DE LEGERKWESTIE

digital.amsab.be

DE LEGERKWESTIE

Qngeteekende brieven worden niet opgenomen.

AANKONDIGINGEN :

Prij» volgens tarief voorop te betalen.

DE LEGERKWESTIE

Sedert twintig jaar namen de uitgaven

voor het leger aanzienlijk toe,

en met reden mag men zich afvragen

wat er is geworden van de beloften

der leiders van de rechterzijde, die

inderüjd opkwamen tegen de krijgsuitgaven

der liberale partij, plechtig

verklaarden dat zij de Begrooting van

Oorlog wilden brengen op 25 millioen

frank, en aan de liberale regeermg

geen man, geen kar.on, geen cent

daarboven zouden geven !

Welke zijn de wezenlijke kosten die

ons land voor zijn leger draagt?

Om nauwkeurig 1 te antwoorden op

dergelijke vraag, hoeft men verschillende

begrootingen, waarop krijgsuitgaven

voorkomen, van nabij te beschouwen.

Zoodoende, geraakten wij tot den

volgenden uitslag :

Begrooting van Oorlog

• . fr.

Begrooting der Gendarmerie

Militaire pensioenen. .

Vergelding der miliciens

Rente voor krijgsdienstbaarbeden

. . . .

Aandeel der Begrooting

van de Openbare

schuld voor buitengewone

krijgsuitgaven

(350 millioen) . . .

Prijs per Anmm«r 2 e«nti«men

Sooi&lietiecla. w eelsJolacL -voor de ArrondiBsementen 3E£ortrijJK en leperen

55,350,000

8,724,000

5,477,000

14,031,000

85,000

11,400,000

Te samen fr. 95,067,000

Is dat geene overgroote uitgave,

buiten alle verhouding, wanneer men

bedenkt dat België een onzijdig land

is?

De uitgaven voor den oorlog

alleen, of om het juister te zeggen,

voor 'slands verdediging, overtreffen

diegene welke men het land

oplegt voor de Begrooting van Justitie,

van Birinenlandsche Zaken, van

Openbaar Onderwijs, van Landbouw,

van Nijverheid en Arbeid samen.

Per inwoner, bedraagt de uitgave

meer dan 14 f'rark.

Met uitzondering van Frankrijk,

Duitschland en Engeland, besteedt

België het meest aan zijne verdediging,

en nog zijn de heeren militaristen

niet tevreden !

Ziehier het bedrag der jaarhjksche

uitgaven, met inbegrip der buitengewone

uitgaven in vredestijd, per

inwoner :

Zweden en Noorwegen

Italië

Spanje

Denemarken . . .

Oostenrijk-Hongarije

te*

fr. 12.80

12.50

10.50

9.50

9.10

RuslancJ

Griekenland

Portugal .

Roumenië .

Zwitserland

Bulgarije .

Turkije

Servië . .

RED AKTIE :

Aug. DEBUNNE, « Volkshuis », Koningstraat, Meenen

ADMINISTRATIE :

VOLKSRECHT, St-Jansiaan, Kortrijk

8.60

8.60

8.30

7.80

7.80

6.40

6.40

6.30

't ls onbegrijpelijk dat een land als

het onze goedgunstig zooveel millioenen

besteedt aan zijne verdediging.

En ware België, dat zich dergelijke

opofferingen getroost, er dan nog

zeker van dat het zijn grondgebied

kan vrijwaren, in geval van vijandelijken

inval ! Doch neen. De meest

bevoegde krijgskundigen zijn van oordeel

dat, moest morgen ons land

worden overrompeld door een onzer

machtige naburen, onze arme dappere

soldaten door de overmacht

zouden worden verpletterd !

Daarenboven is de toestand des

legers uiterst betreurenswaardig. Een

aantal officieren verblijven in den

vreemde en zouden, in geval van

mobielmaking, aan de oproeping niet

beantwoorden. Vele anderen bekleeden

sedert, jaren sedentaire of bijzondere

betrekkingen. Sommigen stonden

nooit aan 't hoofd van hun commando

of van hun dienst. De reserveofficieren,

in 1887 tot stand gekomen,

vervoegden nooit hunne eenheid en

zouden, in geval van oorlog, worden

ingelijfd bij de werkdadige compagniën.

1,400 onderofficieren en kaporaals

zijn geen 19 jaar oud !

Er valt niet ernstig a?.n te denken

om van deze jongelingen kaders te

vormen voor manschappen van 20 tot

33 jaar. Nadat onze miliciens met

onbepaald verlof zijn weggezonden,

blijven zij nog tien jaar ingeschreven

Wij hebben reservevrijwitligers van

meer dan 33 jaar, die aan de Regeering

de fabelachtige som van 40 frank

per jaar kosten! Het vmagstuk der

Antwerpsche vestingwerken is nog

niet opgelost. Het komt opnieuw ter

spraak telkenmale er in Antwerpen

verkiezingen plaats hebben voor de

Wetgevende Kamers. De artillerie

bezit nog niet het nieuw snelschietend

materieel. Zij verkeert in een tastbaren

toestand van minderheid tegenover

onze naburen, Eindelijk, onze

getalsterkte op vredesvoet bleef in de

laatste jaren vele duizenden manschappen

beneden de wettige getalsterkte

!

Is het niet onvergeeflijk dat men,

in zulke voorwaarden, voor het

onderhoud van een leger dat niet in

staat is gesteld om den geboortegrond

te verdedigen, het grootste gedeelte

uitgeeft van de geldmiddelen, door de

Regeering aan het land gevraagd?

In alle landen vraagt de socialistische

partij om afschaffing der legers

en inrichting van het internationaal

scheidsgerecht, tot regeling der geschillen

tusschen volkeren. In de

laatste jaren vonden deze vredelievende

denkbeelden veel bijval, en stellig

is het dat, naarmate het arbeidend

volk erns'iger zal vertegenwoordigd

zijn in de parlementen, het bestaande

stelsel, zoo schadelijk voor de volkeren,

allengskens zal veranderen, om

te leiden tot vreedzame regeling der

geschillen tusschen de mogendheden.

Doch, in afwachting van die betere

tijden, erkent de socialistische partij

dat ieder land verplicht is te zorgen

voor zijne eigene verdediging. En om

die verdediging doelmatig en tevens

goedkoop te maken, stelt zij voor om

de gewapende natie in te richten,

naar 't voorbeeld van wat sedert vele

jaren in Zwitserland bestaat, want

het stelsel der militiën geeft aan dat

land in tijd van vrede de minste offers

van geld en manschappen.

Jaarlijks verteert België 95 millioen

frank, om in geval v?n oorlog

te beschikken over 220,000 man, met

inbegrip van de burgerwacht.

Daarentegen verteert Zwitserland

slechts 2b millioen per jaar, en kwam

zijne veiligheid in gevaar, het zou

mogen rekenen op 500,000 verdedigers

: 150,000 keursoldaten, 87,000

iandwehren 277,000 landsturm.

Het stelsel der militiën is dus onbetwistbaar

het goedkoopste en zekerste,

inzonderheid voor kleine landen als

België.

Waarom ontmoeten zijne voorstanders

dan zooveel tegenstand tegen

zijne invoering ?

De militaristen van beroep bestrijden

het stelsel der militiën, omdat

daarmede een einde zou komen aan

de heerschappij van den staf en van

de willekeurig overdreven kaders (1),

die meerendeels prettige eerebaantjes

zijn voor edelmans- of burgerszonen.

Hunnerzijds bestrijden de behoudsgezinde

bewindslieden het stelsel der

gewapende natie en geven de voorkeur

aan staande legers, omdat het,

naar hun oordeel, hoofdzaak is de

overmacht der rijke standen te handhaven,

'slands verdediging komt

maar in de tweede plaats. Van de

twee vijanden, vreezen zij het meest

den binnenlandschen, en wat onge-

(i) In het Belgisch leger telt men Un officùr voor

tien onderofficieren, korporaals of soldaten; éin

ambtmaar beambte of burgerlijk agent voor twaalf

korporaals en soldaten; Un onierofficitr voor zeven

korporaals en soldaten.

i jaar . .

6 maanden

ABONNEMENTSPRIJS :

fr. l.S*

looflijk mag heeten, zij roepen [de

ellendigste klasse der bevolking op,

om het leger te vormen dat hunne

eigendommen en voorrechten moet

verdedigen ! - ' i-

L. BERTRAND,

volksvertegenwoordiger.

Staatsbedienden !

Handen uil de Mouwen !

De strijd voor het bestaan teekent zich van

dag tot dig scherper af.

De kapitalisten, misbruik makend van de

machienen, — door deze aan te wenden ten

nadeele der werklieden — werpen onmeedoogend

heele menschenscharen werkeloos de straten

op.

Daarom tracht elk tegenwoordig een plaatske

aan den Staat te bekomen.

« 't Is toch zeker », zeggen de menschen,zonder

verder te onderzoeken in hoever het lot

dezer slaven beter is.

Wanneer de staatsbedienden klagen, antwoordt

de minister dat zij de gelukkigen onder

de gelukkigen zijn, en om zijn gezegde te staven

beroept hij zich op de arbeidskrachten die zich

aanbieden voor soms enkele plaatsen.

Maar het personeel begint te begrijpen dat

met slaafsch en gedwee te zijn het nooit verbeteringen

bekomen zal. Het maakt meer en

meer zijne grieven bekend bij middel der bladen

om' stoffelijke verbeteringen en meer vrijheid

te bekomen.

Want niettegenstaande de grondwet aan alle

belgische burgers het recht verleent zich te

vereenigen, is het aan de bedienden van het

spoor verboden eene vakorganisatie te vormen

om hunne belangen te verdedigen.

Dus, één ministerieel besluit berooft 75,000

bedienden van de vrijheid.

\\'eg met die tsarenwetl

Wij zijn 75,000 in getal, wij vormen dus een

heel legér.

Ehwel vooruit, aan 't werk !

Dat recht, ons door de grondwet toegekend,

moeten wij hebben 1

Tot onze waalsche broeders, die reeds lang

den strijd aangevangen, hebben, roepen wij :

« De koppige Vlamingen ontwaken en gaan

nevens u strijden voor vrijheid en verbeteringen.

»

Vooruit, de verlossing onzer klasse moet door

ons zeiven geschieden. RAFAËL.

Nationaal Congres

DER

O N D E R W I J Z E R S

Op 4 september heeft te Elsene het nationaal

congres plaats der onderwijzers, dat zeer belangrijk

schijnt te zullen wezen.

Ziehier het voorloopig dagorde :

Op i september, opening en voordracht van

het jaarverslag over den toestand der financién

der landelijke Onderwijzersfederatie.

Op 5 en 6 sep'ember, van 8 tot 1 ure, besprekingen

van :

1. Lager onderwijs. Zedelijke opvoeding.

2. Scholen voor volwassenen, a) Haar programma.

b) Vaststelling der diensten van den

onderwijzer en de schaal zijner vergoedingen.

Op 6 september, om 2 1/2 ure 's namiddags,

voordracht van den heer Hoffman, professor

aan de gentsche Universiteit, over : « den maatschappelijken

stand van den onderwijzer ».

Om 3 1/2 ure, bespreking van het ontwerp

om eene onderstandskas in den schoot deifederatie

te stichten.

De onderwijzers en onderwijzeressen, die aan

't congres deelnemen, zullen bezoeken brengen


aan liet Paleis van Justicie on het Stadhuis van

Brussel, het Paleis der Natie, het Insii'nut Solvay

en de fabiiek van Vermoeren-Cochó

Éen bijzondere dienst, zal voor liet bezoeken

der museums georganiseerd zijn.

De woensdag is voorbehouden om de stad

Brussel en omstreken te bezichtigen

's Morgens zal men de villa van de schoolkolonie

van La Hulpe gaan bezoeken.

's Namiddags worden de congresleden naar

Tervueren geleid om het museum te zien en de

prachtige omgevingen van het bosch te bewonderen.

De deelnemers aan het congres kunnen nog

altijd punten aan het dagorde doen plaatsen.

11 i. - i^fe

Internationaal socialistisch

C O N G R E S

Te Amsterdam zijn van i5 tot 21 Oogst

afgevaardigden der socialistische partijen

aller landen in congres vereenigd geweest,

om de belangen van het proletariaat te be

spreken en de beste middelen aan te wenden

om tot ons doel te geraken.

Voor de eerste maal woonden een Japannees

en een Hindou het congres bij.

Het congres bracht een protest uit tegen

den japansch-russischen oorlog en bekrachtigde

de internationale solidariteit door als

ondervoorzitters van het congres te benoemen

: Sen Katayama, afgevaardigde van

Japan en Plekhanoff, afgevaardigde van

Rusland.

Het was een onvergetelijk oogenblik toen

de vertegenwoordigers dier beide natiën,

die tegen elkander oorlog voeren, elkander

de hand drukten, verklarend dat de werklieden

van Rusland en deze van Japan broeders

waren, vereenigd door het socialisme.

Wij komen op dit belangrijk congres

terug.

Volgens officieele opgave van 't bureel waren

op 't congres aanwezig 470 afgevaardigden, nl.

uit Italië 5 (42,000 behalende leden-; Denemarken

7; Duitschiand 66; Hongarije 3; Australië

1; Vereenigde Staten : Socialistische partij 9,

Soc deni. Vrouwenpartij 1, Soc. Arbeiderspartij

1; Canada 1; Armenië 1; Engeland : Soc Dom

Federatie 34, Onafhankelijke Arbeiderspartij 3.1

Fabians 5, Liverpooi Fab'iansl, Labour Représentation

Commiltee 2, Soc. partij van Groot

Brittannië 2, Vakvereenigingen 26; Argentina

2; Oostenrijk 11; lielgië 38; Bohemen 3; Bulgarie

2; Spanje 5; Frankrijk : P. O R S. (revolutionair-soc

alistiscti-arbeidorspai tijj 6, (204- organisaties)

Soc partij van Frankrijk (Guesdistenl

44, Fransche soc. partij (Jauféssisteu 1 39;

Holland 33; Japan 1; Noorwegen 2; Polen : Soc.

dem. partij in Rusland, Polen en Littauen 6;

Poolsche sóc. partij « Proletariaat » 4, poolsche

soc. dem. partij' (Oostenrijk, Rusland en Duitschiand)

20; Rusland : Joodsclie arbeidersbond 8

(met 27 mandaten, vertegenwoordigende 27 vereenigingen

en 56 comiteit en, mot 23,990 leden'

soc revolutionaire partij in Rusland 31, soc.

•dem arbeiderspartij van Rusland 6 (47 organisaties

; Zweden 6; Zwitserland 7; Servië 1

Blijkt liet uit de medegedeelde verslagen dat

het congres buitengewoon is gelukt, ook op gehied

van deelname is het prachtig geweest.

De roode vloed wast, wast immer...

+

Automobiel- en rijwlelonplnkten

Een afgrijselijk ongeluk is zondag nacht

voorgevallen langs de rijwielbaan van

Brugge naar Blankenberghe.

Rond 2 1/2 ure werd aan den heer Gustaaf

Neyrinck, te Blankenberghe, gevraagd

eenen automobiel ter hulp te snellen, die op

een twintigtal minuten van Brugge was

blijven steken. De heer Neyrinck en zijn

21-jarige zoon Joseph sprongen dadelijk op

hunne motocycles en reden naar Brugge op.

De zoon had licht meê ; de vader had geen.

Op eene halve uur afstand van Blankenberghe,

bestatigde de zoon dat de kruik met

naphte, welke hij aan zijne machien vastgebonden

had en moetende dienen voor den

ontredderden automobiel, verdwenen was.

Hij verwittigde zijnen vader die hem zegde

terug te keeren om de verloren kruik te

zoeken, terwijl hij naar Brugge zou voortrijden

waar hij zijnen zoon zou afwachten.

Vader Neyrinck, bij den automobiel gekomen,

bleef eene uur wachten op zijnen zoon ;

eindelijk, ongerust geworden over zijn lang

wegblijven, reed hij terug Blankenberghe

op, om desnoods zijnen zoon te helpen

zoeken.

Halverwege Brugge en Blankenberghe

gekomen, tusschen de welgekende herber

gen De Katterogge en De Vijf Ringen, op

het grondgebied van de gemeente Zuyen-

kerke, botste hij eensklaps op eene andere

motocycle met licht. De schok was vreeselijk

; vader Neyrinck werd tegen eenen

boom geslingerd ; zijn zoon — het was werkelijk

c'e zoon Neyrinck, die in volle vaart

met de teruggevonden naphte-kruik naar

Brugge reed — werd in eene gracht geslingerd.

De inwoners van genoemde herbergen,

gewekt zijnde door voorbijgangers, die de

twee verbrijzelde machienen langs de velobaan

hadden vinden liggen, droegen de twee

slachtoffeis naar hunne woningen; vader

Neyrinck was slechts een lijk, hij was de

schedel verbrijzeld. Zijn zoon had talrijke

kneuzir.gen over het lichaam. De ongelukkige

werd bewusteloos opgenomen ; men

vreesde dat hij insgelijks zou bezwijken

doch gister middag is hij tot het bewustzijn

teruggekomen.

Zijn toestand was heden veel verbeterd.

Hij is thans buiten gevaar.

Vader Neyrinck was geboren den 18 Juli

1848.

Dit schrikkelijk ongeluk heeft in gansch

de streek eene diepe ontroering teweegge

bracht.

Het kind van M. Moerman, van Halewijn,

is Zondag middag op den dijk te

Oostende door den automobiel van graaf de

Penha Longua, gezant van Portugal te

Parijs, die gestadig heen en weder op den

dijk reed, doodgereden.

De auto werd geleid door eenen chauffeur,

Andre Feyfant genaamd en deze nam

steeds de grootste snelheden.

M. Moerman, ondernemer te Halewijn,

stond met eenen vriend te praten op den

dijk, terwijl zijne twee zoontjes, 8 en n jaar

oud, op de baan speelden.

Eensklaps deed zich een vreeselijke smartkreet

hooren. Het jongste zoontje van den

heer Moerman lag. stuiptrekkend ten gronde.

Het arme knaapje was door den automobiel

overreden geworden.

Men nam aanstonds het zieltogend lichaam

op en droeg het in een naburig ho;el. Bijna

op hetzelfde oogenblik kwam de moeder

van het knaapje op de plaats aan.

Onmogelijk het tooneel te beschrijven dat

toen plaats greep. Ook dé geneesheer Mills,

van Brussel, was ter plaats gesneld, doch

zijne zorgen konden niet baten. Het arme

knaapje is rond 6 uie 'savonds overleden.

Verscheidene toegesnelde personen dreigden

den dwazen automobilist een slecht

kwart uurs te doen beleven, doch de policie

ontzette zijn rijtuig, zoodat deze kon vertrekken.

Men denkt dat hij reeds over de

Fransche grens getrokken is.

Het parket van Brugge is ter plaats geweest

om een onderzoek in te stellen. De

droefheid der beproefde ouders is hartroerend.

De ontroering is in de stad nog algemeen

over het vermorzelen van den kleinen Moermans.

De chauffeur is aangehouden.

Volgens de inlichtingen reeds hij steeds

met de grootste snelheden en zondag reed

hij met 60 kilometers per uur.

Een lezer van de Petit Bleu schrijft aan

zijn blad :

« Men had den dollen rijder verwittigd

dat hij ongelukken ging doen : hij spotte er

mede I Ziedaar tot wat men komt met die

overdrevene toegevendheid voor die verpletteraars.

En het is het eenige geval niet.

Heele dagen snellen moto's en auto's met

eene schrikwekkende snelheid over den dijk.

» Van morgen af, zullen wij door eene

petitie den burgemeester van Oostende verwittigen,

dat, zoo hij daar geen einde aan

stelt, wij ons zelf zullen weten te verdedigen.

» En dat ze dan oppassen de « chauffards »

want de bevolking is in een staat van opgewondenheid

die zeer ver kan leiden, indien

men tegenover de verpletteraars geene radikale

middelen neemt. »

Twee wielrijders reden Zaterdag avond,

zonder licht langs den trekweg van het

kanaal van Bossuit. Tusschen Kortrijk en

Stakegem kwamen zij in botsing.

Een hunner, Karei Viane, 40 jaar oud,

ondernemer te Kortrijk, viel met zijn rijwiel

in het water.

De andere wielrijder, in stede van den

man te redden, reed met volle snelheid

voort.

Een voorbijganger, de hulpkreten van

Viane hoorende, kon hem met groote moeite

uit het water halen.

Niettegenstaande de beste zorgen, stierf

de man eenige oogenblikken nadien.

Viane was gehuwd en had geene kinderen.

Donderdag avond is een scheepsketser,

aan het brughuisje op den Drongenschensteenweg

te -Gent door een automobiel overreden

en het been gebroken.

De gekwetste is Theoftel Tack, wonende

Nieuwe Kerkstraat.

Zijn been is vreeselijk vermorzeld : de

beenderen staken door het vleesch.

De ongelukkige kwam met een gezel van

Deinze. Zij geleidden vijf paarden.

Tack die eenige stappen achter gebleven

was, werd aan de straat naar de Assels, door

den automobiel overreden.

De automobielisten keken zelfs naar hun

slachtoffer niet om. Zij reden met verdubbelde

snelheid in de richting van Gent.

De gekwetste is des nachts naar het

hospitaal van Gent overgebracht.

De autoinobielgeleiders zijn gekend. Het

zijn gentenaars.

Maandag werd op den steenweg van

Bazel, te Rupelmonde, een 70 jarig man,

Jozef De Vree, door een wielrijder omgereden.

Het slachtoffer is 's anderendaags aan

zijne wonden overleden.

Maandag avond is de automobiel van

M. Goethals-Goethals in de Molenstraat te

Eekloo op het paard van M. De Clercq geloopen.

De drie inzittende automobielrijders werden

op den grond geslingerd en gekneusd.

Ook de automobiel is erg beschadigd.

Zondag namiddag reed M Louis Claeys, brouwer,

Langeslraat, te Brugge, langs de ooslendsche

kalsijde naar Meetkerke

Gekomen tusschen palen 4 en 5, zag bij op

eenige meters afstand, op do kalsijde, een man

Een ongeluk willende vermijden, trachtte hij

wat van don kant ie stoken, maar kwam tegen

een boom terecht De man werd zoo erg gewond

aan de boenen dat hij in het rijtuig naar

Brugge is moeten gebracht worden De toestand

van het slachtoffer is bedenkelijk.

Te Lustin (Namen) zijn twee automobielen,

geleid door dr. B hit Namen, en M. uit Hrussel,

op elkandergcbotsi. De schok was hevigalhoewel

heide chauffeurs de freins hadden geblokkeerd

Do twee rijtuigen zijn erg beschadigd en de

acht reizigers lichtgekwetst

Vier personen, waaronder de gebroeders Hanotte

van Vervicrs waren in auto naar Trier gereden

wanneer zij te Nie/ler (Duitschlandj op

hunne baan eene koe, in eene kargespannen,

ontmoetten.

Zij konden de botsing niet vermijden, het

dier werd op den slag gedood, ere de auto in

een diepte geslingerd.

M. Henri Hanotte werd den scnedel gekliefd,

zijn bi'oeder werd een oog uitgeslagen Eene

dame bekwam diepe wonden en de vierde per •

soon werd minder zwaar gekwetst.

Er bestaat weinig hoop M. Hanotte te redden

*

* » n ,

Onze lezers zullen met ontroering die

reeks ongelukken lezen.

Vruchteloos wordt er op strengere maatregelen

aangedrongen : de gemeentebesturen

stemmen wel maatregelen, maar de rijke

heeren geven er den brui aan, rijden met

duizelingwekkende snelheid, het leven der

voorbijgangers bedreigend.

De burgemeesters, hoofden der policie,

laten maar gaan wat gaat, en geven aan

hunne onderhoorigen de middels niét om de

dolle rijders in overtreding te nemen.

't Wordt hoog tijd dat die toestand een

einde neme en de menschen mogen gaan

waar het hun belieft, zonder gevaar te loopen

verpletterd te worden.

+—_—

De russisch-japansche oorlog

Na de gewichtige gebeurtenissen der

laatste dagen is er op het oorlogstooneel,

zoo wel te land als ter zee, een soort van

stilstand gevolgd. In Mandchourië worden

nog enkel eenige voorpostengevechten geleverd,

zoo weinig belangrijk dat zij te

nauwemood in de officieele depechen vermeld

worden. Het schijnt dat een deel der

japansche-troepen, die naar Liao-Yang oprukten,

naar Port Arthur getrokken zijn om

de belegeraars te gaan versterken, en daaraan

wordt ten deele de staking van den optocht

in Mandchourië toegeschreven, 'tis mogelijk,

maar 'tis ook begrijpelijk dat na de

onophoudelijke vermoeinissen welke zij

sedert het begin van den oorlog ondergaan

hebben, de japansche troepen eenige rust

genieten, vooraleer tegen het leger van

generaal Kouropatkine te Liao-Yang den

beslissenden slag te wagen.

Altijd zeker is het dat de japansche troepen

de stellingen, welke zij tot nu toe veroverd

hadden, behouden, en dat de russen

geene pogingen aanwenden om er zich

terug meester van te maken. Integendeel,

zij schijnen enkel maatregelen te nemen om

des noods uit Liao-Yang naar Moukden

achteruitte trekken.

De haven van Port-Arthur wordt door de

russische overheden aan haar lot overgelaten.

De ontsnapping van een deel der

vloot, — men weet ten koste van welke

opofferingen, — de zoogezegde verkenning

door het ander deel gedaan, doch die waarschijnlijk

ook niets anders dan eene poging

tot ontvluchting was, bewijzen dat de val

van Port-Arthur aanstaande is. De japansche

troepen hebben de stad reeds zoo nauw

ingesloten, dat hunne artillerie den toestand

voor de russische vloot onhoudbaar maakt

zoowel op de binnen- als op de buitenreede.

Eiken dag worden er rond Port-Arthur gevechten

geleverd en de japaners moeten

daai zware verliezen ondergaan, doch die

leemten kunnen aangevuld worden, terwijl

de verliezen, welke het garnizoen lijdt,

onherstelbaar zijn.

Even onherstelbaar, maar nog veel gevoeliger

voor de russen, zijn de verliezen ondergaan

door de vloten van Port-Arthur en

Vladivostock. Men mag niet vergeten dat,

over omtrent twee maanden, de russische

vloot van Port-Arthur veel machtiger was

dan die van admiraal Kamimura te verzwakken

om zijne eigene te versterken, en

't is aan die omstandigheid te wijten dat de

vloot ven Vladivostock hare kaperstochten

heeft kunnen doen, welke zooveel nadeel

aan den j-i.panschen handel veroorzaakt

hebben : de vloot van Kamimura was niet

sterk genoeg om haar te achtervolgen.

Men veel geduld heeftadmiraal Togo voor

Port-Arthur gewacht, tot de russische oorlogschepen

door de steeds nauwere belegering

der stad zou verplicht worden de haven te

verlaten : dat is eindelijk verleden week

gebeurd, en de vloot van Port-Arthur is nu

grootendeels uiteengeslagen : verscheidene

schepen zijn in den grond geboord, anderen

liggen gansch ontredderd of reeds ontwapend

in de havens van Che-Fou, Kiao-

Tcheoü of Wosung en zullen aan den strijd

geen deel meer kunnen nemen. Het overige

deel der vloot, dat te Port-Arthur gebleven

of er teruggekeerd is, moet niet zeer meer te

vreezen zijn.

De schitterende overwinning op zee door

admiraal Togo behaald, heeft hem toegelaten

een aantal schepen terug te zenden

naar de vloot van admiraal Kamimura en

deze heeft nu op zijne beurt de vloot van

Vladivostock, welke naar Poit-Arthur kwam

afgestoomd, kunnen uiteenslaan. De japaners

bezitten nu de oppermacht in de

Japansche en Chineesche zeeën en zij zullen

die zonder twijfel behouden, ten ware

de russische vloot der Baltische Zee ware

wonderen wist te verrichten, doch zij heeft

een groot gebrek, 'tis dat zij nog niet vertrokken

is en voor het oogenblik dus nog

niet meetelt

Kortom, de toestand, zoowel te land als

ter zee, ziet er voor de russen zeer hachelijk

uit. Zullen daarom de japanners noodzakelijk

den eindzegepraal behalen? In krijgszaken

is zoo iets moeilijk te voorspellen, en

in het tegenwoordig geval moet nu eene

andere vraag gesteld worden : hoelang zullen

de japanners den oorlog kunnen volhouden

?

: +

Gemengd nieuws

ST-A3lAXR>SBEK


liortrijk

ji.MmtimaiwaiBWWî^aawBi.'î

Raar Aalst ! — Nog altijd kan men

zich laten inschrijven voor de reis naar

Aalst, in het lokaal Volksrecht.

Door bijzondere schikkingen betalen onze

partijleden die op Zondag li September de

Kortrijksche Federatie bij de inhuldigingsfeesten

onzer Aalsterscbe vrienden willen

vertegenwoordigen, slechts fr. i ,40 voor

hunnen koepon.

Neemt de gelegenheid waar, partijleden I

Over het socialisme. — 2 ie vervolg en

slot. — Aan den schrijver van « Het Gildeblad

» hebben wij reeds geantwoord, dat

zoo het algemeen stemrecht en de coopératif

(volgens zijn oordeel) het verval der

socialistische gedachte en organisatie moet

bespoedigen, wij integendeel innig wenschen

het een man èéne stem van af morgen verwezentlijkt

te zien en krachtig de vooruitgang

en uitbreiding onzer samenwerkingen

:zullen blijven behartigen.

De derde reden nu door « 't Gildeblad »

uitgevonden, die den achteruitgang onzer

partij helpt bewerken is, de lichtgeloo vigheid

onzer aanhangers ?!

Waar haalt het den man toch uit de

socialisten als supersticieuse lieden af te

schilderen ?!

Zoo een genie moet nog geboren worden,

niet waar beste lezers en met mij zult ge

moeten bekennen dat wij niet opgewassen

zijn om tegen zoo'n reus op te staan.

Vrij make hij dus gebruik van zijn uitvindingsbrevet

dat wij hem graag toekennen

want het kan ons weinig schaden.

Om de lichtgeloovigheid onzer aanhangers

te bewijzen vertelt onzen confrater dat

het socialisme overal optreedt als de verdedigster

van het jodendom dat het kapitalisme

om zoo te zeggen vereenzelvigt !

Sterker dan sterk voorwaar is dergelijke

bewijsvoering, en wij vragen ons af zoo wij

ons programma te buiten gaan wanneer wij

protesteeren tegen de vervolging, de uitmoording

der joodsche arbeiders in Rusland

en elders ?!

Wij verdedigen het recht van bestaan

voor ieder mensch ; de rechtvaardigheid in

alles en daarin steekt onze macht het edele

en menschwaardige van ons streven.

Wij hebben geprotesteerd tegen de uitmoording

der chnsterie Armeniers zooals in

dezelfde mate de gruwelen van Kichineff

ons geweten in opstand bracht.

De katholieke partij met den paus van

Rome aan het hoofd repte geen woord van

afkeer of deelneming voor de bewerkers

eenerzijds en de slachtoffers anderzijds,

dezer bloedige moorderijen.

Wij eischen recht op leven, recht van bestaan

voor eenieder en dat maakt ons doel

zooveel te verhevener; juist dat stelt bet

socialisme boven het katholicisme omdat

wij geene uitzondering maken tot welke

overtuiging of godsdienst onzen evenmensch

behoort. Daardoor ook zullen onze ideën

meer en meer ingang vinden en zegepralen

over de huidige maatschappelijke ongerechtigheden.

Als gevolgtrekking van zijn artikel tracht

onze antisocialistische confrater de volgende

vraag te beantwoorden.

« Is dat me te zeggen dat het socialisme

•weldra zal vergaan ?

Volkstrekt niet, antwoordt hij, dwalingen

-sterven gemeenlijk zoo jong nietl

Met dit argument steekt de man zijn eigen

•oog uit, want van dit standpunt gezien moet

de godsdienst vereenzelvigd in de katholieke

partij eene der grootst mogelijke dwalingen

zijn, om tot de macht te klimmen waarover

de Kerk beschikt en die haar van een plotselingen

val zal behoeden.

Maar volgen wij niet op dat terrein, want

eenige regels verder verklaart onze tegenstrever,

in tegenspraak met zich zelf, dat wij

moedig kunnen en zullen blijven voortwerken,

daar algemeen stemrecht en onze coo

peratieven, die dus geene dwalingen zijn,

ons de middels daartoe geven.

Eindelijk loopt de argumentatie van onzen

confrater, zooals bij het meerendeel zijner

vrienden, uit, op het trachten vast te stellen

dat de socialistische partij tegen den godsdienst

is, en zoo zij niet sterft zij bezig is te

ontaarden.

« Zoo het omwentelingselement de leiders

niet overompelt en medesleept, zal het evenals

in Frankrijk den klassenstrijd op den

achtergrond stellen en slechts als eene « etiquette

» bezigen bij de werklieden om uitsluitelijk

schier den godsdienst te bestrijden »

zoo eindigt dit artikel.

Ongelukkiglijk heeft het internationaal

congres van Amsterdam daar reeds met

klank op geantwoord, en gansch de profetie

van onzen tegenstrever uit « Het Gildeblad »

valt in duigen.

Moeten wij nu de ware redens vaststellen

van den tijdelijken en geringen achteruitgang

der Belgische Werkliedenpartij in de

laatste algemeene kiezingen, terwijl integendeel

den invloed onzer partii overal wast?

Onze partijgenooten kennen die, iedereen

heeft ze kunnen nagaan en den uitslag heeft

derhalve bewezen.

De liberale partij gedwongen den weg der

democratie op te gaan, vooruitkomende met

een programma van onmiddellijke hervormingen

die een groot deel van het vooruit

strevend kiezerskorps voldoening gaf, ontnam

aan de Werkliedenpartij de niet overtuigde

socialistische stemmers.

Meer andere tijdelijke omstandigheden en

oorzaken waren troef in de kaart der liberale

partij.

Doch niet de klerikale partij, den ergsten

vijand der hervormingsgedachten en der

sociaal-democratie, den machtigsten steun

van het kapitalisme, waar tegenover wij

rechtstreeksch staan, heeft het gewonnen op

onze pariij !

Het verlies is dus gemakkelijk weer te

winnen, den achteruitgang te herstellen, en

tegenover de vereenigde krachten van het

kapitalisme geholpen door de Kerk, die verwoed

en hardnekkig samen strijden om

hunne positiën van voorrecht en onrecht te

blijven behouden, moeten wij, socialisten,

een en onverdeeld voet bij stek houden,

hoog onze roode vaan, fier onze princiepen

van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid

er op geschreven.

Het klassebewustzijn van het proletariaat

moet worden onderwezen, aangewakkerd,

en trachten wij, zonder ooit uit het oog te

verliezen dat wij eene klassenpartij zijn,

stuk voor stuk de werkershervormingen zien

te veroveren, stuk voor stuk de voorrechten

van het kapitaal zien te ontnemen, hetzij

door eigen macht of van waar ons ook hulp

daartoe geboden wordt, tot wij sterk genoeg

en zeker zijn de regeering, het staatsroer in

handen te kunnen nemen.

i&ortrijksclio kerssi 5 dees maal zijn er verschijdene die de prijzen onzen plicht te kort komen indien wij de aan-

zijn komen betwisten.

dacht onzer partijgenooten niet trokken op

Ook is onder het volk niets dan woorden het gevaar, welke deze handeling voor de

van afkeuring gesproken op de kap dezer toekomst der democratie oplevert.

godsdienstmannen, die zich met de politiek Wij. vrijzinnige lieden, welke hardnekkig

en andere zaken meer inlaten dan met het strijden met al het vuur der overtuiging welke

vervullen hunner ware roeping.

ons bezielt, tegen het klerikalisme en het

En het deed ons besluiten wanneer wij kapitalisme.

een buitenmensch hoorden morren, dat het Waarom is het dan noodig dat wij onze

de plaats niet was voor zielenherders bij een vrije uien, onze centen, onze gezondheid

geitenconcours, dat de woorden van een offeren aan den trioml onzer klasse, wanneer

onlangs afgevallen priester waarheid spra- wij onze kinderen aan onze aartsvijanden

ken, wanneer hij voorspelde dat de kerk en toevertrouwen, waar men hen naar geest en

hare bedienden haar eigen graf aan het lichaam verstompt en hen opvoedt om later

delven waren.

in den strijd zich tegen hunne vrijzinnige

Veel wordt het ook besproken dat enkele ouders te verzetten.

gebuurten der stad steeds worden bevoor- Wij kunnen niet genoeg overal den verdeeligd

en het antwoord van een onlangs derfelijken invloed van het kleribaal onder-

gekozen raadslid, Overleie bewonende, is wijs aantoonen en onze vrienden op den

waarlijk stichtend.

dernocratischen plicht wijzen hunne kinderen

Een Overleienaar die vond dat zijne ge- naar de officieele stadsscholen te zenden.

buurte nog niet genoeg bevoordeeligd was, Van nu af aan moeten al onze partijgenoo-

stelde aan bedoeld heerschap de vraag waarten de noodzakelijkheid pleiten voor de vrijom

al die concerten op het Plein plaats zinnige lieden hunne kin ieren naar de stads-

hadden.

scholen te zenden. Op 19 September, bij de

— Wel, antwoordde hij : Overleie zijn opening der klassen overvol zijn ten teeken

wij zeker en het Plein is nog te winnen ! van plichtbesef en tevens om de noodzake-

Kortrijkzanen, neringdoeners, werklielijkheid aan te toonen op de volkrijke wijk

den, gij die verdacht zijt van vrijzinnigheid, der Barakken eene stadsschool te bouwen.

riemt maar uwen buik toe, 't is al voor de Wij twijfelen niet dat onzen oproep door

Markt, het Plein, Overleie en ook voor de onze gezellinnen en gezellen ernstig zal op-

Turners der Gilde, die op de Markt wat genomen en nauwkeurig zal beantwoord

poesjenelspel speelden.

worden in bet belang der toekomst onzer

Schreeuwt maar op, leve de katholieken ! partij. A. D.

Weg met de socialisten?

+

De gemengde commissie tot het

verkrijgen van een stedelijk Werkloozenfonds

zooals wij ze voortaan zullen noemen, heeft

Meenen

Maandag hare eerste bijeenkomst gehad in

Het hoofdartikel van De Meenenaar van het Volkshuis.

verledene week is volgens ons inziens te Waren vertegenwoordigd : de liberale

belangrijk, en voor de werklieden te leerrijk, Help u Zeke, de christene democratische- en

om bet àan onze lezers niet mede te deelen. de Socialistische vakvereenigingen.

Dat liet artikel niet in het voordeel der werk- De katholieke Gilde was afwezig zonder

lieden geschreven is hoeft niet gezegd te ons de reden te laten kennen. Aan dit bestuur

worden, want dit. blad is slechts onderhouden de verantwoordelijkheid van hun gedrag te

en uitgegeven om alle vrijzinnige lieden te dragen en wij zullen ons voor heden ont-

lasteren en door leugen en broodrooven de houden dit te beoordeelen.

werkersbeweging te Meenen tegen te houden. Indexe eersie bijeenkomst werd definitief

Het artikel is getiteld « Burgerbelangen » de gemengde commissie gevormd, nadat

en is dus voor de burgers geschréven. aigamééii i'i princiep was aangenomen eene

Ziehier beknopt den inhoud :

beweging op touw te stellen toi het verkrijgen

Alle menschen moebn leven. Iedereen, van een Stedelijk Werkloozenfonds, i.i af-

s en do ge« wie hij ook weze, moet kunnen bestaan en wachting zulldii op onze eerstkomende zitting-

volgen. — Geiten concours. —Zondag is door zijne werkzaamheid het noodige beko de middelen besproken worden om onze

onze jaarlijksche kermis begonnen, en, ter- men tot zijn levensonderhoud. Maar ziet ledtm, oie slachtoffer der heerschende crisis

wijl deze gelegenheid voor andere steden daar zijn Iedendaags vele menschen die in zijn onmiddelijk te steunen.

eene aantrekkelijkheid uitmaakt om vreem- plaats, van gelijk elk verstandig man, te Daarna werd een besturend comiteit bedelingen

te lokken, is het bij ons het tegen- zorgen dat hunne winst behoorlijk toereikend noemd om de zaken der commissie in orde te

overgestelde en de stadsgenooten^lie zich do weze voor hun redelijk bestaan, denken zij brengen, een voorzitter, een ondervoorzitter,

onkosten kunnen getroosten, gebruiken deze z&er dwazelijk gedwongen te zijn onder den een secretaris en een hulpsecretaris.

dagen om uit stad te gaan,

prijs te werkea of te verkoopen. Zulke Een onpartijdig lokaal, De Nieuwe Kurpel,

Dees jaar heeft men het nog meer dan handelwijze is ten hoogste onverstandig en werd aangeduid waar wij onze zittingen

vorige jaren kunnen bestatigen en bitter is er af te keuren. Men moet er vast van overtuigd zuilen houden.

geklaagd dat tering - en nering meer en zijn dat, al wie werkt ol verkoopt eene rede- Maandag, om 81/2 ure 's avonds, zitting.

meer verslappen.

lijke winst moet nemen of vergen.

De werkende klasse vooral moet zich een Eh wel, wat zegt ge ervan, beste lezer?

weinig verzet en vermaak ontzeggen, bijzon- Het is juist omdat wij onophoudend hetzelfde Onze partijgenooten raden wij aart

derlijk de fabriekwerkers wier toestand schrijven, omdat wij voor de werklieden goed de verslagen dier zittingen te volgen,

oprecht erbarmlijk is.

dezelfde Theorie verdedigen dat de Meenenaar desnoods het bestuur met raad en daad bi| te

De loonen zijn bitter laag en met den dag en zijne handlangers ons belasteren en ver- staan, ook moeten zij van de gelegenheid

worden onze werkersgezinnen armer en ge - volgen.

proliteeren om onze vereeniging te verster-

dwongen hulp te zoeken bij de openbare Volgens De Meenenaar is deze Theorie ken. Dit machtig propagandamiddel mag niet

liefdadigheid, waardoor zij meer aan banden maar toepasselijk op de burgers. Want in de verwaarloosd worden, alles moeten WIJ aan-

liggen en den speelbal hunner ergste uitbui- laatste werkstakingen toen er manden onder wenden om onze medewerklieden wit hpnqe

ters geraken.

den prijs het werk hernamen (ondei kruipers) onverschilligheid op te wekken en er goede

In sommige fabrieken heeft men de kermis onder de bescherming der politie en gen- vereenigicgsmannen, ijverige strijders van te

als voorwendsel genomen om de werklieden darmen, vond De Meenenaar geen enkel maken.

eene gansehe week en meer wandelen te woord van afkeuring voor die lage zielen, Aan 't werk, gezellen, nu een Werkloozen-

zenden.

welke door hunne onderkruiperij den stiel fonds, later een pensioenfonds, en aldus

Wat moeten deze lijden aanvangen, niet bedierven. Integendeel, hetzelfde dompers- werken wij rnede aan de ontvoogding onzer

anders dan schulden maken en achteruit blad hitste de politie op tegen de werkstakers klasse die djor haar zeiven moet bewerk-

gaan in de menage.

welke den ondergang van hunnen stiel stelligd worden. B.

Hoe noodzakelijk dat dergelijke toestan- wilden beletten. Dat-is de waarheid.

den veranderen en hoe moet de werkende En nu wat betreft dat alle mensc! en

klasse uitgebuit, uitgezogen zijn om niet moeten leven en kunnen bestaan. Wat en

Aam de leden der soc. vakveree-

daartegen in opstand te komen !

waar zijn uwe middelen 0111 de honderden

nsgirag. — Zondag 4 September, hebben

En bij zooveel ellende vinden onze kleri- (amiliën, welke door de heer-cbende nijver

wij onze drijmaandeiijksche algemeene verkale

stadsbestuurders duizende franke-!, om heidscrissis, met de grootste armoede te

gadering, en deze is zoo belangrijk dat wij

een geitenprijskamp ter verbetering van het kampen hebben en in de diepste eilende hun

meer nog dan in het verleden aandringen

ras uit te schrijven, in plaats van een werke- treurig leven voortzetten? liet is niet geuoeg

opdat de leden zonder uitzondering allen op

loozenfonds in te richten en het armoede eene waarheid, eene rechtvaardigheid, die

deze vergadering zouden tegenwoordig zijn.

lijdende volk ter hulp te komen.

nog tot geene werkelijkheid geworden is, te

In het verleden hebben wij vele mislukte

Schandelijk en wraakroepend in de partij- bestatigen; men moet tevens de middelen

en vele half gelukte vergaderingen gehad,

digheid onzer klerikale stadshuisbazen. aanwijzen of de middelen aannemen welke

waar somtijds wel goede besluiten werden

door anderen zijn vooruitgezet geworden om

genomen, maar die door verschillende

Wij hebben reeds geprotesteerd tegen de

waarheid en recht "aardigheid werkelijkheid

omstandigheden niet al te wel, maar deels

partijdige verdeeling der subsiediën voor

te doeo worden.

A erden uitgevoerd, de oorzaak daarvan was

feestelijkheden, en de niet klerikale stadsor-

niet aan het bestuur te wijten, maar aan de

ganen hebben dit met ons gedaan, vooral

Allo, geslepene jesuit spint ons eens dat

massa vereenigden zelve die altijd met de

tegen dien sprijskamp voor geiten, waarvan

kiosken klaar.

gedachte bezield zijn, dat zal zonder mij

enkel de buitensyndikaten genieten.

Het woord is aan u. A. D.

wel gaan, het werk op de schouders van

Met ons geld betalen wij de politiek der

enkelen laten, waardoor deze of door den

buitenpastoors, en waarlijk er komt concur- Met droefheid bestatigen wij dat velen overlast slecht werk verrichten, of te wel

rentie in.

onzer vrienden hunne kinderen naar de misnoegd en ontevreden den boel staan

Was er verleden jaar slechts één buiten- broerkens- en nonnenscholen zenden. laten en den hoop der onverschilligen verherder

met zijne geitenkweekers opgekomen, Welnu dit is verkeerd, en wij zouden aan meerderen, eiwel dit moet en zal veranderen


niet tout d'un coup, wij hebben geduld

un peu à la fois en wij komen er wel, maar

de punten die zondag moeten afgehandeld

worden vereischen de aanwezigheid van

allen, niet een enkel lid zou mogen afwezig

zijn aldus toonende belang te stellen in het

werk dat hun bestuur bezig is voor hen op

te richten, aldus bewijzende dat ze niet

langer onverschillig willen zijn aan de

werkzaamheden van hun bestuur die zich

gedurig inspant om de leden zooveel mogelijk

voordeelen te schenken, die gedurig

ijvert tot den bloei en grootmaking onzer

geliefde vakorganisatie en het welzijn van

al onze leden.

Allen op vrienden, allen n^ar de vergadering

zondag om 5 ure. Het Bestuur.

spijt bestatigen wij dat onzen

opi oep van verleden week tot het volgen van

den nieuwen cursus voor solfegeles aan onze

verwachtingen niet heeft beantwoord.

Wij hernieuwen onzen oproep aan de

jongelingen van 12 tot 18 jaren welke begeeren

muziek aan te leeren zich ten laatste

Dinsdag avond, 3i dezer, om 7 1/2 ure

's avonds, in het Volkshuis aan te geven, er

bijvoegende dat na deze datum voor verscheidene

maanden niemand meer zal aanvaard

worden.

Dus niet meer uitstellen is de boodschap.

En gij partijgenooten elk een handje toegestoken

tot vooruitgang onzer Harmonie.

Het Bestuur.

Jonge Waeht. — Zondag 28 Oogst

om 2 1/2 ure namiddag maandelijksche algemeene

vergadering.

Dagorde : 1. Verslag van het Nationaal

Congres der Jonge Wachten; 2. Propagandamiddelen

tegen het binnengaan der klasse

1904; 3. Propagandamiddelen tot uitbreiding

van onzen kring.

Wij hopen dat niemand zal nalaten deze

vergadering bij te wonen.

Wie de vergadering verzuimt bewijst min

geloof in hunne zaak te hebben dan den

kristene welke nooit verwaarloost 's Zondags

naar de kerk te gaan.

Jonge kamavaden wij moeten deze maal

allen op .post zijn.

t>e Tooneelbond « Edmond Van

Beveren » in het Volkshuis gevestigd heeft

besloten voor de opening van het aanstaande

tooneeljaar « Baas Kimpe » drama in vijf

bedrijven opte voeren en «Kosterliefde»

blijspel in een bedrijf. De datum der opvoering

is vastgesteld op Maandag 3 October.

Voor de opening zal den steun der Harmonie

gevraagd worden, welke de toehoorders

eenige aangename stukjes zal laten

hooren en tevens het avondfeest zal veraangenamen.

Binnen kort zullen de kaarten in

omloop gebracht worden en wij rekenen op

den steun aller partijgenooten om dit tooneelfeest

allerbest te doen gelukken. Wij

kunnen van nu af verzekeren dat het een

aangenamen en gezellige avondstond zal

zijn.

Boekerij. — Wij kunnen onze gezellinnen

en gezellen niet genoeg aanraden,

hunne vrije uren aan het lezen van boekwerken

te besteden. Onze boekerij bevat een

groot aantal werken van groote en bekwame

schrijvers. Al wie deel maakt van een deikringen

bij de partij aangesloten heeft het

recht de boeken kosteloos te mogen lezen.

De boekerij is open 's zondags van 10 tot

12 ure.

Naam

en

Samenwerkende

Maatschappij

Partijgenooten leest, leert, denkt, ontwikkelt

u, want slechts door de macht der

kennis veroveren wij de wereld.

A. D.

Wervick

Werkersbond. — Zondag 28 Oogst,

om 5 ure stipt, maandelijksche algemeene

vergadering.

Dagorde : Propaganda met bladen en

brochuren. Nieuwe leden worden aanvaard.

Wij verwachten eene goede opkomst.

ven, de Japaners 15,000 manschappen verloren

hebben.

In Mantsjoerië

Hot hoofdkwartier van KocrojialMn tc

Moekden

Men seint uit St-Petersburg aan de Liberte :

Ken niet officieel telegram uit Liao Yang, door

tiovoie Vremia bekend gemaakt, zegt dat het

hoofdkwartier van generaal Koeropatkin naar

Moekdoen is overgebracht,

t'.eheel het militair huis van den opperbevelhebber

, dat een heelen trein bewoonde, is der

15 dezer naar Moekden vertrokken.

Het telegram zeg*, dat er geene veranderingen

gekomen zijn in de stellingen der Russen rond

Liao Yang.

liait «Ie Oostzecvloot de heerschappij 1er

zee heroveren ?

Volgens particliere inlichtingen zijn bovengemelde

schepen enkel eenen kruistocht gaan

doen 111 den omtrek

Het vertrek, zoo er een vertrek plaats heeft,,

zal r.iet voor einde september geschieden.

Strijdpenning

(Buiten verantwoordelijkheid der redactie

KORTRIJK. -

20. — F. M.. 10.

STEENEN.—A.D.,

Verhaeghe, 10. — A. G.

10. — De dagblad-

DE OORLOG

TUSSCHEN

JAPAN en RUSLAND

Hos

More magazines by this user
Similar magazines