De adviesraad sport van de toekomst - ISB-Kennisbank

isb.colo.ba.be

De adviesraad sport van de toekomst - ISB-Kennisbank

[REGELGEVING]

Volgens welk decreet moet de sportraad samengesteld worden?

Artikel 15, het artikel met de bepalingen over de sportraad, van het nieuwe decreet Lokaal Sportbeleid treedt, behalve voor

de VGC, in werking op 1/1/2013. De sportraad kan in 2013 dus al volgens het nieuwe decreet Lokaal Sportbeleid samengesteld

worden. Een nieuwe sportraad die samengesteld is zoals bepaald in het vorige decreet Sport voor Allen voldoet echter

nog steeds. De bepalingen hieromtrent in het decreet Sport voor Allen zijn immers niet in strijd met de nieuwe bepaling in

het decreet Lokaal Sportbeleid.

Wat de timing betreft speelt ook de lokale situatie een rol. Het decreet Lokaal Sportbeleid legt niet meer op dat de sportraad

uiterlijk zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad opnieuw wordt samengesteld en erkend. Maar als

deze (of een andere) termijn wel in de statuten vermeld staat, moet dit natuurlijk gerespecteerd worden.

Art. 38. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2014 met uitzondering van:


2° artikel 15 1 , 19, 37, die in werking treden op 1 januari 2013;


In afwijking van het eerste lid, treedt voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie:

1° artikel 15 in werking op 1 januari 2015;


[REGELGEVING]

Zijn er naast de sportspecifi eke regelgeving nog andere decreten die van

belang zijn voor de samenstelling en werking van adviesraden?

Ja, ook in andere regelgeving staan er bepalingen over de werking en samenstelling van adviesraden. Deze blijven geldig.

Cultuurpact

(art. 6, art. 7)

Gemeentedecreet

(art. 199, art. 200 § 2,

art. 200 § 3, art. 200 § 4)

1 Nvdr: artikel 15 handelt over de sportraad

- Vertegenwoordiging van het werkveld of de representatieve verenigingen.

- Betrokkenheid en inspraak van de burgers of de doelgroepen bij de beleidsvoorbereiding,

bij de uitwerking van dienstverlening en bij de evaluatie ervan.

- Ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht.

- Voorzien van de nodige middelen voor de vervulling van de adviesopdracht.

- Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen

kunnen geen stemgerechtigd lid zijn.

5

More magazines by this user
Similar magazines