07.08.2013 Views

Verkiezingen van 24 Mei 1914

Verkiezingen van 24 Mei 1914

Verkiezingen van 24 Mei 1914

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Al da briefwisselingen moeten ten laatste tegen den Dins-<br />

a?a/03d in^ïijvidan worJan, uitsluitelijk aan den beheerder,<br />

Gezel ROBERT DETAEVERNIER, Koninklijke straat, <strong>24</strong>, adres<br />

<strong>van</strong> den algemeenen zetel der maatschappij. «.<br />

Soeialistiseh Weekblad <strong>van</strong> het Pfroodisse*nefit JÇoptM'jk.<br />

Uitgeefster : Samenw.Maatsch. «De Waarheid<br />

Algemeene zetel :<br />

Koninklijke straat, <strong>24</strong>, MEENEN.<br />

1 jaar .<br />

6 maanden<br />

ABONNEMENTSPRIJS :<br />

De uitslagen der kiezingen zijn eene nederlaag voor de klerikalen ei een triomf voor de oppositie<br />

in 't algemeen en voor de Socialistische Partij in 't bijn?&der. -- De oppositiepartijen hebben in het land<br />

eene meerderheid <strong>van</strong> stemmen. « De herziening driigf zich op, want de meerderheid <strong>van</strong> het land<br />

eischt ZUIVER ALGEMEEN STEMRECHT.<br />

Vergelijking tusschen de uitslagen <strong>van</strong> 1912 en deze <strong>van</strong> <strong>1914</strong><br />

Arrondissementen<br />

Genf-Eekloo 87,786<br />

Audenaerde 23,876<br />

Dendermonde 32.318<br />

Sint-Niklaas 42.754<br />

Aalst 41.402<br />

Luik 56.489<br />

Verviers 30.645<br />

Hoei-Borgw. 29.844<br />

Hasselt 29.794<br />

Tongeren 43.758<br />

Bergen 31.502<br />

Charleroi 50.693<br />

Doornijk 46.930<br />

Zinnik 27.630<br />

Thuin 23.098<br />

_ _ 19 12 — — . — 19 14 — — cn c<br />

Klerikalen Socialisten Liberalen Kartel<br />

598.519<br />

22.699<br />

9 ! .796<br />

54,335<br />

39,256<br />

39,966<br />

6,239<br />

10,070<br />

23,3<strong>24</strong><br />

11,628<br />

11.226<br />

11.966<br />

12.611<br />

34.622<br />

39.7<strong>24</strong><br />

126,921<br />

56.999<br />

42.676<br />

38.329<br />

169.030 120,675 387,122'<br />

Kristen<br />

Demokr.<br />

1,478<br />

12,735<br />

Stemmen der klerikalen in 1912 596,519<br />

» <strong>1914</strong> 570,605<br />

Verlies<br />

Andere<br />

anti-gouv.<br />

2,643<br />

747<br />

130<br />

579<br />

856<br />

14,213 5,130<br />

27,714<br />

Klerikalen Socialisten Liberalen Kartel<br />

82,640<br />

21,880<br />

30,958<br />

39,626<br />

36.139<br />

55,361<br />

28,565<br />

28,203<br />

27,429<br />

40.582<br />

33.140<br />

50,299<br />

45,197<br />

28,507<br />

22J25Q<br />

<strong>24</strong>,325<br />

1,741<br />

3.830<br />

89,602<br />

21,056<br />

29,401<br />

56.268<br />

101,023<br />

26.905<br />

29.269<br />

21.062<br />

570,805 404,693<br />

43.192<br />

12,732<br />

11,359<br />

47,732<br />

16,074<br />

14,087<br />

11.631<br />

15.066<br />

23,5<strong>24</strong><br />

31,359<br />

35,978<br />

15.479<br />

10.252<br />

297,465<br />

15,163<br />

14,294<br />

29.457<br />

Kristen<br />

Demokr.<br />

4,119<br />

1,066<br />

1,063<br />

1,786<br />

20,118<br />

De anti-gouvernementeelen behalen samen<br />

De klerikalen (gouvernementeelen) behalen<br />

Andere<br />

anfi-gouv.<br />

1,441<br />

1.976<br />

611<br />

28,152 4.028<br />

|T ] JJ<br />

ÜJ °<br />

& *<br />

UJ u<br />

> 2<br />

5,146<br />

1,996<br />

1,360<br />

3,128<br />

5,263<br />

1,128<br />

2,060<br />

1,441<br />

2,365<br />

3,176<br />

394<br />

1,733<br />

8.39<br />

30,229<br />

2,515<br />

27,714<br />

WINST<br />

klerikalen<br />

1,638<br />

677<br />

2,515<br />

763,795 stemmer,<br />

570.805 stemmen<br />

De klerikalen verliezen 27.714 stemmen, terwijl de oppositie daartegen 67.425 stemmen wint, hetgeen een verschil daarsfelt <strong>van</strong><br />

(67.425+27.714) = 95.139 stemmen voor d'oppositie.<br />

In 1912 behaalden de katholieken in de provincies die nu geen deel genomen hebben aan de kiezing 75! .042 stemmen. Voegen wij daar-<br />

bij de 570.805 stemmen die zij nu behaald hebben,, dan komen wij aan een totaal <strong>van</strong> 1.321.847 stemmen. Tellen wij nu ook de 763.795<br />

stemmen der oppositie samen met de 571.253 stemmen, die zij in 1912 in de andere provincies behaalden en wij bekomen een totaal <strong>van</strong><br />

1.335.048 stemmen tegen 1.321.84-7 stemmen voor de klerikale parlij, zoodat er eene gouvernementeele minderheid bestaat <strong>van</strong> 1.335.048 —<br />

1.321.847 = 13.201 stemmen.<br />

De klerikale partij is dus door het land veroordeeld.<br />

Be herziening dringt zich dus meer en meer op.<br />

Weg met de partij der bedriegers.<br />

Leve de Socialistische Partij ! Leve het Zuiver Algemeen Stemrecht !<br />

beslisten eisch <strong>van</strong> het volk weerstand te bie-<br />

den.<br />

Wij stellen dus meer dan ooit den eisch<br />

<strong>van</strong> politieke gelijkheid op den voorgrond. De<br />

klerikale bladen bekennen daf hef alleman sol-<br />

daat en de schoolwet door het kiezerskorps<br />

zijn veroordeeld geworden. Dan moeten zij<br />

ook toegeven dat hef kiezerskorps den eisch<br />

2.60 fr.<br />

.1.30 fr.<br />

<strong>van</strong> Zuiver Algemeen Stemrecht heeft gesteld.<br />

Luider dan ooit klinke het dus: Herziening<br />

I Herziening ! Zuiver Algemeen<br />

Stemrecht !<br />

De klerikale regeering moet<br />

en zal toegeven aan dezen rechtvaardigen<br />

eisch, dat door het<br />

volk gesteld wordt !<br />

<strong>Verkiezingen</strong> <strong>van</strong> <strong>24</strong> <strong>Mei</strong> <strong>1914</strong><br />

Provincie Oost-Vlaanderen<br />

Arrondissement Gent-Eecloo<br />

(12 zetels)<br />

Uitslagen <strong>van</strong> 1912<br />

Klerikalen 67.766 — 7 zetels.<br />

Liberalen 39.23Ö — 3 zetels.<br />

Socialisten 22.899 — 2 zetels.<br />

Afzonderlijke 2,643.<br />

Kiesdeeler : 11.449.<br />

Uitslagen <strong>van</strong> <strong>1914</strong><br />

Klerikalen 62.640 — 7 zetels<br />

Liberalen 43.192 — 3 zetels.<br />

Socialisten <strong>24</strong>.325 — 2 zetels.<br />

Chr.-Dem. en Flam. 4,119.<br />

Afgesch. Soc. 1,441.<br />

Kiesdeeler : 11,805.<br />

GEKOZEN :<br />

Klerikalen : Begerem, Siffer, VanCleemputfe,<br />

Maenhauf, Verhaegen, Huyshauwer,<br />

Vergauwen. — Plaatsver<strong>van</strong>gers : Pussemier,<br />

Kervyn, de Smet, Demuynck, Goeminne.<br />

Liberalen : Braun, Mechelynck, Buysse.<br />

— Plaatsver<strong>van</strong>gers : Lippens, De Jaegher,<br />

Boddaerf, Verstraefen,<br />

Officieele uitslagen<br />

Daensisfen 1.066.<br />

Kiesdeeler : 10,940.<br />

GEKOZEN:<br />

Klerikalen : Thienpont, Behaegel. —<br />

Plaatsver<strong>van</strong>gers : De Roedt, Ponette.<br />

Kartel: D'hauwer. — Plaatsverv.: Amelot.<br />

Arondissement St-Niklaas<br />

Uitslagen <strong>van</strong> 1912<br />

(4 zetels)<br />

Klerikalen 42.754 — 3 zetels.<br />

Kartel 11.986 — 1 ze


Plaatsver<strong>van</strong>gers : Duvieusarl, Dermine, François,<br />

Liberalen : Buisset, Briart. — Plaatsver<strong>van</strong>gers<br />

: Fourcalt, Bero.<br />

Socialisten : Destrée, Brunet, Cavrot<br />

Léonard, Lambilotle, Caeluwaert.— Plaatsver<br />

<strong>van</strong>gers : Souplit, Ernest, Lombart, Ligot<br />

Richard, Mascaux.<br />

Arrondissement Bergen<br />

(7 zetels)<br />

Uitslagen <strong>van</strong> 1912 :<br />

Klerikaien 31.502 — 2 zetels.<br />

Liberalen 23,3<strong>24</strong> — 1 zetel.<br />

Socialisten 54,335 — 4 zetels.<br />

Kiesdeeler : 13.583.<br />

Uitslagen <strong>van</strong> <strong>1914</strong>:<br />

Klerikaien 33,140 — 2 zetels.<br />

Liberalen 23,5<strong>24</strong> — 1 zetel.<br />

Socialisten 56,208 — 4 zetels.<br />

Kiesdeeler : 14,072.<br />

GEKOZEN :<br />

Klerikaien : Harmignie, Servais. —<br />

Plaatsver<strong>van</strong>gers : Hecquef, Slotte.<br />

Liberalen : Masson. — Plaatver<strong>van</strong>ger<br />

Maisfriau.<br />

Socialisten ; Maroille, Pepin, Brenez<br />

tWien — Plaatsver<strong>van</strong>gers : Dendal, Ver<br />

durre, Moury, Delsart,<br />

Arrondissement Soignies<br />

(4 zetels)<br />

Uitslagen va^ 1918<br />

Klerikaien 27,630 — 1 zetel.<br />

Kartel 42,676 — 3 zetels.<br />

Kiesdeeler : 14.225.<br />

Uitslagen <strong>van</strong> <strong>1914</strong><br />

Klerikaien 28,507 — 1 zetel.<br />

Liberalen 15,479 — 1 zetel.<br />

Socialisten 29,260 — 2 zetels.<br />

Kiesdeeler ; 14,630.<br />

GEKOZEN :<br />

Klerikaien : Mabille. — Plaatsver<strong>van</strong>ger:<br />

Gravis.<br />

Liberalen: Boël. — Plaatsverv.: Lepoivre<br />

Socialisten : Mansart, Branquart.<br />

Plaatsver<strong>van</strong>gers: Penninck, Focan.<br />

Arrondissement Thuin<br />

(3 zetels)<br />

Uitslagen <strong>van</strong> 1918<br />

Klerikaien 23,098 — 1 zetel.<br />

Kartel 38,329 — 2 zetels.<br />

Kiesdeeler: 19,164.<br />

uitslagen <strong>van</strong> <strong>1914</strong><br />

Klerikaien 22,259 — 1 zetel.<br />

Liberalen 19,252 — 1 zetel.<br />

Socialisten 21,062 — 1 zetel.<br />

Kiesdeeler: 19,252.<br />

GEKOZEN :<br />

Klerikaien : Gendebien. — Plaatsver<strong>van</strong>ger<br />

: Levie.<br />

Liberalen : Warocqué. — Plaatsver<strong>van</strong>ger<br />

: Vilain.<br />

Socialisten : Berloz. — Plaatsver<strong>van</strong>ger<br />

Rousseau.<br />

Arrondissement Doornijk~Ath<br />

(6 zetels)<br />

Uitslagen <strong>van</strong> 1918<br />

Klerikaien 46.930 — 3 zetels.<br />

Kartel 56.999 — 3 zetels.<br />

Afgesch. socialist 856.<br />

Kiesdeeler » 15.643.<br />

Uitslagsn <strong>van</strong> <strong>1914</strong><br />

Klerikaien 45,197 — 3 zetels.<br />

Liberalen 35.978 — 2 zetels.<br />

Socialisten 26,906 — l zetel.<br />

Kiesdeeler; 15,066.<br />

GEKOZEN :<br />

Klerikaien : Duquesne. Hoyois, Boval.—<br />

Plaatsver<strong>van</strong>gers : Renard, Houtard, Foucard<br />

Liberalen : Janson, Jouref. — Plaatsver.<br />

<strong>van</strong>gers : Roger, Bataille.<br />

Socialisten : Royer. — Plaatsver<strong>van</strong>ger<br />

Defaux.<br />

• • •<br />

Provincie Luik<br />

Arrondissement Luik<br />

(13 zetels)<br />

Uitslagen <strong>van</strong> 1912<br />

Klerikaien 56.489 — 4 zetels.<br />

Liberalen 39.986 — 3 zetels.<br />

Socialisten 91,796 — 6 zetels.<br />

Kiesdeeler; 13.320.<br />

Uitslagen Tan <strong>1914</strong><br />

Klerikaien 55.361 — 4 zetels.<br />

Liberalen 47.732 — 3 zetels.<br />

Socialisten 89.808 — 6 zetels.<br />

Afgesch. Janssens 1.534<br />

Afgesch. Eloy 442<br />

Kiesdeeler : 13.840.<br />

GEKOZEN :<br />

Klerikaien : Goblet, Dallemagne, Pollet,<br />

Dc Ponthière — Plaatsver<strong>van</strong>gers : de Géradon,<br />

Tscholfen, H. Fra'ncotte, Paquay, Wigny<br />

Philipart.<br />

Liberalen : Van Iioegaerdcn, Neujean,<br />

Journez — Plaatsverv. : Drèze, Digneffe,<br />

Neef,<br />

Socialisten ; Troclet, Demblon, Dejardin,<br />

Donnay, Galopin, Schinler. — Plaatsver. :<br />

Lambrichfs, Van Belle, Merlot, Gérard, Delvigne,<br />

Jansenne.<br />

Arrondissement Verviers<br />

(5 zetels)<br />

Uitslagen <strong>van</strong> 1918<br />

Klerikaien 30.645 — 2 zetels.<br />

Kartel 34.622 — 3 zetels.<br />

Kiesdeeler : 11.540.<br />

Uitslagen <strong>van</strong> 19! 4<br />

Klerikaien 28.585 — 2 zetels.<br />

Liberalen 16.074 — 1 zetel.<br />

Socialisten 21.056 — 2 zetels.<br />

Afgesch. socialist 611<br />

Kiesdeeler : 10.528.<br />

GEKOZEN:<br />

Klerikaien : Davignon, Borboux. —<br />

Plaatsver<strong>van</strong>gers : Rutten, Winandy.<br />

Liberalen : Mullendorff. — Plaatsver<strong>van</strong>ger<br />

: Andelbrouck.<br />

Socialisten: Dauvister, Pirard, — Plaatsver<strong>van</strong>gers<br />

; Niezette, Heen,<br />

Arrondissement Hoei-Borgworm<br />

(4 zetels)<br />

Uitslagen <strong>van</strong> 1918<br />

Klerikaien 29,844 — 2 zetels.<br />

Kartel 39.7<strong>24</strong> — 2 zetels.<br />

Kiesdeeler: 14.922.<br />

Uitslagen <strong>van</strong> <strong>1914</strong><br />

Klerikaien 28.203 — 2 zetels.<br />

Liberalen 14.087 (Giroul valt)<br />

Socialisten 29.401 — 2 zetels.<br />

Kiesdeeler: 14.101.<br />

GEKOZEN ;<br />

Klerikaien : de Liedekerke, Impériali. —<br />

Plaatsver<strong>van</strong>gers : Cornet de Peissant,Schoenmakers.<br />

Socialisten : Hubin, Wauters, — Plaatsver<strong>van</strong>gers<br />

; Lebeau, Berotte.<br />

M. Giroul valt met 15 stemmen,<br />

* • •<br />

Provincie Limburg<br />

Arrondiss. Hasselt-St.-Truiden<br />

(3 zetels)<br />

Uitslagen <strong>van</strong> 1918<br />

Klerikaien 29.794 — 3 zetels.<br />

Kartel 8,239<br />

Kiesdeeler : 9.931.<br />

Uitslagen <strong>van</strong> <strong>1914</strong><br />

Klerikaien 27.429 — 2 zetels.<br />

Liberalen 11.631 — 1 zetel.<br />

Kiesdeeler : 11.631.<br />

GEKOZEN :<br />

Klerikaien : Ooms, Ramaekers. —Plaatsver<strong>van</strong>gers<br />

: de Meeus, Roelants.<br />

Liberalen : Peten. — Plaatsver<strong>van</strong>ger :<br />

Saroléa.<br />

Arrondiss. Tongeren-Maascyck<br />

(4 zetels)<br />

Uits'agen <strong>van</strong> 1912<br />

Klerikaien 43,758 — 4 zetels.<br />

Kartel 10.070.<br />

Kiesdeeler: 10,939.<br />

Uitslagen <strong>van</strong> <strong>1914</strong><br />

Klerikaien 40,582 — 3 zetels.<br />

Kartel 15,066 — 1 zetel.<br />

Kiesdeeler: 13,528.<br />

GEKOZEN :<br />

Klerikaien : Helleputte, Gielen. — Plaatsver<strong>van</strong>gers<br />

: Deploige, Geelen, Meyers.<br />

Liberalen : Neven.<br />

Wat <strong>van</strong> alles<br />

Ce nieuwe Kamei*. — Voor de<br />

kiezingen <strong>van</strong> <strong>1914</strong> was de Kamer samenge<br />

steld als volgt :<br />

Katholieken 101<br />

Liberalen 44<br />

Socialisten 39<br />

Daensisten 2<br />

Totaal : 186<br />

Acht cn tachtig leden waren aan herkiezing<br />

onderworpen :<br />

Katholieken 43<br />

Liberalen 19<br />

Socialisten 25<br />

Daensisten 1<br />

Zijn gekozen :<br />

Katholieken<br />

Liberalen<br />

Socialisten<br />

Daensisten<br />

Totaal<br />

88<br />

41<br />

20<br />

26<br />

Totaal : 88<br />

De nieuwe Kamer zal bijgevolg samengesteld<br />

zijn als volgt :<br />

Katholieken<br />

Liberalen<br />

Socialisten<br />

Daensisten<br />

99<br />

45<br />

40<br />

2<br />

Totaal: 186<br />

Uit deze cijfers blijkt dat de katholieken<br />

twee zetels verliezen ; dat de liberalen twee zetels<br />

winnen en er een verliezen, en dat de socialisten<br />

een zetel bijwinnen.<br />

De katholieke meerderheid die <strong>van</strong> 16<br />

stemmen was, is fot 12 stemmen verminderd.<br />

— o—<br />

Oe nieuwe gekozenen. —<br />

De nieuwe gekozenen zijn :<br />

M. Paul Var. Hoegaerden-Braconier, liberaal,<br />

te Luik gekozen in ver<strong>van</strong>ging <strong>van</strong> M.<br />

Ch.VanMarcke.een liberaal die de vernieuwing<br />

<strong>van</strong> zijn mandaat niet gevraagd had.<br />

M. Alfred Journez, liberaal, fe Luik gekozen<br />

in ver<strong>van</strong>ging <strong>van</strong> M. Fléchet, liberaal,<br />

die om gezondheidsreden zijne kandidatuur<br />

niet meer gesteld had,<br />

M. Paul Emile Janson, liberaal te Doornijk<br />

gekozen in ver<strong>van</strong>ging <strong>van</strong> M. Asou, libe<br />

raai, die nief meer wenschte in de kemer fe zetelen.<br />

M,Neven, liberaal te Tongeren-Maaseyck<br />

gekozen in ver<strong>van</strong>ging <strong>van</strong> M, Van Omerlin<br />

gen, katholiek.<br />

M. Peten, liberaal te Hasselt gekozen in<br />

ver<strong>van</strong>ging <strong>van</strong> M. d: Menten de Hornes<br />

katholiek.<br />

Gezel Joseph Wauters, socialist te Hoei-<br />

Borgworm gekozen in ver<strong>van</strong>ging <strong>van</strong> M. Giroul,<br />

liberaal.<br />

—o—<br />

De bladen melden dat men in de<br />

kamer zal vragen de uitslagen <strong>van</strong> het arr.<br />

Hoei Borgworm na te zien. Immers de liberaal<br />

Giroul valt op 15 stemmen na en er zijn 1520<br />

witte en nietige bulletijns.<br />

—o—<br />

Zoo eene Evenredige Vertegenwoordiging<br />

zooals in Belgie of geen,<br />

is omtrent hetzelfde.<br />

Het moet zelfs aan die menschen die niet<br />

gewoon zijn na te denken, opvallen dat alhoewel<br />

de katholieken sedert de verkiezingen<br />

<strong>van</strong> Zondag laatst in het land eene minderheid<br />

<strong>van</strong> 13,201 st. hebben, zij toch eene meerderheidhebben<br />

<strong>van</strong> 12 zetels in de Kamer.<br />

Verleden ZoncL>| behaalden de katholie-<br />

590.805 stemmen waarvoor zij 41 zetels kregen,<br />

dit is een zetel voor 14.409 stemmen, terwijl<br />

de andere partijen met 763.795 stemmen<br />

maar 47 zetels kregen,of een zetel voor 16.250<br />

stemmen.<br />

Had de Eevenredige Vertegenwoordiging<br />

moefen juist en rechtvaardig toegepast worden<br />

dan hadden de katholieken in plaats <strong>van</strong> 41<br />

zetels maar 38 behaald, en de oppositi.-par<br />

tijen hadden 50 zetels gekregen in plaats <strong>van</strong><br />

47.<br />

Hef is nief genoeg daf de katholieken door<br />

het meervoudig kiesrecht bevoorrecht worden,<br />

• Ie Evenredige Vertegenwoordiging moet hen<br />

ook nog bevoordeeligen en het onderdrukken<br />

der oppositiepartijen mogelijk maken.<br />

Ons gezegend Belgie is rijk aan zulke<br />

schoone dingen.<br />

—o—<br />

Voor ons blad. — Tot het helpen<br />

dekken <strong>van</strong> proees-koslen hebben wij ont<strong>van</strong>gen<br />

<strong>van</strong> :<br />

De soc. Propaganda-CIub<br />

Harelbeke 25.00 fr.<br />

Jules Pannecoucke * 5.00 fr.<br />

Egelin Debaere * 1.00 fr.<br />

Athur Stadsbader » 1.00 fr.<br />

32.00 fr.<br />

Qnze harte ijke dank aan onze Harelbeeksche<br />

vrienden. DE ADMINISTRATIE.<br />

—o—<br />

Goed nieuws. — Men heeft ons<br />

eene stijging <strong>van</strong> het lezerstal <strong>van</strong> Moeskroen<br />

lafen weten.<br />

De verkoop <strong>van</strong> ons blad wordt te Yper<br />

ingericht. De verkoop is heringericht Je Gulleghem.<br />

De kamaraden <strong>van</strong> Helkijn zijn besloten<br />

hunne krachten in fe spannen om nieuwe<br />

lezers voor ons blad te winnen. Ze hebben ons<br />

stellig verzekerd hun lezerstal fe doen stijgen.<br />

Wij geven cr geloof aan, want wij weten dat<br />

wij te Helkijn wakkere en moedige partijgenooten<br />

lellen.<br />

Vooruit voor ons blad, zij maar alfijd de<br />

leus I<br />

HetPetitionnement voorA.S.<br />

Op 26 <strong>Mei</strong> hadden wij 693 plaatse,<br />

lijke komiteiten, waar<strong>van</strong> er 318 afin<br />

het Nationaal Komiteit,23 3.369handteekens<br />

hadden overgemaakt.<br />

WWWWWWWeVWiWW9 WWW'<br />

Kortrijk<br />

Over de Werkrechtersraad.<br />

— In het verslag <strong>van</strong> de stad 1912-1913 vinden<br />

w'ook een klein rapport over de werking<br />

<strong>van</strong> den Werkrechtersraad.<br />

Van 1 Januari tot 30 Juni 1913 waren<br />

125 zaken ingeschreven en geeindigd, <strong>van</strong> 1<br />

Juli tot 31 December 1912 waren er 156, te<br />

samen 281.<br />

Door de Kamer <strong>van</strong> Verzoening wierden<br />

er <strong>24</strong>3 zaken opgelost, die wel als bewijs kan<br />

dienen, dat de koppigheid niet aan den kant<br />

der werklieden te zoeken is.<br />

Door den Algemeenen Raad 32. door een<br />

tegensprekend vonnis 4, per vonnis bij verstek<br />

1. per vonnis op tegenstelling 1. fe<br />

amen 281.<br />

Ziehier het verschil tusschen 1911-1912<br />

en 1912 1913.<br />

1911-1312 1912-1913<br />

Kamer <strong>van</strong> verzoening 169 <strong>24</strong>3<br />

Algemeene raad 92 32<br />

Tegenspr, vonnis 5 4<br />

Bij verstek 1 1<br />

Bij tegenstelling 0 1<br />

Totaal 267 281<br />

Hef getal zaken is met 14 verhoogd, in<br />

vergelijking met t verslag, verleden jaar uitgegeven,<br />

door de Kamer <strong>van</strong> verzoening zijn in<br />

1912-1913, 74 zaken meer afgedaan geworden<br />

dan in 1911-1912 en 60 min door den Algemeenen<br />

Raad.<br />

Wanneer de werklieden gedwongen worden,<br />

hunnen patroon voor den Werkrechtérs<br />

raad fe brengen, gevoelen zij dan best, hoe<br />

noodzakelijk hef is, dat hef getal socialistische<br />

gekozenen, nief te groot kan wezen.<br />

Toekomend jaar in Maart, is hef kiezing<br />

voor den Werkrechtersraad en de domperkens<br />

kunnen het zich voor gezegd houden, dat w'al<br />

onze krachten gaan inspannen om 't schuitje<br />

om fe kantelen.<br />

We maken <strong>van</strong> de gelegenheid gebruik,<br />

om de werkers, die kwesties hebben voor den<br />

Werkrechtersraad, goed op 't hert te drukken<br />

om vooraleer elders te loopen of op eigen<br />

gedacht t'handelen, eerst op ons rekretariaat te<br />

komen, waar w'hcn al de noodige inlichtingen<br />

zullen verschaffen.<br />

—o—<br />

'ten kan niet missen — Herhaaldelijk<br />

is reeds geklaagd geworden over<br />

den veelal gebrekkigen kost <strong>van</strong> de ouderlingen<br />

in het oudemannenhuis, dit is ook reeds gedaan<br />

geworden in openbare zitting <strong>van</strong> den gemeenteraad,<br />

en het loochenen der aangehaalde<br />

feilen viel uiterst moeilijk.<br />

Dit is groofendeels de schuld <strong>van</strong> t hospicie,<br />

die voor de onderhoudskosten <strong>van</strong> die<br />

afgesloofde zwoegers en hunne vrouwen, enkele<br />

centiemen meer betaalt, dan t gene door<br />

iedereen gevraagd wordt per dag om ^en<br />

trekhond fe kweeken.<br />

In 1911-1912 betaalde men 0,50 fr. per<br />

hoofd en per dag, in 1912-1913, 0.65 fr. en<br />

't gouvernement betaalt 1.10 fr, om den<br />

eersten besten galeiboef in 'fgë<strong>van</strong>g t onderhouden<br />

en minstens 1.40 tr. voor de vagebonden<br />

<strong>van</strong> beroep in Merxplas hun kost en logist.<br />

't En kan niet missen daf ze d'helft <strong>van</strong> de<br />

weke gestampte knollen te slikken krijgen, onze<br />

oûwkens, ze zeggen in Kortrijk, z hen ware<br />

voor hun geld.<br />

Het is een mager prijsken örri drie maal<br />

daags taarvoor de menschen behoorlijken kost<br />

te geven zonder de andere onderhoudskosten<br />

fe rekenen,<br />

't Is al gauw genoeg voor de werkers.<br />

—o—<br />

Stedelijk werkloozenfonds<br />

tegen onvrijwillige werkloosheid,—<br />

Op 1 Januari 1912waren ^verschillende<br />

syndikaten aangesloten bij het stedelijk<br />

hulpfonds.<br />

Voor heel 't jaar 1912 was den bijleg <strong>van</strong><br />

de stad 0.40 per dag en niet per frank zooals<br />

't verslag <strong>van</strong> den secretaris <strong>van</strong> voornoemd<br />

fonds verkeerd zegt.<br />

De bijleg <strong>van</strong> de sfad beliep voor 1912<br />

de som <strong>van</strong> 377,60 fr, het bedrag der vergoedingen<br />

door de verschillende Vakvereenigingen<br />

aan hunne leden befaald bedroeg<br />

076.20 fr. hef gcfal werklooze vergoede dagen<br />

was 944 en 't getal werkloozen 168.<br />

De inkomsten vsn 't stedelijk hulpfonds<br />

waren : 1. Toelage <strong>van</strong> de stad voor 1910 en<br />

1912 de som . <strong>van</strong> 2.000. fr. ; 2. Toelage<br />

<strong>van</strong> hef ministerie <strong>van</strong> Nijverheid en - Arbeid<br />

vooreerste ii.i'c l.tli heeft<br />

eene belangrijke ontdekking gedaan die ze de<br />

moeite weerd acht hare lezers mede fe deeleh.<br />

Z' heeft zich eene kleine opzoeking getroost<br />

en gevonden dat bijna al dc vorstinnen<br />

of koninginnen, indien het moest, door arbeid<br />

in hun bestaan zouden kunnen voorzien.<br />

Ons (Befje) is gediplomeerde docteres in<br />

geneeskunde en kan zelfs automobielen herstellen.<br />

Gelukkige Beigen, en dat we dit niet wisten.<br />

Madame <strong>van</strong> Rumenie is letterkundige,<br />

kan taal- en pianolessen geven, Marialje <strong>van</strong><br />

Engeland kan schilderen, zingen, naaien en op<br />

tla nd kruien. De koningin <strong>van</strong> Italie zou in de<br />

cirkussen en muziekhalls 15.000 fr. per week<br />

kunnen verdienen door haar schieten met de<br />

karabijn en zwemtoeren. Lizatje <strong>van</strong> Duitschand<br />

kan kunsfportretfen schilderen evenals<br />

IMinatje <strong>van</strong> Holland die miniaturen kan schilderen.<br />

Madame <strong>van</strong> Noorwegen schrijft drama's,<br />

kan 't boekbinden, breien, schilderen en<br />

hoedenmaken<br />

Als al die koninglijke en keizerlijke lui zoo<br />

goed kunnen werken voor hun brood, waarom<br />

doen zij het dan niet, in plaats <strong>van</strong> mef de miljoenen<br />

hunner onderdanen schoon weer fe maken<br />

en waarvoor ze geen sfrooipijltje <strong>van</strong><br />

d'aarde rapen,<br />

Waarom moefen we die kostelijke vogels<br />

den hek open houden, met de miljoenen<br />

<strong>van</strong> 't land, die voor betere en nuttiger doeleinden<br />

kunnen aangewend worden ?<br />

Maar à propos, Spore. Hadden al die<br />

koninginnetjes en keizerinnetjes,in denKoeikop,<br />

in de Klakkaarsreke of op Velghen's koer moeten<br />

geboren zijn, in plaats <strong>van</strong> in een of ander<br />

kasteel of paleis, zoudt ge niet meenen daf ze<br />

nog beter hadden kunnen werken?<br />

't Is gemakkelijk al die eigenschappen te<br />

bezitten, z'hebben mogen naar school gaan, op<br />

de kosten <strong>van</strong> een heel volk, tot ze trouwden,<br />

terwijl de kinders der armen, reeds in de stinkende<br />

weef- en viasgaleien, op 12 of 13 jarigen<br />

ouderdom, hun zweet, en heel dikwijls hun<br />

gezondheid en leven lafen. « De Spore » zal<br />

denkelijk willen aantoonen hebben dat die<br />

lieden nuttig werk kunnen verrichten in de<br />

maatschappij.<br />

Die platbroekerij verdient wel een lijntje.<br />

—o—<br />

Belofte is schuld. — De Vrije-<br />

Vakbondsmachf-man uit « Het Rechf » had<br />

ons beloofd nog een paar woordekens met 't<br />

Volksrecht te wisselen, en in 't nummer <strong>van</strong> <strong>24</strong><br />

<strong>Mei</strong>, breekt de storm los.<br />

Bijna eene heele kolom om zich vast te<br />

klampen aan de bewering, daf de kleermakers<br />

ook kluitjesbijdragen betalen, terwijl we^opgaven<br />

uit hef Centraal reglement dat de laagste<br />

0.25 en d'hoogste 0.50 fr. per week zijn.<br />

W'hebben ook gezegd, daf 't beperkt getal<br />

stakingen die in dit vak mogelijk zijn, toelaaf,<br />

gemakkelijker dan gelijk welke beroepscentrale,<br />

ziekensteun uif te keeren, en we worden<br />

aangewreven, dat we <strong>van</strong> kant laten, waarom<br />

t getal stakingen heel beperkt is.<br />

Parbleu,als gij daarmede iets kunt leeren,<br />

kamaraad, omdat de t' huiswerkers, heel<br />

moeilijk tof dergelijken gymnastiek te bewegen<br />

en daarbij uiterst moeilijk te bereiken zijn met<br />

de syndikale gedachten, waardoor de risico<br />

veel minder is, cn als ge meent dat om de<br />

vergoeding en bijdrage vast te stellen, daar<strong>van</strong><br />

geen rekening gehouden wordt, dan bedriegt<br />

gij u voor de zooveelste maal.<br />

Uw; vergelijking met de Letterzettersfederatie,<br />

houdt geen steek, omdaf aan die federatie<br />

socialistische zoowel alsVrijeVakbonden aangesloten<br />

zijn, en waar<strong>van</strong> de sfandregels niets<br />

bepalen, die aan eerstgenoemde verbiedt naar<br />

keus aan politiek fe doen, terwijl gij buiten de<br />

moderne vakbeweging staat, aldus dc arbeiders<br />

nutteloos verdeelend.<br />

Hetgeen wij aanhaalden uif « Het Recht »<br />

bewijst nief, zegt dc man, daf zij aan het princiep<br />

geen politiek in de vakbeweging, te kort<br />

gebleven zijn.<br />

Zoo, maar 't bewijs <strong>van</strong> 'f tegenoverge-<br />

stelde levert gij evenwel niet, en op die manier


is het eenvoudig zijn tegenstrever builen strijd<br />

te verklaren.<br />

We gaan u eens in een volgend schrijven<br />

den uilslag melden <strong>van</strong> een hooggeprezen<br />

samenwerken <strong>van</strong> verschillende syndikaten, die<br />

te Mechelen weer hare schoone zijde getoond<br />

heeft.<br />

—d—<br />

Voor de fleriiigdoeners. —<br />

Op dth Vrijdagmai-kt in OveKeie, die reeds<br />

voor alles gediend heelt, uitgenomen voor<br />

't doel waarvodr hij opgericht wierd,is Zondag<br />

<strong>24</strong> Mti eene hondei.tentoonstelling gehouden<br />

geworden. De ik-rin^ Joeriers meenden wal<br />

Weg te sriappert, ook d'herbergiers dachten een<br />

pintje tl: verkoöpen, maar 'f zaakje was zooda<br />

mg geregeld, dat beiden hunnen tand mochten<br />

üittrekken.<br />

Binnen stond eene tenl, waar men drank<br />

verkocht, en menig herbergier vroeg zich af,<br />

of deze nieuwe herberg ook 700 fr. openingslaks<br />

heeft moeten betalen.<br />

Zoo weten die heeren bijzonder te zorgen<br />

dat de neringdoeners, die veel lasten mogen afdokken<br />

op den kom mogen bijlen.<br />

—o —<br />

Afgeluisterd. - JAN tegen PIER<br />

— Hebt ge dit ook gelezen in uwe gazet, dal<br />

de Haarproccssie acht dagen verschoven is<br />

geworden, omdat t kiezing was op <strong>24</strong> <strong>Mei</strong> ?<br />

PIER. — Zeker heb ik het gelezen, maar<br />

dit was nu toch geen reden.<br />

JAN. — 't Was nogthans geen kiezing<br />

in Rijsel, hé ?<br />

PIER. —Wat wilt gij daarmee zeggen,<br />

spotter ?<br />

JAN. — Dat de kiezing in t ander gedeelte<br />

ven 't land wel een reden is, want men<br />

kan toch geen twee werken in eens uitvoeren.<br />

PIER. — Patat, ge slaat gij altijd den<br />

nagel op den kop.<br />

JWeenen<br />

Burgerstand<br />

GEBOORTEN<br />

Ackou Odile, Yperstraat. — Demey Anna, Ezelbrugstraat.<br />

— Vandesonneville Regina, Bruggestraat. —<br />

Cappelle Jaques, Kortrijkstraaf.— Knockaeit Margareta,<br />

Hoogeweg. — Corne Walfer, Kerkstraat.— Vandepitfe<br />

André, Kommerestraat. — Vanpoucke Lucien en<br />

Eliza. Rijselstraat. — Plets Julien, Rijselpoort.<br />

HUWELIJKSBELOFTEN<br />

Cats Achiel, wever, Moeskroensfraat en Deblaere<br />

Louise, spoelster, Schansstraat.<br />

Vandenbogaerde Theofiel, ijzerwegbediende te An-<br />

seghem en Ledoux Alberfine. naaister, Bruggestraat.<br />

HUWELIJKEN<br />

Devos Etienne, kloefkapper, 28 j., te Halewijn en<br />

Mestdagh Antoinette, weefster, <strong>24</strong> j., Rijselstraat.<br />

David Gustaf, magazijnier, 23 j.. te Halewijn en<br />

Boussier Valentine, weefster, 22 j., Pachthofdreef.<br />

Lesage Cyrille, bakker, 38 j.. (e Reckem en Behaeghe<br />

Elisa, z. b., 27 j., Hoogeweg.<br />

STERFGEVALLEN<br />

Vanmarcke Petrus, 56 j., w. v. Eulalie kDeleu, Hospitaal.<br />

Fournier Octave, 39 j., e. v. Marie Knolle, •<br />

Casier Fideel, 65 j„ e. v. Vicforine Depover,<br />

Delbaere Leopold, 80 j., w. v. Louise Desmettre, »<br />

Belpeer Constant, 53 j., w. v. Hortense Nollet .<br />

Behaeghe August, 60 j.. Kommerestraat.<br />

Verstraete Aug. 69 j., c. v. Louise Verkindere, Bruggestr<br />

Willemyns Augustin, 39 j.. e. v. Pharaïlde Bosfyn, Leiekaai<br />

2 kinders beneden de 2 jaar.<br />

O<br />

Bij de dutsen. — M. Reynaert, katholieke<br />

volksvertegenwoordiger <strong>van</strong> ons arrondissement,<br />

is over veertien dagen in de gilde<br />

komen spreken waar hij veel succes behaald<br />

heeft.<br />

De aanwezige werklieden — leest dutsen<br />

— brachten hem eene geestdriftige ovatie toen<br />

hij hen bekend miek dat hij en zijne vrienden<br />

Liebaerf, Peel en Goethals met de andere katholieken.<br />

legen het voorstel <strong>van</strong> de socialisten<br />

hadden gestemd, volgens hetwelk onze ouderlingen<br />

een kosteloos pensioen zouden krijgen<br />

<strong>van</strong> een frank daags.<br />

Wij hebben dit in 1912 wel beloofd, riep<br />

M. Reynaert uif, maar 'f was maar om de on<br />

noozele dutsen zand in d oogen te werpen cn<br />

hunne stemmen te <strong>van</strong>gen, daarbij ik ben <strong>van</strong><br />

't gedacht <strong>van</strong> Woeste, die zegt dat kiesbeloften<br />

<strong>van</strong> geenen tel zijn. Luidruchtig bravogeroep<br />

beantwoordde deze woorden met kracht<br />

cn overtuiging uitgesproken, en met welgevallen<br />

liet mijnheer de proost als een zorvuldigen<br />

en minzamen herder zijn blik glijden over zijne<br />

kudde die zich gedwee en met eene blinde<br />

geoorzaamheid laat meevoeren, daar waar hij<br />

ze hebben wil, terwijl hij met een vriendelijk lachend<br />

gezicht, dat zijne voldoening en tevredenheid<br />

uitdrukte, tot zijne, voor het groot en<br />

machtig redenaarstalent <strong>van</strong> Reynaert in verbazing<br />

en bewondering geslagene volgelingen,<br />

toeriep: « je kan kouten hei ? »<br />

Daar mijnheer Reynaert dien dag juist in<br />

zijn • kouten • was, zoo ging hij in eene boeiende<br />

welsprekendheid voort : Luistert niet naar<br />

den praat <strong>van</strong> de socialisten die u met schoone<br />

beloften willen paaien. Stelt altijd voort uw vertrouwen<br />

in de katholieken went zij alleen zijn<br />

in staaf, h inne beloften uit te voeren. Gij hebt<br />

voor plicht ons op ons woord te gelooven,<br />

•vjit liej• i zdjJen wij niet. noch zelfs<br />

voor geen alleman soldaat, (loej.) Na te denken<br />

en te onderzoeken hoeft ge niet te doen, want<br />

uwen proost doet dit voor u (ovatie aan de<br />

proosl). Een frank daags pensioen, neen, dit<br />

zoudt gij niel willen, ge zoudt u niet willen<br />

vernederen door een kosteloos pensioen aan te<br />

nemen, koslelodze pensioenen <strong>van</strong> duizenden<br />

franken per jaar dit is maar goed voor rijke<br />

lieden, die altijd op de kosten <strong>van</strong> den Staat,<br />

een rijk en gemakkelijk leventje gesleten hebben.<br />

Gij hebt zoodanig veel waardigheidsgevoel dat<br />

gij een kosteloos pensioen zoudt weigeren en<br />

vragen om cr voor te mogen betalen. Daarbij<br />

gij begrijpt zeer goed dat de Staatskas er niet<br />

tegen kan om aan u een kosteloos pensioen te<br />

geven <strong>van</strong> een frank daags, gij vindt het noodzakelijk<br />

dat er eerst en vooral gezorgd wordt<br />

om honderden miljoenen uit te geven aan for<br />

len en kazernen.<br />

Voor het alleman soldaat, à la bonheur<br />

ge zijt zelfs kontent dat ge daarvoor nieuwe<br />

lasten moogt betalen, Ik sta er over verbaasd<br />

dat gij zoo goed verstaat dat er <strong>van</strong> geen kostelcos<br />

pensioen kan spraak zijn als men<br />

miljoenen en miljoenen moef geven voor het<br />

soldaat jesspel, voor paradewerken, voor<br />

koninklijke en ministerieele paleizen, voor<br />

hooge percenten <strong>van</strong> leeningen, voor Congo<br />

voor traktementen en pensioenen aan de hooge<br />

sfaatsamblenaren, en voor zooveel meer zulke<br />

(on)nuttige dingen. Daarom roep ik : weg met<br />

het kosteloos pensioen I Leve het alleman<br />

soldaat ! Leve de nieuwe belastingen<br />

! (Donderende en langdurige toejuichingen.<br />

Ovatie aan den spreker).<br />

In geestdriftige stemmingen zeer tevreden<br />

dat ze hunne meesters een nieuw bewijs<br />

hunner slaafsche onderworpenheid hadden gegeven,<br />

verlieten de dutsen de gildezaal, na <strong>van</strong><br />

hunnen proost een dankbaren zegen ont<strong>van</strong>gen<br />

te hebben.<br />

Wij hebben door dit verslag op te nemen<br />

een wederdienst willen bewijzen aan « De<br />

Meenenaar », die verleden week het kiesbedrog,<br />

door belgische en fransche kloosterlingen<br />

te Rijsel gepleegd, zoo goed heeft uiteengezet.<br />

Wij zullen eens zien of « De Meenenaar »<br />

degenen die nog zullen durven beweren dat de<br />

socialisten ondankbaren zijn, niet zal logenstraffen.<br />

—o—<br />

Naar Wasquehal. — Wij herrinneren<br />

de kamaraden, die besloten zijn onze<br />

Harmonie te vergezellen naar Wasquehal,<br />

waar zij Zondag a. s gaat deelnemen aan de<br />

Inhuldigingsfeesfen en een concert gaat geven,<br />

dat wij vertrekken met den trein <strong>van</strong> 1 ure 's<br />

namiddags.<br />

Er wordt niet in groep naar de statie gegaan.<br />

—o—<br />

Oe stakingder Bouwwerkers.<br />

Sinds 20 April in staking en er is nog geene<br />

merkelijke verandering in den toestand gekomen.<br />

De Meenensche bevolking bewondert de<br />

eensgezindheid dier arme maar moedige<br />

bouwwerkers.<br />

Een drietal onderkruipers <strong>van</strong> Roesselaere<br />

zijn hier werkzaam aan het collegie en in hunne<br />

vuile rol worden zij somtijds geholpen door de<br />

priesters <strong>van</strong> het collegie die steenen voeren,<br />

laden en lossen.<br />

Er zijn reeds een viertal bazen die geteekend<br />

hebben.<br />

De andere bazen zijn veranderd <strong>van</strong> taktiek<br />

en geven nu hunne entreprisen over aan<br />

hunne confraters <strong>van</strong> Halluin die in plaats <strong>van</strong><br />

30 en 40 ct. 38 en 48 cf. betalen, hetgeen<br />

ons bewijst dat ze gemakkelijk den gevraagden<br />

opslag kunnen toestaan.<br />

Hun doel is ons syndikaat in den grond<br />

te boren, waarin zij niet zullen lukken.<br />

De werklieden zijn ook veranderd <strong>van</strong><br />

taktiek.<br />

Van de 75 bouwwerkers in staking gegaan<br />

zijn er op dit oogenblik nog een 25tal cp<br />

het strijdterrein, de andere werken elders, nog<br />

in betere voorwaarden dan wij eisschen.<br />

De dag is nief ver meer verwijderd dat de<br />

strijd zal voortgezet worden, <strong>van</strong> syndikaat<br />

tegen syndikaat en dat de werkers <strong>van</strong> ver op<br />

hun gemak de slagen zullen kunnen tellen, die<br />

wij aan die kleine Lepouterkes zullen geven.<br />

H. V.<br />

JONGE WACHT. — Woendag 3 Juni, om 8 ure<br />

's avonds, in 't Volkshuis, Algemeene Vergadering.<br />

Dagorde : De reis naar Ronse.<br />

Helpt mede aan de propaganda voor<br />

ons blad, door het, na het gelezen te<br />

hebben,over te geven aan uwe werkkamaraden,<br />

vrienden, kennissen of familieleden.<br />

Avelghem<br />

PROPAGANDACLUB. — Heden Zondag 31 <strong>Mei</strong><br />

om 4 ure namiddag, in 'f lokaal • Au Café de la Paix ><br />

bij Camille Decammelaere, Statiestraat, Algemeene Vergadering.<br />

Alleman op post.<br />

Sweveghem<br />

T BLIJFT VOORT DUREN — In<br />

vorige artikelen hebben wij er reeds op gewezen<br />

hoe zekere mannen, die gelast zijn de wetten<br />

te doen naleven deze zelf Overtreden. Wij<br />

hoopten aan dien toestand eene verandering te<br />

zien brengen, door de meening en het algemeen<br />

gevoelen onzer bevolking uit te drukken, maar<br />

wij zien dat het altijd blijft zooals voorheen,<br />

zoodat wij ons gedwongen gevoelen, daarop<br />

terug te komen,<br />

't Is eene algemeen erkende waarheid.dat<br />

hij, vdie met hçf doen naleven der wetten en<br />

het handhaven der orde gelast is, een zeker ge<br />

zag moef hebben om zijn ambt naar behooren<br />

Ie kunnen uitvoeren. Welnu, het zal door niemand<br />

betwist worden dat men totaal dit gezag<br />

mist, als men zelf de wetten overtreedt en zich<br />

tot het voorwerp maakt <strong>van</strong> spot en minachting.<br />

vVij kunnen niet begrijpen hoe onze klerikale<br />

gemeentebestuurders nog altijd voort<br />

een man over de veiligheid en rust der gemeenle<br />

laten waken, die langs den openbaren<br />

weg in dronken toestand moef opgeraapt worden,<br />

om naar huis fe worden geleid.<br />

Zij blijven onverschillig en werkloos<br />

daarop staren, terwijl zij toonen vlug bij d'hand<br />

te zijn om de policie af te zenden op de herbergiers,<br />

die zoo misdadig durven zijn in hunne<br />

herberg hunne bezoekers toe te laten een<br />

danske te doen.<br />

Waarom dit verschil ?<br />

Zou het waar zijn waf zekere menschen<br />

der gemeente beweren, namelijk, dat onze gemeentebestuurders<br />

tegen onzen wefsdienaar en<br />

ordehandhaver geen maatregelen durven nemen,<br />

uit vrees dat hij dingen zou zeggen, die<br />

beter in den doodboek blijven ?<br />

Wij weten niet wat wij daar<strong>van</strong> moeten<br />

gelooven.<br />

De Strijdpenning <strong>van</strong> Sweveghem,<br />

die deze week is blijven liggen, zal<br />

toekomende week verschijnen.<br />

Qulleghem<br />

DEBUNNE TE GULLEGHEM. — Onze<br />

geachte volksvertegenwoordiger AUG.DE-<br />

BUNNE zal zooals voorgaande jaren Maan<br />

dag a. s. zijnde 2 n Sinxendag, naar Gulleghem<br />

komen om op het Hooge voor onze werklieden<br />

het woord te voeren.<br />

Onze werklieden verlangen steeds naai<br />

dien dagom naar Gustje fe komen luisteren en<br />

hem door hunne toejuichingen hunne genegenheid<br />

te betoonen<br />

De bijval en het geestdriftig onthaal <strong>van</strong><br />

Debunne is dan ook <strong>van</strong> nu reeds verzekerd.<br />

De meeting zal ophef gewoon uur plaats<br />

hebben.<br />

—o—<br />

ZE ZIJN ZOO KWAAD. — Onze heer<br />

pastoor kan in het • Volks cc » <strong>van</strong> Gent zijne<br />

woede niet verkroppen omdat wij hier te Guleghem<br />

over veertien dagen eene kostelooze<br />

verspreiding hebben gedaan <strong>van</strong> ons weekblad<br />

Volksrecht waarin de klerikalen met al hun bedrog<br />

zoo goed ontmaskerd wierden, en dat<br />

dan ook door onze werklieden gretig is gelezen<br />

geworden.<br />

't Was met groot genoegen en veel voldoening,<br />

daf de klerikalen de opschorsing <strong>van</strong><br />

den verkoop <strong>van</strong> ons weekblad nagingen.<br />

Ons blad moet toch wel nen scherpen doorn<br />

zijn in de voeten onzer klerikalen. Zij meenden<br />

da' het voor altijd uit Gulleghem was verbannen,<br />

en daf onze werklieden dus <strong>van</strong> de waarheid<br />

niet meer zouden ingelicht zijn, <strong>van</strong> daar<br />

hunne woede en teleurstelling nu zij zien dat<br />

ons blad weer naar Gulleghem komt.<br />

Een Gulleghemsche socialist is het roode<br />

kamp ontloopen, omdat hij de socialistische<br />

dwingelandij moede was, zoo schrijft onze<br />

dorpsherder in het Gentsch leugenaarsgazetje<br />

« Het Volk ». Tiens, 'f is 't eerste dat wij<br />

<strong>van</strong> hooren. Mijnheer de pasfoor moet er dan<br />

meer <strong>van</strong> weten dan wij.<br />

Nu, 'f doel ons spijt daf de katholieken<br />

zoo n schrik hebben <strong>van</strong> hef Volksrecht, maar<br />

wij kunnen er niets aan doen. Ze moeten zij<br />

maar zooveel nief misdoen, hef Volksrecht za<br />

hen dan altijd geen zulke harde noten te kraken<br />

geven.<br />

Hef Volksrecht zal steeds voortgaan de<br />

waarheid te verkondigen, en de klerikale be<br />

driegers te ontmaskeren, en daarom zullen<br />

de werklieden er hun vertrouwen blijven in<br />

stellen, en met of fegen hef gedacht <strong>van</strong> onzen<br />

heer pastoor,het Volksrecht blijven lezen.<br />

Harelbeke<br />

EENE WELGELUKTE BIJEEN<br />

KOMST. — Het chocoladefeest ingericht voor<br />

de vrouwen onzer coop e râleurs, is Maandagnamiddag<br />

wel gelukt.<br />

Heel «Ons Huis*, was bomvol met vrou<br />

wen die, zich goed de boterkoeken en choco<br />

lade laten smaken hebben, en aandachtig luis<br />

terden naar de toespraak <strong>van</strong> Gezel Coole<br />

over de Kooperatic, die aan de arbeiders reeds<br />

zooveel weldaden bewezen heeft.<br />

Eenige muziekanten <strong>van</strong> ' d Harmonie<br />

Volksrecht, hadden zich belangloos aangeboden,<br />

om door wat muziek onze moeders fe<br />

veraangenamen, en Paule die zijne beenen in<br />

gesmeerd had danste op de schreef, als een<br />

eersten kenner.<br />

Dergelijke bijeenkomsten doen goed, en<br />

't was op de aangezichten der aanwezigen fe<br />

merken, dat ze gelukkig waren in 'Ons Huis»<br />

zich eens goed fe kunnen vermaken.<br />

WERKERSBEWEGING, — Zondagmorgend31<br />

<strong>Mei</strong> om 10 ure, grijpt in 'Ons<br />

Huis' een gewestelijk kongres plaats <strong>van</strong> de<br />

bouwarbeidersafdeelingen, om de propaganda<br />

te bespreken.<br />

Om 4 ure s namiddags, Groote Openbare<br />

Meeting, voor ni de bouwarbeiders, waar<br />

verschillende sprekers het woord zullen voeren.<br />

Om 6 ure, algemeene vergadering voor den<br />

Ziekenbond, waarop Gezel Dekiere uit Meenen,<br />

zal aanwezig zijn. PAULE.<br />

VERLEDEN ZONDAG werd de aandacht<br />

der inwoners uit de achterbuurten op<br />

muziekgeschal gevestigd ; iedereen snelde naar<br />

de groote straat, maar hoe stonden ze verbluft<br />

te zien, want het was het kalote muziek dat,<br />

bestaande uif een lienfal mannen en idem kinderen,<br />

blaasden dal hef kletterde, erger of<br />

barakkemuziek ; de toegesnelde menigte was<br />

gansch teleurgesteld, maakte onmiddelijk<br />

rechtsomkeer, den ganschen kalotenboel<br />

naar den weerlicht wenschende.<br />

Van eereleden moef men nief spreken,<br />

deze weten maar al te wel welke schaamte zij<br />

overal met dergelijk muziek oploopen, en vergeze'len<br />

het bijgevolg nief.<br />

Ziedaar,vrienden,een schoon en duidelijk<br />

bewijs der macht en sterkte der kaloten, daar<br />

waar ze geen bedrog kunnen plegen ; moesten<br />

ze een muziek kunnen vormen gelijk dat ze<br />

kamerleden en gemeenteraadsleden maken, het<br />

zou niet lang duren of ze zouden wel de sferksten<br />

zijn, wanf ze zouden al de oude mannekens<br />

uit het ouderlingen gesticht tot muziekanten<br />

maken, en als het daarmede nog niet zou<br />

gaan, ze mogen dan nog rekenen op de christene<br />

kiezers <strong>van</strong> Doornijk, alsook op de<br />

broeders uit het klooster <strong>van</strong> Annappes.waar<br />

onder cr zijn die in de kiezing te Rijsel 16 à<br />

19 verschillende instrumenten speelden.<br />

Wie zou er dan nog durven beweren dat<br />

de kaloten de sterkslen niet zouden zijn ?<br />

EEN MUZ1EKANT.<br />

ALS OP EEN AANGENAMEN LEN-<br />

TEDAG gelijk dezen <strong>van</strong> 21 <strong>Mei</strong> 1.1. vele werkers<br />

der omliggende dorpen hunnen namiddag<br />

tot Harelbeke komen doorbreng, n ter geegenheid<br />

der jaarlijksche velokoeren, en bijgevolg<br />

toelaat aan herbergiers en andere neringdoeners<br />

goede zaken te maken, geniet de<br />

socialistische parlij niet min daar<strong>van</strong>, daar ze<br />

op dezen dag <strong>van</strong> de'tegenwoordigheid der<br />

buitenlieden gebruik maakt om eene meeting te<br />

beleggen die het socialisme hij die menschen<br />

dan zooveel veld en ingang doet vinden.<br />

Moesten onze katholieke volksvertegenwoordigers<br />

(met François Koekebrood er bij)<br />

zich op dezen dag in Harelbeke verfoonen, al<br />

de nieuwsgierigen lieten hen zonder onderscheid<br />

onverschillig voorbijgaan, met Debun.<br />

ne is het geheel anders gesteld, eene korte wandeling<br />

door de groote slraat doet de aandacht<br />

<strong>van</strong> eenieder op hem trekken, en bij zijn terugkeer<br />

naar de spreekplaats die nu * Ons Huis *<br />

en onzen eigendom is, volgen de buitenlieden<br />

(om niet door de katholieken misleid te worden)<br />

hem op de hielen om den door de zwarte<br />

en bijzonderlijk door de geestelijken zoo gevreesden<br />

kerel de eerste maal fe hooren spreken,<br />

en bijgevolg hem nader en voor goed te<br />

leeren kennen.<br />

Zoodra binnen, vulde zich de zoo ruime<br />

en aanlrekkelijke'café <strong>van</strong> " Ons Huis „ alsook<br />

den koer mef toehoorders en bijzonderlijk<br />

buitenlieden, die op hunne^eigene gemeente<br />

nooit de gelegenheid hadden den socialisfischen<br />

spreker fe hooren of fe zien.<br />

Debunne, tevreden over eene zoo opeengepakte<br />

menigte, was goed in zijn schik, en<br />

ondanks eene stikkende hitfe, hekelde hij de<br />

katholieke regeering £ alsook de katholieke<br />

volksvertegenvoordigers <strong>van</strong> ons arrondissement<br />

en dert "zoogezegden werkersdépufé Goethals<br />

in 't bijzonder, naar verdienste.<br />

Wij, beproefde en overtuigde socialisten,<br />

vestigden onze grootste aandacht niet op Debunne,<br />

maar wel op de buitenlieden die verstomd<br />

over de welsprekehjkheid en het talent<br />

<strong>van</strong> den werkerstelg erg aangedaanwaren^bij<br />

het vernemen der doorslechte handeling der<br />

katholieken tegenover de zoo noeste en verduldige<br />

vlaamsche werkers, en hef zeker met de<br />

eerste kiezing niet zullen vergeten.<br />

Na de meeting kwam een dorpeling ons<br />

vertellen, dat hun onderpastor Debunne afschilderde<br />

voor een kerel die iedereen den<br />

schrik op het lijf zou jagen ; maar nu dat ik<br />

Debunne gehoord en gezien heb, heb ik meer<br />

schrik <strong>van</strong> onzen onderpastoor alleen, dan <strong>van</strong><br />

al de socialisten te zamen,' want bij ondervinding<br />

weet ik nu dat onzen onderpastoor een<br />

leugenaar, lasteraar en ophitser is.<br />

Zoo eindigde deze vruchtdragende mee- -<br />

ting. RIEK.<br />

Roubaix<br />

OPROEP. — De vrienden die verlangen<br />

den Vlaamschen Propaganda-Club te vergezellen<br />

naar Tourcoing op Zondag 31 <strong>Mei</strong>,<br />

worden bekend gemaakt als dat men stipt om<br />

1 1 /2 ure zal vertrekken uit het lokaal La Paix.<br />

Elk zegge het voort en allen naar Tourcoing I<br />

HET BESTUUR.<br />

Deerlijk<br />

SEDERT EEN VIJFTAL WEKEN is het<br />

volop ruzie in het katholiek muziekske onzer<br />

gemeente. Door het afsterven^ <strong>van</strong> den bestuurder<br />

was het postje opengevallen, en <strong>van</strong><br />

daar de ruzie. Volgens hef schijnt wilden de<br />

kopstukken, den koster die een vreemdeling is<br />

en hier in onze gemeente nog maar pas eenige<br />

weken aangeland is, terwijl integendeel, hef<br />

meerendeel der muziekanten,den zoon <strong>van</strong> den<br />

overleden bestuurder wilden, die de plaats<br />

beloofd en reeds toegestaan was,maar er niettemin<br />

toch over sprong,en den anderen met den<br />

kaas voor zijn neus ging zien wegloopen. Door<br />

dif geval legden hef meerendeel der muzikanten<br />

hunne instrumenten neder en gingen voor<br />

eenige dagen in muziekwerkstaking, tot eindeijk<br />

de klerikale kopstukken onzer gemeente,<br />

dit geding trachtten te vereffenen, en volgens<br />

het schijnt t' akkoord geraakt zijn, om de jaarwedde<br />

in twee'n te verdeelen, en aan ieder den<br />

helft toe fe staan.<br />

Het mott zijn dat het zoo is, want aanstonds<br />

hebben de muzikanten bericht gekregen,<br />

den Zaterdag arond de repetitie bij te wonen,<br />

hetwelk voor gevolg had, daf de werkstaking<br />

eindigde en het meerendeel dier hazewinden<br />

al druipneuzend er naartoe trokken, Eenigen<br />

hebben zich onthouden, en zeggen luidop,<br />

voor wie het hooren wil, daf zij er nief meer<br />

zullen terugkeeren en dat hef uif en amen is.<br />

Het muzieksche, daf meerendeels bestaat<br />

uif Genfsche potschijters, tapknotsers, foppersbonders<br />

en socialistenhaters,_ wierd dan hervormd,<br />

om zich daarna eenige dagen later tof<br />

groot vermaak der aanwezige toeschouwers<br />

met een 20tal op straat te verfoonen.<br />

En zeggen dat er daar <strong>van</strong> dat volkje ir<br />

zit, daf niet anders in den mond heeft of hetzij<br />

om andersdenkenden te belasteren en te bespotten.<br />

Hoe wierden zekere werklieden, tijdens<br />

de opstraatjaging in het fabriek der heeren<br />

Descheemaeker, een goed jaar geleden, in hun<br />

vuilblekje Het Volk onzaliger, die zij hier, bij<br />

gebrek aan lezers, gratis uitdeelden, nief<br />

belasterd en bespot? En dat zijn dan die lieden<br />

die <strong>van</strong> een ander niets kunnen dulden, en die


volgens hen zonder iemands hulp alles op<br />

wielkens gaan doen draaien.<br />

Wij hebben nu nog eens ie meer kunnen<br />

bestatigen, dat de meeste k:uipers en vleiers,<br />

onder de katholieken fe vinden zijn,en dat deze<br />

gedwee dansen gelijk hunne meesters schui-<br />

felen. EEN WEVER.<br />

Strijdpenning<br />

Overdracht 567.87 fr.<br />

HARELBEKE. — Renilde en Xavier gij<br />

moet daarom niet kwaad zijn, cmdat gij alle<br />

Zond agen in den strijdpenning staat, C. S<br />

20 — Wanneer zal men hier een Jonge<br />

Wacht krijgen 20..— tWat heeft er wel gc<br />

scheeld dan met het kalote muziek in den<br />

Velodroom, Doorne 10 — Helène gij moet<br />

daarom niet zijn gek, omdat ik u op de kermis<br />

bij den nek heb gestekt, N. J. 10 —<br />

Patat zoudt gij het"durven wagen de kaloten<br />

hun g., te vagen, A. D. 10 — De parochie<br />

cliënt <strong>van</strong> klein Harelbeke heeft weer zijn<br />

best gedaan, H. V. 15 — Wie volgt ons<br />

voorbeeld, H. P. 10 — Zeer tevreden over<br />

den uitslag der kiezing en verhopende ha<br />

zelfde <strong>van</strong> West-VIaande ren, P. D. 20 —<br />

lk verlang het nieuws te weten vin onzen<br />

grosse- caisse drager, Ch.D. 20— Het is ik die<br />

da vlag zal dragen in het muziek, Bok 10 —<br />

Albertine <strong>van</strong> Avelghem komt dik en 10<br />

minuten later dunne, Fr. V. 20 — Da uit<br />

slag der kiezing voldoet ons 10 — Binnen ;<br />

jaren gezorgd voor de klerikaien omver 10<br />

— Georges Broucke en Joseph Huysentruyt<br />

omdat Paulè goed danste 10 — De ichilder<br />

<strong>van</strong> deKoeimarkt 10 — Julien heeft gedaan<br />

met achter Smalle te smijten met kalsei<br />

steenen, Alf. D. 15 — lk bsn.zeer kontent<br />

omdat ie socialisten!; zoo goed jjiebben ge<br />

stem J, J. N. 10 — Doet maar zoo voort,kle<br />

rikalen, uit Het groot kwaad wordt het goed<br />

geboren, J, P. 20 — M. V. 20 — J. D. 10 -<br />

Gangen door P. D. in Ons Huis 1.10 —<br />

Concierge 10. 4.00 fr.<br />

MEENEN. — 't Is zooals we hebban<br />

voorspeld, Ch. Coudron 10— De uitslag<br />

der kiezing heeft de klerikaien ontsteld,<br />

Ch. Moonen 10 -- Het volk begint te begrijpen<br />

hoe het door de klerikaien wordt gekweld,<br />

Jos. Crombrugge 10 — en zoo wint<br />

de socialistische partij langs om meer .veld,<br />

Henri Dekeyser 10 — 't Zal nu met de klerikaien<br />

algauwgansch zijn gebeld, Edmond<br />

Copman 10— en dit ondanks al hun bedrog,<br />

hunnen dwang en hun geld, Thelesphore<br />

Gille 10 — Wij zijn over dt n uitslag verheugd<br />

en blij, Joseph Toebaert 10 - - want<br />

deze is een triomf voor onze partij, Pol Gil<br />

Ie 10 — Na zulke klopping te hebben gekre<br />

gen, Edw. Vannieuwenhuyse 10 — zullen<br />

de klerikale bedriegers misschien nu tot de<br />

invoering <strong>van</strong> het Zuiver (Algemeen Stemrecht<br />

zijn te bawegen, Honoré Nouwynck<br />

10 —Want hat kiezerskorps heeft zich langs<br />

da zijde der oppositie geschaard, Leopold<br />

Bouqué 10 —-en zich ten gunste <strong>van</strong> het<br />

Zuiver Algemeen stemrecht verklaard, Jo<br />

seph Malfait 10 — Wij kennen nog veel<br />

goede partijgenooten die ons voorbeeld zouden<br />

moeten naleven,LeonDescheppcr 10-en<br />

elke week ook iets voor den strijdpenning<br />

geven, Edm.Denis 10 — Bouwwerkers<br />

houdt zoolang aan, Aug. Vandamme 10 —<br />

tot de bazen verplicht ,zijn toe te slaan,<br />

Henri VranckxilO — Indien wij het allen<br />

eens wilden probeeren, Robert Detaevernier<br />

10 — om eenige keeren, Hector Boni et<br />

10 —ons goed te weeren, Ed w.Meule^roeck<br />

10--- en ons aan de propaganda te sacrifieeren,<br />

Em. Fermaut 10—wie weet of w'er<br />

niet zouden in lukken ons lezerstal te verdubbeleeren,<br />

V. Detaevernier 10 — Verzekert<br />

u vooral, Alfons Dekiere 10--in de<br />

Prévoyance Sociale », Camiel Blieck 10<br />

-•- Voor winkelwaren, mercerie en schoên,<br />

Henri Hermans 10 - komt uwe aankoopen<br />

in onzen winkel doen, René Vandamme 10<br />

---Na een lied door Thelesphore Gille bij<br />

Jan Vanhee 75 --- Hyp. Ducastelle 10 —<br />

Aug. Dabunne 10 — Wordt lid <strong>van</strong> de Soc.<br />

Propagandaclub 50. 3 95 fr.<br />

KORTRIJK. — Dancve 10 - Broucke<br />

15 — Droogenbroodt 10 — Declercq 15 —<br />

Lecluyse 10 — Lemaitre 10 — A. G. 20 —<br />

Koopt alles in onzen Kruidenierswinkel, de<br />

Winkeldochters, <strong>van</strong> twee weken 40 —<br />

Leest allen Vooruit en Volksrecht, Albert<br />

Mattelaere, <strong>van</strong> twee weken 20 — Gazel<br />

Leer.aert, ik ont<strong>van</strong>g uwe bladen, dank, J.<br />

C >ole 10 — Omdat Verscheuie geen saus<br />

meer zou maken met petrol 10 — L< verlang<br />

mijn vriend Cyrille Dedeurwaerder te zien<br />

<strong>van</strong> Rousselaere, Julien Samyn 10 — Di<br />

roode duiver 10 — Omdat zij veel plaisier<br />

gehad hebben in Harelbeke, een muziekant<br />

15 - Plancke Jos. 10. 2.15 fr.<br />

AELBEKE. — De Propa andaclub ' De<br />

.Toekomst 10 — Omdat Octave en Edmond<br />

niet meer zcuden ror.d gaan voor da verlo-<br />

ting <strong>van</strong> een zwijn, Vaneeckhout'Camiel 10<br />

om dan hat geld te verdrinken, Vanpoucke<br />

Aiiré 10 — Octave en [Edmond zullen<br />

zeker gei chen hebban met het geld der<br />

domme'snullen, Vaneeckhout Cyriel 10 —<br />

Edmond zegde aan Maria dat het een <strong>van</strong> de<br />

Risqmns-tout was die het gewonnen had,<br />

D.jecker Julien 10 —en zij had mogen<br />

mede kampan, Hector 10 — Of zij zullen<br />

gelachen hebben met hunne farce, moet<br />

men niet vragen, L. G. 10 — Werklieden<br />

onze roode vlag wappert steeds meer en<br />

meer, Opsommer Jules 10— Eene jonge<br />

dochter 10 — Madeleine is niet wel gezind<br />

omdat zij door Henri niet meer wordt bemind,<br />

Albina 10 — Ten stond Madeleine<br />

niet aan omdat Henri naar de foore <strong>van</strong><br />

Roubaix niat wilde_medegaan, Albina^lO—<br />

Henri zegt't zijn al vellen en.been en met<br />

zoo eene vrouw komen wij niet overeen,Kalicieklutser<br />

10 — Zcé mag tegen Achiel niet<br />

mter klappen, omdat hij pachter Madeleine<br />

niet wil wachten, Lisa|10 — Maar Madeleine<br />

is kwaad omdat Jules haar op de Preshoek<br />

liet staan 10— En Madeleine zei, 'k zal<br />

daarom niet treuren, 'k ga weer Albert de<br />

voorkeur geven, Loterie 10 — En René zei<br />

maakt daarin ges i verdriet, verloten zullen<br />

wij u subiet, Camiel 10 — En Hanri Sevenan<br />

koopt loten voor 10 frank, dikke vette<br />

10. 1.70 fr.<br />

WEVELGHEM. — L. is.kwaad, omdat<br />

M. naar zijnen winkel riet engaat 15 — 't ls<br />

nutteloos <strong>van</strong> naar den deurwaarder te gaan<br />

15 — Vanbecelaere Jules 10 -•- De Soc,<br />

Jonge Wacht <strong>van</strong> 2 weken 20 — Debonne<br />

Remi bevindt zich wederom in de Jonge<br />

Wacht 10 — Leonie is kwaad omdat Martha<br />

op trouwen staat 10—- Albert is niet welgezind<br />

omdat Bouten hem niet bemir.t 10--<br />

Van de Socialistische Jonge Wacht, Victor<br />

Staelgraeve 10 — Donckels is welgezind,<br />

owdat hij <strong>van</strong> de Wevelghemnaars wordt<br />

bemind 10 — Wij moeten ons scharen al te<br />

gaar, om binnen twee jaar, te^geven den<br />

klop op hunnen domperskop 15 — Marie,<br />

Remi is niet kwaad omdat Mielke langs de<br />

Roobaert gaat 10 -•- Omdat Maurice nog kalanten<br />

zou winnen om dichten te schrijven<br />

voor het Volksrecht 10 — Emiel Sieuw.10<br />

1.55 fr.<br />

LAUWE. — Het zeek is kwaad omdat<br />

Charles naar den Preshoek gaat 10 - Pijpe<br />

schijter is kwaad omdat Benoo niet meer en<br />

gaat 10 — Omdat Bonnet geen domestiek<br />

meer zou noodig hebben om onze Volksrechten<br />

te halen naar de drukkerij, A. D.<br />

10 Omdat wij zulk een goeden uitslag gezien<br />

hebben <strong>van</strong> onze Waalsche broeders<br />

met de kiezing, eene sociale vrouw 10 —<br />

Werklieden leest het Volksrecht en steunt<br />

den strijdpanning, een jonge strijder 10 —<br />

Omdat Perlue speelde mat Blanche, was<br />

Maria misdaan en daarom haeft zij met de<br />

bierkan gaan slaan, JulesSpriet 10— Een<br />

lied gezongen <strong>van</strong> Theofiel door Marie Denters<br />

en rondgehaald door Leontine M., ter<br />

herberg Den -Haze bij Achille Deflo 50<br />

Ont<strong>van</strong>gen <strong>van</strong> een goeden partijgenoot 10<br />

— Omdat wij binnen tweejaar de reste <strong>van</strong><br />

de katholieken uit deKamersgaan borstelen,<br />

een goede vriend dia dan rechten weg weet<br />

20. 1.40 fr.<br />

RIJScL, — Da Balgischa slave is<br />

kwaad 10—omdat zijne vrouw met een an<br />

deren gaat 10- En in plaats <strong>van</strong> zijnen^baas<br />

te verlaten hij,zou beter zijne commerce be-<br />

dragen 10 — Tegen mijnen.baas zal ik con<br />

curientie doen 10 — Want mijn verkoopjs<br />

groot in Fivas zegt hat voort aan al mijne<br />

kennissen, ean wever 10 — Omdat men in<br />

de^Kamers eens op de deserteurs zcu<br />

denken, Noté 10 —Mijne sociale broeder-<br />

groet, C. Samays 20 — Da patroon uit den<br />

drk vraagt artisten, Clown 10 — Camiel gi)<br />

moogt dit niet meer toonen aan de getrouw-<br />

de vrouwen, eene vrouw 10 — Omdat Du-<br />

bois onze zetten niet meer zou verliezen, C.<br />

Samays 20. 1.20 fr.<br />

MOORSEELE. — Ema is kwaad om-<br />

dat Oscar naar Wevelghem niet wilde me-<br />

degaan 10 — Ema maakt geen getraan, want<br />

Oscar ziet u niet meer staan 10 — Uit eene<br />

wedding voor 50 frank, mag Oscar in drie<br />

weken in huis niet meer gaan 10— Ema<br />

gaat <strong>van</strong> den Zaterdag achternoen naar We-<br />

velghem 10 — en 's avonds g' heel plezant<br />

rijdt zij in v;Io tegen naar haren man 10-jJu-<br />

lietja heeft goeden s:iuif oprecht,want als zij<br />

het deksel opantrekt, springt het recht. Lo-<br />

mino 10 — Omdat de sortie <strong>van</strong> 't klein<br />

muziek goed lukt den Vrijdag 10— Omdat<br />

Fiek den Zondagavond niet meer zou zingen<br />

langs de straten 10 — Van de bode <strong>van</strong> We-<br />

velghem, A.Djmuynck 10 — Omdat Albert<br />

tegen Pitten zegt-dat hij een stoelschijter is<br />

10--Omdat Albert r.aar Gheluwe gaat en<br />

dat meisje ziét hem nog niet staan 10 — Ai-<br />

bert durft geen tien centit men geven voor<br />

den strijdpenning, hij is nu een kalicieklut-<br />

ser,strijdpenning <strong>van</strong> drie Lisa'n 10.<br />

1 20 fr.<br />

ROUBAIX. - Mjia maanjelijksche<br />

gift, Léon Liviau 20 — Twee weken, Jan<br />

Herman 20 — Omdat deleden <strong>van</strong> den<br />

Vlaaipschen Propagandaclub aller, het feest<br />

te Tourcoing zouden bijwonen, C. Leenacit<br />

10—en acht dagen nidian te Wasquehal.A.<br />

Dubois 10. ' 0.60 fr.<br />

DEERLIJK. — Cyrille Demeerlaere 10<br />

— Mijn sociale groet aan Eduard Delanghe<br />

<strong>van</strong> Waereghem, Cyrille Depaemelaere 10<br />

— Omdat wij kontent zijn <strong>van</strong> Eduard, J.<br />

V. 10 — Dat hij zoowel zi|n beste gedaan<br />

heeft in het Gentsche \ocr Jan Lampens,J.<br />

V. 10 — Eduard binnen twee jaar geven wij<br />

Soitje Koekebrood cok der klep-, J.V.5.<br />

0.45 fr.<br />

Totaal : 567.87 + 18.20 = 586.07<br />

kltijd<br />

word* de<br />

tandpijn<br />

.radikaal<br />

genezen î<br />

door de<br />

0 Ë H T I I S O L<br />

niet eender valsche namakingen stilt de pijn<br />

Te verkrijgen bij de volgende apothekers :<br />

AVELGHEMM, Vaaeaemaelbeke A., V«a»4ni<br />

ISEGHEM. - Reodenback; Vtrhamme.<br />

KORTRIJK. — Impe, Groote markt ; Dcxwft-Terrièro<br />

Steenpoort, 1 ;<br />

MEENEN. — Rotiers E. ; Flipt. ;<br />

MOESKROEN. - F 0 » 1 »" Eag., :<br />

ROUSELAERE. Boutras.Vandewalle ;<br />

WAEREGHEM, - RO echt J Reaom.<br />

ÇÇ? ÇW^tVC^T S?<br />

an<br />

Voor uwe kleederen<br />

begeejt U bij ondergeteekende, waar gi]<br />

altijd ter trouw en aan genadige prijzen<br />

zult gediend zijn.<br />

BIJZONDERE SCHOONE KEUS<br />

—: VAN :—<br />

M ANS- EN VROUWSTOFFEN<br />

<strong>van</strong> de laatste nieuwigheid.<br />

GOEDE SNEDE — VERZORGD WERK<br />

Edouard Decaluwé<br />

Kleermaker<br />

Volksplaats, n' 7, KORTRIJK.<br />

dagelijks het Blad<br />

VOORUIT<br />

het eenigste blad dat steeds<br />

in de bres springt<br />

ter verdediging der<br />

ARBEIDERSBELANGEN<br />

VOORUIT verschijnt met 6 of<br />

8 bladzijden tekst en met het<br />

Officieel penop! Kamerverslag<br />

—O—<br />

Prijs per T nummers : 20 centiemen<br />

<strong>Mei</strong> vraagt<br />

goede werklieden cm Gp den dag en in de<br />

feoolmijnen te werken aan 60 oentiemon<br />

per uur,voor de Compagnie <strong>van</strong> Nœux-les-<br />

Mn«s (Pa8-de-CaIais)-Prankrijk.<br />

zich te wenden tot<br />

VICTOR VËRVAEKE<br />

Cité n» 9 BARLIN,<br />

(Pas>de-Calais).<br />

Men cfcaageert In Lens en in JBilly<br />

Crenay.<br />

Niet noodig fransch te kennec, en bij<br />

het aankomen goed logcmeit.<br />

iJtfe. . J Ê I f é J^lL Jife-JifeL ajüfc.JüftL aüfe JÜÉÉL<br />

J&LJ& jOS&LJÎ&L ifii!.Jl!&LJüfe^jS^.Jüfe 1 Jüfc.Jüfc.Jifej<br />

Geeft Acht<br />

VRIENDEN,<br />

Voor uwe kleederen wendt u<br />

• AU BON SOLDAT»<br />

Wijngaardstraat, 37, KORTRIJK.<br />

(dichtbij de Veemarkt) bij<br />

Joseph PLANCKE<br />

— Groote keus —<br />

<strong>van</strong> gemaakte kleederen voor man<br />

nen en kinderen, ook op maat.<br />

huis <strong>van</strong> vertrouwen<br />

matige prijzen<br />

Komt zien en oordeelt<br />

ZOEKT ÖW PROFIJT<br />

De partijgenooten die een nieuw kostuum<br />

noodig hebben en die hun profijt wil<br />

len zoeken zullen zich wanden bij Louis<br />

tferpoort, die op de Barakken, Rijselstraat,<br />

203, te Meenen ean Klaederenwinkel<br />

heeft geopend.<br />

Men koopt er in volle vertrouwen zijne<br />

week-en Zondagkostumen aan genadige<br />

prijzen.<br />

Ook kostumen op maat, spoedige bediening,<br />

alsook rouwkostumen op <strong>24</strong> uren<br />

steld.<br />

Partijgenooten,<br />

Bezoekt mijn Kleederenwinkel en over-<br />

tuigd U <strong>van</strong> het profijt die gij hebt met bij<br />

mij te koopen.<br />

DOUIS U6RP00RT-UERH96GH6<br />

Rijselstrjjt, 203, MEENEN.<br />

Ondanks de verandering <strong>van</strong> woonst<br />

koopen al de vrienden gelijk vroager<br />

hnnne kleederen bij<br />

louis beo mm<br />

Gewezen snijder der S.W.M. Volksrecht<br />

en werkende met<br />

geweien kleermakers <strong>van</strong> bet Volksrecht<br />

Sostnmen en Pardsssus aan ongelooflijke<br />

lage prijzen.<br />

Let wel op het nieuw adres<br />

Hoek der Veemarkt enKleino S' Janstraat<br />

Koopt alles wat ge verbruikt aan de<br />

S. M. VOLKSRECHT<br />

S'Jansïaan, u, KORTRIJK<br />

Brood en Kruidenierswaren <strong>van</strong> eerste<br />

hoedanigheid.<br />

Schoenen <strong>van</strong> de beste merken.<br />

Brnay-Kolen 2 tot 3 franks goedkooper<br />

dan elders.<br />

Werklieden, Huisvrouwen,<br />

Zorgt voor uw profijt en steunt meteen<br />

uwe instellingen door werklieden gesticht<br />

en beheerd.<br />

à&é fa'fafafcfa******A****<br />

fliemand mag onvereenigd blijven<br />

Werkbroeders en Zusters,<br />

Wordt allen lid <strong>van</strong> Het gemengd Syndikaat<br />

gevestigd in «LA FRATERNEL-<br />

LE w TOURKON JEST RAAT, MOES-<br />

KROEN.<br />

Ons syndikaat schenkt u de meeste<br />

voordeeIen.de grootste waartorger, een<br />

volledig vertrouwen en telt reeds boven de<br />

3,000 ledpn.<br />

Pleegt geen verraad tegenover uwe<br />

klasse met onvereenigd te blijven. Sluit u<br />

aan Vereenigt U in « La Fraternelle. »<br />

HET BESTUUR.<br />

JÊL JTÊL JTÊÏLJÂSL. J&L.JIITLJ£TLJ£LL<br />

BANQUE BELGE IW TRAVAIL<br />

- GAND—<br />

ESCOMPTE - ENCAISSEMENTS<br />

PRÊTS SUR TITRES<br />

CAISSE D'ÉPARGNS OCYRIÈRE<br />

« • •<br />

COMPTES DE DÉPOTS<br />

2 1/2 °/o l'an remboursement à vue.<br />

3% » » avec 15 joursde préavis<br />

3 1/2 » » avec un mois d.? préavis<br />

Tous les versements doivent se faire dans<br />

les bureaux de poste au compte CHEQUES<br />

POSTAUX K° 850.<br />

Il sera répondu par retour du courrier à<br />

toute demande de renseignements.<br />

La Fraternelle<br />

Société Coopérative<br />

rue de Tourcoing ]W0HSC$0fl<br />

Paies l re Qualité. — Charbons, Epic3ries<br />

Aanages à meilienr Marché.<br />

Travailleur s,Ménagères fournissez-vous<br />

à la Coopérative Ouvrière.<br />

OUÏ) SOLDATEN<br />

Wilt gÇ awe militie> ergoediog<br />

roor te troawen of onder» and :<br />

WORDT GIJ VERVOLGD<br />

Correctionneel of koopb odel.rechtbank,<br />

moet gij wettelijk ». beiden,hebt<br />

gty koopwaren geleverd «f geld geleend<br />

en kant gij het niet erng krtjgen<br />

moet gt) erven enz..<br />

WENDT a voor beidon tot MAT-<br />

THYS, Zaadberg, 8, Ge' t.<br />

Raad kObtelooa <strong>van</strong> 8 tot ix aren en Ta 3 tot s are<br />

Postzegels <strong>van</strong> 0,10 fr. voor schriftelijke 1 lichtingen<br />

MEENEN<br />

Samenwerkende Maats shappij<br />

« m FUCKf »<br />

Verkoopt zuivsr en voedzaam<br />

Brood <strong>van</strong> eerste hos^at igheid.<br />

Bezit de best ingerichte Winkel<br />

der Barakken waar men kruiden ièrswaren<br />

en andere beno jdigheden kan<br />

verkrijgen aan de gen.-digste prijzen.<br />

« De Plicht » srhenkt zijne leden<br />

op alle aankoopen een schoonen<br />

deel.<br />

Werkbroeders en zusters bemint<br />

uw profijt.<br />

.4» il ti i fc * îï fa b it !» !» 1? !a & b 5> fc 1» A'ir AA A<br />

Belgische Werkliedenpartij<br />

9 mmtrnrnm<br />

IiR PflÉVOYRfïGE SOGIflhE<br />

LEVENSVERZEKERINGEN .<br />

LEVENSLANGE RENTEN<br />

BRANDVERZEKERINGEN<br />

ONGEVALLEN.<br />

BUREELEN :<br />

Square de l'Aviation. 31, BRUSSEL-ZUID.<br />

Alle voorzienige personen verzekeren<br />

zich op het leven, fpgen den brand, tegen<br />

de ongevallen.<br />

Alle bewuste werklieden sluiten hunne<br />

verzekeringen met « LA PREVOYANCE<br />

SOCIALE ».<br />

Men vraagt ernstige agenten, 't zij voo<br />

de drie af leelingen, 't iij voor eene of twee<br />

onder hen.<br />

rtrn de volgende lokalen :<br />

KORTRIJK, « VOLKSKKCHT » St-Janslaan — MEENEN, « VOLKSHUIS» KONINKLIJK3<br />

Jstraat — ROUSSELA F , . VOLKSHUIS » Dixmukischesteenweg — WERVICK, « IN zv<br />

'WERKMAN » Molsos raat — WEVELGHEM, « VOLKSHUIS, .Lauwestraat — MOEN b s j<br />

iFftUCIEN VER VAECKK.<br />

Ai!e verstandige werklieden dier plaatsenmeeten bij ons vereenigd zqn<br />

Eflze sy.idikatou Tcrm9n een deel <strong>van</strong> het nationaal en internationaalwer.<br />

ersleg:-.<br />

Vereenigt U ! Vèreenigt U !

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!