Overzicht relevante beleidsdocumenten ALGEMEEN November ...

ro.online.robeheer.nl

Overzicht relevante beleidsdocumenten ALGEMEEN November ...

Overzicht relevante beleidsdocumenten ALGEMEEN November 2012

Bedrijventerrein Holtum Noord

Mogelijk relevant beleid Relevantie bestemmingsplan

Rijksniveau Nota Ruimte 2006 Vervangen door SVIR

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 2012 √

Nationaal verkeers- en vervoersplan (NVVP) 2011 √

Nationaal Milieubeleidsplan-4 (NMP-4) 2001 √

Rooilijnen langs rijkswegen √

Provinciaal niveau Provinciaal omgevingsplan Limburg 2006 (Actualisatie 2008, 2009 en

2011)

POL-aanvulling: Verstedelijking Gebiedsontwikkeling en

Kwaliteitsverbetering (2009) & Beleidsregel Limburgs kwaliteitsmenu

(2010)


Niet relevant

POL-aanvulling Holtum Noord III (incl. Distripark Sittard fase 3) 2009 Met het vaststellen bestemmingsplan

Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan 2007 √

“Holtum Noord III” en “Distripark Sittard

fase 3”; niet relevant

Provinciale woonvisie Limburg 2011 Niet relevant

Nota Provinciaal erfgoedbeleid 2004 √

Regionaal niveau Regiovisie Westelijke Mijnstreek: "Ruimte voor nieuwe generaties” √

Regionale woonvisie: "Wonen in de Westelijke Mijnstreek 2005-2010" Niet relevant

Structuurvisie Wonen in de Westelijke Mijnstreek 2011 Niet relevant

Woonmilieuvisie Westelijke Mijnstreek 2008 Niet relevant

Logistieke visie knooppunt Zuid Limburg √

Beleidsvisie externe veiligheid Chemelot-site/Westelijke Mijnstreek

2011

Ontwikkelingsvisie A2-zone Maasbracht-Beek (concept) 2009 √

Gemeentelijk niveau Structuurvisie 2010 √

√ = opgenomen in bestemmingsplan

Parkeerbeleidsplan 2004 en nota parkeren 2012 √

Beleidsnota telecom zendinstallaties √

Stadsvisie 2016, 2007 √

Niet relevant

Masterplan Zitterd Revisited 1999-2009, 2009 Niet relevant

Uitvoeringsbeleid reclame, uitstralingen en terrassen 2008 Niet relevant

Integrale horecanota Sittard-Geleen 2010 Niet relevant

Retail structuurvisie 2007 Niet relevant

Bedrijventerreinenbeleid √

Duurzaamheidsplan 2008-2016: “Sittard-Geleen duurzaam en

energiek” 2008

Bodembeheerplan 2011 √

Visie Grensmaasvallei Limburg 2010 Niet relevant

Erfgoednota √


Overzicht relevante beleidsdocumenten WATERPARAGRAAF November 2012

Bedrijventerrein Holtum Noord

Mogelijk relevant beleid Relevantie bestemmingsplan

Rijksniveau Beleidslijn Grote Rivieren √

Nationaal Bestuursakkoord Water √

Provinciaal niveau Provinciaal waterplan 2010-2015 (POL) √

Regionaal niveau Waterbeheersplan 2010 -2015 √

Notitie taakopvatting watersysteembeheer Waterschap Roer en

Overmaas

Gemeentelijk niveau Beleidsplan Stedelijk Watermanagement gemeente Sittard-Geleen

2010-2013

√ = opgenomen in bestemmingsplan


More magazines by this user
Similar magazines