(Microsoft PowerPoint - Besluiten Strategisch Comit\351 05-02-2003 ...

fiscus.fgov.be

(Microsoft PowerPoint - Besluiten Strategisch Comit\351 05-02-2003 ...

Nationaal Forum

strategische besprekingen rond :

- ontwikkelingen

- operationele probleemgebieden

Nationaal Forum beslist WAT er dient te gebeuren

geeft opdracht om projectgroepen en werkgroepen

op te richten

1


Research & Development

EMPACT

OBJECTIEF – OBJECTIF

IT-ONTWIKKELING – DEVELOPPEMENTS IT

E-DOUANE

EDIFACT

INTERNET

ENIG LOKET – GUICHET UNIQUE

PAPERLESS DOUANE

NCTS

EMCS

SINGLE EUROPEAN AUTHORIZATION

RISICO-ANALYSE – ANALYSE DE RISQUES

CERTIFIERING – CERTIFICATION

STAIRWAY

COPERFIN

BUITEN NAAR BINNEN – DE L’EXTERIEUR VERS L’INTERIEUR

2


Research & Development

GEINTEGREERDE VERWERKING – TRAITEMENT INTEGRE

– Pre-arrival aangiften – Déclarations pre-arrival

– Paperless Douane - Douane paperless

BIJSTAND, CONTROLE, INVORDERING EN INFORMATIE

ASSISTANCE, CONTRÔLE, RECOUVREMENT ET INFORMATION

– Certifiëring - Certification

– Risicobeheer – Gestion des risques

3


Operations Management

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

– PRE-ARRIVAL en PRE-DEPARTURE INFORMATIE

INFORMATIONS PRE-ARRIVAL et PRE-DEPARTURE

CONSISTENTE REGLEMENTERING EN WERKPROCEDURES (IMPULSBEHEER)

REGLEMENTATION ET METHODES DE TRAVAIL CONSISTANTES

(GESTION DES IMPULSIONS)

CONTAINER SECURITY INITIATIVE


RESULTATEN :

VERLAGING VAN DE COMPLIANCEKOSTEN, EEN BETERE BESCHERMING VAN DE

SAMENLEVING EN EEN BETERE BEHEERSING VAN DE TOENEMENDE

HANDELSSTROMEN : een WIN-WIN-WIN situatie

DIMINUTION DES COUTS « COMPLIANCE », UNE MEILLEURE PROTECTION DES

INTERETS DE TOUS ET UNE MEILLEURE GESTION DES FLUX COMMERCIAUX

CROISSANTS : une situation WIN-WIN-WIN.

4


Subcomité Research and Development

en Operational Management

Bestudeert projectopdrachten van het Nationaal Forum

Bepaalt onderlinge verbanden

Bepaalt prioriteiten in projecten

Stelt de projectgroepen samen

Volgt op, coördineert, faciliteert, rapporteert aan het

Nationaal Forum

Specifiek voor R&D :

– Brainstorming nieuwe ideeën (ontwikkelingen)

Specifiek voor OM :

– Inventariseert

– Analyseert

5


Samenstelling subcomité R&D

Het Nationaal Forum duidt aan :

– bedrijven (wegens praktische en operationele aspecten)

• zo representatief mogelijk, alle bedrijfstakken

• dienstverlenende bedrijven

• software ondernemingen

• grote/middelgrote/kleine ondernemingen

• maximum 8

– andere overheidsdiensten

– D&A

Voorzitter douane en accijnzen heeft de eindbeslissing

6


Samenstelling subcomité OM

Beperkt tot 8 bedrijven :

• multinationals

• koerierbedrijven

• dienstverleners (carriers)

Luchthaven en havenautoriteiten

Andere overheidsdiensten

D&A

Voorzitter douane en accijnzen heeft de eindbeslissing

7


Samenstelling projectgroepen en werkgroep

Vertegenwoordiging bedrijven :

– spreiding over het land

– kleine/KMO/grote/multinationals

Inspraak projectleider

Voorzitter subcomité heeft de eindbeslissing

8


Besluiten bij de installatievergadering van het Nationaal

forum:

1. Het Nationaal forum van de Belgische Administratie der douane en

accijnzen wordt naar het "European Model for Partnership between

Customs and Trade" opgericht.

2. De "Leidende principes" van het Nationaal forum zijn als dusdanig

aanvaard.

3. Het Subcomité Research en development wil in 2003 werken op de

sleuteldomeinen van het EMPACT-model: IT en risico-analyse.

- Het forum acht:

a. E-douane;

b. Organiseren van de 24-uureconomie en

c. Certificering van bedrijven op grond van de risico's van hun intern

systeem op vlak van douane- en/of accijnsprocedures;

danig belangrijke nieuwe ontwikkelingen voor alle partijen om er

gemeenschappelijke projectgroepen rond op te richten.

9


Besluiten bij de installatievergadering van het Nationaal

forum:

4. Het Subcomité Operations Management zal zich buigen over de

operationele probleemgebieden: "Pre-arrival en pre-departure" en

"Informatieverstrekking rond de toepassing van nieuwe werkmethoden".

- Het forum acht:

a. MOU's voor pre-arrival en pre-departure gegevens;

b. Informatieverstrekking rond NCTS en

c. de Nationale toepassing van CSI

danig belangrijk voor alle partijen dat het gezamelijke werkgroepen

opricht.

5. De structuur voor de samenstelling van de Subcomités en de project- en

werkgroepen werd aanvaard.

10

More magazines by this user