Views
5 years ago

VeBrüeuflaaocü li, pwi aai Se oiSerlie opoeSi Ser vrouwen.

VeBrüeuflaaocü li, pwi aai Se oiSerlie opoeSi Ser vrouwen.

VeBrüeuflaaocü li, pwi aai Se oiSerlie opoeSi Ser

ARCHIEF B.S.P. GENT-EEKLO 6e Jaargang. 3 DECEMBER 1898. No. 10. DE mm T VeBrüeuflaocü li, pwi aai Se oiSerlie opoeSi Ser vrouwen. Wij vrouwen van den nieuwen tijd zijn verplicht elkander bij te staan. Vereenigd konden wij de wereld overwinnen. Hoofdagente voor België: Redactie en Administratie: Drukker en Hoofdagent v. Holland EMILIE CLAEYS. N. VAN KOL. H. MASEREEUW. Kleistraat 95, Gent. Prinsenhage, bij Breda. Binnenrotte 50, Rotterdam. Hebt tizelf het laatst lief. Mrs. MASSINGBERD. Inhoud: Tot lijden geboren. — Wet op Vrouwenarbeid. — Strafzaak Gorinchem. — Lectuur. — Over het vaderschap. — Bericht. — Correspondentie. Tot lijden Jeboren- Wie wil mij helpen, in goed vertrouwen op mijne eerlijkheid, om aan eene tot lijden geborene, die ik niet noemen mag, eene Kerstgave te bereiden? Het is eene vrouw uit de arbeidende klasse, eene vrouw die door gaven van hart en verstand had kunnen worden tot 'een der meest invloedrijke voorvechtsters van alle groote vraagstukken van onzen tijd, maar die door de armoede, die zoo menig talent onder zorgen begraaft, al haar krachten van lichaam en geest hoofdzakelijk moet wijden aan — de zorg om het bestaan van haar en de haren. En ondanks die nijpende zorgen was haar hart altoos bij die vraagstukken, en gaf zij er van haar kracht en tijd aan zoovéél zij kon, ja — meer dan zij kon. Sinds jaren ken ik haar. Haar kennismaking met mij was een lichtstraal in een leven, waarvan ik de duisternis, de bitterheid, de smart en de zorgen eerst allengs leerde ontdekken, want groote zielen klagen niet licht. Een tijdlang scheen het alsof de zon ging , schijnen in dat droeve leven. Maar weldra kwamen de wolken weer, die geen vriendschap bezweren kon. Duisterder en droever dan ooit werd dat leven, dat zich zoo dicht bij het mijne afspon. Het deed en doet mij onophoudelijk denken aan die machtige grieksche tragödiën, waarin de held letterlijk wordt vervolgd door zijn noodlot, en waarin zoowel zijn menschelijke fouten als zijn deugden samenwerken om den sla ; voor te bereiden, waaronder hij ten slotte bezwijken moet. Nooit zag ik iemand zoo in vollen zin tot lijden geboren. Alles wat een mensch, inzonderheid eene vrouw, treffen kon, dat trof haar. Telkens als ik dacht: „nu is zij toch aan het einde der reeks van rampen, meer is niet mogelijk," dan ving er, tot mijn ontzetting, weder een nieuwe reeks aan. Ik kan ze niet noemen, die rampen. Trouwens het zou een opsomming zonder eind worden. Onlangs scheen er een tijd van verademing Abonnementsprijs per jaar f 1,50 == fr; 8,00, bij vooruitbetaling. — Losse nummers 3 et. te komen. En de veerkrachtige natuur, voor één oogenblik ontheven van den druk, hernam hare rechten; — en haar werk doende, hief zij onwillekeurig een liedje aan. Maar, — let nu op de diepte van klassieke noodlots-poëzie, die er verborgen ligt in de eenvoudige woorden, die zij mij schreef: „ik schrok van mijn eigen stem, en ik zweeg maar spoedig uit vrees van het even sluimerende noodlot weer wakker te maken." Deze woorden zeggen oneindig meer dan ik in een heel artikel zeggen kan. 't Noodlot behoefde niet wakker gemaakt te worden, 't Werd van zelf wakker. Een nieuwe reeks rampen heeft zich ingezet, en deze behooren tot de zwaarste die haar treffen konden. En altijd zag ik haar, onder al haar lijden, moedig, geduldig, groot, vol van dien onuitbluschbaren levensmoed die het kenmerk is der niet-alledaagsche zielen. Altoos zag ik haar vol medegevoel voor de smarten en rampen van anderen, vol edelmoedigheid zelfs jegens degenen, die haar niet begrijpende, haar bitter hadden gegriefd of smadelijk bejegend. Tallooze malen nam ik waar dat zij zich zelve te kort deed, om haar weduwe-penninkske te offeren aan eene zaak van eenvoudige liefdadigheid of van algemeen belang. Zoo iemand, dan heeft deze recht op de sympathie van edeldenkenden. Reeds meermalen had ik plan die sympathie te wekken en er aan te vragen eenig stoffelijk bewijs, — want in het leven der armen gaat zedelijk en intellectueel lijden zoo menigmalen gepaard met stoffelijke ontbering van allerlei aard. Maar er waren bezwaren. Vooreerst is hier eene edele fierheid te kwetsen, en dan - ik kan in dit geval niet wn'zen op een van die feiten, die gewoonlijk het publieke mededoogen wekken : een onrechtvaardig vonnis, een boycot wegens beginselen, een ongeluk bij den arbeid enz. enz. O, zij heeft wel analoge dingen op haar „staat van dienst", maar als ik die noemen wilde, dan moestik ook haren naam noemen, en dat mag ik niet. Dien mag ik alleen onthullen aan de twee of drie vrouwen, die het ontvangst-bewijs der gelden zullen verifieeren en voor gezien teekenen, welke 2 of 3 vrouwen later in „De Vrouw" zullen worden vermeld. Neen, ik kan hier niets doen, dan te wijzen op den toestand van een arm menschelijk wezen, schier bezwijkend onder de slagen van een noodlot dat speciaal haar schijnt te hebben

T DE VROFW Veertoilaaiscï Uil, le ï i aai u oierliiGopeaïi in vrouwen.
DE TROUW VeertienflaaEscü li, pijl aai la Mam Ier arieilenfle vrouwen
YBÜW li M ep te arleiüMö vronwen.
April - Protestantse Vrouwen Organisatie
November/december - Protestantse Vrouwen Organisatie
Langzaamaan meer vrouwen in top Saxion - Sax.nu
November - december 2012 - Protestantse Vrouwen Organisatie
November/december - Protestantse Vrouwen Organisatie