alles sal regkom - Technische Universiteit Eindhoven

alexandria.tue.nl

alles sal regkom - Technische Universiteit Eindhoven

The-The-Thereta, Theta!!!


4

Ter glorie van u strijden wij, Thcta-vlag

Slechts ter uwer ro-em op ae haan

Hoe klopt er ons harte van vreugd en ontrzag

Wanneer wij op 't erevlot staan

Ontplooi nu, waai uit nu, hij nacht en hij dag

Gij hlijft ons een teken, gij heilige vlag

Van eendracht en sterkte, van sterkte en kracht

Van eendracht en sterkte en kracht


6

Beid u tyd

Duur u uur

Alles sal regkom

As elkeen sy plig doen

Sir Johannes Hendricus Brand

President van Oranje-Vrijstaat, 1863-1888

(Kaapstad 6 december 1823 - Bloemfontein 14 juli 1888)


12

H 0 E K L 0 0 S.

B R E N G T

L U C H T

T 0 T

LEV E N.

Hoek

'I I

Loos Eindhoven

Kanaaldijk Noord 107

Postbus 325

5600 AH Eindhoven

Telefoon 040-8104 55

hoek loos i Telefax 040-8168 75


Inhoudsopgave

Theta Jaarkalender .................................................................................. 16

Het XIX" bestuur ........................................................................................ 19

Algemeen Jaarverslag .......................................................................................................... 21

Uittreerede van de voorzitter van bet XIX< bestuur ........................................................ 26

'lk ben er helemaal ondersteboven van ... ' ...................................................................... 28

Commissies .............................................................................................. 31

Verslag van bet 34e boekjaar van de BotenWagen Compagnie ................................... 33

NsRF ....................................................................................................................................... 35

Jaarverslag der Commissie Botenfonds ........................................................................... 38

Jaarverslag van de CoachCommissie ................................................................................ 40

Theta's Coachcursus .......................................................................................................... 43

Jaarverslag van de Coachraad ............................................................................................ 44

Jaarverslag van de Commissie Schoon Water ................................................................. 46

Jaarverslag van de Commissie Toewijzing ...................................................................... 48

Jaarverslag der lntrocommissie 1993 ................................................................................ 49

Verslag van de Jaarboekcommissie 1992/1993 ................................................................ 50

Jaarverslag van de Kantine Commissie ........................................................................... 52

Jaarverslag van de Materiaal Commissie ......................................................................... 53

Jaarverslag van de materiaalcommissaris ........................................................................ 55

Jaarverslag van de Ornamenten Commissie ................................................................... 58

Er wordt toch zooveel geschreven tegenwoordig ............................................................ 59

Jaarverslag van de Rio de Theta ........................................................................................ 61

Jaarverslag van de Tempo-redactie ................................................................................... 63

Jaarverslag van de Theta Onderlinge Commissie .......................................................... 65

Jaarverslag van de ToerRoeiCommissie ........................................................................... 67

In de categorie VAKtiviteiten .............................................................................................. 71

Jaarlimerick van de Videocommissie ............................................................................... 76

Wedstrijdroeien ....................................................................................... 79

Opa 'blikt' terug ................................................................................................................. 81

Lichte acht ' 93/'94 ............................................................................................................ 84

KLOENNKK, een wedstrijdweekend ..................................................................................... 85

Stress, the key to succes ..................................................................................................... 89

Over vraatzucht en anorexia ............................................................................................. 91

14


Theta Jaarkalender

Oktober

8 oktober

15-17 oktober

20 oktober

22 oktober

24 oktober

30-31 oktober

November

7 november

13 november

20 november

December

8 december

11 december

21 december

januari

1 januari

12 januari

15 januari

21 januari

26 januari

29 januari

Februari

9 februari

11 februari

19-20 februari

16

Dies Natalis

Herfstregatta

AV 75 (Inauguratie nieuwe !eden)

AV76

Purmerrondrace

Najaarsweekend

Brand Triathlon

OOPA

Asopos Najaarswedstrijden

Aankomst Sinterklaas op Theta-vlot

Excursie naar Leeuw Bierbrouwerijen

Foamborrel

Interne competitie 1

Huisfeest Tachos

Kerstdiner

J aarboekborrel

Nieuwjaarsbrunch

Nieuwjaarsborrel

Interne competitie 2

BOA Sporttoernooi

Oudeballenborrel

AV77

Winterwedstrijden

Intrainingsfeest

Carnavalsborrel

Senatorenoverleg

NSRF-congres


11-12 juni

18-19 juni

25 juni

Juli

2-3 juli

3 juli

Augustus

15-19 augustus

27 augustus - 2 september

September

10-11 september

24 september

28 september

29 september

Oktober

2 oktober

7 oktober

18

Nationale Kampioenschappen

Martini

Waterdag

MSSRT

NSRF

Uittrainingsfeest

Introductiedagen

Sail '94

1WIS

Huisfeest Liqorice

Nazorgavond

AV 79 (Jaarvergadering)

Purmerrondrace

Fakkeloptocht

Die luiaard is die enigste man wat van sy slaap sal moet rekenskap gee.

(Al het hy gedroom dat hy wakker was.)

CJ. Laog


-------------------··· allt:s sal rt:gkom

---,::{et XIXe bestuur

1/

,

waar/tlic oog op af kan gaan;

...... ,...,. ... -...... il:en1oe*Jkip die golwe slaan.

Tog vaar hy immer voort, hy vaar nou blind;

die voorpunt teen die donkerte gerig.

Op die kompas alleen val bundels Jig!


Het XIX bestuur

Wedstrijdroeien

Dit jaar kwam er een record aantal eerstejaars achten op het water; een Iichte acht, een zware

acht en een damesacht, de tweede uit de geschiedenis van Theta. Verder verdedigdeo een ouderejaars

Iichte vier eo de skiffeur Gerard Egelmeers met succes de eer van Theta. Ook de zware

twee zonder stuurman was niet onsuccesvol.

In totaal werden er acht blikken getrokken op de Varsity, de Arul, de Randstad, de Hollaodia,

de Martini en de NsRF-slotwedstrijden.

Dit jaar is vee! aandacht besteed aao het coachkader. De coachraad heeft dit jaar voor het eerst

gefunctioneerd en zich beziggehouden met wedstrijdroeizaken. Zo ook is men op het moment

met goedkeuring van de Algemene Vergadering op zoek naar een professionele kracht die de

coaches moet opleiden en begeleiden. De vereniging zocht hiervoor steun bij het sportcentrum

en de Stichting Eindhovens Roeifonds.

Competitieroeien

Het jaar begon met zestien eerstejaars ploegeo en veertien ouderejaars ploegen. Van de eerstejaars

behaalden drie herenploegeo eo een damesploeg de Oocuz-finale. Verder waren er overwinningen

op de Purmerrondrace, Theta Herfstregatta, Midden Nederland Toernooi,

Rheinregatta, Ringvaartregatta en de Rio de Theta. Tijdens de Ringvaartregatta vestigde de

Theta/ Beatrix combidubbelacht een oieuw wereldrecord op de honderd kilometer: zes uur en

dertien minuten en er waren goede prestaties voor de ouderejaars clubacht op de Head of the

River en de Heineken Roeivierkamp. Theta organiseerde dit jaar de Herfstregatta, winterwedstrijden,

ei:n Oocuz-dag en de RIO de Theta, wat ook a! een volwassen wedstrijd aan het worden

is.

Vloot en materiaal

Dit jaar is er een aantal opmerkelijke boten aan de vloot toegevoegd. Allereerst heeft)o Kantelberg

een Fisohuidje omgebouwd tot een heuse acht met stuurman. Verder is de eerste kunststofvier

met stuurman aangeschaft. Eeo witte, die tegen het bruine bout afsteekt. Zeer opmerkelijk is

ook de 'Letse' twee zonder stuurman. Deze boot is met zeer vee! ooze kerheden omgeven

uiteindelijk dan toch in ons bezit gekomen. De Artemis, een twee zonder stuurmao, ingebouwd

door onze boatsman en de C-vier SERendip zijn tijdens de Herfstregatta gedoopt door respectievelijk

studentendekaan Den Bakker en SER-deelnemer Paul Linde! auf. Het dispuut in oprichting

Van Speijk heeft een vlot aan de vereniging aangeboden, waar dankbaar gebruik van is

gemaakt tijdens de RIO en de lntro.

Accommodatie en exploitatie

Dit jaar is een verbouwingscommissie actief geweest om plannen te maken voor uitbreiding

van de loods met betrekking tot het aantal vergaderruimtes eo de kantine. Vooralsnog is men

hierover nog in onderhandeling met het sportcentrum. Door twee MC' ers is een alarmsysteem

aangelegd. Verder zijn de loodsdeuren beklad, geschuurd, rood geverfd, beklad, geschuurd,

geverfd, geschuurd, geverfd en uiteindelijk geel met bruin geverfd. Het slot van de kantine is

22


Het XIX' bestuur

Lustrum

Volgend jaar zal Theta haar vierde lustrum vieren. Een commissie is druk bezig om dit te

organiseren. Het lustrum zal gevierd worden in vier themaweken met onder andere een diesviering,

een gala en lustrumwedstrijden tijdens de ZR.B.

Het Eindhovens Kanaal

De plannen rond het streekplan Tongelre van de gemeente naderen uitvoering. De eerste fase

van het project zal zijn het saneren van de vervuilde grond bij de spoorwegbrug en het bouwen

van huizen aldaar. In het plan is ook een verbreding van bet kanaal ter hoogte van de eerste

zwaaikom opgenomen. Het is echter afhankelijk van de financiele middelen van de gemeente

Eindhoven of dit 'recreatieve' dee! van het plan ten uitvoer zal worden gebracht.

De stichting Eindhovens Roeifonds

Het bestuur van de Stichting Eindhovens Roeifonds bestond dit jaar ondermeer uit: Ad Oomen,

voorzitter; Rob Jansen, secretaris en Nico Bijlemeer, penningmeester. Er wordt met de SER

overlegd of zij samen met Theta en het sportcentrum de lasten voor een professionele kracht in

de wedstrijdsectie zullen dragen.

De Koninklijke Nederlandse Roeibond

Ook dit jaar zijn weer de vergaderingen van de KNRB door een delegatie van het bestuur bijgewoond.

Dit jaar werd Theta vereerd met een bezoekje van de KNRB a an Eindhoven. Doe! van het

bezoek was het controleren van de ledenaantallen. Daarnaast informeerden zij naar de gang

van zaken binnen Theta en de houding van Theta ten opzichte van de bond.

De Nederlandse Studenten Roeikderatie

Het jaarlijkse NSRN:ongres werd dit jaar georganiseerd door Laga in Delft. Het thema van dit

weekend was 'roeien in tempo 50', dit met betrekking op de op han den zijnde tempobeurs. Het

volgende verenigingsjaar zal het NSRF-congres plaatsvinden in Eindhoven. In NSRF-vergaderingen

werd het stand punt van de studentenverenigingen ten opzichte van de KNRB bepaald.

De Zuidelijke RoeiBond

Dit jaar vierde de ZRB haar vijfentwintigjarige bestaan. Het bestuur bezocht de receptie bij

Beatrix. Marcel Frankenmolen, Thetaan is penningmeester van deze bond. Verder hebben een

aantal !eden zitting in de wedstrijdcommissie en de technische commissie van de Stichting

Roeibaan Beekse Bergen. Wederom verzorgde Theta de tijdmeting bij de ZR.B-wedstrijden.

De Algemene Studenten Roeibond

De ASR.B heeft dit jaar, naast haar informele karakter geprobeerd ook een wat meer serieus

karakter mee te geven aan de bond. Peter Breman, Thetaan, was voorzitter van deze bond.

De ASR.B-barbecue op de NsRF-slotwedstrijden was zoals gewoonlijk legendarisch en onsmakelijk.

24


HET BIER DAT STEEDS MEER

VRIENDEN MAAKT


30

Telebankieren

doe je

gewoon thuis.

Met Rabo Telebankieren kunt

u uw bankzaken regelen wanneer het

u het beste uitkomt.

Gewoon

thuis, snel en ge­

makkelijk. Met

uw PC of Videotex-terminal.

U

regelt dan a! uw

betalingen met

een druk op de knop. U weet op elk

moment hoe het er met uw rekenin­

gen voor staat.

U kunt te allen tijde infor­

matie en advies opvragen. En telebankieren

bij de Rabobank is nu wei

heel aantrekke­

lijk: de eerste zes

maanden telebankiert

u name­

lijk gratis en u

krijgt ook nog

eensflOO,korting

op uw modem of Videotex-terminal.

Bel voor meer infor-

rna tie.

Rabobank.Aangenaam.


Commissies

Het bestuur heeft gedineerd bij ir. H. Dorgelo en geborreld bij ir. R.M. Martir, ooze ereleden .

... en de kestende Roten Wagenhemanning

Verder is er dit jaar nog een BWG-borrel geweest waar de BotenWagen RaceBaan bet Iicht zag en

men kennis kon maken met bet oeuvre van Henk W. en consorten.

Mstudeerders zijn er bet afgelopen jaar ook geweest: Jack, Jan, Lucas, Rudi, Theo en Thore

hebben hun diploma in ontvangst mogen nemen. Alfredo, Frans-Jan, Michael en Sander zijn

bij de Compagnie verwelkomd als nieuwe krachten. De Directie bestond afgelopen jaar uit de

volgende personen: Ignace als Financieel Directeur, Theo als Technisch Directeur en ondergetekende

als Algemeen Directeur.

Tot de eerste van oktober bestond de BotenWagen Compagnie uit de volgende personen:

Alfredo Molin, Annemiek Voets, Antonio van de Bree, Domien Janssen, Frans-Jan van Meer,

Ignace van den Heuvel, lvo Peters, Jack van de Vijver,Jan van de Ploeg, Jan Schellekens,Jeroen

Frankenmolen, Jos Vaassen, Lucas Brascamp, Michael Alink, Remko Dijkstra, Rudi Dagevos,

Sander Bos, Sergio van Keulen, Theo Egberts, Thore Ammerlaan en Wim Rooijens

34

Jeroen Frankenmolen, Algemeen Directeur


Commissies

Om vier uur kunnen bij Theta de boten opgeladen worden. lk wist niet dat zo weinig mensen

zoveel boten nodig hebben om een weekend lol te hebben. Als wat Iichte mensjes en een

zeurend skiffeurtje klaar zijn met opladen, is de aanhanger bijna vol. Een grijze meneer met

een sigaar en een meneer die ze Kees noemen, zwaaien ons uit.

Wim stuurt de combinatie met grate precisie de bocht om en ik kijk mijn ogen uit, want het

gaat maar net met al die uitstekende boten.

Vroeger toen mijn baasje nog een klein jongetje was, mocht ik ook wei eens mee met de auto,

maar vanuit zo' n truck is het vee! mooier, omdat je over de andere auto's uit kunt kijken.

Doordat ik tegen de voorruit aanzit, kan ik alles goed zien.

lets na zeven uur komen we, eerder dan de planning van bossjef, op de Bosbaan aan. Hier zijn

vee! roeiers aan het trainen. Het afladen gaat zo snel, dat ze tijd over hebben om een witte boot

van een bijnaam te voorzien.

Kwart over acht rijden we weer. Bij een snel genomen rotonde blijkt dat Wim vergeten was de

planken van de aanhanger te controleren.

lets over negen staan we op de A2 in de file. Wim heeft even tijd om mete vertroetelen. De twee

andere jongens zitten me maar wat aan te gapen en weten ook niet wat ze met me aan moeten.

Om tien uur rijdt Wim het terrein van de McDonalds in Enspijk op. Althans, dat probeert hij.

De truck mag bier niet eens het terrein op, zodat Wim kan spelen met de achteruitrijversnelling.

Ik moet op de truck letten als ze gaan eten, maar volgens mij schamen ze zich voor mij of voor

hun eetgewoonten en willen ze mij er daarom niet bijhebben.

Kwart voor elf komen we bij Vidar aan. Het opladen door hun zware acht gaat snel en simpel.

Die lui zijn trouwens zelf ook behoorlijk simpel zeg; het zou mij niet verwonderen als hun

schoenmaat hun IQovertreft.

Hierna is mijn baasje met z ' n BWC-vriendjes wat gaan drinken met wat bestuursleden en coaches.

Aan de herrie te horen was het best wei gezellig, maar ik mag er niet bij zijn en word opgesloten

in de truck. Schandalig, zo behandel je toch geen knuffelbeer! Wat kunnen die Vidraten trouwens

een lawaai maken zeg. Pas toen de vogels weer begonnen te fluiten werden ze stil.

Om half acht boor ik een wekker afgaan, maar het duurt tot acht uur voordat de rust wordt

verstoord door een nog slaapzieke Thetaan. Jos ligt nog prinsheerlijk achterop de aanhanger te

slapen. Als Jos gedoucht heeft, start Wim de motor en gaan we weer op pad, deze keer naar

Nijmegen.

Onderweg is het druk, zijn de boterhammen lekker, is de koffie zwart en worden de bijrijders

langzaam wakker (Wim, de chauffeur, is natuurlijk wei klaarwakker).

We komen pas om half tien bij Phocas aan. Daar staat men al klaar om hun boten op te laden.

Half twaalf zijn we weer in Amsterdam. Weer gaat bet afladen veel sneller dan gepland.

Op weg naar Utrecht wordt bet warm en de ramen gaan open. De wind waait door mijn vacht

en mijn oren flapperen.

36


Commissies

Jaarverslag der Commissie Botenfonds

Ben jaarverslag

Ik zou mijn jaarverslag kunnen beginnen met: "Ook dit jaar is alles weer goed verlopen, de

werkactie- en sponsorgelden zijn weer goed besteed het afgelopen jaar, en er is weer gelnvesteerd

in de toekomst."

Ik zou ook roijn jaarverslag kunnen beginnen met: "Een verhaaltje voor het slapen gaan, maar

het is nog vroeg."

Dus ik zou mijn jaarverslag willen beginnen met: "Het is uiteindelijk toch allemaal nog goed

gekomen het afgelopen jaar." En waarom uiteindelijk? De afgelopen jaren is de E.S.R. Theta

zeer sterk gegroeid, de eisen voor meer en beter materiaal zitten daaraan vastgekoppeld. Maar

buiten die loods met mooie boten speelt zich een keiharde zakenwereld af, en is het een zaak

van Ieven of geleefd worden.

De CBj kreeg dit jaar te maken met aanvallen op haar prachtige monopoliepositie die zij heeft

opgebouwd in die jaren van groei. Er zijn clubjes gekomen die voor spotprijzen hun diensten te

koop zetten. In een tijd van economische crisis vallen bedrijven daar wei voor. Deze kwamen

daar wei weer van terug, want de !eden van de E.S.R. Theta deden dat altijd vee! sneller en beter.

Maar ja, die concurrentie bleef maar aanhouden, dus moesten we wei mee in de concurrentieslag.

En zowaar, de CBj kreeg het toch voor elkaar om hun oude vertrouwde werkacties terug te

krijgen, zodat de !eden van de E.S.R. Theta weer lekker hun uren konden draaien.

Maar dan krijg ik op een zomerse middag een wenende commissaris werkacties aan de lijn, dat

deze zelfde !eden van de E.S.R. Theta, na er een honderdtal te hebben gebeld en achter hun

kont aan te hebben gelopen, niet willen werken. Deze tendens begint dus de spuigaten uit te

!open en ik kan U vast verklappen dat dat komend jaar drastisch gaat veranderen, maar daar

hoort U spoedig van. Overigens Willemijn hartstikke bedankt voor je grote inzet in deze. En

zal ik verder willen gaan met de activiteiten die de CB! het afgelopen jaar heeft ontplooid.

De werkacties

Het aantal uren aan werkacties, dat per lid dient te worden ingevuld, is gelijk gebleven met het

vorige jaar. Het ijs is weer gelegd bij Holiday on Ice, camaval gevierd bij het Concert Carnavalesk,

de paardjes geaaid bij het Concours Hippique. Voorts is er ook gewerkt bij het Fiesta del Sol, de

Jazz-d.agen, het Eindhoven Festival, Chipmunk, een autorally, op de 11JE en voor LUBA. Deze

laatste zal hopelijk komend jaar meer voor ons kunnen betekenen. Het laatste wat ik nu als

38


Commissies

Jaarverslag van de CoachCommissie

Het seizoen '93-'94 wordt gekenmerkt door zijn grote wedstrijdsectie met drie eerstejaars achten.

Een unicum in onze geschiedenis. Grater dan ooit waren echter ook onze problemen in de

coaching van deze ploegen. Voor verschillende ploegen waren geen coaches beschikbaar terwijl

verderop in het seizoen verschillende ploegen teveel coaches hadden. Daamaast is gebleken dat

verbetering van het niveau van coaching noodzakelijker is dan ooit. Afgelopen jaar is daar dan

ook hard aan gewerkt. Ik noem onze eigen coachcursus en de trainingscoordinator.

Voorseizoen

Na de zomervakantie bleek een flink aantal competitleroeiers te willen wedstrijdroeien en

werden 5 ploegen in voortraining geformeerd: 21icht, 2 dames en 1 zwaar. In het beginnelingen

C-vierenveld van de Asopos Najaarswedstrijden wisten twee herenploegen en beide damesploegen

hun heats te winnen. Na de Najaarswedstrijden voegde deze groep zich grotendeels bij de

eerstejaars selecties.

Uit de eerstejaars ploegen van vorig jaar konden een Iichte nieuwelingenvier en een zware

beginnelingenvier opgezet worden. De roeiers uit de overgangs zware vier bleken allemaal door

te willen gaan. Met name door het ernstige gebrek aan coaches werd de zware beginnelingen

vier na de Asopos bij de eerstejaars selectie gevoegd en vie! de overgangsvier uiteen in een twee

en een skiff.

De wedstrijdcursus telde dit jaar wederom 6 herenploegen en twee damesploegen. De overwinning

die de dames behaalden in het eerstejaars overnaedsche vierenveld op de Asopos

Najaarswedstrijden werd beloond met een plaats in de Holland-acht. De combinatie Holland

Acht.Schepers was minder gelukkig.

Eerstejaars Dames

Net als de andere eerstejaarsselecties telde de damesselectie circa 13 personen. Daaruit werd een

acht geformeerd die bestond uit Hendriena Ritsema, Caroline Koper, Margriet Miiskens, Mignon

Bogaard, Corien de Goffau, Lisa Mattemaker, Saskia ten Brinke en Ase Norrthon. Ase

werd vrij snel vervangen door Margot van den Berg. Het coachteam bestond in verschillende

configuraties uit Mirjam van Hasselt, Lennard Markestein, Reep Meijer, Pieter Kohne en Annemarie

Lamers. Stuur was Mendy Meeuwsen. AI vanaf de Heineken Roeivierkamp en de Head

lieten zij zien redelijk met het sterke eerstejaarsachtenveld mee te komen. Op de tweekilometerwedstrijden

werd driemaal het Theta-record voor damesachten scherper gesteld waardoor

het nu op 6:55 Staat. Het gemak waarmee veel voorwedstrijden gewonnen werden bleek echter

lastig te herhalen in de finales. Op de NSRF-slotwedstrijden werd tenslotte het verdiende blik

overtuigend veroverd.

40


--.g ------------------- ------··· alles sal regkom

Eerstejaars Licht

Evenals de andere achten teide de Iichte acht weinig eerstejaars !eden, aileen Paul Bakker en

Rene Ernst. Zes competitieroeiers eigenden zich een plaats in de boot toe: Erik Schoneveid,

Martijn Bliim, Dirk van der Heijden, Ignace van den Heuvei, Bram Munnichs en Laurens van

Graafeiland. Renzo Noben liet zich kaalscheren en werd stuurman. Het coachteam was opgebouwd

uit Remco Pasman, Harold Kuyten, Arthur van der Laak, Norbert Boos en Gerard

Egeimeers als mentor. Deze veelbelovende ploeg toonde al snei een goede bootbeheersing en ze

kreeg voor bet seiroen de SER-pentijn toegewezen. De lange-afstandswedstrijden leverden een

enigszins tegenvallende plaats in de middenmoot op maar vanaf de Hollandia werd gestreden

voor de eerste plek. Hoogtepunt was een tweede plek achter de tweedejaars Theta-Okeanoscombi

in bet lichte-nieuweiingenveid op de Martini. Anticlimax was de afloop van de laatste

wedstrijd op de NSRF waar de ploeg met een miniem verschil blikloos bleef. Een Theta-record

konden ze wei op hun naam schrijven: 6:17.7 voor Iichte achten.

Eerstejaars Zwaar

Na de Asopos werden de vier tweedejaars roeiers bij de seiectie voor de eerstejaars zware acht

geplaatst. In januari bleven over Albert Berghuis, Pieter van Dijke, Floris Padt, Aize Oenema,

Wieber van den Bosch, Fons Jacobs, Michiel Roeise, Martijn Reuzei en stuurman Ilco Meijer.

Ondanks het feit dat deze acht voor de helft uit tweedejaars roeiers bestond en gecoacht werd

door Pim Tamis, Lucas Brascamp,JeroenJonkers en Koen Schoonus vieien de prestaties heiaas

ronduit tegen. De Heineken en de Head lieten achterhoedeplaatsen zien. Met behulp van

ervaren coach Ad Oomen werd de aanval ingezet en werd op de Hollandia een tijd van 6:04

gehaald maar de blikkansen bleven gering.

Het is zorgeiijk en tegeiijkertijd kenmerkend te noemen te noemen dat van de drie eerstejaarsachten

aileen de damesacht een blik heeft weten te behalen.

Tweedejaars Licht

Van de Iichte vier van vorig seizoen bleven Bart Coenen en Ilja van Wilpe over. Peter Boom en

Jeroen Spaans, een jeugdroeier die vorig jaar bij Sk01l roeide, namen de plaatsen in het middenschip

in. Peter Breman coachte deze ploeg in eerste instantie met Marc van Munster en ere-lid

Ricardo Martir als mentor. Mark Brijde stuurde. In combinatie met Phocas werd op de Heineken

weiiswaar de sprint gewonnen en overall een tweede plek behaald, maar de eerste tweekilometerwedstrijden

leverden niet de gewenste resultaten op. Met behulp van Ricardo en Theo

Goutier voerde Peter de trainingsintensiteit en -kwaliteit op. Dat resulteerde in succes op de

ARB. Het lichte-nieuweiingenvier-met-veid werd gewonnen en het lichte-nieuwelingenachtenveid

werd in combinatie met Okeanos op eentiende seconde van Skadi verloren. Op de Martini was

het echter wei in beide veiden raak. De slotwedstrijden brachten nog een prachtige kans om

Iichte overgangsvier met te winnen maar heiaas. Ook de combi rad Proteus-Eretes voor de

Iichte overgangsachten bleek teveel van het goede.

41


Commissies

Ouderejaars tweezonder

Bas van Rens en Gilles Abrahamse vormden na de zomer vrij snel een paar onder begeleiding

van Peter Bouma en Bart Meeuwisse. Lange tijd ging de ploeg gebukt onder de beschadiging

van hun seizoensboot, de Ariadne, vlak voor de winter. De reparatie door Empacher duurde tot

enkele weken voor de Varsity. Verrassend echter werd deze wedstrijd gewonnen in de overgangstwee

zonder. In finales met meer tegenstand bleek de ploeg helaas niet sterk genoeg. Op

de Martini en de NSRF werd nog gecombineerd met Triton in de overgangsvier, maar bet bleef

bij H:n blik.

Ouderejaars skifkur

Nadat bleek dat aileen bet tweetje van Bas en Gilles op coaching kon rekenen, richtte bet

andere tweetje zich op de overgangsskiff. Hoewel William Sniekers voor dienst in Den Helder

werd gestationeerd, begeleidde hij Gerard Egelmeers. Op de Multec winterwedstrijden werd een

goede tweede plaats behaald maar de Skiffhead viel wat tegen. Het tweekilometerseizoen bracht

uitstekende resultaten. Gerard had te maken met een aantal sterke rivalen maar de blikken op

de Randstad, de Hollandia en de Martini getuigen van een succesvol seizoen. Een combinatie

met skiffeurs van Sk01l, Gyas en Proteus-Eretes in de overgangsvier met op de Martini zorgde

voor een mooie wedstrijd, maar leverde, net als combinaties met enkele Proteus skiffeurs in de

overgangsdubbeltwee en de SA-dubbelvier op de NSRF, geen blik meer op.

Trainingsweekenden en waterdagen

Door de coachcommissie zijn trainingsweekenden in Alkmaar, Keulen en Amsterdam georganiseerd.

Wegens omstandigheden kon Alkmaar niet doorgaan. Met name bet weekend op de

internationale roeibaan van Keulen beviel uitstekend. Aan bet jaarlijkse trainingsweekend op

de Amstel als voorbereiding op de Heineken en de Head werd door enkele ploegen deelgenomen.

Om bet wedstrijdroeien te bevorderen werden in de wedstrijdcursus en eind juni twee

waterdagen georganiseerd.

Dankwoord

De coachcommissie is wederom veel dank verschuldigd aan de materiaalcommissie, de Boten­

Wagen Compagnie en onze indoortrainer Arend:Jan de Wolf.Jelle Oudemans wordt van harte

bedankt voor zijn hulp bij bet trainingsweekend in Keulen en Peter Bouma, Pieter Kohne en

Peter Breman voor de organisatie van de coachcursus. Speciaal willen wij Ricardo Martir en Ad

Oomen bedanken voor de steun die zij afgelopen jaar betekenden voor de coaching bij Theta.

42

Volker Stronkhorst, commissaris wedstrijdroeien van het XIX hestuur


Commissies

Jaarverslag van de Commissie Toewijzing

uGij nie en ginne inne nie,,

Na een trage start (waar was de cr van vorig jaar toch gebleven) kwam de Commissie Toewijzing

weer op gang. Met de komst van de coachraad is er voor de cr een en ander veranderd. Er

zijn dan nog meer mensen die over boten gaan nadenken en het beslissingstraject wordt er niet

korter op. Voor de sa mens telling van de CT kwam het erop neer dater geen wedstrijdcommissaris

meer zitting in hoefde te hebben. Wei heeft er een ex-toerroeicommissaris in plaats genomen.

Met verder twee vertegenwoordigers uit de materiaalhoek en twee uit de wedstrijdhoek kon zo

onbevreesd een nieuw jaar begonnen worden.

Water afgelopen jaar fout is gegaan in het rijtje ploeg-CR-CT-bestuur was voornamelijk gebaseerd

op onduidelijkheden, is net onderling besproken en zal komend jaar wellicht beter verlopen.

Over nieuwe procedures valt meer te lezen in Tempo 19.1.

Helaas is het niet mogelijk om met saaie getallen te komen over het aantal keer dat er vergaderd

is, hoeveel keer dat met eten was (hoewel dat best vaak was), hoeveel adviezen er naar het

bestuur zijn gegaan, hoeveel keer de CT op bezoek is geweest om deze adviezen toe te lichten

(best gezellig, maar tegenspreken mag echt wei!) en hoeveel van die adviezen tegenstrijdig

waren met die van de coachraad (volgens mij geen een). Dit omdat bet archief nog in wederoprichting

was. Overigens moet de lijst in de kantine zo ondertussen alweer aardig kloppen.

Omdat het percentage aanvragen wat zomaar 'uit de Iucht' kwam vall en best hoog was is er een

nieuwe vergadermethode ingevoerd: de telefoonronde, waarbij opgemerkt moet worden dat

deze methode wegens te hoge kosten voor volgend jaar weer is afgeschaft en dat de CT dan een

streng beleid gaat voeren aangaande bet op tijd indienen van aanvragen.

Het aantal keer dat er gebakkeleid moest worden over klasse 3 en 3.5 boten voor de toersectie

lag niet zo hoog maar wei zwaar op de maag. Verder hebben de diverse CT-Ieden ook een aantal

keren met regioroeiers meegefietst (waarom regent bet dan toch altijd) zodat die ook in beter

materiaal terecht konden.

Rest mij aileen nog te noemen wie zitting hebben gehad in de CT:

Derkjan Lok,Jeroen Jonkers, Jos Vaassen, Lucas Brascamp, en ondergetekende (voorzitter)

48

Agnes van Oosterum


Commissies

Verslag van de Jaarboekcommissie 1992/1993

Hier volgt de integrate versie van het Jaarverslag van de Jaarboekcommissie voor het jaar 1992-

1993 zoals die uitgesproken is op de Algemene Ledenvergadering d.d 29 september 1994.

"Geachte Thetanen, Burger en buitenlui, nu volgt het jaarverslag van de Jaarboekcommissie

der E.S.R. Theta voor het jaar 1992-1993.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Geen toekomst zonder verleeden ende heeden!

Zowaar een filosifisch-retorische open deur. Inde verleeden bebben de !eden bet jaarboek gevuld I

waarna wij van de Jaarboekcommissie het boek in elkaar gezet hebben. Zodoende kan ik inde

heeden een jaarverslag presenteren. Dit jaarverslag zal inde nabije toekomst op papier ver- ,

schijnen in het nieuwe jaarboek.

Bij het maken van het jaarboek hebben we het motto gehuldigd dat het g 'heel meer moest zijn

dan de som der delen. Zo van 'lever de kopij maar in en alles sal regkom ·. Het thema van het

jaarboek werd vooral gekozen om een impliciete link te leggen tussen de oudleden en de huidige

leden van de vereniging. Hier hebben we ook aandacht aan willen besteden wat betreft enkele

stukjes. Door het jaarboek zo op te bouwen dat het 't beschreven jaar chronologisch zou volgen,

hoopten we een 'ach gut, ja '-erlehnis te bewerkstelligen bij de oudleden die bet jaarboek

toegestuurd krijgen.

De gekozen opbouw en lay-out van bet jaarboek ontmoetten aanvankelijk enige kritiek, maar

ze werden geforceerd geslikt. Ook de kaft van het boek riep weerstanden op. Van de doemscenario'

s die ons geschetst werden is bij mijn weten geen enkel scenario volvoerd. De wereld

draait nog steeds, we kunnen rustig gaan slapen. Dan het een en ander over de inhoud van het

jaarboek. Door de jaren been blijft de aangeleverde hoeveelheid kopij wei redelijk constant,

hoewel er soms om gezeurd moet worden. De inhoud van de kopij zou in veel gevallen wat

sappiger geschreven kunnen worden. Dit als hint voor de toekomst.

Met het schrikbeeld voor ogen wat betreft de levertijd tijdens het voorgaande jaar werd besloten

toch weer met dezelfde drukker in zee te gaan. Dit vanwege de goede prijs-kwaliteit-verhouding

en de adviezen die de man kan leveren. De ingebouwde veiligheidsmarge in de levertijd bewees

z' n diensten, maar bet resultaat mocht gezien worden. En op tijd!

Financieel heeft het jaarboek heel aardig gedraaid. We hebben de vereniging niet meer gekost

dan was begroot, wat de verdienste is van uitstekend lubwerk van Yvette, Rene, Ignace en

mensen van de CB} Hiervoor deze personen nog hartelijk bedankt. Een jaarboek komt tot

stand met behulp van de gewone !eden, het bestuur en vooral de verenigingscomputer. Over die

medewerking niets dan goeds. De computer deed het prima.


--u -------------------------··· alles sal regkom

I In mijn ogen was de kwaliteit van bet jaarboek goed. Gezien de oorverdovende stilte van kritiek

; die mij naderband bereikt heeft zijn de Thetaleden het hier volledig mee eens. Met de vernieu­

, wde indeling en idem lay-out hoop ik dat we een beetje richting hebben gegeven aan bet streven

! van kritiscb en creatief vormgeven van bet jaarboek. Op dit vlak wens ik de toekomstige jaar­

: boekcommissies aile wijsbeid toe.

Dan ben ik alweer aan de laatste open deur gekomen van deze avond. Er is een tijd van komen

en er is een tijd van gaan. De tijd van gaan is nu gekomen. AI met al denk ik dat ik met

instemming van de commissieleden wel mag zeggen dat we enkele genoegelijke uurtjes aan het

jaarboek gewerkt hebben. Er waren best veel plezierige momenten, a! straalt de foto voorin het

i jaarboek dat niet echt uit."

Anno Visser

De jaarboekcommissie voor het jaar 1992-1993 werd gevormd door Rene Nolen, Yvette Hunnik,

Ignace van den Heuvel en Anno Visser.

51


Commissies

Jaarverslag van de Kantine Commissie

Om te beginnen eerst een stukje over het financiele gedeelte van de Kantine Commissie. Het

afgelopen jaar is er een winst gerealiseerd die fors lager was dan begroot. Hiervoor zijn een

aantal oorzaken aan te wijzen. Dit zijn de hoge kosten, een te late doorvoering van prijsverhogingen

en diefstal. Volgend jaar zullen een aantal maatregelen worden doorgevoerd om ervoor

te zorgen dat we de begrote winst wei zullen realiseren.

Het afgelopen jaar heeft de Kantine Commissie, zoals gebruikelijk, de leden weer van eten en

drinken voorzien. Dit gebeurde tijdens de normale tapuren, de avondtap, borrels, feesten en

aile mogelijke evenementen.

Naast het normale assortiment heeft de Kantine Commissie special products ingevoerd. Het is

de bedoeling om hiermee voor enige varia tie in het assortiment te zorgen. Hieronder vielen het

afgelopen jaar onder andere: het bokbier, de beaujolais primeur, de gin en de warme chocomel

met baileys en slagroom. Verder was er uiteraard weer de Bierweek, waar de !eden konden

genieten van bijzondere bieren of een zelfgemaakte hot dog.

Voor de commissieleden was er weer de jaarlijkse KG-cocktail-marathon, waar men, geteisterd

door een sneeuwstorm, de nodige cocktails en warme happen tot zich kon nemen.

Tot slot willen wij iedereen die zich het afgelopen jaar op enige wijze voor de Kantine Commissie

heeft ingezet bedanken.

Edo van Winterswijk en Sander Bos

Het afgelopen jaar bestond de Kantine Commissie uit de volgende personen:

Cindy Ensink, Domien Janssen, Edo van Winterswijk, Elles van den Hoek, Evertjan Prins,

Friso Kuipers, Gabor Orban, Gied Jaspers, Hilbert-Jan Kuijer, Jos Vaassen, Laurens van

Graafeiland, Lidwine Willems, Maarten Langeveld, Marco Koopmans, Marijke Stokkermans,

Melanie van Engelen, Natascha Rieff, Peter Breman, Philip Brands, Remy Louwerse, Rene

Nolen, Renzo Noben, Rob van de Berk, Ronnie Sommen, Sander Bos, Serge de Vries, Tom

Koolen

52


-------------------------··· alles sal rerrkom

---.J c

aarverslag van de Materiaal Commissie

Over woelige haren en krakende karren

Als je kan spreken over woelige baren, dan heeft de MC deze dit jaar zeker gezien.

Door de opsplitsing van de taak van de commissaris materiaal in een bestuurstaak en een

commissietaak, kreeg de materiaalcommissie ineens te maken met twee personen in plaats van

een. Hoewel ik nog steeds achter de opdeling in twee functies sta, namelijk commissaris materiaal

en MC-baas, is de constructie afgelopen jaar op diverse fronten mislukt. Ten eerste omdat het

op persoonlijk vlak tussen een aantal mensen beslist niet boterde, ten tweede door de nieuwigheid

voor iedereen. Dit jaar zal blijken of er van gemaakte fouten geleerd is.

Helaas was dit niet het enige probleem waar de MC mee te makeo heeft gehad. Doordat verjonging

van de commissie eigenlijk een paar jaar lang maar met mondjesmaat heeft plaatsgevooden,

kampt zij op dit ogenblik met een ernstig personeelstekort. Dit omdat de mensen die de commissie

al een paar jaar lang getrokken hebben, nu ineens verdwijnen in verbaod met studiedruk

en door afstuderen. Het wordt tijd dat een nieuwe vriendenclub de kar, die nu al een half

jaar ernstig kraakt, weer oliet en gaat trekken. Dit kan namelijk niet door een of twee person en

gebeuren aangezien zij daar vee! te zwaar voor is. Hier ligt een schone taak weggelegd voor een

nieuwe commissaris materiaal en MC-baas.

53


Commissies

Na dit zwartgallig begin kan ik gelukkig nog wei vertellen dat de MC ook veel zonnige momenten

heeft gehad. Naast diverse druk bezocbte vergaderingen, gepaard gaande met enige £lessen

0,7 30, hebben we ook nog 's gezellig met z ' n allen gegeten. De barbecue die afgelopen zomer

op het vlot plaats vond was bijvoorbeeld errug goed. Een genoeglijk samenzijn vond dikwijls

plaats tijdens het koffie drinken voor en tijdens het werk en als de laatste workaholics zich ver

na twaalven aan de bar vervoegden was de sfeer ook prima.

Naast de nodige gezelligheid is er ook nog het een en ander gedaan. Een onvolledige opsomming:

de Laomedon is door de MC volledig kaalgemaakt aan de binnenkant en opgeknapt, er

zijn een aantal schreeuwblikken gemaakt, er zijn twintig paar schoentjes gemonteerd, er is

gewerkt aan de geluidsinstallaties en het puntje van de Ontdekker is diverse malen gerepareerd.

Bovendien beeft de MC mee mogen helpen aan de door Jo ingebouwde acht, die van de MC de

naam Nero kreeg. Toen deze af was beeft de MC haar op woelige baren voorgeroeid voor een

select gezelschap. Verder is erhard aan een nieuw alarm gewerkt wat a! bijna volledig gei'nstalleerd

is. Het zal echter nog afgewerkt moeten worden.

Tot slot. Dit jaar werd bet bestuur van de MC wederom ondersteund door een penningmeester,

Jos Vaassen en voor het eerst ook door een inkoper, Geert Laureijsen. Laatstgenoemde zorgde

er heel sneaky voor dat er steeds voldoende spulletjes van a lies in het hok aanwezig was. Beide

wil ik hierbij bedanken voor hun inzet. Verder wil ik graag Jo bedanken voor de prettige

samenwerking die er dit jaar ook weer was. Bovendien wil ik aile MC' ers bedanken voor hun

inzet en enthousiasme.

Als laatste wil ik nog opmerken: krakende wagens rijden het ... !angst!

54

Agnes van Oosterum, MG-haas


Commissies

koolstof verstevigde sandwichplaat, de span ten zijn van hout. De bloedrode kleur, de exotische

striping en de slordige afWerking verraden zijn Oosteuropese afkomst. De prijs van dit 'rode

gevaar · is uiteindelijk nog geen kwart van een westerse top boot.

Accommodatie

Het oude niet meer functionerende alarmsysteem wordt door 2 MC 'ers vervangen en nadert

inmiddels zijn voltooiing. Vele schakelaars, hooderden meters draad, en een computer maken

er deel van uit.

Ook dit jaar bleek dat met name het voorste stuk van de loods niet waterdicht is wat tot

wateroverlast leidde in de buurt van de botenwagenparkeerplaats. De oorzaak van deze lekkages

is vastgesteld en over een oplossing van het probleem wordt nagedacht zodra het probleem

zich weer voordoet.

Ook de grote stalen scbuifdeuren van de loods kregen dit jaren groot onderboud. Vele lagen

menie en verf in de meest wilde schakeringen wisselden elkaar a f. Dhr. van de Sommen, de

BTD, de Iichte acbt, Tachos, de MC, het 18' en het XIX' bestuur weten er alles van.

Werkzaamheden van de boatsman

Door onze bootsman Jo Kantelberg werden dit jaar 2 schepen ingebouwd en werden een groot

aantal kleinere en grotere reparaties uitgevoerd. Grotere schades waren te betreuren aan o.a. de

Xutos, Rodenbuis, Schepers, Nero en Ariadne. Ook bijna aile ovemaedsche en C-vieren liepen

schade opener werden reparaties en onderhoud verricht aan een aantal gladde boten waaronder

de Jac, Thetaan, Oranje, Nero en de Ontdekker. Daamaast werden grote reparaties verricht aan

3 boten uit Belgie, twee uit Maastricht en el:n uit Tilburg.

De grootste klus die de bootsman dit jaar klaarde was bet inbouwen van de FISO acht met. Het

inbouwen van deze acht (uniek in Nederland) besloeg 5 maanden en werd door Jo oaast bet

normale onderhoudswerk gedaan. Om de inbouwtijd te beperken en de rug van Jo te sparen

werd er door de eerste jaars Iichte, zware en damesachten en de MC geschuurd en gelakt. Het

prachtige resultaat van al dit werk werd door de eerstejaars zware acbt op de wedstrijdbanen

van Nederland met gepaste trots getoond.

Het materiaalheleid

Het beleid van ooze vereniging ten aaozien van de aanschaf en het gebruik van materiaal wordt

om de 2 jaar vastgelegd in de materiaalnota. Onder hoofdredactie van Jeroen Jonkers werd dit

jaar een nieuwe materiaalnota geschreven waarmee hopelijk de komende jaren het vlootaanschafbeleid

van Theta gestructureerd kan worden. De nieuwe nota werd besproken op een door

de Werkgroep Materiaal georganiseerde speciale discussieavond.

Materiaalhehandeling en schades

De materiaalbehandeling binnen de vereniging blijft, zoals dat waarschijnlijk altijd al geweest

is en zal blijven, een probleem en een voortdurende bron van gekraak, MG-werk en boetes.

Ook dit jaar was er weer een aantal tragische aanvaringen.

56


Commissies

PRo verzorgt ook publica ties in Eindhovens Dagblad en 'Cursor' , het universiteitsblad van de

TUE.

Het team 4 J

In de colofon van de Excerpt sierden de volgende namen: Albert I. Berghuis, Martine Binnema,

Bjorn. 0. Hahlen, Alexander R. Ter Horst, Maarten A. Langeveld, Lisa Mattemaker, Martine

Peiser, Christel H.H. Rutten, Pim Tamis en VictorS. Benschop.

Vroeg in het verenigingsjaar vertrokken Pim en Bjorn. Een aderlating was het meermaals uitgestelde

maar ditmaal definitieve vertrek van Theo Goutier. Met hem gaat heen een flinke

portie creativiteit en doorzettingsvermogen. Aan Maarten, om de exodus te vervolgen, zullen

we z · n cartoons missen. Tot slot wilde Albert na een kortstondige commissiebeleving een

bijdrage elders gaan leveren. Lisa, Alexander en Martine (II) zijn gewoon om de gezelligheid,

als bestuursspion en uit interesse nieuw toegetreden.

Noten bij dit rdaas:

I) zie jaarboek 1992/93

2) TI.A (Three Letter Abbreviation: een dridetterige afkorting) voor Public Relations 0 .

3) overige moeilijke woorden kunnen opgezocht worden in bet woordenboek "van Dale"

4) wij volgen de trends braafjes

5) wij werken nogal met burgermanstermen

a PRopos,Sl zelfkritiek is ons credo

60

Salut, Victor

Daar is honde wat maar net hoef te knor.

Dit is die wat reeds tevoren gewys het dat hulle kan byt

CJ. Laagcnhovco


Commissies

Tussen de 2500m en 400m wedstrijden was een pauze waarin dr.ir. F. Philips ooze vereniging

met een bezoek vereerde. Meer spectaculair was de door het dispuut STROPDAS georganiseerde

vlettenrace. Deze race leverde voor velen een nat pak op (voor het bestuur letterlijk). De Riocommissie

bleek uiteindelijk het snelste te zijn en won het evenement.

De echte overwinnaars van deze dag waren echter:

- HS+ De Goddelijke Lijven

- DS+ Beatrix

- H2x Erik en Erik:Jan; zij stelden tevens een eigen wisselprijs in om voortaan meer

tegenstand te krijgen

- D2x

- H4+

- HOv4+

- DOv4+

- DC4+

Beatrix

Orca

He, wat naar

Pooh

Snoecks '94

Het hoofdnummer HC4+ werd gewonnen door vier roeiers uit de eerstejaars clubacht De

Goddelijke Lijven. In de Mix2x waren er eigenlijk twee winnaars daar Remco en Agnes dit

nummer roeiden in een gladde boot en Jos en Monika in de Hernia. Beide winnaars behaalden

dan ook voornamelijk een overwinning op zichzelf.

Tijdens de maaltijd die volgde op de prijsuitreiking was er even rust voor de commissieleden.

Daarna was het opruimen, het feest opbouwen en de eindevaluatie (dobberend in een viet)

houden. Het feest was niet echt druk bezocht, maar wei erg gezellig. De slotconclusie was dan

ook: "Er is teveel gedronken door te weinig mensen".

Aan het eind van dit relaas willen wij namens de RIQ..commissie iedereen bedanken die zich

heeft ingezet voor de RIO de Theta van 1994.

De RJQ-commissie

Leden van de RIQ..commissie 1994:

Elles van den Hoek, Carolien Langenkamp, Peter Leijnse, Edo van Winterswijk, Margot van

Gastel, Monika Mulder, Philip Brands, Danny Hermans, Marco Bosch en Sander Bos

62


---w

-------------------------··· alles sal regkom

J aarverslag van de T em po-redactie

Het jaarverslag 1993-1994 van de redactie van het verenigingsorgaan der E.S.R. Theta, de TEMPO,

kent een zogenaamde functionele indeling.

Personeelszaken

Het gehele TEMPO-seizoen hebben we kunnen profiteren van de sanering die een seizoen eerder

is doorgevoerd. Een kleine, selecte groep redactieleden met verstand van zaken heeft er weer

acht mooie nummers van weten te maken. Wei is de samenstelling van de redactie in een jaar

tijd nogal veranderd: van de redactieleden die september 1993 in functie meemaakten was in

augustus een jaar later aileen ondergetekende nog over. De redactie heeft dan ook een verjongings-

en verfrissingskuur ondergaan.

Wat functieverdeling betreft heeft ondergetekende in januari 1994 het hoofdredacteurschap

overgenomen van Yvette die d:n jaar topverantwoordelijkheid wei weer welletjes vond. Onderstaande

personen hebben in het seizoen 1993-1994 dee! uitgemaakt van de TEMPO-redactie:

lnge van den Bogaert, Ronald van Drunen, Karin Eijsink, Yvette Hunnik, Hans Puttenstein,

Hendriena Ritsema en Annemiek Voets.

Produktie

De produktie is II% achtergebleven bij de verwachtingen. De economische malaise, het geringe

vertrouwen van burger en student in de mondiale economie en de onzekerheid rondom de

verkiezingen voor zowel de Gemeenteraden, het Europees Parlement en de Tweede Kamer der

Staten Generaal hebben de TEMPO niet onberoerd gelaten. Bovendien heeft de extreem koude

novembermaand (onthouden: november 1993) tot gevolg gehad dater in december van dat jaar

weinig treffende nieuwsfeiten te brengen waren. Het geplande decembernummer is derhalve

geannuleerd, hetgeen geleid heeft tot een bezettingsverlies op het produktieapparaat.

Verkoop, marketing en logistieke performance

De eerste TEMPO (editie 180) is PTT-wege onder de !eden verspreid. Echter, bovenstaande actie

had nogal beroerde gevolgen voor de financiele positie van de TEMPO. Daarom is na plenair

spoedoverleg besloten om geen gebruik meer te maken van de PTT-service. De overige nummers

hebben de !eden zelf af moeten halen. Hiertoe is een TEMPO-doos beschikbaar gesteld in de

kantine. De aanwezigheid van een nieuwe zending TEMPO's is kenbaar gemaakt door het heren-der

verspreiden van zogenaamde 'publicity notes ' .

De leverbetrouwbaarheid naar de !eden toe bedroeg 100%. De levertijd gemeten tussen deadline

en 'klaar voor levering af fabriek ' bedroeg gemiddeld acht dagen en twee uur met een

standaarddeviatie van 0.


Commissies

Sponsoring

De sponsoring in de vorm van advertenties is een blok aan het been geweest van de redactie.

Het animo van bedrijven en middenstand in Eindhoven om te adverteren in een relatief frequent

verschijnend verenigingsorgaan in een relatief kleine oplage bleek minimaal te zijn.

Ondanks gerichte lubacties is de opbrengst achtergebleven bij de verwachtingen. In het seizoen

1994-1995 moet hier dan ook nog meer nadruk op gelegd worden.

Toelichting op de Winst en Verlies-rekening

De gemaakte kosten bestaan voor het overgrote deel uit drukkosten. Zij hebben dan ook betrekking

op het deel van het produktieproces dat uitbesteed is. De overige kosten zijn veroorzaakt

door P'TT-verspreiding van editie 180, kopieren en kleine aankopen. De afschrijvingen en

personeelskosten waren nihil. De inkomsten bestonden uit sponsorgelden en schenkingen door

de penningmeester der E.S.R. Theta. Het negatieve bedrijfsresultaat is met name veroorzaakt

door de tegenvallende sponsoring. De winst voor interest en belastingen is beduidend positiever

door een batig saldo bijzondere baten en belastingen (WVIB). Daar er geen interest en belasting

betaald worden is de netto winst gelijk aan de WVIB.

Besluit

U kunt er op vertrouwen dat bovenstaande beschrijving een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid.

64

Ronald van Drunen, hoofdredacteur


Commissies

De belangrijkste prijzen:

- de 300 m voor eerstejaars is gewonnen door Theta-heren El en Vidar-dames 6,

- de 1000 m voor eerstejaars is gewonnen door heren van Beatrix en Vidar-dames 6,

- de Vierkamp ging naar Vidar 9 (H4+),

- de Trio is gewonnen door de Theta-ploegen Licht 1 (Heren Ov4+) en 'Wedstrijdkippen '

(Dames Ov4+)

Zaterdagavond was er weer een groots feest. Mensen die hun fris of bier extra voordelig wilden

nuttigen, schaften voor de gelegenheid een van de, in overvloed bevoorrade, Herfstregattapullen

aan. Banana Republic voorzag het geheel van stevige live-muziek, terwijl de disco weer

werd verzorgd door Arjan Eijk.

Tijdens de traditionele botendoop werden de 'Artemis· en de 'SERendip · gedoopt.

De Theta Onderlinge Commissie bestond uit:

]oris de Lint, Derkjan Lok, Patrick Eummelen, Ignace van den Heuvel, Jos Vaassen, Jeroen

Frankenmolen, Charles Janssens, Bram Munnichs, Philip Brands, Martijn Bliim, Xander Krap

en Janine van der Linden.

Behalve hen wil ik ook de E.R. V. Beatrix, het Bestuur, de BWC, de MC, de KC en de OC, de

vlothonden, de finishers, de starters en alle andere medewerkers bedanken die zich hebben

ingezet voor de Theta Herfst Regatta.

66

Philip Brands


--.g-------------------------"· alles sal regkom

J aarverslag van de T oer Roei Commissie

Laat ik dit jaarverslag beginnen met een ogenschijnlijk kleine, onbelangrijke gebeurtenis, die

voor velen van u ongemerkt is voorbijgegaan. Op een dag in januari bestond de commissaris

toerroeien ineens niet meer. Dit lijkt erger dan het is, want tegelijkertijd werd een nieuwe

bestuursfunctie geboren: de commissaris competitieroeien. Voor degenen die het niet begrijpen:

op die dag in januari werd het nieuwe Huishoudelijk Reglement van kracht.

Waarom is deze gebeurtenis waard om genoemd te worden? Het is vooral een gevoelskwestie:

De term toerroeien roept een beeld op van lieden die op zondagochtend met volgeladen picknickmand

in een dubbelwherrie stappen. Op zich is dit een hele leuke bezigheid, vee! burgerverenigingen

doen niet anders, maar het is niet wat bij een studentenroeivereniging gebruikelijk

is. Vee! ploegen willen namelijk twee tot drie keer per week fanatiek trainen om daarna hun

krachten met andere ploegen te meten op competitiewedstrijden. Het zijn ook deze ploegen

waarmee de competitiecommissaris zich het meest bezighoudt. Logisch dus, die naamsverandering.

Na deze uitweiding volgt dan nu het feitelijke jaarverslag, waarin enkele facetten van het competitieroeien

aan de orde zullen komen.

Ploegindeling

De meeste eerste- en ouderejaars konden gemakkelijk ingedeeld worden en vrij gemakkelijk

van een coach worden voorzien. Meer problema tisch was de indeling van de ex-wedstrijdcursisten

en de uitgeselecteerden. Doordat deze groep zeer verspreid in de tijd werd gevormd en doordat

er een groot tekort was aan coaches, was de indeling van deze roeiers pas half januari rond. Uit

deze groep ontstond de eerstejaarsherenclubacht.

Coachopleiding en -ondersteuning

Ook dit jaar werd door de TRC weer een coachcursus verzorgd, vooral gericht op beginnende

coaches. Op twee avonden gaven Ad Oomen en Pim Tamis nadere uitleg over coachmethodiek

en roeihaal. Helaas was de opkomst op beide avonden laag, met als dieptepunt de vier coaches

waarvoor Pim zijn verhaal deed. Aan de andere kant was het verheugend om te zien dat veel

competitiecoaches een dee! hebben gevolgd van de wedstrijdcoachcursus.

Om de eerstejaarscoaches goed voor te bereiden op de basiscursus, werd ook dit jaar weer de

hasiscursuscoachcursusgegeven door Peter Bouma en Erik:Jan Mol (ja, jullie hebben nog steeds

een fles wijn van mij tegoed). De opkomst was hier groot.

Aan het einde van het seizoen is een coachoverleg gehouden, waarin coaches sam en met TRCers

terugkeken op het afgelopen seizoen. De TRC zal de resultaten van dit over leg zeker gebruiken

om volgend jaar nog beter te kunnen functioneren.

Gepoogd is een mentorensysteem op te zetten. Dit is helaas weer niet gelukt. De TRC zal zich

moeten beraden over een andere opzet.

Om de coaches een hart onder de riem te steken werd een coachbarbecue gehouden.

67


Commissies

Tenslotte zijn er nog twee videoweken georganiseerd, een tijdens de basiscursus en een vlak

voor bet begin van bet roeiseizoen.

Wedstrijden

Naast de 'eigen' wedstrijden, de Herfstregatta en de Rio de Theta, waar bet grootste dee! van de

ploegen aan meedeed, hebben Theta-ploegen meegedaan aan vrijwel aile competitiewedstrijden

die werden georganiseerd. Hieronder volgt een overzicht:

Aan de Oocuz- male de Oocuz-finale op

de Bosbaan bereiken. De beste prestatie was een vierde plaats voor Gadget. Theta heeft zelf een

Oocuz-dag georganiseerd, zoals gewoonlijk verliep deze uitstekend. De andere Oocuz-dag die

in Eindhoven georganiseerd zou worden kon helaas door een wielerwedstrijd niet doorgaan.

Orca en Proteus waren gelukkig bereid de organisatie over te nemen.

Aan de RMN 1000 meter-competitie heeft H:n ploeg meegedaan. Deze rijkelijk van vrouwelijke

bestuursleden voorziene ploeg kon helaas geen hoge klassering behalen.

Zowel de eerstejaars- als de ouderejaarsclubacht zijn gestart op de Heineken Roeivierkamp en

de Head of the River. Met name de ouderejaarsclubacht, bestaande uit Bert Knegtering, Thore

Ammerlaan, Richard Groenendijk, Tom Koolen, Roger Luttikhuis, Erik Scholten, Eric Janssen

en Rene Nolen heeft bier erg goed gepresteerd; op de Head werden zij zevende. De Head of the

River werd ook gestart door een heren- en een damesclubdubbelvier. De eerstejaarsclubacht

deed later in bet seizoen de

De schitterende trc-hlouzen waren zeer in trek hij de hasiscursisten

68


-------------------------··· alles sal regkom

Een van de Thetaploegen in Parijs

Wedstrijdroeiers vinden 8 km al een behoorlijk lange afstand, een aantal competltteroeiers

draait hun hand niet om voor wedstrijden van 100 km of meer. Er werden ook dit jaar weer heel

wat kilometers afgelegd. Op de Purmerrondrace behaalden zowel Four men and a little lady

met Erik:Jan Mol, Eric Janssen, Erik Scholten en Rene Nolen als de Theta/Beatrix-combi met

Vincent Sijben en Reep Meijer een eerste plaats in respectievelijk het H4+ en het HC4x+-veld.

Aan deze wedstrijd deed ook een D4x+ mee.

Dit jaar werd voor het eerst meegedaan aan de Rheinregatta, een wedstrijd over 110 km. Twee

C4x+'en durfden de uitdaging aan. Four men and a little lady behaalde de prijs voor de beste

buitenlandse ploeg: een set scull-paaltjes. De andere ploeg had aanmerkelijk minder geluk: zij

ramden na enkele kilometers een boei, waarna zij de race met drie roeiers volbrachten.

Op de Ringvaart-regatta startte een Theta-Beatrix-combinatie in de dubbelacht en roeide de 100

km in een recordtijd van 6 uur en 13 minuten. Het Theta-gedeelte van deze ploeg bestond uit

drie roeiers van Four men and a little lady, aangevuld met Bert Knegtering.

Op de Turfschippersregatta startten een skiffeur en een Theta-Phocas-dubbelvier.

Dit jaar hebben een herenacht, twee herendubbelvieren en een damesdubbelvier meegedaan

aan de Croco' s Cup in Parijs. Zij hebben het erg naar hun zin gehad, hoewel de roeiprestaties

misschien wat tegenvielen.

69


Commi.5sies

Op de vele andere wedstrijden was het gee! en bruin vee! te zien. Helaas kon slechts f:f:n eerste

plaats worden behaald op het Midden Nederland Toernooi door Tijd vorun Feit. Hiervoor

ontvingen zij een buitensporig grote beker.

Pontos Mini Triathlon:

Brand Triathlon

OOPA

DO-race

Orca · s Mixed

AA-race

Skadi Rottebokaal

Midden Nederland Toernooi

PE in 't Lang

Saurus Ridder Regatta

Asopos Driekamp

4 deelnemers

2 deelnemers

1 gladde vier

1 ovemaedsche vier

2 mix-achten

1 dubbelvier

2 ovemaedsche boten en 1 C-vier

1 overnaedsche vier

14 vieren en 1 acht

5 C-vieren, 1 dubbeltwee

1 ovemaedsche vier

Bovendien hebben drie ploegen meegedaan aan de Heineken Roeirally, een leuke toertocht

door de Amsterdamse grachten.

Overige activiteiten

De TRC heeft er ook dit jaar weer voor gezorgd dat de leden enige loopconditie op konden

bouwen. Drill-instructors waren Bert Knegtering en Theo Vermeer. De outdoor-ervaring kon

gepraktizeerd worden op de Batavierenrace. Bij deze estafetteloop van Nijmegen naar Enschede

behaalde de Theta-ploeg een 111< plaats.

Dit jaar was er voor het eerst een interne competitie in de winter. Op drie zaterdagen konden

de competitieploegen zich over verschillende afstanden met elkaar meten. De afsluitende winterwedstrijden

waren echt winters: er lag sneeuw en de temperaturen kwamen net wei net niet

hoven het nulpunt. Een groot dee! van de eerstejaarsploegen en een paar ouderejaarsploegen

deden mee aan de competitie. De wisselladder voor de snelste eerstejaarsherenploeg ging naar

BOB (later een dee! van de eerstejaarsclubacht), snelste eerstejaarsdamesploeg was De Blikvangers.

Opmerkelijk was verder dit jaar nog de uitnodiging van een roeivereniging uit Tomsk om dee!

te nemen aan een roeiwedstrijd aldaar. Na een blik op de kaart (het lag diep in Siberie) en een

eenvoudige berekening van de benodigde gelden, werd toch maar besloten niet op deze uitnodiging

in te gaan.

Peter Leijnse, commissaris competitieroeien van het XIX hestuur

De TRC in het jaar '93/' 94:

Ritsjert Cornelissen was voorzitter. Overige !eden waren Derkjan Lok, Marco Bosch, Bas Bonnink,

Charles Janssens, Karen van de Vijver, Erik-Jan Mol, Dennis Leeuw en Peter Leijnse.

Helaas moesten we dit jaar afscheid nemen van Victor Benschop en oude rot in het vak Richard

Groenendijk.


---.ry-------------------------··· alles sal regkom

De Foamborrel

Na de geslaagde Foamborrel van het vorige jaar werd ook dit jaar wederom een kletsnatte,

plakkerige, heerlijke zwetende Foamborrel gehouden. De les van het jaar ervoor was geleerd,

het was warmer deze maal en de stank werd tegengehouden door het gebruik van plastic. Aileen

dat bier, daar stood toch iets teveel schuim op.

Het Kerstdiner

De Kerstdinersubcommissie stond dit jaar voor de zware taak het succesvolle kerstdiner van

1992 te verbeteren. De lokatie was een prachtige zaal in de oude school van Evert-:Jan. Het

menu was voortreffelijk en de bediening fenomenaal. Het zal dit jaar wederom een uitdaging

zijn dit wederom te verbeteren.

Na maandenlange intensieve onderhandelingen met Saurus (Fatima) is toch besloten om het

OV-spel niet door te Iaten gaan. Helaas zal dit interessante spel helemaal het daglicht niet zien

dankzij de positie waarin de heer Ritzen ons heeft geduwd; de keuze tussen week en weekendkaart.

Gotch a!

De eerste lijken konden in maart al in de loods gevonden worden. Een flink aantal Thetanen

heeft er Iustig op los gemoord, resulterende in een paar geschokte, depressieve en teneergeslagen

Thetanen (maar voornamelijk VAKkers).

73


Commissies

Head-bezoek

De VAK heeft dit jaar gepoogd het bezoek aan een wedstrijd te promoten. Met het inlassen van

een goede stunt is de belangstelling voor volgend jaar waarschijnlijk erg groot. Marco K. nog

erg bedankt voor je salto met het huurbusje.

Waterski en

Vlak voor de tentameos wilde de YAK de mensen nog even de mogelijkheid bieden om zich

lekker te ontspannen tijdens een uurtje waterskien. Helaas was de opkomst vrij laag. De mensen

die wei zijn gaan waterskien hebben zich echter uiterst vermaakt.

MSSRT

Traditiegetrouw werd het seizoen afgesloten met de Mid Summernight Special Rowing Tour.

Met een record aantal deelnemers en zelfs deelnemers van Phocas was ook deze activiteit een

enorm succes. Velen trotseerden moede, koude, honger en dorst naar de ultieme ervaring: 'in

Iicht beschonken toestand op en neer naar paaltje nul roeien om te kijken of deze nu eindelijk

eens gee! geschilderd is.' Voor het antwoord op deze laatste vraag kan ik U zeggen. Ga eens

mee, 21 juni 1995 en kijk eens zelf.

74


Commissies

76

Jaarlimerick van de Videocommissie

Ben 'video director ' uit Sprundelland

Heeft immer een camera in zijn hand

Hij is videoot,

Zijn commissie, niet groot

Maar toch komt er roeien op de hand

Bart Meeuwissen, video director 1993/1994


KLEDING

JOB-K1eding Wielenga B.V.

Nieuwstraat 15

5611 DA Eindhoven

tel. 040-448706

voor sportieve kleding

o.a. zeit- en wandelkleding

Technische Universiteit

Boekhandel

Den Dolech 2

Postbus 513

5600 MB Eindhoven

Tel. 040 - 442439


Wedstnjdroeien

De lezer bekruipt nu wellicht een gevoel van mededogen. Geloof me, dat is niet nodig. Schrijver

dezes noteert dit alles met een glimlach op zijn gezicht. Wie zei ook alweer dat 'afzien · niet

leuk is, maar terugkijken op 'afzien' wei? Hij/zij heeft gelijk!

Wat betekende 'in training ' dat jaar nog meer? Allereerst even de onvermijdelijke cliches:

jazeker, roeien op dit niveau is lekker, sport is lekker, je krijgt een band met elkaar, er waren

vee! gave trainingen waarop de boot liep, liep, liep., etc. Daar wil ik bet echter in mijn lijstje

'leuk! ' niet over hebben, dat verwacht je ook min of meer in zo' n jaar als wedstrijdroeier. Wat

volgt is vee! meer een greep uit een aantal kleine zaken die ik niet verwacht had, althans niet

goed ingeschat had v.w.b. de indruk die ze zouden maken.

Er was allereerst de binnenkomst van de Head en de Heineken na respectievelijk de 8 en 2,5 km

races, en er was bet Thei:eetaaaaa-gebrul tijdens de diverse finalewedstrijden die we roeiden. Er

was al 6.20 op de Hollandia. Er was de race in de finale van het nieuwelingenveld op de Martini,

waar de Theta-combi met Bart,Jeroen, Youp, Ilja en Charles uiteindelijk zegevierde. Er was die

heerlijke spanning en concentratie in de boot al tijdens het oproeien voor een finalewedstrijd,

laat staan vlak voor de start. Er was de training van Ad Oomen in Keulen: 'Het is wei aardig

maar .... Godverdomme!' en de trainingen van dhr. Martir in de weken voor de NsRF. Ook en

vooral was er de humor van de roeiers en coaches, van Renzo ('ik wil helemaal niet schattig

zijn! '),maar ook van Padt (met name tijdens circuittrainingen) en van Lennard (altijd op zoek

naar zijn iiberfrau).

82


Wcdstnjdroeien

Lichte ach t '93/' 94

De kick van bet roeien is iets dat je nooit goed zult kunnen overbrengen op iemand die het zelf

nooit heeft gevoeld, met name bet gevoel dat je krijgt a is je in een acht zit. Een schaar die open

en dicht gaat, bet geluid van een perfecte uitpik, een startje op maximaal tempo waarbij je de

boot gewoon voelt wegspringen. De kick van een nooit eerder geroeid schema roeien, het gevoel

dat je krijgt als je van je stuurman hoort dat je na 1000 meter een bootlengte voorligt. Allemaal

voorbeeldjes van een gevoel dat je jaren later nog zult voelen bij het zien van foto ' s waar de

blikken van de acht roeiers slechts op een ding wijzen: afzien. Afzien met z ' n achten op een 2

km wedstrijd. Bijvoorbeeld tijdens de Martini van afgelopen seizoen, want stel je eens voor:

De Iichte acht van '94 tijdens de Iichte nieuwelingen finale op de roeibaan in Harkstede. Je

bent zelf nog beginneling, a! je tegenstanders hebben al een blikje en er doet zelfs een ouderejaars

combi-acht mee. Van je bloedeigen vereniging nog wei! Het plan voor deze wedstrijd is

duidelijk: meeroeien en morgen tijdens de beginnelingenfrnale blik trekken. Na een lekkere

start voel je gewoon dat de boot loopt. Het gevoel is er weer. Na 1000 meter komt de eerste

tussenstandmelding: Jongens, zo gaat ie goed, we liggen tweede achter de combi. En weer is het

gevoel d ' r, de spuit adrenaline mist z ' n uitwerking niet: er wordt nog harder getrapt, we gaan

er voor, we pakken ze. Je gaat gewoon door, alles doet pijn, je onderarmen, je benen, je hele

lichaam trilt van inspanning maar je gaat door. De kotsneigingen overwin je en je perst er nog

een eindsprint uit. Resultaat: tweede achter de combi .... Eerste reactie is 'kut weer niet' , maar

even later besef je dat je goed geroeid hebt en je tegenstanders hebt Laten zien dat jeer absoluut

bijhoort: Theta's Iichte acht is een ploeg waar je rekening mee moet houden.

Maar zoals zo vaak leverde de dag erna weer geen blik op en ondanks de goede prestatie op

zaterdag is het weer een verloren, blikloos weekend.

Hieruit blijkt dat het moment van de dag bepaalt of je wint of verliest. Is er een van de acht

roeiers niet helemaal bij, dan wordt het niks. En juist dat bcsef versterkt bet gevoel dat je hebt

als het wei goed gaat. Een gevoel dat iedereen gewoon een keer gehad moet hebben. Een gevoel

waar je pas over mee kunt pratcn ·1ls je bet zelf hebt gevoeld.

84

Bram Munnichs


----.g -------------------------··· allessal reukom

0

KLOENNKK, een wedstrijdweekend

Ploegnaam: I


Wedstrijdroeien

obstipatie stimulerende middelen en het meeslepen van enkele verzwarende elementen heeft

hij de, in het totaal mee te nemen ballast, weten te beperken tot drie appels en een ei. Je waant

je in de set van Buck Rogers a is hij, rammelend van de complete steeksleutelset met betonschaar,

als een soort Twikki "Biddi, Biddi, Biddi" roepend, terugkomt van de weging. Meten is weten!

Nou, ze hadden eens moeten weten.

Oproeien, uiterste concentratie en stilte in de boot. De benen worden warm gezet. Een ieder is

getooid met linnendamasten, die ons tegen de zinderende hitte van de koperen ploert moet

beschermen. Het geheel doet ietwat oosters aan. De stuur laat, als ware Ali-Baba met acht van

zijn rovers, de boot rond maken en strijken. De adrenaline giert door je capillaire stelsel. De

boot wordt langzaam rechtgelegd in de wedstrijdbaan.

Een vreemde tinteling baant zich zijn weg door je onderbuik en je ledematen beginnen een

volstrekt autonoom gedragspatroon te vertonen.Je kijkt nog eens goed lelijk naar links en naar

rechts, hopend dat je hiermee je tegenstanders afschrikt.

"Nummer zes klapje op!", schreeuwt de stuur. Je schrikt, met het gevolg dat je de eerste startbaa!

uitvoert. Hierdoor draait de boot een kwartslag en ligt vervolgens orthogonaal op de

wedstrijdbaan. De stuur reageert subiet met bet op steken van zijn hand en nummer zeven

voltooit de pirouette door krachtig te strijken. De oren gaan op standje Nico. Hierdoor zijn de

geluidsgolven van stuur, coach en andere buitenaardse wezens luid en duidelijk te ontvangen.

Roeien is leuk!

86


---.J-------------------------··· alles sal regkom

"Drie kwart opgereden zitten en blad onder water!", roept de stuur. Je benen lijken zich te

centrifugeren, ze fibrilleren prestissimo. Gebruik makend van de aloude Yoga, Boeddha, Tseng

I en Zen technieken probeer je tot rust te komen.Je concentreert je op je Solar Plexus, onderwijl

zuig je de prana, de alles bevattende kosmische energie, via je neus je lichaam in. "We gaan weg

op de K!", schreeuwt de stuur.

"Mijne heren bent U klaar? Afl"

"Driekwart, half, half, driekwart, heel!". 't Gaat lekker, nu 20 halen opbouwen, 10 doorduwen

en dan vasthouden. Oppakken op de benen en techniek consolideren. Het tempo is hoog, heel

hoog, "godverdomme wat gaat dit snel". Nog tien halen en de eerste 500 meter zitten erop. Bij

het passeren van de 500 meter lijn denk je nog maar 500 meter van de finish verwijderd te zijn.

Na 25 halen wordt deze Freudiaanse vergissing alras de grond ingeboord bij het zien van het

750 meter bord. "Shit, ze tellen op, dit haal ik nooit!". Roeien is leuk!

Je probeert je ademhaling te stabiliseren en een continu krachtsniveau te bereiken. In je linkerooghoek

zie je hoe een neger van een meter of twee als een vis op het droge naar adem loopt te

happen.Je vraagt je af ofhij gewoon geboren is ofhet resultaat is van de nieuwste DNA-technieken

en door middel van in vitro fertilisatie is voortgekloond. Met zijn enorme anabole onderkin,

waaraan een volledige damesacht kan ontbijten, bewerkt hij als een soort Woody Woodpecker

het voorhoofd van zijn stuur. Deze roept daarop bij elke inpik, met een door de pijn vertrokken

gezicht, "Kin, weg, drie, vier", "Kin, weg, drie, vier". De slag schijnt dit echter niet te begrijpen.

Een tamelijk beroerde uitpik roept je weer terug bij de les. Na het aflopen van de, gedurende dit

jaar ingesleten, checklist bemerk je dat je inveegt, naneukt, je paal vasttrekt en klemzet. Hierdoor

heb je een trage wegzet welke je probeert op te vangen door middel van handjestrek. Let

op je techniek, godverdomme!

Gelijktijdig met het bordje van 1000 meter komt de scheurende pijn in je luchtpijp. Je bidt tot

de Almachtige en wenst een stel longen als een doedelzak met evenzoveel zuurstof-verzamelaars

eraan. Je bent a! een half jaar gestopt met roken, waarom hijg je dan nog steeds als een

kuchende Cara kinkel. Heeft het allemaal wei zin om te stoppen met roken en drinken? Elke

dag eet je biodynamisch brood, dat tegen de klok in met meervoudig gemasturbeerd zaad

gebakken is. Had ik dit anders niet gekund?

"De pret begint bij 1250 meter", denk je Ad Oomen te horen zeggen. Nou lachen, maar ik heb

er geen zin meer in. Je weet dat vanaf hier de wedstrijd gevaren wordt. Gelukkig, de 1250 meter

lijn gepasseerd, we zijn over de helft. Op naar de 1500 meter! Roeien is leuk!

Tien halen later is je zuurstofindicator compleet donkerblauw gekleurd. De laatste 500 meter

ben je van adel en tevens klinisch dood. "Eindsprint over tien!", schreeuwt de stuur. "WAT!.

Roeien is leuk.", denk je nog en bet tempo gaat omhoog. Je wilt geen zweetdief zijn en probeert

om de, bij het tempo behorende, wattjes te leveren. Er wordt flink aan de boom geschud. A1

snel zie je zwarte sneeuw, het is alsof je 5 minuten lang je adem hebt ingehouden in een

snotontploffing. In een fata morgana zie je de kuspoezen al met witte seringen en gladiolen op

87


Wedstrijdroden

het erevlot staan. Hierdoor gooi je nog meer kolen op het vuur waardoor de druk te hoog wordt

en je benen ontploffen. De rigor mortis begint langzaam in te treden. Slechts enkele tellen later

beweeg je als een volleerde 'Thunderbird' en ben je niet meer dan 'a puppet on a string'. De

pijp is leeg en gaat naar Maarten. Langzaam stijgt je geest op uit je lichaam dat met een zilveren

draad aan je verbonden is. Je hoort mooie zachte melodieuze klanken. Je krijgt de 'Tunnel

view' met aan het einde een rijke kleurschakering aan bloemenpracht, je hebt nog nooit zoiets

moois gezien. Je hoort Henk Binnendijk een psalm zingen, speculeert wat over de gedaante

waarin je zult rei"ncarneren en ziet Jomanda, als medium tussen Hemel en Aarde, het water

bestralen. Een keer kijk je nog naar beneden, je ziet dat het maar een taftlengte scheelt en het

volgende moment zit je weer te hijgen. Zo snel mogelijk je techniek verbeteren en proberen

meer vermogen te leveren. Misschien dat je na het luid scanderen van "Darwin is bravo!", via

een versneld evolutieproces over kunt schakelen op kooldioxyde. Roeien is leuk!

Helaas, voordat je het antwoord verzonnen hebt is het zover. De boot is net de 1750 meter

gepasseerd en plotsklaps ligt de kerel voor je gestrekt in de boot. Een snoek geslagen, levensgevaarlijk

die beesten in een wedstrijdbaan. Misschien voortaan met drijfnetten roeien, maar

daar is het nu te laat voor. Terwijl hij de snoek heeft geslagen, is hij van zijn bankje afgeschoten,

dat op zijn beurt besloot spoorloos te verdwijnen. Aangezien er bij roeien geen gebruik

gemaakt wordt van een reserve bank is het zoeken geblazen. Een stoelendans volgt, in het totaal

duurt dit voorvallS seconden, in bootlengten niet eens meer uit te drukken. We zijn gezien, de

wedstrijd is gevaren.

Angstvallig probeer je het volgbootje, met daarin de sloepentellers die controleren of je het

parcours niet afsnijdt, voor te blijven. Het THJlliJlJlTA!, TH1lli1l1lTA! geschal verstomd gestaag. Vandaag

geen blik, misschien morgen.

't was weer top,

't was weer KLOENNKK!

88


Wedstrijdroeien

Les 2: Het voorseizoen

Nu het voorseizoen wat kort is geworden door het Iaten doorsudderen van de selectietijd, stelle

men het eerste stressplan op om opgelopen trainingsachterstand in te !open. Tevens probere

men de roeiers van vetranden te ontdoen, teneinde het gemiddelde gewicht terug te brengen

van 75 naar 70 kilogram. Dan constatere men bij de Multec Winterwedstrijden dat dit nog niet

helemaal gelukt is en dat de ploeg met nog vijf kilogram overgewicht zwaar moet starten. Dan

snijde men nog meer vetranden weg en laat de ploeg -samen met Phocas en Beatrix- tweede

worden op de Heineken Roeivierkamp.

Les 3: Het seizoen

Voordat men beginne aan het twee-kilometer-seiwen bestelle men een Iichte Janousek vier met

niet voorinliggende stuurman. Men bore deze met de huid door een rigger van de Iphigeneia en

hale zich de zoveelste boete op de hals. Na het doorvoeren van het zoveelste crisistrainingsschema

is de optimale blikvoorbereiding bijna rond. Bijna, want de finishing touch moet nog

volgen. Echt optimaal wordt het pas als de roeiers Iicht genoeg zijn om te mogen starten. Om

nu nog wat pondjes te verliezen voere men de roeiers een darmstimulerend middel met de

naam WAPITI en laat ze sproeien. Om de resterende 4,5 kilogram kwijt te raken bulle men de

mannekes in regenpakken en laat ze hobbelen, waama van boeg naar slag een toename in de

gewichtsafname is te constateren. Voor de volgende twee blikken hantere men een gelijkend

scenario, dat bij de coaches op aanvraag te verkrijgen is.

Helemaal volledig is deze formule niet, maar men moet toch een eind in de richting kunnen

komen hiermee.

Tot slot nog iets dat niet in de formule hoort maar zeker zo belangrijk is. Ricardo, Peter, Theo

en Marc bedankt voor de goede, bezielende coaching en Mark bedankt voor het interen, incasseren,

motiveren en laveren.

Vee! succes met uw blik-trek-pogingen, namens De vier,

90

Bart


Wedstrijdroeien

Deze beschouwingen zorgen ervoor dat alleen de tweede optie nog mogelijk was, zware skiff.

Omdat uit het verleden als dubbeltwee nog wat blikken lagen, moest ook meteen in het overgangsveld

worden gestart. De eerste echte tweekilometer wedstrijd, de Randstad, leverde meteen

resultaat: blik in de Olx. De Hollandia leverde behalve een blik ook een nieuw baan- en

persoonlijk record op van 7.04.88.

Ondanks de goede verzorging in hotel de Witte Overveen (ouders van Pieter) verliepen de ARB

en NK niet zoals gehoopt. Het loslaten van een paal tijdens de wedstrijd blijkt niet bevorderlijk

voor de snelheid en de richtingstabiliteit van de boot (ARB, Olx). Een weekje bosbanen tussen

de ARB en NK leverde behalve files en een bon voor te hard rijden niet het gewenste resultaat op

de NK. Anderen gingen gewoon harder.

Een weekje uithuilen en opnieuw zoeken van de juiste motivatie. In de PTT zand- en waterbak in

Groningen liep het gelukkig weer wat beter, blik Olx. Omdat de organisatie van deze wedstrijd

een aantal nummers van zondag naar vrijdag had verplaatst, kon er op zondag niet worden

gesculld. Dan maar een experimentje met nog drie andere breiers in de 04+. Dit draaide uit op

een tweede plaats, achter een Vidar-Njord combi van twee twee zonders. Dit tot frustratie van

de ploegen die zich al het gehele jaar op de 04+ hadden gericht. De ploegen in training in de

04+ blijken toch van een iets ander niveau dan de 02-·en en de Olx' en. De NsRF tenslotte

leverde vee! stress en hitte maar verder niets (behalve de wijze les dat je eerst moet kijken of het

materiaal wei op elkaar is afgestemd voordat je ermee gaat roeien, excentrische dollen met

concept-11 manchetten blijkt geen handige combinatie (zie uitslag SA4x)).

Een ding is zeker, 92 kg heb ik afgelopen jaar niet gehaald (en zal ik waarschijnlijk nooit

halen). Ik heb gepiekt op december, met een maximum van 85.7 kg. Voor de Coachraad vormde

dit gegeven voldoende aanleiding om mij de Skiffhead niet in de Demeter te Iaten roeien.

Teneinde te voorkomen dat me dat komend jaar weer overkomt lijkt me het verstandig om het

komend jaar maar weer eens in de andere gewichtscategorie te zoeken ....

Met dank aan Kanonnier William Sniekers (Coach), Neuroot en Beatriet Pieter de Wit (Adviseur),

Marco Koopmans (Begeleider van eenzame skiffeurs tijdens de o zo gevaarlijke roeiuren),

Jelle Oudemans en de ouders van Pieter.

92

Gerard Egelmeers, Olx 1994


94

1 zoals geen 1

•tSnabbeltje

Kado's, Vuurwerk,

Schertsartikelen,

Kleding

St. Catharinastraat 73, 5611 JB Eindhoven

n u lveertigzesviereenviervi j fn ul

Snooker/Poolcentrum Keizersgracht

Keizersgracht 13 AjB (Boven Bali)

Tel: 040-447181

Studenten: 20% korting!

Donderdagavond: Snooker en Pool

Maandag-/Vrijdagavond: Snooker


Competitieroeien

Hoogtepunt van dit jaar was zeker de derde Oocuz-dag bij Saurus waar wij, eenmaal bekomen

van de overweldigende accommodatie, nu eens allemaal wei tegelijk onze dag hadden. De weersomstandigheden

waren perfect en de vlaai voor de beste dagtijd smaakte ons goed, maar nog

beter zou het maal ons smaken dat geheel door onze coaches werd verzorgd OA OOK DE AFWAS!)

Belofte maakt schuld. Een kleinigheid was dat we hiermee een finaleplaats bereikten. Kortom

de coaches waren ook weer blij en Cindy stopte eindelijk met stressen.

De wijsheden opgedaan in een jaartje 8male

- Saurus-sturen (male) gaan naakt te water en

- Richard wil maar niet ..... te water!

- Vidar-mannen kunnen niet roeien

- Liesbeth kan hard schreeuwen

- Richard heet eigenlijk Jeroen en Leonie eigenlijk Leontien

-Coaches koken niet en wassen zeker niet af (tenzij ze een weddenschap verliezen)

- Koeien kunnen beter loeien (dan roeien)

- De ware kampioenen eten ijs bij Peppino

- Ploeghappen met Erik-Jan Mol kan zeer verhelderend zijn wat betreft interne Theta-relaties,

en

- Om een vierkamp te winnen hoef je hem helemaal niet te roeien, tach?

Wat de toekomst betreft: wij zullen vooral dooorgaan, zij het in iets gewijzigde vorm. De eerste

prijs van dit seizoen hangt reeds aan de muur (bedankt Toe) en dat nog vele mogen volgen!

Gegroet, 8male

98


Competitieroeien

Stilliggen was er nog net niet bij. Voor de derde Oocuz-wedstrijd hadden we helemaal pech, met

twee rugblessures in de boot en i:i:n afzegger lukte het niet meer om met een volledige ploeg te

verschijnen. Dit was het einde van ooze Oocuz-successtory.

De rest van het jaar hebben we een beetje rondgepeddeld op het Eindhoveos Kanaal. Af en toe

eens geskifft, vee! geTwistappeld en op de loods aan de bar gehangen. Vooral dat laatste was

over het algemeen errug gezellig!

In een beetje gewijzigde opstelling kun je ons ook dit jaar weer tegen komen op het kanaal.

'(AHe nu oog actieve Blikvaogers maken dee! uit van de Tempo-redactie.)

De Blikvangers


The Amazing Discoveries

of hoe een kleine ploeg klein kan blijven

Met vriendelijke groet,

104

Lieve Hans en Milo,

12 oktober 2057

Au moment de Ia naissance de ce morceau litti:raire, notre equipe

est deja eteinte sans bruit. Natuurlijk wordt onze roem bij deze

verlengd tot de gemiddelde leeftijd van een voortbrengsel der boekdrukkunst

(stammende uit de lSe eeuw), toegepast door onder andere

ooze vereniging, met als functie het vastleggen van ervaringen

en gebeurtenissen die zich binnen een zeker tijdsbestek voordoen.

Over het roeien -in onze studententijd een redelijk populaire sport- en

andere aanverwante activiteiten is op het ogenblik slechts weinig meer

bekend. Toch hebben wij als team van wisselende samenstelling zeker positieve

dingen beleefd. Zo kan ik mij nog herinneren dat die

boete wegens onachtzaam materiaalgebruik tijdens die Oocuzwedstrijd

in Tilburg niet enkel bij dreigementen is gebleven.

Daartegenover staat de snelste dagtijd in Eindhoven die ons

de dagprijs opleverde met de waarde en vorm van een vlaai.

Kunnen jullie je trouwens nog die belangrijke wedstrijd herinneren

waarbij lise ons op het beslissende moment de kant

injoeg? Wij wei. Ach, misschien krijgen we ooit nog wei eens een

vlaai van haar.

Wij hebben het voorstel van Cas tot bijeenkomen (ter bevordering

van jeudgsentimenten) gedegen in overweging genomen en geconcludecrd

dat -afgezien van problemen met het kiezen van de daturnniets

een samenzijn in de weg hoeft te staan.

Wij hopen dat jullie spoedig een -bij voorkeur positieve- reactie

zullen sturen.


Competitieroeien

C.S.R.B.o.P.

Club dubhe/vier '93 : bijna een jaar samen roeien

Na enig tubben over boord- of scullroeien, vie! de keus op scullen. De eerste wedstrijd die we

konden roeien was de onderlinge. Hier was echter geen scull-veld uitgeschreven en dus geen

uitdaging voor ons. AI boordroeiende versloegen we "Tijd vorun Feit" en werden nipt tweede

achter een Iichte voorselectie. Dit was duidelijk een goed begin.

De eerste echte uitdaging was de Purmerrondrace. We besloten hiervoor te gaan trainen. Twee

weken voor de Purmerrondrace ontstond echter a! enige commotie binnen de ploeg, Thijs +

Renzo : ''Wat!! gaan we een wedstrijd van 20 km roeien, daar wisten wij niks vanaf". Na enig

crisisberaad kwamen we tot een gezamenlijk stand punt dat twintig kilometer wei erg ver was en

dat twee weken voorbereiding wei erg kort was. Er werd besloten kortere afstanden te gaan

roeien : "The Head is the limit". Dit werd dus de volgende uitdaging waarop we ons met

overgave stortten. Tijdens het zware trainingskamp wonnen we nog even de winterwedstrijden

noodgedwongen in een overnaedsche boordvier.

Eindelijk was het zover: Zondag 27 maar! 1994 op rivier de Amstel te Amsterdam. Tijdens het

oproeien kwamen we er achter dat we als derde moesten starten. Ooze tegenstanders keken vol

verbazing naar ooze houten paleo. Ondanks precisie stuurwerk van Gumpy kwamen we net

niet als snelste over de finish. Terugkijkend was het toch een geslaagde dag: Mooi weer, goede

sfeer en veul Theta-ploegen.

Op naar de volgende uitdaging. De AA-race, een internationale wedstrijd van Akersloot naar

Alkmaar voor de hele society. We begonnen de eindsprint duidelijk te vroeg (nog 500 meter, 10

halen door, nog 10 halen door, oke nog 500 meter te gaan) en de eindtijd was niet zoals we

gehoopt hadden. Toch nog een warm onthaal door het swingende jazzbandje. Na de PE in 't

lang geroeid te hebben met een stuurvrouw die groter en zwaarder was dan de rest van de boot,

kwam er door motivatieverschillen en kleine onderlinge geschillen een voortijdig eind aan een

jaar HCI4x+ met de C.S.R.B.o.P. Er ontstond een afsplitsing van dubbelvier naar dubbeltwee.

Deze dubbeltwee verloor op de Saurus Ridder Regatta van een Phocas duo door een geslaagde

poging tot eskimoteren van een dubbeltwee. Deze mannen van Phocas waren hiervan zo onder

de indruk dat ze ons uitnodigde tot een eenmalige Theta-Phocas combi op de Turfschippersregatta.

Vanwege een zere kont hadden we het baanrecord net niet kunnen pakken.

Terugkijkend een mooi roeiseizoen in een toch wei erg mooi nummer.

Wijlen Captain Silver's Rowing Boys of Pleasure

106

Danny, Thijs, Renzo, Bart en Gertjan.


Competitieroeien

Erop of er onderdoor

Pontos mini-triathlon

Op zondag 19 september 1993 hebben de vier bikkels van Theta meegedaan aan de Pontos

mini-triathlon, gehouden te Lelystad. Deze wedstrijd is te vergelijken met een kwart triathlon.

Het is de bedoeling in totaal 57 kilometer af te leggen. Hiervan zeven roeiend, 40 fietsend en

tenslotte nog eens tien (hard)lopend (zover dit dan nog hard te noemen was).

Aangemoedigd door de familie Van den Hoek en gestuurd door Annemarie, zijn we bijna vanaf

het vlot gestart voor het roeien. Bij aanvang van de wedstrijd kwamen we er achter dat wij in de

enige gladde vier zaten. Vreemd. De meeste tegenstanders startten in C-vier materiaal of kleinere

nummers. Na afloop van het roeien was ons duidelijk waarom deze ploegen in een C-vier

startten. Aile roeitijden werden namelijk teruggerekend naar een skiff-tijd. Dit betekende voor

ons een toeslag in de tijd van zes minuten, terwijl de C-vier tijd met ongeveer twee minuten

werd verminderd. Wij waren echt niet in staat om dit grote tijdverschil weg te roeien (ondanks

het feit dat we bikkels zijn). Toch stonden we na het roeien op een zesde plaats (39 deelnemers).

Het prettige van deze wedstrijd is dater tussen de onderdelen tijd is voor rust (en voor sommige

deelnemers zelfs tijd voor een snelle douche).

Na een korte pauze zijn we op zoek gegaan naar de geprepareerde fietsen (door een ex-fietsenmaker

en een vonkentrekker). De schrijver dezes merkte al na 100 meter dat er iets niet goed

was met de ketting van de fiets. Hij dacht: 'Dit komt wei goed ... ', Helaas duurde dit ongeveer

20 kilometer. Het parcours was een poldervierkant. Dit wil zeggen tien kilometer wind van

opzij, tien kilometer wind van voren, tien kilometer wind van de andere zijkant en tenslotte

tien kilometer wind van achteren. Polderwegen zijn lang en recht en daarom ook geasfalteerd,

wat uiteraard prettig fietsen is. Rene fietste deze 40 kilometer snel, Erik-Jan (buikschuiver)

sneller, Eric en Eric (ook met buikschuiver) als een speer.

Als laatste was het zaak nog tien kilometer uit te !open. We hadden slechts twee weken de tijd

gehad om ons voor deze wedstrijd voor te bereiden. Dit betekende dat de meesten van ons zo' n

drie keer van tevoren hadden kunnen !open. Vee! te weinig! Oat bleek wei uit de looptijden in

vergelijking tot de goed getrainde deelnemers. Zij hadden zo' n 40 tot 45 minuten nodig voor

het !open, terwijl wij daar 49 tot 56 minuten voor nodig hadden. Gezegd moet worden, dat het

loopparcours over een klein rotpaadje was uitgezet. Niet prettig !open dus.

Deze sportieve dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn in de kantine van roeivereniging

Pontos wachtende op de prijsuitreiking (zo hoort dat nu eenmaal bij burgerverenigingen). Tot

ooze verbazing waren wij niet als eerste geeindigd. In het ploegenklassement eindigden wij als

vierde. In het individuele klassement behaalden wij een tiende, twaalfde, vijfentwintigste en

dertigste plaats.

108


Competitieroeien

Brand triathlon

R. V. Aeneas Roermond, 7 november 1993

Wedstrijdenroeien bij burgers is toch heel anders dan bij studenten. Als je tijdens een wedstrijddag

bij een studentenvereniging binnenloopt, krijg je toch al snel het idee dat men je liever kwijt

dan rijk is. Vee! moeite wordt gedaan om je toch vooral n.i.ct te Iaten starten. En mocht je zo

stom zijn geweest om geen eigen boot mee te nemen, dan word je de meest brakke praam

aangeboden die ze hebben liggen. Enige aanpassingen van de afstellingen zijn uit den boze.

Stel je voor dat een eigen ploeg eens benadeeld wordt door een 'buitenlander'. Nee een eigen

ploeg moet winnen, ook al is een ander beter.

Nee, neem nou een wedstrijd bij een willekeurige Roeivereniging, bijvoorbeeld Aeneas. De

inschrijving per telefoon was inderdaad een beetje laat, maar "Geen probleem hoor, we hebben

nog wei plaats". "Kan jullie botenwagen niet rijden? Geen probleem, dan lenen jullie toch

gewoon een boot van ons".

En zo stonden Eric en Erik-Jan zondagmorgen heel vroeg met de racefietsen op het station voor

een korte rit naar Roermond. Roeivereniging Aeneas heeft een prachtige locatie. Midden tussen

grate grindmeren, maar toch met de Maas verbonden middels een klein meertje. In de gezellige

kantine werden we begroet door de voorzitter, die meteen een praatje begon en gelnteresseerd

onze onzin aanhoorde. Hij was trots dat zoveel mensen naar zijn vereniging waren afgereisd.

De kantine heeft een mooi uitzicht op de omgeving en aan de muur hangen wat riemen van

bevriende verenigingen (waar blijft de Thetariem).

Het aanmelden gebeurde bij een tafel waar twee oudere dames er duidelijk lol in hadden. Ze

zaten koffie te drinken uit kopjes met schotel en het pak koekjes was al bijna leeg. De juiste

plaats van de rugnummers is ons slechts drie keer uitgelegd. Ze leken erg trots om "mensen die

zo iets geweldigs ondernemen" te ontmoeten.

Ons werd de dubbeltwee 'Onyx' aangeboden, "maar als jullie iets anders will en moet je dat

maar zeggen". Nou het was wei goed hoor.

Om half tien bespeurde ik het eerste flesje bier, gelukkig alcoholvrij. Om half twee bespeurde

ik het eerste glas bier. De tap was open en zou nog lang niet dicht gaan. De organisatie was druk

in de weer met niet willende computers. In ieder geval dat zeiden ze. Volgens ons was dit

gewoon een true om de omzet te verhogen. Maar wat zou dat, de grate baas van 'Brand bier' was

er en dan moet er natuurlijk wei doorgedronken worden. Gelukkig zaten er wat studentjes uit

Maastricht met erg vee! dorst.

Eindelijk was daar dan de prijsuitreiking. Zoals zoveel burgerverenigingen heb je dan nummers

als meisjes 15/16, jongens 17/18 en veteranen. Bij elke Saurioot (of was het nou Saurier)

moest er zonodig gezongen worden. Ook vonden ze het nodig om het prachtige Thetalied te

verbrallen.

110


---.J-------------------------··· alles sal regkom

De twee dames zaten nog steeds achter hun tafel, maar nu aan de sherry met borrelnootjes. Zij

zaten zich kostelijk te vermaken en klapten harder om het zingen dan om de winnaars.

Prijsuitreiking? Oh, ja er was een roei-triathlon:

-met slechts een half uur werk heeft Aeneas nu een perfect afgestelde en schoongemaakte twee.

De materiaalcommissaris kwam ons hier zelfs voor bedanken.

- toerroeien op de Maas is prachtig, er proberen hard te gaan is minder leuk.

- degene die voorop fietst gaat harder en wordt minder vies.

- nog een half uur uitgelopen, volgende keer toch maar meer op het !open trainen.

Met andere woorden, we hebben niet gewonnen.

Eric Scholten en Erik fan Mol

1 L 1


Compctiticrocicn

Rudern mit den Riemen die man hat

"Ben boei -end reisje op de Rijn ,,

Het begint ergens in maart. Tussen vele grote en minder grote, gele en vergeelde posters hangen

er op de kantine achterwand twee onopvallende A-4tjes met daarop de aankondiging van een

wedstrijd. Het is een reisje op de Rhein (met h aangezien zowel vertrek als eindpunt op Duits

grondgebied liggen). De Bonner Ruder Verein, opgericht in 1812, organiseert de Europaische

Rhein Regatta over 110 km, van Bacharach stroomafwaarts naar Bonn. Was er bij Theta een

equipe zo gek om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Een ploeg was al vrij snel zeker dat ze dee! zou nemen aan deze wedstrijd. Een ander 5-tal

personen formeerde een ploeg aan de bar, in het MC-hok en in de Mensa. Een gezamenlijke

doelstelling was ook al snel gevonden : het uitroeien van de tocht binnen een redelijke tijd.

Aangezien er geen lange-afstandservaring binnen de ploeg voorhanden was, moest er op korte

tijd hard getraind worden.

Trainingen in de kleinste nummers beperkten zich tot 15 a 16 kilometer, plus een enkele

zwemles, maar in de C4x+ werd meestal gekozen voor een tochtje naar paaltje 0. Onder het

genot van Radio 3 werd er getraind, geoefend met wisselen, en bij een 40 km training werd de

Extran tevoorschijn gehaald, wat niet door aile 5 roeiers/stuur met gejuich ontvangen werd

(Extran op je broek plakt ontzettend).

Naast de preparatie van de roeiers was er ook nog de preparatie van de boot. Aangezien er maar

een wildwater-uitrusting voor een C4x+ bestond moest deze gedupliceerd worden. Vele MG-uren

werden besteed om de juiste vormen uit te zagen, de meest geschikte bezems in de loods te

ontdoen van hun stelen (want die stelen hadden we nodig) en het geheel van een watervaste

laklaag te voorzien.

In de tussentijd was de eerste informatie uit Bonn aangekomen, waaruit bleek dat men zich

moest voorbereiden op bet ergste. Maar voor iemand die een uitdaging zoekt is het een extra

stimulans er eens lekker tegenaan te gaan. In de schaarse telefonische contacten met Bonn

werd verteld dat de stroomsnelheid maximaal ongeveer 10 km/b zou bedragen. Bij een roeisnelheid

van 13 km/h zie je de kant (of andere met de bodem verbonden objecten) voorbijschieten

met de snelheid van 23km/h. Een snelheid waarvan zelfs een acht bij Theta aileen maar kan

dromen.

Na aile voorbereidingen en inkopen togen wij dan, in twee ploegen, waarvan de eerste de boten

mocbt prepareren naar Bacharach. Door een foutje (was het nu de routeplanner, of was bet

gewoon Jos) kregen we een mooi toeristiscb beeld van de Duitse Eifel. Na een korte kennismaking

met andere deelnemers werden alle spatscbermen, waterscbotten, pompen, autobanden,

waterkeringen, taften en weet ik niet wat nog meer gelnstalleerd. Toen we klaar waren, was bet

a! donker en was de rest van de bemanning plus supporters ook gearriveerd in Bacharach. Er

werd gemeinsam Spaghetti gegessen, zoals dat in de aankondiging stond, waarna nog een leuke

112


Competitieroeien

Na korte tijd verscheen de reddingsbrigade, die ons vertelde dat we 8 km verderop bij en

roeivereniging konden aanleggen. Na nog enkele minuten totale verslagenheid zijn we verder

geroeid, waarbij Charles de stuurboordscull van Jos op bakboord gebruikte.

De volgploeg was inmiddels, na lang op ons gewacht te hebben, teruggekomen en op het vlot

van de roeivereniging taxeerden we de schade. Grote krassen op de huid, waterkering gedeeltelijk

gebroken, scheuren in het topboord, twee kapotte sculls, een gebroken spant op vier en een

kapotte rigger op drie (wat zou de bootsman weer blij zijn). Maar we hadden nog geluk gehad,

want met die snelheid hadden we de boot compleet in puin kunnen varen. Na lang overleg

werd besloten de boot zo goed mogelijk op te knappen, riggers 3 en 4 om te wisselen en met 4

personen verder te gaan. Frans offerde zich op om als begeleider langs de kant verder de tocht

te maken.

Na de eerdere verslagenheid werden er nu weer spijkers met koppen geslagen. Om de negatieve

dolhoek die ontstond door met een bakboord paal op stuurboord te roeien te compenseren

werd de dolpen gewoon zwaar gekanteld waardoor de haal weer ongeveer zou kloppen. Met

precies genoeg ijzerdraad en tape werden de spatschermen hersteld en konden we na pakweg

een uur oponthoud weer op weg.

In speedboot-opstelling vervolgden wij onze weg. Immers de achterste roeiersplaats was leeg, en

zelfs het verplaatsen van de drank hielp niet vee!. Ideaal roeien was het niet, maar door de hoog

uitstekende punt doken we absoluut niet meer de golven in. Desondanks hadden we van de

honderden schepen die we tegemoetkwamen of die ons inhaalden nog vee! last. Bij Koblenz

was het nog even spannend onder de bruggen, maar de gevaarlijke staande golven waarvoor we

nadrukkelijk gewaarschuwd waren verschenen niet.

Na alsnog genoten te hebben van de vele mooie uitzichten op het Rhein tal en de aanmoedigingen

van de supporters naderden we Bonn. Ons doe! was voor 6 uur Bonn te halen, daar om die

tijd het spektakel Rhein in Flammen zou beginnen. Om die tijd zouden we het water moeten

verlaten. Waarom dat was werd ons al snel duidelijk. Naarmate we Bonn naderden kwamen we

steeds meer rondvaarthott:n tegen. En deze krengen (het enig juiste woord voor deze drijvende

ellende) produceren golven waar je gewoon niet doorheen kunt roeien. Maar ondanks deze

irriterende vorm van scheepvaart wisten we om 3 minuten over 6 de finish te passeren. Voordat

we er erg in hadden lagen we 300 meter voorbij bet finish-vlot en met veel pijn en moeite wisten

we tegen de stroom in het vlot te bereiken. We hadden het gehaald.

Daarna volgde een lange rustpauze waarin het andere team onze boot ontdeed van overtollige

massa. Zij waren reeds 2 uur binnen en al enigszins bijgekomen van de wedstrijd. Toen Wouter,

Peter en Frans zich met de auto een weg hadden gebaand door de binnenstad van Bonn,

konden we van een heerlijke warme douche gaan genieten.

Tijdens de daarna volgende prijsuitreiking werden de resten van de twee carbo's overhandigd,

samen met T-shirts en een fles sekt als troostprijs. We waren niet eens als laatste geeindigd. Het

andere team wist als beste buitenlandse ploeg, een van de hoofdprijzen in de wacht te slepen,

namelijk een set sculls, waarmee de balans binnen Theta weer in evenwicht was.

114


Competitieroeien

Lag a Ringvaartrega tta 1994

of hoe men in 6 uur en 13 minuten 100 km roeit, een

wedstrijd wint en ook nog een wereldrecord pakt

De voorbereiding:

Vrijdagavond 15 april

Vincent en Erik-Jan zitten na de Mc-avond wat te borrelen en de vorderingen van de beide

dubbelviertjes (Beatrix en Theta) die de Ringvaart gaan roeien, worden uitgewisseld. Het blijkt

dat dubbelvier-zonder geen hoofdnummer is en aileen voor spek en bonen mee kan doen.

Opeens komt het idee van 2 * 4x- = Sx+. De Theta/Beatrix-dubbelacht is geboren.

Nu moet er nog een boot komen, van het niveau stukken beter dan de 'FJ.Philips ', omdat er

anders te weinig feed-back van de boot komt. De scullriggers van de 'Philips' kunnen we na

modificatie wei gebruiken.Vincent zal eens bij Beatrix gaan kijken en Erik-Jan bij Theta.

Maandag 18 april

Voor het eerst dit jaar roeit de Theta-vier naar paal 0. Omdat Eric geblesseerd is roeit Bert mee.

Het loopt nog net niet in de 'Quadriceps'. De 'Donderkil' van Beatrix zit "vol" en op de

'Turfvaart' passen de scullriggers niet. Er moet nu bij Theta druk worden onderhandeld. De

Iichte acht die in de 'Nachste Woche' roeit kan volgens ons ook in de 'SER-pentijn'. De coaches

zien geen problemen, maar de Coachraad Iijkt tegen.

Donderdag 21 april

Weer eens laag gevlogen in de 'Quad' naar 60. Eric roeit weer mee. Het loopt weer als een trein.

Maandag 25 april

Ja, we hebben de 'Nachste Woche'.

Woensdag 27 april

De eerste ploegbijeenkomst. Er worden roeitijden afgesproken. De Philips scullriggers kunnen

zonder veel problemen aangepast worden.

Donderdag 28 april

Als voorbereiding voor de Rhein Regatta hebben we het kanaalleeggezogen in een C-dubbelvier,

20 km binnen 1 uur.

116


Competitieroeien

Zondag 15 mei

's Avonds na de Rio draaien we de zesde en tevens laatste training in de acht. Het loopt wisselend,

soms loeihard en soms gehark.

Dinsdag 17 mei

De opbouwploeg vertrekt halverwege de middag naar Leiden. De hele vooravond wordt besteed

met het Ringvaart klaar maken van de boot. Dit betekent hoge waterkering, elektrische pomp,

comfortabele stuurmansplaats en plakband tangs de riggers monteren. Als het donker is, wordt

in de keuken van Asopos de energiedrank, waar we op roeien, klaar gemaakt. Bert weet het

Asopos ergometerhok om te bouwen tot Theta slaapplaats. Een beetje bluffen doet wonderen.

Woensdag 18 mei

Nog nooit hebben we zo lang geslapen voor een wedstrijd. Als we om half acht opstaan is het

hele eerste blok a! opgeroeid. We hebben er niets van gemerkt. Na een rustig ontbijt (niet te

veel) kan om half tien de boot te water.


,g-------------------------··· alles sal regkom

De race

De start van het wedstrijdveld is om tien uur met 25 boten naast elkaar op de Kaag. Na 2 km

moet iedereen een bochtig slootje in. De dubbelacht van De Laak doet dit als eerste. Wij volgen

op el:n meter, met een Franse dubbelacht vlak achter ons. Dit bumpingracen hebben we zo' n

15 km toegestaan, maar hebben dan mede dankzij onze hogere baansnelheid De Laak ingehaald.

Na een gewaagde actie van stuur Sigo moest De Laak voor de brug wachten, die wij net

gepasseerd waren.

Door het vrij hoge tempo (26-28) is het van start tot finish blijven lopen en bleef bet bij elkaar.

In Leidschendam wordt pas duidelijk dat we naast de winst ook nog bet wereldrecord kunnen

pakken. De laatste 12 km gaan "flat-out".

Bij Laga is nog bijna niemand. De tijd is onwaarschijnlijk snel, 6:13:00 en betekent een nieuw

WERELDRECORD.

Na bet douchen en afmasseren moeten we lang wachten op de macaroni en nog veellanger op

de prijsuitreiking. Dit is een zielige vertoning, waarbij we even een beker mogen vasthouden en

er vervolgens een foto van meekrijgen.

Tbeta/fJeatrix duhhelacbt 1994

Duuk v.d. Knaap, Bert Knegtering, Stan Groenland, Erik-Jan Mol, Rene Nolen, Michel v.d.

Klei, Eric Scholten, Vincent Sijben en Sigo Simons

Supporters (auto: Marjo, Margreet, Elles, fiets: Monika, Agnes,Jos en Peter): bedankt

119


Fuifi:oeien

Sus Antigoon: het geel is minder dan de dorst

der kelen

Het relaas van een jaar waarin een hier nog een gulden

kostte

Het begon allemaal, waar kan het ook anders, aan de bar, ergens in de intro. Een aantal Kcleden

was druk bezig zich danig te benevelen door het drinken van veulsteveul bier. Nu deden

zij dat wei vaker, waardoor zij ruimschoots bekend waren met de uitwerkingen van alcohol.

Deze avond werd echter anders, ja, na deze avond zou hun Ieven nooit meer hetzelfde zijn.

Zoals gebruikelijk werden waarnemingen van de werkelijkheid vager en vager, gevoelens voor

Iicht en donker, links en rechts, hoven en onder vervaagden, er overheerste slechts een ding:

dorst, geweldige dorst. Met het lessen van deze dorst begon de collectieve afdaling naar bet rijk

der schaduwen, de twilight wne (de objectieve, niet spiritueel geinteresseerde waarnemer zou

gewoon een stel dronken apen van hun barkruk zien donderen, maar je moet je natuurlijk wei

voor bet bovennatuurlijke open stellen als het ware).

Tussen de schimmen en geesten uit lang vervlogen

tijden ontwaarden zij plotseling een

fellicht. Angst overviel hen, zo hevig dat zij

bijna hun dorst vergaten. 'Vreest niet', sprak

plotseling een stem, 'ik ben een onschuldig

spook, al eeuwenlang op wek naar verwante

zielen .. ' De angst maakte plaats voor

vreugde: er was contact gelegd met Sus

Antigoon, hij die zijn volk leerde drinken

maar zichzelf dooddronk.

120

Terug in de knalharde werkelijkheid (au!),

besloten zij de nagedachtenis van het spook

uit te dragen binnen de hun dierbare vereniging

door het te adopteren als ploeggeest.

Hierop werd natuurlijk gedronken, vee!

gedronken ('nou nog eentje dan'). Vlot werden

de bijbehorende formaliteiten afgehandeld:

ploegjasjes werden gemaakt en er werd

een antifoam-borrel gepland. Een beschrijving

van deze borrel is helaas niet mogelijk

door de matige respons op onze oproep in


122

't MULDERKE

WAL 7 EINDHOVEN Tel448756

B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ. Kanaaldijk Noord 123,

5642 JA Eindhoven/Holland.

Phone: 040-81 02 75. Wires: HATEEL

Fax: 040-81 02 95


130

BIER

KAART

KOFFIE/THEE

1 CAFE 'DE OUDE ST. JORIS'

2 BIJ THEY EN ONTIJ

3 IEDERE DAG OPEN VANAF 10 UUR

4

5

6

7

8

9

10

DIJKMANSSTRMT 25

TEL 040-114636/122276


Rot:iersh uizt:n

enkele (!) overgebleven consumpties nog wat na te feesten; een tweede feest zat er net niet in.

Overigens is het tapijt een der bewoners, dat onder aandrijving van alcoholische rottingsprocessen

spontaan de benen nam, onlangs vervangen.

De vorige party deed, met als thema de destijds ingevoerde ov-studentenkaart, nog het gevoel

opkomen van een bescheiden knipoog naar Haagse vrienden. De recente festiviteiten, met als

titel 'Drop of Dronder ', geven toch blijk van een wrang bijsmaakje. Wij van Liqorice spreken

dan ook de hoop uit, dat het Haags Paars naast haar jeugdige herstructureringsdrang ook een

constructieve dosis ervaringskennis weet te etaleren, zodat de aanstormende vernieuwingsgolven

ten gunste van een vruchtbaar (roei-)water zijn om te slaan.

134

LIQORICE is:

William "AMADEus" Sniekers

Lennard "ADONIS" Markestein

Volker "sooREILAND" Stronkhorst

Michael "HOT-PANTs" Alink

Wieber "160 BPM" van den Bosch

Jeroen "suzuKI" Spaans

M.A. & W.B.


Roeiershuizen

Gheheylight den Edelen ...

CASA NovA vertegenwoordigde de vereniging dit jaar tijdens:

de UniversiteitsAchtenRegatta, de Asopos Najaarswedstrijden, het Industria-Gala, de verjaardag

van ere-lid ir. R.M. Martir, de Multec Winterwedstrijden, aile Nationale Wedstrijden, de Barbecue

bij de familie Coenen.

CASANovA heeft haar kostbare ruimte ter beschikking gesteld t.b.v.:

49 Theta-commissie-vergaderingen, 41 STROPDAs-diners, 11 ploeghappen, 1 Oudejaarsdiner, l

Nieuwjaarsreceptie.

CASA NovA was goed voor:

6 roeiblikken, 3 stuurblikken, 3 coachblikken, 5 voorzitterschappen, 2 praesesschappen, 1562

pijpjes.

Kortom, het was weer een alleraardigst rustig jaartje. We hopen dat het nieuwe jaar ons wat

meer spanning en sensatie brengt.

Met enige achting groeten wij CASA NovA-minnend Theta,

136

de Residenten: Peter Breman, Bart Coenen, Xander Krap, 1/ja van Wilpe en Mark Brijde.


Hogeschool

boekhandels

Boeken

Dictaten

Boekenbonnen

Tijdschriften

Kantoorartikelen

Faculteit Techniek en faculteit Economie

Rachelsmolen 1

Eindhoven

Telefoon (040) 60 53 26

Openingstijden:

- maandag 1/m vrijdag

van 1 0.30 tot 16.00 uur

- maandagavond

van 17.30 tot 20.00 uur

Faculteit Zorg

Ds. Th . Fliednerstraat 2

Eindhoven

Telefoon (040) 60 59 06

Openingstijden:

- maandag t/m vrijdag

van 09.30 tot 13.30 uur


138

FRITS PHILIPS INSTITUTE

FOR

QUALITY MANACEMENT

TRAIN INC

PROJECT BECELEIDINC

ONDERZOEK EN ADVIES

TEL. 040-47.47.48 I FAX 040-44.76.34


Varia

Het Dilemma van een Modern Gezin

of Hoe een Slim Uitgedachte List in het Water Dreigt

te Vallen.

Als je vroeger in je studententijd hebt geroeid en er daarna mee bent opgehouden, of wellicht

toch nog bij een burgerclubje in de veteranen-acht roeit, dan bekruipt je zo nu en dan bet

gevoel dat je je vrienden van toen weer eens wilt zien. Begrijp het goed, je hebt met hen de

mooiste tijd van je leveo gedeeld, en daar heb je nog veel goede herinneringen aan over gehouden

die je graag zo nu en dan nog eens wilt ophalen.

Maar ja, ieder heeft nu zijn eigen Ieven, met een drukke ingenieursbaan en is over de gehele

wereld verspreid. Sommigen zijn getrouwd met iemand die niets van het roeien moet hebben

(ook dat komt voor), je hebt een gezin. Kortom, het komt er niet van op zondagmiddag in de

auto te stappen en elkaar op te zoeken, en je dreigt elkaar uit bet oog te verliezen.

Hiermee is feitelijk het bestaansrecht van de Stichting Eindhovens Roeifonds gelllustreerd. De

SER houdt erg handig een actuele adressenlijst bij en prikt jaarlijks een datum voor een bijeenkomst.

Je kunt er echter, in een modern gezin, moeilijk bij je kinderen mee aankomen dat dit sentimentcle

gedoe geld kost. Die zien liever die paar tientjes die je je verplicht voelt ieder jaar

tussen kerst en nieuwjaar over te maken, een paar weken eerder uit de schoorsteen vallen. Dus

heb je een smoes nodig om dit financiele aspect te rechtvaardigen. Je zegt dat er boten van

gekocht moeten worden voor een arm studentenclubje. En de doop van zo 'n boot zou dan weer

de reden zijn om naar Eindhoven te gaan en daar per toeval je maten te zien. Een lis tiger plot

is niet eenvoudig te bedenken.

Hiermee is feitelijk het bestaansrecht van Theta aangetoond. Zij vervult dan de rol van het

arme studentenclubje. Bovendien zorgen de roeiers voor wat achtergrondruis bij die ontmoetingen

in de vorm van een wedstrijdje. Erg handig, boor!

Maar laatst sloeg de angst je om het hart! Theta zegt dat ze even geen boten nodig heeft, ze kan

de huidige roeiers wei bedienen met de opbouw van hun vloot zoals die er nu bijligt. En dat

terwijl het SER-Iedenaantal en daarmee het kapitaal tot proporties groeit dat een komplete

nieuwe vereniging van boten zou kunnen worden voorzien (een burgervereniging dan met circa

53 leden, incl. gezinslidmaatschappen). Hoe breng je dit nou geloofwaardig over aan je kinderen?

Namens de Stichting Eindhovens Roeifonds,

142

Thore Ammerlaao


--.g

Nr: Naam: Jaar lid: Elders: 92/93: Totaal:

81 Alphen, M.D. van (Marius) 1977 I

Baren, J.A.G. van (Coen) 1975 I

Bekkers, JAG. Oan) I975

Berg, M. van den (Margot) I993

Bertram, G. (Gabi) I988

Bogaard, M.R. (Mignon) I992

Boogaerdt, W.M. (Wim) 1975 (4)Te'72

Boshouwers, A.H.M. (Guus) 1976 1

Brinke, S.A ten (Saskia) 1993

Buijssen, EJ.P. (Emiel) 1986 1

Chambre, Ph.E. de Ia (Philip) 1975 (I) Ta ' 73

Coenders, I. (lngeborg) I989

Cramer, P.B.A. (Paul) 1975

Dam, E.AM. ten (Ellis) 1984

Doedel, W. (Wim) I980

Dubois, J.E. Ooost) I979

Erning, S.H.M.S. (Sylvia) 1977 I

Faber, O.V. (Oscar) 1988 1

Fasen, P J.M. (Peter) 1979

Goffau, C.T.A de (Corien) 1992

Goutier, M.E. (Theo) 1987

Graaf, C. de (Carolien) I982

Hasselt, M. van (Mirjam) I989

Hegge, RJ.M (Reinier) I975

Hilbers, M.P. (Martin) I979

Koelman, J.M.V.A. (Vianney) I979

Kohne, P. (Pieter) I987 (2) PE'87

Koper, C. (Caroline) I993

Kraan, P.A.M. van de (Paul) I975

Krap, X. (Xander) 1991

Kuperus, F. (Freek) 1975

Liempd, E.P.M. van (Gidi) I978

Markestein, L. (Lennard) I992

Mastbergen, ].A.M. van Oan) I975

Mattemaker, J.C. (Lisa) I992

Meeuwissen, B. (Bart) I991

Melio, P.I. (Peter) I986

Miiskens, M. (Margriet) I993

Overbeeke, P. van (Peter) I987

Peelen, W.P.V. (Wieber) I986

Pelders, K. (Koert) I986

... alfes sal regkom

149


Bijlagen

Nr: Naam: Jaar lid: Elders:

Rens, M. van (Marieke) 1990

Ritsema, H. (Hendriena) 1991

Roos, K. (Kees) 1986

Schaap, C. (Claudia) 1991

Sekeris, N.B. (Nico) 1988

Sijben, J.V.C. (Vincent) 1977

Silfhout, J.A. Oeroen) 1985

Sommer, M.G.M. (Monique) 1980

Termorshuizen, E. (Elderina) 1987

Veugelers, P.P. (Peter-Paul) 1975

Wezenbeek, H.C.F.M. (Eric) 1975

Wijnans, M.A.M. (Marjan) 1984

Wijnant, E.M. (Ellen) 1984

Zwaan, G. (Gerard) 1976

135

Ta = Tachos, Te = Telamon, Tu = Tubantia, PE = Proteus-Eretes

Stuurhlikken 1993/1994

Van Hasselt, M. (Mirjam)

Brijde, M. (Mark)

ISO

1

3

92/93: Totaal:

1

1


Bijlagen

Dames

D8+ 6.55.60 ARB

D4+ 7.45.00 ZRB

D2x 7.49.46 Martini

D2xc 7.49.72 ZRB

LD2x 8.26. 93 ARB

D1x 8.04.00 Martini

LD1x8.21.66 NSRF

152

1994

1991

C. Koper, M. Miiskens, H. Ritsema,

L. Mattemaker, M. van den Berg,

M. Bogaard, C. de Goffau, S. ten Brinke

C. Schaap, B. Schaap, M. van Hasselt,

I. Coenders

1992 G. Bertram, E. Termorshuizen

1990 J. Bonninga (Theta/RIC)

1987 C. de Graaf, M. Sommer

1989 J. Bonninga

1989 M. de Vaan


Bijlagen

Vlootoverzicht.

Theta hanteert een klasse-indeling voor de boten met de niveaus I t/m 5. Globaal houden deze

niveaus het volgende in:

Klasse I t/m 3 zijn wedstrijdboten. Klasse 1 zijn topboten, klasse 2 semi-top boten en klasse 3

zijn trainingsboten c.q. boten voor beginnende wedstrijdroeiers.

Klasse 4 en 5 zijn toerboten. Klasse 4 is voor de gevorderde regioroeier en klasse 5 zijn boten

waar iedereen in mag.

Per boottype zal nu geschetst worden wat Theta heeft liggen. Eerst zullen aile gladde boottypen

aan de orde komen, daarna de overige boottypen, zoals overnaedsche en C-boten. Vermeldenswaardige

bijzonderheden zullen per boot verteld worden en mythologische uitleg van de namen

ter verlevendiging van de vloot. Voor mensen die onbekend zijn met de roeisport: scull

betekent twee riemen per roeier. Indien niets vermeld wordt, wordt altijd boord bedoeld. Dit is

een riem per roeier.

Acbt-met (8+}

Theta heeft nu zes achten. Een acht is ongeveer 17m lang en weegt zo' n 100 kg.

In klasse lligt de SER-pentijn te pronken. Deze boot van Empacher is ons in 1989 in bruikleen

gegeven door de SER. Doper Philip de Ia Chambre is oudlid en stond aan de wieg van de SBR.

In klasse 2ligt de Ontdekker. Deze Empacher uit 1984 is genoemd naar Wisse Dekker. Doper

Verheken was secretaris van de raad van bestuur van Philips.

De Schellenbacher uit 1992 ligt in klasse 3. De Nachste Woche is gedoopt door H. Roumen,

secretaris van het college van Bestuur van de TUB. Bij Proteus ligt een 4+ met dezelfde naam.

Beide boten danken hun naam aan het veelvuldig uitstel van de levering door de fabrikant:

'Nachste Woche werd es fertig sein! ' .

Eveneens in klasse 3 ligt een acht die door Jo Kantelberg afgebouwd is in 1994. Deze Fisoinbouw

heeft voorlopig van de MC de naam Nero gekregen naar de Romeinse keizer (of was het

toch een kat).

In klasse 5 liggen de bejaarde tantes: de P.F.S. Otten en de F.J. Philips, respectievelijk boten uit

1960 en 1961, beide van Empacher. De Otten was de eerste acht van Tachos. Doper Otten was

de president directeur van NY Philips. De Philips, gedoopt door de president van Tachos, is

geschonken door een gloeilampenfabriek uit het zuiden des lands. De Philips kan ook scull

opgeriggerd worden en is sinds kort voorzien van een aerodynamisch uitgevoerd vinnetje en

roertje.

Vier-met (4+)

Viertjes kunnen verdeeld worden in twee gewichtsklassen: Iicht en zwaar. Theta heeft de volgende

Iichte vieren: Cyclops, Sneeuwwitje, Oranje, Sirene, M. Boon-van Kol en de Herman

Dorgelo. Zware viertjes zijn: Diomedes, Kees Roos, Quadriceps en de Jan Paagman.

154


--.g-------------------------··· alles sal regkom

In klasse 1ligt de Diomedes, een Empacher uit 1987. Diomedes was de koning van Argos, een

Griekse held in de Trojaanse oorlog. Vee! boten van Theta zijn vernoemd naar held(inn)en uit

deze oorlog. De Diomedes is gedoopt door Dhr. Notermans.

In klasse 2 ligt de Cyclops, een Stampfli uit 1980. De Cyclops is gedoopt door Dhr. G.W.B.

Borrie, oud-burgemeester van Eindhoven. Cyclopen waren een-ogige reuzen, zonen van Poseidon,

bekeod uit de Odyssee.

Ook in klasse 2 ligt een Janousek uit 1993 nog te wachten op een doopnaam.

Voorlopig draagt zij de naam Sneeuwwitje. De Oranje ligt in klasse 3. Dit is ook een Stampfli

uit 1980. Voor bet voeren van de naam Oranje is toestemming gevraagd en gekregen van bet

Koninklijk Huis. Doopster was mevr. Pannenborg, echtgenote van een Philipstopman.

De Sirene, eeo klasse 3 Schellenbacher uit 1990, is gedoopt door Dhr. Scherf die wethouder van

sportzaken is. Sirenen zijn half vrouwen, half vogels die met hun gezang slachtoffers naar de

godin van de onderwereld lokten. Bekend uit de Odyssee.

Het derde schip in klasse 3 is de Kees Roos. Het huidje is gekocht van Fiso en de boot is

ingebouwd door bootsman Jo Kantelberg. De boot is gereed gekomen in 1993. Het schip is

gedoopt door de ouders van Kees Roos en voorgeroeid door bet 13e. Kees Roos was een actief

lid van Theta, gestorven aan leukemie.

De Herman Dorgelo, een dubbel-vier-met (4x+) is eeo scull-boot uit 1973 van Donoratico. Het

schip is genoemd naar Herman Dorgelo, oprichter van Tachos, ter ere van bet 12 jarig bestaan

van Tachos. De boot is in 1978 totaal gereviseerd. De doper was mevr. Dorgelo, moeder van

Herman Dorgelo.

In klasse 4 ligt de Quadriceps. Het huidje is van Gehrmann en de boot is ingebouwd door Jo

Kantelberg in 1982. De boot is gedoopt door Dhr. van der Linden, penningmeester van de SSE

en directeur van de Rabobank.

Verder ligt in klasse 4 de Jan Paagman, een Empacher van 1961. Doper is de vader van Jan

Paagman, die een actief lid was, omgekomen bij een motorongeluk. De Paagman kan ook scull

opgeriggerd worden.

De M. Boon van Kol is een klasse 4 Empacher uit 1963. De boot is genoemd oaar mevr. Mies

Boon- van Kol die bij autoritten een Tachos-bestuurslid als chauffeur had. Tevens was ze 'vriendin

' van de vereniging. De Boon is door de schenkster zelf gedoopt.

Vier-zonder (4-)

Deze boten hebben geen stuurmanplaats en zijn derhalve ongestuurde boten. Het is wei mogelijk

om een roeier te Iaten sturen waarbij bet roer bediend wordt via een sturend-voetenboordsysteem.

In klasse 1 ligt de Elektra, een zware Empacher vier-zonder uit 1990. Dit topschip is gedoopt

door Hein Vergeer, ex-WK schaatser en sponsor. Elektra was de dochter van Agamemnon en

Klytaimnestra. Ze was de zus van Iphigeneia en Orestes.

In klasse 2 ligt de Aphrodite. Dit is een Iichte vier-zonder van Stampfli uit 1979. Aphrodite is

de godin van de liefde en de vrouwelijke schoonheid. Doper Erkelens is oud-rector magnificus.

De boot is tweedehands gekocht.

155


Bijlagen

In kJasse drie ligt de Iphigeneia. De Iphigeneia is een zware Gehrmann uit 1973. lphigeneia is

een dochter van Klytaimnestra en Agamemnon. Ze werd zogenaamd geofferd aan Artemis voor

een behouden vaart van de Griekse vloot naar Troje.

Dubbel-drie (3x)

Dubbel-drie is een nummer waarin drie scull-roeiers zitten, zonder een stuurman. Dit is geen

gangbaar nummer in de roeisport. Theta bezit 1 exemplaar, in kJasse 4, namelijk de Periboia.

De Periboia was oorspronkelijk een twee-met, maar is in 1989 omgebouwd door bootsman Jo

Kantelberg tot een dubbel-drie(-zonder). De Periboia is een Gehrmann uit 1968.

Twee-met (2+)

Theta heeft twee gladde twee-metten.

In klasse 3 ligt de Klytaimnestra. De Klytaimnestra is een Gehrmann uit 1973. Doper was Dhr.

J.J. Huygen, voorzitter van de raad van bestuur van de SSE. Klytaimnestra vermoorde haar man

Agamemnon omdat zij dacht dat deze haar dochter lphigeneia had geofferd.

De J.G. Slotboom ligt in klasse 4. De Slotboom is een Empacher uit 1961. Dhr. Slotboom was

van 1958 tot 1961 hoogleraar stromingsleer aan de TIJE. De boot is gedoopt door diens echtgenote,

mevr. V. Slotboom.

Twee-zonder (2-)

Ook bij de twee-zonders maken we onderscheid tussen Iichte en zware boten. Bovendien maken

we onderscheid tussen scull- en boordboten. Lichte twee-zonders zijn: de Theseus, de Athena,

de Artemis en deJac. Zware twee-zonders zijn: de Ariadne, de Medea, de lasoon, de Thaleia

en de A. Goudeket, waarbij de laatste twee scullboten zijn. Tevens is in 1994 een twee-zonder uit

Letland aangekomen, die als voorlopige naam KpaCHrui IllanO'IKa (Roodkapje) heeft gekregen.

De Ariadne is een klasse 1 schip. De Ariadne is een Empacher uit 1991. De boot is gedoopt door

Jacques de Mooij, circuittrainer van Theta.

Ariadne was een dochter van Minos en verliefd op Theseus . De Ariadne kan ook scull opgeriggerd

worden.

Eveneens in klasse 1ligt de Theseus, een Stampfli uit 1986. Theseus was een Atheens koningszoon

die Minos ' stier, Minotaurus, versloeg. Doper was Dhr. Pijnen. De Theseus kan ook

scull opgeriggerd worden.

In klasse twee ligt de Athena, een Stampfli uit 1981. Athene was de godin van de Oorlog. De

boot is gedoopt door Dhr. Ackermans, oud-rector magnificus van de THE

Een Gehrmann uit 1972, de Medea, ligt in klasse 3. Dit schip is gedoopt door J.C. Nolte,

directeur van Nolte. De Medea was een geschenk van een aantal Eindhovense bedrijven, o.a.

Nolte. Medea was de gemalin van Iasoon. De boot is gedoopt als Medema. De Medea kan ook

als scull-boot gebruikt worden.

156


Bijlagen

De Tachoontje, een Stampfli van 1963, ligt ook in klasse 3. De Tachoontje is gedoopt in hotel

Cocagne ter ere van het eerste lustrum van Tachos. De doper E. van Dijk, was jarenlang Tachos'

skiffkampioen.

De Eros, een klasse 3 schip uit 1985, is een casco van Hasle dat ingebouwd is door bootsmanJo

Kantelberg. Eros is de god van de liefde (met pijl en boog). De Eros is doorzichtig.

De Era en Helena, beide in klasse 4, zijn eveneens casco's van Hasle, ingebouwd door Jo

Kantelberg, beide in 1986. Helena was de vrouw van Menelaos, een Spartaanse koning. Ze werd

geschaakt door Paris, wat het begin van de Trojaanse oorlog betekende. De Helena is gedoopt

door Dhr. van de Mespel.

De Castor is een Hasle skiff uit 1978. Castor is de tweelingbroer van Pollux, die ook bij Theta

heeft rondgedreven. Castor en Pollux waren, zelfs na de dood nog onafscheidelijk. Castor was

paardenmenner en werd gedood na een vrouwenroof. De Castor, nu een klasse 4 schip, is

gedoopt door Dhr. van der Lee, oud-burgemeester van Eindhoven.

In klasse 4 ligt tot slot de Orestes, een Gehrmann uit 1973. Orestes, een zoon van Agamemnon,

vermoordde met zijn zus Elektra zijn moeder Klytaimnestra omdat deze zijn vader had omgebracht.

Na een botsing in 1987 grotendeels gereviseerd.

In klasse 5 liggen twee polyester skiffjes van Gehrmann, namelijk de rode Catch up, uit 1987,

en de blauwe Pions uit 1981. Doper van de Pions was Mevr. Helmi, assistente van roei-arts

Martens.

Overnaedsche vier-met (Ov4+)

Een overnaedsche boot is opgebouwd uit 5 gangen, waarvan elk met koperen spijkertjes op de

volgende is vastgespijkerd. De overnaedsche boot is de voorloper van de glad de boot. Omdat de

gangen met de hand verspijkerd worden, zijn ze erg duur geworden en worden ze tegenwoordig

bijna niet meer gemaakt. Een vervanger voor de overnaedsche boot lijkt de B-boot te worden.

Deze is net zo breed als een overnaedsche, aileen heeft de B-boot een gladde huid. Theta heeft

in tegenstelling tot vee! andere verenigingen in Nederland nog vee! overnaedsche vieren liggen,

namelijk 5. Aile boten zijn klasse 5 boten.

De Agamemnon is een boot uit 1965 van bootsbouwer Hes. De Agamemnon is gekocht van

RARe en in 1990 volledig gereviseerd door boots man Jo Kantelberg. Agamemnon was een Griekse

aanvoerder in de Trojaanse oorlog. Hij offerde zijn dochter Iphigeneia en werd daarom na

terugkeer door zijn vrouw Klytaimnestra vermoord. De boot is gedoopt door de voorzitter van

RARe.

De Laomedon is een boot van De Hoop uit 1960. Laomedon was een Trojaanse koning, en

vader van Hesione en Priamus.

De Orion is een boot van 1957. De boot is gedoopt door Dhr. Blom in 1978. Orion was een

groot jager. Hij werd door Artemis gedood nadat hij liefde opvatte voor een andere god in (Eos).

DeL. Schepers is een Empacher van 1960. Doper van Weezel was wedstrijdbaas en doopte i.p.v.

ir. L. Schepers, directeur van Shell.

De Xutos is een Hes-boot uit 1963. Xutos is oud-grieks voor (pijl)snel.

158


------------------------··· allcssal rcvkom

---.J c·

Gvier-met (C4+)

C-boten zijn bredere boten dan ovemaedsche boten. Een C-boot heeft een gladde huid. Theta

heeft de beschikking over 6 C-vieren, waarvan er twee, namelijk de W. Rodenhuis en de B. van

Wijk, scull opgeriggerd kunnen worden. Aile C-vieren liggen in klasse 5.

De SERendip is een Schellenbacher C4+ van 1993. Deze boot is aan Theta in bruikleen gegeven

door de SER. SERendip is afgeleid van serendipteit, wat staat voor het verschijnsel dat zich voordoet

wanneer men naar het ene zoekt en het andere vindt en vervolgens met dat ander heel

gelukkig is. Op vergelijkbare wijze kunnen we de ervaringen van vele niet-wedstrijdroeiers

omschrijven. Ze worden lid om af en toe een baantje te roeien en eindigen vaak met aktief

commissiewerk. Doper Paul Lindelauf.

De Amo is een boot van 1980. De huid is atkomstig van Gehrmann en bootsmanJo Kantelberg

verzorgde de inbouw. De Ayaccus III en de Jo Kantelberg zijn ook gemaakt van huidjes van

Gehrmann en ingebouwd door Jo. De Amo is gedoopt door Dhr. de Haas, oud-voorzitter van

de SSE.

DeJo Kantdberg is van 1982. Doper was Dhr. van der Linden, die penningmeester was van de

SSE en directeur van de Rabobank.

De Ayaccus III kwam gereed in 1984. De boot is gedoopt door roeigezelschap Ayaccus. Ayaccus

I was een Ov4+ en Ayaccus II is de roeibak in het vlot. De naam moet niet verward worden met

Aiakos, een zoon van Zeus en grootvader van Achilles. De naam Ayaccus is gekozen omdat die

de toestand van de boot zo treffend weerg(a)(ee)f(t).

DeW. Rodenhuis en de B. van Wijk zijn Empachers uit 1960. De doper van deW. Rodenhuis,

Dhr. Rodenhuis, was voorzitter van Beatrix. Doper van de B. van Wijk, Dhr. van Wijk, was lid

van bet comite waterbelangen en sectie sport.

Overige tweetjes (Ov2+, D2+, Dx2+, C2x)

Theta heeft de beschikking over een redelijk uniek nummer in Nederland: ovemaedsche tweemet

(Ov2+). Voor beschrijving van een ovemaedsche boot zie ovemaedsche vier-met. De Twistappel

is een Pirsch van 1968. De Twistappel was oorspronkelijk Henkje gedoopt. Na een

lange twist over persoonsverheerlijking van het 13e bestuur (bijgenaamd Henkje) is de boot per

AV-besluit omgedoopt.

Verder heeft Theta een C-dubbel-twee in de loods liggen. De Hernia is gemaakt van een huid

van Gehrmann in is ingebouwd door Jo Kantelberg. Het was de tiende inbouwboot van Jo. De

boot is gereedgekomen in 1987. De Hernia is een ongestuurde boot en kan zowel boord als scull

opgeriggerd worden.

Verder heeft Theta nog twee D--tweetjes. D-boten zijn nog breder dan C-boten. De beide Dboten

of ook wei tubs genoemd, zijn van Polyester gemaakt. De boordboot (D-twee-met) is de

Wammes Waggel. De Wammes Waggel is een Empacher van 1963 en gedoopt door oud-rector

magnificus van de TilE. Zijn bijnaam was Wammes Waggel. De andere is een scull-boot. De

Tachos is een Empacher uit 1960 en was destijds de eerste polyester tub in Nederland. De

Tachos is aangeschaft van de opbrengsten van de verkoop van luciferdoosjes.

AI deze tweetjes liggen in klasse 5.

159


Bijlagen

B-een (Blx)

Als vervanger c.q. opvolger van de overnaedsche skiff is de B-skiff gelntroduceerd. Deze skiff is

iets gemakkelijker dan de polyester skiffjes, maar heeft nog wei enige uitdaging door zijn

moeilijkheidsgraad, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een C-skiff. De B-eentje is een Schellenbacher

van 1993 en is gedoopt door Dhr. Jacques van de Bosch, directeur van het sportcentrum,

en ligt in klasse 5.

Overig

Theta heeft nog een Wherry twee-met, de Willem van de Sommen, genoemd naar een bekend

medewerker van het sportcentrum. Deze boot is niet meer in gebruik net als de Aias, een gladde

twee-met. Aias was een Griekse held in de Trojaanse oorlog, zoon van Telamon. Hij werd

krankzinnig toen niet hij maar Odysseus de wapenuitrusting van Achilles kreeg toegewezen en

pleegde daarna zelfmoord.

Verder heeft Theta nog een stalen viet, genaamd De Faas.

Theta beschikt ook nog over een roeibak in het vlot, de Ayaccus II genaamd en over 3 ergometers.

De band ergometer heet de King Smurf en de Concept II heet de King Smurf II.

160


-.g ------------------··· allessalregkom

Adverteerdersindex

AOR

DeliHTL

Frits Philips Institute for Quality Management

Hoek Loos

Hogeschool Boekhandel

Kingdom Computers

Leeuw Bierbrouwerijen

Cafe Het Mulderke

Cafe De Oude Sint Joris/Cafe Strauss

Chinees-Indisch Restaurant Peking

Rabobank

Ron's Textieldrukkerij

't Snabbeltje

Snookercentrum Keizersgracht

TV Boekhandel

Job Kleding Wielenga

78

122

138

12

137

144

29

122

130

77

30

78

94

94

77

144

161


Colofon

Jaarboek 1993/1994 der Eindhovense Studenten Roeivereniging Theta

E.S.R. Theta

Verenigingsaccommoda tie:

Kanaaldijk Noord 13

5611 DH Eindhoven

Tel: 040-438853

Correspondentieadres:

Postbus 190

5600 AD Eindhoven

bankrelaties:

Rabobank: 15.01.04.294

Postbank: 10.71.229

Het jaarboek 1993/1994 is mede tot stand gekomen dankzij de financiele bijdragen van ARAM

Autoruiten, Jongeo.eel BY en de adverteerders. Onze speciale dank gaat uit naar Harald van

Arkel van Chipmunk International voor het ter beschikking stellen van een fraaie laserprinter.

Verder willen wij mevrouw Pols van het Zuidafrikaans lnstituut in Amsterdam bedanken voor

de hulp die zij ons geboden heeft bij bet onderzoeken van de achtergronden van bet thema.

Het jaarboek is gezet in Garamond. Voor de opmaak is gebruik gemaakt van MS Word 6.0 en

Aldus Pagemaker 5.0. De illustraties zijn ingescand met apparatuur van het TUE Rekencentrum

en waar nodig bewerkt met Corel Photopaint.

De afbeeldingen van de schepen op de titelpagina 's zijn overgenomen uit het hoek 'Oud­

Hollandsche Scheepen ' . Het klokje (ja, dat is bet) bovenaan de pagina ' s is ge'inspireerd op het

schilderij 'The Persistence of Time' van Salvador Dali.

De Zuidafrikaaose teksten die over het hele boek verspreid staan, zijn overgenomen uit de

bloemlezingen 'De hedendaagse Afrikaanse Letterkunde ' van prof. dr. Abel Coetzee en uit

'Zuidafrikaanse Letterkunde ' van dr. F.EJ. Malherbe.

De Commissie Pik Donker bestond uit:

Koen Schoonus, Alexander TerHorst, Peter Leijnse, Mario de Cooker en Mendy Meeuwsen

'Om doeltreffend te lieg, moenie die waarheid heeltemal omdraai nie:

hou hom skuins ·

More magazines by this user
Similar magazines