Onderzoeksprojecten (440 - 460 van 726)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (440 - 460 van 726)

Trendanalyse als meerwaarde bij innovatie?

Hogeschool Gent

Abstract: Heel wat tijdschriften en kranten hebben het over trends. Er zijn verschillende marktonderzoeksbureaus die trends analyseren en er

artikels over publiceren. Trendwatchers hebben het erg druk met uiteenzettingen over de maatschappelijke trends, markttrends,

consumententrends en producttrends. Een klein vooronderzoek wijst inderdaad op het belang van trends in onze samenleving. Maar wat is nu

precies een trend en hebben trends enige wetenschappelijke waarde op gebied van innovatie ? Welke rol kunnen trends spelen binnen het

innovatieproces ? Welke bedrijven doen aan trendanalyse ? En op welke manier ?

Uit een relatief klein literatuuronderzoek lijkt het erop dat trendonderzoek in een aantal toonaangevende bedrijven cruciaal is met het oog op het

ontwikkelen van nieuwe producten, nieuwe campagnes, nieuwe managementtechnieken, nieuwe technologieën,... Maar over welke bedrijven gaat

het hier en hangt het ook af van de sector waarin het bedrijf actief is ?

De hoofddoelstelling van dit project is dan ook te onderzoeken of trends een meerwaarde kunnen bieden in het innovatieproces van de Belgische

bedrijven.

Organisaties:

• Departement Bedrijfskunde Aalst

• Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde

• Vakgroep Toegepaste Economie

• Vakgroep Marketing

Onderzoekers:

• Grietje Vermoortele

• Ruth DeVreese

• Petra Couck

• Iris Vermeir

Niet-parametrische analyse van collectief consumptie- en productiegedrag : methodologische ontwikkelingen en

toepassingen.nbsp;nbsp;

K.U.Leuven

Abstract: Het recent ontwikkelde collectieve model voor gezinsconsumptie houdt expliciet rekening met het feit dat multi-persoonsgezinnen uit

meerdere belissingnemers bestaan. Het beschouwt geobserveerde gezinsconsumptie als de Pareto-efficiënte uitkomst van een

onderhandelingsproces tussen de verschillende gezinsleden. De bestaande methodologie voor het analyseren collectieve gezinsconsumptie is

typisch parametrisch van aard, en bouwt dus verder op (gewoonlijk niet-verifieerbare) parametrische structuur dieopgelegd wordt aan de

nutsfuncties van de gezinsleden en het intra-gezin onderhandelingsproces. Dit project concentreert zich op de complementaire nietparametrische

'revealed preference' methodologie voor empirische analyse; deze methodologie vereist minimale a priori structuur en vermijdt dus maximaal

specificatiefouten. De doelstelling van het project is tweevoudig: (1) we willen nieuwe methodologische instrumenten ontwikkelen die de

aantrekkelijke niet-parametrische benadering verzoenen me

Organisaties:

• Subfac. Economie en Bedrijfswet. Kulak

Onderzoekers:

• Laurens Cherchye

Equality of opportunity in an intergenerational mobility context.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Onderzoeksgroep Economie en Overheid

Onderzoekers:

• Erik Schokkaert

• Karen Decancq

Institutional control in the European Union: A principal-agent approach.

K.U.Leuven

Abstract: Dit project heeft tot doel de ontwikkeling en toepassing van een theorie van politieke bedrijfsstrategieën ten aanzien van de instellingen

van de Europese Unie. Met politieke bedrijfsstrategie wordt bedoeld de strategie die bedrijven volgen in hun relaties met politieke instellingen. Zij

vormt een onderdeel van de niet-marktstrategie van een bedrijf. Deze omvat ook de strategie ten aanzien van regulerende en gerechterlijke

instellingen, media en drukkingsgroepen. (Zie Baron, Business and its Environment, (London: Prentice Hall, 1996) voor een analyse van nietmarktstrategieën.)Concreet

gezien worden eerst de wetgevende processen van de Europese Unie onder de loep genomen vanuit een

speltheoretisch oogpunt, om vervolgens te kijken naar deelprocessen waar belangengroepen op kunnen inspelen en hoe deze strategische

interactie verloopt. Het belang hiervan is niette onderschatten. Denken we maar aan trade policy, waarbij dat veel landen zich vooralsnog

protectionistich opstellen om de thuis

Organisaties:

• OE Bedrijfsecon.,Strat.& Innovatie(MSI)

Onderzoekers:

• Christophe Crombez

• Wim Van Gestel

Advanced topics in designing and estimating conjoint choice experiments.

K.U.Leuven

Abstract: In marketing, gezondheidseconomie en transport worden discrete keuze-experimenten veelvuldig gebruikt om de voorkeur van de

consument te onderzoeken voor bepaalde kenmerken van producten of diensten. De consistentievan de keuzes van de consument hangt van de

complexiteit van de keuze. Het is bijvoorbeeld gemakkelijker om een keuze te maken tussen twee alternatieven die beschreven worden door

slechts enkele eigenschappen dan tussen vijf alternatieven met vele attributen. In het laatste geval het dekeuze veel moeilijker zijn wat

weerspiegeld wordt in de variantie van de foutenterm in het model. Verscheidene auteurs hebben de complexiteit van de keuze in rekening

gebracht bij het analyseren van de resultaten maar er werd totnogtoe geen aandacht besteed aan deze complexiteit bij hetopstellen van keuzeexperimenten.

Om optimale ontwerpen te vinden die deze complexiteit in rekening nemen zullen we verschillende complexiteitsmaatstaven

bestuderen en hun effect op optimale keuze-experimentenna

Organisaties:

• Ond.gr. Operat.Res. & Bus.Stat.(ORSTAT)

More magazines by this user
Similar magazines