BIBLIOGRAFIE - Books and Journals

booksandjournals.brillonline.com

BIBLIOGRAFIE - Books and Journals

BIBLIOGRAFIE

AFZONDERLIJKE UITGAVEN

(Publicaties welke de bewerker van deze bibliografie niet zelf onder

ogen heeft gehad zijn met een • aangeduid).

door PROF. DR A. A. PULLE, hoogleeraar in de bijzondere

plantkunde en plantengeografie aan de rijksuniversiteit te

Utrecht Meded. Botan. Museum en Herb. Utrecht 97, 1948,

36 pp., portret buiten de tekst.

Die zijn leven wijdde aan de flora van Suriname. Met verslag

van de hierna gevolgde huldiging.

ARENDS-SAVELKOUL, L. & SAR-VUYK, J. M. V. D. & SENIOR-BAIZ, E.:

Uit de Curacaosche keuken, ed. 2. Boekhandel Salas, Curacao, (1948),

68 pp., 5 vignetten en omslagtekening (van J. J. A. VAN BERGEYK).

Beredeweerd nersZag owfrewi de iiemc/^jngew z/aw de «.f. ,,Z)e Spaaren

.BeJeewfcawA uaw Cwrapao (wer Aaar «egew e»t deWigste AtasAowde/t/As

/aar van 1 Juli 1948 tot en met 30 Juni 1949, en haar toestand op het

einde van dat jaar. (Curacao, 1949) *.

Bib/togra/ie Overzeese Geoiedsde/ew üa«a/ X945. Samengesteld door de

Regerings-Voorlichtingsdienst, 's-Gravenhage 1949, 54 pp., gestencild.

Suriname en Curacao van p. 48-54.

BOND, JAMES: .FieZd gwide


378 BIBLIOGRAFIE

Curacao. TAe A'e/Aer/ands Wes< /ndtes. A hearty welcome awaits

you .... in Holland's colorful Caribbean. Netherl. W.I. Tour. Committee,

New York, (1949), 16 pp., 50 foto's waarvan 7 gekleurd.

Curacao, iVeiAeWanrfs Wes< /«rfie.s. A bit of Holland in the blue green

Caribbean. Netherl. W.I. Tour. Committee, New York, (1949), folder

met 15 foto's.

Curasao. £7 Carifte 20 de Junio 1949.

WALTER OSBORNE: Curazao, p. 8-9. ARMANDO AYBAR, Hijo:

Curazao cultural, p. 13; 9 foto's, 12 tekeningen.

DAVELAAR, C. W. F.: CArwtoèaJ Co/on, SM nirfa y discwfcn'mewfoe dt

^mmca. (Curacao, z.j.), 48 pp.

De S. Nederlands periodiek. Derde serie, nummer 1. Drukkerij

,,De Stad", (Cura9ao), Juli 1949, 42 pp., fig., omslagtekening. Bijlage:

Con sordino van CH. CORSEN, (24 pp.), 2 tekeningen.

Proza van ESTELLE DEBROT, CHANDI LAGUN en HENRI SCHOL-

LIERS. Poëzie van ODA BLINDER, CHARLES J. BOOM, MARCEL

DE BRUIN, CHARLES CORSEN, COLA DEBROT en Luc. TOURNIER

(naar FEDERICO GARCIA LORCA). Omslagtekening van DOLF

HENKES.

(£coMomtscA BeWcM) £san« no. 7. Jan. 1949, 48 pp., 6 kaartjes, 3

foto's. Antillen: Caraïbische Commissie, petroleum-industrie, divi-divi,

handel. Suriname: Financieel overleg, immigratie, bananencultuur,

cocosnoten, scheepvaart, districten in vogelvlucht,

citrus, cacao, rameh, in- en uitvoer Ie halfjaar 1948, scheepvaart,

kleinhandelsprijzen van voedingsmiddelen, boswezen

(lezing van W. W. VAROSSIEAU).

(Economise* BencA/) Eswin no. S. Juni 1949, vi -f- 38 pp., 7 kaartjes,

3 foto's.

Antillen: Conferentie Caraïb. Comm., economische situatie,

Voorlichtingsinstituut Welvaartsplan Ned. Antillen, mangaan,

hoedenvlechterij, loop der bevolking. Suriname: District Saramacca,

nijverheidsvoorlichting, visserij, tabakscultuur, diamant ?,

rapport uitvoering Welvaartsplan, hulp van de Ec. Coop. Adm.,

inkomstenbelasting, invoer 1948, uitvoer 1948, kleinhandelsprijzen,

scheepvaartbeweging.

(Een 6ee/d nan de socia/e en economzsc/je /oeses


BIBLIOGRAFIE 379

FRIEDERICI, G.: /iweWAawtsriscAer WdrterftweA. Hamburg, 1947,

122 pp.*

Van belang voor onze kennis van de Surinaamse indianen.

GOEJE, C. H. DE: ZoMdü/oed en ,zondei»a/ 6y de /wrfiawen wart Wes


380 BIBLIOGRAFIE

Caribb. Res. Council. University of Miami Press, 1949, 107 pp., 2 figg

/n/ie/jiingen en onder.zoeAtwgew fan de ^/rfe/j'ng Tropische Prodwc/en

t« J947. Meded. Indisch Inst. 75 (Afd. Trop. Prod. 32), 1948, 56 pp.,

6 foto's.

Conservering masbango op Curacao, p. 8; runderhorens uit

Suriname, p. 9; aantasting Surinaams baboen door nathoutboorders,

p. 11; mora-dwarsliggers, p. 13; Surinaams hout voor

pijpen, p. 14; duurzaamheid tegen paalworm, p. 14; insecten

in divi-divi van Bonaire, p. 21; tabak in Suriname, p. 38; varkenshaar

uit Suriname, p. 41. — Summary.

/w/ictó'Mg£M en owder.zoefoMg'ew t;aw de /4/de/ittg 7>o£tsc/ie Prodwe/e«

»« J94S. Meded. Indisch Inst. 83 (Afd. Trop. Prod. 34), 1949, 61 pp.,

4 foto's.

Aloë-poeder uit Aruba, p. 10; meubelen voor de tropen, p. 11;

aantasting hout door drooghoutboorders, p. 13; Surinaams hout

in Nederland, p. 14; toepassingen van baboen, p. 16; Surinaams

hout voor klompen, p. 18; meubels van Surinaamse houtsoorten,

p. 19; duurzaamheid van Surinaams hout tegen paalworm, p. 21;

insecten in palmzaden uit Suriname, p. 29; aloë-blad van Antillen,

p. 43; voorgestoomde rijst uit Suriname, p. 46. — Summary.

Register 1944-1948.

Jaarvers/ag i>a« de ne»ricMittgen uan de s/ic/t/ing /oawwes Don Bosco

oner Ae/ 7'aar J94#. (Curacao, 1949). *

JOSSELIN DE JONG, J. P. B. DE: /!rcAeo/ogica/ wateria/ /ro*n Safca awd

S/. Ettstaiiws, Lesser J4nW/es. Meded. Rijksmus. Volkenk. 1, 1947, 54 pp.

en 16 bladz. met afbeeldingen buiten de tekst.

twA/yAe Fereewiging /ndj'sc/j 7Hs*i*wttsdeAften in de /ro^en? Ber. Afd. Trop. Prod. Ind. Inst. 219,

1948, 9 pp. Overdruk ScAt£ en Wer/ J5, p. 78.

Summary.

KRANEVELD, F. C.: Bestrijding wan diemeA/en *« de *ro/>en. Rede

bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar .... te Utrecht op

24 October 1949. (Utrecht, 1949), 21 pp.

Heeft geen betrekking op Suriname of Nederlandse Antillen.

LALUNG, HENRI DE: Les Carafoes, u« £eu£/e eïrange aM/OMrd'Awi

dis/iarw. Bourrelier et Cie, Paris, 1948, 94 pp., 8 foto's, 4 tekeningen. *

LANJOUW, J.: Fundawente/e vragen uan de 6y>ondere £/an/AMnde en de

^>/antewgeogra/t'e. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt

van hoogleeraar in de bijzondere plantkunde en de leer van de verspreiding

der planten aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 7 November

1949. Kemink en Zoon, Utrecht, (1949), 27 pp.

In welk verband enkele planten uit Suriname terloops worden

genoemd.


BIBLIOGRAFIE 381

LATOUR, M. D.: f/e£ eewa>/ees/ can JFes^>i/ora/ions j

tw J944, cAte//j' /o //ze Ta/e/fcerg awrf tóe ifaie/ewr Ptoeaw. Buff Torrey

Bot. Club 75, 1948, p. 56-115, 189-230, 286-323, 374-438, 523-580,

633-671, 24 figg.

MEULEN, J. TER: £nAe/e waaywemiwg'ew èi/ de Aaoiiew fan Paranaw.

Meded. Geol. Mijnbouwk. Dienst Suriname 1, (1949), 9 pp., 10 figg.

MEULEN, J. TER: Stj/'^rage /o< de verA/artftg naw de genese fan de

Aao/ien en de &ata?7 de ^Zgemene Ledenvergadering fan de Ondernewersraad

«oor 5Mri«awe geAottden o^> 75 /M/J J9^5 .... Fers/ag owe»- Ae< drie en

/wiMiigsie veremging.s/aa)'. 1948, 22 pp.

Met beschouwingen over immigratie, inkomstenbelasting-verordening,

Parlementaire Commissie, welvaartsfonds.

OUDSCHANS DENTZ, FRED.: Gesc/;iedAM«dige iydtó/e/ fan Suriname.

Tweede, verbeterde en belangrijk uitgebreide druk. J. H. de Bussy,

Amsterdam, 1949, 146 pp., 5 figg.

POLL, WILLEM VAN DE: Swriname. Een fotoreportage van land en volk.

W. van Hoeve, 's-Gravenhage, 1949, 64 blz., 199 foto's op 64 blz. buiten

de tekst, uitsl. vel met onderschriften, kaart binnen de band, losse omslag

met gekl. foto.

-Ra^/JorZ 6eire//e«de Aei fcaw^wezen »n Suriname. 21 Juli 1948, 34 pp.,

met Ontwerp Octrooi voor de Surinaamse Bank N.V., 8 pp. *


382 BIBLIOGRAFIE

Commissie: A. HOUWINK, J. A. J. DE VRIES (secr.), TH. A.

FRUIN, G. J. OPPEL, H. J. M. PEEPERKORN.

o/


BIBLIOGRAFIE 383

SPOON, W. & SESSELER, W. M.: £«£e/e o^merfctngen ouer Ae/

cia/ tforrfi geèrwt^ tioor Ae/ 2e//en van Sunnaam.se /«6eyta-Ao//te. Berichten

Afd. Trop. Prod. Ind. Inst. 220, 1948, 7 pp. Overdruk W. ƒ. Gids 29,

1948, p. 97.

SPOON, W. & SESSELER, WA. M.: Beoordeling van Sunwaawxe /aèaA.

Ber. Afd. Trop. Prod. Ind. Inst. 222, 1948, 7 pp., 2 foto's op plaat

buiten de tekst. Overdruk W. ƒ. Gids 29, 1948, p. 321.

SPOON, W. & SESSELER, WA. M.: Foorges/oo>nde j-ysJ (/>arftoi/ed n'ce)

i« S«n»ame. Ber. Afd. Trop. Prod. Ind. Inst. 223, 1948, 6 pp., fig.

Overdruk Foeding 9, 1948, p. 239.

SPOON, W. & SESSELER, W. M.: Bereiding van a/oë in ^oedenwrn.

Ber. Afd. Trop. Prod. Ind. Inst. 224, 1949, (10 pp.), 2 figg. Overdruk

PAarmac. W^«. S4, p. 241.

STATIUS VAN EPS, L. W.: De Curacaose s/uden/en i« Neder/a«d, met

een inleidend woord van COLA DEBROT. Rede voor de St. Thomas-kring.

Uitgave A. M. S. Peter Stuyvesant College, Curacao. (1949), 29 pp. » —

Zie ook Seurs 21 Sept. 1949, p. 2.

S/ra/enne/ fan WïWems/ad. G. VAN EERTEN, Curacao, Juli 1947;

250 x 100 cm op celluloid.

S«rmaa»w yers/ag 1944. (2 dln). I. Tekst van het verslag van bestuur

en staat van Suriname over het jaar 1943; 82 pp. II. Statistisch jaaroverzicht

van Suriname over het jaar 1943. Surinam report 1944.

Statistical annual of Surinam for the year 1943; 165 pp. Staatsdrukkerijen

Uitgeverij bedrij f, 's-Gravenhage, 1949.

Ten/ooHs/eWing t;an Aedendaaese iVeder/andse scAi/ders in H^es/-/ndië.

Exposición de pintores contemporaneos holandeses en las Indias

Occidentales. Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,

's-Gravenhage, 1948, 40 pp., 1 tekening en 13 repr. buiten de tekst.

Bij de opening van „Het Cura5aosche Museum", 7 Maart 1948;

55 stukken.

TAe /isA /rade 0/ e CurafaoscAe Banft. Curacao, 1948; 30 pp., 3 bijlagen.

*


334 BIBLIOGRAFIE

de Commissie /of Besiudenng na

iw StmMame .... onder voorzitterschap van M. DE NIET. I:

Documentaire inleiding; 138 pp., met krtn en stastn. Staatsdrukkerijen

Uitgeverijbedrijf, 's-Gravenhage, 1948. *

More magazines by this user
Similar magazines