Onderzoeksprojecten (17300 - 17310 van 24496)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (17300 - 17310 van 24496)

www.researchportal.be - 20 Jul 2013 18:14:32

Onderzoeksprojecten (17300 - 17310 van 24496)

Onze samenleving evolueert naar een kennismaatschappij.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Onze samenleving evolueert naar een kennismaatschappij.

Organisaties:

• Sociale Concurrentie en Recht

Onderzoekers:

• Marc Rigaux

Onderzoek in het domein van personeels- en organisatiemanagement meer bepaald individueel en organisationeel

performance-management

Hogeschool Gent

Abstract: Abstract nog niet beschikbaar

Organisaties:

• Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde

• Vakgroep Management en Organisatie

Onderzoekers:

• Alex Vanderstraeten

• Mieke Audenaert

Video content analysis for automated traffic surveillance

Hogeschool Gent

Abstract: Abstract nog niet beschikbaar

Organisaties:

• Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen

• Vakgroep Elektronica

Onderzoekers:

• Peter Veelaert

Evaluatiecapaciteit van publieke sector organisaties. Een comparatieve kwalitatieve analyse.

K.U.Leuven

Abstract: Geïnspireerd door het good governance paradigma en gestimuleerd door tal van internationale organisaties, wordt het beschikken over

een gedegen beleidsevaluatiecapaciteit door publieke sector organisaties heden ten dage quasi algemeen aanvaard als instrument ter verbetering

van de kwaliteit van de beleidsuitvoering. Ook in België, dat lange tijd achterop hinkte in internationale vergelijkende rankings betreffende

evaluatiematuriteit, maakt het evaluatiediscours algemeen opgang. Voor Vlaanderen specifiek werd het belang van beleidsevaluatie zeer duidelijk

in de hervormingen Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) onderschreven. Het hoge deelnemersaantal van het recent opgerichte Vlaams Evaluatieplatform

(VEP, www.evaluatieplatform.be) is in dit verband eveneens illustratief.Ondanks een veelheid van informatie over methodes en technieken van

beleidsevaluatie, is het evaluatieveld minder ontwikkeld wat betreft strategieën en kennis naar het ontwikkelen van evaluatiecapaciteit. De

beschikbare the

Organisaties:

• OE Instituut voor de Overheid

Onderzoekers:

• Marleen Brans

• Annie Hondeghem

• Valérie Pattyn

Wetenschappelijke dienstverlening

Universiteit Hasselt

Abstract: Jaarlijks worden de individuele databanken van de deelnemende centra doorgegeven aan de onderzoeksgroep. Deze verbindt zich ertoe:

- kwaliteitscontroles uit te voeren op elke databank afzonderlijk;

- jaarlijkse rapporten met basistabellen op te maken.

Voor elk centrum wordt een rapport aangemaakt waarin haar gegevens vergeleken worden met de geaggregeerde gegevens van alle centra.

Daarnaast wordt er één overkoepelend rapport aangemaakt met de gegevens van alle centra samen.

In de analyses wordt de anonimiteit van de centra gewaarborgd.

Organisaties:

• Centrum voor Statistiek

• Centrum voor Statistiek

Onderzoekers:

• Geert MOLENBERGHS

Gelijke onderwijskansen in het basisonderwijs. Evaluatie van het GOK-beleid in Vlaanderen

K.U.Leuven

Abstract: In Vlaanderen wordt er een onderwijsvoorrangsbeleid voor kansengroepen gevoerd dat grotendeels gebaseerd is op het Decreet

betreffende gelijke Onderwijskansen in het onderwijs van 28 juni 2002 (het zogenaamde GOK-decreet). In het doctoraatsonderzoek zullen wij de

vooronderstellingen, deimplementatie en de effecten van het GOK-beleid analyseren.Het onderzoek zal uit drie delen bestaan met elk verschillende

onderzoeksvragen. Afhankelijk van de onderzoeksvragen zal de methode van onderzoek kwantitatief of kwalitatief van aard zijn.In het eerste deel

zullen wij de vooronderstellingen van het GOK-decreet zowel op leerlingniveau als op schoolniveau evalueren. Enerzijds willen we weten of de

GOK-indicatoren de kansarme groep correct identificerenen anderzijds onderzoeken we in welke scholen de kansarme leerlingen inhet Vlaamse

onderwijs terecht komen.In het tweede deel analyseren we de implementatie van het GOK-decreet. We gaan na hoe scholen GOK in de praktijk

toepassen: de beginanalyse, dea

Organisaties:

• HIVA-OG Onderwijs en Levenslang Leren

Onderzoekers:

• Ides Nicaise

• Mayke Vandeputte


The organization of conflict prevention and peacebuilding in the European Union: An Analysis and Evaluation

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• OE Inst. Internationaal Europees Beleid

Onderzoekers:

• Luc Reychler

• Nikolaos Manaras

Groepsstudie, fase II ter evaluatie van de veiligheid en effecten van 2 dosis CDP323 gedurende 24 weken met opvolging

na 12 weken.

Universiteit Hasselt

Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed (UHasselt) en anderzijds PPD

International Holdings Inc. Biomed levert aan PPD International Holdings Inc de onderzoeksresultaten van de Groepsstudie, fase II ter evaluatie

van de veiligheid en effecten van 2 dosis CDP323 gedurende 24 weken met opvolging na 12 weken, onder de voorwaarden zoals vastgelegd in

voorliggend contract.

Organisaties:

• Immunologie - Biochemie

• Biomedisch Onderzoeks Instituut

Onderzoekers:

• Robert MEDAER

Darwin’s laatste idee in getallen uitgedrukt: onderzoek naar de invloed van bioturbatie op de biogeochemie van de

zeebodem en de impact op de globale koolstof kringloop

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het reilen en zeilen van de aarde wordt gestuurd door de globale cycli van koolstof, stikstof, en andere elementen. Menselijk handelen

oefent vandaag een sterke invloed uit op deze cycli met o.a. kimaatverandering als gevolg. Het onderzoek naar deze biogeochemische cycli is het

terrein van de biogeologie, waarbij de gekoppelde evolutie van aarde en leven centraal staat. Het meeste onderzoek gaat vandaag uit naar de

geomicrobiologie, waar men de invloed van de micro-organismen op globale variabelen, zoals de zuurstof en kooldioxide concentraties in de

atmosfeer, onderzoekt. In dit project kijken we echter naar de impact van "macro-organismen", zoals bodemdieren en wortelende planten, wiens

effecten op de bodem "bioturbatie" worden genoemd. Charles Darwin was de eerste die zich realizeerde hoe belangrijk bioturbatie wel is voor

lokale bodemprocessen, en wijdde er zelfs zijn laatste boek aan. Darwin zou waarschijnlijk zeer verbaasd zijn over de reikwijdte van de effecten die

we hier onderzoeken. Recent onderzoek in de paleo-ecologie wijst immers uit dat bioturbatie een belangrijke rol speelde in de "Cambrische

explosie", de snelle evolutie van het leven op de oceaanbodem zowat 540 miljoen jaar geleden. De ontwikkeling van een gravende levensstijl

zorgde voor een heuse omwenteling in het biogeochemisch functioneren van de oceaanbodem, waaraan de Cambrische bodembewoners zich

moesten aanpassen. In dit project onderzoeken we de details van deze omwenteling, en breder, de gevolgen van mariene bioturbatie voor koolstof

sequestratie en de globale koolstof kringloop. Dit doen we met behulp van een "virtuele ocaanbodem", een computermodel dat de biogeochemie

van de oceaanbodem simuleert. Via computersimulaties berekenen we dan de geochemische effecten die gepaard gaan met het construeren en

ventileren van gangenstelsels, en met het groeien van plantenwortels. Dergelijke simulaties verschaffen inzicht in hoe bioturbatie de omzetting van

organisch materiaal in de oceaanbodem beïnvloedt, en wat de gevolgen hiervan zijn op de globale koolstof kringloop.

Organisaties:

• Scheikunde

Onderzoekers:

• Filip MEYSMAN

• FRANK DEHAIRS

Gebruik van tank-mix hulpstoffen voor een efficiëntere gewasbescherming

Hogeschool Gent

Abstract: Abstract nog niet beschikbaar

Organisaties:

• Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur

• Vakgroep Plantaardige Productie

Onderzoekers:

• Geert Haesaert

• Kevin Dewitte

• Jasper Carrette

• Bart Pycke

• Bram Marynissen

More magazines by this user
Similar magazines