10.08.2013 Views

Thesis gastvrij Vechtdal Lieke Klieverik.pdf

Thesis gastvrij Vechtdal Lieke Klieverik.pdf

Thesis gastvrij Vechtdal Lieke Klieverik.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Thesis</strong><br />

Gastvrijheid van medewerkers in de toeristische en recreatieve<br />

sector in het <strong>Vechtdal</strong> verder versterken: gastheerschap als<br />

onderscheidende waarde.<br />

Datum: Oldenzaal, 3 juni 2010<br />

Student: <strong>Lieke</strong> <strong>Klieverik</strong><br />

2408853<br />

DHTV4A<br />

2408853@student.saxion.nl<br />

Opleiding: Saxion te Deventer<br />

Hospitality Business School<br />

Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs<br />

Afstudeerproject: Gebiedsontwikkeling <strong>Vechtdal</strong><br />

Opdrachtgever: Astrid Crum en Elizabeth Stoit<br />

<strong>Vechtdal</strong> Marketing<br />

Michiel Flooren<br />

1 ste examinator: Nico de Kruijff<br />

2 de examinator: Bas Jansen<br />

Saxion Kenniscentrum Hospitality Business<br />

2


Voorwoord<br />

Voor u ligt de thesis geschreven voor <strong>Vechtdal</strong> Marketing en het kenniscentrum Hospitality<br />

Business. In het voorstel wordt beschreven hoe er antwoord kan worden gegeven op<br />

onderstaande beleidsvraag:<br />

“Hoe kan de <strong>gastvrij</strong>heid onder toeristische en recreatieve ondernemers en medewerkers in<br />

het <strong>Vechtdal</strong> verder versterkt worden zodat het gastheerschap als onderscheidende waarde<br />

kan worden neergezet en het een bijdrage levert aan de regionale <strong>gastvrij</strong>heid”?<br />

De afstudeeropdracht heeft plaatsgevonden van 1 februari 2010 tot en met 4 juni 2010. Aan<br />

de hand van onderzoek zijn de deelvragen beantwoord, waaruit de conclusies en<br />

aanbevelingen geschreven zijn. De uit het onderzoek verkregen informatie levert <strong>Vechtdal</strong><br />

Marketing de gewenste handreikingen op, om in samenwerking met de ondernemers in het<br />

<strong>Vechtdal</strong> de <strong>gastvrij</strong>heid verder te optimaliseren.<br />

In het <strong>Vechtdal</strong> zijn niet alleen de toeristische en recreatieve ondernemers en medewerkers<br />

de dragers van <strong>gastvrij</strong>heid, maar ook andere partijen zoals bewoners hebben hierin een rol.<br />

De afbakening die in dit onderzoek gekozen is, betreft een focus op toeristische en<br />

recreatieve ondernemers en medewerkers, omdat deze partij het meest beïnvloedbaar en<br />

stimuleerbaar is voor de opdrachtgever <strong>Vechtdal</strong> Marketing. Daarbij is de veronderstelling<br />

dat er ruimte is voor verbetering en het creëren van bewustwording bij toeristische en<br />

recreatieve ondernemers en medewerkers. De focus toeristische en recreatieve ondernemers<br />

en medewerkers wordt dan ook gezien als efficiënt en de kortste route naar succes voor het<br />

stimuleren van <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

Mijn dank gaat uit naar de heer N. de Kruijff en de heer B. Jansen voor hun medewerking en<br />

deskundige adviezen. <strong>Vechtdal</strong> Marketing wil ik bedanken voor het tot stand brengen van<br />

deze opdracht.<br />

Oldenzaal, 3 juni 2010<br />

L. <strong>Klieverik</strong><br />

3


Inhoudsopgave<br />

Voorwoord 3<br />

Inhoudsopgave 4<br />

Begrippenlijst 6<br />

Samenvatting 7<br />

Hoofdstuk 1 Inleiding 8<br />

1.1 Kenniscentrum Hospitality Business 8<br />

1.2 <strong>Vechtdal</strong> Marketing 9<br />

1.3 Het <strong>Vechtdal</strong> 9<br />

1.4 Aanleiding onderzoek 10<br />

1.5 Doelstelling 11<br />

1.6 Hoofd- en deelvragen 11<br />

1.7 Leeswijzer 12<br />

Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet en methodologische verantwoording 13<br />

2.1 Hoofdvraag 13<br />

2.2 Deelvragen 13<br />

2.2.1 Deelvraag 1: Overdragen en meetbaar maken <strong>gastvrij</strong>heid 13<br />

2.2.2 Deelvraag 2: De huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid 15<br />

2.2.3 Deelvraag 3: Bijdragen aan het verder versterken van <strong>gastvrij</strong>heid 18<br />

2.3 Validiteit en betrouwbaarheid 21<br />

2.4 Samenhang onderzoek 23<br />

Hoofdstuk 3 Theoretisch kader 24<br />

3.1 Gastvrijheid 24<br />

3.2 Gastvrijheidkenmerken 26<br />

3.3 Gastheerschap 28<br />

3.4 Toeristische en recreatieve ondernemers 29<br />

3.4.1 Toerisme en toeristen 29<br />

3.4.2 Recreatie en recreanten 30<br />

3.4.3 Onderneming en ondernemers 31<br />

Hoofdstuk 4 Meetbaarheid van <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken 32<br />

4.1 Gastvrijheidkenmerken 32<br />

4.2 Gastvrijheidkenmerken meten en verbeteren 32<br />

4.3 Deelconclusie 33<br />

Hoofdstuk 5 De mate van <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken bij medewerkers 34<br />

5.1 Toeristische en recreatieve ondernemers in het <strong>Vechtdal</strong> 34<br />

4


5.2 De <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken en het uitdragen ervan 34<br />

5.2.1 Vragenlijst 34<br />

5.2.2 Kruistabellen 42<br />

5.3 Deelconclusie 44<br />

Hoofdstuk 6 Gastvrijheid in andere destinaties en organisaties 47<br />

6.1 Versterken van (regionale) <strong>gastvrij</strong>heid in andere destinaties 47<br />

6.1.1 WelcomeAmsterdam 47<br />

6.1.2 Haarlem meest <strong>gastvrij</strong>e stad 2009 50<br />

6.2 Gastvrijheid in andere destinaties en organisaties, bewustzijn ondernemers 52<br />

6.2.1 Vergelijken van destinaties en organisaties 52<br />

6.2.2 Analyseren van de verschillen en overéénkomsten 54<br />

6.3 Deelconclusie 56<br />

Hoofdstuk 7 Algemene eindconclusie 59<br />

7.1 Leden van <strong>Vechtdal</strong> Marketing 59<br />

7.2 Profilering “<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle tijd” 59<br />

7.3 Gastvrijheidkenmerken 59<br />

7.4 Bewustzijn creëren en <strong>gastvrij</strong>heid meten en verbeteren 60<br />

Hoofdstuk 8 Aanbevelingen 62<br />

Literatuur<br />

8.1 Aanbevelingen <strong>Vechtdal</strong> Marketing 62<br />

8.1.1 Leden <strong>Vechtdal</strong> Marketing 62<br />

8.1.2 Profilering „<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle tijd‟ 62<br />

8.1.3 Gastvrijheidkenmerken 63<br />

8.1.4 Bewustzijn creëren en <strong>gastvrij</strong>heid meten en verbeteren 63<br />

8.2 Verantwoording aanbevelingen 65<br />

8.3 Implementatie PDCA-cyclus 66<br />

Bijlagen: bijlagenboek<br />

8.3.1 Plan 66<br />

8.3.2 Do 66<br />

8.3.3 Check 67<br />

8.3.4 Act 67<br />

5


Begrippenlijst<br />

In de thesis zijn een aantal begrippen gebruikt die in de begrippenlijst verder toegelicht zijn<br />

om de thesis zo duidelijk mogelijk leesbaar te maken.<br />

Parels = Dit zijn de bijzondere plekjes in het <strong>Vechtdal</strong>, die een gast bij een<br />

bezoek aan het <strong>Vechtdal</strong> niet mag missen.<br />

Beeldverhaal = Een inspirerend verhaal dat een middel vormt voor het creëren van<br />

ruimtelijke kwaliteit, een wenkend perspectief voor regionale<br />

ontwikkeling, als inspiratie voor productontwikkeling in toerisme en<br />

recreatie.<br />

Promotietour = Van half juni tot half juli organiseert de Kamer van Koophandel een<br />

promotietour langs cafés, strandpaviljoens en dergelijke om horeca-<br />

ondernemers en personeel warm te krijgen voor het verbeteren van de<br />

<strong>gastvrij</strong>heid in Amsterdam.<br />

Mystery Visits = Bij Mystery Visits zal de Mystery Visitor zich voordoen als een<br />

alledaagse klant en in die hoedanigheid desgewenst het gehele<br />

organisatieproces doorlopen. Nadat een locatie is bezocht, worden de<br />

ervaringen van de Mystery Visitor kwalitatief geanalyseerd en<br />

gerapporteerd.<br />

Standaarddeviatie = Een indicator voor de spreiding van getallen rondom het<br />

gemiddelde.<br />

PDCA-cyclus = De PDCA-cyclus omvat de meest essentiële stappen voor besturing<br />

en voor procesbesturing in het bijzonder. De cirkel beschrijft vier<br />

belangrijke stappen:<br />

1.Plan: maak een plan met de resultaten die je wilt bereiken<br />

2. Do: voer het plan uit<br />

3. Check: vergelijk de resultaten met de beoogde resultaten<br />

4. Act: borg de resultaten of stuur bij om resultaten alsnog te bereiken<br />

VVV‟s = Vereniging voor Vreemdelingenverkeer: Een belangrijke rol als<br />

verbindende factor bij de ontwikkeling van toerisme en recreatie.<br />

6


Samenvatting<br />

<strong>Vechtdal</strong> Marketing heeft de profilering “<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle tijd” opgezet waarin het<br />

begrip <strong>gastvrij</strong>heid centraal staat. De profilering is bedoeld om het <strong>Vechtdal</strong> beter op de<br />

kaart te kunnen zetten. Door <strong>Vechtdal</strong> Marketing (2010) is aangegeven dat zij graag willen<br />

weten hoe de <strong>gastvrij</strong>heid onder toeristische en recreatieve ondernemers en medewerkers in<br />

het <strong>Vechtdal</strong> verder kan worden versterkt zodat het gastheerschap als onderscheidende<br />

waarde kan worden neergezet en het een bijdrage levert aan de regionale <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

Om het onderzoek te kunnen starten is er een onderzoeksopzet gemaakt, waarin alle<br />

stappen beschreven zijn die in het onderzoek doorlopen zijn. In deze onderzoeksopzet is de<br />

volgende hoofdvraag geformuleerd: Hoe staat het met de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid in<br />

het <strong>Vechtdal</strong> en welke handreikingen kunnen er aan <strong>Vechtdal</strong> Marketing worden gedaan,<br />

waarmee deze <strong>gastvrij</strong>heid verder versterkt kan worden?<br />

Voor het veldonderzoek staan drie deelvragen centraal. De onderstaande deelvragen zijn tot<br />

stand gekomen uit bovenstaande hoofdvraag:<br />

1. Op welke manier kan <strong>gastvrij</strong>heid door medewerkers in de toeristische en recreatieve<br />

sector worden overgedragen op bezoekers en hoe is dit meetbaar te maken?<br />

2. Wat is de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid van medewerkers in de toeristische en recreatieve<br />

sector in het <strong>Vechtdal</strong>?<br />

3. Hoe kan de toeristische en recreatieve ondernemer in het <strong>Vechtdal</strong> bijdragen aan het<br />

verder versterken van de <strong>gastvrij</strong>heid?<br />

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat nog niet alle toeristische en recreatieve<br />

ondernemingen in het <strong>Vechtdal</strong> lid zijn van <strong>Vechtdal</strong> Marketing. Aan de hand van een<br />

promotietour door het <strong>Vechtdal</strong>, kan <strong>Vechtdal</strong> Marketing meer leden werven en bestaande<br />

leden meer bewust maken van het belang van <strong>gastvrij</strong>heid. De profilering “<strong>Vechtdal</strong><br />

Overijssel. Alle tijd” is bij een groot deel van de ondernemers nog onbekend. Door middel<br />

van een bijeenkomst met als titel “Bekend met <strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle tijd” kunnen<br />

ondernemers en medewerkers bekend worden gemaakt met de profilering. Tijdens het<br />

onderzoek zijn aan de hand van een enquête de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken getest onder<br />

toeristische en recreatieve ondernemers en hun medewerkers. Door middel van<br />

<strong>gastvrij</strong>heidtrainingen kan de streefwaarde worden bereikt. Ondernemers en medewerkers<br />

hebben aangegeven meer bekend te willen worden met het <strong>Vechtdal</strong>. Hiervoor kunnen<br />

digitale nieuwsbrieven verzonden worden met tips en regio informatie, samengesteld door<br />

<strong>Vechtdal</strong> Marketing in samenwerking met de regionale VVV‟s. Ook kan er een actieve dag<br />

“Ken het <strong>Vechtdal</strong> product” georganiseerd worden, waarbij ondernemers en medewerkers<br />

zelf het <strong>Vechtdal</strong> per fiets gaan verkennen. In het onderzoek is duidelijk geworden dat er<br />

nog ruimte is voor verbetering van de <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong>, waarvoor<br />

“<strong>Vechtdal</strong>OverijsselAlleTijd” teams opgezet kunnen worden. Maar ook het continue meten<br />

van <strong>gastvrij</strong>heid onder bezoekers kan een bijdrage leveren aan een meer <strong>gastvrij</strong> <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Uit het onderzoek blijkt dat er ruimte is voor verbetering en het creëren van bewustwording<br />

bij toeristische en recreatieve ondernemers en medewerkers in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

7


1. Inleiding<br />

Het kenniscentrum Hospitality Business heeft samen met de provincie Overijssel een<br />

samenwerkingsverband opgestart. In het projectplan Saxion en Overijssel werkt! (2008) staat<br />

dat zij willen samenwerken aan een ontwikkeling, waarin het volgende centraal staat:<br />

Versterking van het innovatief vermogen van spelers in het veld van toerisme en recreatie in<br />

Overijssel, leidend tot onderscheidend vermogen, hogere belevingswaarde voor bewoners en<br />

bezoekers, economische groei en werkgelegenheid.<br />

Met dit uitgangspunt wordt ook in de regio <strong>Vechtdal</strong> onderzoek gedaan naar <strong>gastvrij</strong>heid,<br />

zodat het innovatief vermogen van toeristische en recreatieve ondernemingen in het<br />

<strong>Vechtdal</strong> versterkt kan worden, wat leidend is tot onderscheidend vermogen ten opzichte<br />

van andere regio‟s. Door de verdere verbetering van <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong> wordt er een<br />

hogere belevingswaarde gecreëerd voor bezoekers, wat goed is voor de economische groei<br />

en meer werkgelegenheid met zich mee zal brengen in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Het project kent twee opdrachtgevers, namelijk <strong>Vechtdal</strong> Marketing en het kenniscentrum<br />

Hospitality Business. Om deze reden is er een algemene doelstelling opgesteld. De<br />

hoofdopdrachtgever is <strong>Vechtdal</strong> Marketing. De algemene doelstelling luidt als volgt:<br />

“Het inzichtelijk maken van de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong> en het geven<br />

van handreikingen waarmee deze <strong>gastvrij</strong>heid verder kan worden versterkt”.<br />

1.1 Kenniscentrum Hospitality Business<br />

De afstudeeropdracht is aangeboden door het Saxion kenniscentrum Hospitality Business in<br />

samenwerking met <strong>Vechtdal</strong> Marketing. De opdracht is om een onderzoeks- en<br />

adviesrapport te schrijven met betrekking tot de <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Op de website van het kenniscentrum Hospitality Business (2010) staat beschreven: Het<br />

kenniscentrum Hospitality Business biedt actueel en innovatief onderwijs en onderzoek, voor<br />

en met de markt van <strong>gastvrij</strong>heid. Geïnspireerd op een wereld die wordt gekenmerkt door<br />

diversiteit en beweging. In het onderzoeksprogramma wordt een brug gelegd met<br />

praktijkgericht onderzoek en tussen de vraag van partners uit de markt en het onderwijs.<br />

Het kenniscentrum ontwikkelt vernieuwende hospitality concepten en speelt in op complexe<br />

vragen voor toeristisch en recreatief management ten behoeve van regionale, nationale en<br />

internationale partners. Gastvrijheid wordt daarbij integraal bestudeerd.<br />

De missie van het kenniscentrum Hospitality Business (2010) zoals beschreven staat op de<br />

website luidt als volgt:<br />

“Gezien willen worden door studenten, docenten, onderzoekers, praktijkbeoefenaren en hun<br />

gasten als het kenniscentrum Hospitality Business in de regio Gelderland en Overijssel,<br />

nationaal en internationaal, door absolute expert te zijn op het gebied van vraagsturing,<br />

beleving en de consequenties voor innovatieve bedrijfsvoering in de hospitality<br />

dienstverlening”.<br />

8


1.2 <strong>Vechtdal</strong> Marketing<br />

<strong>Vechtdal</strong> Marketing is een onderdeel van het Regionaal Bureau voor Toerisme <strong>Vechtdal</strong>-<br />

IJsseldelta. Binnen het RBT staan vier merken centraal, waaronder <strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Op de<br />

website van <strong>Vechtdal</strong> Marketing (2010) wordt aangegeven dat <strong>Vechtdal</strong> Marketing drie taken<br />

kent, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:<br />

- Productontwikkeling<br />

- Promotie<br />

- Gastheerschap<br />

<strong>Vechtdal</strong> Marketing wil hiermee de toeristische bestedingen in het <strong>Vechtdal</strong> vergroten<br />

evenals het aantal bezoekers.<br />

Het rapport „Strategische Visie <strong>Vechtdal</strong> Marketing 2010-2020‟ beschrijft dat het doel van<br />

deze strategische visie is om samen met stakeholders de regionale economie van het<br />

<strong>Vechtdal</strong> te versterken tot een aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren.<br />

De consument staat hierbij centraal. We willen dit doen door de bekendheid van het gebied<br />

te vergroten en te versterken door de profilering „<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle tijd‟ door te<br />

voeren. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer bestedingen en meer werkgelegenheid.<br />

<strong>Vechtdal</strong> Marketing (2010) kunnen en willen de plannen niet alleen uitvoeren. Ervaringen uit<br />

de afgelopen jaren hebben duidelijk uitgewezen dat projecten die gezamenlijk gedragen<br />

worden en bottom up zijn ontstaan, de meeste kans van slagen hebben. Bovendien zijn het<br />

enthousiasme, de creatieve ideeën en zeker ook het bereik vele malen hoger als er<br />

duurzame allianties tussen partijen worden gevormd.<br />

1.3 Het <strong>Vechtdal</strong><br />

Zoals beschreven is op de website (2010) wordt het <strong>Vechtdal</strong> gevormd door de gemeentes<br />

Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Staphorst en het natuurgebied Reestdal. De Vecht loopt<br />

kronkelend door het landschap en passeert pittoreske dorpjes, landgoederen, bossen en<br />

heide. In het landschap zijn de vervlogen tijden bewaard gebleven en is volop rust en ruimte<br />

te vinden. Het gebied leent zich uitstekend om te fietsen en te wandelen.<br />

Het <strong>Vechtdal</strong> is een streek met een verhaal. Een verhaal met als titel: Alle tijd. Tijd voor<br />

jezelf. Tijd voor elkaar. Tijd om uit te rusten. Tijd om te genieten.<br />

Maar ook een gebied waar ondernemers nog<br />

echt tijd hebben voor hun gasten. Voor een<br />

vriendelijk woord en aandacht. Het mooiste<br />

wat je de gasten van je gebied kunt geven.<br />

Dit verhaal speelt zich al sinds jaar en dag af<br />

in het <strong>Vechtdal</strong>, maar is sinds 2008 ook<br />

uitgangspunt in alle marketing en<br />

communicatie-uitingen. Vertaald naar een<br />

slogan werd dit verhaal dan ook „<strong>Vechtdal</strong><br />

Overijssel. Alle tijd.‟ Een eenvoudige, maar<br />

pakkende slogan die breed inzetbaar is en<br />

die in combinatie met de Vechtanjer, het<br />

symbool van het <strong>Vechtdal</strong>, het <strong>Vechtdal</strong><br />

Figuur 1 Kaart <strong>Vechtdal</strong><br />

Bron: http://www.kampenzwollevechtdal.vvvnet.nl/?mod=show_regiokaart&regkrt=y<br />

9


identiteit moet geven.<br />

1.4 Aanleiding onderzoek<br />

In het rapport „Strategische visie <strong>Vechtdal</strong> Marketing 2010-2020‟, is de profilering „<strong>Vechtdal</strong><br />

Overijssel. Alle tijd‟ uitgewerkt, dat eind 2007 samen met de stakeholders in het <strong>Vechtdal</strong> is<br />

opgezet. Dit concept is gebaseerd op de kernwaarden van het gebied: rust, ruimte,<br />

authenticiteit en <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

Als pay off is gekozen voor „<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle tijd‟, omdat een profilering op basis van<br />

tijd goed aansluit bij de kernwaarden, daarnaast is er geen andere regio in Nederland met<br />

deze profilering. Om zowel in het gebied als daarbuiten zichtbaar te zijn is een<br />

zichtbaarheidkenmerk ontwikkeld. De magenta vechtanjer. Deze vechtanjer is gekozen<br />

omdat deze bloem alleen langs de Vecht groeit. De kleur magenta is gekozen omdat dit<br />

goed contrasteert met de voornamelijk groene omgeving en omdat het opvalt. Daarnaast<br />

staat de vechtanjer ook voor samenwerking. „Alle tijd‟ geeft emotie weer in relatie tot de<br />

kernwaarden van het gebied; rust, ruimte, authenticiteit en <strong>gastvrij</strong>heid. De consument moet<br />

deze emotie ook beleven als deze in het gebied verblijft of elders in contact komt met de<br />

uitingen van het <strong>Vechtdal</strong>. Alles moet „Alle tijd‟ uitademen in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

In het project <strong>Vechtdal</strong> Marketing (2010) staat geschreven dat uit onderzoek blijkt dat<br />

<strong>gastvrij</strong>heid een sterke kwaliteit is van het <strong>Vechtdal</strong>. <strong>Vechtdal</strong> Marketing (2010) geeft aan dit<br />

graag in samenwerking met de ondernemers verder te versterken zodat het gastheerschap<br />

nog meer als onderscheidende waarde kan worden neergezet. Er is daarbinnen niet alleen<br />

aandacht voor sec <strong>gastvrij</strong> ontvangen met een glimlach maar ook dat ondernemers en<br />

baliemedewerkers mensen kunnen vertellen over de bijzondere (cultuurhistorische,<br />

natuurlijke) parels in het gebied en het beeldverhaal van het <strong>Vechtdal</strong> verder kunnen<br />

uitdragen. Ook willen ze meer nadruk leggen op bewoners van het <strong>Vechtdal</strong> en bedrijven<br />

buiten de hospitalitysfeer en hun rol als gastheer van het gebied.<br />

Fons Bitter (2010) omschrijft het belang van <strong>gastvrij</strong>heid als een management en marketing<br />

fenomeen dat volop in de belangstelling staat. Iedereen is op het moment bezig met het<br />

steeds meer uitstralen van <strong>gastvrij</strong>heid en meer <strong>gastvrij</strong> te zijn dan een andere regio. Hoe<br />

<strong>gastvrij</strong>er, hoe hoger de positieve beleving, die de gast ervaart. Aan <strong>gastvrij</strong>heid wordt<br />

daarom ook veel tijd besteed. Gastvrijheid is aangeleerd en iedereen heeft vanuit zichzelf al<br />

wel een stukje <strong>gastvrij</strong>heid in zich. Maar om dit tot een meer uniform en hoger niveau te<br />

brengen moet er nog wel gewerkt worden aan <strong>gastvrij</strong>heid. De gast verwacht steeds meer<br />

van een verblijf in een hotel, restaurant, café of partycentrum of bij het ondergaan van<br />

activiteiten. Wanneer <strong>gastvrij</strong>heid goed wordt overgedragen op de gast zal het aantal<br />

bezoekers toenemen, waardoor er meer werkgelegenheid ontstaat, wat de regionale<br />

economie ten goede komt en het imago van de regio omhoog zal halen.<br />

De behoefte om de <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong> verder te versterken is bij <strong>Vechtdal</strong> Marketing<br />

ontstaan doordat er steeds gewerkt moet worden aan <strong>gastvrij</strong>heid om de bezoeker een zo<br />

hoog mogelijke beleving te laten ervaren. Ook is de behoefte om het gastheerschap in het<br />

10


<strong>Vechtdal</strong> tot een meer onderscheidend niveau te laten komen, dit in samenwerking met de<br />

ondernemers. De behoefte is om de <strong>gastvrij</strong>heid onder toeristische en recreatieve<br />

ondernemers en medewerkers in het <strong>Vechtdal</strong> verder te kunnen versterken, wat een bijdrage<br />

levert aan de regionale <strong>gastvrij</strong>heid en het gastheerschap als onderscheidende waarde<br />

neerzet.<br />

1.5 Doelstelling<br />

Aan de hand van de aanleiding van het onderzoek is de doelstelling geformuleerd voor het<br />

onderzoek naar <strong>gastvrij</strong>heid. Hiervoor staat de volgende beleidsvraag centraal:<br />

“Hoe kan de <strong>gastvrij</strong>heid onder toeristische en recreatieve ondernemers en medewerkers in<br />

het <strong>Vechtdal</strong> verder versterkt worden zodat het gastheerschap als onderscheidende waarde<br />

kan worden neergezet en het een bijdrage levert aan de regionale <strong>gastvrij</strong>heid”?<br />

Het doel voor het verbeteren van de regionale <strong>gastvrij</strong>heid is om meer inkomsten binnen te<br />

halen, voor zowel het <strong>Vechtdal</strong> mede als voor de toeristische en recreatieve ondernemingen<br />

in het <strong>Vechtdal</strong>. Het Lectoraat Cityhospitality Hotelschool Den Haag (2010) bevestigt dat<br />

wanneer er gewerkt wordt aan <strong>gastvrij</strong>heid meer inkomsten ontstaan, doordat, de<br />

<strong>gastvrij</strong>heid verder versterkt onder de toeristische en recreatieve ondernemingen, waardoor<br />

er meer herhalingsbezoeken ontstaan en mond-op-mond reclame wordt gegeven door<br />

huidige bezoekers. Tevens door de komst van meer bezoekers en inkomsten wordt er meer<br />

werkgelegenheid gecreëerd in het gebied.<br />

De doelstelling voor <strong>Vechtdal</strong> Marketing in dit onderzoek is het verkrijgen van handvaten en<br />

aanbevelingen gericht op <strong>gastvrij</strong>heid. Dit moet makkelijk te hanteren zijn voor <strong>Vechtdal</strong><br />

Marketing evenals voor de ondernemers in het gebied. <strong>Vechtdal</strong> Marketing wil meer éénheid<br />

creëren om zo de regionale <strong>gastvrij</strong>heid verder te kunnen versterken en de toeristische<br />

bestedingen in het <strong>Vechtdal</strong> te vergroten.<br />

1.6 Hoofd- en deelvragen<br />

De hoofdvraag die opgesteld is voor het onderzoek luidt:<br />

Hoe staat het met de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong> en welke handreikingen<br />

kunnen er aan <strong>Vechtdal</strong> Marketing worden gedaan, waarmee deze <strong>gastvrij</strong>heid verder<br />

versterkt kan worden?<br />

Om een antwoord te kunnen formuleren op de hoofdvraag in het onderzoek zijn de volgende<br />

deelvragen met de daarbij horende sub deelvragen opgesteld:<br />

Deelvraag 1: Op welke manier kan de <strong>gastvrij</strong>heid van medewerkers in de toeristische en<br />

recreatieve sector worden overgedragen op bezoekers en hoe is dit meetbaar te maken?<br />

- Welke <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken zijn er in de toeristische en recreatieve sector?<br />

- Welke manieren zijn er om de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken te meten en zo te kunnen versterken<br />

in de toeristische en recreatieve sector?<br />

11


Deelvraag 2: Wat is de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid van medewerkers in de toeristische en<br />

recreatieve sector in het <strong>Vechtdal</strong>?<br />

- Welke toeristische en recreatieve ondernemingen zitten er in het <strong>Vechtdal</strong>?<br />

- In welke mate komen de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken terug bij medewerkers van<br />

toeristische en recreatieve ondernemingen en hoe dragen zij dit uit naar bezoekers?<br />

Deelvraag 3: Op welke manier, gekeken naar andere destinaties en organisaties kunnen<br />

ondernemers meer betrokken worden in het <strong>Vechtdal</strong> en kan de <strong>gastvrij</strong>heid verder versterkt<br />

worden?<br />

- Op welke manier wordt er in andere destinaties en organisaties gewerkt aan het versterken<br />

van (regionale) <strong>gastvrij</strong>heid?<br />

- Hoe gaan andere destinaties en organisaties om met <strong>gastvrij</strong>heid en hoe worden<br />

ondernemers hierbij betrokken?<br />

1.7 Leeswijzer<br />

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de inleiding van het onderzoek. Hierin zijn de<br />

opdrachtgevers, het Kenniscentrum Hospitality Business en <strong>Vechtdal</strong> Marketing beschreven<br />

met hun visie, missie en doelstellingen. De regio <strong>Vechtdal</strong> wordt kort beschreven om een<br />

beeld te krijgen van het <strong>Vechtdal</strong>. Tevens zijn de aanleiding en de doelstelling van het<br />

onderzoek benoemd. Ook komen de hoofd- en deelvragen aanbod die opgesteld zijn<br />

voorafgaand het onderzoek. In Hoofdstuk 2 is de onderzoeksopzet met de methodologische<br />

verantwoording beschreven. Hierin is de opzet beschreven, dat gebruikt is voor het<br />

onderzoek met de daarbij horende methodologie. Naar aanleiding van de onderzoeksopzet<br />

is er door middel van literatuuronderzoek een theoretisch kader geschreven in hoofdstuk 3,<br />

waar in wordt gegaan op de begrippen <strong>gastvrij</strong>heid, <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken, gastheerschap,<br />

toerisme, recreatie en ondernemers. Het antwoord op deelvraag 1 “Op welke manier kan de<br />

<strong>gastvrij</strong>heid van medewerkers in de toeristische en recreatieve sector worden overgedragen<br />

op bezoekers en hoe is dit meetbaar te maken?” is te vinden in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5<br />

wordt antwoord gegeven op deelvraag 2 “Wat is de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid van<br />

medewerkers in de toeristische en recreatieve sector in het <strong>Vechtdal</strong>?”. Het antwoord op<br />

deelvraag 3 “Hoe kan de toeristische en recreatieve ondernemer in het <strong>Vechtdal</strong> bijdragen<br />

aan het verder versterken van de <strong>gastvrij</strong>heid?” is te vinden in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 is<br />

de algemene conclusie geschreven als een samenvoegend verhaal. Hierin zijn de<br />

voornaamste resultaten beschreven en zijn verschillende onderdelen met elkaar in verband<br />

gebracht. De conclusies vormen de basis voor het advies. Hoofdstuk 8 geeft de<br />

aanbevelingen weer die naar voren zijn gekomen tijdens het onderzoek. Hier wordt ingegaan<br />

op hoe <strong>Vechtdal</strong> Marketing de <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong> verder kan versterken, wat een<br />

antwoord geeft op de hoofdvraag. De thesis wordt afgesloten met een lijst waarop de<br />

gebruikte literatuur te vinden is. Ter ondersteuning van de thesis zijn er bijlagen gemaakt.<br />

Deze zijn apart gebundeld en te vinden in het bijlagenboek.<br />

12


2. Onderzoeksopzet en methodologische verantwoording<br />

In de onderzoeksopzet zijn de hoofdvraag en de deelvragen uitgewerkt. De onderzoeksopzet<br />

vormt de draad tijdens het onderzoek. Voor het veldonderzoek staan drie deelvragen<br />

centraal. Deze deelvragen zijn tot stand gekomen uit de hoofdvraag, die naar aanleiding van<br />

het gesprek met <strong>Vechtdal</strong> Marketing op 23 februari 2010 zijn geformuleerd. De notulen van<br />

het gesprek met <strong>Vechtdal</strong> Marketing zijn opgenomen in Bijlage 1.<br />

Tevens wordt in dit hoofdstuk aandacht geschonken aan de gehanteerde<br />

onderzoeksinstrumenten: de ondernemerslijst, de vragenlijst, best practices en de<br />

benchmark. De methodieken zijn voorafgaand het werkelijke onderzoek vastgesteld. Zo zijn<br />

de gewenste resultaten naar voren gekomen.<br />

2.1 Hoofdvraag<br />

De onderstaande vraag is de hoofdvraag in het onderzoek:<br />

Hoe staat het met de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong> en welke handreikingen<br />

kunnen er aan <strong>Vechtdal</strong> Marketing worden gedaan, waarmee deze <strong>gastvrij</strong>heid verder<br />

versterkt kan worden?<br />

Het doel van de hoofdvraag is om hier een zo duidelijk en helder mogelijk antwoord op te<br />

kunnen formuleren en handreikingen aan <strong>Vechtdal</strong> Marketing gegeven worden, om in<br />

samenwerking met de toeristische en recreatieve ondernemers de (regionale) <strong>gastvrij</strong>heid in<br />

het <strong>Vechtdal</strong> verder te kunnen versterken.<br />

2.2 Deelvragen<br />

Aan de hand van de hoofdvraag zijn er drie deelvragen met daarbij een aantal sub<br />

deelvragen opgesteld, wat tot een duidelijk antwoord is gaan leiden op de hoofdvraag.<br />

2.2.1 Deelvraag 1: Op welke manier kan <strong>gastvrij</strong>heid door medewerkers in de toeristische en<br />

recreatieve sector worden overgedragen op bezoekers en hoe is dit meetbaar te maken?<br />

Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden zijn de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken in beeld<br />

gebracht en toegespitst op de toeristische en recreatieve sector. Ook is er onderzocht<br />

op welke manieren <strong>gastvrij</strong>heid meetbaar is.<br />

Welke <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken zijn er in de toeristische en recreatieve sector?<br />

Deze deelvraag stelt de indicatoren van <strong>gastvrij</strong>heid vast. Om duidelijk te krijgen hoe<br />

<strong>gastvrij</strong>heid over gedragen kan worden op bezoekers is er literatuuronderzoek verricht.<br />

Bij deze deelvraag is gekozen voor de methode deskresearch, omdat er voor het<br />

beantwoorden van deze deelvraag al veel beschikbare gegevens en informatie aanwezig is.<br />

Voor deze deelvraag zijn verschillende artikelen, rapporten en websites geraadpleegd via het<br />

internet. Tijdens de literatuurstudie zijn de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken uitgewerkt in een<br />

theoretisch kader, weergegeven in hoofdstuk 3.2 <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken.<br />

13


Om tot de juiste <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken te komen die gebruikt zijn in het onderzoek zijn de<br />

volgende stappen doorlopen :<br />

1. Literatuuronderzoek doen naar welke <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken er zijn<br />

2. Gevonden <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken uitwerken in een theoretisch kader<br />

3. De <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken tegen elkaar afwegen<br />

4. Uit het theoretisch kader een keuze maken, welke <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken het beste<br />

aansluiten bij wat je te weten wilt komen in het onderzoek<br />

5. Omschrijven welke <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken er gebruikt worden in het onderzoek<br />

De keuze voor de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken van Fons Bitter zijn gemaakt, omdat hij expert is<br />

op het gebied van <strong>gastvrij</strong>heid en werkzaam is bij het consulaat voor <strong>gastvrij</strong>heid. De<br />

<strong>gastvrij</strong>heidkenmerken van Fons Bitter zijn duidelijk omschreven en passen goed bij het<br />

onderzoek om de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid van medewerkers in het <strong>Vechtdal</strong> in beeld<br />

te krijgen.<br />

Welke manieren zijn er om de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken te meten en zo te kunnen<br />

verbeteren in de toeristische en recreatieve sector?<br />

Nadat de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken in beeld zijn gebracht, is er gekeken naar op welke<br />

manieren <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken onder medewerkers gemeten kunnen worden. Dit om de<br />

huidige mate van de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken onder medewerkers zo duidelijk mogelijk in<br />

beeld te krijgen, op welke aspecten nog vooruitgang te boeken is in het <strong>Vechtdal</strong>, dat<br />

uiteindelijk kan gaan leiden tot versterking van de (regionale) <strong>gastvrij</strong>heid. Bij<br />

deze sub deelvraag is er gezocht naar een meetmethodiek voor het kunnen meten van de<br />

huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid onder medewerkers van toeristische en recreatieve<br />

organisaties in het <strong>Vechtdal</strong>. Omdat de methodieken die op het internet naar voren zijn<br />

gekomen voor het meten van <strong>gastvrij</strong>heid niet als geheel geschikt zijn bevonden, waaruit<br />

blijkt dat deze onvoldoende zijn voor het meten van <strong>gastvrij</strong>heid onder medewerkers is er<br />

eigen aanpak ontwikkeld. Het resultaat van deze sub deelvraag heeft geleid tot een<br />

methode om <strong>gastvrij</strong>heid te kunnen meten. Dit is gedaan door deskresearch, maar ook door<br />

het inschakelen van vier experts op gebied van <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

Bij deze deelvraag is gekozen voor de methode deskresearch, omdat er voor het<br />

beantwoorden van deze deelvraag al veel beschikbare gegevens en informatie aanwezig zijn.<br />

Voor deze deelvraag zijn verschillende artikelen, rapporten en websites geraadpleegd via het<br />

internet. Ook zijn er vier experts benaderd op het gebied van <strong>gastvrij</strong>heid, waarbij het de<br />

bedoeling is geweest om informatie te krijgen over hoe <strong>gastvrij</strong>heid onder medewerkers van<br />

toeristische en recreatieve ondernemingen te meten is, als input voor de meetmethodiek. De<br />

volgende experts zijn bij het onderzoek betrokken: Fons Bitter (consulaat voor<br />

<strong>gastvrij</strong>heidmanagement), Jeannine Sok (Sok organisatie en communicatie), Magda Berman<br />

(Etiquette Berman) en Brenda Groen (Saxion programma manager onderzoek <strong>gastvrij</strong>heid &<br />

zorg). Alle experts zijn per e-mail benaderd. Mocht er per e-mail geen directe respons<br />

worden verkregen dan was er telefonisch contact gezocht met de experts. De methode die<br />

ontwikkeld is om de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken te kunnen meten is een face to face vragenlijst.<br />

Deze methode is verder uitgewerkt in hoofdstuk 2.2.<br />

14


Het doel van de deelvraag:<br />

Het doel van deze deelvraag is om de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken in beeld te krijgen en een<br />

methode om de <strong>gastvrij</strong>heid te meten onder medewerkers van toeristische en<br />

recreatieve ondernemers in het <strong>Vechtdal</strong> met het oog op de regionale <strong>gastvrij</strong>heid van het<br />

<strong>Vechtdal</strong>.<br />

2.2.2 Deelvraag 2: Wat is de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid van medewerkers in de<br />

toeristische en recreatieve sector in het <strong>Vechtdal</strong>?<br />

Deze deelvraag geeft weer welke toeristische en recreatieve ondernemingen er in het<br />

<strong>Vechtdal</strong> zitten en in welke mate de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken bij de medewerkers van<br />

toeristische en recreatieve ondernemingen in het <strong>Vechtdal</strong> terugkomen en hoe zij dit<br />

overbrengen op bezoekers.<br />

Welke toeristische en recreatieve ondernemingen zitten er in het <strong>Vechtdal</strong>?<br />

Het in kaart brengen van de aanwezige toeristische en recreatieve ondernemingen in het<br />

<strong>Vechtdal</strong> is de eerste stap om tot een antwoord te komen op deze beleidsvraag.<br />

De lijst met ondernemers is opgezet aan de hand van de volgende bronnen: VVV tijdschrift<br />

<strong>Vechtdal</strong> Overijssel 2010, op de website www.vechtdaloverijssel.nl, www.hardenberg.nl,<br />

www.staphorst.nl, www.ommen.nl en www.dalfsen.nl. Hiervoor is gekozen omdat <strong>Vechtdal</strong><br />

Marketing met het verzoek kwam om alleen de leden van <strong>Vechtdal</strong> Marketing mee te nemen<br />

in het onderzoek en deze op bovenstaande bronnen te vinden zijn.<br />

Nadat de toeristische en recreatieve ondernemingen in kaart zijn gebracht zijn ze verwerkt<br />

in Excel op naam, vestigingsplaats, gemeente, categorie en type. De lijst is opgesplitst in<br />

drie categorieën: verblijfsaccommodaties, café,restaurant of partycentra en dagrecreatie.<br />

Het onderzoek is daarom ook ingedeeld op categorie. Per categorie zijn 20 ondernemers<br />

geselecteerd aan de hand van de systematische steekproeftrekking. Aan de hand van deze<br />

lijst zijn de medewerkers van de toeristische en recreatieve ondernemingen benaderd.<br />

De lijst met ondernemers is verwerkt in Excel, omdat er zo een duidelijk overzicht ontstond.<br />

Het gemak van Excel is dat de lijsten languit getypt kunnen worden en door middel van het<br />

instellen van filters gesorteerd kunnen worden op categorie. Dit is gebruikt bij de<br />

steekproeftrekking van de face to face vragenlijst onder medewerkers van toeristische en<br />

recreatieve ondernemingen in het <strong>Vechtdal</strong>. Vooraf het onderzoek is vastgesteld uit elke<br />

categorie 20 ondernemingen te trekken, wat een totaal geeft van 60 geselecteerde<br />

ondernemingen. Dit is als volgt gedaan:<br />

1. Verblijfsaccommodatie<br />

Totaal aantal ondernemers in deze categorie: 164 ( :20 ondernemingen)<br />

= elke 8 ste onderneming wordt meegenomen in het onderzoek.<br />

De lijst met verblijfsaccommodaties is opgenomen in bijlage 2.<br />

2. Dagrecreatie:<br />

Totaal aantal ondernemers in deze categorie: 87 ( :20 ondernemingen)<br />

= elke 4 de onderneming wordt meegenomen in het onderzoek<br />

De lijst met dagrecreatie is opgenomen in bijlage 3.<br />

15


3. Horeca:<br />

Totaal aantal ondernemers in deze categorie: 64 ( :20 ondernemingen)<br />

= elke 3 de onderneming wordt meegenomen in het onderzoek<br />

De lijst met horeca is opgenomen in bijlage 4.<br />

Er is gekozen voor een systematische steekproeftrekking uit de ondernemerslijst, omdat er<br />

uit elke categorie 20 ondernemingen meegenomen werden in het onderzoek. Er is een<br />

systematische steekproef met een aselect begin getrokken. Er was de beschikking over een<br />

lijst met alle leden van de populatie, in een willekeurige volgorde achter elkaar. De eerste<br />

ondernemer op de lijst vormde punt A en vervolgens werden de elementen met een vast<br />

interval b meegenomen.<br />

Omdat er in het eerste deel van het onderzoek niet genoeg respondenten de vragenlijst<br />

hebben ingevuld om een goede conclusie te kunnen trekken is er een 2 de deel van het<br />

onderzoek gestart. Hiervoor zijn alle overige ondernemingen met e-mailadres meegenomen<br />

en uitgenodigd per e-mail via <strong>Vechtdal</strong> Marketing om middels een link naar Parantion deel te<br />

nemen aan het onderzoek. De link is via <strong>Vechtdal</strong> Marketing verstuurd, omdat de<br />

ondernemers bekend zijn met hun, waardoor de respons hoger uit zou moeten vallen, dan<br />

wanneer het via een onbekend persoon werd verzonden. Ook is er gekozen voor anonimiteit<br />

dat het aantal deelnemende ook moet doen stijgen. De lijst met ondernemers die via<br />

Parantion zijn benaderd is opgenomen in bijlage 5.<br />

In welke mate komen de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken terug bij medewerkers van<br />

toeristische en recreatieve ondernemingen en hoe dragen zij dit uit naar bezoekers?<br />

De huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid wordt in kaart gebracht, om zo informatie te<br />

verkrijgen in hoeverre de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken terug komen bij medewerkers van<br />

toeristische en recreatieve ondernemingen in het <strong>Vechtdal</strong>. Het is niet alleen belangrijk om te<br />

weten over welke <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken medewerkers beschikken, maar ook hoe<br />

<strong>gastvrij</strong>heid wordt overgedragen aan bezoekers. Deze vraag geeft een duidelijk beeld<br />

weer van hoe de <strong>gastvrij</strong>heid wordt overgedragen aan bezoekers door medewerkers in<br />

het <strong>Vechtdal</strong> wat bij gaat dragen aan de regionale <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Hierbij wordt de huidige situatie oftewel de IST situatie in kaart gebracht. Hoe ver de<br />

<strong>gastvrij</strong>heid al ontwikkeld is bij de medewerkers wordt getest aan de hand van de<br />

<strong>gastvrij</strong>heidkenmerken die bij deelvraag 1 in kaart zijn gebracht.<br />

De methode die gebruikt zal worden bij het beantwoorden van deze deelvraag is de face to<br />

face vragenlijstmethode. In de vragenlijst worden de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken verwerkt en<br />

eventuele andere informatie, dat verkregen is uit de literatuurstudie.<br />

Methodologie<br />

Door een gesprek met de onderzoeksdocent R. van Marle (2010), 1ste examinator N. de<br />

Kruijff (2010), onderzoeksassistent en 2 de examinator B. Jansen (2010) en de bestudering<br />

van het boek methoden & technieken van onderzoek (2005) is er gekozen om de<br />

<strong>gastvrij</strong>heidkenmerken onder medewerkers van toeristische en recreatieve ondernemingen in<br />

16


het <strong>Vechtdal</strong> te meten aan de hand van een face to face vragenlijst. Het betreft hier een<br />

schriftelijke, begeleide vragenlijst. Er is gekozen voor de schriftelijke, begeleide vragenlijst.<br />

Het kan nodig zijn om een inleidende toelichting te geven op de gestelde vragen op de<br />

vragenlijst en ter verduidelijking van de vragen. Ook een belangrijk punt is dat de vragenlijst<br />

ingevuld wordt terwijl er gewacht wordt door de afnemer van de vragenlijst. Zo gaf het meer<br />

zekerheid dat de respondenten mee willen doen aan het onderzoek en er een hoger resultaat<br />

kon worden behaald.<br />

De opbouw van de vragenlijst is zo gemakkelijk en aantrekkelijk mogelijk gemaakt. De<br />

gemakkelijkheid van de vragenlijst blijkt uit dat de respondenten grotendeels alle vragen in<br />

hebben gevuld en begrepen hebben. Doordat een groot aantal respondenten de vragenlijst<br />

heeft ingevuld, blijkt dat deze aantrekkelijk is. Tevens geldt dit voor de overzichtelijke<br />

vormgeving. De vragen zijn zo simpel en helder mogelijk geformuleerd. De vragenlijst is<br />

beperkt tot de belangrijkste onderzoeksvariabelen. De vragen hebben een weloverwogen<br />

volgorde en een logische opbouw. De vragen beginnen daarom ook met de<br />

persoonsgegevens, omdat zonder de persoonsgegevens de meeste opsplitsingen niet meer<br />

gemaakt kunnen worden. Alle routes worden gecontroleerd. Bij het onderdeel stellingen<br />

wordt gewerkt met tabellen. (vraag links, antwoorden rechts), om het geheel overzichtelijk<br />

en gemakkelijker in te vullen. Het is niet nodig om toelichtingen te vermelden bij de vragen,<br />

omdat het hier een face to face vragenlijst betreft en indien nodig is de toelichting<br />

mondeling gegeven kon worden aan de respondent. In de antwoordcategorieën zijn „weet<br />

niet‟ of „geen mening‟ niet opgenomen, omdat dit geen noodzaak biedt op de gestelde<br />

vragen.<br />

De vragenlijst bevat inhoudelijk vijf gedeeltes:<br />

1. Algemene gegevens met betrekking tot de medewerkers: hierin wordt informatie<br />

verzameld over de medeweker.<br />

2. Wat vinden medewerkers dat een gast die het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt niet mag missen in de<br />

omgeving?<br />

3. Gastvrijheidkenmerken: door middel van stellingen wordt gekeken hoe <strong>gastvrij</strong><br />

medewerkers van toeristische en recreatieve ondernemingen in het <strong>Vechtdal</strong> zijn met<br />

betrekking tot de regionale <strong>gastvrij</strong>heid van het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

4. Profilering „Alle tijd‟: hieruit moet blijken in welke mate medewerkers op de hoogte zijn<br />

van de ontwikkelingen in het <strong>Vechtdal</strong>. Deze vraag is geformuleerd op verzoek van <strong>Vechtdal</strong><br />

Marketing en meegenomen in de vragenlijst.<br />

5. Noodzaak versterken <strong>gastvrij</strong>heid: hierin wordt informatie verkregen of de medeweker<br />

inziet of de <strong>gastvrij</strong>heid nog verder verbeterd kan worden en hoe zij denken dat dit het beste<br />

gedaan kan worden.<br />

De achterliggende motivatie achter de vragen in de vragenlijst is opgenomen in bijlage 6.<br />

Om fouten in de meetprocedure te voorkomen is er een pilot uitgevoerd. Het doel hiervan is<br />

geweest om het onderzoeksontwerp en de dataverzamelingsmethode op realiteitsniveau te<br />

testen. Het gaat in de pilot om een snelle inspectie van de kwaliteit en uitvoerbaarheid van<br />

de te gebruiken procedures. Bij kwaliteit worden systematische fouten opgespoord. De pilot<br />

17


is afgenomen door Nico de Kruijff (1 ste examinator), Bas Jansen (2 de examinator), Rienk van<br />

Marle (onderzoeksdocent Saxion) en <strong>Vechtdal</strong> Marketing. Zij hebben de vragenlijst voorzien<br />

van de nodige feedback. Tevens zijn de oude vragenlijst, de verkregen feedback tussentijds<br />

en de daaruit nieuwe vragenlijst meegenomen om de pilot uit te kunnen voeren. De volledige<br />

en definitieve vragenlijst face to face is opgenomen in bijlage 7.<br />

Naar aanleiding van <strong>Vechtdal</strong> Marketing hebben er na het afnemen van de face to face<br />

vragenlijst onder medewerkers in het <strong>Vechtdal</strong> nog enkele wijzigingen in de vragenlijst<br />

plaatsgevonden.<br />

Het tweede deel van de vragenlijst heeft plaats gevonden in het programma Parantion. Dit<br />

programma is voor het tweede deel in werking gesteld, omdat het face to face vragenlijsten<br />

afnemen heel veel tijd in beslag had genomen en nog niet voldoende respons had<br />

opgeleverd om goede conclusies te kunnen trekken. Ook zijn ondernemers doordeweeks<br />

vaak gesloten of te druk om de vragenlijst direct in te kunnen vullen. De oplossing hiervoor<br />

is geweest om de vragenlijst digitaal te zetten en de respondenten uit te nodigen per e-mail.<br />

De extra vragen die in de aangepaste vragenlijst zijn verstuurd via Parantion is opgenomen<br />

in bijlage 8.<br />

Er werd gestreefd naar 50 tot 100 ingevulde vragenlijsten. Dit is ongeveer 1/3 van alle direct<br />

betrokken toeristische en recreatieve ondernemers in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Het doel van de deelvraag:<br />

Het afnemen van de vragenlijst onder medewerkers van toeristische en recreatieve<br />

ondernemingen is om de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid in beeld te krijgen met als<br />

verbeterpunt dat de mate van regionale <strong>gastvrij</strong>heid verder versterkt kan worden. Vooraf<br />

moet geweten worden welke toeristische en recreatieve ondernemingen in het <strong>Vechtdal</strong> als<br />

leden van <strong>Vechtdal</strong> Marketing aanwezig zijn en deze te kunnen benaderen.<br />

2.2.3 Deelvraag 3: Hoe kan de toeristische en recreatieve ondernemer in het <strong>Vechtdal</strong><br />

bijdragen aan het verder versterken van de <strong>gastvrij</strong>heid?<br />

Voor het beantwoorden van deze deelvraag zijn er twee sub deelvragen opgesteld. Deze<br />

deelvragen worden beantwoord door middel van de best practice methode en de benchmark<br />

methode.<br />

Op welke manier wordt er in andere destinaties en organisaties gewerkt aan het versterken<br />

van (regionale) <strong>gastvrij</strong>heid?<br />

Deze vraag wordt aan de hand van best practices onderzocht. Er wordt gekeken op welke<br />

manier er gewerkt wordt in andere destinaties en organisaties aan het versterken van<br />

<strong>gastvrij</strong>heid. Best practices gaat er van uit dat er een methode is die effectiever is om een<br />

bepaald resultaat te halen dan enige andere methode. De best practices die gebruikt worden<br />

in het onderzoek zijn de stad Amsterdam, met het Amsterdam Welcome project en de meest<br />

<strong>gastvrij</strong>e stad 2009 Haarlem. Het is niet de bedoeling om de aanpak van Amsterdam en<br />

Haarlem over te nemen maar de essentie van de succesvolle aanpak in Amsterdam en<br />

18


Haarlem proberen te doorgronden in het onderzoek. Voor Amsterdam is het Welcome<br />

project inhoudelijk samengevat en voor Haarlem zijn de aspecten waarop de stad werd<br />

beoordeeld in kaart gebracht.<br />

Methodologie<br />

Deze keuze voor Amsterdam en Haarlem is gemaakt aan de hand van de banderde experts.<br />

Ook deskresearch op internet heeft bijgedragen aan de keuze van deze twee steden, omdat<br />

wanneer er wordt gezocht op alles omtrent <strong>gastvrij</strong>heid deze twee steden veelvuldig naar<br />

voren komen. Hieruit zijn tevens voorbeelden gebruikt en verwerkt in de vragenlijst aan de<br />

medewerkers van toeristische en recreatieve ondernemingen in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Elementen bij de beoordeling van de stad Amsterdam:<br />

1. Hoe zit het Welcome Project in elkaar?<br />

2. Is het een op zich zelf staand project gericht op <strong>gastvrij</strong>heid of een onderdeel van een<br />

project?<br />

3. Hoe worden ondernemers hierbij betrokken?<br />

4. Wat wordt er allemaal in werking gesteld om de <strong>gastvrij</strong>heid in Amsterdam verder te<br />

kunnen versterken?<br />

Dit is uitgewerkt om zodoende handreikingen aan te kunnen dragen voor het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Elementen bij de beoordeling van de stad Haarlem:<br />

1. Welke aspecten worden getest voor de meest <strong>gastvrij</strong>e stad?<br />

2. Wat beschrijven de <strong>gastvrij</strong>heidaspecten?<br />

3. Welke aspecten kunnen aangedragen worden voor het <strong>Vechtdal</strong>?<br />

De keuze hiervoor is om het <strong>Vechtdal</strong> een voorbeeld aan te reiken, op welke aspecten de<br />

regionale <strong>gastvrij</strong>heid getest kan worden.<br />

Hoe gaan andere destinaties en organisaties om met <strong>gastvrij</strong>heid en hoe worden<br />

ondernemers hierbij betrokken?<br />

Voor deze sub deelvraag wordt de benchmark methode toegepast waarbij de volgende<br />

stappen doorlopen worden om tot een helder resultaat te komen:<br />

1. Opstellen van vragen voor het telefonisch interview<br />

2. Welke destinaties en organisaties zijn op het moment bezig met <strong>gastvrij</strong>heid?<br />

3. Welke destinaties en organisaties worden hieruit gekozen en mee genomen in het<br />

onderzoek?<br />

4. Wie zijn de contactpersonen en wat zijn de telefoonnummers?<br />

Vervolgens zijn de resultaten uit het telefonisch interview verwerkt aan de hand van<br />

onderstaande stappen:<br />

1. Het in kaart brengen van andere destinaties en organisaties<br />

2. Analyseren van de verschillen en overéénkomsten tussen destinaties en organisaties<br />

3. Conclusie<br />

19


Door middel van een kort opgestelde vragenlijst met betrekking tot <strong>gastvrij</strong>heid wordt er<br />

middels een telefonisch interview contact opgenomen met Ron Uijldert contactpersoon op<br />

gebied van <strong>gastvrij</strong>heid in Breda, Den Haag Marketing en Gemeente Den Haag, Regio Noord<br />

Veluwe, Ilse Michiels contactpersoon van Recron voor de Utrechtse Heuvelrug, Merijn<br />

Everaarts projectmanager Welcome project Amsterdam en het Waterland ziekenhuis in de<br />

Sector Gezondheidszorg om deze destinaties en organisaties met elkaar te kunnen<br />

vergelijken en analyseren, waaruit uiteindelijk conclusies getrokken worden en<br />

aanbevelingen kunnen worden gedaan naar <strong>Vechtdal</strong> Marketing.<br />

Voor dit deel van het onderzoek zijn 6 telefonische interviews gehouden.<br />

Methodologie<br />

Dit onderdeel is tot stand gekomen naar aanleiding van contact met <strong>Vechtdal</strong> Marketing,<br />

waarbij hun aan hebben gegeven, dat een interview met toeristische en recreatieve in het<br />

<strong>Vechtdal</strong> op dit moment vanwege het hoogseizoen niet gunstig is en de ondernemers niet<br />

zitten te wachten om door studenten zo vaak benaderd te worden. Daarbij is het zo dat de<br />

ondernemers al meerdere malen voor het onderzoek <strong>gastvrij</strong>heid en beleving zijn benaderd.<br />

<strong>Vechtdal</strong> Marketing heeft hier geen akkoord voor gegeven. Om mee te gaan in de keuze van<br />

<strong>Vechtdal</strong> Marketing is het onderdeel, interview met een aantal toeristische en recreatieve<br />

ondernemers in het <strong>Vechtdal</strong> vervangen. Om toch aan de informatie voor het onderzoek te<br />

komen is er gekozen voor een benchmark:<br />

1. In een andere sector, de gezondheidszorg “Waterland ziekenhuis”<br />

2. De stad Breda<br />

3. Den Haag Marketing<br />

4. Gemeente Den Haag<br />

5. Regio Noord Veluwe<br />

6. Recron, de Utrechtse Heuvelrug<br />

7. Welcome project Amsterdam<br />

Stap 1 van de benchmark is gedaan middels het telefonische interview waarvoor een aantal<br />

vragen zijn opgesteld, die aan de (marketing) organisaties en experts die betrokken zijn bij<br />

het verbeteren van de regionale <strong>gastvrij</strong>heid gesteld zijn. De keuze om dit telefonisch te<br />

doen is, om toch nog in korte tijd aan de benodigde informatie te komen voor het<br />

beantwoorden van deze deelvraag. De stappen die gezet zijn voor het verkrijgen van de<br />

informatie en het uitwerken hiervan is gedaan aan de hand van drie stappen:<br />

1. De antwoorden die tijdens het telefonisch interview worden verkregen op de vragen,<br />

worden direct kort en bondig meegeschreven, waarbij veelal makkelijk te onthouden<br />

woorden worden gebruikt en moeilijke woorden worden weggelaten tijdens het meeschrijven<br />

van het gesprek. Nadat alle vragen gesteld zijn wordt de samenvattingstechniek toegepast<br />

om te toetsen of alles goed begrepen is en het gesprek goed opgeschreven gaat worden in<br />

het verslag.<br />

2. Na het gesprek is de tekst uitgewerkt tot een samenvatting, die opgenomen is in de<br />

bijlage van het verslag.<br />

20


3. Vervolgens zijn er statements uit de samenvatting gehaald en in het verslag onder<br />

hoofdstuk 7 Onderzoeksresultaten deelvraag 3 verwerkt. Dit is gedaan voor elk<br />

telefoongesprek. Aan de hand van de statements is er gekeken naar overeenkomsten in de<br />

antwoorden en zijn er conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven.<br />

Het telefonisch interview bevat inhoudelijk 5 aspecten:<br />

1. Is het een op zich zelf staand project gericht op <strong>gastvrij</strong>heid of is <strong>gastvrij</strong>heid een<br />

onderdeel van een project?<br />

2. Wat doet de destinatie of organisatie voor ondernemers zodat zij hun <strong>gastvrij</strong>heid kunnen<br />

verbeteren?<br />

3. Hoe gaan ondernemers om met het project?<br />

4. Zijn ondernemers zich voldoende bewust van het belang van <strong>gastvrij</strong>heid of kunnen zij<br />

hier bewust van worden gemaakt?<br />

5. Kan <strong>gastvrij</strong>heid gezien worden als een speerpunt?<br />

De keuze voor bovenstaande destinaties en organisaties is ontstaan tijdens het zoeken in de<br />

literatuur. Het onderzoek wordt gehouden om te weten te komen op welke manier<br />

ondernemers betrokken worden bij het verder verbeteren van <strong>gastvrij</strong>heid om zo suggesties<br />

te doen voor verbetering. Er is gekozen voor andere destinaties en organisaties buiten de<br />

eigen omgeving, omdat diversiteit meer resultaten oplevert. De gezondheidszorg is<br />

meegenomen in het onderzoek, omdat deze sector op het gebied van <strong>gastvrij</strong>heid op het<br />

moment sterk in ontwikkeling is. Ook de gekozen destinaties en organisaties zijn op dit<br />

moment bezig met <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

Uit het telefonisch interview moest blijken hoe deze destinaties en organisaties omgaan met<br />

<strong>gastvrij</strong>heid en hoe de ondernemers hierin worden betrokken en bewust worden gemaakt<br />

voor een regio die meer <strong>gastvrij</strong> is. De vragen voor het telefonisch interview zijn opgenomen<br />

in bijlage 9.<br />

Het doel van de deelvraag:<br />

Het doel van deze deelvraag is achterhalen hoe andere destinaties en organisaties om gaan<br />

met <strong>gastvrij</strong>heid en wanneer de destinaties en organisaties al actief zijn in het bevorderen<br />

van hun <strong>gastvrij</strong>heid met ondernemers om dan te leren hoe ondernemers daarbij betrokken<br />

worden, zodat aan de hand hiervan handreikingen kunnen worden gedaan naar <strong>Vechtdal</strong><br />

Marketing.<br />

2.3 Validiteit en betrouwbaarheid<br />

Valide waarnemingen geven (gemiddeld) juiste uitkomsten. Uitkomsten zijn onjuist als zij<br />

bijvoorbeeld systematisch een te hoge of te lage waarde hebben, of als zij een andere<br />

eigenschap meten dan die welke was bedoeld.<br />

De <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken zijn onderzocht en hiervoor zijn de juiste kenmerken naar voren<br />

gekomen. Om deze te meten werd er gezocht naar een meetinstrument. Omdat de<br />

meetinstrumenten niet passend waren voor het onderzoek naar <strong>gastvrij</strong>heid onder<br />

21


medewerkers is er een eigen meetinstrument opgezet. Om alle ondernemers in beeld te<br />

krijgen die als lid werden aangegeven van <strong>Vechtdal</strong> Marketing zijn door middel van de juiste<br />

bronnen in beeld gebracht, waardoor ook alleen de leden op de ondernemerslijst zijn komen<br />

te staan. Hieruit is een concrete steekproeftrekking genomen. Ook voor de vragenlijst geldt<br />

dat er is gemeten, wat er aan de hand van de vragen gewenst was om te meten. Hieruit zijn<br />

duidelijke resultaten naar voren gekomen. Ook voor de best practice en de benchmark zijn<br />

elementen opgesteld, waar de resultaten uit de best practice en de benchmark aan zouden<br />

moeten voldoen. De best practice en de benchmark hebben heldere resultaten opgeleverd<br />

om aan de hand hiervan handreikingen te kunnen geven aan <strong>Vechtdal</strong> Marketing.<br />

In dit onderzoek kan de validiteit omschreven worden als goed. Voor alle deelonderzoeken<br />

in het onderzoek is gemeten wat er gewenst is geweest om te meten.<br />

De betrouwbaarheid van onderzoek betreft de consistentie en de repliceerbaarheid van de<br />

methoden, de omstandigheden en de resultaten van dat onderzoek. Betrouwbaar zijn<br />

waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven.<br />

Wanneer er opnieuw gezocht zou worden naar leden van <strong>Vechtdal</strong> Marketing zou dit<br />

dezelfde uitkomst geven als de verzamelde gegevens. Ook wanneer er gezocht zou worden<br />

naar een meetinstrument om de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken te meten onder medewerkers, zou<br />

hiervoor weer zelf een methode op gezet moeten worden, dit omdat er voor het meten van<br />

<strong>gastvrij</strong>heidkenmerken onder medewerkers nog geen geschikte meetinstrumenten zijn. De<br />

omvang van de streekproef heeft een betrouwbare uitkomst geleverd, waaruit blijkt dat<br />

ongeveer 1/3 van alle leden van <strong>Vechtdal</strong> Marketing heeft deelgenomen aan het onderzoek.<br />

Dit was tevens vastgesteld in de onderzoeksopzet om tussen de 50 a 100 ingevulde<br />

vragenlijsten te kunnen verwerken. Wanneer de vragenlijsten nogmaals zouden worden<br />

afgenomen onder dezelfde populatie uit de steekproeftrekking, dan zou de waarneming,<br />

onder de zelfde omstandigheden, dezelfde uitkomst kunnen geven. Voor de best practice en<br />

de benchmark zouden eveneens dezelfde uitkomsten naar voren kunnen komen wanneer de<br />

waarnemingen onder de zelfde omstandigheden herhaald zouden worden. Wel kan het zo<br />

zijn dat er voor deze best practice en de benchmark nog meer resultaten en gegevens<br />

beschikbaar zijn, wat de betrouwbaarheid nog hoger maakt.<br />

In dit onderzoek kan de betrouwbaarheid omschreven worden als goed. Voor alle<br />

deelonderzoeken zouden de waarnemingen, onder de zelfde omstandigheden herhaald<br />

kunnen worden, wat dezelfde uitkomsten zou geven.<br />

22


2.4 Samenhang onderzoek<br />

In onderstaande afbeelding is het onderzoek schematisch weergegeven. De deelvragen 1, 2<br />

en 3 zijn naast elkaar geplaatst, omdat deze drie deelvragen eerst beantwoord moesten<br />

worden om tot de conclusies en aanbevelingen te komen. Het is niet zo dat deze deelvragen<br />

tegelijkertijd zijn uitgevoerd.<br />

Figuur 2 Schematische weergave onderzoek<br />

Onderzoek naar <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong><br />

Beleidsvraag:<br />

Hoe kan <strong>gastvrij</strong>heid onder medewerkers van toeristische en recreatieve ondernemers in<br />

het <strong>Vechtdal</strong> verder versterkt worden zodat het gastheerschap als onderscheidende waarde<br />

kan worden neergezet en het een bijdrage levert aan de regionale <strong>gastvrij</strong>heid?<br />

Aanleiding onderzoek<br />

Doelstelling onderzoek<br />

Hoofdvraag:<br />

Hoe staat het met de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong> en welke handreikingen<br />

kunnen er worden gedaan aan <strong>Vechtdal</strong> Marketing, waarmee deze <strong>gastvrij</strong>heid verder<br />

versterkt kan worden?<br />

Theoretisch kader<br />

Deelvraag 1 Deelvraag 2 Deelvraag 3<br />

Sub deelvragen<br />

Sub deelvragen<br />

Uitwerking Uitwerking<br />

Conclusies<br />

Aanbevelingen<br />

<strong>Vechtdal</strong> Marketing<br />

Sub deelvragen<br />

Uitwerking<br />

23


3. Theoretisch kader<br />

Aan de hand van de onderzoeksopzet zijn de begrippen <strong>gastvrij</strong>heid, <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken,<br />

gastheerschap en toeristische en recreatieve ondernemers naar voren gekomen. Het begrip<br />

toeristische en recreatieve ondernemers is opgesplitst in 3 delen: toerisme en toerist,<br />

recreatie en recreant en onderneming en ondernemer. Al deze begrippen zijn onderzocht en<br />

uitgewerkt in dit hoofdstuk. De definitie van het begrip waar bij aan is gesloten in het<br />

onderzoek zijn weergegeven in de kaders onder elk begrip.<br />

3.1 Gastvrijheid<br />

In het project „Alle tijd‟ (Strategische visie <strong>Vechtdal</strong> Marketing 2010-2020, 2010) is<br />

<strong>gastvrij</strong>heid één van de twee hoofdbegrippen. In dit project wordt <strong>gastvrij</strong>heid beschreven<br />

als niet alleen het <strong>gastvrij</strong> ontvangen met een glimlach. Belangrijk is dat ondernemers en<br />

medewerkers de bezoekers ook kunnen vertellen over de bijzondere (cultuurhistorische,<br />

natuurlijke) parels in het gebied en het beeldverhaal van het <strong>Vechtdal</strong> verder kunnen<br />

uitdragen.<br />

Vijver (1996) omschrijft dat <strong>gastvrij</strong>heid historisch gezien te maken heeft met de opvang van<br />

vreemdelingen. „Hostis‟, het Latijnse woord voor hospitaal, hotel en hospitality betekend<br />

kortom vreemdeling. Het is een kunst om <strong>gastvrij</strong> om te kunnen gaan met een ontmoeting<br />

van mensen die anders zijn. Wie <strong>gastvrij</strong>heid in zich heeft gaat er soms bewust of onbewust<br />

vanuit dat mensen op elkaar zijn aangewezen. Een mens heeft voortdurend ontmoeting<br />

nodig met andere mensen om zich zo te kunnen blijven ontwikkelen en te groeien in de<br />

eigen kwaliteiten.<br />

R.J. Goodman (1979) drukt <strong>gastvrij</strong>heid uit als het antwoord op een fundamentale<br />

levensbehoefte van de mens, „the human needs of love and esteem‟. De ernst van de<br />

essentie is dat men probeert in te gaan op de gewenste behoeftes van de mens.<br />

De Leeuw en Kannekens (2006) omschrijven dat <strong>gastvrij</strong>heid te maken heeft met het<br />

opvangen, verzorgen en beschermen van vreemdelingen. Er wordt gevraagd open te staan<br />

voor mensen die anders doen en denken dan wij in onze eigen omgeving gewend zijn.<br />

Gastvrijheid betekend het openstaan voor andere mensen en dat je interesse hebt in hoe die<br />

andere mensen in elkaar steken. Gastvrijheid betekend ook soms onbaatzuchtig te zijn.<br />

In een recente publicatie (<strong>gastvrij</strong>heid in toerisme, 2010) wordt gezegd dat toerisme staat<br />

voor <strong>gastvrij</strong>heid. Gastvrijheid houdt in klantvriendelijk te zijn en de omgang met gasten.<br />

Persoonlijk en oprecht contact is de basis van een vriendelijk ontvangst. Gasten keren terug<br />

en geven gratis mond-tot-mond reclame. Niet alleen klantvriendelijk is belangrijk maar ook<br />

de uitstraling van het bedrijf. Bij <strong>gastvrij</strong>heid is de eerste indruk het belangrijkst, wat ook<br />

geldt voor de uitstraling van het personeel.<br />

In een verschenen artikel (Facto Magazine, 2008) gaat het bij <strong>gastvrij</strong>heid om het totaal,<br />

waaronder het merkenbeleid, de uitstraling van de organisatie in de media, omgang met<br />

24


ezoekers en internen, de cultuur, de waarden en normen, het gebouw, de inrichting, de<br />

entree en de toegang tot de parkeergarage. Kortom <strong>gastvrij</strong>heid heeft te maken met gevoel,<br />

wat voor ieder mens anders is.<br />

Fons Bitter (2010) omschrijft <strong>gastvrij</strong>heids als het vinden van de subtiele balans tussen;<br />

mensen, systemen, protocollen, aandacht, emotie, gevoel en commercie. Het exclusieve<br />

territorium en communicatiegereedschap van en voor mensen en de kunst om anderen te<br />

laten genieten! Het is de kunst van dialogisch werken en organiseren, omdat<br />

<strong>gastvrij</strong>heidmanagement niet meer kan negeren is de huidige diensten, beleving, emotie en<br />

communicatie-economie. Gastvrijheid is ontvangen, 'ont'moeten, onbaatzuchtig, warmte,<br />

integriteit, inleven, de ander, gevoel, geven, verwelkomen, wederkerig, geluk,<br />

beleven, geborgenheid, vragen, aanraken, lief, vriendelijk, delen, universeel,<br />

vriendschappelijk, blijheid, vrijheid in gebondenheid, aandacht schenken, het voorbeeld<br />

geven, vrijgevig én is altijd onuitputtelijk op voorraad. Gastvrijheid is innovatie en<br />

verfrissend voor elke organisatie. Gastvrijheid is çhange management' zonder<br />

weerstanden. Gastvrijheid is niet vijandig en bedreigend, HOSTILITY veranderen in<br />

HOSPITALITY, ...als dat geen kunst is! Gastvrijheid is ruimte maken voor de ander.<br />

Gastvrijheid is; IK ZIE JE ...SAWUBONA! Gastvrijheid is een TOPIC voor het bedrijfsleven die<br />

ondernemers niet meer kunnen negeren, omdat superieur dienstbetoon een economische &<br />

omzetfactor van de allerhoogste orde is.<br />

Het <strong>gastvrij</strong>heidmodel (Daane Bolier, 1988) visualiseert de totstandkoming van <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

Figuur 3 Gastvrijheidmodel (Bolier, 1995)<br />

Het <strong>gastvrij</strong>heidmodel geeft het proces weer tussen de aanbieder en de ontvanger wat leidt<br />

tot beleving. De aanbieder biedt het product, het gedrag en de omgeving aan. De ontvanger<br />

(gast) heeft zijn eigen behoeften en doelstellingen. Er ontstaat een <strong>gastvrij</strong>e beleving<br />

(experience) als de geleverde dienst overéénkomt met de behoeften en verwachtingen van de<br />

gast.<br />

25


Peter Hulsbos (2009) geeft aan dat <strong>gastvrij</strong>heid mensenwerk is. Hij omschrijft dat<br />

<strong>gastvrij</strong>heid is „een <strong>gastvrij</strong> gevoel krijg ik als iemand tijd en aandacht voor me heeft en ik<br />

het gevoel krijg een unieke klant te zijn. Je wilt toch verwend en gefêteerd worden. Dat zit<br />

„m in de persoonlijke touch.‟<br />

Toerisme en recreatie staan voor <strong>gastvrij</strong>heid. Gastvrijheid is mensenwerk en heeft te maken<br />

met klantvriendelijkheid en de omgang met gasten. Het heeft alles te maken met het<br />

opvangen, verzorgen en beschermen van vreemdelingen. Een <strong>gastvrij</strong> gevoel wordt<br />

verkregen als iemand tijd en aandacht voor de gast heeft en deze het gevoel krijgt uniek te<br />

zijn. Bij <strong>gastvrij</strong>heid is er altijd een aanbieder en ontvanger, waardoor een <strong>gastvrij</strong>e beleving<br />

ontstaat. De eerste indruk is het belangrijkst. Er is gekozen om aan te sluiten bij deze<br />

omschrijving van <strong>gastvrij</strong>heid, omdat in het verdere onderzoek <strong>gastvrij</strong>heid alles te maken<br />

heeft met klantvriendelijkheid en de omgang met gasten. Het begrip tijd, sluit aan bij<br />

“<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle tijd”, wat betekent dat het <strong>Vechtdal</strong> alle tijd uit moet stralen.<br />

3.2 Gastvrijheidkenmerken<br />

In een artikel (Facto Magazine, 2008) worden de kenmerken van <strong>gastvrij</strong>heid getoond. De<br />

kenmerken van <strong>gastvrij</strong>heid zijn: aanwezigheid van keuzes, zaken als sfeer en gevoel,<br />

beleving, cultuur-, gedrags- en mentaliteitsverandering, vormgeving en invulling op de<br />

werkvloer, een breed draagvlak, empatisch vermogen, een goede organisatie en integrale<br />

toepassing.<br />

Vijver (1996) geeft aan dat er vier belangrijke kenmerken zijn voor <strong>gastvrij</strong>heid:<br />

- Ontmoeting met een ander<br />

Het is een uitdaging om mensen te ontmoeten die anders zijn. Gastvrijheid is een<br />

ontmoeting van mensen die vreemden zijn voor elkaar. De manier van <strong>gastvrij</strong><br />

onthalen vertelt ook wie jij bent en hoe je als persoon in elkaar steekt. Interesse en<br />

openheid tegen andere mensen zijn essentieel van belang om tot een goede<br />

dienstverlening te komen.<br />

- Onbaatzuchtigheid<br />

Van oorsprong bevat <strong>gastvrij</strong>heid een belangrijk element van onbaatzuchtigheid. Het<br />

wordt gegeven zonder dat je er iets voor terug krijt. Gastvrijheid komt historisch<br />

gezien vooral veel voor in godsdienstige organisaties die hulp verlenen aan<br />

hulpbehoevende mensen(zieken, ouderen, vluchtelingen en vreemdelingen). De<br />

essentie is dat je zorg moet dragen en dat onbaatzuchtigheid altijd op een<br />

merkwaardige manier aanwezig blijft.<br />

- De noodzaak van <strong>gastvrij</strong>heid<br />

De dienstverlenende sector is van belang voor de menselijke kwaliteit in de<br />

samenleving. De kwaliteit van de samenleving, de inhoud en vorm van de<br />

dienstverlening is af te lezen als de dienstverlening in een georganiseerde vorm net<br />

zo wordt gezien als hoe mensen belangstelling tonen voor elkaar.<br />

- Wederkerigheid<br />

26


De gastheer evenals de gast heeft <strong>gastvrij</strong>heid nodig. Je geeft iets en je hoopt er ook<br />

iets voor terug te krijgen. Wie steeds nieuwe impulsen nodig heeft en zichzelf ziet als<br />

een beperkt mens, zal meer open staan voor een ander en diegene <strong>gastvrij</strong> onthalen.<br />

Fons Bitter (2010) geeft aan dat veel ondernemingen steeds meer geld en tijd stoppen om<br />

een goede service te verlenen. Servicebeleving en service leveren moeten bij velen opnieuw<br />

worden aangeleerd. De kenmerken waar naar gekeken moet worden, zijn als volgt<br />

omschreven:<br />

- Vriendelijkheid: Hoe vrolijk, levendig, vrij en spontaan je je zelf uitdrukt en hartelijk<br />

en vriendelijk communiceert met je gasten<br />

- Emotionele betrokkenheid:Je verlangen om op een professionele wijze kortdurende<br />

en warme relaties aan te gaan met gasten en anderen.<br />

- Regelkennis:Hoeveel waarde wordt gehecht aan van buitenaf opgelegde regels o.a.<br />

met betrekking tot bedrijfstandaards, regels, etiquette & stijlvaardigheidsregels,<br />

omgangsvormen, normbesef, waarden en niet in de laatste plaats: Kennis van de<br />

ongeschreven regels.<br />

- Zelfstandigheid:De mate waarin je je eigen oordeel vertrouwt en kiest voor<br />

zelfstandig en solistisch werken met voldoende eigeninitiatief.<br />

- Waakzaamheid:De mate waarin je voortdurend oplet met betrekking tot de wensen,<br />

verlangens en signalen van gasten en je intuïtieve vermogen daartoe goed weet te<br />

gebruiken.<br />

- Open staan voor vernieuwing:De mate waarin je geniet van de dynamiek in je baan en<br />

nieuwe situaties. Deze ervaringen in je werk verrijkt je leven en geeft veel voldoening<br />

bij het uitvoeren van je werk.<br />

- Emotionele stabiliteit:Hoe kalm en rustig je reageert op wat de omstandigheid van je<br />

vergen. Dit is een lastigste omdat hier mede je luistervermogen op de proef wordt<br />

gesteld.<br />

- Sociale zelfverzekerdheid:Voel je je voldoende en lekker op je gemak in sociale<br />

situaties, onder andere in relaties met gasten en collega‟s.<br />

- Perfectionisme:De noodzaak om te kunnen vertrouwen op de organisatiestructuur in<br />

plaats van zaken aan het toeval over te moeten laten. Hierbij speelt o.a. het<br />

inspirerende voorbeeldgedrag van je leidinggevende een dominante rol.<br />

- Geslotenheid:Hoezeer je je persoonlijke en privé-omstandigheden voor je zelf houdt<br />

en deze weet te scheiden in je taakuitvoering en je gastencontacten.<br />

- Dominantie: Vervelende neiging om invloed uit te oefenen op je gasten en deze te<br />

willen overheersen. Een eigenschap die sommige medewerkers eerst dienen af te<br />

leren; want “overkill naar je gasten is moorddadig”.<br />

- Gevoeligheid: De mate waarin emoties en sentimenten je beoordelingsvermogen<br />

onverwacht en ongemerkt kunnen beïnvloeden. Collega‟s kunnen je daarmee helpen<br />

en je op zaken attenderen, als je daar echter wel voor open stelt.<br />

- Onzekerheid:Hoeveel aandacht wordt gegeven aan abstracte- in plaats van concrete<br />

invloeden. Misschien wel een van de meest verborgen problemen bij<br />

servicemedewerkers; faalangst!<br />

27


- Gespannenheid:Hoe omstandigheden en drukke werksituaties je gemakkelijk kunnen<br />

frustreren en je van de wijs kunnen brengen.<br />

- Redenerend vermogen: Logische denken en de mate waarin je numerieke en verbale<br />

problemen zelf of in gezamenlijkheid kan oplossen.<br />

- Bezorgdheid:Hoezeer je geneigd bent tot zelfkritiek en zelfkennisonderzoek.<br />

Zelfkennis is het basis instrument voor de echte professionele dienstverleners.<br />

Gastvrijheidkenmerken zijn: vriendelijkheid, emotionele betrokkenheid, waakzaamheid,<br />

open staan voor vernieuwing, sociale zelfverzekerdheid, dominantie, en gespannenheid. Bij<br />

deze <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken wordt aangesloten tijdens het onderzoek. Deze<br />

<strong>gastvrij</strong>heidkenmerken zijn gekozen omdat Fons Bitter de kenmerken duidelijk omschrijft en<br />

echt gericht zijn op het handelen van de mens naar de gast toe. De keuze voor<br />

bovenstaande <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken is omdat deze het beste aansluiten bij het doel van het<br />

onderzoek.<br />

3.3 Gastheerschap<br />

In een artikel (Hospitality management, 2009) wordt geschreven dat de invulling van<br />

gastheerschap afhankelijk is van omstandigheden. Een goede gastheer heeft onder alle<br />

omstandigheden aandacht voor zijn gast. Mensen vinden het fijn om aandacht te krijgen en<br />

het gevoel te krijgen dat zij belangrijk zijn. Een goede gastheer is in staat de gast op zijn<br />

gemak te stellen. Vanaf het eerste contact stelt een gastheer zich servicegericht op en beseft<br />

dat zijn benadering in hoge mate bijdraagt aan het gevoel dat de gast overhoudt.<br />

Gastheerschap heeft alles te maken met persoonlijkheid. Een klein deel is gebasseerd op<br />

vaardigheden die aan te leren zijn. De eerste indruk is bepalend en blijft hangen. Tevens<br />

worden de volgende tips gegeven voor goed gastheerschap:<br />

- Zorg dat de gast het naar zijn zin heeft en terug blijft komen<br />

- Straal trost en enthousiasme uit<br />

- Gastheer zijn is geen truc, maar een levenshouding<br />

- Toon oprechte betrokkenheid<br />

- De eerste indruk is bepalend<br />

- Deel vakkennis met de gast<br />

- Wanneer je iemand als gastheer even niet wilt zien, zorg dan dat je op dat moment<br />

uit beeld bent.<br />

Nog een artikel (Facto Magazine, 2008) beschrijft tevens het gastheerschap. Bij<br />

gastheerschap kan onderscheidt worden gemaakt in intern en extern gastheerschap. Het<br />

interne gastheerschap zegt iets over de onderlinge verstandhoudingen, de cultuur, de<br />

waarden en normen, het gevoel dat een werknemer heeft bij zijn werkgever en de<br />

werkomgeving die de werkgever zijn werknemers biedt. Het gaat hier om de aandacht voor<br />

medewerkers. Men is steeds vaker op zoek naar het huiskamergevoel. Het extern<br />

gastheerschap komt tot uiting aan de receptie. Dit kan verder uitgebreid worden met zaken<br />

als uitstraling, styling en inrichting van het pand, vergaderzalen en de lunchvoorziening. Bij<br />

gastheerschap gaat het om een persoonlijke dienstverlening en om houding en gedrag.<br />

28


Gastheerschap is te onderscheiden in intern en extern gastheerschap. Het intern<br />

gastheerschap heeft te maken met de werkgever en werknemer. Het extern gastheerschap<br />

komt tot uiting aan de receptie, waarbij het gaat om de werknemer en de gast.<br />

Gastheerschap gaat om een persoonlijke dienstverlening en om de houding en het gedrag<br />

van de medeweker. Dit onderzoek richt zich op de externe vorm van gastheerschap waarbij<br />

het gaat om de werknemer en de gast.<br />

3.4 Toeristische en recreatieve ondernemers<br />

Dit deel van het theoretisch kader wordt opgesplitst in drie begrippen: toerisme en toeristen,<br />

recreatie en recreanten en ondernemers en ondernemingen om zo een duidelijke definitie<br />

naar voren te krijgen van het gehele begrip toeristische en recreatieve ondernemers dat<br />

centraal staat in het onderzoek.<br />

3.4.1 Toerisme en toeristen<br />

Het boek Tourism Principles and Practice (2005) geeft de definitie van toerisme weer als:<br />

Tourism can be thought of as a whole range of individuals, businesses, organisations and<br />

places which combine in some way to deliver a travel experience. Tourism is a<br />

multidimensional, multifaceted activity, which touches many lives andmany different<br />

economic activities.<br />

In een ander boek Strategic Management for travel and Tourism (2003) wordt de definitie<br />

toerist omschreven als: Defined by the World Tourism Organization as comprising „the<br />

activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment for<br />

leisure, business and other purposes.<br />

In Visitors destination (2001) staat de volgende definitie van de toerist: a tourist is a person<br />

who travels a substantial distance from their home location for leisure or business purposes<br />

and stays away for at least one night. Volgens figuur 0.4 is toerisme de tijdelijke verandering<br />

van bestemming (min.24 uur, dus met een overnachting!) van een individu buiten de<br />

normale werk- en leefomgeving, de activiteiten tijdens dit verblijf en de faciliteiten die<br />

hiervoor gecreëerd zijn.<br />

Het boek Reiskunde (1990) omschrijft toerisme als het verschijnsel dat alle gedragsvormen<br />

omvat die geheel of gedeeltelijk zijn gericht op het verlangen naar ontspanning en waarbij<br />

het verblijf in een andere dan de woonomgeving centraal staat.<br />

Het centraal Bureau voor statistieken (2009) definieert toerisme als de activiteiten van<br />

personen die reizen naar en verblijven op plaatsen buiten hun normale omgeving, voor niet<br />

langer dan een (aaneengesloten) jaar, om redenen van vrijetijdsbesteding, zaken en andere<br />

doeleinden die niet zijn verbonden met het uitoefenen van activiteiten die worden beloond<br />

vanuit de plaats die wordt bezocht. Buitenlanders die in Nederland komen werken en betaald<br />

worden door mensen, organisaties of bedrijven in Nederland tellen dus niet mee als toerist.<br />

Zakelijke reizigers op dienstreis of congres tellen wel mee. Binnenlandse reizigers die<br />

29


forensen, vracht vervoeren, of als verkoper reizen tellen niet mee. Verder kunnen we<br />

eendaagse (of dag-) en meerdaagse toeristen onderscheiden. De normale omgeving van een<br />

persoon is de directe nabijheid van zijn of haar huis en plaats van werk of studie en andere<br />

plaatsen die regelmatig worden bezocht. Het CBS (2009) maakt tevens onderscheid in:<br />

- Korte vakantie<br />

Verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten minste één en<br />

ten hoogste drie opeenvolgende overnachtingen. Het gaat daarbij zowel om binnen<br />

als buitenlandse vakanties. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen in het<br />

buitenland valt onder het begrip vakantie. Een verblijf bij familie, vrienden of<br />

kennissen in Nederland telt echter niet mee, tenzij de bewoners de hele tijd of de<br />

meeste dagen afwezig waren.<br />

- Lange vakantie<br />

Verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten minste vier<br />

opeenvolgende overnachtingen. Het gaat daarbij zowel om binnen- als buitenlandse<br />

vakanties. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland<br />

valt onder het begrip vakantie. Een verblijf bij familie, vrienden of kennissen in<br />

Nederland telt echter niet mee, tenzij de bewoners de hele tijd of de meeste dagen<br />

afwezig waren.<br />

Toerisme en toerist kan worden opgesplitst in korte en lange vakantie. Korte vakantie is<br />

wanneer men verblijft buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten minste<br />

één en ten hoogste drie opeenvolgende overnachtingen. Lange vakantie is het verblijf buiten<br />

de eigen woning voor ontspanning of plezier met tenminste vier opeenvolgende<br />

overnachtingen. Kortom toerisme omvat alle gedragsvormen die geheel of gedeeltelijk zijn<br />

gericht op het verlangen naar ontspanning en waarbij het verblijf in een andere dan de<br />

woonomgeving centraal staat. Bij deze definitie wordt aangesloten omdat het toerisme in het<br />

<strong>Vechtdal</strong> korte en lange vakanties omvat. In het <strong>Vechtdal</strong> verblijft men voor de ontspanning<br />

en het plezier.<br />

3.4.2 Recreatie en recreanten<br />

Het boek Visitors destination (2001) omschrijft een recreant als daytripper met daarbij de<br />

definitie: Daytripper who may have travelled a considerable distance but returns home the<br />

same day. Ook komt naar voren dat recreatie wordt gezien als het geheel van activiteiten die<br />

personen in hun vrije tijd ondernemen en die gericht zijn op ontspanning.<br />

Het centraal bureau voor statistieken (2009) geeft recreatie weer als dagtocht en definieert<br />

dit als volgt:<br />

Iedere recreatieve activiteit waarvoor men ten minste twee uur van huis is, zonder<br />

dat daarbij een overnachting plaatsvindt. Tot dagtochten worden gerekend: uitstapjes vanuit<br />

de eigen woning, school, kantoor of fabriek, en uitstapjes vanuit de woning van familie,<br />

kennissen of vrienden– waar men al dan niet logeert – indien deze zelf aanwezig zijn. Tot<br />

dagtochten worden niet gerekend: bezoek aan familie, kennissen of vrienden, en uitstapjes<br />

vanuit een vakantieadres: hotel, pension, recreatiebungalow, camping, tweede woning,<br />

30


(sta)caravan, „geruilde‟ woning e.d. Een dagtocht kan bestaan uit maximaal drie<br />

opeenvolgende recreatieve activiteiten, bijv. museumbezoek, een rondvaart maken, uit eten.<br />

Als tijdens een dagtocht meer dan één activiteit is ondernomen, wordt de activiteit die het<br />

langste heeft geduurd als de belangrijkste aangemerkt. Iedere „dagtocht‟ staat voor één<br />

dagrecreant. Als een gezin van vier personen gezamenlijk een dagje naar een attractiepark<br />

gaat, dan zijn dat vier dagtochten. De duur van dagtochten is berekend met behulp van de<br />

door de respondent opgegeven vertrek- en terugkomsttijden. Een dagtocht duurt minimaal<br />

twee uur. Ook wordt recreatie door het CBS (2009) omschreven als: Recreatieve activiteiten<br />

(Dagrecreatie). Dit zijn alle activiteiten die iemand voor zijn plezier onderneemt.<br />

Bijvoorbeeld: een dagje naar het strand of pretpark, wandelen, sporten, bezoek aan<br />

museum, theater of café, een rondvaart, de wekelijkse zangavond, uit eten gaan, winkelen<br />

voor het plezier.<br />

Recreatie wordt gezien als een dagtocht. Iedere recreatieve activiteit waarvoor men ten<br />

minste twee uur van huis is, zonder dat daarbij een overnachting plaatsvindt. Recreatie<br />

wordt gezien als het geheel van activiteiten die personen in hun vrije tijd ondernemen en die<br />

gericht zijn op ontspanning. Bij deze omschrijving wordt aangesloten tijdens het onderzoek.<br />

Recreatie vindt veel plaats in het <strong>Vechtdal</strong>, maar om hier onderzoek naar te kunnen doen is<br />

het belangrijk om te weten wat er nu precies wordt verstaan onder recreatie.<br />

3.4.3 Onderneming en ondernemers<br />

Het boek Toegepaste Organisatiekunde (2003) geeft de definitie van een onderneming weer<br />

als: Een bedrijf is een organisatie die goederen of diensten voortbrengt met het doel deze op<br />

een afzetmarkt te verkopen. Een onderneming is een bedrijf dat altijd gericht is op het<br />

maken van winst.<br />

Het Centraal Bureau voor Statistieken (2010) ziet een onderneming als de statistische<br />

eenheid van het productiestelsel van de EU, bestaande uit de kleinste combinatie van<br />

juridische eenheden (of hun equivalent). Het is een organisatorische eenheid die goederen<br />

en diensten voortbrengt en die een zekere zelfstandige beslissingsbevoegdheid heeft, met<br />

name ten aanzien van de bestemming van haar vlottende middelen. Zij kan uit een of meer<br />

juridische eenheden bestaan en een of meer activiteiten uitoefenen op een of meer locaties.<br />

Een onderneming is een organisatie die goederen of diensten voortbreng met het doel deze op de<br />

afzetmarkt te verkopen en dat altijd gericht is op het maken van winst. Deze definitie sluit aan bij de<br />

ondernemers die in het <strong>Vechtdal</strong> gevestigd zijn. Zij zijn allen gericht om hun goederen en/of diensten<br />

op de afzetmarkt te verkopen en hier winst uit te halen.<br />

31


4. Meetbaarheid van <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken<br />

Op welke manier kan <strong>gastvrij</strong>heid door medewerkers in de toeristische en<br />

recreatieve sector worden overgedragen op bezoekers en hoe is dit meetbaar te maken?<br />

4.1 Welke <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken zijn er in de toeristische en recreatieve sector?<br />

Tijdens het literatuuronderzoek zijn er verschillende <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken naar voren<br />

gekomen. De resultaten uit het literatuuronderzoek zijn verwerkt in het theoretische kader in<br />

hoofdstuk 3.<br />

Uit het theoretisch kader is gebleken dat de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken van Fons Bitter (2010)<br />

het beste van toepassing zijn op de toeristische en recreatieve sector, omdat hij alle<br />

kenmerken benoemd die nodig zijn om <strong>gastvrij</strong> te zijn. Tevens wordt elk kenmerk duidelijk<br />

en uitgebreid omschreven. Ook is Fons Bitter benaderd als expert op het gebied van<br />

<strong>gastvrij</strong>heid, wat tevens een aanleiding heeft gevormd tot de keuze van deze<br />

<strong>gastvrij</strong>heidkenmerken.<br />

De <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken die omschreven worden door Fons Bitter (2010) zijn weergegeven<br />

in hoofdstuk 3.2 <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken.<br />

Uit deze lijst met <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken zijn de kenmerken gekozen die in samenhang met<br />

het afstudeerproject <strong>gastvrij</strong>heid in de toeristische en recreatieve sector het beste van<br />

toepassing zijn. De kenmerken die gebruikt zullen worden in het onderzoek (deelvraag 2)<br />

zijn: vriendelijkheid, emotionele betrokkenheid, waakzaamheid, open staan voor<br />

vernieuwing, sociale zelfverzekerdheid, dominantie en gespannenheid.<br />

4.2 Welke manieren zijn er om de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken te meten en zo te kunnen<br />

verbeteren in de toeristische en recreatieve sector?<br />

Uit inventarisatie is gebleken dat als het gaat om <strong>gastvrij</strong>heid in de toeristische en<br />

recreatieve sector er veelal onderzoek plaats vindt dat gericht is op de gast. Hierbij speelt de<br />

gasttevredenheid een belangrijke rol. Dit wordt dan gedaan aan de hand van enquêtes en<br />

bevragingen onder de gasten. Door expert Brenda Groen is tevens aangegeven dat er op het<br />

gebied van <strong>gastvrij</strong>heid, specifiek gericht op de medewerkers nog niet zoveel gedaan is als<br />

aan het meten van de klanttevredenheid.<br />

Tempo Team heeft een nationaal <strong>gastvrij</strong>heidonderzoek (2007) gehouden onder horeca- en<br />

cateringondernemers en hun gasten. Hieruit is gebleken dat <strong>gastvrij</strong>heid meetbaar is. De<br />

<strong>gastvrij</strong>heid is gemeten aan de hand van de volgende 18 componenten: vriendelijke<br />

personeel, goede omgangsvormen, tijd nemen voor de gast, personeel met passie en<br />

toewijding, aankleding & ambiance, personeel met kennis van zaken, product dat aan de<br />

verwachting voldoet, een schone opgeruimde locatie, snelheid van de bediening, een goede<br />

prijs-kwaliteitverhouding, mogelijkheid tot aanpassen product aan wensen gast, je ergens<br />

thuis voelen, een goede bereikbare locatie, gasten welkom heten, verse producten, niet voor<br />

alles hoeven te betalen, veilige producten en imago van de onderneming.<br />

32


Omdat deze afstudeeropdracht met betrekking tot <strong>gastvrij</strong>heid alleen gericht is op de<br />

medewerkers van toeristische en recreatieve ondernemingen en niet op de gast, is er<br />

gekozen zelf een meetmethode op te stellen. De 18 componenten opgesteld door Tempo<br />

Team (2007) zijn moeilijk te combineren als het gaat om de <strong>gastvrij</strong>heid onder medewerkers<br />

van toeristische en recreatieve ondernemingen, waarbij er aan de hand van de eigen<br />

meetmethode dieper op de regionale <strong>gastvrij</strong>heid van het <strong>Vechtdal</strong> wordt ingegaan.<br />

De samenvatting van de reacties van de experts zijn opgenomen in bijlage 10 .<br />

4.3 Deelconclusie<br />

Gastvrijheid van medewerkers in de toeristische en recreatieve sector kan op bezoekers<br />

worden overgedragen aan de hand van <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken. De onderstaande<br />

<strong>gastvrij</strong>heidkenmerken van Fons Bitter (2010) zijn gebruikt in het onderzoek:<br />

1. Vriendelijkheid<br />

2. Emotionele betrokkenheid<br />

3. Waakzaamheid<br />

4. Open staan voor vernieuwing<br />

5. Sociale zelfverzekerdheid<br />

6. Dominantie<br />

7. Gespannenheid<br />

Omdat er geen geschikte en passende manier uit de literatuur is bevonden voor het meten<br />

van de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken onder medewerkers van toeristische en recreatieve<br />

ondernemingen in het <strong>Vechtdal</strong> is de keuze gemaakt om zelf een methode te ontwikkelen<br />

om de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken meetbaar te maken.<br />

33


5. De mate van <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken bij medewerkers<br />

Wat is de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid van medewerkers in de toeristische en recreatieve<br />

sector in het <strong>Vechtdal</strong>?<br />

5.1 Welke toeristische en recreatieve ondernemingen zitten er in het <strong>Vechtdal</strong>?<br />

Om medewerkers van toeristische en recreatieve ondernemingen te benaderen is er een lijst<br />

opgesteld waarop alle toeristische en recreatieve leden van <strong>Vechtdal</strong> Marketing in het<br />

<strong>Vechtdal</strong> beschreven zijn. Dit is gedaan aan de hand van de websites:<br />

www.vechtdaloverijssel.nl, www.hardenberg.nl, www.staphorst.nl, www.ommen.nl en<br />

www.dalfsen.nl. Ook is er gebruik gemaakt van het VVV tijdschrift <strong>Vechtdal</strong> Overijssel 2010<br />

en de gemeentegidsen van Hardenberg, Staphorst, Ommen en Dalfsen.<br />

De lijst is op gedeeld in 3 categorieen: verblijfsaccommodatie, restaurant, café of<br />

partycentrum en dagreactie. Deze 3 categorieën worden gebruikt in het verdere onderzoek<br />

waaruit de steekproeftrekking plaats heeft gevonden. De lijst met alle toeristische en<br />

recreatieve ondernemingen in het <strong>Vechtdal</strong> is opgenomen in bijlage 11.<br />

5.2 In welke mate komen de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken terug bij medewerkers van<br />

toeristische en recreatieve ondernemingen en hoe dragen zij dit uit naar bezoekers?<br />

Deze deelvraag is beantwoord aan de hand van de face to face vragenlijstmethode evenals<br />

het online enquete programma Parantion, zoals opgesteld bij deelvraag 1. Alle resultaten uit<br />

SPSS zijn toegevoegd in bijlage 12, bijlage 13 en bijlage 14. Aan de hand hiervan zijn de<br />

resultaten uit de vragenlijst in dit hoofdstuk geanalyseerd en zijn er conclusies getrokken.<br />

De vragenlijst is opgesplitst in algemeen, activiteiten, stellingen, profilering “Alle tijd” en<br />

verbeteren <strong>gastvrij</strong>heid. Ook zijn er nog een aantal kruistabellen opgezet om antwoorden<br />

onderling met elkaar te kunnen vergelijken.<br />

5.2.1 Vragenlijst<br />

Voor de face to face vragenlijst zijn 60 respondenten uitgenodigd om deel te nemen aan het<br />

onderzoek. Hiervan hebben uiteindelijk 34 respondenten deelgenomen. Voor het online<br />

programma Parantion zijn 208 respondenten uitgenodigd om deel te nemen aan het<br />

onderzoek. Hiervan hebben 58 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. In totaal<br />

hebben 92 respondenten deelgenomen aan het onderzoek.<br />

Algemeen<br />

Het algemene deel is opgesteld om een deel van deze gegevens te koppelen aan de overige<br />

vragen in de vragenlijst en om een duidelijk beeld te krijgen van wie je voor je hebt als<br />

respondent. De vragen die gekoppeld zijn, zijn verwerkt in hoofdstuk 6.2.2 kruistabellen.<br />

Onder welke categorie valt de organisatie waarvoor u werkzaam bent?<br />

Onder de respondenten is gevraagd om aan te geven onder welke categorie de organisatie<br />

valt waarvoor de respondent werkzaam is, om zo een indicatie te krijgen wat de grootste<br />

categorie is in het <strong>Vechtdal</strong>. Hieruit blijkt dat 59,3% van de respondenten in de categorie<br />

34


verblijfsaccommodatie zit. 22,1% valt in de categorie dagrecreatie en het laagste percentage,<br />

18,6% valt onder restaurant, café of partycentrum.<br />

In welke gemeente is de organisatie gelegen?<br />

In de gemeente ommen hebben 36% van de respondenten mee gedaan aan het onderzoek. In<br />

de gemeente Hardenberg 34,9%, in Dalfsen 22,1% en Staphorst komt op een totaal van 7%.<br />

Deze percentages kunnen worden gezien als een evenredige deelname in het gebied, omdat<br />

de excel lijsten laten zien dat er in Ommen de meeste organisaties gelegen zijn. Dit gevolgd<br />

door Hardenberg, vervolgens Dalfsen en als laatste Staphorst.<br />

Wat is uw functie binnen het bedrijf?<br />

Onder de respondenten zijn 72,1% eigenaar of eigenaresse van de onderneming. 15,1% is<br />

baliemedewerker of receptionist(e). Onder bediening valt 3,5% en de gids 1,2% van de<br />

ingevulde vragenlijsten. 8,1% van de respondenten viel niet onder één van deze categorieën.<br />

Zij konden kiezen voor anders, namelijk.<br />

Hoeveel jaar bent u hier al werkzaam in uw huidige functie?<br />

De respondenten die de vragenlijst ingevuld hebben zijn tussen de 1 en 36 jaar werkzaam in<br />

de huidige functie. Het hoogste percentage is 12,9% en betreft een functie van 2 jaar.<br />

Wat is uw hoogst genoten opleiding?<br />

54,7% heeft het middelbaar beroepsonderwijs gevolgd om tot de huidige functie te komen.<br />

Het hoger onderwijs of vergelijkbaar is bij 33,7% de hoogst genoten opleiding. Het<br />

voortgezet onderwijs of vergelijkbaar komt op 7% en het Universitair onderwijs of<br />

vergelijkbaar is 4,7%.<br />

Was het thema <strong>gastvrij</strong>heid een onderdeel van uw opleiding of gevolgde training?<br />

Bij 66,3% van de respondenten was het thema <strong>gastvrij</strong>heid geen onderdeel van de opleiding<br />

of een gevolgde cursus. Daarin tegen bij 33,7% was het thema <strong>gastvrij</strong>heid wel een<br />

onderdeel van de opleiding of gevolgde cursus.<br />

Activiteiten<br />

De vragen die vallen onder de activiteiten zijn gesteld om inzicht te krijgen in hoe bekend de<br />

respondent is met de omgeving <strong>Vechtdal</strong> en of er veel overéénkomsten zijn in het<br />

aanbevelen van activiteiten. Ook moet blijken naar welke plaats het meest verwezen wordt<br />

door de respondent. Hoe bekend is men met het huidige toeristische en recreatieve aanbod<br />

in het <strong>Vechtdal</strong>?<br />

Vraag 1 Wat mag een gast die het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk geval niet missen?<br />

De resultaten zijn weergegeven in onderstaand schema.<br />

Activiteit Percentage<br />

Attractiepark Slagharen 6,8%<br />

Kasteel Rechteren in Dalfsen 5,6%<br />

Tocht over de Overijsselse Vecht 13,0%<br />

35


Winkelen in Hardenberg 5,2%<br />

Bijkomen op een bankje langs de Vecht 12,7%<br />

Evenement de Ommer Vechtdagen 5,6%<br />

Fietsen of wandelen langs de Vecht 19,8%<br />

<strong>Vechtdal</strong> streekproducten 15,1%<br />

Bloeiende Vechtanjer 3,4%<br />

Lunchen in historische stadskern Gramsbergen 2,2%<br />

Bezoek aan streekmuseum de Kalkovens 2,8%<br />

Anders, namelijk: 8,0%<br />

Figuur 4 Activiteiten <strong>Vechtdal</strong><br />

Uit figuur 4 blijkt dat de meeste respondenten, 19,8% fietsen of wandelen langs de Vecht<br />

aanbevelen als activiteit dat niet gemist mag worden bij een bezoek aan het <strong>Vechtdal</strong>. Ook<br />

de <strong>Vechtdal</strong> streekproducten komen op de 2 de plaats met 15,1%. De toch over de<br />

Overijsselse Vecht met 13,0% en bijkomen op een bankje langs de Vecht met 12,7% zijn<br />

activiteiten die veelal aanbevolen worden door de respondenten. Daarbij heeft 8,0% van de<br />

respondenten nagedacht over een eigen inbreng door te kiezen voor anders, namelijk:<br />

waaruit opvalt dat Wijngoed Reestlandhoeve en de Lemelerberg het vaakst worden<br />

aanbevolen als niet te mogen missen in de regio <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Vraag 2 Wat beveelt u de gast aan binnen de regio <strong>Vechtdal</strong>, als deze vraagt naar de<br />

mogelijkheden overnachten, eten/drinken en activiteiten?<br />

De antwoorden op deze vraag zijn heringevoerd naar de vier gemeentes binnen het<br />

<strong>Vechtdal</strong>. Wanneer men meerdere aanbevelingen deed in verschillende gemeentes is er<br />

gekozen voor de invoer <strong>Vechtdal</strong>. In onderstaand schema zijn de percentages opgenomen.<br />

Overnachten Eten en drinken Activiteiten<br />

Dalfsen 15,3% 15,3% 9,5%<br />

Hardenberg 23,6% 29,2% 10,8%<br />

Ommen 31,9% 30,6% 13,5%<br />

Staphorst 4,2% 5,6% 4,1%<br />

<strong>Vechtdal</strong> 25,0% 19,4% 62,2%<br />

Figuur 5 Aanbevelen in de gemeente<br />

Uit figuur 5 komt naar voren dat de meeste overnachtingen, 31,9% worden aanbevolen in<br />

Ommen. 25,0% benoemd meerdere overnachtingsmogelijkheden verspreid in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Hardenberg wordt door 23,6% aanbevolen, Dalfsen door 15,3% en Staphorst door 4,2%.<br />

Voor eten en drinken beveelt 30,6% Ommen aan. 29,2% Hardenberg, 19,4% benoemd<br />

meerdere eet en drinkgelegenheden verspreid in het <strong>Vechtdal</strong>. Dalfsen wordt door 15,2% van<br />

de respondenten aanbevolen en 5,6% Staphorst.<br />

De activiteiten worden door 62,2% van de respondenten verspreid in het <strong>Vechtdal</strong><br />

aanbevolen. 13,5% beveelt Ommen aan, 10,8% Hardenberg, 9,5% Dalfsen en 4,1% Staphorst.<br />

36


Stellingen<br />

Elke stelling is gekoppeld aan een <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken uit de literatuur. De<br />

<strong>gastvrij</strong>heidkenmerken zijn gespannenheid, emotionele betrokkenheid, open staan voor<br />

vernieuwing, vriendelijkheid, sociale zelfverzekerdheid, dominantie en waakzaamheid.<br />

Vraag 3. Herkend u zich in de onderstaande stellingen die de mate waarin u <strong>gastvrij</strong> kunt<br />

zijn voor de regio negatief beïnvloeden?<br />

Deze vraag is beantwoord aan de hand van zeer onherkenbaar, onherkenbaar, neutraal,<br />

herkenbaar en zeer herkenbaar. In onderstaand figuur zijn de percentages weergegeven ten<br />

opzichte van de stelling en het gekozen antwoord.<br />

Zeer<br />

onherkenbaar<br />

Drukte Weinig tijd Stress Problemen<br />

thuis<br />

Problemen op<br />

werkvloer<br />

9,8% 12,3% 21,0% 33,3% 25,9%<br />

Onherkenbaar 31,7% 34,6% 38,3% 37,0% 42,0%<br />

Neutraal 30,5% 29,6% 29,6% 25,9% 23,5%<br />

Herkenbaar 24,4% 21,0% 8,6% 2,5% 7,4%<br />

Zeer<br />

herkenbaar<br />

Figuur 6 Stellingen huidige mate negatief beïnvloeden<br />

3,7% 2,5% 2,5% 1,2% 1,2%<br />

Aan de hand van figuur 6 kan gezien worden dat het grootste percentage van de<br />

respondenten onherkenbaar aangeeft bij de gevraagde stellingen.<br />

Vraag 4. Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met de onderstaande stellingen?<br />

Deze vraag is beantwoord aan de hand van sterk mee oneens, mee oneens, neutraal, mee<br />

eens en sterk mee eens. In onderstaand figuur zijn de percentages weergegeven ten<br />

opzichte van de stelling en het gekozen antwoord.<br />

Sterk mee<br />

oneens<br />

Mee<br />

oneens<br />

Neutraal Mee<br />

eens<br />

Sterk mee<br />

Ik beschouw de gast als een vriend. 3,7% 23,5% 37,0% 28,4% 7,4%<br />

Ik kan me vinden in het gezegde, de<br />

klant is koning.<br />

eens<br />

1,2% 1,2% 19,8% 48,1% 29,6%<br />

Ik behandel de gast als een familielid. 6,2% 33,3% 37,0% 18,5% 4,9%<br />

Ik probeer van het contact met mijn<br />

gast een kortdurende en warme<br />

relatie te maken.<br />

2,5% 2,5% 22,2% 53,1% 19,8%<br />

Ik kan leren van mijn gasten. 1,2% 1,2% 22,2% 50,6% 24,7%<br />

Figuur 7 Stellingen huidige mate <strong>gastvrij</strong>heid<br />

Uit figuur 7 blijkt dat het grootste aantal respondenten neutraal of als mee eens antwoorden<br />

op bovenstaande stellingen. Opvallend is dat de stellingen, ik beschouw de gast als een<br />

vriend en ik behandel de gast als een familielid in mindere mate wordt herkend.<br />

37


Vraag 5. Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met de onderstaande stellingen?<br />

Deze vraag is evenals vraag 4 beantwoord aan de hand van sterk mee oneens, mee oneens,<br />

neutraal, mee eens en sterk mee eens. In onderstaand figuur zijn de percentages<br />

weergegeven ten opzichte van de stelling en het gekozen antwoord.<br />

Ik doe altijd mijn beste om vrolijk over te komen op<br />

gasten.<br />

Sterk mee<br />

oneens<br />

Mee<br />

oneens<br />

Neutraal Mee<br />

eens<br />

Sterk mee<br />

eens<br />

0 1,3 13,9 51,9 32,9<br />

Spontaan reageren op gasten vind ik belangrijk. 0 2,5 7,6 54,4 35,4<br />

In het bijzijn van gasten voel ik me op mijn gemak. 0 3,8 17,7 59,5 19,0<br />

Ik kan rustig blijven in stressvolle situaties. 0 2,5 20,3 63,3 13,9<br />

Ik heb voldoende tijd voor mijn gasten. 0 2,5 29,1 57,0 11,4<br />

Wanneer het druk is vraag ik mijn gasten op een<br />

later tijdstip terug te komen.<br />

13,9 36,7 22,8 24,1 2,5<br />

Ik behandel iedere gast op dezelfde manier 1,3 17,7 22,8 50,6 7,6<br />

Ik benader gasten op mijn eigen persoonlijke<br />

manier die het beste bij mijzelf past.<br />

Ik kan gasten volledig informeren over de<br />

recreatieve mogelijkheden in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Ik voel me zeker als ik vragen krijg over bijzondere<br />

plekjes in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Ik kan enthousiast vertellen over de recreatieve<br />

mogelijkheden in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Ik neem zelf het initiatief om gasten te informeren<br />

over het <strong>Vechtdal</strong>, ook als daar niet om gevraagd<br />

wordt.<br />

Tijdens het verblijf van mijn gasten is er sprake van<br />

een kortdurende en warme relatie met de gast.<br />

Tijdens het verblijf laat ik mijn gasten onthaasten en<br />

tot rust komen.<br />

Ik kan er toe bijdragen dat het verblijf in het<br />

<strong>Vechtdal</strong> meer bijzonder wordt voor de gast.<br />

Ik weet wat gasten in het <strong>Vechtdal</strong> verwachten van<br />

hun verblijf.<br />

Ik speel in op de wensen en behoeften van mijn<br />

gasten.<br />

0 2,5 13,9 48,1 35,4<br />

0 8,9 25,3 51,9 13,9<br />

0 10,1 38,2 43,0 7,6<br />

0 7,6 35,4 44,3 12,7<br />

0 19,0 36,7 35,4 8,9<br />

0 5,1 26,6 58,2 10,1<br />

0 1,3 21,5 57,0 20,3<br />

0 2,5 17,7 58,2 21,5<br />

0 7,6 45,6 39,2 7,6<br />

0 2,5 13,9 63,3 20,3<br />

Ik zie mijzelf als ambassadeur van het <strong>Vechtdal</strong>. 0 13,9 43,0 27,8 15,2<br />

Van mijn collega‟s leer ik hoe ik mijn <strong>gastvrij</strong>heid<br />

kan verbeteren.<br />

Figuur 8 Stellingen huidige mate <strong>gastvrij</strong>heid in %<br />

2,5 16,5 38,0 31,6 11,4<br />

Figuur 8 geeft weer dat mee eens en neutraal de meest voor de hand liggende antwoorden<br />

op de bovenstaande stellingen zijn. Opvallend is dat de stelling, wanneer het druk is vraag ik<br />

mijn gasten op een later tijdstip terug te komen veelal wordt beantwoord met mee oneens.<br />

38


Dit is ook de bedoeling geweest voor deze stelling en hiervoor zijn de punten aantallen van<br />

1 t/m 5 ook omgedraaid, waarbij sterk mee oneens 5 punten is en sterk mee eens 1 punt is.<br />

De stellingen zijn beantwoord aan de hand van zeer onherkenbaar tot aan zeer herkenbaar<br />

en sterk mee oneens tot aan sterk mee eens. Aan de antwoorden zijn punten gekoppeld op<br />

een schaal van 1 t/m 5. Aan de hand hiervan zijn per <strong>gastvrij</strong>heidkenmerk de punten<br />

opgeteld en verwerkt in figuur 9 en figuur 10 waarin de gemiddelde score per<br />

<strong>gastvrij</strong>heidkenmerk te zien is.<br />

Gastvrijheidkenmerk Totaal Totaal<br />

Gespannenheid 3,558367 3,6<br />

Emotionele betrokkenheid 3,514737 3,5<br />

Vriendelijkheid 3,959757 4<br />

Sociale zelfverzekerdheid 3,754069 3,8<br />

Open staan voor<br />

vernieuwing<br />

3,59103 3,6<br />

Dominantie 3,772152 3,8<br />

Waakzaamheid 3,740506 3,7<br />

Figuur 9 Score per <strong>gastvrij</strong>heidkenmerk<br />

afgerond<br />

Figuur 9 laat zien dat vriendelijkheid in het <strong>Vechtdal</strong> als <strong>gastvrij</strong>heidkenmerk het hoogst<br />

scoort met 4 punten. Daarop volgt sociale zelfverzekerdheid en dominantie met 3,8 punten.<br />

Waakzaamheid heeft 3,7 punten, gespannenheid 3,6 en de emotionele betrokkenheid met<br />

3,5 punten scoort het laagst onder medewerkers van toeristische en recreatieve<br />

ondernemingen in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Figuur 10 Grafische weergave score per <strong>gastvrij</strong>heidkenmerk<br />

39


Figuur 10 laat de score per <strong>gastvrij</strong>heidkenmerk zien in een grafiek ter verduidelijking op<br />

figuur 9.<br />

Profilering “Alle tijd‟<br />

<strong>Vechtdal</strong> Marketing heeft de profilering “<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle tijd‟ opgezet. Door middel<br />

van onderstaande vragen moet duidelijk worden of de respondenten bekend zijn met de<br />

profilering en of ze deze vinden passen bij het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Vraag 6 Bent u bekend met de profilering “<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle tijd‟?<br />

Deze vraag geeft inzicht in welke mate de respondent bekend is met de profilering „Alle tijd‟<br />

opgezet door <strong>Vechtdal</strong> Marketing. Het is belangrijk dat alle leden van <strong>Vechtdal</strong> Marketing<br />

ook bekend zijn met de profilering. Hierop geeft 50% aan wel bekend te zijn met de<br />

profilering. Daarin tegen is 50% niet bekend met deze profilering.<br />

Vraag 7. Vindt u dat de profilering “Alle tijd‟, aansluit bij de <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong>?.<br />

Deze vraag laat zien in welke mate de respondenten de profilering vinden passen bij het<br />

<strong>Vechtdal</strong>? Hierop geeft 95,7% aan dat ze de profilering bij het <strong>Vechtdal</strong> vinden passen. 4,3%<br />

van de respondenten geeft aan de profilering niet bij het <strong>Vechtdal</strong> te vinden passen.<br />

Verbeteren <strong>gastvrij</strong>heid<br />

De laatste vragen van de vragenlijst hebben directe betrekking op de verbetering van<br />

<strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong>. Onderstaande vragen moet uitwijzen of de respondent vindt dat<br />

er meer aandacht aan <strong>gastvrij</strong>heid moet worden besteed, of de respondent denkt dat het nog<br />

verder verbeterd kan worden en op welke manier zij dan denken dat de <strong>gastvrij</strong>heid verder<br />

verbeterd kan worden. Als laatste wordt de respondent gevraagd om zelf een inbreng te<br />

geven aan het verbeteren van <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

Vraag 8. Zou er meer aandacht besteedt moeten worden aan het verbeteren van de<br />

<strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong>?.<br />

Deze vraag moet laten zien of de respondenten vinden dat er nog meer aandacht aan de<br />

verbetering van <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong> besteed moet worden. Hierop geeft 78,3% aan<br />

dat er meer aandacht besteedt moet worden aan <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong>. 21,7% vindt de<br />

<strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong> zo wel goed en vindt dat er verder geen aandacht aan de<br />

verbetering van <strong>gastvrij</strong>heid hoeft worden gegeven.<br />

Vraag 9. Denkt u dat de <strong>gastvrij</strong>heid van de regio <strong>Vechtdal</strong> nog verder verbeterd kan worden?<br />

Hierop geeft 84,6% aan dat zij vinden dat de <strong>gastvrij</strong>heid in de regio <strong>Vechtdal</strong> nog verder<br />

verbeterd kan worden. 15,4% is het daarin tegen niet mee eens en vindt dat de <strong>gastvrij</strong>heid<br />

niet verder verbeterd hoeft te worden in het <strong>Vechtdal</strong>. Voor dit percentage eindigde bij deze<br />

vraag de vragenlijst. De respondenten die ja hebben geantwoord gingen door naar de<br />

volgende vragen.<br />

40


Vraag 10. Op welke manier denkt u dat de <strong>gastvrij</strong>heid van de regio <strong>Vechtdal</strong> verder kan<br />

worden verbeterd?.<br />

Wanneer op vraag 9 ja is geantwoord, is het natuurlijk ook belangrijk om te weten hoe de<br />

respondenten dan denken op welke manier de <strong>gastvrij</strong>heid verder kan worden verbeterd. Aan<br />

de hand van de literatuur zijn hier een aantal antwoordmogelijkheden voorgestructureerd.<br />

Ook is er de mogelijkheid voor eigen inbreng, door te kiezen voor anders, namelijk:. In<br />

onderstaand figuur zijn de percentages weergegeven ten opzichte van de vraag en het<br />

gekozen antwoord.<br />

Manier van verbeteren Percentage<br />

Geven van <strong>gastvrij</strong>heidtrainingen 17,6%<br />

Bijeenkomsten ondernemers 24,1%<br />

Opzetten van <strong>gastvrij</strong>heidregels 7,4%<br />

Digitale nieuwsbrief met tips en regio informatie 41,7%<br />

Maandelijkse <strong>gastvrij</strong>heidstest 7.4%<br />

Anders, namelijk: 1,9%<br />

Figuur 11 Manier voor verbeteren <strong>gastvrij</strong>heid<br />

Figuur 11 geeft aan dat 41,7% van de respondenten heeft gekozen voor de digitale<br />

nieuwsbrief met tips en regio informatie. 24,1% zou dit graag zien via bijeenkomsten voor<br />

ondernemers. 17,6% ziet wel wat in het geven van <strong>gastvrij</strong>heidtrainingen. Het opzetten van<br />

<strong>gastvrij</strong>heidregels en een maandelijkse <strong>gastvrij</strong>heidtest wordt door 7,4% van de<br />

respondenten als antwoord gegeven. 1,9% geeft aan om dit via het internet te doen en door<br />

meer samenwerking onderling.<br />

Vraag 11 Op welke manier denkt u dat uzelf een bijdrage zou kunnen leveren aan een meer<br />

<strong>gastvrij</strong> <strong>Vechtdal</strong>?<br />

Deze vraag is gesteld om te kijken of respondenten ook zelf na willen denken over mogelijke<br />

verbeterpunten en hun zelf duidelijk willen maken hoe zij hieraan een bijdrage kunnen<br />

leveren. Deze vraag maakt tevens het bewustzijn van <strong>gastvrij</strong>heid voor de regio duidelijk.<br />

Hierin vindt 3,7% dat er beter opgeleid personeel moet zijn. Ook het open staan naar elkaar<br />

toe en het netwerken komt op 3,7%. Bijeenkomsten met ondernemers geeft 33,3% van de<br />

respondenten aan voor het creëren van een meer <strong>gastvrij</strong> <strong>Vechtdal</strong>. 55,6% vindt het<br />

belangrijk om te weten wat er allemaal in het <strong>Vechtdal</strong> te doen en te zien is.<br />

41


5.2.2 Kruistabellen<br />

Om gegevens uit de gestelde vragen onderling met elkaar te kunnen vergelijken zijn er een<br />

aantal kruistabellen opgezet.<br />

1. In welke gemeente is de organisatie gelegen is, is gekruist met overnachten, eten en<br />

drinken en activiteiten.<br />

Overnachten<br />

Dalfsen Hardenberg Ommen Staphorst <strong>Vechtdal</strong><br />

Ommen 0 0 22 0 5<br />

Hardenberg 0 17 0 0 7<br />

Dalfsen 10 0 0 0 6<br />

Staphorst 1 0 1 3 0<br />

Figuur 12 Kruistabel overnachten<br />

Uit figuur 12 wordt duidelijk dat wanneer men een overnachting aan dient te bevelen aan de<br />

gast, in grote mate gekozen wordt voor een accommodatie gelegen in de eigen gemeente.<br />

Eten en drinken<br />

Dalfsen Hardenberg Ommen Staphorst <strong>Vechtdal</strong><br />

Ommen 0 2 20 0 4<br />

Hardenberg 0 18 0 0 6<br />

Dalfsen 10 1 1 0 4<br />

Staphorst 1 0 1 4 0<br />

Figuur 13 Kruistabel eten en drinken<br />

Uit figuur 13 blijkt dat wanneer men iets op het gebied van eten en drinken aan dient te<br />

bevelen aan de gast deze evenals bij het overnachten kiest voor een eet- of<br />

drinkgelegenheid in eigen gemeente.<br />

Activiteiten<br />

Dalfsen Hardenberg Ommen Staphorst <strong>Vechtdal</strong><br />

Ommen 1 0 10 0 16<br />

Hardenberg 1 7 0 0 19<br />

Dalfsen 5 1 0 0 9<br />

Staphorst 0 0 0 3 2<br />

Figuur 14 Kruistabel activiteiten<br />

Uit figuur 14 blijkt dat wanneer men op het gebied van activiteiten iets aan dient te bevelen<br />

aan de gast deze dan wel kiest voor andere gemeenten binnen het <strong>Vechtdal</strong>. Dit in<br />

tegenstelling tot overnachten en eten en drinken.<br />

42


2. In welke gemeente is de organisatie gelegen is gekruist met bent u bekend met de<br />

profilering „Alle tijd‟, opgezet door <strong>Vechtdal</strong> Marketing.<br />

Ja Nee<br />

Ommen 12 17<br />

Hardenberg 14 13<br />

Dalfsen 12 5<br />

Staphorst 1 4<br />

Figuur 15 Kruistabel profilering „Alle tijd‟<br />

Uit figuur 15 blijkt dat 12 respondenten in Ommen bekend zijn met de profilering „Alle tijd‟<br />

en 17 daarin tegen onbekend. In Hardenberg zijn 14 respondenten bekend en 13 onbekend.<br />

In Dalfsen zijn 12 respondenten bekend met de profilering en 5 niet. In Staphorst is 1<br />

respondent bekend en 4 zijn er onbekend. Over Staphorst kan weinig gezegd worden omdat<br />

hier het respondenten aantal respectievelijk te laag is. Daarin tegen blijkt Dalfsen, gekeken<br />

naar de cijfers in figuur 15 het beste geïnformeerd te zijn.<br />

3. Wat is uw hoogst genoten opleiding is gekruist met was het thema <strong>gastvrij</strong>heid een<br />

onderdeel van uw opleiding of gevolgde training?<br />

Voorgezet onderwijs of<br />

vergelijkbaar<br />

Middelbaar onderwijs of<br />

vergelijkbaar<br />

Hoger onderwijs of<br />

vergelijkbaar<br />

Universitair onderwijs of<br />

vergelijkbaar<br />

Figuur 16 Kruistabel thema <strong>gastvrij</strong>heid<br />

Ja Nee<br />

0 6<br />

19 28<br />

9 20<br />

1 3<br />

Uit figuur 16 blijkt dat op het voortgezet onderwijs of vergelijkbaar niet wordt in gespeeld<br />

op <strong>gastvrij</strong>heid. In het Middelbaar onderwijs of vergelijkbaar hebben 19 respondenten te<br />

maken gehad en met thema <strong>gastvrij</strong>heid en 28 respondenten daarin tegen niet. Op het hoger<br />

onderwijs of vergelijkbaar hebben 9 respondenten te maken gehad met het thema<br />

<strong>gastvrij</strong>heid en 20 respondenten niet. Op het universitair onderwijs of vergelijkbaar heeft 1<br />

respondent te maken gehad met het thema <strong>gastvrij</strong>heid en 3 respondenten niet. Hieruit blijkt<br />

dat men in het middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs relatief het beste op de hoogte<br />

zijn van <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

43


5.3 Deelconclusie<br />

Om onderzoek te doen naar de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid van medewerkers in de<br />

toeristische en recreatieve sector in het <strong>Vechtdal</strong> zijn eerst alle toeristische en recreatieve<br />

leden van <strong>Vechtdal</strong> Marketing uitgewerkt in Excel. Op deze lijst staan 315 leden van <strong>Vechtdal</strong><br />

Marketing. Op verzoek van <strong>Vechtdal</strong> Marketing zijn dan ook alleen de leden van <strong>Vechtdal</strong><br />

Marketing meegenomen in het onderzoek.<br />

De meeste respondenten in het onderzoek valt onder de categorie verblijfsaccommodatie,<br />

gevolgd door dagrecreatie en vervolgens restaurant, café of partycentrum. De percentages<br />

hieruit kunnen worden gezien als een evenredige deelname in het gebied, omdat op de excel<br />

lijsten te zien is dat de verblijfsaccommodatie het meeste aantal ondernemers kent, gevolgd<br />

door dagrecreatie en als laagst het restaurant, café of partycentrum.<br />

Het grootste gedeelte van de respondenten kwam uit de gemeente Ommen, gevolgd door<br />

Hardenberg, Dalfsen en vervolgens Staphorst. De percentages kunnen evenals bij de<br />

conclusie hierboven als evenredig worden gezien.<br />

De functie van de respondenten is voor het grootste gedeelte eigenaar of eigenaresse. Het<br />

overige deel is baliemedewerker, receptionist of gids.<br />

Gekeken naar het aantal jaren werkzaam in de huidige functie, blijkt dat het hoogste<br />

percentage een functie vertegenwoordigd van 2 jaar. De hoogst genoten opleiding onder de<br />

respondenten is Middelbaar onderwijs, gevolgd door het Hoger onderwijs. Vervolgens komt<br />

het Voortgezet onderwijs en het laagste percentage heeft een opleiding op Universitair<br />

niveau. Daarbij geeft het grootste deel van de respondenten aan dat het thema <strong>gastvrij</strong>heid<br />

geen onderdeel is geweest van de opleiding of een gevolgde cursus. Wel blijkt dat<br />

respondenten die een opleiding hebben gevolgd op Middelbaar niveau het meest te maken<br />

hebben gehad met het thema <strong>gastvrij</strong>heid, evenals in het Hoger onderwijs.<br />

Uit het onderzoek is gebleken dat de medewerkers en ondernemers in het <strong>Vechtdal</strong> nog niet<br />

in voldoende mate bekend zijn met het thema <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

Fietsen en wandelen, <strong>Vechtdal</strong> streekproducten en de Vecht worden veelvuldig aanbevolen<br />

door de respondenten als het gaat om wat een gast die het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt niet mag<br />

missen.<br />

Voor overnachten en eten en drinken wordt Ommen het meest aanbevolen. De activiteiten,<br />

worden wel verspreid in het <strong>Vechtdal</strong> aanbevolen. Hieruit blijkt dat de respondenten op het<br />

gebied van activiteiten wel bekend zijn met het <strong>Vechtdal</strong>, maar voor overnachten en eten en<br />

drinken nog niet voldoende op de hoogte zijn met wat er allemaal in de overige gemeentes<br />

aan overnachtings- en eet- en drinkgelegenheden zit.<br />

Vriendelijkheid drukt uit hoe vrolijk, levendig, vrij en spontaan je, jezelf uitdrukt en hartelijk<br />

en vriendelijk communiceert met je gasten. Hierop scoren de respondenten 4 punten.<br />

44


Emotionele betrokkenheid drukt je verlangen uit om op een professionele wijze kortdurende<br />

en warme relaties aan te gaan met gasten en anderen. Hierop scoren de respondenten 3,5<br />

punten. Waakzaamheid drukt de mate uit waarin je voortdurend oplet met betrekking tot de<br />

wensen, verlangens en signalen van gasten en je intuïtieve vermogen daartoe goed weet te<br />

gebruiken. Hierop scoren de respondenten 3,7 punten. Open staan voor vernieuwing drukt<br />

de mate waarin je geniet van de dynamiek in je baan en nieuwe situaties uit. Deze ervaringen<br />

in je werk verrijkt je leven en geeft veel voldoening bij het uitvoeren van je werk. Hierop<br />

scoren de respondenten 3,6 punten. Sociale zelfverzekerdheid geeft aan of je, je voldoende<br />

en lekker op je gemak voelt in sociale situaties, onder andere in relaties met gasten en<br />

collega‟s. Hierop scoren de respondenten 3,8 punten. Alle deze <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken<br />

komen boven de gemiddelde score van 3 punten, maar zijn nog wel een aantal punten<br />

verwijderd van de gewenste mate van <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong>. Score vier kan worden<br />

gezien als een streefwaarde wat de gewenste mate van <strong>gastvrij</strong>heid aan geeft voor deze<br />

<strong>gastvrij</strong>heidkenmerken.<br />

Dominantie kan gezien worden als een vervelende neiging om invloed uit te oefenen op je<br />

gasten en deze te willen overheersen. Hierop scoren de respondenten 3,8 punten.<br />

Gespannenheid geeft aan hoe omstandigheden en drukke werksituaties je gemakkelijk<br />

kunnen frustreren en je van de wijs kunnen brengen. Hierop scoren de respondenten 3,6<br />

punten. Voor deze <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken is de score boven het gemiddelde van 3 punten<br />

vrij hoog. Hierbij zou de streefwaarde 2 punten moeten zijn, omdat zoals Fons Bitter (2010)<br />

omschrijft, dominantie en gespannenheid een vervelende invloed kunnen hebben op de gast.<br />

De profilering “<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle tijd “ is nog niet in voldoende mate over gekomen op<br />

de respondenten. Wanneer uitgelegd wordt wat deze profilering inhoudt, vinden de<br />

respondenten de profilering wel bij het <strong>Vechtdal</strong> passen.<br />

Gekeken per gemeente, blijkt dat nog een groot aantal respondenten niet bekend zijn met<br />

de profilering. Wanneer er gekeken wordt naar het totaal aantal respondenten dat deze vraag<br />

beantwoord heeft, zijn er in Dalfsen de meeste respondenten bekend met de profilering.<br />

Daarin tegen zijn in Ommen het grootste aantal respondenten niet bekend met de<br />

profilering.<br />

De respondenten zouden graag een digitale nieuwsbrief met tips en regio informatie<br />

ontvangen. Ook vinden zij dat bijeenkomsten met ondernemers en het geven van<br />

<strong>gastvrij</strong>heidtrainingen belangrijk zijn, om de <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong> te kunnen<br />

verbeteren.<br />

Er moet meer aandacht besteed worden aan het verbeteren van <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong><br />

geven de meeste respondenten aan. Ook vinden zij dat de <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong> nog<br />

zeker verbeterd kan worden.<br />

Wanneer de respondent de gast wat aan moet bevelen op het gebied van overnachten, eten<br />

en drinken doen zij dit vrijwel in de eigen gemeente. De conclusie hieruit kan zijn dat de<br />

45


espondenten verder weinig bekend zijn met wat er in andere gemeenten in het <strong>Vechtdal</strong> aan<br />

overnachten en eet- en drinkgelegenheden zit of dat de ondernemers elkaar teveel als<br />

concurrent zien. Als het om activiteiten gaat dan weten de respondenten ook andere<br />

gemeenten in het <strong>Vechtdal</strong> aan te bevelen.<br />

Respondenten geven aan dat wanneer zij zelf met ideeën moeten komen voor de verbetering<br />

van <strong>gastvrij</strong>heid voor het zelfde kiezen als bij de meerkeuze op dit gebied. Hiervoor wordt<br />

aangegeven dat er bijeenkomsten gepland moeten worden en hier een actieve deelname aan<br />

vast gaat. Ook willen veel respondenten meer weten wat er te doen is in de regio (digitale<br />

nieuwsbrief met tips en regio info) en willen zij graag deelnemen aan <strong>gastvrij</strong>heidtrainingen.<br />

46


6. Gastvrijheid in andere destinaties en organisaties<br />

Op welke manier, gekeken naar andere destinaties en organisaties kan de <strong>gastvrij</strong>heid verder<br />

versterkt worden onder de ondernemers in het <strong>Vechtdal</strong>?<br />

6.1 Op welke manier wordt er in andere destinaties of organisaties gewerkt aan het<br />

versterken van (regionale) <strong>gastvrij</strong>heid?<br />

Aan de hand van best practices is er gekeken hoe er in andere destinaties of organisaties<br />

gewerkt wordt aan het versterken van (regionale) <strong>gastvrij</strong>heid. Hiervoor zijn twee steden<br />

uitgekozen, die door de experts op het gebied van <strong>gastvrij</strong>heid zijn aanbevolen. Ook heeft<br />

de literatuur op het internet bijgedragen aan het maken van deze keuze. De stad Amsterdam<br />

met het WelcomeAmsterdam project en Haarlem de meest <strong>gastvrij</strong>e stad 2009 zijn gekozen<br />

als best practices.<br />

6.1.1 WelcomeAmsterdam<br />

Op de website welcomeamsterdam.nl (2010) staat beschreven dat het project<br />

WelcomeAmsterdam een initiatief is van de Amsterdamse alliantie, een platform van<br />

voorzitters van de grote organisaties in het Amsterdamse bedrijfs- en culturele leven en<br />

werkt intensief samen met de gemeente Amsterdam.<br />

Om de (regionale) <strong>gastvrij</strong>heid van de stad Amsterdam te versterken wordt er binnen het<br />

project WelcomeAmsterdam gewerkt aan de hand van meerdere deelprojecten, wat hieronder<br />

verder uitgewerkt is. Het doel van het Welcome project is om te werken aan de continue<br />

verbetering van de <strong>gastvrij</strong>heid, gericht op de toeristen, bezoekers en expats die de stad<br />

jaarlijks aandoen. Het Welcome project is een onderdeel van het programma Amsterdam<br />

Topstad.<br />

Het WelcomeAmsterdam project beschikt over een eigen website<br />

www.welcomeamsterdam.nl, waarop alles rondom het Welcome project te vinden is.<br />

De website welcomeamsterdam (2010) beschrijft dat binnen het Welcome project<br />

<strong>gastvrij</strong>heidtrainingen worden verzorgd voor mensen die dagelijks bezig zijn in de<br />

toerismebranche, de zakelijke- en maatschappelijke dienstverlening, medewerkers bij een-<br />

of meerdaagse evenementen. De Welcome-training geeft inzicht in <strong>gastvrij</strong>heid en geven<br />

veel praktische tips en trucs mee. De trainingen zijn gericht op medewerkers en hun<br />

leidinggevenden die te maken hebben met zakelijke en recreatieve bezoekers. De trainingen<br />

worden samengesteld in overleg met directie of management van deelnemende bedrijven,<br />

instellingen en evenementen en kunnen ook op maat worden gemaakt. Wanneer <strong>gastvrij</strong>heid<br />

binnen een organisatie al een onderdeel is van een opleidingstraject worden de trainingen<br />

daar op aangesloten. De standaardtrainingen worden kosteloos aangeboden en voor de<br />

trainingen op maat geldt een aantrekkelijke prijs.<br />

De training bestaat uit een basismodule en een viertal vervolgmodules, weergegeven in<br />

figuur 17 en 18.<br />

47


Figuur 17 Basismodule<br />

Bron: http://www.welcomeamsterdam.nl/ctree/welcadam/files/Training_schema.<strong>pdf</strong><br />

Figuur 18 Vervolgmodules<br />

Bron: http://www.welcomeamsterdam.nl/ctree/welcadam/files/Training_schema.<strong>pdf</strong><br />

Naast de <strong>gastvrij</strong>heidtraining zijn er Welcome teams opgezet. Zij staan klaar om toeristen en<br />

bezoekers de weg te wijzen, te helpen met openbaar vervoer of informatie te geven over de<br />

stad. De Welcome teams, met hun duidelijke en herkenbare IAmsterdam Welcome outfits en<br />

vriendelijke uitstraling zijn zij een toegankelijke bron van informatie voor iedereen die<br />

Amsterdam bezoekt. Wel zijn er voorwaardes voor deelname aan de teams: een goede<br />

beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, kennis van de stad en een dienstverlenende<br />

instelling. Als voorbereiding hebben de teams een training gevolgd, waarvoor Welcome, de<br />

politie, GVB en het Amsterdams Toerisme&Congres Bureau informatie hebben geleverd. De<br />

gedachte achter de Welcome teams is dat de stad Amsterdam weet dat een beetje extra<br />

aandacht en een <strong>gastvrij</strong>e opstelling een enorme positieve uitwerking heeft op de beleving<br />

van bezoekers.<br />

48


Ook wordt er in Amsterdam continu gemeten hoe <strong>gastvrij</strong> Amsterdam is.<br />

WelcomeAmsterdam (2010) vindt het belangrijk om bezoekers hierop steeds weer te blijven<br />

bevragen, omdat zij dagelijks in direct contact staan met de dienstverleners in de stad. Door<br />

een enquete die bezoekers op straat, tijdens een evenement of in hun hotel invullen, heeft<br />

Welcome continue inzicht in hoe de bezoekers de stad beleven en waarderen. De resultaten<br />

worden verwerkt op www.welcomeamsterdam.nl en met een rapportcijfer uitgedrukt.<br />

Daarmee kan iedere ondernemer zien hoe het gesteld is met de Amsterdamse <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

Om het Welcome project te ondersteunen is er de Welcome Awards voor organisaties die tot<br />

stand zijn gekomen door enquêtes te verspreiden onder Amsterdammers en bezoekers van<br />

Amsterdam. De winnende individuen hebben ieder meegedaan aan een Welcome training, en<br />

zijn door hun leidinggevenden voorgedragen voor een Welcome Award. Zowel de individuen<br />

als de organisaties zijn met een mystery visit bezocht door het Amsterdamse bedrijf Quality<br />

Building, om zo objectief te kunnen rapporteren naar de vakjury.<br />

Quality Building (2010) omschrijft op hun website de mystery visit als een anonieme en<br />

speciaal getrainde professional die objectief en transparant de service en kwaliteitscriteria bij<br />

u en voor u in kaart brengt vanuit de beleving van de klant. Quality building Hospitality &<br />

MysteryGuest services ziet de MysteryGuest diensten als een waardevolle bijdrage om het<br />

bedrijfsresultaat te verbeteren. Door een optimale kwaliteitsbeleving en servicegraad zullen<br />

klanten loyaler worden en medewerkers gemotiveerder raken. Door inzicht te krijgen in de<br />

onderscheidende factoren in de markt (via unieke benchmark rapportages), kan er<br />

onderscheid gemaakt worden van de concurrent. Een goede service en bediening van de<br />

klant leidt tot een grotere klanttevredenheid en dus ook tot een betere omzet en een hoger<br />

rendement.<br />

Topstad Amsterdam (2010) geeft aan dat het doel van het project is om te bouwen aan een<br />

open en <strong>gastvrij</strong>e stad. De belangrijkste resultaten die uit het project tot nu toe zijn<br />

gekomen zijn:<br />

- 6750 gevolgde Welcome <strong>gastvrij</strong>heidtrainingen door horecapersoneel, taxichauffeurs,<br />

baliemedewerkers, taxichauffeurs, GVB personeel en winkelpersoneel<br />

- Jaarlijks circa 300.000 bezoekers geholpen door de gevormde Welcome teams<br />

- Gastvrijheidbeleving gestegen van 7,2 in 2007, 7,8 in 2008 naar 8,2 in 2009<br />

- Meer aandacht voor verbeteren Engelstalige dienstverlening aan buitenlandse<br />

bezoekers en bewoners<br />

Het economische rendement van dit project is:<br />

Figuur 19 Welcome team<br />

Bron: http://www.welcomeamsterdam.nl/ctree/<br />

welcadam/files/IMG_9154.jpg<br />

49


- Versterking internationale positie van Amsterdam als toeristenstad<br />

- Kansen voor actief houden van groep werkelozen in dienst van de stad voor Welcome<br />

teams en additioneel werk rond evenementen<br />

6.1.2 Haarlem meest <strong>gastvrij</strong>e stad 2009<br />

VVV Nederland (2010) geeft aan dat Haarlem de meest <strong>gastvrij</strong>e stad is van 2009. Dit is de<br />

uitkomst van het onderzoek van Van Spronsen & Partners horeca-advies, dat in<br />

samenwerking met VVV Nederland is uitgevoerd. In de 21 grootste steden van Nederland is<br />

bezoekers naar hun mening gevraagd en op basis daarvan kwam Haarlem als Meest Gastvrije<br />

Stad 2009 uit de bus.<br />

Tijdens het onderzoek zijn er 8000 enquêtes afgenomen in de grote steden Haarlem, Breda,<br />

‟s-Hertogenbosch, Maastricht, Enschede, Nijmegen, Den Haag, Arnhem, Utrecht,<br />

Amsterdam, Eindhoven, Leiden, Groningen, Apeldoorn, Tilburg, Zwolle, Amersfoort,<br />

Rotterdam, Dordrecht, Zoetermeer en Almere. De enquêtes zijn gehouden onder de<br />

Nederlandse bezoekers van de steden. Inwoners en buitenlandse toeristen zijn hierbij buiten<br />

beschouwing gelaten.<br />

Het onderzoek naar de meest <strong>gastvrij</strong>e stad is gebaseerd op diepte interviews. Aan de hand<br />

hiervan zijn enquêtes opgesteld en zijn er 381 respondenten meegenomen in het<br />

onderzoek.<br />

Uit het onderzoek van vorig jaar is gebleken dat naast vriendelijkheid en de aanwezigheid<br />

van horeca en winkels, factoren als groenvoorziening, parkeergelegenheid en veiligheid<br />

bijdragen aan een <strong>gastvrij</strong> verblijf in een stad. Het onderzoek is opgedeeld in vier clusters<br />

die weer opgebouwd zijn uit 27 <strong>gastvrij</strong>heidaspecten. Hieronder een uitwerking van de<br />

clusters en de bijhorende <strong>gastvrij</strong>heidaspecten:<br />

Vriendelijkheid en veiligheid<br />

- Vriendelijkheid op straat<br />

- Vriendelijkheid in horeca<br />

- Vriendelijkheid in winkels<br />

- Gevoel van veiligheid<br />

- Verlichting<br />

Dit zijn elementen die ook in de theorie van het onderzoek terugkomen. Waarbij het<br />

voornamelijk gaat om vriendelijkheid in de horeca.<br />

Horeca en vrijetijd<br />

- Horeca concentratiegebieden (aanbod, grootte, uitstraling)<br />

- Terrasaanbod<br />

- Diversiteit restaurantaanbod<br />

- Diversiteit caféaanbod<br />

- Winkelgebieden (aanbod, grootte, uitstraling)<br />

- Diversiteit winkelaanbod<br />

- Openingstijden winkels<br />

50


- Cultureel aanbod (musea, theaters, bioscopen)<br />

Dit deel omschrijft vooral het toeristisch en recreatief product en niet zo zeer de menselijke<br />

factor waar het omgaat in dit onderzoek.<br />

Stad en architectuur<br />

- Straten (inrichting, sfeer, uitstraling)<br />

- Pleinen (sfeer, uitstraling)<br />

- Gebouwen (type bouw, sfeer, uitstraling)<br />

- Binnenstad (autovrij, inrichting, sfeer, uitstraling)<br />

- Groenvoorziening<br />

- Hygiëne<br />

Dit element beschrijft het element in de ruimtelijke ordening. Op deze elementen is in het<br />

onderzoek niet getest.<br />

Bereikbaarheid en informatie<br />

- Vindbaarheid in de stad (loopstromen, plattegrond, wegwijzers)<br />

- Bereikbaarheid te voet<br />

- Bereikbaarheid OV naar stad<br />

- Bereikbaarheid OV in stad<br />

- Informatievoorziening OV<br />

- Bereikbaarheid met auto<br />

- Parkeren<br />

- Werkzaamheden (overlast, bereikbaarheid, openstelling)<br />

Bij een onderzoek naar het bevragen van bezoekers is dit een interessant onderdeel in het<br />

onderzoek.<br />

Figuur 20 Vier clusters <strong>gastvrij</strong>heid<br />

Bron: Rapport meest <strong>gastvrij</strong>e stad 2009<br />

51


De resultaten die uit de enquêtes zijn gekomen zijn per cluster en per <strong>gastvrij</strong>heidaspect<br />

verwerkt in een overzicht. Voor Haarlem, de meest <strong>gastvrij</strong>e stad 2009 is dit overzicht<br />

weergegeven in figuur 7.<br />

Figuur 21 Overzicht Haarlem<br />

Bron: Rapport meest <strong>gastvrij</strong>e stad 2009<br />

Het onderzoek naar de meest <strong>gastvrij</strong>e stad 2009 heeft Haarlem een hoge mediawaarde<br />

opgeleverd. Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek worden er 1000 nieuwe<br />

parkeerplaatsen in de monumentale binnenstad gecreëerd en vindt er renovatie plaats in het<br />

stationsgebied. Dit alles om een nog meer <strong>gastvrij</strong>e stad in 2010 te zijn.<br />

6.2 Hoe gaan andere destinaties en organisaties om met <strong>gastvrij</strong>heid en hoe worden<br />

ondernemers hierbij betrokken en bewust gemaakt?<br />

Deze deelvraag laat zien hoe er in andere destinaties en organisaties om wordt gegaan met<br />

<strong>gastvrij</strong>heid. Ook is naar voren gekomen hoe bewust ondernemers zich zijn in andere<br />

destinaties en organisaties. De resultaten uit het telefonisch interview zijn verwerkt in een<br />

samenvatting en toegevoegd in bijlage 15. Hieronder worden per destinatie of organisatie<br />

statements weergegeven en tevens is er een schematisch overzicht gegeven van de<br />

resultaten.<br />

6.2.1. Het vergelijken van andere destinaties en organisaties<br />

De vergelijking met andere destinaties en organisaties heeft plaats gevonden aan de hand<br />

van onderstaande vijf aspecten:<br />

1. Is het een op zich zelf staand project gericht op <strong>gastvrij</strong>heid of is <strong>gastvrij</strong>heid een<br />

onderdeel van een project?<br />

2. Wat doet de destinatie of organisatie voor ondernemers zodat zij hun <strong>gastvrij</strong>heid kunnen<br />

verbeteren?<br />

52


3. Hoe gaan ondernemers om met het project?<br />

4. Zijn ondernemers zich voldoende bewust van het belang van <strong>gastvrij</strong>heid of kunnen zij<br />

hier bewust van worden gemaakt?<br />

5. Kan <strong>gastvrij</strong>heid gezien worden als een speerpunt?<br />

Aan de hand van statements zijn de aspecten per destinatie of organisatie benoemd en<br />

vervolgens geanalyseerd en uitgewerkt in onderstaande figuren.<br />

1. Breda<br />

- Gastvrijheid is onderdeel van een project<br />

- Er worden cursussen op het gebied van <strong>gastvrij</strong>heid (tegen betaling) gegeven om<br />

<strong>gastvrij</strong>heid onder ondernemers te verbeteren.<br />

- Ondernemers laten het afweten op het moment, ze zijn meer bezig met zich zelf te<br />

overleven.<br />

- Nog niet voldoende bewust. Bewustzijn moet gecreëerd worden door bijeenkomsten en<br />

congressen.<br />

- Gastvrijheid kan gezien worden als een speerpunt.<br />

2. Amsterdam<br />

- Eigen project gericht op <strong>gastvrij</strong>heid<br />

- Er worden trainingen op het gebied van <strong>gastvrij</strong>heid (gratis) gegeven om<br />

<strong>gastvrij</strong>heid onder ondernemers te verbeteren.<br />

- De medewerking van ondernemers is goed.<br />

- Ondernemers zijn zich nog niet voldoende bewust van het belang van <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

Bewustzijn moet gecreëerd worden door de trainingen.<br />

- Gastvrijheid kan gezien worden als een speerpunt.<br />

3. Den Haag<br />

- Eigen project gericht op <strong>gastvrij</strong>heid<br />

- Er worden trainingen op het gebied van <strong>gastvrij</strong>heid (gratis) gegeven en er is<br />

campagnemateriaal beschikbaar om <strong>gastvrij</strong>heid onder ondernemers te verbeteren.<br />

- De samenwerking onderling is goed.<br />

- Ondernemers zijn zich nog niet voldoende bewust van het belang van <strong>gastvrij</strong>heid. Het<br />

bewustzijn moet gecreëerd worden door de trainingen en promotietour.<br />

- Gastvrijheid kan gezien worden als een speerpunt.<br />

4. Utrecht<br />

- Gastvrijheid is onderdeel van een project.<br />

- Er zijn folders met tips tot betrekking van de regio beschikbaar om <strong>gastvrij</strong>heid onder<br />

ondernemers te verbeteren.<br />

- Ondernemers gaan hier heel verschillend om met het project gericht op <strong>gastvrij</strong>heid. Ze<br />

willen wel maar pakken het verkeerd aan. Het bewustzijn moet gecreëerd worden door<br />

en waar informatie wordt gegeven over <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

- Nog niet voldoende bewust. Bewustzijn moet gecreëerd worden door de bijeenkomsten.<br />

- Gastvrijheid kan gezien worden als een speerpunt.<br />

53


5. Regio Noord Veluwe<br />

- Gastvrijheid is onderdeel van een project.<br />

- De regio Noord Veluwe ontwikkeld projecten speciaal gericht op ondernemers.<br />

- Er kan nog niet gezegd worden hoe ondernemers om gaan met het project Care, gericht op<br />

<strong>gastvrij</strong>heid, omdat het project nog in de conceptfase zit.<br />

- Ondernemers zijn zich al wel in redelijke mate bewust van het belang van <strong>gastvrij</strong>heid. De<br />

manier om dit meer te maken, is nog niet over nagedacht, het zit nog in de conceptfase.<br />

- Gastvrijheid kan gezien worden als een speerpunt.<br />

6. Waterland Ziekenhuis (sector gezondheidszorg)<br />

- Eigen project gericht op <strong>gastvrij</strong>heid<br />

- Ondernemers worden niet betrokken bij het project, alleen het personeel van het<br />

Waterland Ziekenhuis. Dit in verband met de sterke concurrentie in de gezondheidszorg.<br />

Wel kan gezegd worden dat er voor het personeel trainingen worden gegeven.<br />

- Het personeel zet zich actief in voor het belang van <strong>gastvrij</strong>heid. Met name door de<br />

deelname aan de trainingen.<br />

- Nog niet voldoende bewust. Het personeel wordt meer bewust gemaakt door de trainingen,<br />

waarvoor deelname verplicht is voor alle personeelsleden van het ziekenhuis.<br />

- Gastvrijheid kan gezien worden als een speerpunt.<br />

6.2.2 Analyseren van de verschillen en overéénkomsten<br />

Aan de hand van de statements zijn de onderstaande figuren uitgewerkt.<br />

1.Beschikt de destinatie of organisatie over een project of activiteiten speciaal gericht op<br />

<strong>gastvrij</strong>heid?<br />

Figuur 22 Gastvrijheid projecten<br />

Uit figuur 22 blijkt dat de helft van de geïnterviewden beschikt over een project dat gericht is<br />

op <strong>gastvrij</strong>heid en de helft een project heeft waar <strong>gastvrij</strong>heid een onderdeel is van een<br />

bestaand project.<br />

54


2.Wat doet u als destinatie of organisatie voor ondernemers in het gebied zodat zij hun<br />

<strong>gastvrij</strong>heid kunnen verbeteren?<br />

Figuur 23 Gastvrijheid verbeteren<br />

Uit figuur 23 blijkt dat de meest voor de hand liggende manier om voor ondernemers in het<br />

gebied de <strong>gastvrij</strong>heid te kunnen verbeteren door middel van het geven van trainingen is.<br />

3. Hoe gaan de ondernemers om met het project of de activiteiten die gericht zijn op<br />

<strong>gastvrij</strong>heid?<br />

Figuur 24 Omgang ondernemers<br />

In figuur 24 is te zien dat er over het algemeen een goede medewerking door ondernemers<br />

wordt verleend aan projecten of activiteiten die gericht zijn op <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

55


4. Zijn de ondernemers zich voldoende bewust van het belang van <strong>gastvrij</strong>heid?<br />

Figuur 25 Bewustzijn ondernemers<br />

Uit figuur 25 blijkt dat ondernemers zich nog niet in voldoende mate bewust zijn van het<br />

belang van <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

5. Gastvrijheid, kan dit gezien worden als een speerpunt?<br />

Figuur 26 Gastvrijheid als speerpunt<br />

Figuur 26 geeft aan dat alle gevraagde destinaties en organisaties <strong>gastvrij</strong>heid zien als een<br />

speerpunt.<br />

6.3 Deelconclusie<br />

Gekeken naar de best practice voor Amsterdam kan geconcludeerd worden dat ondernemers<br />

meer betrokken en bewust kunnen worden door het geven van <strong>gastvrij</strong>heidtrainingen en het<br />

geven van praktische tips en trucs, wat tevens een bijdrage levert aan de verbetering van<br />

<strong>gastvrij</strong>heid. Ook door middel van de WelcomeAward kunnen ondernemers getriggerd<br />

worden om zich meer te betrekken bij de activiteiten die gericht zijn op <strong>gastvrij</strong>heid. Door de<br />

Award gaan ondernemers zich meer inzetten voor <strong>gastvrij</strong>heid en bij het winnen levert dit<br />

natuurlijk de nodige aandacht op. De <strong>gastvrij</strong>heid in Amsterdam wordt verbeterd door de<br />

Welcome Teams op straat. Zij kunnen gasten voorzien van de nodige informatie. Ook het<br />

continue meten van <strong>gastvrij</strong>heid helpt aan de bijdrage voor het verbeteren van <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

56


Dit wordt gedaan middels enquêtes onder de bezoekers op straat, bij evenementen en in het<br />

hotel. De resultaten worden in een rapportcijfer uitgedrukt en weergegeven op de website.<br />

Een andere activiteit dat helpt bij het verbeteren van de <strong>gastvrij</strong>heid is door middel van<br />

mystery visits. De mystery quest geeft objectief en transparant de service en<br />

kwaliteitscriteria weer van de organisaties, uit het oog van de beleving van de gast.<br />

Gekeken naar de best practice Haarlem kan geconcludeerd worden dat ondernemers meer<br />

betrokken kunnen worden door het houden van diepte interviews. Vanuit de diepte<br />

interviews met ondernemers worden enquêtes opgesteld om bezoekers naar hun mening te<br />

vragen in Haarlem. De enquêtes worden op straat afgenomen en moeten bijdragen aan de<br />

verbetering van de <strong>gastvrij</strong>heid in Haarlem. Naast vriendelijkheid en aanwezigheid van<br />

horeca (hotel, restaurant, café en activiteitencentra) spelen ook andere factoren een rol bij<br />

<strong>gastvrij</strong>heid. Hiervoor zijn zevenentwintig <strong>gastvrij</strong>heidaspecten opgesteld in vier clusters,<br />

weergegeven in onderstaande punten:<br />

1. Vriendelijkheid en veiligheid<br />

2. Horeca en vrije tijd<br />

3. Stad en architectuur<br />

4. Bereikbaarheid en informatie<br />

De resultaten hieruit worden eveneens als in het onderzoek naar <strong>gastvrij</strong>heid onder<br />

medewerkers van toeristische en recreatieve ondernemingen in het <strong>Vechtdal</strong> gekoppeld aan<br />

punten, waaruit vervolgens een score naar voren is gekomen.<br />

Uit de best practice Amsterdam en Haarlem kan geconcludeerd worden dat Amsterdam al<br />

een geheel project heeft dat gericht is op <strong>gastvrij</strong>heid en uitgevoerd wordt ter versterking<br />

van de <strong>gastvrij</strong>heid in Amsterdam. Haarlem daarin tegen is verkozen als meest <strong>gastvrij</strong>e stad<br />

en werkt aan de hand van deze punten aan de verbetering van <strong>gastvrij</strong>heid. Het Welcome<br />

project in Amsterdam heeft veel succes opgeleverd voor de stad. Maar ook de verkiezing van<br />

Haarlem tot meest <strong>gastvrij</strong>e stad 2009 heeft veel media aandacht opgeleverd.<br />

De benchmark geeft weer dat de telefonisch geïnterviewde destinaties en organisaties<br />

beschikken over een project, dat geheel gericht is op <strong>gastvrij</strong> of waarbij <strong>gastvrij</strong> een<br />

onderdeel is van een bestaand project. Bij <strong>Vechtdal</strong> Marketing is <strong>gastvrij</strong>heid ook een<br />

onderdeel van een bestaand project. Om ondernemers meer bewust te maken zijn trainingen<br />

gericht op <strong>gastvrij</strong>heid het meest gebruikelijke. Ook worden er cursussen gegeven voor<br />

ondernemers, zijn er handboeken met informatie over <strong>gastvrij</strong>heid en over de destinatie<br />

beschikbaar. Bijeenkomsten voor ondernemers worden meermaals aangeboden, om van<br />

elkaar op de hoogte te blijven en ideeën met elkaar te kunnen delen. Ook middels een<br />

promotietour worden ondernemers en hun personeel warm gemaakt voor het verbeteren van<br />

<strong>gastvrij</strong>heid. Over het algemeen kan gezegd worden dat de medewerking van ondernemers<br />

altijd beter kan, dit is in het <strong>Vechtdal</strong> ook zo. Ondernemers zien elkaar nog te veel als<br />

concurrenten en moeten het nut in gaan zien om informatie en ideeën met elkaar te delen<br />

voor een meer <strong>gastvrij</strong> <strong>Vechtdal</strong>. Het bewustzijn van <strong>gastvrij</strong>heid is vaak nog niet helemaal<br />

optimaal bij de ondernemers en het personeel. Wel opvallend is dat alle destinaties en<br />

57


organisaties <strong>gastvrij</strong>heid zien als een speerpunt. <strong>Vechtdal</strong> Marketing ziet <strong>gastvrij</strong>heid tevens<br />

als speerpunt.<br />

58


7. Algemene eindconclusie<br />

Na het afronden van het onderzoek, zijn de resultaten bekeken. Aan de hand van deze resultaten zijn<br />

de belangrijkste en voornaamste conclusies uitgewerkt in dit hoofdstuk. De conclusies zijn verwerkt<br />

in onderstaande vier paragrafen.<br />

7.1 Leden van <strong>Vechtdal</strong> Marketing<br />

Door <strong>Vechtdal</strong> Marketing is aan het begin van het onderzoek aangegeven alleen leden van <strong>Vechtdal</strong><br />

Marketing te betrekken in het onderzoek. Uit inventarisatie is gebleken dat er ook nog een groot<br />

aantal ondernemers in het <strong>Vechtdal</strong> geen lid zijn van <strong>Vechtdal</strong> Marketing. Hieruit kan geconcludeerd<br />

worden dat wanneer het <strong>Vechtdal</strong> de regionale <strong>gastvrij</strong>heid wil vergroten, dit niet alleen gedaan moet<br />

worden met de leden, maar ook met ondernemers gevestigd in het <strong>Vechtdal</strong> dat nog geen lid is van<br />

<strong>Vechtdal</strong> Marketing.<br />

7.2 Profilering “<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle tijd”<br />

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers en ondernemers van toeristische en recreatieve organisaties in<br />

het <strong>Vechtdal</strong> nog niet in voldoende mate bekend zijn met het thema <strong>gastvrij</strong>heid. Ook de profilering<br />

“<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle tijd” is nog niet in voldoende mate overgekomen op medewerkers en<br />

ondernemers. Wanneer de profilering uitgelegd wordt, wordt er wel aangegeven dat deze passend is<br />

bij het <strong>Vechtdal</strong>. In Dalfsen is het grootste aantal van de respondenten wel bekend met de profilering<br />

en daarin tegen zijn er in Ommen het minste aantal respondenten dat bekend is met de profilering.<br />

7.3 Gastvrijheidkenmerken<br />

Uit onderzoek kan worden vastgesteld dat onder <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken wordt verstaan, het<br />

persoonlijk handelen van de medewerker. De <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken, vriendelijkheid,<br />

emotionele betrokkenheid, waakzaamheid, open staan voor vernieuwing, sociale<br />

zelfverzekerdheid, dominantie en gespannenheid zijn gebruikt in dit onderzoek om de<br />

huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid onder medewerkers van toeristische en recreatieve<br />

ondernemingen in het <strong>Vechtdal</strong> te meten.<br />

Het <strong>gastvrij</strong>heidkenmerk vriendelijkheid heeft de streefwaarde van vier punten bereikt. Gevolgd door<br />

sociale zelfverzekerdheid met 3,8 punten, waakzaamheid met 3,7 punten, open staan voor<br />

vernieuwing met 3,6 punten en emotionele betrokkenheid met 3,5 punten.<br />

Dominantie scoort 3,8 punten en gespannenheid 3,6 punten. Voor deze twee <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken<br />

is dat vrij hoog, omdat dominantie en gespannenheid een vervelende invloed kunnen hebben op de<br />

gast. Daarom geldt voor deze twee <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken een streefwaarde van 2 punten.<br />

Er kan worden vastgesteld dat de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid van medewerkers in de toeristische<br />

en recreatieve sector in het <strong>Vechtdal</strong> tussen de 3,5 en 4 punten ligt. Het onderzoek kan gezien<br />

worden als een zelfevaluatie van het handelen van de respondent. Er zijn kleine verschillen waar te<br />

nemen in de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid tussen de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken, wat een lage<br />

standaarddeviatie oplevert.<br />

59


7.4 Bewustzijn creëren en <strong>gastvrij</strong>heid meten en verbeteren<br />

Uit onderzoek is gebleken dat er voor het meten van <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken nog geen geheel<br />

geschikte manier is. Daarom is gekozen om zelf een meetmethode op te zetten. De<br />

<strong>gastvrij</strong>heidkenmerken zijn meetbaar gemaakt aan de hand van de face to face vragenlijst en middels<br />

het online enquête programma Parantion.<br />

Er kan geconcludeerd worden dat er meer aandacht gegeven moet worden aan het thema <strong>gastvrij</strong>heid<br />

en dat er zeker nog verbetering plaats kan vinden in het <strong>Vechtdal</strong>. Wanneer een respondent gevraagd<br />

wordt wat hij of zij de gast aan zou bevelen in het <strong>Vechtdal</strong> als iets dat niet gemist mag worden bij<br />

een bezoek aan het <strong>Vechtdal</strong> zijn fietsen en wandelen, <strong>Vechtdal</strong> streekproducten en de Vecht erg<br />

populair.<br />

Voor overnachten en eten en drinken wordt Ommen het meest aanbevolen. Als er wordt gevraagd<br />

naar activiteiten dan worden de activiteiten wel verspreid door het <strong>Vechtdal</strong> aanbevolen en niet in één<br />

gemeente. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat op het gebied van activiteiten de<br />

respondent wel bekend is met het hele <strong>Vechtdal</strong>. Wanneer het gaat om overnachten en eten en<br />

drinken men nog niet voldoende op de hoogte is met wat er nou precies allemaal ook in andere<br />

gemeentes gelegen is. Ook blijkt uit de kruistabellen dat de respondent een overnachting of iets te<br />

eten en drinken vrijwel alleen in de eigen gemeente aanbeveelt. De conclusie hieruit kan zijn dat<br />

ondernemers elkaar nog te veel als concurrent zien en bewust moeten worden gemaakt dat het bij<br />

regionale <strong>gastvrij</strong>heid belangrijk is dat er eenheid is.<br />

Om wat meer op de hoogte te komen van wat er nu precies allemaal in het <strong>Vechtdal</strong> gevestigd is en<br />

te doen is, ontvangen de medewerkers en ondernemers graag een digitale nieuwsbrief met daarin<br />

tips en regio informatie. Ook meerdere keren per jaar het houden van bijeenkomsten met<br />

ondernemers wordt gezien als een punt voor het verbeteren van <strong>gastvrij</strong>heid en ook zeker belangrijk<br />

is om het bewustzijn van <strong>gastvrij</strong>heid te creëren. Gastvrijheidtrainingen worden ook als belangrijk<br />

gezien om de <strong>gastvrij</strong>heid te kunnen verbeteren.<br />

Uit de best practice Amsterdam kan geconcludeerd worden dat ondernemers meer betrokken en<br />

bewust gemaakt kunnen worden door het geven <strong>gastvrij</strong>heidtrainingen en praktische tips en trucs.<br />

Dit is in overéénstemming met wat de medewerkers en ondernemers in het <strong>Vechtdal</strong> ook graag<br />

zouden willen. Om ondernemers actiever deel te laten nemen aan een meer <strong>gastvrij</strong>e stad is er een<br />

Award beschikbaar gesteld die jaarlijks gewonnen kan worden door een organisatie. Om de<br />

<strong>gastvrij</strong>heid op straat te verbeteren zijn er WelcomeTeams van start gegaan, die gasten kunnen<br />

voorzien van de nodige informatie. Middels enquêtes op straat, bij evenementen en in hotels wordt<br />

de <strong>gastvrij</strong>heid continue gemeten onder bezoekers. De resultaten hiervan worden in rapportcijfers<br />

uitgedrukt en weergegeven op de website van Amsterdam. Ook vinden er mystery visits plaats, dit is<br />

een mystery quest die objectief en transparant de service en kwaliteitscriteria weer geeft van de<br />

organisatie, uit het oog van de beleving van de gast.<br />

In Haarlem worden ondernemers meer betrokken door het houden van diepte interviews. Vanuit deze<br />

interviews worden er enquêtes opgesteld om bezoekers op straat naar hun mening te vragen. Naast<br />

alleen persoonlijke <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken geeft Haarlem aan dat het ook gaat om andere factoren<br />

60


die een rol spelen bij de beleving van <strong>gastvrij</strong>heid. Zoals veiligheid, aanbod horeca en vrije tijd, stad<br />

en architectuur en de bereikbaarheid en informatie. De resultaten uit de enquêtes in Haarlem, worden<br />

evenals bij de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken in het <strong>Vechtdal</strong> uitgedrukt in een score.<br />

Uit de benchmark met andere destinaties en organisaties kan geconcludeerd worden dat alle<br />

geïnterviewde destinaties en organisaties beschikken over een project waarbij <strong>gastvrij</strong>heid een rol<br />

speelt. Om ondernemers bewuster te maken van het belang van <strong>gastvrij</strong>heid en de <strong>gastvrij</strong>heid te<br />

kunnen verbeteren worden er trainingen gegeven aan personeel. Ook cursussen, handboeken met<br />

informatie over <strong>gastvrij</strong>heid en over de destinatie en bijeenkomsten met ondernemers zijn<br />

beschikbaar voor de verbetering van <strong>gastvrij</strong>heid. Ook een promotietour is een manier om<br />

ondernemers warm te krijgen om deel te nemen aan het verbeteren van <strong>gastvrij</strong>heid. Uit de<br />

benchmark blijkt ook dat ondernemers zich vaak nog niet helemaal bewust zijn van het belang van<br />

<strong>gastvrij</strong>heid. Gastvrijheid wordt gezien als een speerpunt.<br />

Door <strong>Vechtdal</strong> Marketing is de veronderstelling dat er ruimte is voor verbetering en het creëren van<br />

bewustwording bij toeristische en recreatieve ondernemers en medewerkers.<br />

Middels de eindconclusie kan vast worden gesteld dat de veronderstelling van <strong>Vechtdal</strong> Marketing<br />

juist is geweest. Er is zeker nog ruimte voor verbetering en het creëren van bewustwording bij<br />

toeristische en recreatieve ondernemers en medewerkers. Dit blijkt uit het onderzoek in het <strong>Vechtdal</strong>,<br />

evenals gekeken naar de best practices en de benchmark.<br />

61


8. Aanbevelingen<br />

Nadat de conclusies zijn getrokken, zijn hieruit aanbevelingen gekomen om <strong>Vechtdal</strong> Marketing<br />

handreikingen te kunnen geven zodat zij de ondernemers bewuster kunnen maken van het belang<br />

van <strong>gastvrij</strong> in de regio en voor het verder meten en verbeteren van <strong>gastvrij</strong>heid in <strong>Vechtdal</strong>. De<br />

aanbevelingen zijn eveneens als de conclusies verwerkt in vier paragrafen.<br />

8.1 Aanbevelingen <strong>Vechtdal</strong> Marketing<br />

De aanbevelingen geven een antwoord op de onderstaande hoofdvraag die opgesteld is aan het<br />

begin van het onderzoek: Hoe staat het met de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong> en<br />

welke handreikingen kunnen er aan <strong>Vechtdal</strong> Marketing worden gedaan, waarmee deze <strong>gastvrij</strong>heid<br />

verder versterkt kan worden?<br />

8.1.1 Leden <strong>Vechtdal</strong> Marketing<br />

In het onderzoeksgedeelte waarbij de toeristische en recreatieve ondernemingen in kaart werden<br />

gebracht is gebleken dat <strong>Vechtdal</strong> Marketing al een groot aantal leden heeft. Maar ook kan gezegd<br />

worden dat nog lang niet iedereen in het <strong>Vechtdal</strong> lid is van <strong>Vechtdal</strong> Marketing. Om toch regionaal<br />

<strong>gastvrij</strong> te kunnen zijn is het belangrijk dat ook de nog niet leden nogmaals benaderd worden en te<br />

kunnen betrekken en deel te laten nemen aan activiteiten die <strong>Vechtdal</strong> Marketing organiseert. De<br />

eerste stap in de aanbeveling is dat <strong>Vechtdal</strong> Marketing gaat kijken of er nog meer leden geworven<br />

kunnen worden. Dit omdat de regionale <strong>gastvrij</strong>heid niet alleen verbeterd dient te worden door de<br />

ondernemers die al lid zijn, maar juist door alle toeristische en recreatieve ondernemingen in het<br />

<strong>Vechtdal</strong>. De aanbeveling om nieuwe leden te werven is middels een promotietour door <strong>Vechtdal</strong><br />

Marketing. Het doel van de promotietour is om bij ondernemers die nog geen lid zijn bewustwording<br />

te creëren voor het belang van <strong>gastvrij</strong>heid in de regio en de ondernemer warm maken voor<br />

deelname hieraan. Om het bewustzijn onder ondernemers en het belang van <strong>gastvrij</strong>heid en de<br />

medewerking hieraan te vergroten is het ook belangrijk om de al bestaande leden van <strong>Vechtdal</strong><br />

Marketing, nogmaals te benaderen, ook door middel van de promotietour. Deze aanbeveling omvat<br />

de kracht van het collectief waarbij zoveel mogelijk organisaties zijn aangesloten bij <strong>Vechtdal</strong><br />

Marketing op welke manier dan ook raken aan de toeristische en recreatieve sector.<br />

De beoordelingscriteria die gebruikt is bij deze aanbeveling is gebasseerd op de leden, omdat zij<br />

belangrijk zijn voor <strong>Vechtdal</strong> Marketing en bij kunnen dragen aan de verbetering van de regionale<br />

<strong>gastvrij</strong>heid.<br />

8.1.2 Profilering „<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle tijd‟<br />

Alle leden van <strong>Vechtdal</strong> Marketing moeten bekend worden met de Profilering „<strong>Vechtdal</strong> Overijssel.<br />

Alle tijd‟. Uit onderzoek blijkt dat nog een groot aantal ondernemers in het <strong>Vechtdal</strong> nog onbekend<br />

zijn met de profilering van <strong>Vechtdal</strong> Marketing. De profilering is nog niet in voldoende mate<br />

overgekomen bij de ondernemers. Door de ondernemer te informeren en bekend te laten worden met<br />

de profilering ontstaat er meer een eenheid en kan de regionale <strong>gastvrij</strong>heid verbeterd worden. Om<br />

dit te doen moeten ondernemers uitgenodigd worden voor een bijeenkomst met de titel “Bekend met<br />

<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle tijd”. Alle ondernemers en hun medewerkers dienen hiervoor per brief te<br />

worden uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen. Het doel van de bijeenkomst is om<br />

62


ondernemers en medewerkers te informeren over de profilering en hoe de ondernemer en de<br />

medewerkers de profilering uit kunnen dragen naar de gast en hoe de profilering binnen de<br />

onderneming uitgestraald kan worden.<br />

De beoordelingscriteria die gebruikt is bij deze aanbeveling is gebasseerd op de profilering “<strong>Vechtdal</strong><br />

Overijssel. Alle tijd” van <strong>Vechtdal</strong> Marketing, omdat deze profilering belangrijk is voor het <strong>Vechtdal</strong><br />

en een bepaalde uitstraling met zich mee brengt in de regionale <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

8.1.3 Gastvrijheidkenmerken<br />

Het thema <strong>gastvrij</strong>heid moet verder toegespitst worden, omdat veel ondernemers en hun<br />

medewerkers nog niet in voldoende mate beschikken over de kennis met het begrip <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

Door het thema <strong>gastvrij</strong>heid moet het meer bewust zijn gecreëerd worden bij de ondernemer en hun<br />

medewerkers. Om het bewustzijn onder ondernemers en medewerkers te creëren dienen er<br />

<strong>gastvrij</strong>heidtrainingen opgezet en gegeven te worden. Uit de benchmark blijkt dat de<br />

<strong>gastvrij</strong>heidtraining hiervoor als beste manier kan worden gezien. In de <strong>gastvrij</strong>heidtraining dienen<br />

de <strong>gastvrij</strong>heidmerken opgenomen te worden. De <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken die relevant zijn voor het<br />

thema <strong>gastvrij</strong>heid zijn: vriendelijkheid, emotionele betrokkenheid, waakzaamheid, open staan voor<br />

vernieuwing, sociale zelfverzekerdheid, dominantie en gespannenheid. Dit zijn alle elementen die<br />

verkregen zijn op basis van de enquete. De <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken sociale zelfverzekerdheid,<br />

waakzaamheid, open staan voor vernieuwing, emotionele betrokkenheid, dominantie en<br />

gespannenheid dienen in de <strong>gastvrij</strong>heidstest een meer doorslaggevende rol te krijgen dan het<br />

<strong>gastvrij</strong>heidkenmerk vriendelijkheid. Zo blijven deze kenmerken niet alleen op de huidige situatie<br />

staan, maar kan ook de gewenste situatie behaald worden, waarbij een streefwaarde van vier punten<br />

behaald dient te worden en bij de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken dominantie en gespannenheid de<br />

streefwaarde van twee punten. Gastvrijheid kan gezien worden als iets vanzelfsprekends en<br />

persoonlijks, maar wil niet zeggen dat je het goed doet, daarom is een <strong>gastvrij</strong>heidtraining zo<br />

belangrijk. Het doel is om naar je zelf, maar ook naar een ander te kijken. Om succesvol te blijven<br />

moeten ondernemers en hun medewerkers zich continue blijven innoveren.<br />

De beoordelingscriteria die gebruikt is bij deze aanbeveling is gebasseerd op het<br />

<strong>gastvrij</strong>heidkenmerk, omdat aan de hand van het <strong>gastvrij</strong>heidkenmerk de huidige mate van<br />

<strong>gastvrij</strong>heid onder toeristische en recreatieve ondernemers en hun medewerkers duidelijk kon<br />

worden gemaakt.<br />

8.1.4 Bewustzijn creëren en <strong>gastvrij</strong>heid meten en verbeteren<br />

Leden van <strong>Vechtdal</strong> Marketing meer bekend laten worden met alle gemeenten in het <strong>Vechtdal</strong>. Leden<br />

moeten weten wat er overal te doen is aan overnachtingsmogelijkheden, eet- en drinkgelegenheden<br />

en activiteiten, buiten de eigen gemeente om. Dit omdat uit onderzoek is gebleken dat ondernemers<br />

en medewerkers vrijwel alleen hun eigen gemeente aanbevelen aan de gast. Om ondernemers en<br />

medewerkers hierover te informeren en meer bekend te laten worden in het <strong>Vechtdal</strong> is het belangrijk<br />

om ondernemers maandelijks te voorzien van informatie. Dit zou gedaan moeten worden door het<br />

verzenden van nieuwsbrieven naar alle leden met hierin tips en informatie over de regio voor de<br />

ondernemers en medewerkers. Dit is een belangrijke aanbeveling omdat uit het onderzoek is<br />

gebleken dat ondernemers en medewerkers hier zelf om vragen. Om de juiste informatie en tips te<br />

63


kunnen geven, kan <strong>Vechtdal</strong> Marketing in samenwerking met de regionale VVV‟s in het <strong>Vechtdal</strong><br />

maandelijks bijeenkomen voor het opstellen van de maandelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrieven<br />

dienen dan door <strong>Vechtdal</strong> Marketing verzonden te worden aan hun leden.<br />

Het houden van ondernemers bijeenkomsten voor alle leden, zodat ondernemers van elkaar kunnen<br />

leren, inbreng kunnen hebben, elkaar minder als concurrent gaan zien en hulp kunnen bieden aan de<br />

activiteiten die <strong>Vechtdal</strong> Marketing verricht. Alle ondernemers en hun medewerkers in het <strong>Vechtdal</strong><br />

dienen zich bewust te zijn van het belang van <strong>gastvrij</strong>heid voor de regio. Dit is namelijk het<br />

voornaamste belang van de bijeenkomst, wat blijkt uit het onderzoek. Ondernemingen hebben elkaar<br />

nodig in het <strong>Vechtdal</strong>, want samen sta je sterker. Om de regionale <strong>gastvrij</strong>heid verder te kunnen<br />

verbeteren, moeten ondernemers zich afvragen wat zij voor elkaar kunnen betekenen. Samenwerking<br />

is belangrijk en er kan van elkaar geleerd worden. <strong>Vechtdal</strong> Marketing kan tijdens de bijeenkomsten<br />

achterhalen wat een ondernemer van hun verwacht, maar ook aangeven wat <strong>Vechtdal</strong> Marketing van<br />

de ondernemer verwacht.<br />

Fietsen en wandelen, de <strong>Vechtdal</strong> streekproducten en de Vecht zijn veel aanbevolen activiteiten als<br />

niet te mogen missen in het <strong>Vechtdal</strong>. <strong>Vechtdal</strong> Marketing dient hierop in te spelen, want het belang<br />

van de ondernemer telt ook mee in het gebied. <strong>Vechtdal</strong> Marketing kan door middel van promotie<br />

deze activiteiten extra promoten. Om ondernemers zelf ook meer bekend te laten worden met het<br />

<strong>Vechtdal</strong> kan <strong>Vechtdal</strong> Marketing een dag organiseren waarvoor alle toeristische en recreatieve<br />

ondernemers en hun medewerkers worden uitgenodigd om zelf op de fiets het <strong>Vechtdal</strong> te leren<br />

verkennen. Onderweg kan een proeverij georganiseerd worden om de <strong>Vechtdal</strong> streekproducten te<br />

leren kennen en de ondernemer en hun medewerkers naar hun gasten toe hierover enthousiast<br />

kunnen vertellen. Doordat de ondernemer en de medewerker zelf in aanraking zijn geweest met het<br />

<strong>Vechtdal</strong> streekproduct brengt het een gevoel naar boven, wat in het verhaal naar de gast weer tot<br />

uitdrukking komt. Ook zal de Vecht tijdens deze dag als een belangrijke activiteit in het <strong>Vechtdal</strong><br />

worden gezien. De Vecht biedt vele mogelijkheden en tal van activiteiten. De leden van <strong>Vechtdal</strong><br />

Marketing zullen tijdens deze dag ook in aanraking komen met de Vecht. Op deze manier kan<br />

<strong>Vechtdal</strong> Marketing meer toegevoegde waarde leveren aan haar leden en ook werken aan de behoefte<br />

om de ondernemer en de medewerker meer bekend te maken met het regionale aanbod. Het thema<br />

van deze dag luidt: Ken het <strong>Vechtdal</strong> product!.<br />

Wat <strong>Vechtdal</strong> Marketing verder nog zou kunnen doen om de <strong>gastvrij</strong>heid te meten en te verbeteren is<br />

om in het hoogseizoen, “<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle tijd” teams op te zetten. De teams worden<br />

meerdere malen in het hoogseizoen ingezet in de gemeentes van het <strong>Vechtdal</strong> en kunnen gasten te<br />

woord staan op straat en voorzien van de nodige informatie omtrent het <strong>Vechtdal</strong>. Voor het opzetten<br />

van deze teams kunnen de ondernemers gevraagd worden om hun medewerkers hieraan mee te laten<br />

werken.<br />

Om ondernemers meer te betrekken bij de verbetering van <strong>gastvrij</strong>heid kunnen er diepte interviews<br />

worden gehouden door <strong>Vechtdal</strong> Marketing, om vervolgens aan de hand daarvan enquêtes op te<br />

stellen. De enquêtes dienen opgesteld te worden om bezoekers hun mening te laten geven over de<br />

verblijfsaccommodatie, café, restaurant of partycentrum of activiteit die ondernomen is in het<br />

<strong>Vechtdal</strong>. Hiervoor kunnen visitekaartjes worden gedrukt met daarop de link naar de enquete, zodat<br />

64


de bezoekers de enquête thuis online in alle rust in kan vullen. Ook zijn er hardcopy enquêtes<br />

beschikbaar voor gasten die de enquête graag direct in willen vullen. De reviews die hieruit<br />

voortkomen kunnen worden gepubliceerd op de site van www.vechtdaloverijssel.nl. Uit de best<br />

practice is naar voren gekomen dat <strong>gastvrij</strong>heid niet alleen bepaald wordt door het persoonlijke<br />

gedrag. Door middel van de enquêtes wordt de <strong>gastvrij</strong>heid niet alleen beoordeeld op het uiten van<br />

<strong>gastvrij</strong>heid door ondernemers en medewerkers in hun persoonlijke gedrag, maar ook op aspecten<br />

als veiligheid, het huidige aanbod, gemeente & architectuur en de bereikbaarheid & informatie.<br />

De beoordelingscriteria die gebruikt zijn bij deze aanbeveling zijn gebasseerd op bewustwording en<br />

meten en verbeteren van <strong>gastvrij</strong>heid, omdat dit belangrijke aandachtspunten zijn geweest in het<br />

gehele onderzoek. De aanbeveling omschrijft duidelijk hoe er meer bewustwording kan worden<br />

gecreëerd, geeft alternatieven voor het meten van <strong>gastvrij</strong>heid en het verbeteren van de <strong>gastvrij</strong>heid<br />

in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

8.2 Verantwoording aanbevelingen<br />

In de verantwoording van de aanbevelingen zijn een aantal punten uit het beoordelingsformulier<br />

nader toegelicht.<br />

Haalbaarheid van de aanbevelingen<br />

De haalbaarheid van de aanbevelingen is relatief groot. Ondernemers en medewerkers zien dat de<br />

bewustwording van <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong> beter kan en dat er nog een aantal stappen<br />

doorlopen kunnen worden om tot een meer <strong>gastvrij</strong> <strong>Vechtdal</strong> te komen. Toeristische en recreatieve<br />

ondernemers en de medewerkers hebben zelf aangegeven graag mee te willen werken aan de<br />

verbetering van <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong> en hebben hier dan zelf ook suggesties voor<br />

aangedragen, waar in de aanbevelingen rekening mee is gehouden. De aanbevelingen zullen altijd<br />

wat kosten met zich meebrengen, maar een investering in <strong>gastvrij</strong>heid is altijd de moeite waard.<br />

Waardoor zoals al eerder aangegeven is, herhalingsbezoeken plaatsvinden, meer inkomsten<br />

ontstaan, meer werkgelegenheid plaatsvindt en gratis mond-op-mond reclame wordt verspreid.<br />

Aanbevelingen passen binnen de missie, visie, doelen en strategie van de organisatie?<br />

De aanbevelingen zijn zo opgesteld dat er aan de wensen van <strong>Vechtdal</strong> Marketing wordt voldaan.<br />

<strong>Vechtdal</strong> Marketing (2010) heeft aangegeven de <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong> te willen versterken in<br />

samenwerking met de toeristische en recreatieve ondernemers en hun medewerkers in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Alle aanbevelingen zijn erop gericht dat er een samenwerking is tussen <strong>Vechtdal</strong> Marketing en de<br />

toeristische en recreatieve ondernemers in het <strong>Vechtdal</strong>. Daarnaast zijn alle aanbevelingen gericht op<br />

het versterken en het bewustzijn van de <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Draagvalk van relevante partijen worden vergroot<br />

De relevante partijen in dit onderzoek zijn de toeristische en recreatieve ondernemers en hun<br />

medewerkers. Om het draagvlak van deze partij te vergroten dienen zij volledig betrokken te worden<br />

bij de activiteiten van <strong>Vechtdal</strong> Marketing. Ondernemers en medewerkers worden daarom meer<br />

bewust gemaakt van het belang van <strong>gastvrij</strong>heid. Het draagvlak waarbij het gaat om de<br />

bewustwording en de betrokkenheid wordt, door middel van de promotietour, bijeenkomsten voor<br />

ondernemers, <strong>gastvrij</strong>heidtrainingen, diepte interviews en ken het <strong>Vechtdal</strong> product! vergroot.<br />

65


8.3 Implementatie PDCA-cyclus<br />

In de implementatie PDCA-cyclus wordt aangegeven hoe het besluit in de PDCA-cyclus<br />

geïmplementeerd kan worden.<br />

Om toeristische en recreatieve ondernemers enthousiast te maken en samen te werken met <strong>Vechtdal</strong><br />

Marketing is het belangrijk dat er sprake is van een duidelijke, gestructureerde organisatie. Aan de<br />

hand van de PDCA-cyclus wordt niet alleen een duidelijke structuur en organisatie weergegeven,<br />

maar ook de mogelijkheid zodat de toeristische en recreatieve ondernemer en hun medewerkers in<br />

samenwerking met <strong>Vechtdal</strong> Marketing zich continue kunnen verbeteren op de aspecten die van te<br />

voren met elkaar worden besproken.<br />

De PDCA-cyclus bestaat uit de onderstaande vier stappen:<br />

1.Plan: Maak een plan met de resultaten die je wilt bereiken<br />

2. Do: Voer het plan uit<br />

3. Check: Vergelijk de resultaten met de beoogde<br />

resultaten<br />

4. Act: Borg de resultaten of stuur bij om resultaten<br />

alsnog te bereiken<br />

8.3.1 Plan<br />

Het resultaat dat <strong>Vechtdal</strong> Marketing wil bereiken is om<br />

ondernemers meer bewust te laten worden van het begrip <strong>gastvrij</strong>heid, met het oog op het verder<br />

verbeteren van <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong> in samenwerking met de toeristische en recreatieve<br />

ondernemers en hun medewerkers in het <strong>Vechtdal</strong>. Om het plan met de resultaten die bereikt dienen<br />

te worden helder te formuleren, is er voor de implementatie een hoofdvraag opgezet:<br />

Welke stappen moeten doorlopen worden om de <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong> verder te versterken en<br />

meer bewustzijn te creëren bij toeristische en recreatieve ondernemers en hun medewerkers?<br />

8.3.2 Do<br />

Het plan dat uitgevoerd dient te worden is in onderstaand overzicht weergegeven:<br />

1. Meer leden werven aan de hand van de promotietour, maar ook bij bestaande leden langs gaan<br />

met de promotietour;<br />

2. De profilering “<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle tijd” meer bekendheid geven bij ondernemers en<br />

medewerkers, door middel van een bijeenkomst speciaal gericht op deze profilering;<br />

3. Het geven van <strong>gastvrij</strong>heidtrainingen, om de streefwaarde te kunnen bereiken en het bewustzijn<br />

van <strong>gastvrij</strong>heid te creëren;<br />

4. Ondernemers beter bekend laten worden met het gebied, zodat zij meer aanbevelingen kunnen<br />

doen naar gasten op het gebied van overnachten, café, restaurant of partycentrum of activiteit. Dit<br />

moet gedaan worden door middel van nieuwsbrieven in samenwerking met de regionale VVV‟s in het<br />

<strong>Vechtdal</strong>, om nieuwsbrieven op te stellen met tips en regio info, die uiteindelijk verzonden worden<br />

door <strong>Vechtdal</strong> Marketing naar alle leden;<br />

Figuur 27 PDCA-cyclus<br />

5. Een ondernemersdag, waarbij de ondernemer het <strong>Vechtdal</strong> product leert kennen;<br />

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:PDCA_<br />

Cycle.svg<br />

6. Houden van diepte interviews met ondernemers, om enquêtes op te stellen voor bezoekers.<br />

66


8.3.3 Check<br />

De uit te voeren plannen (Do) dienen gecheckt te worden aan de hand van onderstaande punten om<br />

de resultaten te vergelijken met de beoogde resultaten:<br />

1. Promotietour, zijn er leden bijgekomen en zijn toeristische en recreatieve ondernemers warm<br />

gemaakt voor de verbetering van <strong>gastvrij</strong>heid?<br />

2. Bijeenkomsten met toeristische en recreatieve ondernemers en medewerkers, waarin zij hun<br />

ideeën en belangen naar voren kunnen brengen, maar ook samenwerking en bewustzijn gecreëerd<br />

wordt;<br />

3. Continue meten van <strong>gastvrij</strong>heid onder bezoekers aan de hand van enquêtes (reviews), wat zijn de<br />

resultaten hieruit?;<br />

4. Gastvrijheidtrainingen onder toeristische en recreatieve ondernemers en medewerkers. De<br />

<strong>gastvrij</strong>heid onder ondernemers en medewerkers verder versterken, bewustzijn creëren en betrekken<br />

in <strong>gastvrij</strong>heid;<br />

5. Diepte interviews met toeristische en recreatieve ondernemers. Wat zijn hun ideeën en wat is hun<br />

kijk op <strong>gastvrij</strong>heid, sluiten die aan bij de wensen van <strong>Vechtdal</strong> Marketing. Zijn de ondernemers<br />

bereidt om mee te werken en hebben zij een goede inbreng?<br />

Aan de hand van bovenstaande punten moet duidelijk worden of er middels de uit te voeren plannen<br />

(Do) verbetering is gekomen ten goede van de regionale <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong>. Mocht dit niet<br />

het geval zijn dan wordt er overgegaan naar de fase Act.<br />

8.3.4 Act<br />

In deze fase worden de resultaten geborgd of bijgestuurd om de resultaten als nog te bereiken. Mocht blijken<br />

dat de punten genoemd in de check fase nog niet het gewenste resultaat opgeleverd hebben dan<br />

dienen deze plannen door <strong>Vechtdal</strong> Marketing in samenwerking met de ondernemers bij worden<br />

gesteld om de beoogde resultaten als nog te halen.<br />

Wanneer er door middel van de promotietour niet meer leden bij zijn gekomen en de ondernemers<br />

niet warm gekregen zijn voor de verbetering van <strong>gastvrij</strong>heid dan dienen de plannen bijgesteld te<br />

worden en moet er gekeken worden hoe dit wel gerealiseerd kan worden. Wanneer uit de<br />

bijeenkomsten blijkt dat er niet voldoende input wordt geleverd door de toeristische en recreatieve<br />

ondernemer dan dienen de bijeenkomsten aangepast te worden, zodat de bijeenkomsten het<br />

optimale resultaat opleveren. Bij het continue meten van <strong>gastvrij</strong>heid kan blijken dat er punten zijn<br />

waar de respondent tegen aanloopt, deze dienen dan bijgesteld te worden. Ook wordt uit de enquete<br />

duidelijk wat een gast nog mist, of wat deze juist heel goed vindt. Hierop kan worden ingespeeld<br />

door <strong>Vechtdal</strong> Marketing en de ondernemers. Wanneer blijkt dat de trainingen niet het beoogde<br />

resultaat op leveren, dan dienen de trainingen aangepast te worden, zodat het juiste resultaat<br />

hiermee wel wordt bereikt. Ook de diepte interviews moeten een bijdrage leveren aan een meer<br />

<strong>gastvrij</strong> <strong>Vechtdal</strong>. Mochten deze niet het beoogde resultaat op te leveren, dan dienen de diepte<br />

interviews anders te worden opgezet en de enquêtes worden aangepast.<br />

67


Literatuur<br />

Bitter, F. (2010) Consulaat voor <strong>gastvrij</strong>heid. Gevonden op 26 februari 2010 op het internet:<br />

http://consulate.nl/<strong>gastvrij</strong>heid.html<br />

Bitter, F. (2010). Gastvrijheid staat op de tocht. Gek op klanten.<br />

Centraal Bureau voor statistieken. (2009). Toerisme en recreatie in cijfers 2009. Gevonden op 3 maart<br />

2010 op het internet:<br />

www.cbs.nl/NR/rdonlyres/CF6D75E3-B5CC-4310.../2009g82pub.<strong>pdf</strong><br />

Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., Wanhill, S. (2005). Tourism Principles and Practice. s.l.:<br />

Pitman Publishing Limited.<br />

Crum, A., Stoit, E. (2010). <strong>Vechtdal</strong> Marketing. Gesprek op 28 februari 2010 te Zwolle.<br />

Daane Bolier, D.G.L. (1988). Hotelmanagement, Theorie en Praktijk van Front Office en<br />

Housekeeping. Zoetermeer: SVH Uitgeverij.<br />

Den Haag. (2010). Gastvrij Den Haag acties. Gevonden op 5 mei 2010 op het internet:<br />

http://www.be-my-guest.nl/blobs/PDF/BMG_Actielijst.<strong>pdf</strong><br />

Evans, N. Campbell, D. Stonehouse, G. (2003). Srategic Management for travel and tourism.<br />

Amsterdam: Elsevier Butterworth Heinemann.<br />

Facto Magazine. (2008). Het belang van de <strong>gastvrij</strong>heid in de werkomgeving. Gevonden op 28<br />

februari 2010 op het internet:<br />

http://www.newdirections.nl/_images/_upload/_newsslidefiles/Gastvrijheid%20en%20werkplake_Fact<br />

o%204_2008.<strong>pdf</strong><br />

Gemeente Dalfsen. (2010). Gemeentegids Dalfsen. Gevonden op 8 april 2010 op het<br />

internet:<br />

http://dalfsen.smartmap.nl/<br />

Gemeente Hardenberg. (2010). Gemeentegids Hardenberg. Gevonden op 8 april 2010 op het<br />

internet:<br />

http://gemeentegids.dekleinemedia.nl/hardenberg/<br />

Gemeente Ommen. (2010). Gemeentegids Ommen. Gevonden op 8 april 2010 op het<br />

internet:<br />

http://gemeentegids.dekleinemedia.nl/ommen/<br />

68


Gemeente Staphorst. (2010). Gemeentegids Staphorst. Gevonden op 8 april 2010 op het<br />

internet:<br />

http://staphorst.smartmap.nl/<br />

Haarlem. (2010). Meest <strong>gastvrij</strong>e stad 2009. Ontvangen op 22 maart 2010 van Fons Bitter.<br />

Hospitality management. (2009). Gastheerschap als onderscheiden vermogen. Gevonden op 10 maart<br />

2010 op het internet:<br />

www.kolibrie.nl/Portals/.../Gastheerschap%20als%20onderscheidend%20vermogen.<strong>pdf</strong><br />

Hulsbos, P. (2009). Gastvrijheidonderzoek Tempo Team. Gevonden op 1 maart 2010 op het internet:<br />

http://www.tempoteam.nl/content/download/<strong>pdf</strong>/Werkgevers/<strong>gastvrij</strong>heidsonderzoek/<strong>gastvrij</strong>heido<br />

nderzoek-peter-hulsbos.<strong>pdf</strong><br />

Kannekens, J., Leeuw, J. de. (2006). Bedrijfsethiek voor HBO. s.l.: Damon<br />

Kelly, I. Nankervis, T. (2001). Visitors Destination. Milton: John Wiley & Sons Australia.<br />

Kenniscentrum Hospitality Business. (2010). Missie kenniscentrum. Gevonden op 28 januari 2010 op<br />

het internet:<br />

http://saxion.nl/businessdevelopment/welkom<br />

Kleyn, V.F.C. (1990). Reiskunde. Groningen: Wolters-Noordhoff B.V.<br />

Lectoraat Cityhospitality Den Haag. Gastvrije stad. Gevonden op 25 mei 2010 op het internet:<br />

http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2010/RIS170680.PDF<br />

Schreuder Peters, R.P.I.J. (2005). Methoden & Technieken van Onderzoek: Principes en Praktijk. Den<br />

Haag: Sdu Uitgevers bv.<br />

Tempo Team. (2007). Nationaal <strong>gastvrij</strong>heidonderzoek Horeca. Gevonden op 1 maart 2010 op het<br />

internet:<br />

http://www.tempo-team.nl/content/werkgevers/zo-werkt-het/dienstenpakket/branches-en-<br />

sectoren/horeca-en-catering/nationale-<strong>gastvrij</strong>heidsonderzoek/index.xml<br />

Thuis, P.T.H.J. (2003). Toegepaste organisatiekunde. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.<br />

Topstad Amsterdam. (2010). Speerpunt, verbeteren <strong>gastvrij</strong>heid. Gevonden op 11 april 2010 op het<br />

internet:<br />

http://www.topstad.amsterdam.nl/projecten/verbeteren<br />

Topstad Amsterdam. (2010). Projecten topstad Amsterdam. Gevonden op 11 april 2010 op het<br />

internet:<br />

http://www.topstad.amsterdam.nl/projecten/verbeteren<br />

69


<strong>Vechtdal</strong> Marketing. (2010). „<strong>Vechtdal</strong> Overijssel in de tijd, strategische visie <strong>Vechtdal</strong> Marketing<br />

2010-2020. Ontvangen op 24 februari 2010 van <strong>Vechtdal</strong> Marketing.<br />

<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. (2010). Doen, op en om de vecht, landleven, kids, eten & drinken, en<br />

slapen. Gevonden op 8 april 2010 op het internet:<br />

www.vechtdaloverijssel.nl<br />

Vijver, H. (1996). Ethiek van de <strong>gastvrij</strong>heid: een bedrijfsethiek voor de dienstverlening. s.l.: Gorcum<br />

b.v., Koninklijke Van.<br />

VVV tijdschrift <strong>Vechtdal</strong> Overijssel. (2010). Ontvangen op 28 februari 2010 van <strong>Vechtdal</strong> Marketing.<br />

Welcome Amsterdam. (2009). Programma 2009-2010. Gevonden op 11 april 2010 op het internet:<br />

www.Welcomeamsterdam.nl<br />

70


Inhoud<br />

Bijlage 1 Notulen gesprek <strong>Vechtdal</strong> Marketing 73<br />

Bijlage 2 Excelbestand lijst met verblijfsaccommodaties 74<br />

Bijlage 3 Excelbestand lijst met dagrecreatie 80<br />

Bijlage 4 Excelbestand lijst met horeca 84<br />

Bijlage 5 Excelbestand lijst Parantion met e-mailadres 87<br />

Bijlage 6 Motivatie vragenlijst medewerkers face to face 96<br />

Bijlage 7 Vragenlijst face to face 102<br />

Bijlage 8 Extra vragen Parantion 106<br />

Bijlage 9 Vragen telefonisch interview Benchmark 107<br />

Bijlage 10 Samenvatting reacties experts 108<br />

Bijlage 11 Excelbestand lijst toeristische en recreatieve ondernemers 111<br />

Bijlage 12 Output vragenlijst <strong>Vechtdal</strong> 123<br />

Bijlage 13 Samengevoegde Output vragenlijst <strong>Vechtdal</strong> 152<br />

Bijlage 14 Kruistabellen vragenlijst <strong>Vechtdal</strong> 156<br />

Bijlage 15 Samenvattingen telefonisch interview 158<br />

Bijlage 16 Planning 163<br />

Bijlage 17 Verantwoording vrije competenties 164<br />

72


Bijlage 1 Notulen gesprek <strong>Vechtdal</strong> Marketing<br />

Datum: 23 februari 2010<br />

Tijd: 16.00 uur<br />

Aanwezig: Astrid Crum, Elizabeth Stoit, Bas Jansen, Miranda Hemstede en <strong>Lieke</strong> <strong>Klieverik</strong><br />

Afwezig: Nico de Kruijff<br />

In het gesprek met <strong>Vechtdal</strong> Marketing zijn de volgende punten besproken en naar voren<br />

gekomen:<br />

-Veel ondernemers denken al dat ze <strong>gastvrij</strong> zijn en dat hiervoor verder niks nodig is.<br />

Medewerkers, receptionisten en ondernemers.<br />

- Alle tijd moet meer gevoel krijgen.<br />

- Inwoners moeten ook <strong>gastvrij</strong> zijn. Ambassadeurs. Trots zijn op het gebied. De gast moet<br />

een leuke ervaring hebben en het gaaf vinden en terugkomen.<br />

- Raad van Advies met 8 a 9 ondernemers. Die geven letterlijk advies. Word een document<br />

van opgestuurd door Elizabeth Stoit.<br />

- Belangrijk dat ondernemers samenwerken.<br />

- Gastvrijheid beleving verkopen<br />

- Doelgroep is gericht op <strong>gastvrij</strong>heid<br />

- Hoe verkoop je <strong>gastvrij</strong>heid??<br />

- Veel scholieren en vakantiewerkers zijn receptionisten.<br />

- In hoeverre vinden ondernemers <strong>gastvrij</strong>heid belangrijk bij receptionistes?<br />

- Hoe geven ze informatie? Waar stuur je ze heen? Welke info geef je? Hoeveel tijd neem je<br />

hiervoor de klant?<br />

- Hoe <strong>gastvrij</strong> vind de ondernemer zichzelf? Waar blijk dat uit? De emotie? Hoe wordt het<br />

overgebracht? Denken zij dat er nog een stap gezet kan worden?<br />

- Hoe zorgen we dat ondernemers <strong>gastvrij</strong>heid ook belangrijk vinden.<br />

Ondernemers en medewerkers interviewen of enquête in laten vullen. Aanbeveling geven hoe<br />

<strong>gastvrij</strong>heid beter?<br />

73


Bijlage 2 Excelbestand lijst met verblijfsaccommodaties<br />

Bedrijfsnaam Vestiging Gemeente Categorie Type<br />

Gerner dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie bungalow<br />

Goltstein dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning<br />

Erve 't Vossenhuijs dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie bungalow<br />

Het Tuinhuis dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Lommerloo dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning<br />

Hof van Dalfsen dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Hotel<br />

Landgoed Hessum dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

De Zwaluwhof dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

Boerhoes dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

Buitenplaats 't Vossendal dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

De Blauwe Kamer dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Op de Hilde Oudleusen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Eikenhof dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Tuinhuis 't Hofje dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Korpershoek nieuwleusen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Mooirivier Hotels dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Hotel<br />

de Route 19 nieuwleusen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Klooster van Dalfsen dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

de Vistrap dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

de Boer'n Ooms nieuwleusen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

de Maiskolf dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

de Bosvreugd Oudleusen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

de Kemminckhorst dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Tolhuis dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Starnbosch dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

het Ruitenveen nieuwleusen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

de Stuwe Oudleusen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

74


Spokke Riete dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

Madrid dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Haarmann dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Pension<br />

Vechtvallei Diffelen Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

BB de Vlinder Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Schottinkslag Bergentheim Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Madame Lescaut Lutten Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Hof van Lutten Lutten Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Huize Marienberg marienberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

BB onder kersenboom Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

BB moe's hoeve Slagharen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Centrum de Cirkel Brucht Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

De hofzangershoeve Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

BB de Hazenstal Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

t Luggers Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Pension Aldien Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Pension<br />

De Eekhorst Balkbrug Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Christien bb Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Grenszicht Radewijk Hardenberg Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

De Boergondier Krim Hardenberg Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

Jungle avonturen camping Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Camping Langs de Dedemsvaart Dedemsvaart Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Allemanshoeve Sibculo Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Esrand Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

SVR camping Veurink Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

Camping si-es-an Balkbrug Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Camping de Zandstuve Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Camping Rheezerwolf Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Sprookjescamping de Vechtstreek Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Camping de Oldemeijer Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Bospaviljoen de Rheezerbelten Balkbrug Hardenberg Verblijfsaccommodatie bospaviljoen<br />

75


SVR minicamping Schottink Oud-Bergentheim Hardenberg Verblijfsaccommodatie minicamping<br />

Camping klashorst Diffelen Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Camping de Kleine Belties Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Minicamping Rheezerend Dedemsvaart Hardenberg Verblijfsaccommodatie minicamping<br />

Camping Eshuis Diffelen Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Camping de Klimberg Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Camping Stoetenslagh Rheezerveen Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Camping Oallegarste Marienberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Minicamping de Kleine Weide Anerveen Hardenberg Verblijfsaccommodatie minicamping<br />

SVR de Kleve Diffelen Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Camping 't Veld Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Villapark de Vlegge Sibculo Hardenberg Verblijfsaccommodatie villapark<br />

Vakantiewoningen Gramsbergen gramsbergen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning<br />

Vakantiehoeve Koezicht Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning<br />

t Rheezer resort Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning<br />

t Hooge Holt gramsbergen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

Groepsacco de Bonte koe Diffelen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

Groepsacco de Zwieseborg Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

Hotel Beekzicht Brucht Hardenberg Verblijfsaccommodatie hotel<br />

t Loozerveld Loozen/Gramsbergen Hardenberg Verblijfsaccommodatie minicamping<br />

Scheffershoeve Ane Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Roskamp Loozen Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Bruinsma gramsbergen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Natuurkampeerterrein Kampanskuiltjes Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Vakantiepark Rheezerwold Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie vakantiepark<br />

De vechtkamp Holtheme Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Den Velde<br />

Den<br />

Velde/Gramsbergen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Hotellerie de Rheezerbelten Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie hotel<br />

J.P. Kamermans Rheezerveen Hardenberg Verblijfsaccommodatie bungalow<br />

Palingbedrijf Boerderijcamping de Ezelhof Loozen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

76


Vakantieboerderij 't Einde Radewijk Hardenberg Verblijfsaccommodatie vakantieboerderij<br />

Erve Hesselink ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Appartement<br />

Gilwell Ada's Hoeve Ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Laarbrug vilsteren Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Libra Arrien Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Landgoed Vilsteren vilsteren Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

t Voshuus Giethmen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

De Vier Jaargetijden ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Limbachoeve lemelerveld Ommen Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning<br />

Het Varsenerveld ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

Erve Ziegers vilsteren Ommen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Paoldiekie ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Boszicht ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

Wilrod Beerze Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Klomp vilsteren Ommen Verblijfsaccommodatie Hotel<br />

t Emsland ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

Zandman beerze Ommen Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

Denneoord ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Jongeren Camping<br />

De Arendshorst ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Heidepark lemelerveld Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

uniek kamperen lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Besthmenerberg ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Reggewold Vilsteren Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

Erve Aaftink lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Anna's Hoeve ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Vogelsangh ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

De Eskamp lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

De Vos lemelerveld Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Jonge Butink lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Argohof Melkveebedrijf Lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

De Archemerberg Giethmen Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

77


De Kleine Wolf ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

t Glint lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Bergzicht ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

De Roos beerze Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

De Nieuwe Brug ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Starnbosch dalfsen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Lemeler Esch lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Hoogen Kamp Ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

Landgoed de Lindebergh ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

Hof van Vilsteren vilsteren Ommen Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning<br />

Leloux dalmsholte Ommen Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning<br />

t Reggehuus Ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

het Giethmensveld ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

De Wolfskuil ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

Berghorst ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

Belmonde ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

Paping ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Hotel<br />

Laarhuis ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

Boerderij de Wingerd bruchterveld Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

De Olde Vechte ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

van der Wijk lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

De Imminckhoeve lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

Wildthout ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Hotel<br />

Koeksebelt ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

De Beerze Bulten Beerze Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

De Zon ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Hotel<br />

De Rietkraag lemelerveld Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Berg en Bos Ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

Calluna Ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

Kiekebelt Ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

De Zeven Geitjes lemele ommen Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

78


Het Tolhuis vilsteren Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Camping de Witte Bergen Ijhorst Staphorst verblijfsaccommodatie Camping<br />

t Achterhuus Staphorst Staphorst Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Gasthuis Ijhorst Staphorst Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Bb boerderij Eben Haezer Staphorst Staphorst Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Minicamping Rollecate Punthorst Staphorst Verblijfsaccommodatie Minicamping<br />

Camping de Vossenburcht Ijhorst Staphorst Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Residence Ijhorst Ijhorst Staphorst Verblijfsaccommodatie Vakantiepark<br />

Hotel Waanders Staphorst Staphorst Verblijfsaccommodatie Hotel<br />

SVR minicamping de Veentjes Ijhorst Staphorst Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

Zonnehorst Punthorst Staphorst Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Fam. Belt Ijhorst Staphorst Verblijfsaccommodatie Appartement<br />

Natuurkampeerterrein de Dassenburcht Punthorst Staphorst verblijfsaccommodatie Camping<br />

Zorgboerderij/minicamping Scheepershoeve Ijhorst Staphorst verblijfsaccommodatie Minicamping<br />

79


Bijlage 3 Excelbestand lijst met dagrecreatie<br />

Bedrijfsnaam Vestiging Gemeente Categorie Type<br />

De Westermolen dalfsen Dalfsen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Speelkinderboerderij oudleusen Dalfsen Dagrecreatie Kids<br />

forellen viserij de Markshoek dalfsen Dalfsen Dagrecreatie Outdoor<br />

Kontrast sport & wellness dalfsen Dalfsen Dagrecreatie Welness<br />

Midgetgolfbaan Madrid dalfsen Dalfsen Dagrecreatie Outdoor<br />

st. Greenbikes dalfsen Dalfsen Dagrecreatie Outdoor<br />

blijdatikzilverklei.nl oudleusen Dalfsen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Hiawatha actief dalfsen Dalfsen Dagrecreatie outdoor<br />

t Belsenspan dalfsen Dalfsen Dagrecreatie Huifkar<br />

Atelier de Caeterstee Dalfsen Dalfsen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Arte Novanta Dalfsen Dalfsen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Tuinen Mien Ruijs Dedemsvaart Hardenberg Dagrecreatie<br />

Total Outdoor Events<br />

Hardenberg, Ommen,<br />

Rouveen Hardenberg Dagrecreatie Outdoor<br />

Manege en partycentrum Kleine Oever Balkbrug Hardenberg Dagrecreatie Outdoor<br />

De Oelemölle Hardenberg Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Bierbrouwerij Mommeriete gramsbergen Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

His.ver. Avereest Streekmuseum de Kalkovens Dedemsvaart Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Het Oale Meesterhuus Slagharen Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Atelier Marie Louise Minke Balkbrug Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Theater de Voorveghter Hardenberg Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Galerie Deuringshoeve Keramiekatelier L. Gerber gramsbergen Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Museumboerderij 'De Hof' Bergentheim Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Historisch cultureel info centrum <strong>Vechtdal</strong> gramsbergen Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Total Outdoor Events Rheeze Hardenberg Dagrecreatie outdoor<br />

80


Dijkman klompenatelier Luttenberg Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

De Anermolen Ane Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Molen de Star Balkbrug Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Kaarsenatelier 't Gilde Hardenberg Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

St. de Kruidenhoeve Balkbrug Hardenberg Dagrecreatie<br />

Ijshoeve bosman Krim Hardenberg Dagrecreatie<br />

t Schepertje Hoogenweg Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Scharreltuinen fam Mink Ane Hardenberg Dagrecreatie<br />

Keramiekatelier Joke Dekker Dedemsvaart Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Attractiepark Slagharen Slagharen Hardenberg Dagrecreatie Attractie<br />

Aspergerboerderij het Nijenhuis Diffelen Hardenberg Dagrecreatie<br />

Aanspanning het Reestdal Dedemsvaart Hardenberg Dagrecreatie<br />

Boerengolf fam. Veurink Rheeze Hardenberg Dagrecreatie<br />

Profarm Paling Lidy en Geert Wolbers Loozen Hardenberg Dagrecreatie<br />

De Koppel Hardenberg Hardenberg Dagrecreatie Kids<br />

Kinderboerderij Dekibo Dedemsvaart Hardenberg Dagrecreatie Kids<br />

Wijngoed de Reestlandhoeve Balkbrug Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

<strong>Vechtdal</strong> Ballonvaart ommen Ommen Dagrecreatie Outdoor<br />

Rederij Peters ommen Ommen Dagrecreatie outdoor<br />

Airemotion arrien Ommen Dagrecreatie Outdoor<br />

Roke‟s erf ommen Ommen Dagrecreatie Outdoor<br />

recrateam Recreatiewerk ommen Ommen Dagrecreatie Outdoor<br />

Streekmuseum Ommen ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Aeroclub Salland lemelerveld Ommen Dagrecreatie Outdoor<br />

Kanocentrum Outdoor Actie ommen Ommen Dagrecreatie Outdoor<br />

<strong>Vechtdal</strong> Adventure ommen Ommen Dagrecreatie Outdoor<br />

<strong>Vechtdal</strong> Hoeve arrien Ommen Dagrecreatie<br />

Columbus buitenport ommen Ommen Dagrecreatie Outdoor<br />

Survivalpark/ kanocentrum ommen Ommen Dagrecreatie Outdoor<br />

81


Stadsboerderij de Mars arrien, ommen Ommen Dagrecreatie Kids<br />

wijgaard 'De Varsenerhof' ommen Ommen Dagrecreatie<br />

Korenmolen 'De Lelie' ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Vilserse Molen vilsteren Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Atelier Witharen witharen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

boerengolfboerderij 'De Wolf' ommen Ommen Dagrecreatie<br />

Landgoedcentrum vilsteren Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Kunst onder de Wieken ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Besthmener Molen ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Carrousel ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

de Archemerberg Galery Aly Schutte ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Molen Konijnenbelt ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Educatief Centrum Vecht en Regge ommen Ommen Dagrecreatie<br />

biologisch melkveebedrijf en ijsboerderij de<br />

Meulenhorst ommen Ommen Dagrecreatie<br />

de Kaardebol ommen Ommen Dagrecreatie<br />

Iron art ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Manege Laarbrug ommen Ommen Dagrecreatie<br />

Zorgboerderij 't Zandeinde lemele Ommen Dagrecreatie<br />

wijngaard 'De Ziel' ommen Ommen Dagrecreatie<br />

Kaasboerderij en Schilderijenhuis Heileuver Dalmsholte Ommen Dagrecreatie<br />

europa ayurveda centrum witharen Ommen Dagrecreatie Wellness<br />

Nationaal Tinnen Figuren Museum ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Magisch theater Ommen Ommen Dagrecreatie Kids<br />

Korenmolen De Leijen Staphorst Staphorst Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Galerie Staphorst Staphorst Staphorst Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Gemeentelijke Museumboerderij Staphorst Staphorst Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Renee-alles-art Staphorst Staphorst Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Toeristisch Staphorst Staphorst Staphorst Dagrecreatie<br />

82


Kasteelhoeve Ijhorst Staphorst Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

83


Bijlage 4 Excelbestand lijst met horeca<br />

Bedrijfsnaam Vestiging Gemeente Categorie Type<br />

het Roode Hert dalfsen Dalfsen Horeca<br />

Grandcafe 1231 Dalfsen Dalfsen Horeca<br />

Boskamp dalfsen Dalfsen Horeca Partycentra<br />

Ni Hao Dalfsen Dalfsen Horeca<br />

galerie en wijnbar Korpershoek nieuwleusen Dalfsen Horeca<br />

theetuin 'de stokte' dalfsen Dalfsen Horeca<br />

bakkerij en lunchroom van der most dalfsen Dalfsen Horeca<br />

De Viersprong Dalfsen Dalfsen Horeca<br />

De Witte Gans dalfsen Dalfsen Horeca<br />

grand cafe het oude station dalfsen Dalfsen Horeca<br />

t Witte Peerd Dalfsen Dalfsen Horeca<br />

de VII Deugden dalfsen Dalfsen Horeca<br />

Auberge 't Asje Dalfsen Dalfsen Horeca<br />

Kappers Hoonhorst Dalfsen Horeca<br />

Brasserie 't Hof Dalfsen Dalfsen Horeca<br />

Wing Wah Dalfsen Dalfsen Horeca<br />

Grandcafe C&C Dedemsvaart Hardenberg horeca<br />

t Klepperhuus Hardenberg Hardenberg horeca<br />

Brasserie de Corner Dedemsvaart Hardenberg horeca<br />

De Uitdaging Bruchterveld Hardenberg horeca<br />

Het Heemse Hardenberg Hardenberg horeca<br />

Paddy's Pup Balkbrug Hardenberg horeca<br />

De Gloepe Rheeze Hardenberg horeca<br />

Bokkenpruik Hardenberg Hardenberg horeca<br />

Haverkort Slagharen Hardenberg horeca<br />

84


Takens Balkbrug Hardenberg horeca Discotheek<br />

Docks Hardenberg Hardenberg horeca<br />

Kiewiet Dedemsvaart Hardenberg horeca<br />

CR d'Oale Delle Ane Hardenberg horeca<br />

The Old inn Hardenberg Hardenberg horeca Café-bar<br />

Eetcafe Marktzicht Hardenberg Hardenberg horeca<br />

Podium Hardenberg Hardenberg horeca Discotheek<br />

Koffiepot Hardenberg Hardenberg horeca Lunchroom<br />

zaal dijk lemele Ommen horeca Discotheek<br />

Ekkelenkamp ommen Ommen horeca<br />

Tante Pos ommen Ommen horeca<br />

Flater ommen Ommen horeca<br />

Spoor 7' Stationsrestauratie ommen Ommen horeca<br />

de Driesprong Lemele Ommen horeca<br />

Gonzales vilsteren Ommen horeca<br />

Lindenberg Ommen Ommen horeca Partycentra<br />

Hongerige Wolf ommen Ommen horeca<br />

Jipp ommen Ommen horeca<br />

CR Nieuwe brug ommen Ommen horeca<br />

Bootsman ommen Ommen horeca<br />

bistro 'olde stadhuus' ommen Ommen horeca<br />

Hong Kong ommen Ommen horeca<br />

de Lemelerberg lemele Ommen horeca<br />

Wilzang ommen Ommen horeca<br />

China Tuin ommen Ommen horeca<br />

Reimink lemelerveld Ommen horeca<br />

Content Themafeesten beerzerveld Ommen horeca Partycentra<br />

Kisteman Staphorst Staphorst horeca Uitgaanscentrum<br />

85


Vergulde Ros Staphorst Staphorst horeca<br />

Chinees indisch restaurant Sun palace Staphorst Staphorst horeca<br />

Brals Ijhorst Staphorst Horeca Catering<br />

Cafe/rest Centrum Staphorst Staphorst horeca<br />

Cafe-zaal Sportzicht Staphorst Staphorst horeca Partycentra<br />

Restaurant de Heeren Staphorst Staphorst horeca<br />

De Dissel Staphorst Staphorst horeca Café<br />

Pannenkoekenhuis Beugelen Staphorst Staphorst horeca<br />

De Piri Piri Rouveen Staphorst horeca<br />

t Vosje Ijhorst Staphorst horeca Café-zalencentrum<br />

86


Bijlage 5 Excelbestand lijst Parantion met e-mailadres<br />

Bedrijfsnaam Vestiging Gemeente Categorie Type Emailadres<br />

Boskamp dalfsen Dalfsen Horeca partycentra info@hetboskamp.nl<br />

forellen viserij de Markshoek dalfsen Dalfsen Dagrecreatie outdoor info@forellenvisserij-de-marshoek.nl<br />

Midgetgolfbaan Madrid dalfsen Dalfsen Dagrecreatie outdoor info@expomadrid.nl<br />

Kontrast sport & wellness dalfsen Dalfsen Dagrecreatie welness info@kontrastdalfsen.nl<br />

st. Greenbikes dalfsen Dalfsen Dagrecreatie outdoor dagtochten@rbtvechtdalijsseldelta.nl<br />

blijdatikzilverklei.nl oudleusen Dalfsen Dagrecreatie kunst en cultuur andrea@blijdatikzilverklei.nl<br />

t Belsenspan dalfsen Dalfsen Dagrecreatie huifkar jhshulsman@hetnet.nl<br />

Speelkinderboerderij oudleusen Dalfsen Dagrecreatie kids info@speelkinderboerderij.nl<br />

galerie en wijnbar Korpershoek nieuwleusen Dalfsen Horeca<br />

bakkerij en lunchroom van der most dalfsen Dalfsen Horeca<br />

grand cafe het oude station dalfsen Dalfsen Horeca<br />

theetuin 'de stokte' dalfsen Dalfsen Horeca<br />

De Witte Gans dalfsen Dalfsen Horeca<br />

het Roode Hert dalfsen Dalfsen Horeca<br />

Auberge 't Asje Dalfsen Dalfsen Horeca<br />

Kappers Hoonhorst Dalfsen Horeca<br />

info@galeriekorpershoek.nl<br />

dalfsen@bakkerijvandermost.nl<br />

hulsebos44@zonnet.nl<br />

theetuin@destokte.nl<br />

info@wittegans.nl<br />

info@hetroodehertdalfsen.nl<br />

info@auberge-asje.nl<br />

info@kappers-horeca.nl<br />

Gerner dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie bungalow info@gerner.nl<br />

Goltstein dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning adrivanlenthe@online.nl<br />

Erve 't Vossenhuijs dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie bungalow ervetvossenhuijs@planet.nl<br />

Het Tuinhuis dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast hjbeltman@hetnet.nl<br />

Lommerloo dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning carelloman@lommerloo.nl<br />

De Zwaluwhof dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie info@zwaluwhof.nl<br />

Boerhoes dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Boerencamping info@boerhoes.nl<br />

Buitenplaats 't Vossendal dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast carolina.vg.cb@planet.nl<br />

De Blauwe Kamer dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast info@bb-dalfsen.nl<br />

87


Op de Hilde oudleusen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast wimenjanetroeberts@hetnet.nl<br />

Eikenhof dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast kantoor@vechtdalmarketing.nl<br />

Landgoed Hessum dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast m.von.martels@comveeweb.nl<br />

de Route 19 nieuwleusen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast ackoetsier@kpnplanet.nl<br />

Klooster van Dalfsen dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie receptie@hetkloostervandalfsen.nl<br />

de Vistrap dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast info@vistrap.nl<br />

de Boer'n Ooms nieuwleusen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast eooms@deboerenooms.nl<br />

de Maiskolf dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Boerencamping d.nijhoff@demaiskolf.nl<br />

het Ruitenveen nieuwleusen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Camping het-ruitenveen@planet.nl<br />

de Bosvreugd oudleusen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Camping campingbosvreugd@tiscali.nl<br />

de Kemminckhorst dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Camping mts.timmerman@comveeweb.nl<br />

Spokke Riete dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Boerencamping info@spokke-riete.nl<br />

Starnbosch dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Camping info@starnbosch.nl<br />

Mooirivier Hotels dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Hotel info@mooirivier.nl<br />

Hof van Dalfsen dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Hotel info@hofvandalfsen.nl<br />

De Viersprong Dalfsen Dalfsen Horeca<br />

info@deviersprong.info<br />

Atelier de Caeterstee Dalfsen Dalfsen Dagrecreatie kunst en cultuur info@galerietjevanfietje.nl<br />

Arte Novanta Dalfsen Dalfsen Dagrecreatie kunst en cultuur info@artenovanta<br />

Manege en partycentrum Kleine Oever Balkbrug Hardenberg Dagrecreatie outdoor info@kleinoever.nl<br />

Total Outdoor Events Rheeze Hardenberg Dagrecreatie outdoor info@totaloutdoor.nl<br />

Attractiepark Slagharen Slagharen Hardenberg Dagrecreatie Attractie info@slagharen.com<br />

Bierbrouwerij Mommeriete gramsbergen Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur info@mommeriete.nl<br />

His.ver. Avereest Streekmuseum de Kalkovens Dedemsvaart Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur info@hvaereest.nl<br />

Het Oale Meesterhuus Slagharen Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur f2hjbruins27@hetnet.nl<br />

Theater de Voorveghter Hardenberg Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur info@voorveghter.nl<br />

Atelier Marie Louise Minke Balkbrug Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur marie.louise.minke@hetnet.nl<br />

Galerie Deuringshoeve Keramiekatelier L. Gerber gramsbergen Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur lettiegerber@hetnet.nl<br />

Museumboerderij 'De Hof' Bergentheim Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur nelvangemmert@hotmail.com<br />

Historisch cultureel info centrum <strong>Vechtdal</strong> gramsbergen Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur info@infocentrumvechtdal.nl<br />

88


Wijngoed de Reestlandhoeve Balkbrug Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur info@reestlandhoeve.nl<br />

Dijkman klompenatelier Luttenberg Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur info@klompen.nl<br />

Wild west show groep 'never say die' Rheezerveen Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur info@wildwestshows.nl<br />

Kaarsenatelier 't Gilde Hardenberg Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur tgilde@baalderborg.nl<br />

t Schepertje Hoogenweg Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur bschepers@hoogenweg.com<br />

St. de Kruidenhoeve Balkbrug Hardenberg Dagrecreatie<br />

Ijshoeve bosman Krim Hardenberg Dagrecreatie<br />

De Bloemenboerderij Diffelen Hardenberg Dagrecreatie<br />

Tuinen Mien Ruijs Dedemsvaart Hardenberg Dagrecreatie<br />

Scharreltuinen fam Mink Ane Hardenberg Dagrecreatie<br />

info@kruidenhoeve.nl<br />

info@ijshoevebosman.nl<br />

info@bloemenboerderij.nl<br />

tuinen@mienruijs.nl<br />

hendrikusmink@wanadoo.nl<br />

Keramiekatelier Joke Dekker Dedemsvaart Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur joke@keramiekjokedekker.nl<br />

Aspergerboerderij het Nijenhuis Diffelen Hardenberg Dagrecreatie<br />

Aanspanning het Reestdal Dedemsvaart Hardenberg Dagrecreatie<br />

Profarm Paling Lidy en Geert Wolbers Loozen Hardenberg Dagrecreatie<br />

info@hetnijenhuis.nl<br />

janbouman@tiscali.nl<br />

profarm.paling@hetnet.nl<br />

De Koppel Hardenberg Hardenberg Dagrecreatie kids info@dekoppel.com<br />

Kinderboerderij Dekibo Dedemsvaart Hardenberg Dagrecreatie kids info@dekibo.nl<br />

Grandcafe C&C Dedemsvaart Hardenberg horeca<br />

De Uitdaging Bruchterveld Hardenberg horeca<br />

Paddy‟s Pup Balkbrug Hardenberg horeca<br />

De Gloepe Rheeze Hardenberg horeca<br />

Kiewiet Dedemsvaart Hardenberg horeca<br />

CR d'Oale Delle Ane Hardenberg horeca<br />

Eetcafe Marktzicht Hardenberg Hardenberg horeca<br />

info@deviersterren.nl<br />

info@deuitdaginghardenberg.nl<br />

info@paddysbalkburg.nl<br />

info@degloepe.nl<br />

info@restaurantkiewiet.nl<br />

anerhof@wanadoo.nl<br />

info@brasseriedemarkt.nl<br />

Podium Hardenberg Hardenberg horeca discotheek info@poppodium.nl<br />

Takens Balkbrug Hardenberg horeca discotheek info@takensbalkbrug.nl<br />

Vechtvallei Diffelen Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping info@devechtvallei.nl<br />

Hof van Lutten Lutten Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast info@hofvanlutten.nl<br />

Huize Marienberg marienberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast g.rosenboom@home.nl<br />

BB onder kersenboom Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast reind791@planet.nl<br />

89


BB moe's hoeve Slagharen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast moeshoeve@gmail.com<br />

Centrum de Cirkel Brucht Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast info@natuurlijk-beter.nl<br />

BB de Hazenstal Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast info@dehazenstal.nl<br />

De hofzangershoeve Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast info@dehofzangershoeve.nl<br />

Schottinkslag Bergentheim Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast schottinckslag@freeler.nl<br />

Madame Lescaut Lutten Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast welkom@madamelescaut.nl<br />

t Luggers Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast luggers@hetnet.nl<br />

Pension Aldien Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Pension stoet000@planet.nl<br />

De Eekhorst Balkbrug Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast eekhorst@gmail.com<br />

Christien bb Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast bas.ooms@hetnet.nl<br />

Grenszicht Radewijk Hardenberg Verblijfsaccommodatie Boerencamping info@grenszicht.nl<br />

De Boergondier Krim Hardenberg Verblijfsaccommodatie Boerencamping campingdeboergondier@gmail.com<br />

Allemanshoeve Sibculo Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping allemanshoeve@zonnet.nl<br />

Esrand Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie Boerencamping geen emailadres<br />

Camping si-es-an Balkbrug Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping info@si-es-an.nl<br />

Camping Langs de Dedemsvaart Dedemsvaart Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping campingdedemsvaart@home.nl<br />

Camping de Oldemeijer Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping info@oldemeijer.nl<br />

Bospaviljoen de Rheezerbelten Balkbrug Hardenberg Verblijfsaccommodatie bospaviljoen info@rheezerbelten.nl<br />

SVR minicamping Schottink Oud-Bergentheim Hardenberg Verblijfsaccommodatie minicamping info@schottinck.nl<br />

Camping Rheezerwold Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping info@rheezerwold.nl<br />

Camping klashorst Diffelen Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping info@campingdeklashorst.nl<br />

Camping de Kleine Belties Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping camping@dekleinebelties.nl<br />

Minicamping Rheezerend Dedemsvaart Hardenberg Verblijfsaccommodatie minicamping glouwdijk@home.nl<br />

Camping Eshuis Diffelen Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping campingeshuis@planet.nl<br />

Camping Pallegarste Marienberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping info@depallegarste.nl<br />

Camping Stoetenslagh Rheezerveen Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping info@stoetenslagh.nl<br />

Minicamping de Kleine Weide Anerveen Hardenberg Verblijfsaccommodatie minicamping info@dekleineweide.nl<br />

SVR de Kleve Diffelen Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping info@dekleve.nl<br />

Camping 't Veld Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping info@campingtveld.nl<br />

90


Villapark de Vlegge Sibculo Hardenberg Verblijfsaccommodatie villapark devlegge@hetnet.nl<br />

t Rheezer resort Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning info@rheezeresort.nl<br />

Vakantiewoningen Gramsbergen gramsbergen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning hotzeenina@zonnet.nl<br />

Vakantiehoeve Koezicht Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning eshuisvasse@wanadoo.nl<br />

t Hooge Holt gramsbergen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bungalow info@hoogeholt.nl<br />

Groepsacco de Bonte koe Diffelen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie info@bontekoe.nl<br />

Groepsacco de Zwieseborg Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie info@zwieseborg.nl<br />

Hotel Beekzicht Brucht Hardenberg Verblijfsaccommodatie hotel hoteltheehuis@beekzicht.nl<br />

Roskamp Loozen Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping info@deroskamp.nl<br />

Bruinsma gramsbergen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast hotzeenina@zonnet.nl<br />

Natuurkampeerterrein Kampanskuiltjes Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping info@natuurkampeerterrein.nl<br />

De vechtkamp Holtheme Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping info@devechtkamp.nl<br />

Palingbedrijf Boerderijcamping de Ezelhof Loozen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Boerencamping profarm.paling@hetnet.nl<br />

t Loozerveld Loozen/Gramsbergen Hardenberg Verblijfsaccommodatie minicamping info@loozerveld.nl<br />

Scheffershoeve Ane Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping g.j.h.odink@hccnet.nl<br />

Vakantieboerderij 't Einde Radewijk Hardenberg Verblijfsaccommodatie vakantieboerderij info@vakantieboerderijheteinde.nl<br />

The Old inn Hardenberg Hardenberg horeca Café-bar info@theoldinn.nl<br />

recrateam Recreatiewerk ommen Ommen Dagrecreatie outdoor info@recrateam.nl<br />

<strong>Vechtdal</strong> Ballonvaart ommen Ommen Dagrecreatie outdoor info@vechtdal-ballonvaarten.nl<br />

Airemotion arrien Ommen Dagrecreatie outdoor info@airemotion.nl<br />

Roke‟s erf ommen Ommen Dagrecreatie outdoor rokeserf@xs4all.nl<br />

Aeroclub Salland lemelerveld Ommen Dagrecreatie outdoor info@aeroclubsalland.nl<br />

Kanocentrum Outdoor Actie ommen Ommen Dagrecreatie outdoor w.massier@planet.nl<br />

<strong>Vechtdal</strong> Adventure ommen Ommen Dagrecreatie outdoor info@vechtdal-adventure.nl<br />

Korenmolen 'De Lelie' ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur info@molendelelie.nl<br />

Vilserse Molen vilsteren Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur info@landgoed-vilsteren.nl<br />

Atelier Witharen witharen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur info@atelierwitharen.nl<br />

Kunst onder de Wieken ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur info@kunstonderdewieken.nl<br />

de Archemerberg Galery Aly Schutte ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur info@alyschutte.nl<br />

91


europa ayurveda centrum witharen Ommen Dagrecreatie wellness info@ayu.nl<br />

biologisch melkveebedrijf en ijsboerderij de<br />

Meulenhorst ommen Ommen Dagrecreatie<br />

de Kaardebol ommen Ommen Dagrecreatie<br />

wijgaard 'De Varsenerhof' ommen Ommen Dagrecreatie<br />

wijngaard 'De Ziel' ommen Ommen Dagrecreatie<br />

boerengolfboerderij 'De Wolf' ommen Ommen Dagrecreatie<br />

Manage Laarbrug ommen Ommen Dagrecreatie<br />

Educatief Centrum Vecht en Regge ommen Ommen Dagrecreatie<br />

Kaasboerderij en Schilderijenhuis Heileuver Dalmsholte Ommen Dagrecreatie<br />

info@meulenhorst.nl<br />

hogenkamp33@zonnet.nl<br />

info@devarsenerhof.nl<br />

info@wijngaarddeziel.nl<br />

info@boerengolfboerderij.nl<br />

info@manegelaarbrug.nl<br />

vecht-regge@planet.nl<br />

info@heilheuver.nl<br />

Stadsboerderij de Mars arrien, ommen Ommen Dagrecreatie kids webmaster@stadsboerderijdemars.nl<br />

Flater ommen Ommen horeca<br />

Spoor 7' Stationsrestauratie ommen Ommen horeca<br />

Tante Pos ommen Ommen horeca<br />

Gonzales vilsteren Ommen horeca<br />

Jipp ommen Ommen horeca<br />

CR Nieuwe brug ommen Ommen horeca<br />

bistro 'olde stadhuus' ommen Ommen horeca<br />

Wilzang ommen Ommen horeca<br />

Hong Kong ommen Ommen horeca<br />

Ekkelenkamp ommen Ommen horeca<br />

Reimink lemelerveld Ommen horeca<br />

info@flater.nl<br />

info@stationommen.com<br />

info@tantepos.nl<br />

info@gonzales.nl<br />

info@grandcafejipp.nl<br />

denieuwebrug@hotmail.com<br />

info@gonzales.nl<br />

de_wildzang@orange.nl<br />

info@hongkongommen.nl<br />

info@ekkelkamp-ommen.nl<br />

info@reimink.com<br />

Content Themafeesten beerzerveld Ommen horeca partycentra info@content-themafeesten.nl<br />

Lindenberg Ommen Ommen horeca partycentra restaurant@de-lindenberg.nl<br />

zaal dijk lemele Ommen horeca discotheek info@zaaldijk.nl<br />

Erve Hesselink ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Appartement ervehesselink@live.nl<br />

Limbachoeve lemelerveld Ommen Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning delimbachhoeve@wanadoo.nl<br />

Het Varsenerveld ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Boerencamping info@varsnerveld.nl<br />

De Vier Jaargetijden ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast info@devierjaargetijdenommen.nl<br />

92


Erve Ziegers vilsteren Ommen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast info@ziegers.nl<br />

Boszicht ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Boerencamping info@boszichtommen.nl<br />

Zandman beerze Ommen Verblijfsaccommodatie Boerencamping info@campingzandman.nl<br />

Denneoord ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Jongeren Camping denne.camp@wxs.nl<br />

De Arendshorst ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping info@arendshorstommen.nl<br />

Heidepark lemelerveld Ommen Verblijfsaccommodatie Camping info@campingheidepark.nl<br />

uniek kamperen lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Camping info@uniekkamperen.nl<br />

Besthmenerberg ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping info@besthmenerberg.nl<br />

Anna's Hoeve ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping info@camping-annahoeve.nl<br />

Vogelsangh ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping info@vogelsangh.nl<br />

De Eskamp lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Camping info@de-eskamp.nl<br />

De Vos lemelerveld Ommen Verblijfsaccommodatie Camping info@camping-de-vos.nl<br />

Jonge Butink lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Camping info@jongebutink.nl<br />

Koeksebelt ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping info@koeksebelt.nl<br />

t Glint lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Camping a.vos@campingtglint.nl<br />

Bergzicht ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping info@bergzicht.nl<br />

De Roos beerze Ommen Verblijfsaccommodatie Camping info@camping-de-roos.nl<br />

De Nieuwe Brug ommen Ommen Verblijfsaccommodatie camping info@nieuwe-brug.nl<br />

Lemeler Esch lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Camping lemeleresch@ardour.com<br />

Hof van Vilsteren vilsteren Ommen Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning hofvanvilsteren@hotmail.com<br />

Leloux dalmsholte Ommen Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning j.leloux@home.nl<br />

t Reggehuus Ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow info@recreatieverhuurommen.nl<br />

het Giethmensveld ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow info@hetgiethmenseveld.nl<br />

De Wolfskuil ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie info@wolfskuil.nl<br />

Laarhuis ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie info@imminkhoeve.nl<br />

Boerderij de Wingerd bruchterveld Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie breints@home.nl<br />

De Olde Vechte ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie oldevechte@hotmail.com<br />

Wildthout ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Hotel info@wildthout.nl<br />

De Rietkraag lemelerveld Ommen Verblijfsaccommodatie Camping info@derietkraag.com<br />

93


De Archemerberg Giethmen Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie info@archemerberg.nl<br />

Hoogen Kamp Ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Boerencamping kodden@hetnet.nl<br />

De Zeven Geitjes lemele ommen Verblijfsaccommodatie Boerencamping info@7geitjes.nl<br />

Gilwell Ada's Hoeve Ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping info@adashoeve.nl<br />

Laarbrug vilsteren Ommen Verblijfsaccommodatie Camping laarbrug@hetnet.nl<br />

t Voshuus Giethmen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping jhmuld@gmail.com<br />

Wilrod Beerze Ommen Verblijfsaccommodatie Camping info@campingwilrod.nl<br />

Klomp vilsteren Ommen Verblijfsaccommodatie Hotel herbergdeklomp@planet.nl<br />

Galerie Staphorst Staphorst Staphorst Dagrecreatie kunst en cultuur info@heinelferink.nl<br />

Gemeentelijke Museumboerderij Staphorst Staphorst Dagrecreatie kunst en cultuur museumboerderij@staphorst.nl<br />

Toeristisch Staphorst Staphorst Staphorst Dagrecreatie<br />

info@toeristischstaphorst.nl<br />

Kasteelhoeve Ijhorst Staphorst Dagrecreatie kunst en cultuur info@kasteelhoeve.nl<br />

Vergulde Ros Staphorst Staphorst horeca<br />

Cafe/rest Centrum Staphorst Staphorst horeca<br />

info@vergulderos.nl<br />

info@kisteman.nl<br />

Cafe-zaal Spoorzicht Staphorst Staphorst horeca partycentra info@zaalspoorzicht.nl<br />

t Achterhuus Staphorst Staphorst Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast hjbrinkman102@hetnet.nl<br />

Gasthuis Ijhorst Staphorst Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast hetgasthuisijhorst@hetnet.nl<br />

Bb boerderij Eben Haezer Staphorst Staphorst Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast info@boerderijebenhaezer.nl<br />

Minicamping Rollecate Punthorst Staphorst Verblijfsaccommodatie minicamping info@minicampingrollecate.nl<br />

SVR minicamping de Veentjes Ijhorst Staphorst Verblijfsaccommodatie minicamping w.stolte1@kpnplanet.nl<br />

Camping de Vossenburcht Ijhorst Staphorst Verblijfsaccommodatie Camping info@devossenburcht.nl<br />

Residence Ijhorst Ijhorst Staphorst Verblijfsaccommodatie vakantiepark info@resicenceijhorst.nl<br />

Hotel Waanders Staphorst Staphorst Verblijfsaccommodatie hotel info@hotel-waanders.nl<br />

Zonnehorst Punthorst Staphorst Verblijfsaccommodatie camping info@zonnehorst.nl<br />

De Piri Piri Rouveen Staphorst horeca<br />

jeroen.visscher@piripiri.nl<br />

t Vosje Ijhorst Staphorst horeca Café-zalencentrum info@hetvosje-ijhorst.nl<br />

Kisteman Staphorst Staphorst horeca uitgaanscentrum info@kisteman.nl<br />

Natuurkampeerterrein de Dassenburcht Punthorst Staphorst verblijfsaccommodatie camping j.dammers@staatsbosbeheer.nl<br />

Zorgboerderij/minicamping Scheepershoeve Ijhorst Staphorst verblijfsaccommodatie minicamping info@scheepershoeve.nl<br />

94


Restaurant de Heeren Staphorst Staphorst horeca mail@deheerenvanstaphorst.nl<br />

95


Bijlage 6 Motivatie vragenlijst medewerkers face to face<br />

Het algemene onderdeel uit de vragenlijst waarbij het gaat om de onderstaande vragen is<br />

meegenomen op de vragenlijst om aan de hand hiervan vergelijkingen te kunnen trekken met de<br />

overige vragen die gesteld worden:<br />

- Wat is uw geslacht?<br />

- Wat is uw leeftijd?<br />

- Wat is uw functie binnen het bedrijf?<br />

- Hoeveel jaar bent u hier al werkzaam in uw huidige functie?<br />

- Wat is uw hoogst genoten opleiding?<br />

- Was het thema <strong>gastvrij</strong>heid een onderdeel van uw opleiding of gevolgde training?<br />

Figuur 28 Algemene vragen<br />

Vraag 1 Wat mag een gast die het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk geval niet missen?<br />

Deze vraag is opgesteld aan de hand van een opgestelde lijst waarop alle onderdelen van toeristische<br />

activiteiten die in het <strong>Vechtdal</strong> te ondernemen zijn benoemd:<br />

- Bezoek aan natuur en landschap (De bloeiende Vechtanjer)<br />

- Fietsen<br />

- Wandelen<br />

- Winkelen<br />

- Uitoefenen van watersport of waterrecreatie (rondvaart)<br />

- Bezoeken van thema- en attractieparken (speeltuin, kermis, kinderboerderij)<br />

- Bezoeken van galeries of musea<br />

- Bezoeken van cultureel erfgoed (kerk, monument, kasteel, oude boerderij)<br />

- Bezoeken van café/eetgelegenheden (lunchen aan het ……plein)<br />

- Bezoeken van evenementen<br />

- Zonnen of picknicken (bijkomen op een bankje langs de Vecht)<br />

Figuur 29 Toeristische activiteiten algemeen<br />

De activiteiten die men niet mag missen zijn gehaald uit een artikel van de vvvvechtdal (2010) ,<br />

waarin alle bijzondere activiteiten beschreven worden voor het <strong>Vechtdal</strong>. (zie figuur 3). Deze<br />

activiteiten zijn gekoppeld aan de activiteiten in figuur 2.<br />

<strong>Vechtdal</strong> Overijssel<br />

De Overijsselse Vecht vindt zijn oorsprong bij het Duitse Rochelerbach en stroomt vanaf daar over een lengte van<br />

173 kilometer naar het Zwarte Water bij Zwolle. Het stroomgebied van de rivier biedt volop afwisseling. Met zijn<br />

bonte verzameling aan bossen, dorpjes, heidevelden, zandverstuivingen, havezaten, molens, kastelen en tuinen<br />

leent het <strong>Vechtdal</strong> zich uitstekend voor recreatieve en toeristische doeleinden<br />

Natuurschoon, rust en ruimte voeren de boventoon. Vochtige graslanden, droge rivierduinen, moerassige laagten,<br />

hoger gelegen akkers, sleedoornhagen, bos en oude afgesneden rivierarmen vloeien langs de Overijsselse Vecht<br />

harmonieus in elkaar over. Aan weerszijden van de rivier liggen de natuurterreinen van Staatsbosbeheer,<br />

Landschap Overijssel en Natuurmonumenten als parels verscholen in het landschap. Wie zich uitgebreid wil<br />

verdiepen in het reilen en zeilen van de natuur ter plaatse kan in de natuurinformatiecentra in Ommen, Balkbrug en<br />

96


Hardenberg meer te weten komen.<br />

Op korte afstand van elkaar bundelt het <strong>Vechtdal</strong> Overijssel ook op het droge tal van attracties en<br />

bezienswaardigheden. Meer dan twintig adellijke huizen pronken in de nabijheid van de rivier. Kasteel Rechteren in<br />

Dalfsen is het enige middeleeuwse kasteel in Overijssel waar belangrijke delen van bewaard bleven. De<br />

tuincomplexen van Mien Ruys in Dedemsvaart, Ada Hofmans vijvertuinen in Loozen en de Priona Tuinen in<br />

Schuinesloot gelden in de zomermaanden als bloeiende rustpunten. In Attractiepark Slagharen is het iedere dag<br />

feest met flitsende attracties, waterpret en shows.<br />

De grootste steden in de buurt, Zwolle en Kampen, staan ook bol van de activiteiten. Beide Hanzesteden langs de<br />

IJssel hebben de Middeleeuwen in een eigentijds jasje gestoken, met alle gemakken van dien. De historische<br />

binnensteden bruisen de van ouderwetse gezelligheid. De levendige mix van kunst, cultuur, geschiedenis,<br />

ontspanningsmogelijkheden en winkel- en uitgaansgelegenheden zorgt ervoor dat iedereen zich meteen thuis<br />

voelt.<br />

Met dertig campings, 700 bungalows, veertien hotels en pensions en overal gemarkeerde fiets- en wandelroutes<br />

staat Ommen te boek als één van de grootste toeristengemeentes van ons land. Bij het voormalige vestingstadje<br />

ziet u vanaf de Vecht vier statige molens, die altijd een bezoekje waard zijn. De historische stadskern van<br />

Gramsbergen met zijn oude, gerestaureerde panden, een fraaie kerk, smalle straatjes en een oude stadspoort is<br />

een monument op zich.<br />

Wie temidden van de brinkdorpen, landgoederen, houtwallen, akkers, bossen en heide zoekt naar rust en ruimte,<br />

kan in het <strong>Vechtdal</strong> Overijssel al struinend de mooiste plekjes ontdekken. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat<br />

het <strong>Vechtdal</strong> Wandelpad zich bij doorgewinterde wandelaars in een grote populariteit mag verheugen. Dit Lange<br />

Afstand Wandelpad, dat zich als het ware door de streek slingert, showt de natuurlijke pracht van het <strong>Vechtdal</strong><br />

Overijssel in optima forma.<br />

De bloeiende oevers van de Vecht zijn ook leuk voor de kleine watersport. Stap maar eens in een kano om de<br />

streek op een niet alledaagse manier aan u voorbij te laten trekken. Aan de Vecht bevindt zich een groot aantal<br />

verhuurbedrijven van kano‟s, boten of waterfietsen. Het <strong>Vechtdal</strong> Overijssel beschikt daarnaast ook over enkele<br />

aantrekkelijke locaties om te vissen en surfen. In de jachthavens van Dalfsen, Ommen en Gramsbergen kan men<br />

met de boot aanmeren. Natuurzwemwater is te vinden bij recreatieplassen De Oldemeijer in de buurt van<br />

Hardenberg en de Zwarte Dennen bij Staphorst.<br />

Meer informatie: www.vvvvechtdal.nl<br />

Figuur 30 Artikel vvvvechtdal<br />

Vraag 2. Wat beveelt u de gast aan binnen de regio <strong>Vechtdal</strong>, als deze vraagt naar de volgende<br />

mogelijkheden in het <strong>Vechtdal</strong>?<br />

Aan de hand van deze vraag moet naar voren komen hoe bekend de respondent is met de omgeving<br />

<strong>Vechtdal</strong>. De 3 categorieën voor deze vraag zijn overnachten, eten/drinken en activiteiten. Deze<br />

categorieën zijn gekozen aan de hand van de ondernemerslijst, omdat deze ook is opgesplitst in<br />

deze 3 categorieën. De antwoorden op deze vraag worden hergecategoriseerd op gemeente om te<br />

kijken of er alleen binnen de eigen woonplaats overnachten, eten/drinken en activiteiten worden<br />

aanbevolen of ook in de andere 3 plaatsen die behoren tot het <strong>Vechtdal</strong>. Deze vraag moet uitwijzen<br />

hoe bekend men is met het huidige toeristische en recreatieve aanbod in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

97


Vraag 3, 4 en 5 omvatten stellingen die elk gekoppeld zijn aan de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken uit de<br />

literatuur. Aan de antwoorden Zeer onherkenbaar, onherkenbaar, neutraal, herkenbaar en zeer<br />

herkenbaar evenals sterk mee oneens, mee oneens, neutraal, mee eens en sterk mee eens zijn<br />

punten gekoppeld op een schaal van 1 t/m 5. Aan de hand hiervan wordt per <strong>gastvrij</strong>heidkenmerk de<br />

punten opgeteld van de respondenten en verwerkt in een tabel waarin de gemiddelde score per<br />

<strong>gastvrij</strong>heidkenmerk te zien is. Score 1 is laag, score 3 is gemiddeld en score 5 is hoog (gewenste<br />

situatie). Deze totaalscores worden uiteindelijk verwerkt en weergegeven in een grafiek, zodat in één<br />

oogopslag valt te zien waar elk <strong>gastvrij</strong>heidkenmerk staat ten opzichte van elkaar.<br />

Vraag 3. Herkend u zich in de onderstaande stellingen die de mate waarin u <strong>gastvrij</strong> kunt zijn voor de<br />

regio negatief beïnvloeden?<br />

Drukte<br />

Weinig tijd<br />

Stress<br />

Problemen thuis<br />

Problemen op de werkvloer<br />

Figuur 31 Stelling gekoppeld aan <strong>gastvrij</strong>heidkenmerk<br />

Drukte<br />

Weinig tijd<br />

Stress<br />

Problemen thuis<br />

Problemen op de<br />

werkvloer<br />

Zeer<br />

onherkenbaar<br />

Figuur 32 Punten gekoppeld per gegeven antwoord<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

Gespannenheid<br />

Gespannenheid<br />

Gespannenheid<br />

Gespannenheid<br />

Gespannenheid<br />

Onherkenbaar Neutraal Herkenbaar Zeer<br />

4<br />

4<br />

4<br />

4<br />

4<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

herkenbaar<br />

Vraag 4. Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met de onderstaande stellingen?<br />

Ik beschouw de gast als een vriend<br />

Ik kan me vinden in het gezegde, de klant is koning<br />

Ik behandel de gast als een familielid<br />

Ik probeer van het contact met mijn gast een kortdurende<br />

en warme relatie te maken.<br />

Ik kan leren van mijn gasten.<br />

Figuur 33 Stelling gekoppeld aan <strong>gastvrij</strong>heidkenmerk<br />

Ik beschouw de gast als een vriend<br />

Ik kan me vinden in het gezegde, de klant is koning<br />

Ik behandel de gast als een familielid<br />

Ik probeer van het contact met mijn gast een<br />

kortdurende en warme relatie te maken.<br />

Ik kan leren van mijn gasten.<br />

Figuur 34 Punten gekoppeld per gegeven antwoord<br />

Sterk mee<br />

oneens<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

Emotionele betrokkenheid<br />

Emotionele betrokkenheid<br />

Emotionele betrokkenheid<br />

Emotionele betrokkenheid<br />

Open staan voor vernieuwing<br />

Mee<br />

oneens<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

Neutraal Mee<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

eens<br />

4<br />

4<br />

4<br />

4<br />

4<br />

Sterk mee<br />

eens<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

98


Vraag 5. Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met de onderstaande stellingen?<br />

-Ik doe altijd mijn beste om vrolijk over te komen op gasten.<br />

-Spontaan reageren op gasten vind ik belangrijk.<br />

-In het bijzijn van gasten voel ik me op mijn gemak.<br />

-Ik kan rustig blijven in stressvolle situaties.<br />

-Ik heb voldoende tijd voor mijn gasten.<br />

-Wanneer het druk is vraag ik mijn gasten op een later tijdstip terug te<br />

komen.<br />

-Ik behandel iedere gast op dezelfde manier<br />

-Ik benader gasten op mijn eigen persoonlijke manier die het beste bij<br />

mijzelf past.<br />

-Ik kan gasten volledig informeren over de recreatieve mogelijkheden in het<br />

<strong>Vechtdal</strong>.<br />

-Ik voel me zeker als ik vragen krijg over bijzondere plekjes in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

-Ik kan enthousiast vertellen over de recreatieve mogelijkheden in het<br />

<strong>Vechtdal</strong>.<br />

-Ik neem zelf het initiatief om gasten te informeren over het <strong>Vechtdal</strong>, ook<br />

als daar niet om gevraagd wordt.<br />

-Tijdens het verblijf van mijn gasten is er sprake van een kortdurende en<br />

warme relatie met de gast.<br />

-Tijdens het verblijf laat ik mijn gasten onthaasten en tot rust komen.<br />

-Ik kan er toe bijdragen dat het verblijf in het <strong>Vechtdal</strong> meer bijzonder<br />

wordt voor de gast.<br />

-Ik weet wat gasten in het <strong>Vechtdal</strong> verwachten van hun verblijf.<br />

-Ik speel in op de wensen en behoeften van mijn gasten.<br />

-Ik zie mijzelf als ambassadeur van het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

-Van mijn collega‟s leer ik hoe ik mijn <strong>gastvrij</strong>heid kan verbeteren.<br />

Figuur 35 Stelling gekoppeld aan <strong>gastvrij</strong>heidkenmerk<br />

-Ik doe altijd mijn beste om vrolijk over te komen op<br />

gasten.<br />

-Spontaan reageren op gasten vind ik belangrijk.<br />

-In het bijzijn van gasten voel ik me op mijn gemak.<br />

-Ik kan rustig blijven in stressvolle situaties.<br />

-Ik heb voldoende tijd voor mijn gasten.<br />

-Wanneer het druk is vraag ik mijn gasten op een<br />

later tijdstip terug te komen.<br />

-Ik behandel iedere gast op dezelfde manier<br />

-Ik benader gasten op mijn eigen persoonlijke<br />

manier die het beste bij mijzelf past.<br />

-Ik kan gasten volledig informeren over de<br />

recreatieve mogelijkheden in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

-Ik voel me zeker als ik vragen krijg over bijzondere<br />

plekjes in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

-Ik kan enthousiast vertellen over de recreatieve<br />

mogelijkheden in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

-Ik neem zelf het initiatief om gasten te informeren<br />

Sterk mee<br />

oneens<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

5<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

Mee<br />

oneens<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

4<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

Vriendelijkheid<br />

Vriendelijkheid<br />

Sociale zelfverzekerdheid<br />

Gespannenheid<br />

Sociale zelfverzekerdheid<br />

Gespannenheid<br />

Open staan voor vernieuwing<br />

Dominantie<br />

Sociale zelfverzekerdheid<br />

Sociale zelfverzekerdheid<br />

Vriendelijkheid<br />

Dominantie<br />

Emotionele betrokkenheid<br />

Sociale zelfverzekerdheid<br />

Sociale zelfverzekerdheid<br />

Waakzaamheid<br />

Waakzaamheid<br />

Sociale zelfverzekerdheid<br />

Open staan voor vernieuwing<br />

Neutraal Mee<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

eens<br />

4<br />

4<br />

4<br />

4<br />

4<br />

2<br />

4<br />

4<br />

4<br />

4<br />

4<br />

4<br />

Sterk mee<br />

eens<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

1<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

99


over het <strong>Vechtdal</strong>, ook als daar niet om gevraagd<br />

wordt.<br />

-Tijdens het verblijf van mijn gasten is er sprake van<br />

een kortdurende en warme relatie met de gast.<br />

-Tijdens het verblijf laat ik mijn gasten onthaasten en<br />

tot rust komen.<br />

-Ik kan er toe bijdragen dat het verblijf in het<br />

<strong>Vechtdal</strong> meer bijzonder wordt voor de gast.<br />

-Ik weet wat gasten in het <strong>Vechtdal</strong> verwachten van<br />

hun verblijf.<br />

-Ik speel in op de wensen en behoeften van mijn<br />

gasten.<br />

-Ik zie mijzelf als ambassadeur van het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

-Van mijn collega‟s leer ik hoe ik mijn <strong>gastvrij</strong>heid<br />

kan verbeteren.<br />

Figuur 36 Punten gekoppeld per gegeven antwoord<br />

Vraag 6. Bent u bekend met de profilering „Alle Tijd‟, opgezet door <strong>Vechtdal</strong> Marketing?<br />

Deze vraag is gesteld, omdat het belangrijk is dat alle toeristische en recreatieve ondernemers die lid<br />

zijn van <strong>Vechtdal</strong> Marketing bekend zijn met de profilering. <strong>Vechtdal</strong> Marketing wil niet dat alleen zij,<br />

maar ook de ondernemers, personeel, inwoners de profilering alle tijd uitstralen in hun <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

Doormiddel van deze vraag wordt duidelijk of de profilering al in voldoende mate is overgekomen.<br />

Deze vraag wordt tevens in een kruistabel gezet ten opzichte van functie. Hieruit moet blijken of niet<br />

alleen de ondernemer bekend is met de profilering, maar ook de onderstaande medewerkers.<br />

Vraag 7. Denkt u dat de <strong>gastvrij</strong>heid van de regio <strong>Vechtdal</strong> nog verder verbeterd kan worden?<br />

Met deze vraag moet duidelijk worden of de respondent in zijn algemeenheid denkt dat de<br />

<strong>gastvrij</strong>heid nog verder verbeterd kan worden in de regio <strong>Vechtdal</strong> of dat het gewoon zo moet blijven<br />

als het is. Deze vraag wordt afgezet ten opzichte van de resultaten uit de vragen 3, 4 en 5.<br />

Vraag 8. Op welke manier denkt u dat de <strong>gastvrij</strong>heid in de regio <strong>Vechtdal</strong> verder kan worden<br />

verbeterd?<br />

Wanneer op vraag 7 „ja‟ is geantwoord, is het natuurlijk ook belangrijk om te weten hoe zij dan<br />

denken dat de <strong>gastvrij</strong>heid nog verder versterkt kan worden in het <strong>Vechtdal</strong>. Met deze vraag kan aan<br />

<strong>Vechtdal</strong> Marketing handreikingen worden gedaan waar <strong>Vechtdal</strong> Marketing wat mee zou kunnen<br />

gaan doen naar de ondernemers toe in de regio. Deze vraagt wijst tevens uit wat de meest geschikte<br />

manier hiervoor is en welke manier de ondernemers niet zien zitten. Ook is er een anders namelijk<br />

opgenomen, voor het geven van vrije ideeën. De antwoorden op deze vraag zijn opgesteld uit de<br />

resultaten van de best practices Amsterdam en Haarlem.<br />

Vraag 9. Op welke manier denkt u dat uzelf een bijdrage zou kunnen leveren aan een meer <strong>gastvrij</strong><br />

<strong>Vechtdal</strong>?<br />

Deze vraag wordt gesteld om naar voren te krijgen of respondenten ook zelf na willen denken en<br />

voor hun zelf duidelijk willen maken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een meer <strong>gastvrij</strong><br />

<strong>Vechtdal</strong>. Deze vraag maakt tevens het bewustzijn van <strong>gastvrij</strong>heid voor de regio duidelijk.<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

4<br />

4<br />

4<br />

4<br />

4<br />

4<br />

4<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

100


Figuur 37 Schematische weergave vragenlijst<br />

101


Bijlage 7 Vragenlijst face to face<br />

Hoe <strong>gastvrij</strong> bent u voor het <strong>Vechtdal</strong>?<br />

Deze vragenlijst is bedoeld om de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid voor de regio <strong>Vechtdal</strong> vast te kunnen stellen<br />

onder de medewerkers van toeristische en recreatieve ondernemingen die in contact staan met de bezoekers van<br />

de regio.<br />

Algemeen<br />

Vraag Antwoord<br />

Naam organisatie<br />

Wat is uw geslacht? □ Man<br />

□ Vrouw<br />

Wat is uw leeftijd? ……………jaar<br />

Wat is uw functie binnen het bedrijf? □ Baliemedewerker / receptionist(e)<br />

Hoeveel jaar bent u hier al werkzaam in uw<br />

huidige functie?<br />

□ Bediening<br />

□ Gids<br />

□ Anders, namelijk ………………………………………………<br />

……………jaar<br />

Wat is uw hoogst genoten opleiding? □ Voortgezet onderwijs of vergelijkbaar<br />

Was het thema <strong>gastvrij</strong>heid een onderdeel van<br />

uw opleiding of gevolgde training?<br />

□ Middelbaar onderwijs of vergelijkbaar<br />

□ Hoger onderwijs of vergelijkbaar<br />

□ Universitair onderwijs of vergelijkbaar<br />

□ Nee<br />

□ Ja, naam opleiding / training ………………………………<br />

…………………………………………………………………………<br />

1. Wat mag een gast die het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk geval niet missen? (meerdere antwoorden<br />

mogelijk).<br />

□ Attractiepark Slagharen □ Fietsen of wandelen langs de Vecht<br />

□ Kasteel Rechteren in Dalfsen □ <strong>Vechtdal</strong> streekproducten<br />

□ Tocht over de Overijsselse Vecht □ De bloeiende Vechtanjer<br />

□ Winkelen in Hardenberg □ Lunchen in de historische stadskern Gramsbergen<br />

□ Bijkomen op een bankje langs de Vecht □ Bezoek aan Streekmuseum de Kalkovens<br />

□ Evenement de Ommer Vechtdagen □ Anders, namelijk………………………………………………<br />

2. Wat beveelt u de gast aan binnen de regio <strong>Vechtdal</strong>, als deze vraagt naar de volgende mogelijkheden in het<br />

<strong>Vechtdal</strong>?<br />

Overnachten: ……………………………………………………………………………………………………………<br />

Eten/drinken: ……………………………………………………………………………………………………………<br />

Activiteiten: ……………………………………………………………………………………………………………<br />

102


Stellingen<br />

Hieronder volgen een aantal vragen waarbij u in uw werkzaamheden <strong>gastvrij</strong> kan zijn voor de regio <strong>Vechtdal</strong>. De onderstaande tabellen kunt u invullen door in<br />

het hokje van uw keuze een kruisje te zetten.<br />

3. Herkent u zich in de onderstaande stellingen die de mate waarin u <strong>gastvrij</strong> kunt zijn voor de<br />

regio negatief beïnvloeden?<br />

Drukte<br />

Weinig tijd<br />

Stress<br />

Problemen thuis<br />

Problemen op de werkvloer<br />

Zeer onherkenbaar Onherkenbaar Neutraal Herkenbaar Zeer herkenbaar<br />

4. Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met de onderstaande stellingen?<br />

Ik beschouw de gast als een vriend.<br />

Ik kan me vinden in het gezegde, de klant is koning.<br />

Ik behandel de gast als een familielid.<br />

Ik probeer van het contact met mijn gast een kortdurende en warme relatie te<br />

maken.<br />

Ik kan leren van mijn gasten.<br />

Sterk mee<br />

oneens<br />

Mee oneens Neutraal Mee eens Sterk mee<br />

103<br />

eens


5. Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met de onderstaande stellingen?<br />

Ik doe altijd mijn best om vrolijk over te komen op gasten.<br />

Spontaan reageren op gasten vind ik belangrijk.<br />

In het bijzijn van gasten voel ik me op mijn gemak.<br />

Ik kan rustig blijven in stressvolle situaties.<br />

Ik heb voldoende tijd voor mijn gasten.<br />

Wanneer het druk is vraag ik mijn gasten op een later tijdstip terug te komen.<br />

Ik behandel iedere gast op dezelfde manier.<br />

Ik benader gasten op mijn eigen persoonlijke manier die het beste bij mij zelf<br />

past.<br />

Ik kan gasten volledig informeren over de recreatieve mogelijkheden in het<br />

<strong>Vechtdal</strong>.<br />

Ik voel me zeker als ik vragen krijg over bijzondere plekjes in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Ik kan enthousiast vertellen over de recreatieve mogelijkheden in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Ik neem zelf het initiatief om gasten te informeren over het <strong>Vechtdal</strong>, ook als<br />

daar niet om gevraagd wordt.<br />

Tijdens het verblijf van mijn gasten is er sprake van een kortdurende en warme<br />

relatie met de gast.<br />

Tijdens het verblijf laat ik mijn gasten onthaasten en tot rust komen.<br />

Ik kan er toe bijdragen dat het verblijf in het <strong>Vechtdal</strong> meer bijzonder wordt<br />

voor de gast.<br />

Ik weet wat gasten in het <strong>Vechtdal</strong> verwachten van hun verblijf.<br />

Ik speel in op de wensen en behoeften van mijn gasten.<br />

Ik zie mijzelf als ambassadeur van het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Van mijn collega‟s leer ik hoe ik mijn <strong>gastvrij</strong>heid kan verbeteren.<br />

Sterk mee<br />

oneens<br />

Mee oneens Neutraal Mee eens Sterk mee<br />

eens<br />

104


6. Bent u bekend met de profilering „Alle Tijd‟, opgezet door <strong>Vechtdal</strong> Marketing?<br />

□ Ja<br />

□ Nee<br />

7. Denkt u dat de <strong>gastvrij</strong>heid van de regio <strong>Vechtdal</strong> nog verder verbeterd kan worden?<br />

□ Ja<br />

□ Nee (einde vragenlijst)<br />

8. Op welke manier denkt u dat de <strong>gastvrij</strong>heid van de regio <strong>Vechtdal</strong> verder kan worden verbeterd?<br />

(meerdere antwoorden mogelijk).<br />

□ Geven van <strong>gastvrij</strong>heidtrainingen □ Digitale nieuwsbrief met tips en regio informatie<br />

□ Bijeenkomsten ondernemers □ Maandelijkse <strong>gastvrij</strong>heidstest<br />

□ Opzetten van <strong>gastvrij</strong>heidregels □ Anders, namelijk<br />

………………………………………………<br />

9. Op welke manier denkt u dat uzelf een bijdrage zou kunnen leveren aan een meer <strong>gastvrij</strong> <strong>Vechtdal</strong>?<br />

……………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

Bedankt voor uw Tijd!<br />

105


Bijlage 8 Extra vragen Parantion<br />

In de digitale vragenlijst zijn de volgende twee extra vragen opgenomen:<br />

o Vindt u dat de profilering “<strong>Vechtdal</strong> Overijssel, Alle Tijd‟ aansluit bij de<br />

<strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong>?<br />

o Zou er meer aandacht besteedt moeten worden aan het verbeteren van de<br />

<strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong>?<br />

106


Bijlage 9 Vragen telefonisch interview Benchmark<br />

Voor mijn studie toerisme en recreatie aan het Saxion te Deventer ben ik bezig met een<br />

afstudeeronderzoek naar <strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong>. Als onderdeel van het onderzoek,<br />

benader ik andere regio‟s, sectoren en experts om te achterhalen hoe er om wordt gegaan<br />

met <strong>gastvrij</strong>heid. Mag ik u hierover kort een paar vragen stellen?<br />

1. Beschikt de regio/sector over een project of activiteiten speciaal gericht op <strong>gastvrij</strong>heid (of<br />

is <strong>gastvrij</strong>heid een onderdeel van een ander project)?<br />

2. Wat doet u als regio/sector voor ondernemers in het gebied zodat zij hun <strong>gastvrij</strong>heid<br />

kunnen verbeteren?<br />

3. Hoe gaan de ondernemers om met het project of de activiteiten die gericht zijn op<br />

<strong>gastvrij</strong>heid?<br />

4. Zijn de ondernemers zich voldoende bewust van het belang van <strong>gastvrij</strong>heid of kunnen<br />

jullie de ondernemers hiervan bewust maken? (waarom wel/niet?)<br />

5. Regionale <strong>gastvrij</strong>heid, kan dit gezien worden als een speerpunt voor de regio/sector<br />

waarmee het verschil gemaakt kan worden ten opzichte van andere regio‟s/sectoren?<br />

(waarom wel/niet?)<br />

107


Bijlage 10 Samenvatting reacties experts<br />

Beste <strong>Lieke</strong>,<br />

ik weet niet of ik je veel verder kan helpen, maar ik zal proberen je vragen te<br />

beantwoorden.<br />

Ik ben inderdaad bezig met '<strong>gastvrij</strong>heid', al is het wel in een andere sector, namelijk de<br />

gezondheidszorg. Wat betreft <strong>gastvrij</strong>heid, daar is niet zoveel aan gedaan als aan<br />

klanttevredenheid, waarbij de houding van de medewerker die de klant bedient en de<br />

wijze waarop de dienst verleend wordt in beide concepten voorkomt.<br />

Een van de modellen die in dienstverlening gebruikt worden is het SERVQUAL model, om<br />

klanttevredenheid te meten, een ander is SERVICESCAPE (Bittner).<br />

Veel gebruikte onderzoeksmethode om de mening van de gast te meten is de schriftelijke<br />

vragenlijst. Een andere manier is het mondeling interview, of een groepsinterview.<br />

Wil je je vooral concentreren op de medewerker, dan zou je ook kunnen observeren.<br />

Ik heb helaas geen voorbeeldrapporten voor je. Als ik zelf zoiets nodig zou hebben, zou<br />

ik in scholar.google.com of in sciencedirect naar onderzoeksrapporten zoeken die iets<br />

dergelijks gemeten hebben.<br />

Ik neem aan dat je al aan Michiel Flooren en/of Bas Jansen gevraagd hebt of er<br />

afstudeerrapporten beschikbaar zijn op dit gebied?<br />

Als je naar andere sectoren wilt kijken: hotellerie misschien? De zorg is wel heel erg met<br />

<strong>gastvrij</strong>heid bezig, maar ik vraag me af of je daar wat aan hebt.<br />

Ik wens je veel succes met je afstudeeropdracht,<br />

Brenda Groen<br />

Beste mevrouw <strong>Klieverik</strong>,<br />

Ik kan weinig voor u betekenen; heb het druk met werk.<br />

In 2007 is er een Nationaal Gastvrijheidsonderzoek geweest en daar kwam een top 10 ergernissenlijst<br />

van gasten uit.<br />

Nr 1: slechte omgangsvormen horecapersoneel<br />

Nr 2: weinig interesse, passie en toewijding personeel<br />

Nr 3: weinig aandacht personeel<br />

Nr 4: lang wachten<br />

Nr 5: personeel niet snel genoeg met uitvoeren bestelling<br />

Nr 6: locatie vies en niet opgeruimd<br />

Nr 7: onvriendelijk personeel<br />

Nr 8: aankleding en ambiance locatie slecht<br />

Nr 9: producten niet vers<br />

Nr 10: andere gasten<br />

Verder besteed de stad Amsterdam veel aandacht aan <strong>gastvrij</strong>heid en hebben ze de campagne<br />

Welcome Amsterdam ontwikkeld.<br />

Hiervan zal ik nog wat info per e-mail stutren.<br />

Veel succes!<br />

Vriendelijke groet van Magda Berman<br />

108


CONSULAAT VOOR GASTVRIJHEIDMANAGEMENT<br />

The Circle of Hospitality ®<br />

Geachte mevrouw Klieverink, beste <strong>Lieke</strong>,<br />

Ik zal proberen antwoord te geven op je breed en veel omvattend gesteld vraag.<br />

Het gemakkelijkste is mij even te bellen voor wat toelichtingen en adviezen.<br />

Ik houd mij niet direct bezich met kwantitatieve <strong>gastvrij</strong>heidsmetingen, dat wordt meer gedaan door<br />

mystery vistis en mystery customer adviesbureaus etc.<br />

Ik help ondernemingen in het organiseren en managen van <strong>gastvrij</strong>heidprocessen binnen de eigen<br />

organisatie.<br />

Bijgaand tref je wat documentatie aan die je mogelijk kan helpen.<br />

Wat jouw vraag betreft ligt het accent op een gebied als toeristisch gebied (zie onderzoek<br />

<strong>gastvrij</strong>estad van NL)<br />

Hoor graag je reactie GSM 06 51355141<br />

Hoogachtend en met vriendelijke groet,<br />

A.T.M. (Fons) Bitter | Consul in Gastvrije zaken<br />

CONSULAAT VOOR GASTVRIJHEIDMANAGEMENT<br />

- Consulate for Hospitality Management -<br />

Oosterschans 21 | 2352 DG Leiderdorp NL<br />

GSM/Cell phone +31 (0)6 513 55 141 | office T.+031 (0)71 589 85 12<br />

E-mail: fonsbitter@consulate.nl | www.consulate.nl Linkedin: http://nl.linkedin.com/in/fonsbitter [<br />

Edit ]<br />

Lebbis over <strong>gastvrij</strong>heid:<br />

Geweldig fragment dat illustreert hoe <strong>gastvrij</strong>heid geboden en beleefd zou moeten en kunnen worden.<br />

http://www.horecainnovatie.nl/Pages/Lebbis_over_<strong>gastvrij</strong>heid.aspx<br />

Inspirerend en treffend verteld waarbij een warm gekoesterde wens naar echte en oprechte <strong>gastvrij</strong>heid tastbaar is.<br />

Gastvrijheid zal niet misstaan in elke dienstverlenende organisatie. Maar hoe organiseer je deze beleving en emotie?<br />

Consulaat voor <strong>gastvrij</strong>heidmanagement helpt organisaties met het organiseren van boeiende <strong>gastvrij</strong>heid,<br />

waar veel, héél véél geld mee te verdienen is..<br />

Hallo <strong>Lieke</strong>,<br />

In je mail heb ik alvast antwoord gegeven.<br />

Wanneer je meer van mij wil weten kunnen we eventueel altijd even samen een kopje koffie drinken.<br />

Succes ermee!<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Jeannine Sok<br />

SOK organisatie & communicatie<br />

Ubbergseweg 138<br />

6522 KL Nijmegen<br />

Mobiel: 06 149 10 743<br />

E-mail: info@sokorganiseert.nl<br />

Website: www.sokorganiseert.nl<br />

109


Geachte mevrouw Sok,<br />

Op dit moment zit ik in de afstudeerfase van de opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs<br />

op het Saxion te Deventer. Mijn afstudeeropdracht betreft gebiedsontwikkeling in het <strong>Vechtdal</strong>. Een<br />

onderdeel van deze opdracht is om de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid onder medewerkers van<br />

toeristische en recreatieve ondernemingen in het <strong>Vechtdal</strong> in kaart te brengen zodat de <strong>gastvrij</strong>heid<br />

verder versterkt kan worden, wat uiteindelijk bij moet gaan dragen aan de regionale <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

Hiervoor heb ik de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken in beeld gebracht tijdens mijn literatuuronderzoek. Nu<br />

kom ik op het punt dat ik hiervoor een meetmethodiek nodig heb om zo de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken<br />

onder de medewerkers te meten. Ik hoop dat u voor mij tips, suggesties of misschien wel een goed<br />

voorbeeld rapport heeft, zodat ik verder kan met mijn onderzoek.<br />

Tempoteam heeft een onderzoek gedaan naar <strong>gastvrij</strong>heid, maar ik denk dat je dat wel weet.<br />

Je kunt ook het kenniscentrum van de horeca bezoeken. Er zijn verschillende bureaus die<br />

gespecialiceerd zijn in Mystery Visits bjvoorbeeld www.qualitybuilding.nl<br />

(even “googlen” zou ik zeggen).<br />

Ook wil ik te weten komen op welke manier er in andere gebieden/sectoren wordt gewerkt<br />

aan het versterken van (regionale) <strong>gastvrij</strong>heid. Kunt u mij gebieden/sectoren aanbevelen die<br />

als best practices dienen, zodat ik deze mee kan nemen in mijn onderzoek.<br />

Ja in de grafische sector vind ik een prachtig voorbeeld Drukkerij Wedding in Hardewijk. Carin<br />

Wormberger is directeur van dit bedrijf. Zij voert een bijzonder <strong>gastvrij</strong> personeelsbeleid.<br />

Door het verrichten van literatuurstudie ben ik uw naam tegen gekomen als expert op het<br />

gebied van <strong>gastvrij</strong>heid, vandaar dat ik u deze e-mail stuur.<br />

In afwachting van uw reactie verblijf ik.<br />

Met vriendelijke groeten,<br />

<strong>Lieke</strong> <strong>Klieverik</strong><br />

110


Bijlage 11 Excelbestand lijst toeristische en recreatieve ondernemers<br />

Bedrijfsnaam Vestiging Gemeente Categorie Type<br />

Hiawatha actief dalfsen Dalfsen Dagrecreatie outdoor<br />

Boskamp dalfsen Dalfsen Horeca partycentra<br />

forellen viserij de Markshoek dalfsen Dalfsen Dagrecreatie outdoor<br />

Midgetgolfbaan Madrid dalfsen Dalfsen Dagrecreatie outdoor<br />

De Westermolen dalfsen Dalfsen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Kontrast sport & wellness dalfsen Dalfsen Dagrecreatie welness<br />

st. Greenbikes dalfsen Dalfsen Dagrecreatie outdoor<br />

blijdatikzilverklei.nl oudleusen Dalfsen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

t Belsenspan dalfsen Dalfsen Dagrecreatie huifkar<br />

Speelkinderboerderij oudleusen Dalfsen Dagrecreatie kids<br />

galerie en wijnbar Korpershoek nieuwleusen Dalfsen Horeca<br />

bakkerij en lunchroom van der most dalfsen Dalfsen Horeca<br />

theetuin 'de stokte' dalfsen Dalfsen Horeca<br />

grand cafe het oude station dalfsen Dalfsen Horeca<br />

Brasserie 't Hof Dalfsen Dalfsen Horeca<br />

Grandcafe 1231 Dalfsen Dalfsen Horeca<br />

De Witte Gans dalfsen Dalfsen Horeca<br />

de VII Deugden dalfsen Dalfsen Horeca<br />

het Roode Hert dalfsen Dalfsen Horeca<br />

Auberge 't Asje Dalfsen Dalfsen Horeca<br />

De Viersprong Dalfsen Dalfsen Horeca<br />

Kappers Hoonhorst Dalfsen Horeca<br />

Gerner dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie bungalow<br />

Goltstein dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning<br />

Erve 't Vossenhuijs dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie bungalow<br />

111


Het Tuinhuis dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Lommerloo dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning<br />

De Zwaluwhof dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

Boerhoes dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

Buitenplaats 't Vossendal dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

De Blauwe Kamer dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Op de Hilde oudleusen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Eikenhof dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Landgoed Hessum dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Korpershoek nieuwleusen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

de Route 19 nieuwleusen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Klooster van Dalfsen dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

de Vistrap dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

de Boer'n Ooms nieuwleusen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

de Maiskolf dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

het Ruitenveen nieuwleusen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

de Bosvreugd oudleusen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

de Kemminckhorst dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

de Stuwe oudleusen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Spokke Riete dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

Tolhuis dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Starnbosch dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Madrid dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Mooirivier Hotels dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Hotel<br />

Hof van Dalfsen dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Hotel<br />

Haarmann dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Pension<br />

Tuinhuis 't Hofje dalfsen Dalfsen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

t Witte Peerd Dalfsen Dalfsen Horeca<br />

Ni Hao Dalfsen Dalfsen Horeca<br />

112


Het Boskamp Dalfsen Dalfsen Horeca partycentra<br />

Wing Wah Dalfsen Dalfsen Horeca<br />

Atelier de Caeterstee Dalfsen Dalfsen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Arte Novanta Dalfsen Dalfsen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Manege en partycentrum Kleine Oever Balkbrug Hardenberg Dagrecreatie outdoor<br />

Total Outdoor Events Rheeze<br />

Hardenberg, Ommen,<br />

Hardenberg Dagrecreatie outdoor<br />

Total Outdoor Events<br />

Rouveen Hardenberg Dagrecreatie outdoor<br />

Attractiepark Slagharen Slagharen Hardenberg Dagrecreatie Attractie<br />

Bierbrouwerij Mommeriete gramsbergen Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

His.ver. Avereest Streekmuseum de Kalkovens Dedemsvaart Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Het Oale Meesterhuus Slagharen Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Theater de Voorveghter Hardenberg Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Atelier Marie Louise Minke Balkbrug Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Galerie Deuringshoeve Keramiekatelier L. Gerber gramsbergen Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Museumboerderij 'De Hof' Bergentheim Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Historisch cultureel info centrum <strong>Vechtdal</strong> gramsbergen Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Wijngoed de Reestlandhoeve Balkbrug Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Dijkman klompenatelier Luttenberg Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

De Anermolen Ane Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Wild west show groep 'never say die' Rheezerveen Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Molen de Star Balkbrug Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Museum Oudheidkamer Hardenberg Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

De Oelemölle Hardenberg Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Kaarsenatelier 't Gilde Hardenberg Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

t Schepertje Hoogenweg Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Wandelen met gids Dedemsvaart Hardenberg Dagrecreatie<br />

St. de Kruidenhoeve Balkbrug Hardenberg Dagrecreatie<br />

Ijshoeve bosman Krim Hardenberg Dagrecreatie<br />

113


De Bloemenboerderij Diffelen Hardenberg Dagrecreatie<br />

Tuinen Mien Ruijs Dedemsvaart Hardenberg Dagrecreatie<br />

Scharreltuinen fam Mink Ane Hardenberg Dagrecreatie<br />

Keramiekatelier Joke Dekker Dedemsvaart Hardenberg Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Aspergerboerderij het Nijenhuis Diffelen Hardenberg Dagrecreatie<br />

Aanspanning het Reestdal Dedemsvaart Hardenberg Dagrecreatie<br />

Boerengolf fam. Veurink Rheeze Hardenberg Dagrecreatie<br />

Profarm Paling Lidy en Geert Wolbers Loozen Hardenberg Dagrecreatie<br />

De Koppel Hardenberg Hardenberg Dagrecreatie kids<br />

Kinderboerderij Dekibo Dedemsvaart Hardenberg Dagrecreatie kids<br />

Cobus Speelkasteel Rheeze Hardenberg Dagrecreatie kids<br />

Grandcafe C&C Dedemsvaart Hardenberg horeca<br />

t Klepperhuus Hardenberg Hardenberg horeca<br />

Brasserie de Corner Dedemsvaart Hardenberg horeca<br />

De Uitdaging Bruchterveld Hardenberg horeca<br />

Het Heemse Hardenberg Hardenberg horeca<br />

Paddy’s Pup Balkbrug Hardenberg horeca<br />

De Gloepe Rheeze Hardenberg horeca<br />

Bokkenpruik Hardenberg Hardenberg horeca<br />

Haverkort Slagharen Hardenberg horeca<br />

Kiewiet Dedemsvaart Hardenberg horeca<br />

Docks Hardenberg Hardenberg horeca<br />

CR d'Oale Delle Ane Hardenberg horeca<br />

Eetcafe Marktzicht Hardenberg Hardenberg horeca<br />

Podium Hardenberg Hardenberg horeca discotheek<br />

Takens Balkbrug Hardenberg horeca discotheek<br />

Vechtvallei Diffelen Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

BB de Vlinder Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Hof van Lutten Lutten Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

114


Huize Marienberg marienberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

BB onder kersenboom Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

BB moe's hoeve Slagharen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Centrum de Cirkel Brucht Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

BB de Hazenstal Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

De hofzangershoeve Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Schottinkslag Bergentheim Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Madame Lescaut Lutten Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

t Luggers Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Pension Aldien Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Pension<br />

De Eekhorst Balkbrug Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Christien bb Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Grenszicht Radewijk Hardenberg Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

De Boergondier Krim Hardenberg Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

Allemanshoeve Sibculo Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Esrand Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

SVR camping Veurink Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

Camping si-es-an Balkbrug Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Camping Langs de Dedemsvaart Dedemsvaart Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Camping de Zandstuve Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Sprookjescamping de Vechtstreek Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Camping de Oldemeijer Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Bospaviljoen de Rheezerbelten Balkbrug Hardenberg Verblijfsaccommodatie bospaviljoen<br />

SVR minicamping Schottink Oud-Bergentheim Hardenberg Verblijfsaccommodatie minicamping<br />

Camping Rheezerwolf Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Camping klashorst Diffelen Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Jungle avonturen camping Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Camping de Kleine Belties Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Minicamping Rheezerend Dedemsvaart Hardenberg Verblijfsaccommodatie minicamping<br />

115


Camping Eshuis Diffelen Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Camping Oallegarste Marienberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Camping Stoetenslagh Rheezerveen Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Minicamping de Kleine Weide Anerveen Hardenberg Verblijfsaccommodatie minicamping<br />

Camping de Klimberg Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

SVR de Kleve Diffelen Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Camping 't Veld Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Villapark de Vlegge Sibculo Hardenberg Verblijfsaccommodatie villapark<br />

t Rheezer resort Rheeze Hardenberg Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning<br />

Vakantiewoningen Gramsbergen gramsbergen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning<br />

Vakantiehoeve Koezicht Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning<br />

t Hooge Holt gramsbergen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

Groepsacco de Bonte koe Diffelen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

Groepsacco de Zwieseborg Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

Hotel Beekzicht Brucht Hardenberg Verblijfsaccommodatie hotel<br />

Roskamp Loozen Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Bruinsma gramsbergen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Natuurkampeerterrein Kampanskuiltjes Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Vakantiepark Rheezerwold Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie vakantiepark<br />

De vechtkamp Holtheme Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Den Velde Den Velde/Gramsbergen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Palingbedrijf Boerderijcamping de Ezelhof Loozen Hardenberg Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

t Loozerveld Loozen/Gramsbergen Hardenberg Verblijfsaccommodatie minicamping<br />

Scheffershoeve Ane Hardenberg Verblijfsaccommodatie camping<br />

Hotellerie de Rheezerbelten Hardenberg Hardenberg Verblijfsaccommodatie hotel<br />

J.P. Kamermans Rheezerveen Hardenberg Verblijfsaccommodatie bungalow<br />

Vakantieboerderij 't Einde Radewijk Hardenberg Verblijfsaccommodatie vakantieboerderij<br />

The Old inn Hardenberg Hardenberg horeca Café-bar<br />

Koffiepot Hardenberg Hardenberg horeca Lunchroom<br />

116


ecrateam Recreatiewerk ommen Ommen Dagrecreatie outdoor<br />

<strong>Vechtdal</strong> Ballonvaart ommen Ommen Dagrecreatie outdoor<br />

Airemotion arrien Ommen Dagrecreatie outdoor<br />

Roke’s erf ommen Ommen Dagrecreatie outdoor<br />

Aeroclub Salland lemelerveld Ommen Dagrecreatie outdoor<br />

Rederij Peters ommen Ommen Dagrecreatie outdoor<br />

Kanocentrum Outdoor Actie ommen Ommen Dagrecreatie outdoor<br />

<strong>Vechtdal</strong> Adventure ommen Ommen Dagrecreatie outdoor<br />

Columbus buitenport ommen Ommen Dagrecreatie outdoor<br />

Survivalpark/ kanocentrum ommen Ommen Dagrecreatie outdoor<br />

Korenmolen 'De Lelie' ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Streekmuseum Ommen ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Vilserse Molen vilsteren Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Atelier Witharen witharen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Landgoedcentrum vilsteren Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Carrousel ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Kunst onder de Wieken ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

<strong>Vechtdal</strong> Hoeve arrien Ommen Dagrecreatie<br />

Nationaal Tinnen Figuren Museum ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

de Archemerberg Galery Aly Schutte ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Molen Konijnenbelt ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Besthmener Molen ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

europa ayurveda centrum witharen Ommen Dagrecreatie wellness<br />

wijgaard 'De Varsenerhof' ommen Ommen Dagrecreatie<br />

Zorgboerderij 't Zandeinde lemele Ommen Dagrecreatie<br />

biologisch melkveebedrijf en ijsboerderij de<br />

Meulenhorst ommen Ommen Dagrecreatie<br />

de Kaardebol ommen Ommen Dagrecreatie<br />

Iron art ommen Ommen Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

117


wijngaard 'De Ziel' ommen Ommen Dagrecreatie<br />

boerengolfboerderij 'De Wolf' ommen Ommen Dagrecreatie<br />

Manege Laarbrug ommen Ommen Dagrecreatie<br />

Educatief Centrum Vecht en Regge ommen Ommen Dagrecreatie<br />

Kaasboerderij en Schilderijenhuis Heileuver Dalmsholte Ommen Dagrecreatie<br />

Stadsboerderij de Mars arrien, ommen Ommen Dagrecreatie kids<br />

Magisch theater Ommen Ommen Dagrecreatie kids<br />

Flater ommen Ommen horeca<br />

Spoor 7' Stationsrestauratie ommen Ommen horeca<br />

de Lemelerberg lemele Ommen horeca<br />

Tante Pos ommen Ommen horeca<br />

Gonzales vilsteren Ommen horeca<br />

de Driesprong Lemele Ommen horeca<br />

Jipp ommen Ommen horeca<br />

CR Nieuwe brug ommen Ommen horeca<br />

bistro 'olde stadhuus' ommen Ommen horeca<br />

Hongerige Wolf ommen Ommen horeca<br />

Wilzang ommen Ommen horeca<br />

Bootsman ommen Ommen horeca<br />

Hong Kong ommen Ommen horeca<br />

China Tuin ommen Ommen horeca<br />

Ekkelenkamp ommen Ommen horeca<br />

Reimink lemelerveld Ommen horeca<br />

Content Themafeesten beerzerveld Ommen horeca partycentra<br />

Lindenberg Ommen Ommen horeca partycentra<br />

zaal dijk lemele Ommen horeca discotheek<br />

Erve Hesselink ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Appartement<br />

De Vier Jaargetijden ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Limbachoeve lemelerveld Ommen Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning<br />

118


Het Varsenerveld ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

Erve Ziegers vilsteren Ommen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Paoldiekie ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Boszicht ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

t Emsland ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

Zandman beerze Ommen Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

Denneoord ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Jongeren Camping<br />

De Arendshorst ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Heidepark lemelerveld Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

uniek kamperen lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Besthmenerberg ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Erve Aaftink lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Anna's Hoeve ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Vogelsangh ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

De Eskamp lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

De Vos lemelerveld Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Jonge Butink lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

De Kleine Wolf ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

t Glint lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Bergzicht ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

De Roos beerze Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

De Nieuwe Brug ommen Ommen Verblijfsaccommodatie camping<br />

Starnbosch dalfsen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Lemeler Esch lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Landgoed de Lindebergh ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

Hof van Vilsteren vilsteren Ommen Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning<br />

Leloux dalmsholte Ommen Verblijfsaccommodatie Vakantiewoning<br />

t Reggehuus Ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

het Giethmensveld ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

119


De Wolfskuil ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

Paping ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Hotel<br />

Laarhuis ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

Boerderij de Wingerd bruchterveld Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

De Olde Vechte ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

van der Wijk lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

De Imminckhoeve lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

Wildthout ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Hotel<br />

De Beerze Bulten Beerze Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

De Zon ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Hotel<br />

De Rietkraag lemelerveld Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Berg en Bos Ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

Calluna Ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

Kiekebelt Ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

De Zeven Geitjes lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

Argohof Melkveebedrijf Lemele Ommen Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

De Archemerberg Giethmen Ommen Verblijfsaccommodatie Groepsaccommodatie<br />

Hoogen Kamp Ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Boerencamping<br />

Berghorst ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

Belmonde ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

Reggewold Vilsteren Ommen Verblijfsaccommodatie Bungalow<br />

Koeksebelt ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Gilwell Ada's Hoeve Ommen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Laarbrug vilsteren Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Libra Arrien Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Landgoed Vilsteren vilsteren Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

t Voshuus Giethmen Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Wilrod Beerze Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Klomp vilsteren Ommen Verblijfsaccommodatie Hotel<br />

120


Het Tolhuis vilsteren Ommen Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Korenmolen De Leijen Staphorst Staphorst Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Galerie Staphorst Staphorst Staphorst Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Gemeentelijke Museumboerderij Staphorst Staphorst Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Renee-alles-art Staphorst Staphorst Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Toeristisch Staphorst Staphorst Staphorst Dagrecreatie<br />

Kasteelhoeve Ijhorst Staphorst Dagrecreatie kunst en cultuur<br />

Vergulde Ros Staphorst Staphorst horeca<br />

Cafe/rest Centrum Staphorst Staphorst horeca<br />

Cafe-zaal Sportzicht Staphorst Staphorst horeca partycentra<br />

t Achterhuus Staphorst Staphorst Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Gasthuis Ijhorst Staphorst Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Bb boerderij Eben Haezer Staphorst Staphorst Verblijfsaccommodatie Bed en Breakfast<br />

Minicamping Rollecate Punthorst Staphorst Verblijfsaccommodatie minicamping<br />

SVR minicamping de Veentjes Ijhorst Staphorst Verblijfsaccommodatie minicamping<br />

Camping de Vossenburcht Ijhorst Staphorst Verblijfsaccommodatie Camping<br />

Residence Ijhorst Ijhorst Staphorst Verblijfsaccommodatie vakantiepark<br />

Hotel Waanders Staphorst Staphorst Verblijfsaccommodatie hotel<br />

Zonnehorst Punthorst Staphorst Verblijfsaccommodatie camping<br />

Fam. Belt Ijhorst Staphorst Verblijfsaccommodatie Appartement<br />

De Piri Piri Rouveen Staphorst horeca<br />

Brals Ijhorst Staphorst Horeca catering<br />

t Vosje Ijhorst Staphorst horeca Café-zalencentrum<br />

De Dissel Staphorst Staphorst horeca muziekcafe<br />

Kisteman Staphorst Staphorst horeca uitgaanscentrum<br />

Camping de Witte Bergen Ijhorst Staphorst verblijfsaccommodatie camping<br />

Natuurkampeerterrein de Dassenburcht Punthorst Staphorst verblijfsaccommodatie camping<br />

Zorgboerderij/minicamping Scheepershoeve Ijhorst Staphorst verblijfsaccommodatie minicamping<br />

Chinees indisch restaurant Sun palace Staphorst Staphorst horeca<br />

121


Pannenkoekenhuis Beugelen Staphorst Staphorst horeca<br />

Restaurant de Heeren Staphorst Staphorst horeca<br />

122


Bijlage 12 Output vragenlijst <strong>Vechtdal</strong><br />

Onder welke categorie valt de organisatie waarvoor u werkzaam bent?<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Verblijfsaccomodatie 51 56,0 59,3 59,3<br />

Restaurant, cafè of<br />

partycentrum<br />

16 17,6 18,6 77,9<br />

Dagrecreatie 19 20,9 22,1 100,0<br />

Total 86 94,5 100,0<br />

Missing 9999 3 3,3<br />

System 2 2,2<br />

Total 5 5,5<br />

Total 91 100,0<br />

In welke gemeente is de organisatie gelegen?<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Ommen 31 34,1 36,0 36,0<br />

Hardenberg 30 33,0 34,9 70,9<br />

Dalfsen 19 20,9 22,1 93,0<br />

Staphorst 6 6,6 7,0 100,0<br />

Total 86 94,5 100,0<br />

Missing 9999 3 3,3<br />

System 2 2,2<br />

Total 5 5,5<br />

Total 91 100,0<br />

Wat is uw geslacht?<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Man 37 40,7 43,0 43,0<br />

Vrouw 49 53,8 57,0 100,0<br />

Total 86 94,5 100,0<br />

Missing 9999 3 3,3<br />

System 2 2,2<br />

Total 5 5,5<br />

Total 91 100,0<br />

123


Wat is uw leeftijd?<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid 17 1 1,1 1,1 1,1<br />

18 1 1,1 1,1 2,2<br />

21 1 1,1 1,1 3,4<br />

22 2 2,2 2,2 5,6<br />

24 1 1,1 1,1 6,7<br />

25 1 1,1 1,1 7,9<br />

26 1 1,1 1,1 9,0<br />

27 1 1,1 1,1 10,1<br />

28 1 1,1 1,1 11,2<br />

30 2 2,2 2,2 13,5<br />

31 1 1,1 1,1 14,6<br />

32 1 1,1 1,1 15,7<br />

33 1 1,1 1,1 16,9<br />

34 1 1,1 1,1 18,0<br />

35 1 1,1 1,1 19,1<br />

37 1 1,1 1,1 20,2<br />

38 6 6,7 6,7 27,0<br />

39 2 2,2 2,2 29,2<br />

40 3 3,4 3,4 32,6<br />

42 3 3,4 3,4 36,0<br />

43 4 4,5 4,5 40,4<br />

44 4 4,5 4,5 44,9<br />

45 1 1,1 1,1 46,1<br />

46 2 2,2 2,2 48,3<br />

47 1 1,1 1,1 49,4<br />

48 6 6,7 6,7 56,2<br />

49 5 5,6 5,6 61,8<br />

50 2 2,2 2,2 64,0<br />

51 2 2,2 2,2 66,3<br />

53 2 2,2 2,2 68,5<br />

54 2 2,2 2,2 70,8<br />

55 3 3,4 3,4 74,2<br />

56 1 1,1 1,1 75,3<br />

124


58 1 1,1 1,1 76,4<br />

60 1 1,1 1,1 77,5<br />

61 1 1,1 1,1 78,7<br />

63 2 2,2 2,2 80,9<br />

64 1 1,1 1,1 82,0<br />

65 2 2,2 2,2 84,3<br />

68 2 2,2 2,2 86,5<br />

70 1 1,1 1,1 87,6<br />

71 1 1,1 1,1 88,8<br />

74 1 1,1 1,1 89,9<br />

9999 9 10,1 10,1 100,0<br />

Total 89 100,0 100,0<br />

Valid Baliemedewerker /<br />

recepetionist(e)<br />

Wat is uw functie binnen het bedrijf?<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

13 14,3 15,1 15,1<br />

Bediening 3 3,3 3,5 18,6<br />

Gids 1 1,1 1,2 19,8<br />

Eigenaar / eigenaresse 62 68,1 72,1 91,9<br />

anders, namelijk 7 7,7 8,1 100,0<br />

Total 86 94,5 100,0<br />

Missing 9999 3 3,3<br />

System 2 2,2<br />

Total 5 5,5<br />

Total 91 100,0<br />

{Anders, namelijk: Van toepassing op functie}<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Beheerder 3 3,4 42,9 42,9<br />

Hoofd Zwembad 1 1,1 14,3 57,1<br />

Parkmanager 1 1,1 14,3 71,4<br />

Teamleider 1 1,1 14,3 85,7<br />

Vrijwilliger 1 1,1 14,3 100,0<br />

Total 7 7,9 100,0<br />

Missing 9999 82 92,1<br />

Total 89 100,0<br />

125


126


Hoeveel jaar bent u hier al werkzaam in uw huidige functie?<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid 1 8 9,0 9,4 9,4<br />

10 7 7,9 8,2 17,6<br />

11 2 2,2 2,4 20,0<br />

12 6 6,7 7,1 27,1<br />

14 3 3,4 3,5 30,6<br />

15 3 3,4 3,5 34,1<br />

16 3 3,4 3,5 37,6<br />

18 1 1,1 1,2 38,8<br />

2 11 12,4 12,9 51,8<br />

20 3 3,4 3,5 55,3<br />

22 1 1,1 1,2 56,5<br />

23 1 1,1 1,2 57,6<br />

25 2 2,2 2,4 60,0<br />

27 1 1,1 1,2 61,2<br />

28 1 1,1 1,2 62,4<br />

3 4 4,5 4,7 67,1<br />

35 2 2,2 2,4 69,4<br />

36 1 1,1 1,2 70,6<br />

4 5 5,6 5,9 76,5<br />

5 3 3,4 3,5 80,0<br />

6 8 9,0 9,4 89,4<br />

7 1 1,1 1,2 90,6<br />

8 5 5,6 5,9 96,5<br />

9 2 2,2 2,4 98,8<br />

ja 1 1,1 1,2 100,0<br />

Total 85 95,5 100,0<br />

Missing 9999 4 4,5<br />

Total 89 100,0<br />

127


Wat is uw hoogst genoten opleiding?<br />

Valid Voortgezet onderwijs of<br />

vergelijkbaar<br />

Middelbaar onderwijs of<br />

vergelijkbaar<br />

Hoger onderwijs of<br />

vergelijkbaar<br />

Universitair onderwijs of<br />

vergelijkbaar<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

6 6,6 7,0 7,0<br />

47 51,6 54,7 61,6<br />

29 31,9 33,7 95,3<br />

4 4,4 4,7 100,0<br />

Total 86 94,5 100,0<br />

Missing 9999 3 3,3<br />

System 2 2,2<br />

Total 5 5,5<br />

Total 91 100,0<br />

Was het thema <strong>gastvrij</strong>heid een onderdeel van uw opleiding of gevolgde<br />

training?<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Ja 29 31,9 33,7 33,7<br />

Nee 57 62,6 66,3 100,0<br />

Total 86 94,5 100,0<br />

Missing 9999 3 3,3<br />

System 2 2,2<br />

Total 5 5,5<br />

Total 91 100,0<br />

Wat vindt u dat een gast die het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk geval niet mag missen<br />

in de regio? (meerdere antwoorden mogelijk). (Attractiepark Slagharen)<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Nee 67 73,6 75,3 75,3<br />

Ja 22 24,2 24,7 100,0<br />

Total 89 97,8 100,0<br />

Missing System 2 2,2<br />

Total 91 100,0<br />

128


Wat vindt u dat een gast die het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk geval niet mag missen<br />

in de regio? (meerdere antwoorden mogelijk). (Kasteel Rechteren in Dalfsen)<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Wat vindt u dat een gast die het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk geval niet mag missen<br />

in de regio? (meerdere antwoorden mogelijk). (Tocht over de Overijsselse<br />

Vecht)<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Nee 47 51,6 52,8 52,8<br />

Ja 42 46,2 47,2 100,0<br />

Total 89 97,8 100,0<br />

Missing System 2 2,2<br />

Total 91 100,0<br />

Wat vindt u dat een gast die het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk geval niet mag missen<br />

in de regio? (meerdere antwoorden mogelijk). (Winkelen in Hardenberg)<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Nee 72 79,1 80,9 80,9<br />

Ja 17 18,7 19,1 100,0<br />

Total 89 97,8 100,0<br />

Missing System 2 2,2<br />

Total 91 100,0<br />

Wat vindt u dat een gast die het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk geval niet mag missen<br />

in de regio? (meerdere antwoorden mogelijk). (Bijkomen op een bankje langs<br />

de Vecht)<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Nee 48 52,7 53,9 53,9<br />

Ja 41 45,1 46,1 100,0<br />

Total 89 97,8 100,0<br />

Missing System 2 2,2<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Nee 71 78,0 79,8 79,8<br />

Ja 18 19,8 20,2 100,0<br />

Total 89 97,8 100,0<br />

Missing System 2 2,2<br />

Total 91 100,0<br />

129


Wat vindt u dat een gast die het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk geval niet mag missen<br />

in de regio? (meerdere antwoorden mogelijk). (Bijkomen op een bankje langs<br />

de Vecht)<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Nee 48 52,7 53,9 53,9<br />

Ja 41 45,1 46,1 100,0<br />

Total 89 97,8 100,0<br />

Missing System 2 2,2<br />

Total 91 100,0<br />

Wat vindt u dat een gast die het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk geval niet mag missen<br />

in de regio? (meerdere antwoorden mogelijk). (Evenement de Ommer<br />

Vechtdagen)<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Nee 71 78,0 79,8 79,8<br />

Ja 18 19,8 20,2 100,0<br />

Total 89 97,8 100,0<br />

Missing System 2 2,2<br />

Total 91 100,0<br />

Wat vindt u dat een gast die het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk geval niet mag missen<br />

in de regio? (meerdere antwoorden mogelijk). (Fietsen of wandelen langs de<br />

Vecht)<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Nee 25 27,5 28,1 28,1<br />

Ja 64 70,3 71,9 100,0<br />

Total 89 97,8 100,0<br />

Missing System 2 2,2<br />

Total 91 100,0<br />

Wat vindt u dat een gast die het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk geval niet mag missen<br />

in de regio? (meerdere antwoorden mogelijk). (<strong>Vechtdal</strong> streekproducten)<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Nee 40 44,0 44,9 44,9<br />

Ja 49 53,8 55,1 100,0<br />

Total 89 97,8 100,0<br />

130


Missing System 2 2,2<br />

Total 91 100,0<br />

Wat vindt u dat een gast die het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk geval niet mag missen<br />

in de regio? (meerdere antwoorden mogelijk). (De bloeiende Vechtanjer)<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Nee 78 85,7 87,6 87,6<br />

Ja 11 12,1 12,4 100,0<br />

Total 89 97,8 100,0<br />

Missing System 2 2,2<br />

Total 91 100,0<br />

Wat vindt u dat een gast die het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk geval niet mag missen<br />

in de regio? (meerdere antwoorden mogelijk). (Lunchen in de historische<br />

stadskern Gramsbergen)<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Nee 82 90,1 92,1 92,1<br />

Ja 7 7,7 7,9 100,0<br />

Total 89 97,8 100,0<br />

Missing System 2 2,2<br />

Total 91 100,0<br />

Wat vindt u dat een gast die het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk geval niet mag missen<br />

in de regio? (meerdere antwoorden mogelijk). (Bezoek aan Streekmuseum de<br />

Kalkovens)<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Nee 80 87,9 89,9 89,9<br />

Ja 9 9,9 10,1 100,0<br />

Total 89 97,8 100,0<br />

Missing System 2 2,2<br />

131


Wat vindt u dat een gast die het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk geval niet mag missen<br />

in de regio? (meerdere antwoorden mogelijk). (Bezoek aan Streekmuseum de<br />

Kalkovens)<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Nee 80 87,9 89,9 89,9<br />

Ja 9 9,9 10,1 100,0<br />

Total 89 97,8 100,0<br />

Missing System 2 2,2<br />

Total 91 100,0<br />

Wat vindt u dat een gast die het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk geval niet mag missen<br />

in de regio? (meerdere antwoorden mogelijk). (Anders, namemlijk:)<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Nee 63 69,2 70,8 70,8<br />

Ja 26 28,6 29,2 100,0<br />

Total 89 97,8 100,0<br />

Missing System 2 2,2<br />

Total 91 100,0<br />

{Anders, namelijk: Niet missen in de regio.}<br />

Valid Beschermde dorpsgezicht<br />

vilsteren<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

1 1,1 2,6 2,6<br />

Bezoek boer 1 1,1 2,6 5,3<br />

Biggetjes knuffel Aan 't<br />

Zandeinde<br />

1 1,1 2,6 7,9<br />

Bissingh evenement 1 1,1 2,6 10,5<br />

Dalfsen 1 1,1 2,6 13,2<br />

Duitse grens 1 1,1 2,6 15,8<br />

Fietsroutes 2 2,2 5,3 21,1<br />

Huifkartocht 1 1,1 2,6 23,7<br />

Kanoën 2 2,2 5,3 28,9<br />

Keramiek en beeldentuin<br />

Atelier Witharen<br />

Klompenmozaiek in<br />

Luttenberg<br />

1 1,1 2,6 31,6<br />

1 1,1 2,6 34,2<br />

Koesafari 2 2,2 5,3 39,5<br />

132


Landgoederen 2 2,2 5,3 44,7<br />

Landhoeve Zwieseborg 1 1,1 2,6 47,4<br />

Lemele 1 1,1 2,6 50,0<br />

Lemelerberg 3 3,4 7,9 57,9<br />

Molen Nieuwleusen 1 1,1 2,6 60,5<br />

Museum- en kinderboerderij<br />

"Den Hof"<br />

1 1,1 2,6 63,2<br />

Rokers Erf 1 1,1 2,6 65,8<br />

Staphorst 2 2,2 5,3 71,1<br />

Streekhistorisch centrum<br />

Het Oale Meestershuus<br />

1 1,1 2,6 73,7<br />

Streekproducten Varsen 1 1,1 2,6 76,3<br />

Tuinen van Mien Ruys 1 1,1 2,6 78,9<br />

<strong>Vechtdal</strong> 2 2,2 5,3 84,2<br />

Vijvertuin Ada Hofman 2 2,2 5,3 89,5<br />

Wandelen Dalfser<br />

landgoederen<br />

1 1,1 2,6 92,1<br />

Wijngoed Reestlandhoeve 3 3,4 7,9 100,0<br />

Total 38 42,7 100,0<br />

Missing 9999 51 57,3<br />

Total 89 100,0<br />

Overnachten<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Dalfsen 11 12,4 15,3 15,3<br />

Hardenberg 17 19,1 23,6 38,9<br />

Ommen 23 25,8 31,9 70,8<br />

Staphorst 3 3,4 4,2 75,0<br />

<strong>Vechtdal</strong> 18 20,2 25,0 100,0<br />

Total 72 80,9 100,0<br />

Missing 9999 17 19,1<br />

Total 89 100,0<br />

Eten / drinken<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Dalfsen 11 12,4 15,3 15,3<br />

133


Hardenberg 21 23,6 29,2 44,4<br />

Ommen 22 24,7 30,6 75,0<br />

Staphorst 4 4,5 5,6 80,6<br />

<strong>Vechtdal</strong> 14 15,7 19,4 100,0<br />

Total 72 80,9 100,0<br />

Missing 9999 17 19,1<br />

Total 89 100,0<br />

Activiteiten<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Dalfsen 7 7,9 9,5 9,5<br />

Hardenberg 8 9,0 10,8 20,3<br />

Ommen 10 11,2 13,5 33,8<br />

Staphorst 3 3,4 4,1 37,8<br />

<strong>Vechtdal</strong> 46 51,7 62,2 100,0<br />

Total 74 83,1 100,0<br />

Missing 9999 15 16,9<br />

Total 89 100,0<br />

Drukte<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Zeer onherkenbaar 8 8,8 9,8 9,8<br />

Onherkenbaar 26 28,6 31,7 41,5<br />

Neutraal 25 27,5 30,5 72,0<br />

Herkenbaar 20 22,0 24,4 96,3<br />

Zeer herkenbaar 3 3,3 3,7 100,0<br />

Total 82 90,1 100,0<br />

Missing 9999 7 7,7<br />

System 2 2,2<br />

Total 9 9,9<br />

Total 91 100,0<br />

Weinig tijd<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

134


Valid Zeer onherkenbaar 10 11,0 12,3 12,3<br />

Onherkenbaar 28 30,8 34,6 46,9<br />

Neutraal 24 26,4 29,6 76,5<br />

Herkenbaar 17 18,7 21,0 97,5<br />

Zeer herkenbaar 2 2,2 2,5 100,0<br />

Total 81 89,0 100,0<br />

Missing 9999 8 8,8<br />

System 2 2,2<br />

Total 10 11,0<br />

Total 91 100,0<br />

135


Stress<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Zeer onherkenbaar 17 18,7 21,0 21,0<br />

Onherkenbaar 31 34,1 38,3 59,3<br />

Neutraal 24 26,4 29,6 88,9<br />

Herkenbaar 7 7,7 8,6 97,5<br />

Zeer herkenbaar 2 2,2 2,5 100,0<br />

Total 81 89,0 100,0<br />

Missing 9999 8 8,8<br />

System 2 2,2<br />

Total 10 11,0<br />

Total 91 100,0<br />

Problemen thuis<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Zeer onherkenbaar 27 29,7 33,3 33,3<br />

Onherkenbaar 30 33,0 37,0 70,4<br />

Neutraal 21 23,1 25,9 96,3<br />

Herkenbaar 2 2,2 2,5 98,8<br />

Zeer herkenbaar 1 1,1 1,2 100,0<br />

Total 81 89,0 100,0<br />

Missing 9999 8 8,8<br />

System 2 2,2<br />

Total 10 11,0<br />

Total 91 100,0<br />

136


Problemen op de werkvloer<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Zeer onherkenbaar 21 23,1 25,9 25,9<br />

Onherkenbaar 34 37,4 42,0 67,9<br />

Neutraal 19 20,9 23,5 91,4<br />

Herkenbaar 6 6,6 7,4 98,8<br />

Zeer herkenbaar 1 1,1 1,2 100,0<br />

Total 81 89,0 100,0<br />

Missing 9999 8 8,8<br />

System 2 2,2<br />

Total 10 11,0<br />

Total 91 100,0<br />

Ik beschouw de gast als een vriend.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Sterk mee oneens 3 3,3 3,7 3,7<br />

Mee oneens 19 20,9 23,5 27,2<br />

Neutraal 30 33,0 37,0 64,2<br />

Mee eens 23 25,3 28,4 92,6<br />

Sterk mee eens 6 6,6 7,4 100,0<br />

Total 81 89,0 100,0<br />

Missing 9999 8 8,8<br />

System 2 2,2<br />

Total 10 11,0<br />

Total 91 100,0<br />

137


Ik kan me vinden in het gezegde, de klant is koning.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Sterk mee oneens 1 1,1 1,2 1,2<br />

Mee oneens 1 1,1 1,2 2,5<br />

Neutraal 16 17,6 19,8 22,2<br />

Mee eens 39 42,9 48,1 70,4<br />

Sterk mee eens 24 26,4 29,6 100,0<br />

Total 81 89,0 100,0<br />

Missing 9999 8 8,8<br />

System 2 2,2<br />

Total 10 11,0<br />

Total 91 100,0<br />

Ik behandel de gast als een familielid.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Sterk mee oneens 5 5,5 6,2 6,2<br />

Mee oneens 27 29,7 33,3 39,5<br />

Neutraal 30 33,0 37,0 76,5<br />

Mee eens 15 16,5 18,5 95,1<br />

Sterk mee eens 4 4,4 4,9 100,0<br />

Total 81 89,0 100,0<br />

Missing 9999 8 8,8<br />

System 2 2,2<br />

Total 10 11,0<br />

Total 91 100,0<br />

Ik probeer van het contact met mijn gast een kortdurende en warme relatie te maken.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Sterk mee oneens 2 2,2 2,5 2,5<br />

Mee oneens 2 2,2 2,5 4,9<br />

Neutraal 18 19,8 22,2 27,2<br />

Mee eens 43 47,3 53,1 80,2<br />

Sterk mee eens 16 17,6 19,8 100,0<br />

Total 81 89,0 100,0<br />

Missing 9999 8 8,8<br />

System 2 2,2<br />

Total 10 11,0<br />

138


Ik probeer van het contact met mijn gast een kortdurende en warme relatie te maken.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Sterk mee oneens 2 2,2 2,5 2,5<br />

Mee oneens 2 2,2 2,5 4,9<br />

Neutraal 18 19,8 22,2 27,2<br />

Mee eens 43 47,3 53,1 80,2<br />

Sterk mee eens 16 17,6 19,8 100,0<br />

Total 81 89,0 100,0<br />

Missing 9999 8 8,8<br />

System 2 2,2<br />

Total 10 11,0<br />

Total 91 100,0<br />

Ik kan leren van mijn gasten.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Sterk mee oneens 1 1,1 1,2 1,2<br />

Mee oneens 1 1,1 1,2 2,5<br />

Neutraal 18 19,8 22,2 24,7<br />

Mee eens 41 45,1 50,6 75,3<br />

Sterk mee eens 20 22,0 24,7 100,0<br />

Total 81 89,0 100,0<br />

Missing 9999 8 8,8<br />

System 2 2,2<br />

Total 10 11,0<br />

Total 91 100,0<br />

Ik doe altijd mijn best om vrolijk over te komen op gasten.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Mee oneens 1 1,1 1,3 1,3<br />

Neutraal 11 12,1 13,9 15,2<br />

Mee eens 41 45,1 51,9 67,1<br />

Sterk mee eens 26 28,6 32,9 100,0<br />

Total 79 86,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,0<br />

System 2 2,2<br />

Total 12 13,2<br />

Total 91 100,0<br />

139


Spontaan reageren op gasten vind ik belangrijk.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Mee oneens 2 2,2 2,5 2,5<br />

Neutraal 6 6,7 7,6 10,1<br />

Mee eens 43 48,3 54,4 64,6<br />

Sterk mee eens 28 31,5 35,4 100,0<br />

Total 79 88,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,2<br />

Total 89 100,0<br />

In het bijzijn van gasten voel ik me op mijn gemak.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Mee oneens 3 3,3 3,8 3,8<br />

Neutraal 14 15,4 17,7 21,5<br />

Mee eens 47 51,6 59,5 81,0<br />

Sterk mee eens 15 16,5 19,0 100,0<br />

Total 79 86,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,0<br />

System 2 2,2<br />

Total 12 13,2<br />

Total 91 100,0<br />

Ik kan rustig blijven in stressvolle situaties.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Mee oneens 2 2,2 2,5 2,5<br />

Neutraal 16 17,6 20,3 22,8<br />

Mee eens 50 54,9 63,3 86,1<br />

Sterk mee eens 11 12,1 13,9 100,0<br />

Total 79 86,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,0<br />

System 2 2,2<br />

Total 12 13,2<br />

Total 91 100,0<br />

140


Ik heb voldoende tijd voor mijn gasten.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Mee oneens 2 2,2 2,5 2,5<br />

Neutraal 23 25,3 29,1 31,6<br />

Mee eens 45 49,5 57,0 88,6<br />

Sterk mee eens 9 9,9 11,4 100,0<br />

Total 79 86,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,0<br />

System 2 2,2<br />

Total 12 13,2<br />

Total 91 100,0<br />

141


Wanneer het druk is vraag ik mijn gasten op een later tijdstip terug te komen.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Sterk mee oneens 11 12,1 13,9 13,9<br />

Mee oneens 29 31,9 36,7 50,6<br />

Neutraal 18 19,8 22,8 73,4<br />

Mee eens 19 20,9 24,1 97,5<br />

Sterk mee eens 2 2,2 2,5 100,0<br />

Total 79 86,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,0<br />

System 2 2,2<br />

Total 12 13,2<br />

Total 91 100,0<br />

Ik behandel iedere gast op dezelfde manier.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Sterk mee oneens 1 1,1 1,3 1,3<br />

Mee oneens 14 15,4 17,7 19,0<br />

Neutraal 18 19,8 22,8 41,8<br />

Mee eens 40 44,0 50,6 92,4<br />

Sterk mee eens 6 6,6 7,6 100,0<br />

Total 79 86,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,0<br />

System 2 2,2<br />

Total 12 13,2<br />

Total 91 100,0<br />

142


Ik benader gasten op mijn eigen persoonlijke manier die het beste bij mij zelf past.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Mee oneens 2 2,2 2,5 2,5<br />

Neutraal 11 12,1 13,9 16,5<br />

Mee eens 38 41,8 48,1 64,6<br />

Sterk mee eens 28 30,8 35,4 100,0<br />

Total 79 86,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,0<br />

System 2 2,2<br />

Total 12 13,2<br />

Total 91 100,0<br />

Ik kan gasten volledig informeren over de recreatieve mogelijkheden in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Mee oneens 7 7,7 8,9 8,9<br />

Neutraal 20 22,0 25,3 34,2<br />

Mee eens 41 45,1 51,9 86,1<br />

Sterk mee eens 11 12,1 13,9 100,0<br />

Total 79 86,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,0<br />

System 2 2,2<br />

Total 12 13,2<br />

Total 91 100,0<br />

Ik voel me zeker als ik vragen krijg over bijzondere plekjes in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Mee oneens 8 8,8 10,1 10,1<br />

Neutraal 31 34,1 39,2 49,4<br />

Mee eens 34 37,4 43,0 92,4<br />

Sterk mee eens 6 6,6 7,6 100,0<br />

Total 79 86,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,0<br />

System 2 2,2<br />

Total 12 13,2<br />

Total 91 100,0<br />

143


Ik kan enthousiast vertellen over de recreatieve mogelijkheden in het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Mee oneens 6 6,6 7,6 7,6<br />

Neutraal 28 30,8 35,4 43,0<br />

Mee eens 35 38,5 44,3 87,3<br />

Sterk mee eens 10 11,0 12,7 100,0<br />

Total 79 86,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,0<br />

System 2 2,2<br />

Total 12 13,2<br />

Total 91 100,0<br />

Ik neem zelf het initiatief om gasten te informeren over het <strong>Vechtdal</strong>, ook als daar niet<br />

om gevraagd wordt.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Mee oneens 15 16,5 19,0 19,0<br />

Neutraal 29 31,9 36,7 55,7<br />

Mee eens 28 30,8 35,4 91,1<br />

Sterk mee eens 7 7,7 8,9 100,0<br />

Total 79 86,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,0<br />

System 2 2,2<br />

Total 12 13,2<br />

Total 91 100,0<br />

Tijdens het verblijf van mijn gasten is er sprake van een kortdurende en warme relatie<br />

met de gast.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Mee oneens 4 4,4 5,1 5,1<br />

Neutraal 21 23,1 26,6 31,6<br />

Mee eens 46 50,5 58,2 89,9<br />

Sterk mee eens 8 8,8 10,1 100,0<br />

Total 79 86,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,0<br />

System 2 2,2<br />

Total 12 13,2<br />

144


Tijdens het verblijf van mijn gasten is er sprake van een kortdurende en warme relatie<br />

met de gast.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Mee oneens 4 4,4 5,1 5,1<br />

Neutraal 21 23,1 26,6 31,6<br />

Mee eens 46 50,5 58,2 89,9<br />

Sterk mee eens 8 8,8 10,1 100,0<br />

Total 79 86,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,0<br />

System 2 2,2<br />

Total 12 13,2<br />

Total 91 100,0<br />

Tijdens het verblijf laat ik mijn gasten onthaasten en tot rust komen.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Mee oneens 1 1,1 1,3 1,3<br />

Neutraal 17 18,7 21,5 22,8<br />

Mee eens 45 49,5 57,0 79,7<br />

Sterk mee eens 16 17,6 20,3 100,0<br />

Total 79 86,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,0<br />

System 2 2,2<br />

Total 12 13,2<br />

Total 91 100,0<br />

Ik kan er toe bijdragen dat het verblijf in het <strong>Vechtdal</strong> meer bijzonder wordt voor de<br />

gast.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Mee oneens 2 2,2 2,5 2,5<br />

Neutraal 14 15,4 17,7 20,3<br />

Mee eens 46 50,5 58,2 78,5<br />

Sterk mee eens 17 18,7 21,5 100,0<br />

Total 79 86,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,0<br />

System 2 2,2<br />

Total 12 13,2<br />

Total 91 100,0<br />

145


Ik weet wat gasten in het <strong>Vechtdal</strong> verwachten van hun verblijf.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Mee oneens 6 6,6 7,6 7,6<br />

Neutraal 36 39,6 45,6 53,2<br />

Mee eens 31 34,1 39,2 92,4<br />

Sterk mee eens 6 6,6 7,6 100,0<br />

Total 79 86,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,0<br />

System 2 2,2<br />

Total 12 13,2<br />

Total 91 100,0<br />

Ik speel in op de wensen en behoeften van mijn gasten.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Mee oneens 2 2,2 2,5 2,5<br />

Neutraal 11 12,1 13,9 16,5<br />

Mee eens 50 54,9 63,3 79,7<br />

Sterk mee eens 16 17,6 20,3 100,0<br />

Total 79 86,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,0<br />

System 2 2,2<br />

Total 12 13,2<br />

Total 91 100,0<br />

Ik zie mijzelf als ambassadeur van het <strong>Vechtdal</strong>.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Mee oneens 11 12,1 13,9 13,9<br />

Neutraal 34 37,4 43,0 57,0<br />

Mee eens 22 24,2 27,8 84,8<br />

Sterk mee eens 12 13,2 15,2 100,0<br />

Total 79 86,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,0<br />

System 2 2,2<br />

Total 12 13,2<br />

Total 91 100,0<br />

146


Van mijn collega’s leer ik hoe ik mijn <strong>gastvrij</strong>heid kan verbeteren.<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Sterk mee oneens 2 2,2 2,5 2,5<br />

Mee oneens 13 14,3 16,5 19,0<br />

Neutraal 30 33,0 38,0 57,0<br />

Mee eens 25 27,5 31,6 88,6<br />

Sterk mee eens 9 9,9 11,4 100,0<br />

Total 79 86,8 100,0<br />

Missing 9999 10 11,0<br />

System 2 2,2<br />

Total 12 13,2<br />

Total 91 100,0<br />

Bent u bekend met de profilering "<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle Tijd", opgezet door<br />

<strong>Vechtdal</strong> Marketing?<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Ja 39 42,9 50,0 50,0<br />

Nee 39 42,9 50,0 100,0<br />

Total 78 85,7 100,0<br />

Missing 9999 11 12,1<br />

System 2 2,2<br />

Total 13 14,3<br />

Total 91 100,0<br />

Vindt u dat de profilering "<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle tijd" aansluit bij de<br />

<strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong>?<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Ja 44 48,4 95,7 95,7<br />

Nee 2 2,2 4,3 100,0<br />

Total 46 50,5 100,0<br />

Missing 9999 43 47,3<br />

System 2 2,2<br />

Total 45 49,5<br />

Total 91 100,0<br />

147


Zou er meer aandacht besteedt moeten worden aan het verbeteren van de<br />

<strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong>?<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Ja 36 39,6 78,3 78,3<br />

Nee 10 11,0 21,7 100,0<br />

Total 46 50,5 100,0<br />

Missing 9999 43 47,3<br />

System 2 2,2<br />

Total 45 49,5<br />

Total 91 100,0<br />

Denkt u dat de <strong>gastvrij</strong>heid van de regio <strong>Vechtdal</strong> nog verder verbeterd kan<br />

worden?<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Ja 66 72,5 84,6 84,6<br />

Nee 12 13,2 15,4 100,0<br />

Total 78 85,7 100,0<br />

Missing 9999 11 12,1<br />

System 2 2,2<br />

Total 13 14,3<br />

Total 91 100,0<br />

Op welke manier denkt u dat de <strong>gastvrij</strong>heid van de regio <strong>Vechtdal</strong> verder kan<br />

worden verbeterd? (meerdere antwoorden mogelijk). (Geven van<br />

<strong>gastvrij</strong>heidtrainingen)<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Nee 63 69,2 76,8 76,8<br />

Ja 19 20,9 23,2 100,0<br />

Total 82 90,1 100,0<br />

Missing 9999 7 7,7<br />

System 2 2,2<br />

Total 9 9,9<br />

Total 91 100,0<br />

148


Op welke manier denkt u dat de <strong>gastvrij</strong>heid van de regio <strong>Vechtdal</strong> verder kan<br />

worden verbeterd? (meerdere antwoorden mogelijk). (Digitale nieuwsbrief met<br />

tips en regio informatie)<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Nee 37 40,7 45,1 45,1<br />

Ja 45 49,5 54,9 100,0<br />

Total 82 90,1 100,0<br />

Missing 9999 7 7,7<br />

System 2 2,2<br />

Total 9 9,9<br />

Total 91 100,0<br />

Op welke manier denkt u dat de <strong>gastvrij</strong>heid van de regio <strong>Vechtdal</strong> verder kan<br />

worden verbeterd? (meerdere antwoorden mogelijk). (Maandelijkse<br />

<strong>gastvrij</strong>heidstest)<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Nee 74 81,3 90,2 90,2<br />

Ja 8 8,8 9,8 100,0<br />

Total 82 90,1 100,0<br />

Missing 9999 7 7,7<br />

System 2 2,2<br />

Total 9 9,9<br />

Total 91 100,0<br />

Op welke manier denkt u dat de <strong>gastvrij</strong>heid van de regio <strong>Vechtdal</strong> verder kan<br />

worden verbeterd? (meerdere antwoorden mogelijk). (Anders, namelijk:)<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Nee 80 87,9 97,6 97,6<br />

Ja 2 2,2 2,4 100,0<br />

Total 82 90,1 100,0<br />

Missing 9999 7 7,7<br />

System 2 2,2<br />

Total 9 9,9<br />

Total 91 100,0<br />

{Anders, namelijk: welke manier <strong>gastvrij</strong>heid verder verbeteren?}<br />

149


Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Internet 1 1,1 50,0 50,0<br />

Samenwerken 1 1,1 50,0 100,0<br />

Total 2 2,2 100,0<br />

Missing 9999 87 97,8<br />

Total 89 100,0<br />

150


Op welke manier denkt u dat uzelf een bijdrage zou kunnen leveren aan een meer <strong>gastvrij</strong><br />

<strong>Vechtdal</strong>?<br />

Frequency Percent Valid Percent<br />

Cumulative<br />

Percent<br />

Valid Beter opgeleid personeel 1 1,1 3,7 3,7<br />

Netwerken 1 1,1 3,7 7,4<br />

Ondernemers bijéénkomen 9 10,1 33,3 40,7<br />

Open staan 1 1,1 3,7 44,4<br />

Weten wat er allemaal in het<br />

<strong>Vechtdal</strong> is<br />

15 16,9 55,6 100,0<br />

Total 27 30,3 100,0<br />

Missing 9999 62 69,7<br />

Total 89 100,0<br />

151


Bijlage 13 Samengevoegde Output vragenlijst <strong>Vechtdal</strong><br />

Case Summary<br />

Cases<br />

Valid Missing Total<br />

N Percent N Percent N Percent<br />

$Bezoeknietmissen a 83 91,2% 8 8,8% 91 100,0%<br />

$Verbeteren a 63 69,2% 28 30,8% 91 100,0%<br />

a. Dichotomy group tabulated at value 1.<br />

Gast een bezoek aan niet<br />

missen? a<br />

$Bezoeknietmissen Frequencies<br />

Wat vindt u dat een gast die<br />

het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk<br />

geval niet mag missen in de<br />

regio? (meerdere<br />

antwoorden<br />

mogelijk). (Attractiepark<br />

Slagharen)<br />

Wat vindt u dat een gast die<br />

het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk<br />

geval niet mag missen in de<br />

regio? (meerdere<br />

antwoorden<br />

mogelijk). (Kasteel<br />

Rechteren in Dalfsen)<br />

Wat vindt u dat een gast die<br />

het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk<br />

geval niet mag missen in de<br />

regio? (meerdere<br />

antwoorden<br />

mogelijk). (Tocht over de<br />

Overijsselse Vecht)<br />

Responses Percent of<br />

N Percent<br />

Cases<br />

22 6,8% 26,5%<br />

18 5,6% 21,7%<br />

42 13,0% 50,6%<br />

152


Wat vindt u dat een gast die<br />

het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk<br />

geval niet mag missen in de<br />

regio? (meerdere<br />

antwoorden<br />

mogelijk). (Winkelen in<br />

Hardenberg)<br />

Wat vindt u dat een gast die<br />

het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk<br />

geval niet mag missen in de<br />

regio? (meerdere<br />

antwoorden<br />

mogelijk). (Bijkomen op een<br />

bankje langs de Vecht)<br />

Wat vindt u dat een gast die<br />

het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk<br />

geval niet mag missen in de<br />

regio? (meerdere<br />

antwoorden<br />

mogelijk). (Evenement de<br />

Ommer Vechtdagen)<br />

Wat vindt u dat een gast die<br />

het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk<br />

geval niet mag missen in de<br />

regio? (meerdere<br />

antwoorden<br />

mogelijk). (Fietsen of<br />

wandelen langs de Vecht)<br />

Wat vindt u dat een gast die<br />

het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk<br />

geval niet mag missen in de<br />

regio? (meerdere<br />

antwoorden<br />

mogelijk). (<strong>Vechtdal</strong><br />

streekproducten)<br />

Wat vindt u dat een gast die<br />

het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk<br />

geval niet mag missen in de<br />

regio? (meerdere<br />

antwoorden mogelijk). (De<br />

bloeiende Vechtanjer)<br />

17 5,2% 20,5%<br />

41 12,7% 49,4%<br />

18 5,6% 21,7%<br />

64 19,8% 77,1%<br />

49 15,1% 59,0%<br />

11 3,4% 13,3%<br />

153


Wat vindt u dat een gast die<br />

het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk<br />

geval niet mag missen in de<br />

regio? (meerdere<br />

antwoorden<br />

mogelijk). (Lunchen in de<br />

historische stadskern<br />

Gramsbergen)<br />

Wat vindt u dat een gast die<br />

het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk<br />

geval niet mag missen in de<br />

regio? (meerdere<br />

antwoorden<br />

mogelijk). (Bezoek aan<br />

Streekmuseum de<br />

Kalkovens)<br />

Wat vindt u dat een gast die<br />

het <strong>Vechtdal</strong> bezoekt in elk<br />

geval niet mag missen in de<br />

regio? (meerdere<br />

antwoorden<br />

mogelijk). (Anders,<br />

namemlijk:)<br />

7 2,2% 8,4%<br />

9 2,8% 10,8%<br />

26 8,0% 31,3%<br />

Total 324 100,0% 390,4%<br />

a. Dichotomy group tabulated at value 1.<br />

Hoe <strong>gastvrij</strong>heid in <strong>Vechtdal</strong><br />

verbeteren? a<br />

$Verbeteren Frequencies<br />

Op welke manier denkt u<br />

dat de <strong>gastvrij</strong>heid van de<br />

regio <strong>Vechtdal</strong> verder kan<br />

worden verbeterd?<br />

(meerdere antwoorden<br />

mogelijk). (Geven van<br />

<strong>gastvrij</strong>heidtrainingen)<br />

Responses Percent of<br />

N Percent<br />

Cases<br />

19 17,6% 30,2%<br />

154


Op welke manier denkt u<br />

dat de <strong>gastvrij</strong>heid van de<br />

regio <strong>Vechtdal</strong> verder kan<br />

worden verbeterd?<br />

(meerdere antwoorden<br />

mogelijk). (Bijeenkomsten<br />

ondernemers)<br />

Op welke manier denkt u<br />

dat de <strong>gastvrij</strong>heid van de<br />

regio <strong>Vechtdal</strong> verder kan<br />

worden verbeterd?<br />

(meerdere antwoorden<br />

mogelijk). (Opzetten van<br />

<strong>gastvrij</strong>heidregels)<br />

Op welke manier denkt u<br />

dat de <strong>gastvrij</strong>heid van de<br />

regio <strong>Vechtdal</strong> verder kan<br />

worden verbeterd?<br />

(meerdere antwoorden<br />

mogelijk). (Digitale<br />

nieuwsbrief met tips en<br />

regio informatie)<br />

Op welke manier denkt u<br />

dat de <strong>gastvrij</strong>heid van de<br />

regio <strong>Vechtdal</strong> verder kan<br />

worden verbeterd?<br />

(meerdere antwoorden<br />

mogelijk). (Maandelijkse<br />

<strong>gastvrij</strong>heidstest)<br />

Op welke manier denkt u<br />

dat de <strong>gastvrij</strong>heid van de<br />

regio <strong>Vechtdal</strong> verder kan<br />

worden verbeterd?<br />

(meerdere antwoorden<br />

mogelijk). (Anders,<br />

namelijk:)<br />

26 24,1% 41,3%<br />

8 7,4% 12,7%<br />

45 41,7% 71,4%<br />

8 7,4% 12,7%<br />

2 1,9% 3,2%<br />

Total 108 100,0% 171,4%<br />

a. Dichotomy group tabulated at value 1.<br />

155


Bijlage 14 Kruistabellen vragenlijst <strong>Vechtdal</strong><br />

Count<br />

In welke gemeente is de<br />

organisatie gelegen?<br />

In welke gemeente is de organisatie gelegen? * Overnachten Crosstabulation<br />

Overnachten<br />

Dalfsen Hardenberg Ommen Staphorst <strong>Vechtdal</strong><br />

156<br />

Total<br />

Ommen 0 0 22 0 5 27<br />

Hardenberg 0 17 0 0 7 24<br />

Dalfsen 10 0 0 0 6 16<br />

Staphorst 1 0 1 3 0 5<br />

Total 11 17 23 3 18 72<br />

Count<br />

In welke gemeente is de<br />

organisatie gelegen?<br />

In welke gemeente is de organisatie gelegen? * Eten / drinken Crosstabulation<br />

Eten / drinken<br />

Dalfsen Hardenberg Ommen Staphorst <strong>Vechtdal</strong><br />

Total<br />

Ommen 0 2 20 0 4 26<br />

Hardenberg 1 18 0 0 6 25<br />

Dalfsen 10 1 1 0 4 16<br />

Staphorst 0 0 1 4 0 5<br />

Total 11 21 22 4 14 72<br />

Count<br />

In welke gemeente is de<br />

organisatie gelegen?<br />

In welke gemeente is de organisatie gelegen? * Activiteiten Crosstabulation<br />

Activiteiten<br />

Dalfsen Hardenberg Ommen Staphorst <strong>Vechtdal</strong><br />

Total<br />

Ommen 1 0 10 0 16 27<br />

Hardenberg 1 7 0 0 19 27<br />

Dalfsen 5 1 0 0 9 15<br />

Staphorst 0 0 0 3 2 5<br />

Total 7 8 10 3 46 74


In welke gemeente is de organisatie gelegen? * Bent u bekend met de profilering<br />

"<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle Tijd", opgezet door <strong>Vechtdal</strong> Marketing? Crosstabulation<br />

Count<br />

In welke gemeente is de<br />

organisatie gelegen?<br />

Bent u bekend met de profilering<br />

"<strong>Vechtdal</strong> Overijssel. Alle Tijd",<br />

opgezet door <strong>Vechtdal</strong> Marketing?<br />

Ja Nee<br />

Total<br />

Ommen 12 17 29<br />

Hardenberg 14 13 27<br />

Dalfsen 12 5 17<br />

Staphorst 1 4 5<br />

Total 39 39 78<br />

Wat is uw hoogst genoten opleiding? * Was het thema <strong>gastvrij</strong>heid een onderdeel van uw opleiding<br />

Count<br />

Wat is uw hoogst genoten<br />

opleiding?<br />

of gevolgde training? Crosstabulation<br />

Voortgezet onderwijs of<br />

vergelijkbaar<br />

Middelbaar onderwijs of<br />

vergelijkbaar<br />

Hoger onderwijs of<br />

vergelijkbaar<br />

Universitair onderwijs of<br />

vergelijkbaar<br />

Was het thema <strong>gastvrij</strong>heid een<br />

onderdeel van uw opleiding of<br />

gevolgde training?<br />

Ja Nee<br />

Total<br />

0 6 6<br />

19 28 47<br />

9 20 29<br />

1 3 4<br />

Total 29 57 86<br />

157


Bijlage 15 Samenvattingen telefonisch interview<br />

De stad Breda beschikt over een project dat heet het Breda Plan. Hiervoor worden elke week<br />

huis-aan-huis bladen verspreid met informatie over Breda en de vorderingen in het plan. Dit<br />

omvat niet alleen de inwoners, maar ook de retail, horeca en alles wat gericht is op toerisme<br />

en recreatie. Ook de VVV en de gemeenten spelen een rol in het Breda Plan, voor het<br />

promoten van de stad. Er zijn films laten maken en reclame spotjes gedraaid in verschillende<br />

bioscopen in Nederland, maar ook in Antwerpen.<br />

De stad Breda organiseert cursussen gericht op <strong>gastvrij</strong>heid voor ondernemers in de stad<br />

zodat zij hun <strong>gastvrij</strong>heid kunnen verbeteren.<br />

Ondernemers laten het op dit moment een beetje afweten als het gaat om actieve deelname<br />

aan het Breda Plan. Dit kan komen door de prijs (€ 50,-) die betaald dient te worden per<br />

personeelslid om deel te nemen aan de cursus en daarbij dienen de lonen ook normaal<br />

doorbetaald te worden door de ondernemer. Ondernemers zijn op dit moment meer bezig<br />

met zich zelf en het overleven.<br />

De ondernemers in Breda zijn zich nog niet voldoende bewust van het belang <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

Gastvrijheid heeft altijd onderhoud nodig en moet blijven groeien. De ondernemers worden<br />

door het Breda Plan door bijeenkomsten, congressen en voortdurende terugkoppeling<br />

bewust gemaakt van het belang van <strong>gastvrij</strong>heid. Er moet voortdurend gezien laten worden<br />

op de juiste manier wat de effecten zijn van <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

In dit geval gaat het niet om regionale <strong>gastvrij</strong>heid, maar om de <strong>gastvrij</strong>heid in de stad<br />

Breda. Voor Breda kan <strong>gastvrij</strong>heid zeker worden gezien als een speerpunt.<br />

Amsterdam beschikt over het Welcome project dat opgezet is door de Amsterdamse Alliantie<br />

met als doe de <strong>gastvrij</strong>heid in Amsterdam te vergroten ten opzichte van al haar bezoekers.<br />

De stad Amsterdam heeft de Welcome Academy opgericht voor alle ondernemers in de stad<br />

om hun <strong>gastvrij</strong>heid te kunnen verbeteren. De Welcome Academy verzorgt trainingen voor de<br />

toerisme branche. De training geeft inzicht in <strong>gastvrij</strong>heid en leert de ondernemers veel<br />

praktische tips en trucs.<br />

De keuze om deel te nemen aan de trainingen is aan de ondernemer zelf. De trainingen<br />

worden altijd in overleg opgesteld. Wanneer de ondernemers kiezen om mee te doen aan het<br />

project dan voelen zij zich hierbij zeer betrokken. De medewerking aan het project in<br />

Amsterdam is groot.<br />

Ondernemers zijn zich nooit voldoende bewust van het belang van <strong>gastvrij</strong>heid, anders was<br />

het ook niet nodig om hiervoor een project op te zetten. Ondernemers worden bewust<br />

gemaakt van het belang van <strong>gastvrij</strong>heid voor de stad door het geven van trainingen. Er zijn<br />

158


standaard trainingen beschikbaar die dan ook gratis zijn voor de ondernemers. Ook kunnen<br />

trainingen op maat worden gemaakt. Dit gebeurd veelal wanneer <strong>gastvrij</strong>heid al een deel van<br />

het opleidingstraject binnen de onderneming is. De op maat gemaakte trainingen zijn<br />

aantrekkelijk geprijsd.<br />

Gastvrijheid kan voor Amsterdam gezien worden als een speerpunt. Amsterdam is op dit<br />

moment al ver in de ontwikkeling wat betreft <strong>gastvrij</strong>heid. Bezoekers geven Amsterdam als<br />

score een 8.2 op het gebied van <strong>gastvrij</strong>heid. Wat een hoge score is. Hieruit blijkt dat het<br />

Welcome concept in zoverre al goed op weg is en aangeslagen.<br />

Voor de stad Den Haag is Den Haag Marketing in eerste instantie benaderd, omdat zij zich<br />

niet bezig hielden met de ondernemers, is er contact opgenomen met de gemeente Den<br />

Haag. De eerste uitwerking betreft het telefonisch interview met Den Haag Marketing en de<br />

tweede uitwerking de gemeente Den Haag.<br />

Den Haag beschikt over een project dat heet Be my quest. Ook zijn er activiteiten, zoals<br />

festivals die georganiseerd worden en zich richten op <strong>gastvrij</strong>heid en zodoende meer klanten<br />

te trekken naar Den Haag. Den Haag marketing is echt meer gericht op het maken van<br />

reclamespotjes voor festivals en posters die in de steden opgehangen worden.<br />

Den Haag Marketing kon dan ook geen antwoord geven op hoe ondernemers omgaan met<br />

projecten en activiteiten, omdat zij helemaal niet met de ondernemers in contact staan.<br />

Of ondernemers zich voldoende bewust zijn van <strong>gastvrij</strong>heid of hoe Den Haag Marketing<br />

ondernemers hier meer bewust van kunnen maken is voor Den Haag Marketing ook niet aan<br />

de orde. Zij zijn als marketing organisatie alleen op zichzelf gericht en staan niet in direct<br />

contact met ondernemers.<br />

Gastvrijheid kan wel gezien worden als speerpunt voor de stad Den Haag, omdat elke<br />

regio/stad/gebied/sector <strong>gastvrij</strong>heid anders aan pakt en iedereen zichzelf uniek vindt op<br />

het gebied van <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

Den Haag beschikt over een project dat speciaal gericht is op <strong>gastvrij</strong>heid en heet Be my<br />

quest. Het project heeft als doel om Den Haag te profileren als <strong>gastvrij</strong>e stad. Bezoekers<br />

verwachten van een internationale stad een hoogwaardig kwaliteitsniveau als het gaat om<br />

<strong>gastvrij</strong>heid. Middels het project moet er dan ook in samenwerking met de ondernemers een<br />

<strong>gastvrij</strong>e mentaliteit worden ontwikkeld dat past bij de bezoeker.<br />

De stad Den Haag heeft campagne materiaal beschikbaar en trainingen ontwikkeld zodat<br />

ondernemers hun <strong>gastvrij</strong>heid kunnen verbeteren. Middels de trainingen wordt er een<br />

beroep gedaan op de inzet van de ondernemer. Het is niet gericht op het fysieke <strong>gastvrij</strong>e<br />

element maar op de bejegening, houding en het gedrag.<br />

159


Er is een goede samenwerking tussen de onderlinge partijen. Wanneer ondernemers<br />

voldoende worden geïnformeerd, betrokken en natuurlijk overtuigd van het feit hoe<br />

belangrijk <strong>gastvrij</strong>heid is voor de stad, zijn ondernemers bereid om hieraan mee te werken.<br />

Ook wordt er een promotietour gehouden langs ondernemers, om hun doormiddel hiervan<br />

warm te maken voor de verbetering van <strong>gastvrij</strong>heid. De participanten van Be my quest<br />

hebben <strong>gastvrij</strong>heid hoog in het vaandel staan.<br />

Ondernemers kunnen altijd bewuster worden gemaakt van het belang van <strong>gastvrij</strong>heid. Het<br />

bewustzijn wordt gecreëerd door trainingen die worden aangeboden, de promotietour en het<br />

handboekje waarin alle info over Den Haag te vinden is. De trainingen worden gegeven door<br />

4 Haagse scholen en hebben als doel het bewustmaken van het belang van een goede<br />

dienstverlening.<br />

Gastvrijheid kan zeker worden gezien als speerpunt voor Den Haag, omdat iedereen<br />

<strong>gastvrij</strong>heid anders aanpakt en ieder zichzelf uniek vindt.<br />

De provincie Utrecht heeft een Marketing plan gericht op heel Utrecht. De Utrechtse<br />

Heuvelrug wordt in het bijzonder aandacht aan besteed, omdat dit het meest toeristische<br />

trekpleister is van de provincie.<br />

Als Provincie wordt de ondernemer geleerd, de gast te leren kennen. Welke gasten ontvangt<br />

u en hoe kan de ondernemer zich hier op richten en op in spelen. Gasten komen<br />

bijvoorbeeld voor de animatie op parken, maar ook om de regio te leren kennen en leuke<br />

dingen te doen in de regio. Daarom is het belangrijk de ondernemers te stimuleren in<br />

<strong>gastvrij</strong>heid. Ook het promoten van de regio door de ondernemer kan helpen aan het<br />

verbeteren van de <strong>gastvrij</strong>heid. Er dient gepolst te worden bij de gast, wat deze verwacht.<br />

Tevens kunnen er folders uitgegeven worden en tips over de regio.<br />

Ondernemers gaan heel verschillend om met het project gericht op <strong>gastvrij</strong>heid. Het is ook<br />

soms lastig. De kleine tot middelgrote ondernemers willen wel graag, maar pakken het<br />

vrijwel verkeerd aan en besteden aandacht aan dingen die niet op de eerste plek moeten<br />

komen. De bedoeling van het project is dat ondernemers activiteiten in de regio gaan<br />

promoten en veel meer de leiding gaan geven. Hoe kan <strong>gastvrij</strong>heid geïmplementeerd<br />

worden? Ondernemers beginnen te veel bij de hardware, maar het is belangrijker om te<br />

beginnen bij de software.<br />

Ondernemers zijn zich nog onvoldoende bewust van het belang van <strong>gastvrij</strong>heid. Ze kijken<br />

van jaar op jaar en niet op de lange termijn. Lange termijn plannen zijn om ondernemers<br />

meer aandacht te laten geven aan marketing en naar de medewerkers toe. Het blijkt dat<br />

ondernemers nog niet altijd helemaal klaar zijn voor veranderingen.<br />

Regionale <strong>gastvrij</strong>heid kan wel gezien worden als een speerpunt omdat in alle regio‟s wel<br />

projecten lopen. Elke regio is van zichzelf overtuigd. De succes en kritische factoren zijn dat<br />

de promotie hand in hand moet gaan met wat het is, gasten moeten de <strong>gastvrij</strong>heid voelen.<br />

160


Het tevreden stellen van de huidige gast is nog niet echt een succes, dit blijkt uit dat er nog<br />

weinig overkomt na de gast toe.<br />

De regio Noord Veluwe beschikt niet speciaal over een project of activiteit gericht op<br />

<strong>gastvrij</strong>heid. Wel is <strong>gastvrij</strong>heid een onderdeel beleidszaken toerisme/recreatie, waar de<br />

regio Noord Veluwe zich mee bezig houdt. Er wordt gekeken naar welke voorzieningen er<br />

getroffen dienen te worden. Het is een regio met veel sociale contacten en weinig werklozen.<br />

Met heeft in de regio zorg voor elkaar Noaberschap care carefally.<br />

De regio Noord Veluwe ontwikkeld projecten voor ondernemers zodat zij hun <strong>gastvrij</strong>heid<br />

kunnen verbeteren. Ook zorgen zij voor afstemmingen dat de gemeenten gezamenlijk een<br />

bepaalde route afleggen.<br />

Ondernemers zijn nog dusdanig niet betrokken bij het project care. Care is gericht op het<br />

onderdeel <strong>gastvrij</strong>heid, maar zit nog in de conceptfase.<br />

De regio Noord Veluwe denkt dat ondernemers zich al in redelijke mate bewust zijn van het<br />

belang van <strong>gastvrij</strong>heid, omdat alles hier gemoedelijk loopt en de sociale contacten goed<br />

zijn. Mocht blijken dat er toch nog wat te kort schiet dan wil de regio Noord Veluwe er zeker<br />

aan gaan werken om dit bewustzijn bij ondernemers te creëren. Er is nog niet nagedacht<br />

over hoe dit gedaan kan worden, in verband met de conceptfase.<br />

Regionale <strong>gastvrij</strong>heid kan gezien worden als een speerpunt. De regio Noord Veluwe wil<br />

komen tot een gebied waar zoveel te beleven en te doen is voor de gast dat er massaal naar<br />

toe getrokken word. Door het binnenhalen van vele gasten, wordt de omzet verhoogd en<br />

blijft de werkgelegenheid goed.<br />

Om niet alleen in de toeristische sector te kijken is de gezondheidssector mee genomen in<br />

het telefonisch interview. In de literatuur kwam het Waterlandziekenhuis veelvuldig naar<br />

voren met hun <strong>gastvrij</strong>heidconcept.<br />

Het Waterlandziekenhuis beschikt sinds drie jaar over een eigen project, speciaal gericht op<br />

<strong>gastvrij</strong>heid. Er is gekeken naar de concurrentiepositie van het ziekenhuis ten opzichte van<br />

nabij gelegen ziekenhuizen. Het eigen <strong>gastvrij</strong>heidsconcept heet Passie voor zorg, waarbij<br />

rekening is gehouden met de elementen van de gast.<br />

Het Waterlandziekenhuis doet, zoals op het gebied van behandelingen wel wat met andere<br />

ondernemers. Op het gebied van <strong>gastvrij</strong>heid wordt in verband met de concurrentiepositie<br />

van het Waterlandziekenhuis geen ondernemers betrokken bij het project.<br />

Er kan dus geen antwoord worden gegeven op hoe ondernemers omgaan met het project.<br />

Wel gaat het eigen personeel heel positief om met het project en zet zich hier ook volledig<br />

voor in.<br />

161


Het eigen personeel krijgt een verplichte APK training dat voor iedereen ontwikkeld is. Of het<br />

nu een hoge of lage functie betreft, iedereen is verplicht om hier een dag aan mee te doen<br />

en zichzelf meer bewust te maken van <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

Gastvrijheid is een belangrijk speerpunt voor het Waterlandziekenhuis. Het is zelfs zo<br />

belangrijk dat het voortbestaan van het ziekenhuis er van af heeft gehangen. En doormiddel<br />

van dit project dient de concurrentieslag gewonnen te worden. Het is de bedoeling om iets<br />

beter te doen dan een ander. Het gaat dus niet om de behandeling die een gast ondergaat,<br />

maar de sfeer en alles wat daarmee samen hangt.<br />

Het Waterlandziekenhuis geeft aan dat in de gezondheidssector geen éénheid in dezelfde<br />

regio‟s zit. Iedereen gaat voor zichzelf en ontwikkelt hierbij zijn eigen projecten gericht op<br />

<strong>gastvrij</strong>heid, omdat de concurrentiepositie zo hoog is. Dit in tegenstelling tot de sector<br />

toerisme en recreatie, waar middels projecten eenheid in de regio, gebied of stad dient te<br />

ontstaan.<br />

Het <strong>Vechtdal</strong> Overijssel beschikt over een project met een visie, waarbij <strong>gastvrij</strong>heid een<br />

onderdeel is. De profilering Alle Tijd, moet alle tijd uitstralen in het <strong>Vechtdal</strong> en geeft aan<br />

<strong>gastvrij</strong> te zijn.<br />

Voor ondernemers wordt er in het <strong>Vechtdal</strong> middels promotie en de nadruk op de slogan<br />

gezorgd dat ondernemers hun <strong>gastvrij</strong>heid kunnen verbeteren.<br />

Ondernemers gaan positief om met deze slogan. Veel ondernemers hebben het aangenomen<br />

om deel te nemen en zijn hier dan ook actief mee bezig.<br />

Het bewustzijn van het belang van <strong>gastvrij</strong>heid kan altijd beter. In het <strong>Vechtdal</strong> is dit redelijk.<br />

Om ondernemers meer bewust te maken stimuleert <strong>Vechtdal</strong> Overijssel de samenwerking<br />

onderling onder ondernemers. Wanneer bijvoorbeeld een bed en breakfast vol zit voor een<br />

weekend, beveel dan een andere bed en breakfast aan in de regio. In het <strong>Vechtdal</strong> zien de<br />

ondernemers elkaar onderling nog te veel als concurrenten, dan dat ze een éénheid kunnen<br />

vormen, waardoor de <strong>gastvrij</strong>heid verbeterd kan worden, meer toeristen binnenhaalt,<br />

inkomsten en werkgelegenheid.<br />

Regionale <strong>gastvrij</strong>heid kan gezien worden als een speerpunt, omdat door de slogan Alle Tijd<br />

het <strong>Vechtdal</strong> zich onderscheid van andere regio‟s. Het <strong>Vechtdal</strong> is de enige regio die deze<br />

slogan voert.<br />

162


Bijlage 16 Planning<br />

Lesweek 3.1 3.2 3.3 vak 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.1<br />

<strong>Thesis</strong> Proposal x x x x x<br />

Verdediging thesis proposal x x<br />

Herkansing thesis proposal x x x x x x x x<br />

Literatuuronderzoek x x x x x x<br />

Deelvraag 1 Op welke manier kan de <strong>gastvrij</strong>heid van medewerkers in de toeristische en sector<br />

worden overgedragen op bezoekers en hoe is dit meetbaar te maken?<br />

1.1Welke <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken zijn er in de toeristische en recreatieve sector? x<br />

1.2 Welke manieren zijn er om de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken te meten en zo te kunnenverbeteren in de<br />

toeristische en recreatieve sector?<br />

Deelvraag 2 Wat is de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid van medewerkers in de toeristische en<br />

recreatieve sector in het <strong>Vechtdal</strong>?<br />

x x x<br />

x x x<br />

2.1 Welke toeristische en recreatieve ondernemers zitten er in het <strong>Vechtdal</strong>? x<br />

2.2 In welke mate komen de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken terug bij medewerkers van de toeristische en<br />

recreatieve ondernemingen en hoe dragen zij dit uit naar bezoekers?<br />

Deelvraag 3 Op welke manier denken de toeristische en recreatieve ondernemers in het <strong>Vechtdal</strong> dat<br />

het mogelijk is om hun <strong>gastvrij</strong>heid te versterken?<br />

3.1 Op welke manier wordt er in andere gebieden/sectoren gewerkt aan het versterken van<br />

(regionale) <strong>gastvrij</strong>heid?<br />

3.2 Hoe denkt de toeristische en recreatieve ondernemer in het <strong>Vechtdal</strong> dat <strong>gastvrij</strong>heid versterkt<br />

kan worden?<br />

x x x x x<br />

x x x<br />

0<br />

x x<br />

4.1 4.2 vak 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.1<br />

x x x<br />

Advies schrijven x x<br />

Inleveren concept thesis x<br />

Afronding, aanpassing x x<br />

Inleveren definitief thesis x<br />

Training prof. Skills 1x per week x x x x<br />

Toets prof. Skills x<br />

Contact 1 ste examinator x x x x x x x x x x<br />

Contact 2 de examinator x x x x x x x x x x<br />

Contact M. Flooren 2-wekelijks x x x x<br />

Contact onderz. Docent x x<br />

Contact opdracht gever x x x<br />

x x<br />

163<br />

0


Bijlage 17 Verantwoording vrije competenties<br />

Competentie 7 Verandermanagement en competentie 8 Ondernemen zijn gekozen als vrije<br />

competenties, omdat deze voor mij het meest van invloed zijn op het thesisproject.<br />

Competentie 7<br />

7.1.a De gewenste situatie is correct beschreven<br />

De gewenste situatie is beschreven aan de hand van de <strong>gastvrij</strong>heidkenmerken, waarvoor de<br />

stellingen opgesteld zijn. Het gewenste resultaat is wanneer het <strong>Vechtdal</strong> op alle<br />

<strong>gastvrij</strong>heidkenmerken de streefwaarde behaald. Ook wordt de gewenste situatie weergegeven in de<br />

aanbevelingen. Hierin wordt beschreven wat er gedaan zou moeten worden om de gewenste situatie<br />

voor een meer <strong>gastvrij</strong> <strong>Vechtdal</strong> te kunnen behalen. De gewenste situatie is een versterking van de<br />

<strong>gastvrij</strong>heid in het <strong>Vechtdal</strong>, zodat het als onderscheidende waarde kan worden gezien en het een<br />

bijdrage heeft geleverd aan de regionale <strong>gastvrij</strong>heid.<br />

7.1.b De huidige situatie is correct beschreven<br />

Dit wordt weergegeven aan de hand van de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid. Dit kan worden gezien als<br />

de huidige situatie op het gebied van <strong>gastvrij</strong>heid. Dit is gedaan doormiddel van de vragen en dan<br />

met name de stellingen in de vragenlijst aan medewerker van toeristische en recreatieve<br />

ondernemingen in het <strong>Vechtdal</strong>. Voor elk <strong>gastvrij</strong>heidkenmerk is een score in beeld gebracht dat de<br />

huidige situatie laat zien.<br />

164


7.2.c.1 De partijen die het veranderingsproces het meeste kunnen beïnvloeden zijn volledig correct<br />

geïdentificeerd.<br />

In dit geval zijn de ondernemers en <strong>Vechtdal</strong> Marketing de partijen die het veranderingsproces in het<br />

<strong>Vechtdal</strong> het meeste kunnen beïnvloeden. Zij worden volledig en herhaaldelijk beschreven in de<br />

thesis.<br />

7.5.a Het taalgebruik is grammaticaal volledig correct<br />

Het schrijven van een onderzoeks- en adviesrapport naar een opdrachtgever toe, dient grammaticaal<br />

correct te zijn en op de juiste toon geschreven. Het rapport dient geen tot weinig spelfouten te<br />

bezitten.<br />

7.5.c De vormgeving is zeer overzichtelijk en aantrekkelijk<br />

Om een goed rapport te kunnen overhandigen is het belangrijk dat dit er ook zeer overzichtelijk uit<br />

ziet, zoals bijvoorbeeld een inhoudsopgave. Dat men in één oogopslag kan vinden wat men zoekt.<br />

Ook is het van belang dat een rapport er aantrekkelijk uit ziet, wat bijdraagt aan het lezen met<br />

plezier van het rapport. Daarom is overzichtelijkheid tevens net zo belangrijk. De thesis is<br />

overzichtelijk ingedeeld en heeft een aantrekkelijke vormgeving.<br />

Competentie 8<br />

8.4.a.1 Resultaat duidelijk omschreven<br />

De resultaten die zijn gekomen uit de onderzoeken naar de huidige mate van <strong>gastvrij</strong>heid en de<br />

verbetering hiervan zijn duidelijk omschreven en is voor alle partijen begrijpelijk geschreven.<br />

165


8.4.b.1 Genomen stappen zijn volledig relevant in relatie tot te behalen resultaat<br />

De stappen die doorlopen zijn tijdens het project zijn relevant zijn voor de bijdrage aan het behalen<br />

van de doelstelling. Het gewenste resultaat is behaald aan de hand van de genomen stappen. Het<br />

resultaat zijn de conclusies en aanbevelingen. De stappen die gezet zijn om tot dit resultaat te<br />

komen zijn in de onderzoeksopzet en de methodologische verantwoording beschreven.<br />

8.4.b.2 Stappen zijn geheel juist onderbouwd<br />

Het is belangrijk dat de stappen geheel juist onderbouwd zijn om tot een goed te behalen resultaat te<br />

komen. De stappen die doorlopen zijn tijdens de afstudeerperiode zijn omschreven in de<br />

onderzoeksopzet en geheel juist onderbouwd in de onderzoeksopzet en de methodologische<br />

verantwoording.<br />

8.4.c.1 Resultaat is volledig behaald.<br />

De stappen zijn relevant en goed onderbouwd waardoor het resultaat volledig is behaald. Of te wel<br />

de doelstelling in het project. Het resultaat is weergegeven in de hoofdstukken onderzoeksresultaten<br />

van deelvraag 1, 2 en 3. Aan de hand hiervan zijn conclusies en aanbevelingen opgezet voor <strong>Vechtdal</strong><br />

Marketing. Waardoor een antwoord gegeven kan worden op de beleidsvraag.<br />

8.5.b.1 De planning is compleet<br />

Om alle stappen te moeten doorlopen en tot een volledig resultaat te komen is het belangrijk dat de<br />

thesis een goede planning bevat. De planning is geheel compleet geweest, om alle doorlopen<br />

stappen op tijd af te kunnen ronden. In de planning is tevens rekening gehouden met afspraken met<br />

examinatoren, onderzoeksdocenten en opdrachtgevers. De planning omvat alles, wat nodig is<br />

geweest tijdens het afstudeerproces. De planning is weergegeven in bijlage 16.<br />

166

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!