Onderzoeksprojecten (50 - 100 van 812)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (50 - 100 van 812)

Onderzoekers:

• Hans Nauwynck

De rol van de transcriptiefactoren Ets-1, E4BP4 en GATA-3 in de ontwikkeling van humane natural killer cellen.

Universiteit Gent

Abstract: In dit project zal de bijdrage van de transcriptiefactoren Ets-1, E4BPB4 en GATA-3 in de ontwikkeling van humane natural killer cellen

onderzocht worden door zowel overexpressie als deletie van deze transcriptiefactoren te induceren in respectievelijk navelstrengbloed CD34

precursoren en humane embryonale stamcellen gevolgd door in vitro differentiatie van deze gemodificeerde precursoren tot natural killer cellen.

Organisaties:

• Vakgroep Klinische biologie, microbiologie en immunologie

Onderzoekers:

• Georges Leclercq

Tumor eiwit beladen nanopartikels als anti-kanker vaccin

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Laboratorium Klinische Immunologie

Onderzoekers:

• Stefaan Van Gool

• Jochen Belmans

Beoordeling en behandeling van longschade na hersendood

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Experimentele Thoraxheelkunde

Onderzoekers:

• Geert Verleden

• Dirk Van Raemdonck

Longtransplantatie.

K.U.Leuven

Abstract: Longtransplantatie is een algemeen aanvaarde therapeutische optie voor patiënten met "end-stage" longziekte. De lange termijnoverleving

van longtransplantatiepatiënten is echter zeer laag, met een mediane overleving van 5 jaa. Deze beperkte overleving is een gevolg van

chronische afstoting.Dit project heeft als finaal doel het verlagen van de chronische afstoting (met ca 25%) en de daarmee gepaard gaande

mortaliteit (met 15%) na longtransplantatie. Er zal getracht worden om de neutrofiele inflammatie te voorkomen met behulp van hoge dosissen

Vitamine D. De fibroproliferatie bij fBOS-patiënten zal behandeld worden met montelukast.1. Uitvoeren van een prospectieve, dubbel-blinde

gerandomizeerde, placebo-gecontroleerde klinische studie, waarin 100 patiënten, 1 maand na hun longtransplantatie gerandomiseerd worden in

een Vitamine D-groep (maandelijkse orale dosis van 100.000 eenheden) of placebo-groep. Gedurende 2 tot 3 jaar zal de chronische afstoting bij

deze patiënten opgevolgd worden.

Organisaties:

• Pneumologie

Onderzoekers:

• Geert Verleden

Europees Netwerk voor neurorevalidatierobotica

Universiteit Hasselt

Abstract: De vergrijzing van de Europese bevolking zal onvermijdelijk de vraag naar effectieve revalidatie behandelingen om de motorische

stoornissen ten gevolge van belangrijke leeftijds-geassocieerde neurologische syndromen versnellen, zoals een beroerte. Robots voor

neurorevalidatie bieden een belangrijk voordeel bij het aanpakken van deze behoefte. Ze kunnen fors de capaciteit van de therapeuten die werken

met patiënten die lijden aan motorische stoornissen uitbreiden. Typische robotapparaten kunnen instructies overbrengen aan patiënten over de

wijze waarop bepaalde bewegingen moeten worden uitgevoerd, kunnen u helpen en begeleiden de uitvoering van motorische acties en kunnen

objectief beoordelen over de bewegingsmogelijkheden. De groeiende verscheidenheid aan robots die gebruikt worden in het primair onderzoek en

de klinische praktijk biedt een uitgebreid kader voor het uitbreiden van hun gebruik in een toenemend aantal verschillende patiëntengroepen. De

voornaamste doelstellingen van deze actie zijn in de eerste plaats om nieuwe, efficiënte en naar de patiënt op maat gemaakte robot-geassisteerde

therapieën te ontwikkelen door het coördineren van fundamentele en toegepaste onderzoeksperspectieven. Ten tweede zal de actie een duidelijk

gestructureerd overzicht over bestaande en nieuwe robot-geassisteerde therapieën voor artsen en therapeuten leveren, zodat ze de

beschikbaarheid van effectieve, gestandaardiseerde klinische praktijk in Europa kunnen verhogen. De actie zal worden uitgevoerd door een

interdisciplinair team van de meest vooraanstaande onderzoekers van robottechnieken, klinische motor neurorevalidatie, computationele

neurowetenschappen en motor neuroimaging.

Organisaties:

• Immunologie - Biochemie

• Expertisecentrum voor Digitale Media

• Biomedisch Onderzoeks Instituut

Onderzoekers:

• Karin CONINX

• Peter FEYS

Pediatrische Granulomateuze Arthritis: Internationaal Register en DNA bank Onderzoeksproject

K.U.Leuven

Abstract: Prospectieve internationale multicentrische databank, DNA bank en fundamentele onderzoeksprojecten.

Organisaties:

• Laboratorium Kinderimmunologie

Onderzoekers:

• Carine Wouters

Amodular active nano-platform for advanced cancer management: Core nanosystems, tumor targeting and penetration,

molecular imaging degradome based therapy.