Duurzame oplossingen voor waterschappen - Grundfos

cbs.grundfos.com

Duurzame oplossingen voor waterschappen - Grundfos

GRUNDFOS duurzame pompoplossingen

Duurzame oplossingen

voor waterschappen


2

veilig water

is ook

schoon water

Waterbeheer is in Nederland een zaak van het grootste belang.

Dijken, duinen en zeekeringen houden het water tegen; gemalen

zorgen voor het juiste peil in kanalen, rivieren en polders. Van ouds-

her is dit de taak van de waterschappen. Maar ook de kwaliteit van

het water in de rivieren en sloten is de verantwoordelijkheid van de

waterschappen. Door ervoor te zorgen dat vervuilende en gevaar-

lijke stoffen niet worden geloosd, maar het afvalwater te zuive-

ren voordat het naar het oppervlaktewater wordt teruggevoerd.

Een uiterst belangrijke taak. Niet alleen vanwege het belang van

schoon water, maar ook omdat inwoners erop blind varen dat hun

rioolwater altijd probleemloos wordt afgevoerd en gereinigd.

De waterschappen hebben ook op dit terrein in de loop der jaren enorm

veel kennis en ervaring opgebouwd. Een expertise die we terugzien in

talrijke rioleringssystemen en zuiveringsinstallaties.


waterschappen

staan niet stil

Hoewel – of juist wel omdat - waterschappen op een hoog professioneel niveau opereren, zoeken zij voortdurend

naar manieren om hun taken nog beter te kunnen vervullen. Innovatie vindt onder meer plaats door het implemen-

teren van nieuwe methoden voor afvalwaterzuivering, maar ook in het vervangen van verouderde installaties door

systemen waarin nieuwe technologieën worden toegepast. Hierin past dat de waterschappen belangrijke maatschap-

pelijke ontwikkelingen volgen. Duurzaamheid en milieubewustzijn staan hoog in het vaandel. De focus ligt hierbij

enerzijds op energiebesparing. Daarnaast stelt de nieuwe Waterwet hogere eisen aan de behandeling van afvalwater.

Tegelijkertijd worden waterschappen in toenemende mate bedrijfsmatig gerund. Zo worden conform de wettelijke

eisen bij grote investeringen aanbestedingen uitgeschreven, waarbij het kunnen aanbieden van een compleet en

doordacht projectplan van doorslaggevend belang is. Immers, de continuïteit van het bedrijfsproces – het afvoeren

en verwerken van afvalwater – mag niet in gevaar komen.


op grundfos

kunt u bouwen

Grundfos realiseert zich dit als geen ander. Pompsystemen zijn een belangrijke schakel in het gehele proces

van afvalwatertransport en verwerking tot en met het spuien van gezuiverd water. Daarom leveren wij uitslui-

tend oplossingen op basis van bewezen technieken die onze afnemers bedrijfszekerheid bieden. Binnen het

afvalwaterproces kunt u daarbij denken aan pompen, mixers, voortstuwers en beluchters. Al onze producten zijn

omgeven met een scala aan ondersteunende diensten, vanaf het voortraject tot en met de volledige levenscyclus

van een pompsysteem. Bovendien beschikken wij over een projectorganisatie die volledig is ingesteld op het uit-

voeren van nieuwbouw- en vervangingstrajecten op het gebied van afvalwatertransport en -zuivering.

5


6

over grundfos

Met een jaarproductie van meer dan 16 miljoen pompen is Grundfos één van ’s werelds grootste pomp-

producenten. De vier grootste productgroepen zijn onderwaterpompen, centrifugaalpompen, circulatiepompen en

doseerpompen. Daarnaast produceert Grundfos elektrische hoogrendement-motoren voor de pompen, alsmede

geavanceerde elektronica voor pompregelingen en andere systemen.

Centraal in de missie en visie van Grundfos staat de verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Continu wordt

gezocht naar oplossingen voor verantwoord materiaalgebruik, recycling en vermindering van het energiegebruik.

Daarbij richten we ons op de lange termijn en ontwikkelen we, gezamenlijk met de klant, oplossingen die voor de

toekomst het meest functioneel en kosteneffectief zijn. Innovatie is dan ook een grondbeginsel van Grundfos. Niet

alleen voor het ontwikkelen van nieuwe pomptechnologieën, maar voor elk aspect van ons werk. Immers, alleen

door voortdurend onze normen te verhogen en onze grenzen te verleggen, zijn wij in staat om unieke en effectieve

pompoplossingen te creëren.

DE KLAS VAN 2010


onderzoek

ontwikkeling

De behoeften van onze klanten zijn de drijvende kracht

achter alle activiteiten van Grundfos. Om op deze behoef-

ten in te kunnen spelen, is innovatie essentieel. Daarom

investeert Grundfos jaarlijks aanzienlijk in Research and

Development. Met een budget van meer dan 100 miljoen

euro per jaar zijn we hiermee met voorsprong de groot-

ste. Het Grundfos Research and Development Center in

Denemarken is al decennia de kraamkamer voor innova-

tieve en trendsettende pompoplossingen.

Wist u overigens dat Grundfos één van de zeer weinige

pompproducenten is met een eigen elektronicadivisie?

We produceren al onze elektronica zelf in eigen clean-

rooms, zodat we producten kunnen bieden die onze

kennis van pomptechniek, werktuigbouwkunde, meet-

en regeltechniek en elektronica combineren tot krachtige

oplossingen.

kwaliteit

Alle Grundfos bedrijven zijn gecertificeerd volgens de kwaliteitsstandaard ISO 9001. De productiebedrijven zijn

gecertificeerd volgens ISO 9002, de milieustandaard ISO 14001 en de EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

registratie van de Europese Unie. Geen van onze producten verlaat de productie zonder dat deze uitgebreid getest

zijn en om u de maximale garantie op kwaliteit te bieden, testen we onze afvalwaterpompen conform ISO 9001

Annex A.

&

&

milieucertificering

7


8

grundfos waterutility

Advies op basis van proceskennis

Grundfos heeft al haar expertise op het gebied van watervoorziening en vuilwater geconcentreerd in het segment

Water Utility. De specialisten in dit segment houden zich uitsluitend bezig met het creëren van oplossingen voor

de professionele markt voor watervoorziening en vuilwater in Nederland, zowel in de private als de publieke sec-

tor. Op dagelijkse basis hebben wij contact met drinkwaterbedrijven, waterschappen, gemeenten, industrieën en

adviseurs. Daardoor kennen wij de bedrijfsprocessen van binnenuit en adviseren wij op basis van proceskennis en

daadwerkelijk begrip van uw vraagstuk en uw behoeften.


water utility

oplossingen

Binnen het segment Water Utility onderscheidt Grundfos vijf ‘eilanden’. Voor elk van deze eilanden biedt

Grundfos een compleet gamma aan pompoplossingen. Het leveringsprogramma voor drinkwatertoepassingen

wordt gevormd door de productgroepen bronpompen, reinwater transportpompen, drukverhogingen en doseer-

installaties. Op het gebied van afvalwater bieden wij een assortiment kanaalwaaierpompen, versnijdende pom-

pen en Supervortex pompen, met een vermogen van 0,5 kW tot en met 650 kW, alsmede een breed gamma aan

schachtpompen, mixers, voortstuwers, beluchters, doseerpompen en doseerinstallaties. Daarnaast leveren wij ook

pompputten en totale besturing- en monitoringsystemen. Hiermee is Grundfos de enige producent die nagenoeg

het gehele afvalwaterproces kan faciliteren.

grundfos pompen

Van de totale Life Cycle Costs van de meeste pompen komt zo’n 85% op conto van het energieverbruik.

De aanschaf van de pomp bepaalt slechts 5% van deze kosten. Service en onderhoud nemen de overige 10%

voor hun rekening. Energie is dus de grootste kostenpost tijdens de levensduur van een pomp. Niet voor niets is

energiebesparing dus al tientallen jaren de rode draad in de Research & Development-activiteiten van Grundfos.

Daarbij heeft het bedrijf zich ten doel gesteld om met elke nieuwe generatie pompen die zij ontwikkelt, de

energieconsumptie met vijf procent te reduceren. Zo waren wij de eerste leverancier van pompen met een Energie

A-label. En de eerste pompenleverancier die Efficiency 1 motoren toepast in haar producten (waarmee wij ook de

grootste zijn in Europa). Sinds 2001 is een reductie van de energieconsumptie van maar liefst 77% ten opzichte van

voorgaande modellen gerealiseerd. Dit heeft er onder meer toe geleid dat wij in 2007 de prestigieuze Europese

Milieu Award (EMAS) in ontvangst mochten nemen.

energiezuinige pompen

9


10

professionele

projectorganisatie

Behalve voor het leveren van hoogwaardige apparatuur en systemen, is Grundfos ook een uitstekende partner voor

het uit handen nemen van complete nieuwbouw- en vervangingstrajecten op het gebied van afvalwaterzuivering.

Wij beschikken hiervoor over een professionele projectorganisatie met goed opgeleide en ervaren medewerkers

die – van projectmanager tot monteur – het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Al vanaf de

initiatie fase kunt u Grundfos bij projecten betrekken, waarbij u kunt rekenen op een open blik en een eerlijk

advies.


Grundfos voert de regie over deze projecten vanuit een eigen, professioneel bedrijfsbureau, dat beschikt over

alle benodigde disciplines. Van calculatie en werkvoorbereiding tot uitvoering en projectmanagement. En

specialisten op zowel werktuigbouwkundig, elektrotechnisch als civieltechnisch gebied. Grundfos Nederland is

VCA** en ISO 9001-2000 gecertificeerd. Daarnaast hanteren wij het Business Excellence model voor Total Quality

Management, om het kwaliteitsniveau van onze organisatie verder te verhogen aan de hand van objectief toets-

bare criteria. In het uitvoeringstraject werken wij samen met gespecialiseerde partners die aan onze normen

voldoen. Inmiddels hebben wij al vele nieuwbouw- en renovatieprojecten uitgevoerd op het gebied van druk-

riolering, grote tussen- en hoofdgemalen voor waterschappen en gemeenten en afvalwaterzuivering.

11


12

projectkwaliteits

plan

Kwalitatieve beslissingscriteria maken steeds vaker onderdeel uit van openbare aanbestedingstrajecten. Een goede

ontwikkeling, omdat gunning op basis van de laagste prijs geen garantie is voor de gewenste kwaliteit. En omdat

u ver voorbij de looptijd van het project verantwoordelijk bent voor het beheer en onderhoud van het geleverde

systeem, is het van belang dat u bij oplevering krijgt wat u gevraagd heeft.

In een aanbestedingstraject voor vuilwaterprojecten komt bij Grundfos alle expertise op het gebied van pomp-

technologie en projectmanagement samen. Ons uitgangspunt hierbij is duurzaamheid. Wij streven niet alleen

naar een maximale technische levensduur, maar eveneens naar een optimale Life Cycle Cost-verhouding. Het

feit dat onze producten het hoogst mogelijke energetische rendement in de markt bieden, brengt aanzienlijke

besparing op uw energiekosten en korte terugverdientijden binnen handbereik. Daarnaast gebruiken wij, evenals

adviesbureaus, erkende simulatiemodellen voor bassins en pompen voor het doorrekenen van bestekken. Naast

de offerte maakt het projectplan een prominent onderdeel uit van een aanbesteding. Ook op dit vlak bieden wij

onderscheidende toegevoegde waarde, door slim om te gaan met de inkoop, de planning en de organisatie van een

project. Grundfos houdt van transparantie en duidelijkheid. De taken en verantwoordelijkheden van de betrokken

medewerkers met betrekking tot uw project worden duidelijk vastgelegd.

De projectorganisatie van Grundfos is er op ingesteld uw project zeer gestructureerd te organiseren en minutieus

uit te voeren. Middels een gedetailleerde planning houdt u maximaal zicht op onze werkzaamheden, zodat u op

ieder moment weet waar u aan toe bent. Daarnaast vindt op regelmatige basis overleg plaats over uw project in

zogenaamde toolbox meetings, waarna u wordt voorzien van een duidelijke voortgangsrapportage van het werk.

Bovendien houden we aandacht voor alle voor u relevante zaken zoals het garanderen van de continuïteit van het

bedrijfsproces, bijvoorbeeld door het inzetten van noodbemaling tijdens het renoveren van een pompgemaal. Hierbij

dragen we er zorg voor dat de noodbemaling slim ingezet wordt zodat we bij maximale bedrijfszekerheid zo min

mogelijk overlast voor derden veroorzaken.


op weg naar een

duurzame toekomst

Waterschappen dragen een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zowel in hun kernactiviteit – het

beheren van de waterkwantiteit én -kwaliteit – als in hun beleid - zijn zij duurzaam en toekomstgericht. Zoals u

in deze brochure heeft kunnen lezen, sluiten de missie en visie van Grundfos hier naadloos op aan. Grundfos wil

dan ook graag met u in gesprek komen om te onderzoeken waar uw strategische doelstellingen samenvallen

met onze technologie. Zo kunnen we samen een bijdrage leveren aan het op milieuverantwoorde wijze, duur-

zaam zuiveren van afvalwater.

13


14

Het complete plaatje van afvalwater en watervoorziening

product:

SPA/SP/SP-G

product:

CR

product:

SEG

product:

TP

Ws

Product types : SPA/SP/SP-G

Pomp principe : 4”, 6”, 8”, 10” en 12”

meerrtraps

bronpomp

Alle modellen zijn van roestvaststaal met

uitzondering van de SP-G.

Debiet, Q : Max. 480 m3 /h

Opvoerhoogte : Max. 810 m

Vloeistof temp. : Standaard 0° tot +30°

Special 0° tot +90°

Install. diepte : Max. 600 m

product:

SQ

product:

product:

Ws WW

Ws WW

Ws WW

Hydro MPC

NK

Product types : CR, CRE, CRI, CRIE, CRN,

CRNE, CRNE-HS, CRT, CRTE

Pomp principe : Meertraps in-line

centrifugaal pompen

Toerenregeling optioneel

Debiet, Q : Max. 150 m3 /h

Opvoerhoogte : Max. 470 m

Vloeistof temp. : Standaard -40° tot +180°

Special 0° tot +90°

Bedrijfsdruk : Max. 50 bar

Product type : SEG

Pomp principe : Versnijdende afvalwaterpomp

Beveiliging en bewaking via de MP 204/R100

Debiet, Q : Max. 5 l/s

Opvoerhoogte : Max. 47 m

Vloeistof temp. : Standaard 0° tot +40°

Persl. diameter : DN 40 tot DN50

Product types : TP, TPE

Pomp principe : Eentraps centrifugaal

pomp, toerengeregeld

Optioneel, electronische beveiliging

Debiet, Q : Max. 4500 m3 /h

Opvoerhoogte : Max. 170 m

Omg. temp. : Standaard -25° tot +150°

Bedrijfsdruk : Max. 25 bar

Ws

Product types : SQ, SQ-N, SQE-NE,

SQE/CU301 Constant

druksysteem

Pomp principe : 3” RVS meertraps

bronpomp

Gegevens kunnen worden bewaakt en

geregeld via CU 300 / CU 301 / R100

Debiet, Q : Max. 9 m 3 /h

Opvoerhoogte : Max. 220 m

Vloeistof temp. : Standaard 0° tot +40°

Install. diepte : Max. 150 m

Product types : Hydro MPC

Pomp principe : Complete drukverhogingsystemen

met parallel

gekoppelde CR pompen

(of meertrapspompen)

Debiet, Q : Max. 1100 m 3 /h

Opvoerhoogte : Max. 160 m

Vloeistof temp. : 0° tot +70°

PN 16 (PN 40 op aanvraag)

product:

SA

product:

product:

WW WW

Ws WW

SL1/SLV

NB

Product types : SL1, SLV

Pomp principe : Onderwater

afvalwaterpomp

Debiet, Q : Max. 88 l/s

Opvoerhoogte : Max. 44 m

Vloeistof temp. : Standaard 0° tot +40°

Discharge diam.: DN 65 tot DN150

product:

product:

Ws Ws

Ws WW

HS

Controls

Product type : HS

Pomp principe : Een en tweetraps

horizontale split

case pomp

Debiet, Q : Max. 3800 m 3 /h

Opvoerhoogte : Max. 220 m

Omg. temp. : Standaard

0° tot + 90°

Bedrijfsdruk : Max. 25 bar

Ws

WW

Product types : SA

Pomp principe : Dompelbare axiale

voortstuwerpomp

Gegevens kunnen worden bewaakt en

geregeld m.b.v. MP204/R100.

Debiet, Q : Max. 12000 m 3 /h

Opvoerhoogte : Max. 20 m

Vloeistof temp. : Standaard 0° tot +40°

Buisdiameter : 700 tot 1400 mm

Product types : NK, NKG, NKE

Pomp principe : Eentraps

fundatienormpomp,

Toerenregeling optioneel

Eentraps standaard pompen

overeenkomstig EN733, ISO2858, en

ISO5199

Debiet, Q : Max. 1100 m 3 /h

Opvoerhoogte : Max. 160 m

Vloeistof temp. : 25° tot +140°

Bedrijfsdruk : Max. 16 bar

Buisdiameter : 700 tot 1400 mm

Product types : NB, NBE, NBG

Pomp principe : Eentraps

normblokpompen

Optioneel, electronische beveiliging

Debiet, Q : Max. 1100 m 3 /h

Opvoerhoogte : Max. 160 m

Vloeistof temp. : Standaard

-25° tot +140°

Bedrijfsdruk : Max. 16 bar

Product type : Regeling en bewaking

MP204

• Electronische motorbeveiliging

• Beveiliging tegen drooglopen

• Beveiliging tegen over- onderspanning

• Beveiliging voor te hoog stroomverbruik

LC/LCD

• Regeling van 1 (LC) of 2 (LCD) pompen

• SMS monitoring

Controls

• Scada BMS Communicatie

• Geavanceerde regeling & bewaking voor

pompstations, 1-6 pompen en mixer


grundfos nederland b.V.

Postbus 22015

1302 CA Almere

www.grundfos.nl

Being responsible is our foundation

Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence

3-2010/GNL500

More magazines by this user
Similar magazines