StudieSucceS op een hoger plan

janson.lea40

StudieSucceS op een hoger plan

projecten nationaal actieplan e-learning

Studieloopbaanbegeleiding

aansluitingsmodule algemene

Studievaardigheden

Deze online module met studiemateriaal

en bijbehorende opdrachten helpt

scholieren te onderzoeken of wetenschappelijk

onderwijs past bij hun

interesse en competenties.

all2Finish

Instellingen voor hoger onderwijs brachten

in kaart welke methoden het meest

effectief zijn om opgelopen achterstanden

van studenten tijdig te signaleren en

aan te pakken. Resultaat is een toolkit

om tussentijdse uitval terug te dringen.

dinK - doorst(r)omen in de keten

Verbeteren van de doorstroom van

mbo naar hbo door mbo-studenten in

praktijkprojecten te laten samenwerken

met hbo-studenten. Aan de hand van

competentieprofielen is een gerichte

match mogelijk tussen studenten en

praktijkprojecten.

iSo - internationale studenten en

onderwijskwaliteit

Verbeteren van het proces van werving,

toelating en studiesucces van internationale

studenten in het Nederlands

hoger onderwijs, onder meer door een

effectieve online aanmeldings- en toelatings

procedure met online support,

online assessments en een student

ambassador forum.

Kansrijk doorstromen

Een toolkit met digitale assessment

tools en begeleidingsmateriaal om in- en

doorstroom in het hbo te bevorderen.

Kies actief – gebruik een

competentiewijzer

Met behulp van zelfassessment-instrumenten

kunnen leerlingen beter bepalen

of een studie aansluit bij hun interesse

en competenties.

Zwaluwstaart

Met behulp van digitale instrumenten

kunnen aankomend pabo-studenten

zich een goed beeld vormen van het

beroep en de opleiding en van hun eigen

competenties. Ook tijdens de opleiding

ondersteunt het instrumentarium het

studieloopbaanproces.

Verbeteren kwaliteit instroom

acculturatie

Internationale studenten volgen in hun

land van herkomst een online voorbereidingsprogramma,

voordat ze aan een

opleiding in Nederland beginnen. Het

programma gaat in op de Nederlandse

(onderwijs)cultuur en biedt de

mogelijk heid deficiënties Engels en

Wiskunde weg te werken.

e-Klassen als voertuig voor de

aansluiting voortgezet onderwijs -

hoger onderwijs

Samenwerking tussen voortgezet en

hoger onderwijs geeft een kwalitatieve

impuls aan het bètaonderwijs op scholen.

Online leren maakt het mogelijk om

meer leerlingen te bereiken en vakdocenten

en studenten hoger onderwijs

gemakkelijker te betrekken.

iSo

zie omschrijving bij Studieloopbaanbegeleiding

nationale Kennisbank

Basisvaardigheden Wiskunde 1

Portal met oefenmateriaal voor studenten

economie, natuurwetenschappen

en techniek om hun wiskundevaardigheden

op niveau te brengen.

nationale Kennisbank

Basisvaardigheden Wiskunde 2

Kennisbank om algebraïsche wiskundevaardigheden

in het hoger onderwijs te

toetsen en waar nodig te verhogen.

Schakelzone recht

Online modules voor hbo-studenten

Recht worden beschikbaar gesteld ter

voorbereiding op een wo-bachelor.

Succesvolle in- en doorstroom

Assessments en schakelprogramma’s

worden ingezet ten behoeve van de

doorstroom naar wo-masteropleidingen.

Bij tekortkomingen is een snellere

reme diëring mogelijk door schakeltrajecten

in de vorm van blended learning.

telMMe

Om uitval en studievertraging te voorkomen,

kunnen aankomende masterstudenten

met behulp van digitaal

toets- en oefenmateriaal hun wiskundekennis

meten en bijspijkeren.

op het grensvlak van

opleiding en beroepspraktijk

alle h@nds aan dek

Digitale videoportretten geven bachelorstudenten

een reëel beeld van het

leraar schap. Daarnaast helpt een online

module werkenden die willen instromen

in het onderwijs bij de intake en geeft

het hen helderheid in weg te werken

deficiënties. Om het studiesucces te

vergroten zijn daarbij door ICT ondersteunde

trajecten voor opleiding, begeleiding

en beoordeling ontwikkeld.

Bruggen Bouwen

Studenten Verpleegkunde kunnen zich

beter voorbereiden op hun stage door

de, vanuit de praktijk gevormde, toetsbank

voor stagevoorbereiding.

diVidossier

In het kader van competentieontwikkeling

maken studenten digitale videodossiers,

waardoor ze in staat zijn te

reflecteren op het eigen professionele

handelen op de werkplek of in een

beroepssituatie.

iSo

zie omschrijving bij Studieloopbaanbegeleiding

netwerk open hogeschool

informatica (noh-i)

Voor werkenden met een mbo-achtergrond

wordt een hbo-bachelor Informatica-opleiding

ontwikkeld, met optimale

mogelijkheden om werken en studeren

te combineren.

Skills labs

Authentieke probleemcasussen worden

- met behulp van audio, video en tekst -

in rijke digitale omgevingen aangeboden.

Ze maken samenwerking en begeleiding

op afstand mogelijk en zijn daardoor

een oplossing voor de beperkte beschikbaarheid

van docenten bij studieonderdelen

waarbij intensieve begeleiding

gewenst is.

docentprofessionalisering

iSo

zie omschrijving bij Studieloopbaanbegeleiding

Marchet

Cursusmodules helpen docenten om

keuzes te maken over het gebruik van

ICT-tools in combinatie met de beste

didactische aanpak.

oaSe

De toepassingsmogelijkheden van weblectures

zijn uitgewerkt, getoetst op

didactische meerwaarde en effectiviteit

en opgenomen in een ‘canonwebsite’.

Ook is een traject ontwikkeld, aan de

hand waarvan weblectures professioneel

kunnen worden ingezet.

Vidivers

Met het oog op de begeleiding van

niet-westerse allochtone studenten

kunnen ontwikkelde videocasussen

worden ingezet bij docent- en studiebegeleidertrainingen

over interculturele

competenties.

netwerk open hogeschool

informatica

zie omschrijving bij Aansluiting bij

beroepspraktijk.

Bezoek nu onze online projectencatalogus

Wilt u inspiratie opdoen hoe u studiesucces kunt

verhogen en de instroom, doorstroom, rendement

en kwaliteit in uw instelling kunt verbeteren, bezoek

dan onze website www.surf.nl/studiesucces.

Op deze website vindt u onder meer:

“De noodzaak voor het gebruiken

van de projectresultaten is alleen

maar toegenomen vanwege

verandering in de wet- en regelgeving

rondom afstudeerders.”

Frans Jansen, projectleider ‘All2Finish’ (2010)

In SURF werken Nederlandse hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen

samen aan grensverleggende ICT-innovaties in het hoger onderwijs

en onderzoek. Door samen te werken overstijgen de ICT-ontwikkelingen het

belang van de individuele instelling. De impact van SURF reikt ook tot ver

buiten deze instellingen. Dankzij SURF’s pionierswerk werd Nederland hét

openbare internetknooppunt van Europa, beschikken alle Nederlanders over

een ‘digitale identiteitskaart’ (DigiD) en is software voor het hele onderwijs

spotgoedkoop verkrijgbaar.

Meer informatie: www.surf.nl

WWW.SurF.nl/StudieSucceS

uitgebreide projectomschrijvingen met links naar de verschillende

projectresultaten;

informatief videomateriaal van verschillende projecten;

contactinformatie van projectleiders bij betrokken instellingen en/of

contactpersoon binnen SURF foundation.

SURFfoundation

Graadt van Roggenweg 340

Postbus 2290

3500 GG Utrecht

T +31 (0)30 234 66 00

F +31 (0)30 233 29 60

info@surf.nl

www.surf.nl

Januari 2012

StudieSucceS op een hoger plan

Nationaal Actieplan e-Learning (2006 – 2011)

Het Nationaal Actieplan e-Learning richtte zich op het verbeteren van instroom, doorstroom,

rendement en kwaliteit van het hoger onderwijs, met de inzet van ICT. In dit gezamenlijke initiatief

van VSNU, HBO-raad, SURFfoundation en het Ministerie van OCW zijn succesvolle ICT-innovaties,

die op kleine schaal beschikbaar waren, verder ontwikkeld en opgeschaald.

Deze brochure geeft inzicht in de schat aan bruikbare methoden en instrumenten

die het Nationaal Actieplan e-Learning heeft opgeleverd. Ter illustratie van de

aard en omvang van de projecten is een viertal projecten uitgelicht.

Ook is een totaaloverzicht van de projecten opgenomen. De website

www.surf.nl/studiesucces geeft alle informatie per project, zodat

iedere instelling voor hoger onderwijs in Nederland daarmee

haar voordeel kan doen.

www.surf.nl/studiesucces


nationaal actieplan e-learning: aanjager van innovaties

ICT is niet meer weg te denken in het onderwijsproces.

Dat doet niets af aan het feit dat instellingen vaak

worstelen met de vraag wat een zinvolle ICT-innovatie

is en of deze al dan niet kan bijdragen aan meer

strate gische doelstellingen, zoals het verhogen van

het studierendement of het verbeteren van de kwaliteit

van de instroom. Het Nationaal Actieplan e-Learning

fungeerde als aanjager van het daadwerkelijk en op

brede schaal benutten van innovatieve ICT-toepassingen.

Centrale vraag was steeds: Hoe kunnen we

wat werkt, zinvol inzetten in het onderwijs?

Studiesucces

Doel van het inzetten van innovatieve ICT-toepassingen

is om zoveel mogelijk studenten een studie te laten

kiezen die past bij hun capaciteiten en ambities en ze

een succesvolle onderwijscarrière te laten doorlopen.

In de projecten van het Nationaal Actieplan e-Learning

is steeds de beleving van de student als uitgangspunt

genomen. Met behulp van ICT kan beter ingespeeld

worden op individuele wensen en behoeften van

studenten, op organisatorisch, didactisch en

inhoudelijk gebied.

Facts & Figures

nationaal actieplan e-learning

22

projecten

5

jaar

154

instellingen

16,7

miljoen

euro

21.000

docenten, projectleiders, studenten

en scholieren

Samenwerking gehele onderwijskolom

In het Nationaal Actieplan e-Learning participeerden

universiteiten, hogescholen en instellingen voor

voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Dit leidde tot intensieve samenwerking tussen

onderwijsinstellingen over de sectoren heen. Zo bereikte

het programma nationale impact, stimuleerde

het ketendenken en leverde het een schat aan breed

toegankelijk materiaal op.

De 22 projecten van het Nationaal Actieplan e-Learning

zijn onder te verdelen in de thema’s Studieloopbaanbegeleiding,

Verbeteren kwaliteit instroom, Op het

grensvlak van opleiding en beroepspraktijk en

Docent professionalisering.

22 projecten werden in vijf jaar tijd

gestart en afgerond

Per project werkten minimaal drie

instellingen samen; dit leidde tot het

ontstaan van constructieve

kennisnetwerken en

samenwerkingsverbanden

In totaal participeerden 154

instellingen: 15 universiteiten, 37

hogescholen , 11 ROC’s ,78 voscholen

en 13 overige instellingen

In totaal participeerden ruim 21.000

docenten, projectleiders, studenten

en scholieren

De gemiddelde projectbegroting

bedroeg ruim 750.000 euro. Voor

de 22 projecten was de totale

begroting 16,7 miljoen euro

STuDIELOOpBAANBEgELEIDINg Op HET gRENSVLAK VAN OpLEIDINg EN BEROEpSpRAKTIJK

Zeven projecten hielden zich bezig met vraagstukken

rond studieloopbaanbegeleiding. Rode draad is dat

deze projecten bij willen dragen aan de maximale

ontplooiing van de capaciteiten van studenten.

Met behulp van e-learning worden studenten en

aanstaande studenten begeleid in het maken van

de juiste keuzes en het vaststellen van en werken

aan eventuele deficiënties.

KieS actieF:

zelfassessment voor de juiste studiekeuze

Om het percentage studiestakers en studieswitchers

in het hbo omlaag te brengen is de Kies Actief Toolkit

ontwikkeld. Dit online instrument voor zelfassessment

ondersteunt leerlingen van havo en mbo bij het maken

van een goede studiekeuze. De tool laat hen nadenken

over de eigen sterke en minder sterke kanten en geeft

via een landelijk bruikbare basismodule inzicht in algemene

vaardigheden als communiceren, samenwerken,

zelfstandig leren en probleemoplossend vermogen.

Aanvullend kunnen keuzemodules en –instrumenten

worden ingezet om inzicht te geven in specifieke

vaardigheden, gericht op de desbetreffende hbo-

Acht projecten hadden specifiek betrekking op het

bij studenten versterken van de kennis en vaardigheden

die nodig zijn om op het juiste niveau in een

specifieke opleiding in te stromen. Online programma’s

en toetsbanken kunnen er bijvoorbeeld aan

bijdragen dat gemotiveerde studenten met het

juiste kennisniveau op de desbetreffende opleidingen

terechtkomen.

Met het digitale oefen- en toetsmateriaal van TELMME

kunnen aankomende studenten van technische masteropleidingen

hun wiskundekennis meten, mogelijke

achterstanden opsporen en bijspijkeren. Een groeiend

deel van deze studenten is in het bezit van een hbobachelor

of een bachelor-diploma van een buitenlandse

instelling. Hierdoor ontstaan grote verschillen

in kennisachtergronden. TELMME geeft in een elektronische

leeromgeving toegang tot Engelstalig interactief

wiskundig oefen- en toetsmateriaal over een

breed scala aan onderwerpen, waarmee hiaten weg-

opleiding. Aanstaande studenten krijgen hierdoor

beter inzicht in hun eigen competenties en de competenties

die nodig zijn voor de hbo-opleiding van hun

keuze. Met dit inzicht zijn ze beter in staat keuzes te

maken en competenties te ontwikkelen. Kies Actief

kan ook worden ingezet bij hbo-studenten voor

studie loopbaanbegeleiding. De resultaten vormen

een goed uitgangspunt voor gesprekken met studieloopbaancoach,

mentor en/of decaan. De Kies Actief

Toolkit is vrij toegankelijk via internet en door alle

hogescholen in te zetten. > www.kiesactief.nl

Andere projecten met focus op Studieloopbaanbegeleiding zijn: Aansluitingsmodule Algemene Studievaardigheden,

All2Finish, DINK, ISO, Kansrijk Doorstromen en Zwaluwstaart.

> lees verder op www.surf.nl/studiesucces

gewerkt kunnen worden, zodat zijinstromers beter

voorbereid met hun masteropleiding starten. Uitval

en gemiddelde studieduur worden daardoor teruggedrongen.

In het systeem geregistreerde studenten

krijgen begeleiding van een docent. Vanuit de docentenomgeving

kunnen docenten eigen lespakketten

samenstellen en beheren. Een goed geïntegreerde

mix van elektronisch materiaal en persoonlijk contact

met een docent zal voor de zijinstromers tot de beste

resultaten leiden. > www.telmme.tue.nl

Andere projecten die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van de instroom zijn: Acculturatie,

E-klassen, ISO, Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde 1 + 2, Schakelzone Recht en Succesvolle

in- en doorstroom.

>> lees verder op www.surf.nl/studiesucces

Zes projecten bewogen zich op het grensvlak van

opleiding en beroepspraktijk. Enerzijds gaat het hier

om projecten die erop zijn gericht om studenten ervaringen

op te laten doen die van belang zijn voor de

beroepspraktijk. Anderzijds betreft het projecten die

studenten vanuit hun werkzame leven - bijvoorbeeld

door e-learning te combineren met contactonderwijs

- in staat stellen zich te laten om- of bijscholen.

Bruggen Bouwen tussen onderwijs en zorg

met digitale toetsbank

Om verpleegkundeopleidingen beter aan te laten sluiten

op het werkveld, gecombineerd met de wens om het

stagerendement te verhogen en stageuitval te verminderen,

ontwikkelden hogescholen en gezondheidszorginstellingen

gezamenlijk een digitale toetsbank.

Als basis diende de toetsbank van Leerstation Zorg,

een databank met kennisitems geconstrueerd door

verpleegkundigen, docenten en inhoudsdeskundigen

uit zorg en zorgonderwijs. Met behulp van een kennistoets

kunnen studenten zich beter voorbereiden op hun

stage. Ze krijgen meer inzicht in het gewenste kennisniveau

en raken gemotiveerd om voor en tijdens de

stage doelgericht de benodigde kennis te verwerven.

VERBETEREN KWALITEIT INSTROOM DOCENTpROFESSIONALISERINg

telMMe technology enhanced learning of

Mathematics for Master education

Bij vijf projecten binnen ‘Docentprofessionalisering’

stond de inzet van ICT in het didactisch proces

centraal. Deze projecten hebben tot doel om kennis

en inzicht van docenten en onderwijsondersteuners

over de inzet van ICT in het onderwijsproces te

vergroten en verder te professionaliseren.

Studenten verbinden weblectures met studiegemak

en studiesucces. De combinatie van college en presentatiemateriaal

biedt een scala aan mogelijkheden om

onderwijs te verrijken of te verdiepen. Het OASE-

project onderzocht verdere toepassingsmogelijkheden.

Zo kunnen weblectures specifiek worden ingezet voor

bijvoorbeeld dyslectici of buitenlandse studenten.

Verder zijn mogelijkheden onderzocht voor het opknippen

in fragmenten en het toevoegen van metadata,

waardoor studenten op een bepaald begrip kunnen

zoeken en vervolgens worden verwezen naar een

specifiek fragment in een weblecture. Via ‘live tagging’

kunnen studenten met notebook of smartphone opmerkingen,

links en andere informatie toevoegen op

Voor elke verpleegkundeopleiding biedt de toetsbank

interessant leermateriaal, op zowel specialistisch als

generiek niveau. Daarnaast kunnen zorginstellingen

de toetsbank gebruiken voor verpleegkundige bijscholing.

Het onderliggende instrumentarium kan ook

worden ingezet bij andere disciplines waar de beroepspraktijk

een belangrijke component binnen de opleiding

vormt. Het project Bruggen Bouwen heeft aangetoond

dat grootschalige inzet van een centraal onderhouden,

instellingsoverschrijdende digitale kennis toetsbank, in

gezamenlijk overleg met de beroepspraktijk, mogelijk is.

> www.leerstationzorg.nl

Andere projecten op het grensvlak tussen opleiding en beroepspraktijk zijn: Alle h@nds aan dek, DiViDossier,

ISO, NOH-I en Skills Labs. > lees verder op www.surf.nl/studiesucces

oaSe: Weblectures, van middel naar

onderdeel van de onderwijsmethode

de tijdlijn van de lecture. Ook zijn ‘snippets’, korte

kennisclips, te koppelen aan toetsvragen, elo-opdrachten

of forums. In OASE zijn alle toepassingsmogelijkheden

uitgewerkt en getoetst op didactische

meerwaarde en effectiviteit. De weblecturevarianten

zijn vervolgens opgenomen in een ‘canonwebsite’.

Daarnaast leverde OASE professionaliseringstrajecten

en instructiemateriaal voor docenten op, waarmee ze

hun competenties op het gebied van het didactisch

verantwoord en effectief inzetten van weblectures

kunnen verhogen. > www.weblectures.nl

De andere projecten binnen Docentprofessionalisering zijn: ISO, MarchET, Vidivers en NOH-I.

> lees verder op www.surf.nl/studiesucces

More magazines by this user
Similar magazines