Onderzoeksprojecten (80 - 86 van 86)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (80 - 86 van 86)

Werken in een gevangenis binnen een veranderde context.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Gevangenissen zijn de laatste jaren onderhevig aan heel wat maatschappelijke politieke veranderingen op nationaal en internationaal

middel van dit onderzoek te achterhalen welke invloed deze veranderingen hebben op de werkcontext van bewaarders en hoe zij deze

veranderingen beleven. Dit wordt bekeken doorheen de beroepscultuur van bewaarders in België. Deze beroepscultuur is nog een relatief

onontgonnen thema binnen Belgisch criminologisch onderzoek, in tegenstelling tot internationaal onderzoek en andere professionele subculturen.

Hierbinnen willen we de interacties bestuderen tussen de beroepscultuur van bewaarders, de organisatiecultuur zoals die door de hiërarchie

uitgedragen wordt en de lokale en individuele verschillen tussen gevangenissen en bewaarders. Om dit alles in beeld te brengen, zal longitudinaal

onderzoek verricht worden, gesteund op een analyse van de opleiding tot bewaarder en op participerende observatie binnen verschillende

gevangenissen. Op deze manier hopen we in staat te zijn een onderscheid te kunnen maken tussen intrinsieke, persoonlijke veranderingen eigen

aan de werkcontext. De combinatie van langdurige participerende observaties met semi-gestructureerde interviews zou de validatie van dit

onderzoek moeten optimaliseren.

Organisaties:

• Criminologie

Onderzoekers:

• SONJA SNACKEN

Wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap "Recht en beveiliging van informatiesystemen"

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De door het NFWO erkende Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap 'Recht en beveiliging van informatiesystemen' (REBIS) is

gericht op het onderzoek van onderwerpen in de sfeer van het informaticarecht en de informatiebeveiliging. Beoogd wordt bij te dragen aan de

ontwikkeling van een juridisch kader voor de maatschappelijke implementatie en verspreiding van verdere technologische ontwikkelingen op het

vlak van de informatie- en communicatietechnieken. Hiertoe dient de problematiek geintegreerd, interdisciplinair, internationaal en theoretisch te

worden aangepakt, dit betekent - een geintegreerde aanpak van de verschillende deelgebieden van het informaticarecht en de informatiebeveiliging

(privacy, strafrechtelijke aspecten, intellectueelrechtelijke aspecten, telecommunicatie, electronic data interchange beveiligingsaspecten, medische

intormatica, convergentie . .); - een interdisciplinaire aanpak die voortvloeit uit de maatschappelijke en juridische en economische entechnische

aard der gestelde vragen; - geinternationaliseerde aanpak rechtstreeks gekoppeld aan de grensoverschrijdende aard van de materies (h.v.

transborder dataflows grensoverschrijdende informaticacriminaliteit), alsook aan de nood aan internationale cooperatie; - een theoretische aanpak

die op zoek gaat naar de fundamenten van de voor te stellen juridische hervormingen in het licht van de plaats en rol van het recht, de

wetenschappen en de techniek in een democratischerechtsstaat"

Organisaties:

• Rechtsontwikkeling - Rechtsvergelijking - Europees Recht

Onderzoekers:

• BARTHOLOME DE SCHUTTER

Wetenschappelijk Onderzoeksprogramma " Veiligheid en Preventie 2011 " Gewapende overval op zelfstandige

ondernemers: een bevraging van daders.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Met dit onderzoek wensen we een zicht te krijgen welke de impact is van de genomen preventiemaatregelen op de selectie van het

doelwit door de daders en het verloop van het feit.

Meer specifiek willen we in kaart gebracht zien op basis van welke criteria een dader een handelszaak uitkiest voor een diefstal gewapenderhand.

We willen een zicht krijgen op de impact van de aanwezigheid van camerabewaking op de keuze van het doelwit en de impact van het verloop van

het feit.

Tot slot wordt van de onderzoeksgroep verwacht mee op te nemen naar de ongelijke geografische spreiding van diefstallen gewapenderhand.

Organisaties:

• Criminologie

Onderzoekers:

• ELISABETH ENHUS

More magazines by this user
Similar magazines