderlinge mechanisme van freezing. De VUB-onderzoeksgroep (samenwerking tussen

revalidatiewetenschappen en cognitievepsychologie) heeft als doel: 1)nagaan of een verschil bestaat tussen het executief functioneren van freezers

en non-freezers, 2) het effect nagaan van een dubbeltaak en cueing in een voorspelbare vingerbewegingtaak om het voorkomen van freezing in de

bovenste ledematen na te gaan, 3) het effect nagaan van een dubbeltaak op het leren van een ieuwe motorische sequentie bij freezers en nonfreezers.

Het neuropsychologisch profiel van freezers en non-freezers wordt bestudeerd aan de hand van conventionele neuropsychologische tests

(SCOPA-COG, Stroop color-word test, TOWER of London, Controlled word association test) en de mogelijkheid tot het leren van een motorische

sequentie aan de hand van een seriële reactietijd taak (naar Nissen & Bullemer, 1987) met een gekende en een ongekende sequentie en als een

enkelvoudige of met het tellen van akoestische tonen als dubbeltaak.

Organisaties:

• Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Onderzoekers:

• ERIC KERCKHOFS

Longitudinaal onderzoek van biomechanische, biochemische en biometrische prestatiebepalende parameters van de

sprintstart bij jonge elitesprinters in het kader van talentdetectie en trainingsbegeleiding.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het aandeel van snelle spiervezels is voor het sprinten, het explosief starten in het bijzonder, een belangrijke

prestatiebepalende parameter (A. Mero et al. 1992). Het voorliggende project stelt zich dan ook tot doel bij jonge

sprinters een beter inzicht te verwerven in de evolutie van de spiersamenstelling (fast-slow- twitch) zoals gemeten in

specifieke sprongtests (Bosco et al. 1983) en gebruikmakend van electromyografisch "getunde" wavelets (Wakeling

et al. 2001). Daarbij komen nog de driedimensionele biomechanica van de sprintstart (Mero et al. 2006, Hunter et al..

2004. Schache et al. 2000) en een selectie prestatiegerelateerde biochemische parameters (Poortmans et al. 2003.

2005 ) aangevuld met biometrische indicatoren voor lichaams-samenstelling(Sands et al.. 2005. Spenst et al, 1993).

Hiervoor zouden 60 talentvolle jonge sprinters. samen met een controlegroep, vanaf 14 jaar longitudinaal doorheen

hun adolescentie jaarlijks getest worden. Bij een deelpopulatie zal tevens nagegaan worden hoe jonge sprinters

fysiologisch reageren op een acute belasting zoals bij sprintintervaltraining (Twist & Eston, 2005). Deze studie biedt

daarom een unieke gelegenheid om biomechanische en biochemische parameters te bestuderen die invloed hebben

op de sprintprestatie, de start in het bijzonder, en op de inspanningsbelasting doorheen de adolescentie bij jonge

sprinters.

Het is tenslotte de ultieme bedoeling om de onderzoeks resultaten terug te koppelen naar de trainers en begeleiders

van jonge sprinters voor een optimale talentdetectie en -begeleiding.


Organisaties:

• Biometrie en Biomechanica

Onderzoekers:

• BARTOLD VAN GHELUWE

Menselijke lichaamssamenstelling: validatie van in vivo meetinstrumentarium ten behoeve van de ergonomie in de

werkplaats en implementering in de gezondheidszorg.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: In-vivo methoden om de menselijke lichaamssamenstelling te bepalen worden gebruikt in de kliniek (endochrinologie-nutritie, radiologie,

anesthesiologie, sportgeneeskunde...), in de ergonomie en in de algemene gezondheidszorg. Door een gebrek aan basisgegevens worden we

geconfronteerd met een profileratie van indirecte technieken, formules en meetinstrumenten. Sommige van deze middelen die op de markt worden

gebracht behoren tot de zware apparatuur met toepassinf in ziekenhuizen en/of onderzoekslaboratoria. een vb. hiervan is DEXA (Dual Energy X-

Ray Absorptiometry) bestemd voor onderzoek van beenmineralen, beendensiteitn regio-veronderstellingen zonder validatie ervan. De marketing

overtreft het kwaliteitsonderzoek desbetreffende. Maar er zijn eveneens in vivo technieken o.a. in de algemene gezondheidszorg, die evenmin

onderworpen zijn aan validerende kwaliteitscontrole: a) de huidplooidikte (HDP) die indirect toelaat het % lichaamsvet te bepalen binnen formules

en indexen die nauwelijks ter discussie staanin de nutrionele-obesiteit, de ergonomische gezondheidswetenschappen en veelvuldig worden

gebruikt; b) de perimeters voor hypertrofie/atrofieonderzoek, voor nutritionele toestanden, bij groeionderzoek, HIV, somatotype... c) de body-mass

index(BMI) met zijn populaire status en verregaande relaties met risico factoren wordt beschouwd als evident. Maar de relatie van deze index met

menselijke weefselverhoudingen waarvoor het een voorspellende waarde heeft is niet onderzocht.

Doel: toetsen van deze voorbeelden en andere in-vivo technieken met indirect bekomen gegevens aan directe maten door middel van carcas

analyse.

Organisaties:

• Experimentele Anatomie

Onderzoekers:

• JAN PIETER CLARYS

Revalidatie van patiënten met chronisch hartfalen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het onderzoek spitst zich vooral toe op de evolutie van prognostische merkers gemeten tijdens en na de inspanningsproeven. Recente

literatuur toont aan dat deze merkers in belangrijke mate de mortaliteit van patiënten met hartfalen voorspellen. Onze voornaamste vraag

hieromtrent is of de invoering van krachttraining in het klassieke uithoudings-trainingsprogramma een invloed kan hebben op deze prognostische

merkers.

Organisaties:

• Translationeel pathofysiologisch onderzoek (TPR)

Onderzoekers:

• Viviane Conraads

• Christiaan Vrints

• Paul Beckers

Onderzoek naar de biochemie van het Lymfe oedeem.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Deze studie beoogt het bestuderen van de evolutie van het lymfe oedeem na borstoperatie en axillaire ganglionaire resectie.

Deze lymfe oedemen evolueren te dikwijls naar irreversibele, therapie resistente oedeem die een zeer dure chirurgie vereisen om een mogelijke

oplossing te bieden.

deze nefaste evolutie kan vermeden worden wanneer men biochemisch zou begrijpen wat er in de weefsels gebeurt wanneer lymfe vocht zich

ophoopt in de interstitiële ruimte.

De moeilijkheid bij dit fundamenteel onderzoek ligt hem in het provoceren van een lymfe oedeem bij proefdieren. Gezien er geen referenties zijn in

de literatuur over hoe men een blijvend lymfe oedeem kan creëren blijft tot op heden ook de biochemische evolutie van het oedeem duister en

alleen beperkt tot hypothesen.

Het werk zal in eerste instantie beogen een visualisatietechniek op het punt te stellen van de lymfevaten zonder de proefdieren te moeten

opofferen. Dit gaan we doen met het product ICG (Indigo Cyaan) in te spuiten in de achterpoot van muizen. Dit product wordt in de oogheelkunde

gebruikt om de lymfecirculatie volledig te stoppen en op die manier een secondair lymfe oedeem te verwachten. Biopten zullen genomen worden

om de biochemische evolutie van dat oedeem te volgen in de tijd.

Organisaties:

• Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Onderzoekers:

• PIERRE LIEVENS

Onderzoek naar de verbanden tussen kinematische, kinetische en EMG-parameters en het mechanisch en metabool

energieverbruik bij kinderen met een normaal gangpatroon.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Reeds sinds 1950 wordt er onderzoek uitgevoerd naar het energieverbruik tijdens het stappen. Er is echter nog steeds onduidelijkheid

over het verband tussen mechanisch en metabool energieverbruik. Verfijning van de inzichten in het energieverbruik kan een meerwaarde

betekenen voor klinische interpretatie van de gedaalde efficiëntie bij pathologische gangpatronen. In dit project wordt hiervoor de basis gelegd door

deze verbanden vast te leggen bij gezonde kinderen.

Organisaties:

• Functionele morfologie

Onderzoekers:

• Peter Aerts

Opstellen van leerlijnen in het judo aan de hand van analyses van judogevechten op verschillende niveaus en bij

verschillende leeftijdscategorieën.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Judocompetitie wordt gekenmerkt door een intermitterend inspanningspatroon met verschillende onderdelen (rechtstaand gevecht,

grondgevecht en pauzes opgelgd door de scheidsrechter). Tot nu toe werd er geen systematische dataverzameling gedaan naar het tijdsgebruik en

naar de verdeling van de verschillende gevechtsmogelijkheden binnen het judokamp. De bedoeling van voorliggend project is om judokampen van

verschillend niveau en van verschillende leeftijdscategorieën te analyseren op tijdsgebruik binnen de judokamp (actieve tijd in rechtstaand gevecht,

actieve tijd in grondgevecht, recuperatie tijdens pauzes opgelegd door de scheidsrechter)om op die manier een beeld te krijgen van het

inspanningsprofiel van een doorsnee judowedstrijd. Aan de hand van deze gegevens kan de judotraining verder geoptimaliseerd worden rekening

houden met de gemeten intervallen van activiteit en recuperatie en met aandachtsbesteding van de correcte activiteiten (grond versus rechtstaande


werk). Tevens willen we de gebruikte technieken gaan evalueren en dit zowel qua gebruiksfrequentie, de score per techniek en het tijdstip in het

gevecht. Alle gemeten parameters willen we analyseren per geslacht, per gewichtscategorie, per leeftijd en in functie van het niveau van de

competitie (regionaal, nationaal, internationaal). Indien verschillen gevonden worden tussen bv. de gewichtscategorieën dankunnen de

trainingsvormen aangepast worden per categorie. De analyses in finctie van de leeftijd zullen ook gebruikt worden voor de ontwikkeling en verfijning

van de judoleerlijnen en voor talentdetectie.

Organisaties:

• Bewegingsvorming en Sporttraining

Onderzoekers:

• EVERT ZINZEN

More magazines by this user
Similar magazines