Sportbeleidsplan 2008-2013 - Gemeente Staden

isb.colo.ba.be

Sportbeleidsplan 2008-2013 - Gemeente Staden

Sportbeleidsplan

2008-2013

goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting op 13 december 2007

Johan Debaene Mario Snaet

gemeentesecretaris voorzitter gemeenteraad

Contactgegevens:

Gemeentebestuur Staden Dieter Duboccage

Sportdienst Sportfunctionaris

Ooststraat 4a, 8840 Staden tel. 051 704 653 – fax 051 709 103

www.staden.be sportdienst.staden@publilink.be


Voorwoord................................................................................................................... 3

Inleiding ..................................................................................................................... 3

Hoofdstuk I: Missie en visie ........................................................................................... 5

Hoofdstuk II: Gegevensverzameling ............................................................................... 6

1. Inventarisatie ................................................................................................ 6

1.1 Beschrijving van de gemeente .................................................................. 6

1.2 De gemeente Staden en sport................................................................... 8

1.3 Het sportaanbod ................................................................................... 10

1.4 Sportinfrastructuur ................................................................................ 13

1.5 Samenvatting ...................................................................................... 15

2. Relevante noden en behoeften ........................................................................ 15

2.1 Evaluatie huidig sportbeleid .................................................................... 15

2.2 Bevraging belanghebbenden ................................................................... 18

2.3 Brede maatschappelijke context .............................................................. 25

Hoofdstuk III: Strategische en operationele doelstellingen............................................... 27

1. Sportverenigingen ......................................................................................... 28

1.1 Gegevensanalyse ................................................................................ 28

1.2 Strategische doelstelling 1: De gemeente Staden zal een interactief

ondersteunings- en subsidiebeleid voeren voor alle sportverenigingen. ................ 28

2. Sportaanbod................................................................................................. 31

2.1 Gegevensanalyse ................................................................................ 31

2.2 Strategische doelstelling 2: De gemeente Staden zal op een

complementaire en inter-actieve wijze een Sport voor Allen–beleid

voeren naar alle lagen van de bevolking........................................................... 31

2.3 Strategische doelstelling 3: De gemeente Staden zal een sportstimulerend

beleid voeren naar specifieke doelgroepen........................................................ 33

2.4 Strategische doelstelling 4: De gemeente Staden zal de bevolking

sensibiliseren om te sporten met als doel de gezondheid te verbeteren. ............... 35

3. Sportinfrastructuur ........................................................................................ 36

3.1 Gegevensanalyse ................................................................................ 36

3.2 Strategische doelstelling 5: De gemeente Staden zal een geselecteerd

aantal infrastructuurbehoeften invullen en bestaande infrastructuur aanpassen..... 37

3.3 Strategische doelstelling 6: De gemeente Staden zal zijn

sportinfrastructuur op duurzame en interactieve wijze exploiteren....................... 39

4. Sportbegeleiding ........................................................................................... 41

4.1 Gegevensanalyse ................................................................................ 41

4.2 Strategische doelstelling 7: De gemeente Staden zal de kwaliteit van de

sportbegeleiding verhogen.............................................................................. 41

4.3 Strategische doelstelling 8: De gemeente Staden zal de bevolking aanzetten

tot een gezondere levenswijze ........................................................................ 43

5. Communicatie............................................................................................... 44

5.1 Gegevensanalyse ................................................................................ 44

5.2 Strategische doelstelling 9: De gemeente Staden zal er voor zorgen dat de

communicatie met de bevolking efficiënt verloopt.............................................. 44

6. Interne werking ............................................................................................ 46

6.1 Gegevensanalyse ................................................................................ 46

6.2 Strategische doelstelling 10: De gemeente Staden zal de efficiëntie van de

interne werking verhogen............................................................................... 46

7. Sportstructuren............................................................................................. 47

7.1 Gegevensanalyse ................................................................................ 47

7.2 Strategische doelstelling 11: De gemeente zal het sportbeleid uitvoeren in

samenwerking met externe partners................................................................ 47

Hoofdstuk IV: Samenvatting ........................................................................................ 48

1. Samenvatting operationele doelstellingen ............................................................. 48

2. Meerjarenplanning en jaarlijks budget.................................................................. 49

Bijlagen ................................................................................................................... 50

Bijlage 1 Statuten van de gemeentelijke sportraad .................................................... 50

Bijlage 2 Statuten van burensportdienst VISO iv ...................................................... 54

Bijlage 3 Een lijst van de erkende sportverenigingen ................................................. 61

Bijlage 4 Advies van de sportraad ........................................................................... 63

Bijlage 5 Ontwerptekst subsidiereglement ................................................................ 65

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 2/68


Voorwoord

Begin 2007 trad het nieuwe decreet Sport voor Allen in werking. Het regelt de Vlaamse

subsidiëring van het gemeentelijke sportbeleid. Inmiddels verschenen ook de

uitvoeringsbesluiten in het Belgisch Staatsblad.

Steden en gemeenten die instappen in het decreet moeten aan drie voorwaarden voldoen. Er

moet ten eerste een sportfunctionaris aangesteld worden; ten tweede moeten ze een erkende

sportraad hebben en ten derde moeten ze bij Bloso een sportbeleidsplan 2008-2013 indienen

dat door de gemeenteraad is goedgekeurd voor 31 december 2007. Indien alle voorwaarden

vervuld zijn, dan investeert Vlaanderen €1,5 per inwoner in het gemeentelijke sportbeleid. De

gemeente zelf legt €0.75 per inwoner bij.

Hoewel de gemeente Staden tot op heden nog niet over een erkende en gesubsidieerde

sportdienst beschikt, is er op het vlak van het sportgebeuren en het sportbeleid toch wel al

één en ander gerealiseerd. Sinds 1995 beschikken we over een fulltime sportconsulent; later

aangevuld met een parttime sportpromotor. (de eerste voorwaarde is dus vervuld.) Onze

sportraad vierde zopas dit jaar nog haar twintigste verjaardag! Deze adviesraad – opgericht

door mijn voorganger Schepen van Sport dhr. D. Parmentier – is reeds jaren ingeburgerd in

het beleid. (de tweede voorwaarde ook voldaan.) Rest dus nog een sportbeleidsplan voor deze

legislatuur op te maken. En het eerste beleidsplan voor sport in onze gemeente ligt hier nu

voor u klaar! Vanuit een sterke visie en missie biedt het talrijke kansen voor de groei van de

sport in onze gemeente.

Het beleidsplan heeft voor het eerst geïnventariseerd wat er al bestaat op het vlak van sport

in onze gemeente: de talrijke sportverenigingen; wat er op heden aan infrastructuur is; de

mogelijkheden vandaag voor de individuele sportbeoefenaar en het rijke aanbod voor de

schoolgaande jeugd.

Vervolgens komen per hoofdthema (sportverenigingen, sportaanbod en sportinfrastructuur)

de doelstellingen naar voren voor deze legislatuur.

Die doelstellingen zijn zeer realistisch opgesteld (‘wat we niet zeker kunnen realiseren’, staat

er niet in) en pogen het sportaanbod en de kwaliteit op een hoger niveau te tillen.

Daarnaast wil de sportdienst ook even in eigen boezem kijken en de interne werking en

communicatie evalueren; om voorstellen te formuleren voor een nog betere werking.

Alles realiseren wat er in dit beleidsplan staat, zal ontegensprekelijk ‘een hele boterham’ zijn;

maar door samenwerking met de verschillende actoren – gemeente; sportdienst; sportclubs –

moet dit lukken. Ik duim ervoor en het zal het sportgebeuren in onze gemeente een nieuw

elan geven.

Tenslotte wil ik nog ten zeerste de mensen bedanken die dit sportbeleidsplan hielpen

opmaken. Vooreerst de mensen van de klankbordgroep en de sportraad die menig uur

gespendeerd hebben aan vergaderen en discussiëren over de verschillende thema’s. Eveneens

dhr. Eric De Bruyne, onze trajectbegeleider van ISB, die Dieter met raad en daad bijstond. En

niet in het minst onze sportconsulent Dieter, die het leeuwenaandeel van dit werk realiseerde.

Een dikke proficiat aan hem voor dit sterk onderbouwd, concreet en realistisch plan.

Laten we er nu allen samen aan werken ten dienste van het o zo belangrijk Stadens

sportgebeuren.

Ludwig Willaert

Schepen van Sport

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 3/68


Inleiding

Dit sportbeleidsplan werd geschreven in het kader van het nieuwe Sport-voor-Allen decreet.

Nog voor de definitieve goedkeuring van het decreet was het echter al duidelijk dat er voor

deze legislatuur een degelijk plan nodig was.

Bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode zorgden algemene debatten, ronde

tafelgesprekken, werkgroepen en bevragingen voor heel wat informatie over noden en

behoeften. Deze gegevens werden dan ook gebruikt in de verschillende deelplannen. De

sportraad organiseerde een specifiek sportdebat vooral over de noden en behoeften van de

sportverenigingen. De vele vragen vanuit de georganiseerde sportwereld zetten ons aan om

een visie op langere termijn te ontwikkelen. Maar ook de diverse vragen van de niet

georganiseerde sporter zijn nadrukkelijk aanwezig.

Net zoals in het decreet zijn de sportverenigingen ook voor de gemeente Staden een

belangrijke pijler voor een Sport-voor-Allen beleid. Voldoende en degelijke sportinfrastructuur

is voor hen heel belangrijk maar heeft een grote financiële impact.

Zonder enige vorm van erkenning en subsidiëring organiseerde de sportdienst al heel wat

sportpromotionele activiteiten. De bijkomende financiële middelen zullen ingezet worden om

nieuwe initiatieven te nemen en de bestaande initiatieven te verbeteren.

Met dit beleidsplan willen we een totaalbeeld scheppen van wat we op sportief vlak willen

bereiken en hoe we dit gaan realiseren. Vandaar dat we ook aandacht besteden aan

communicatie, interne werking en samenwerking.

Tot slot hebben we ook getracht om de verschillende beleidsplannen op elkaar af te stemmen

voor zover ze raakvlakken hebben. Het vernieuwende beleid werd eveneens opgenomen in

het algemeen strategisch meerjarenplan.

De sportraad gaf een volledig onafhankelijk advies over dit beleidsplan. Dit advies kan u

terugvinden in bijlage 4.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 4/68


Hoofdstuk I: Missie en visie

De gemeente Staden wil er op een interactieve wijze naar streven om

zoveel mogelijk Stadenaars zo goed mogelijk en op zoveel mogelijk

plaatsen aan sport te laten doen vanuit de overtuiging dat sporten aanzet

tot gezondheidsverbetering en het sociale contact bevordert. Daartoe

zullen de clubs ondersteund en de efficiëntie van de interne werking

verhoogd worden.

a) Wat willen we realiseren?

Een Sport-voor-Allen beleid voeren voor de inwoners van de gemeente Staden en dit in de

mate van het mogelijke op verschillende plaatsen en voor verschillende doelgroepen. Naast

een verhoging van de kwantiteit wordt ook aandacht besteed aan de kwaliteit van de

sportbeoefening.

b) Wat doen we?

We willen het bestaande aanbod van georganiseerde sportbeoefening verruimen en

verbeteren door financiële en logistieke ondersteuning. De eigen werking is gericht op het ter

beschikking stellen van basisinfrastructuur en het creëren van een complementair

sportaanbod.

De doelstellingen en maatregelen om dit te bereiken zijn het resultaat van een interactief

proces tussen de overheid en de bevolking. Samenwerking tussen verschillende diensten en

instellingen moet zorgen voor meer efficiëntie.

c) Wat is onze bestaansreden?

We willen samen met de lokale actoren initiatieven nemen om zo veel mogelijk mensen te

laten bewegen vanuit gezondheidsoogpunt en sociale context. We hebben aandacht voor het

specifieke karakter van de deelgemeenten.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 5/68


Hoofdstuk II: Gegevensverzameling

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van wat er is en leeft in onze gemeente. Het bestaat

uit enerzijds objectieve gegevens zoals een opsomming van sporten, sportverenigingen,

accommodaties en cijfergegevens. Anderzijds zijn de subjectieve noden en behoeften

belangrijke fundamenten van dit beleidsplan.

1. Inventarisatie

1.1 Beschrijving van de gemeente

Staden is een kleine landelijke gemeente in het centrum van West-Vlaanderen.

Het is de fusie van de vroegere gemeenten Staden, Oostnieuwkerke en Westrozebeke.

Administratief behoort Staden tot het arrondissement Roeselare.

Gerechtelijk valt Staden onder het arrondissement Ieper.

Kieskring: West-Vlaanderen. Kiesdistrict: Izegem. Kieskanton: Hooglede.

21 raadsleden - 7 vrouwen en 14 mannen - behartigen de belangen van de burgers.

Op 8 oktober 2006 behaalde de CD&V de meerderheid met 14 zetels. De 7 resterende

zetels werden ingenomen door de enige oppositiepartij SAMEN.

2 dames en 5 heren vormen het college van Burgemeester en Schepenen. Zij besturen,

vanuit een CD&V-visie, de gemeente onder de leiding van burgemeester Josiane Lowie.

Ludwig Willaert is schepen van sport en behartigt de belangen van onderwijs, milieu en

sport. Johan Debaene vervult de functie van gemeentesecretaris.

10.982 inwoners wonen in 4.622 woongelegenheden verspreid over een oppervlakte van

4.623 hectare. De bewoning is geconcentreerd in de centra van de drie deelgemeenten

(Staden, Oostnieuwkerke en Westrozebeke) en de twee gehuchten (Vijfwegen en

Sleihage). De gemiddelde bevolkingsdichtheid is 237,55 inwoners per km².

Het aantal inwoners is tussen 2003 en 2006 gestegen met 97 eenheden. Dat is te danken

aan een stijging van het geboortecijfer en van de inwijking. De gemeente telt 90

vreemdelingen waarvan 60 Europeanen. Vooral Polen vestigen zich hier omwille van de

werkgelegenheid.

Op 31/12/2006 telde de gemeente 2.338 kinderen en jongeren tot en met 17 jaar (21,28

%). De groep 18 tot en met 64-jarigen omvat 6.629 inwoners (60,37 %). 2.015 mensen

zijn 65 jaar of ouder (18,35%).

Slechts 0,82% van de inwoners zijn niet-Belgen. Deze kleine groep bestaat voor 66,67%

uit Europeanen.

(gegevens gemeentediensten 31/12/2006)

totaal 10.982 inwoners

0 - 17 jaar

18 - 64 jaar

65 en ouder

oppervlakte in hectare

STA

ONK

WRB

De socio-economische toestand van de gemeente kan positief genoemd worden.

De werkloosheidsdruk is laag, namelijk 3,9%. Hiermee zitten we binnen West-Vlaanderen

op de eerste plaats. Het aantal werkenden op de totale bevolking tussen 18 en 64 jaar is

hoog: 73,6%.

De werkgelegenheidsgraad is 71,9%. Hiermee staan we op de 14de plaats binnen West-

Vlaanderen.

308 inrichtingen creëerden eind 2005 3.275 jobs in de eigen gemeente. Daarnaast waren

1.365 mensen tewerkgesteld als zelfstandige of helper.

Het belastbare inkomen per inwoner bedroeg in 2004 (aanslagjaar 2005) 11.473 euro. Dit

is eerder laag. Daarmee zaten we op rang 54/64 binnen West-Vlaanderen. (gegevens POM

W-Vl.2004-2005)

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 6/68


De gemeente telt ongeveer 512 KMO’s en bedrijven. In 48 bedrijven werken meer dan 5

werknemers. Daarvan zijn er zes bedrijven met meer dan 100 werknemers.

Daarnaast omvat de land- en tuinbouwsector 323 bedrijven met 717 bestendige

arbeidskrachten.

De cultuurgrond beslaat 3.805,58 hectare. 106,72 hectare is braakland.

(gegevens gemeentelijk jaarverslag 2005)

Op 31/12/2006 telde het OCMW 11 leefloners. Dat is 0,10% op de totale bevolking.

Staden ligt in het centrum van West-Vlaanderen tussen de steden Roeselare (9 km),

Torhout (14 km), Diksmuide (14 km) en Ieper (19 km). Via de E403 zijn Kortrijk (33,8

km) en Brugge (41,5 km) vlot bereikbaar. Gent, Rijsel en ook de kuststeden liggen op

ongeveer 1 uur reisafstand.

Met de belbus raken we overdag en met de lijnbus van ’s morgens 5.22 uur tot ’s avonds

rond 20 uur in de omliggende steden en gemeenten. Roeselare (9,7 km) en Kortemark

(7,2 km) zijn de dichtbijgelegen spoorwegstations.

Staden heeft 47.008 meter onbevaarbare waterlopen.

Geografisch maakt Staden deel uit van het aaneengesloten open ruimtegebied ten westen

van Roeselare.

‘Deze open ruimte wordt gekenmerkt door:

• een aantal kleine en middelgrote geconcentreerde bebouwingskernen met linten als

uitlopers van de kernen en de historisch gegroeide verspreide bebouwing.

• het grote belang van de hoogdynamische landbouw in de gemeenten van dit

buitengebied; meer dan 70% van de oppervlakte is landbouwgebied. De

landbouwactiviteiten zijn divers, echter met een concentratie van grondloze

veehouderij (vooral varkensteelt) in Staden, Hooglede en Kortemark en een

concentratie van tuinbouw onder glas of plastic in de gemeenten in de onmiddellijke

nabijheid van Roeselare (Staden, Hooglede, …).

• de historisch gegroeide verspreide bedrijvigheid, met een aanzienlijk aantal bedrijven

van regionaal belang. Staden, Kortemark en Hooglede werden in het ontwerp

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen weerhouden als economische knooppunten buiten

de stedelijke gebieden en economische netwerken.’

Staden bevindt zich deels in het landschap van het Houtland (zacht golvend landschap

met lokale vergezichten, zeer plaatselijk nog traditionele randbegroeiing) en deels op de

heuvelrug van Westrozebeke (een uitloper van de West-Vlaamse heuvels tot bij

Diksmuide, met mooie vergezichten; plaatselijk nog begroeid met kleine bossen).

Een aantal elementen uit de natuurlijke structuur zijn structurerend op regionaal of

subregionaal niveau:

• de heuvelrug van Westrozebeke met enkele lokale bossen erop, als markant

reliëfelement, en waterscheidingsrug tussen Leie- en IJzerbekken tesamen met de

heuvelrug van Hooglede.

• de Handzamevallei als belangrijk subregionaal landschapselement en, als onderdeel

van de graslanden en vogelgebieden van het Oud- en Middelland, ook van ecologisch

belang op Vlaams niveau. ...

• de valleien van de Mandel en Zarrenbeek als structurerende elementen van de open

ruimte op subregionaal niveau. (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 1998)

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 7/68


1.2 De gemeente Staden en sport

De gemeente Staden voert pas recent een sportbeleid. Het sportleven kent echter wel een

lange voorgeschiedenis. De groeiende vraag naar nieuwe sportinitiatieven en

sportaccommodatie zorgde eind de jaren 80 voor een specifiek sportbeleid. In 1986 werd de

sportraad opgericht en in 1992 werd de sporthal De Wankaarde geopend. De

burensportdienst VISO startte nieuwe intergemeentelijke sportmanifestaties en in 1996 werd

een sportconsulent in dienst genomen. Sindsdien is het sportleven steeds blijven groeien.

Momenteel bestaat de sportdienst uit 1 fulltime sportfunctionaris en 1 parttime

sportpromotor. Het onderhoud van de sporthal gebeurt door 1 parttime schoonmaakster.

Naast de eigen krachten doet de sportdienst veel beroep op andere gemeentelijke diensten en

sportverenigingen.

De sportdienst maakt deel uit van de dienst vrije tijd. Het hoofd van deze dienst is de

cultuurbeleidscoördinator. Deze zorgt voor de coördinatie en samenwerking tussen de

diensten (jeugddienst, verhuurdienst, kinderopvang, bibliotheek, cultuur, toerisme)

De sportdienst ondersteunt de sportraad door geregelde informatieverstrekking en

medewerking. De communicatie met het gemeentebestuur wordt versterkt door een goede

relatie met de schepen van sport. De sportraad zorgt op haar beurt voor een goede

informatieverstrekking naar de sportverenigingen en sportbeoefenaars.

Er wordt getracht om het bestuur van de sportraad representatief samen te stellen naar

diverse sporten en vertegenwoordiging van de deelgemeenten.

De gemeentelijke sportraad is de laatste jaren geëvolueerd van een organiserende raad naar

een meer adviserende raad.

De gemeente maakt deel uit van burensportdienst VISO. VISO staat voor Vereniging voor

Intercommunaal Sport Overleg en bestaat uit de gemeenten Langemark-Poelkapelle,

Moorslede, Houthulst en Staden. VISO is een interlokale vereniging (iv) volgens het decreet

van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Ze heeft als doelstelling het

sportbeleid - in de ruimste zin van het woord - van de voormelde participanten af te stemmen

en te stimuleren.

In bijlage:

Statuten van de gemeentelijke sportraad (bijlage 1)

Statuten van burensportdienst VISO iv (bijlage 2)

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 8/68


Advies

Uitvoering

Sportraad

Sportverenigingen

Advies

Provinciale Sportraad

ORGANOGRAM SPORTSTRUCTUREN GEMEENTE STADEN

Beleid

Gemeenteraad

College van burgemeester en

schepenen

Schepen van Sport

Sportdienst

Personeel:

1 Sportfunctionaris

½ Sportpromotor

½ Schoonmaakster sporthal

Gemeentesecretaris

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 9/68

Cultuurbeleidscoördinator Diensthoofden

andere diensten

Dienst Vrije Tijd

Externe Partners:

Instituut voor sportbeheer

Stichting Vlaamse Schoolsport

Sportfederaties

Organisaties

Bedrijven

Technische dienst

Rekendienst

Sekretariaat

Bevolking/Burgerlijke stand

Andere overheden:

Vlaamse Gemeenschap

BLOSO

Provinciale sportdienst

Burensportdienst

VISO iv

beheerscomité

Burensportdienst VISO iv

adviesraad


1.3 Het sportaanbod

1.3.1 De externe sportactoren

a) De gemeente heeft 82 erkende sport- en vrijetijdsverenigingen op 30/09/2007

Een overzicht van de erkende sportverenigingen:

Soort club Aantal

Atletiek 1

Autosport 2

Badminton 1

Biljart 5

Boldersport 2

Boogschieten 2

Petanque 2

Duivensport 2

Hondensport 1

Kaarten 7

Karabijnschieten 1

Minivoetbal 6

Mountainbike 1

Omnisport 5

Tennis 1

Vinkensport 6

Vissen 1

Voetbal (veld) 9

Vogelpik 2

Volleybal 3

Wandelen 3

Wielertoerisme 5

Wielerorganisaties 8

Zaalvoetbal 8

TOTAAL 82

Daarnaast zijn er ook nog tal van niet-erkende verenigingen en socio-culturele verenigingen

die een sportieve werking hebben. Dit zijn onder andere fietsen, wandelen, dansen, start-to

run, badminton en indoorvoetbal.

Er zijn 8 clubs die een specifieke jeugdwerking hebben.

• Atletiekclub Staden

• Badmintonclub Oostnieuwkerke

• Boogschuttersgilde Sint-Sebastiaan

• Tennisclub Staden

• Voetbalclub SK Oostnieuwkerke

• Voetbalclub SK Staden

• Voetbalclub SK Westrozebeke

• Volleybalclub VOSTA

Er is één vereniging die een wedstrijd voor beroepssporters inricht. De Wellevende

Sportvrienden organiseren ieder jaar een wielerwedstrijd voor Elite met contract.

In bijlage: een lijst van de erkende sportverenigingen (bijlage 3)

b) Er zijn 5 scholen lager onderwijs met 11 vestigingsplaatsen. Er is geen middelbaar

onderwijs aanwezig.

Gemeenteschool Staden-Oost met afdeling Staden en Oostnieuwkerke

Gemeenteschool Staden-West

• Vrije Basisschool Staden met afdelingen Bruggestraat, Vijfwegen en Hogestraat

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 10/68


• Vrije Basisschool Oostnieuwkerke met afdelingen Centrum, De Most, Sleihage en

Westrozebeke

• Gemeenschapsonderwijs ’t Klavertje

De totale schoolpopulatie tijdens het schooljaar 2007-2008 bedraagt 1197 leerlingen

waarvan:

• 805 lager onderwijs

• 392 kleuters

c) Er zijn twee private sportorganisaties voor jongeren en volwassenen

• Dansschool Donatha, Provinciebaan 37, 8840 Westrozebeke, info@donatha.be

www.donatha.be

• Fun Cycling Westrozebeke, Sportcentrum De Boskant, Provinciebaan 15,

Westrozebeke

d) Er is één instelling voor mentaal gehandicapte volwassen personen. Er zijn 75

permanente bewoners en 18 dagverblijven. Er is een uitgebouwde sportwerking. Men neemt

telkens deel aan de Special Olympics.

Men beschikt over een eigen sportzaal. De Badmintonclub Oostnieuwkerke speelt er recreatief

waarbij ook bewoners worden betrokken.

• Kerckstede vzw, Slijperstraat 3, 8840 Oostnieuwkerke

1.3.2 Het complementaire sportaanbod

De sportdienst, de sportraad en burensportdienst VISO organiseren sportpromotionele

activiteiten complementair aan het aanbod van de externe actoren.

a) Schoolsport

• Sportklassen

• Trefbal- en netbaltornooi

• Sportdagen

• Vlaamse Veldloopweek

• Zwemkampioenschap

• Interscholencross

SVS organiseert 3 bewegingslandschappen voor de scholen in de sporthal

b) Sportacademie

In de deelgemeenten Oostnieuwkerke en Westrozebeke

c) Vakantiesport

• Sportkampen

• Tienersportbeurs

• Marktsport te Brugge

d) Seniorensport

• Seniorensport voor 55+’ers

• Petanquetornooi

• Provinciale sportdag

e) Provinciale sportdag voor ambtenaren

f) LAKOSTA-halve marathon

g) Zaalvoetbaltornooi

h) Volleybaltornooi

1.3.3 Sportpromotionele initiatieven van derden

De clubs met jeugdwerking en de scholen organiseren voor hun leden één of meerdere extra

sportactiviteiten. Heel wat andere clubs organiseren een ledenfeest of een opendeurdag al of

niet gekoppeld aan een sportactiviteit.

Tennisclub Staden en Dansschool Donatha organiseren tijdens de zomervakantie sportkampen

voor leden en niet-leden.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 11/68


1.3.4 Samenvatting sportaanbod

Overzicht van het georganiseerde sportaanbod volgens leeftijd, geslacht en locatie

(M=man;V=vrouw; STA: deelgemeente Staden; ONK: deelgemeente Oostnieuwkerke; WRB:

deelgemeente Westrozebeke)

Sport / leeftijd -5 5-6 7-12 13-18 +18 +55 LOCATIE

Atletiek MV MV MV MV STA / ONK

Autosport Kijksport

Badminton MV MV STA / ONK

Biljart M* M* STA/WRB

Boldersport M* M* WRB/ONK

Boogschieten MV M* STA/ONK

Petanque MV STA/ONK

Dans MV MV V V V V STA

Duivensport MV MV STA/ONK

Fietsen MV MV MV STA/ONK/WRB

Hondensport MV MV STA

Kaarten MV MV STA/ONK/WRB

Karabijnschieten M* M* STA

Mini-voetbal M STA

Mountainbike MV MV MV WRB

Mindervalidesport MV ONK

Sportkamp MV MV STA/ONK/WRB

Omnisport MV MV MV MV STA

Spinning MV WRB

Start-to-run MV ONK

Tennis MV MV MV MV MV STA

Vinkensport MV MV STA/ONK/WRB

Vissen MV MV STA

Voetbal (veld) MV MV MV MV STA/WRB/ONK

Vogelpik MV MV WRB

Volleybal MV V MV STA

Wandelen MV MV MV STA/WRB/ONK

Wielertoerisme M* M* M* STA/WRB/ONK

Wielerorganisaties Kijksport

Zaalvoetbal M STA

* Sommige sporten kunnen ook door vrouwen gedaan worden, maar komt in de praktijk

minder voor

Conclusies:

- Er zijn 30 sporttakken waarvan 10 parasporten, 11 louter recreatiesporten, 8

competitiesporten en 1 sport voor mindervaliden.

- de parasporten worden door volwassenen en senioren beoefend en zijn minder fysiek van

aard

- de meeste sporten kunnen door zowel meisjes als jongens gedaan worden

- van alle competitiesporten wordt enkel badminton niet in competitieverband beoefend

- praktisch alle binnensporten worden in de deelgemeente Staden beoefend, behalve

badminton ook in Oostnieuwkerke

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 12/68


1.4 Sportinfrastructuur

De meeste sportinfrastructuur is eigendom van de gemeente. Er is één beheersovereenkomst

met Tennisclub Staden vzw voor het beheer en onderhoud. Er is één sporthal die uitsluitend

gebruikt wordt voor sportbeoefening. De sportinfrastructuur van scholen kan zowel voor

sportbeoefening als voor ontmoetingsruimte dienen.

1.4.1 Gemeentelijke sportinfrastructuur

a) Gemeentelijke Sporthal “De Wankaarde”

Adres : Ooststraat 2, Staden

Afmetingen : 42m x 27m x 7m

Sportmogelijkheden: minivoetbal, tennis, badminton, volleybal, basketbal, handbal,

tafeltennis, turnen

b) Gemeentelijke turnzalen

Adres: Ieperstraat 105, Staden

Vijfwegenstraat 19,Westrozebeke

Roeselarestraat 61, Oostnieuwkerke

Afmetingen: 20m x 11m x 5m

Sportmogelijkheden: volleybal, basketbal, turnen (geen officiële afmetingen)

c) Gemeentelijke Bolletra Westrozebeke

Adres: Ommegang Noord 11, Westrozebeke

Afmetingen: 1 boltra, 2 petanqueterreinen (indoor)

Sportmogelijkheden: bolle, petanque

Hoofdgebruiker De Paddestoelbolders

Beheer: Gemeente ism club

d) Gemeentelijk Sportcentrum ‘De Wankaarde’

Adres: Bruggestraat 41, Staden (kantine: 051/70.27.54)

Sportmogelijkheden:

Hoofdgebruikers Terreinen

SK Staden 3 grote voetbalterreinen waarvan 1 met verlichting

Sint-Sebastiaansgilde 2 muitwippen

Sint-Janschutters 1 karabijnschietstand

Atletiekclub Staden graspiste atletiek + kampnummers

Hondenclub De Meute terrein voor hondensport

Tennisclub Staden 5 tennisterreinen met verlichting

Geen visvijver en speelterrein

Beheer: Gemeente ism de clubs

e) Gemeentelijke Petanqueterreinen Staden

Adres: de Carninstraat 2, Staden

Terreinen: 7 petanquevelden

Hoofdgebruiker: OKRA Sport Staden en Petanque Staden

Beheer: Gemeente

f) Gemeentelijk Sportcentrum Oostnieuwkerke

Adres: Cockstraat 24, Oostnieuwkerke (tel. 051/20.99.20)

Terreinen: 2 grote voetbalterreinen, 1 klein voetbalterrein

Hoofdgebruiker: SK Oostnieuwkerke

Beheer: Gemeente ism club

g) Gemeentelijke Petanqueterreinen Oostnieuwkerke

Adres: Brigidapark, Basijnsmolenstraat, Oostnieuwkerke

Terreinen: 3 petanquevelden

Hoofdgebruiker: geen

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 13/68


h) Gemeentelijk Sportcentrum Tiendenberg

Adres: Ommegang Noord 16, Westrozebeke (tel.051/ 78 01 20)

Terrein: 1 groot voetbalterrein en speelterrein

Hoofdgebruiker: SK Westrozebeke

Beheer: Gemeente Staden ism club

i) Gemeentelijk Tienerterrein

Adres: de Carninstraat, Staden

Terrein: 1 omnisportterrein in asfalt en 1 skateramp

Hoofdgebruiker: jongeren

j) Fiets- en wandelroutes

Fietsroute Staen-Oost-West-route (47 km)

Fietsroute Gitsbergroute (45 km) – provinciale route

Fietsroute Keur-jeuze-neuzeroute (40 km) (landbouwleerpad)

Fietsroute Vrijbossroute (fietsverbinding Kortemark-Boezinge) – provinciale route

Mountainbikeroute Heuvelrugroute (32 of 45 km) – provinciale route

Wandelroute Willy Spillebeenpad (7 km of 10,5 km)

Wandelroute Arteveldepad (6 km)

Wandelroute ‘s Graveneikenpad (8,5 km)

De vele speelterreintjes zijn hier niet opgesomd omdat ze niet specifiek ingericht zijn voor

sportbeoefening (uitzondering Tienerterrein: zie hoger)

1.4.2 Private sportinfrastructuur

Volgende infrastructuur wordt opengesteld voor sportbeoefening.

a) Sportcentrum ‘De Boskant’

Adres: Provinciebaan 15, Westrozebeke

Sport: 2 squashterreinen, 1 tennisterrein, indoorzaal voor voetbal, volleybal, tennis

en aparte zaal voor dans

Eigenaar: Sportcentrum De Boskant vzw

b) Petanqueterreinen Oostnieuwkerke

Adres: Roeselarestraat 109, Oostnieuwkerke

Sport: 8 indoor petanqueterreinen + liggende wip boogschieten

Eigenaar: De heer Jules Verslyppe

c) Boldershof 't Nieuw Boldershof

Adres: Roeselarestraat 215, 8840 Oostnieuwkerke

Sport: 1 indoor bolletra in aarde

Eigenaar: De heer René Depypere

d) Vrije Basisschool Oostnieuwkerke

Adres: Slijperstraat 1, Oostnieuwkerke

Sport: Turnzaal voor omnisport

Eigenaar: Scholengemeenschap STAHO vzw

e) Vrije Basisschool Staden

Adres: Bruggestraat 24, Staden

Sport: Turnzaal voor omnisport

Eigenaar: Scholengemeenschap STAHO vzw

f) Sportzaal Kerckstede

Adres: Slijperstraat 3, Oostnieuwkerke

Sport: sportzaal 19m x 10m voor omnisport

Eigenaar: Kerckstede vzw

g) Gemeenschapsonderwijs ’t Klavertje

Adres: Diksmuidestraat 1, Staden

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 14/68


Sport: Turnzaal voor omnisport

Eigenaar Scholengroep 26 Mandel & Leie

h) VK Westhinder

Adres: Ommegang West 9, Westrozebeke

Sport: 1 voetbalterrein met kantine

Eigenaar Westvlees nv

1.5 Samenvatting

We stellen vast dat er heel wat sportmogelijkheden zijn wat aanbod en infrastructuur betreft.

De clubs en private initiatieven nemen heel wat voor hun rekening. De gemeente werkt

ondersteunend en complementair.

Voor een relatief kleine gemeente zijn toch heel wat sporttakken vertegenwoordigd. De

sportinfrastructuur is in hoofdzaak geschikt voor openluchtsporten. We beschikken over goede

sportstructuren om het sportbeleid te laten evolueren.

2. Relevante noden en behoeften

2.1 Evaluatie huidig sportbeleid

a) Ondersteunings- en subsidiebeleid

De gemeente ondersteunt een aantal sportverenigingen indirect door een deel beheers-

en onderhoudskosten op zich nemen. Andere sportverenigingen worden gesteund door

gratis uren in de sporthal. De Tennisclub krijgt jaarlijks een werkingstoelage voor het

zelfstandig beheer van de tennisaccommodatie. De overige sportverenigingen krijgen

sinds het ontstaan van het subsidiereglement jaarlijks een nominatieve subsidie. Met al

deze vormen van ondersteuning is het niet evident om het overzicht te bewaren. Daarbij

komt ook nog het complexe gegeven van de wet op de overheidsopdrachten en de

controle van de werken. De verlangens van de sportverenigingen zijn ook veeleisender

geworden.

Het subsidiereglement gebruikt momenteel nominatieve bedragen die historisch gegroeid

zijn. Zo krijgen gelijkaardige sportverenigingen en organisatiecomités een zelfde vast

bedrag. De geringe subsidies dienen eerder als een symbolische ondersteuning en zetten

de sportverenigingen niet aan om bepaalde accenten te leggen in hun werking. Bij de

organisatiecomités (vooral wielercomités) wordt een onderscheid gemaakt naargelang het

aantal activiteiten. De subsidiepot voor sportverenigingen bedraagt jaarlijks 5.206 euro.

Om te voldoen aan de voorwaarden gesteld in het sport-voor-allen decreet zal een nieuw

subsidiereglement moeten opgemaakt worden op basis van kwaliteitscriteria.

Naast de subsidiëring van sportverenigingen worden jaarlijks ook andere

werkingssubsidies toegekend.

- toelage VISO iv 620 euro

- toelage Wellevende Sportvrienden (beroepssport) 1.487 euro

- toelage kansarme verenigingen en starttoelage 496 euro

- toelage LAKOSTA-halve marathon 1240 euro

(deze toelage wordt verdubbeld indien de organisatie plaatsvindt te Staden)

- toelage gemeentelijke sportraad 1.735 euro

- toelage jubilerende verenigingen 500 euro

Er zijn tal van indirecte ondersteuningsmaatregelen die van toepassing zijn op alle

verenigingen:

- ter beschikking stellen van ontmoetingsinfrastructuur tegen een gunstig tarief.

- kopieerfaciliteiten tegen een gunstig tarief

- gratis uitlenen van materiaal voor evenementen (nadar, tafels, stoelen, vlaggen, …)

Daarnaast zijn er verschillende ondersteuningsmaatregelen specifiek voor bepaalde

sportverenigingen. Dit varieert van het ter beschikking stellen van infrastructuur tegen

een zeer gunstig tarief tot een werkingstoelage voor het zelfstandige beheer van de

infrastructuur.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 15/68


Deze maatregelen zijn een grote steun voor de sportverenigingen. Er zijn echter wel veel

onderlinge verschillen en er is niet altijd een overzichtelijke reglementering.

Conclusie:

Er is geen overzicht van de verschillende ondersteuningsmaatregelen. Hierdoor kan

gesteld worden dat er nood is aan een globaal subsidie- en ondersteuningsbeleid voor

sportverenigingen. We mogen echter niet vergeten om dit af te toetsen op andere

beleidsdomeinen zoals cultuur en jeugd.

b) Sportpromotie

De sportactiviteiten van de sportdienst zijn complementair aan deze van de clubs en

scholen. Zo stellen we vast dat de diversiteit in de deelgemeenten Oostnieuwkerke en

Westrozebeke klein is. Om dit op te vangen organiseren we sportacademies in de

turnzalen voor de leeftijd tot en met het 3 de leerjaar. Door het ontbreken van

sportspecifieke infrastructuur zijn er minder mogelijkheden voor de andere leeftijden. Er

wordt op steeds vroegere leeftijd aan georganiseerde sport gedaan. Misschien is er

mogelijkheid om de sportacademie uit te breiden voor het 1 ste kleuter.

De seniorensport werd een vijftal jaar geleden opgestart en de groep deelnemers is

sindsdien steeds toegenomen. In plaats van om de veertien dagen wordt nu wekelijks een

uurtje gegeven. Gezien de groeiende seniorenpopulatie kan onderzocht worden of er qua

seniorensport in Westrozebeke en Oostnieuwkerke ook behoefte is. Er dient rekening

gehouden te worden met het feit dat seniorenverenigingen ook heel wat

bewegingsactiviteiten organiseren. Maar niet alle senioren zijn lid van een vereniging.

Vroeger werd steeds uitgeweken naar een grote locatie in Roeselare – Beveren voor het

VISO-petanquetornooi. Gezien het aantal deelnemers elk jaar daalt, kan gekeken worden

om het tornooi lokaal te organiseren in één van de vier VISO-gemeenten.

De deelname aan de provinciale seniorensportdag moet groter worden. Bijkomende

stimulansen zoals busvervoer zullen nodig zijn.

De schoolsportactiviteiten zijn het grootste deel van de sportpromotionele activiteiten. In

nauwe samenwerking met de vijf basisscholen worden de activiteiten gepland. Om de

sportklassen een continue karakter te geven worden ook aan enkele scholen buiten de

gemeentegrenzen de kans geboden deel te nemen. Van eind september tot half mei

worden een 25-tal weken gegeven. Naast het sportieve wordt ook ingespeeld op een

bepaald thema zoals gezonde voeding of Olympische Spelen. De sportklassen bestaan

momenteel 10 jaar.

SVS geeft in Staden halve sportdagen voor 2de kleuter tot en met 2 de leerjaar. Voor de 2 de

en 3 de graad organiseren we een gezamenlijke sportdag op het sportcentrum.

Als extra-muros activiteiten zijn er netbal- en trefbaltornooien, interscholencross en

zwemkampioenschap. We willen het schoolaanbod behouden en bijsturen indien nodig,

maar de scholen hebben reeds een groot aanbod van sport-, cultuur- en jeugdactiviteiten

zodat nieuwe sportactiviteiten niet onmiddellijk gewenst zijn.

Op de sportkampen wordt omnisport gegeven. De meeste mogelijkheden zijn opnieuw in

Staden. Van het lager onderwijs komt gemiddeld 75% van de deelnemers uit het 1 ste tem

4 de leerjaar. Tieners aantrekken blijkt moeilijk te worden. Daarom wordt er tijdens de

zomervakantie uitgeweken naar het sportcentrum De Boskant in Westrozebeke waar er

ook buitensporten gedaan worden. Het organiseren van een eigen Tienersportbeurs en

deelname aan de provinciale sportdag “Marktsport” zijn voorlopig de voortrekkers om

tieners te bereiken.

Ook andere sectoren zoals jeugd en cultuur kampen met dit probleem. Het aantrekken

van tieners met alternatieve formules dient onderzocht te worden.

De kleutersportkampen kennen de laatste jaren steeds meer succes. Het is wenselijk om

de leeftijd uit te breiden voor het 1 ste kleuter.

We organiseren kwaliteitsvolle sportkampen met gediplomeerde lesgevers.

Er wordt samengewerkt met de buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking om

de opvang te coördineren voor en na het sportkamp. Om praktische redenen dient de

vraag gesteld te worden of de opvang kan gebeuren op de locatie van het sportkamp.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 16/68


De provinciale ambtenarensportdag wordt om de twee jaar in een andere VISO-gemeente

georganiseerd. Het doel is om voor kleinere en gemiddelde gemeenten een sportdag aan

te bieden met een groot aanbod. Jaarlijks doen meer dan 600 deelnemers mee uit een

20-tal West-Vlaamse gemeenten. Er is grote tevredenheid van de deelnemers.

Een ander intergemeentelijk project is de LA-KO-STA-halve marathon. Deze

samenwerking tussen Langemark-Poelkapelle, Kortemark en Staden wordt afwisselend in

een andere gemeente georganiseerd. Telkens proberen we een wandeltocht aan deze dag

te koppelen. De vele vrijwilligers worden geleverd door de atletiekclub, wandelclub en

wielertoeristenclubs. Het project staat onder supervisie van de sportraad. We willen in de

toekomst ervoor zorgen dat het evenement zijn provinciale uitstraling behoudt en het

aantal deelnemers stijgt. De vraag kan gesteld worden of er kan ingestapt worden in een

criterium?

De sportraad organiseert jaarlijks twee tornooien ter ondersteuning van het plaatselijke

sportgebeuren. Het zaalvoetbaltornooi gebeurt in samenwerking met het

zaalvoetbalcomité en het volleybaltornooi met de plaatselijke volleybalclubs. Deze

activiteiten kennen een jarenlange traditie en worden telkens enthousiast onthaald door

de deelnemers.

Tot slot is er de vraag van de vijf wielertoeristenclubs om de jaarlijkse verbroederingsrit te

ondersteunen.

Wat de prijssetting betreft is er algemene tevredenheid van de deelnemers. Enkel bij de

scholen wordt er soms wat aarzelend gereageerd omdat het onderwijs zo “gratis” mogelijk

moet zijn. Er zijn niet alleen sportactiviteiten, maar ook culturele en projectmatige

activiteiten waar de school aan participeert.

De prijs hangt af van de logistieke steun binnen de gemeente en de financiële

tegemoetkoming van de gemeente of adviesraden. Daardoor beschikken we over een

goede prijs/kwaliteit verhouding, wat door de deelnemers positief ervaren wordt.

c) Infrastructuur

Bij de uitbouw van de infrastructuur werd de vorige legislatuur gebruik gemaakt van een

meerjarenplanning die tot stand kwam door de bevraging van de toenmalige actieve

sportverenigingen en de persoonlijke inbreng van de beleidsverantwoordelijken.

Door de groeiende belangstelling van zowel indoor als outdoor sporten konden we niet aan

alle vragen voldoen. Doordat er ook op andere domeinen geïnvesteerd werd, moesten er

keuzes gemaakt worden.

Realisaties tijdens de vorige legislatuur:

2002 Uitbreiden sportcentrum De Wankaarde

2003 Tennisterreinen met sanitaire voorzieningen

Deze realisatie gebeurde door een samenwerkingsovereenkomst met vzw

Tennisclub Staden waarbij de club préfinancierde en jaarlijks een subsidie

ontvangt als terugbetaling.

2003 Voetbalterrein met graspiste

2003 Wandelroute “s Graveneikepad”

2004 Muitwippen boogschieten

Deze realisatie gebeurde door financiering van vzw Sint-Sebastiaansgilde met

een éénmalige subsidie.

2005 Mountainbikeroute “Heuvelrugroute”

2005 Kantine SK Oostnieuwkerke

Deze realisatie gebeurde door financiering van SK Oostnieuwkerke met een

éénmalige subsidie.

2006 Atletiekvoorzieningen en kampnummers

De berging en sprintzone werden aangelegd door de gemeente en de

kampnummers door vzw Atletiekclub Staden.

2007 Bufferzone sportcentrum De Wankaarde

2007 Hoogspanningskabine De Wankaarde

Voor de uitbreiding van nieuwe infrastructuur zijn er voorzieningen in het GRUP

Tiendenberg voor een 2 de voetbalterrein. In het GRUP Oostnieuwkerke centrum is er

uitbreiding voorzien voor sport en recreatie.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 17/68


Het beheer en onderhoud van de openluchtterreinen gebeurt in samenwerking met de

sportverenigingen. De vraag kan gesteld worden wie moet instaan voor wat. Er zijn geen

geschreven afspraken omtrent aankopen (bv. netten), herstellingen (bv. sportmaterialen)

of kleinere onderhoudstaken (bv. defecte lamp).

Bij het bekijken van het gebruik van alle accommodaties blijkt dat er nood is aan:

- voetbalterrein Westrozebeke

- verharde atletiekpiste met terreinverlichting op het sportcentrum De

Wankaarde

- indoor infrastructuur Oostnieuwkerke

- regelgeving individueel gebruik sportcentra

- toegangsplan sportcentrum De Wankaarde

d) Werking sportdienst

De samenstelling van de sportdienst blijft op peil dwz dat er nog steeds 1 full-time

sportfunctionaris en ½ lesgever-sportpromotor zijn.

De administratie bij de organisatie van activiteiten en het beheer van de infrastructuur

neemt een groot deel van de tijd in beslag. Er is nood aan automatisatie voor reservatie

en inschrijvingen.

Naast het uitvoeren krijgt de sportdienst steeds meer de taak om te coördineren en

beleidsvoorbereidend te werken. Overleg met clubs, scholen, sportorganisaties en andere

diensten blijft belangrijk. We moeten oog hebben voor de fenomenen zoals verder

beschreven in de brede maatschappelijke context. Door het voeren van een sociaal beleid

zal er nood zijn aan overleg met OCMW en andere sociale instellingen om de krachten te

bundelen.

2.2 Bevraging belanghebbenden

Het bevragen van de belanghebbenden hebben we niet gevoerd met uitgebreide enquêtes,

maar wel met debatten en bevragingen van groeperingen. Niet alleen extern de

sportbeoefenaars, maar ook intern de gemeentelijke diensten kwamen aan bod. Hieronder

staat een overzicht van de verschillende groepen en over wat ze bevraagd werden.

Wie? Wat? Hoe? Wanneer? Waar?

Sportclubs Infrastructuur

Sportpromotie

Schriftelijke en

mondelinge

open bevraging

Klankbordgroep Brainstorming Schriftelijke en

mondelinge

Open bevraging

Werkgroep Sportaanbod Accenten +

Sportaanbod

aandachtspunten

Werkgroep

Subsidiëring

Subsidiëring en

ondersteuning

sportclubs

Accenten +

aandachtspunten

8/12/2006

Het SWOK

15/03/2007

Het SWOK

02/04/2007

Het SWOK

02/04/2007

Het SWOK

Werkgroep Infrastructuur Accenten +

11/04/2007

Infrastructuur

aandachtspunten

Het SWOK

Seniorensporters Seniorensport Tevredenheid

Schriftelijke enquête

16/04/2007

Werkgroep Sportbegeleiding Accenten +

23/04/2007

Sportbegeleiding

aandachtspunten

Het SWOK

Werkgroep Communicatie en Accenten +

23/04/2007

Communicatie en

Inspraak

inspraak

aandachtspunten

Het SWOK

Schepencollege Startnota SBP Bespreking 21/05/2007

Gemeentehuis

Leerkrachten Sportklassen Tevredenheid

Schriftelijke enquête

30/05/2007

Schooldirecties Schoolsport Evaluatie

30/05/2007

Open bevraging

Het SWOK

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 18/68


SAR Seniorensport Evaluatie en toekomst 04/06/2007

Open bevraging

Gemeentehuis

Leerkrachten LO Schoolsport Evaluatie en open

14/06/2007

bevraging

Sportdienst

Klankbordgroep Startnota Terugkoppeling 27/06/2007

Voormalig

gemeentehuis

Oostnieuwkerke

Dienst Vrije Tijd Samenwerking Open bevraging en

01/06/2007

accenten

Stationsgebouw

Vijfwegen

Sportclubs

Realisaties

Open bevraging 15/09/2007

sportcentrum De Toegangsplan

Tennisclub

Wankaarde Samenwerking

Staden

Schepencollege Strategische Vernieuwend beleid 03/10/2007

en diensthoofden meerjarenplanning structureren

Open Huis

gemeentediensten

Staden

Klankbordgroep

Sportraad

Terugkoppeling

Sportbeleidsplan

Open bevraging

Advies

11/2007

Het SWOK

De grootste bevraging vond plaats op 8 december tijdens de algemene vergadering van

de sportraad. De inbreng van de niet-georganiseerde sporters kwam er door een

bevraging tijdens de opmaak van het Lokaal Sociaal Beleidsplan. De bevindingen van de

sportdienst en technische dienst zijn gebaseerd op vragen van gebruikers van

sportinfrastructuur, deelnemers aan activiteiten en individuelen. Dit alles resulteerde in

het “Behoeftenonderzoek december 2006”.

a) Sportinfrastructuur

Wie? Omschrijving

SK Oostnieuwkerke - vernieuwen verwarming en warmwaterinstallatie

(voetbal)

- bijkomende kleedkamers voor de jeugdploegen

- aanleg extra parking thv De Mandel

- 3 de voetbalterrein

- kwaliteit van de terreinen verbeteren

- onderzoek mogelijkheid kunstgras

SK Staden

- 4 verplaatsbare duiveltjesdoelen ter vervanging van de oude

(voetbal)

- aanleg duiveltjesterrein

- aanleg dribble en double pass game terreinen (5)

- (oefen)verlichting 3de terrein

- aanpassingen verlichting 2de terrein voor avondwedstrijden

AC Staden

- aanleg atletiekpiste met inbegrip van verspringzone

(atletiek)

- verlichting van parking naar atletiekterrein

- verlichting van het atletiekterrein

- belijning kunststofpiste

- ruimte creëren voor speerwerpen en discuswerpen

- kleedkamers ter beschikking hebben (nieuwe?)

- een 2de berging

- extra heuvels mogen altijd

- gratis gebruik van kantines bij gebrek aan een eigen kantine

ofwel een eigen kantine

- toegangsweg verbeteren

- meer aanduidingsborden naar atletiekterrein

SK Westrozebeke - 2de voetbalterrein

(voetbal)

- compensatie huur oefenveld Westhinder

- verlichting voldoende voor avondwedstrijden?

TC Staden

- poort in de opening van de berm voor het afsluiten van de

(tennis)

speelweide

- anti-fietspoort bij inkom

- vuilnisbakken rond de tennisvelden

- afrijden gras naast terrein 5 over de hele breedte

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 19/68


De Trouwe

Waakhond

(hondensport)

Sint-Sebastiaan

Staden

(schutters)

Zaalvoetbalcomité

Staden

VOSTA

(volleybal)

- keuze beplanting: bladval op de terreinen

- afwatering drainage tennisvelden: waarom via gracht ipv buis?

- Door overbezetting sporthal is er geen overdekte

sportinfrastructuur voor de winter

- uitbreiding terrein

- verwijderen 2 bomen naar open pers

- ondergrond van de sportvloer nazien en herstellen

- doelen vernieuwen of herstellen

- douches herstellen

- elektronische ballenpomp voor in de kantine

- reclamepanelen ter beschikking stellen van de clubs

- kast voor materiaal van de club

- bediening scorebord op een andere manier

- bijkomende infrastructuur voor trainingen = sportschuur

- sportspecifieke-infrastructuur in de deelgemeentes

- organisatie vervoer vanuit deelgemeentes naar infrastructuur

Staden

- SPORTHAL

- 2de scheidingsgordijn

- vervangen volleybalnetten

- professioneel trainingssysteem om aan te vallen

Badmintonclub ONK - overdekte sportinfrastructuur

Startnota Lokaal

sociaal beleidsplan

(algemeen)

Sportdienst

& technische dienst

- te weinig overdekte sportinfrastructuur

- overbezetting sporthal tijdens de avonduren

ALGEMEEN

- aanspassingen elektriciteit volgens keuringsverslag

- legionellamaatregelen douches

- betere formule om de voetbalterreinen in te zaaien

- peukenbakken

- algemeen veiligheidsplan

SPORTHAL

- onderhoud binnenconstructie sporthal

- vernieuwen plafond kleedkamers 5 en 6

- vernieuwen plafond keuken

- schilderen gang en inkom

- vernieuwen laatste 2 douche-elementen

- vernieuwen 2 duwknoppen lavabo’s

- optimalisatie regenwater

- vernieuwen douchetreden

- extra bank en kapstokken kleedkamers 3,4,5,6

- vernieuwen 2 volleybalnetten

- herstellen en beschermlaag aanbrengen op de sportvloer

- herstellen aluminium trede aan de dubbele nooddeur

- energiebesparende maatregelen (verwarming, electriciteit)

- gebruik nieuw reservatieprogramma

- cafetaria: buitenberging voor leeg goed

SPORTCENTRUM DE WANKAARDE

- kleedkamers scheidsrechters

- vernieuwen ballenvangnet 1ste terrein

- afsluiting + ballenvangnet 2de terrein parking SWOK

- belijning sprintzone

- fit-o-meter langs de paden

- algemeen reglement

- toegangen en bewegwijzering

SPORTCENTRUM OOSTNIEUWKERKE

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 20/68


- vernieuwen ballenvangnet tussen 1ste en 2de terrein

- vernieuwen stookketel ifv eventuele nieuwe kleedkamers

SPORTCENTRUM TIENDENBERG

- optimalisatie regenwater

- vervangen duwknoppen urinoirs

- aanpassen buitenverlichting

b) SPORTPROMOTIE

Wie? Omschrijving

Sportraad

- aanpassing subsidiereglement voor sportclubs + verhoging

budget

- inkomsten voor clubs uit reclamepanelen in de sporthal

- duidelijke definiëring van sport- en vrijetijdsclubs (erkenning)

Startnota lokaal - eerder gering sportaanbod voor jongeren en volwassenen

sociaal beleid

- weinig gediplomeerde jeugdsportbegeleiders

- weinig subsidies voor sportverenigingen met jeugdopleiding en

competitiesporten

- geen divers sportaanbod in Oostnieuwkerke en Westrozebeke

- groeiende groep actieve senioren willen bewegen

- leeftijd 12-18 jaar is moeilijk te bereiken

- mobiliteitsprobleem tussen de deelgemeenten heeft invloed op

de sportbeoefening

Tennisclub Staden Hoe kan men meer volwassenen laten sporten?

SK Oostnieuwkerke Administratie ondersteuning voetbalclubs

Sportdienst

- administratieve opmaak van het sportbeleidsplan 2008-2013

- infobrochure + websiteraadpleging van alle sportmogelijkheden

- betere bekendmaking sportdienst o.a. kledij

ACTIVITEITEN

huidig aanbod van de sportdienst uitbreiden met:

- extra zwembus en sportkamp voor kleuters

- aantrekkelijke sportactiviteit voor tieners

- seniorenuurtje wekelijks i.p.v. tweewekelijks

aanbod van sportactiviteiten vergroten door:

- activiteiten opstarten van nieuwe sporttakken

- activiteiten opstarten in de deelgemeenten Oostnieuwkerke en

Westrozebeke

- activiteiten opstarten voor verschillende leeftijden

- ingaan op nieuwe sportprojecten bv. sporttest, Olympische

straten

In een tweede fase brainstormde de klankbordgroep en werden de items gegroepeerd

tot clusters. De inhoud van de clusters werden getoetst aan het “Behoeftenonderzoek

december 2006”.

Cluster 1: SPORTAANBOD

Cluster 2: COMMUNICATIE EN INSPRAAK

Cluster 3: BEGELEIDING

Cluster 4: SUBSIDIËRING, ONDERSTEUNING EN SPONSORING

Cluster 5: INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT

In een derde fase werden per cluster accenten vastgelegd en aandachtspunten

besproken. Tot slot hebben we geheel geordend in een startnota. Deze werd voorgelegd

aan het schepencollege op 15/05/07 en nadien teruggekoppeld naar de klankbordgroep

op 27/06/07.

Cluster Accenten

Infrastructuur en Mobiliteit - oplossing voor de voetbalaccommodatie in

Oostnieuwkerke

- atletiekpiste

- overdekte sportschuur in Oostnieuwkerke

- aanleg 2de voetbalterrein in Westrozebeke

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 21/68


- onderzoek kunstgrasveld ten behoeve van voetbal en

openluchtsport

Sportaanbod - aanbod naar senioren vergroten

- minder gekende sporten promoten

- buurtsport stimuleren

- accent op gezondheid

Subsidiëring,

ondersteuning en

sponsoring

SUBSIDIEREGLEMENT

- een verhoging van het budget

- basissubsidie als appreciatie voor erkende clubs

- verhoging van de subsidie clubs bij:

1. jeugdwerking

2. vernieuwing of innovatie

- verhoging van de subsidie organisatiecomités volgens:

1. niveau

2. uitstraling van de gemeente

- Wat met clubs die een grote indirecte steun of een

samenwerkingsovereenkomst hebben met de gemeente ?

- scholen en instellingen moeten ook in aanmerking

komen

INDIRECTE ONDERSTEUNING

- behouden van maatregelen ter indirecte ondersteuning

van clubs

- eventueel aanpassingen voor clubs zonder kantine of

sponsormogelijkheden

Sportbegeleiding - meer gediplomeerde jeugdtrainers

- onderzoek naar vormingsbehoefte

Communicatie en inspraak - representatieve sportraad

- inbreng sportraad moet groter worden

- communicatie via sportraad

- naambekendheid sportraad

- algemene vergadering sportraad opwaarderen

- communicatie totale sportaanbod

In een vierde fase werden overlegmomenten of bevragingen georganiseerd met

seniorensporters, seniorenadviesraad, leerkrachten, schooldirecties, leerkrachten LO,

diensten Vrije Tijd (jeugddienst, cultuurdienst, dienst verhuring, kinderopvang,

bibliotheek) en sportverenigingen.

Wie? Omschrijving

Seniorensporters

SAR

- wekelijks uurtje sport i.p.v. om de 14 dagen

- bewegen in de eigen deelgemeente

- deelname aan seniorensportdag

- behouden van de schoolsportactiviteiten en organisatorisch

verbeteren waar nodig

Schooldirecties,

Leerkrachten

Dienst Vrije Tijd - samenwerking op vlak van promotie en activiteiten

- automatisatie van reservaties en inschrijvingen

- gezamenlijke projecten voor dezelfde doelgroepen

- gezamenlijke vraag tot ondersteuning op technisch vlak

- gezamenlijke profilering interne communicatie

- gezamenlijke profilering externe communicatie

- teambuilding

Sportverenigingen - natte plaatsen langs het 3

Sportcentrum De

Wankaarde

de voetbalterrein

- verzakkingen in de sprintzone voor atletiek

- er is geen beschutting voor de toeschouwers op het 3 de

voetbalterrein

- nieuwe hondenclub vraagt aansluiting van aardgas voor

verwarming

- oefenverlichting voor het 3 de voetbalterrein

- wedstrijdverlichting voor het 2 de voetbalterrein

- aangepaste afsluitingen voor het 1 ste en 2 de voetbalterrein voor

betalende evenementen

- poort in de berm van het grasterrein tennis

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 22/68


- aanleg van toegangsweg naar tennisterrein en bijkomende

openbare verlichting naar atletiekterrein

- ballenvanger ter hoogte van parking SWOK

- bijkomende signalisatie en waarschuwingsborden voor het

gevaar tijdens het boogschieten

- gezamenlijke extra sportieve initiatieven

In een laatste fase werd er gekeken naar raakvlakken beschreven in andere

beleidsplannen van de gemeente.

Beleidsplan Omschrijving

Jeugdbeleidsplan

2008-2010

Cultuurbeleidsplan*

2008-2013

Lokaal Sociaal

Beleidsplan

2008-2013

Gegevensverzameling:

- Zwembus vanaf 1 ste leerjaar tijdens de vakanties

- Extra kleuterzwembussen met specifieke begeleiding

- gezamenlijke activiteiten voor tieners

- beschrijving van de sportvoorzieningen

- uit de enquête van het 5 de en 6 de leerjaar blijkt dat de

populairste sporten zijn: voetbal, dans, judo, atletiek,

paardrijden, tennis, fietsen, zwemmen en badminton

De voornaamste tekorten zijn: judo, tennis, hockey, basket,

karate, circus, volleybal, tafeltennis en zaalvoetbal

- Er wordt veel geskeelerd en minder geskate. Er is geen vraag

naar een skeelerpark. Er is wel vraag naar kleine funboxen die

kunnen verplaatst worden.

Beleidsintenties:

- samenwerking en communicatie met andere sectoren

- multifunctioneel inrichten van speelpleintjes

- ontsluiting speelbossen

Gegevensverzameling:

- logistieke ondersteuning voor het ganse culturele veld

- ondersteuning van kansarme groepen

- de bibliotheek heeft als taak het promoten van het ganse

culturele gebeuren

Beleidsintenties:

- een betere communicatie

- uitbouw van logistieke ondersteuning

- accent op gemeenschapsvorming

- de bibliotheek als actieve partner in het communicatieproject

Gegevensverzameling:

Er werd een SWOT-analyse opgesteld vanuit een andere

invalshoek dan door de georganiseerde sport (burgers, nietsportorganisaties).

Sterktes:

- Groot enthousiasme bij de meeste jeugdsportclubs om de

jongeren te begeleiden

- Clubs werken ook rond opvoeding

- Divers aanbod van sport in de deelgemeente Staden

- Veel openlucht infrastructuur aanwezig en ruimte voor

uitbreiding is voorzien

- Aanbod van sportdienst is aanvullend en niet

concurrentieel met verenigingen.

Zwaktes:

- Weinig subsidies voor sportverenigingen met een

jeugdopleiding en competitiesporten

- Weinig gediplomeerde jeugdsportbegeleiders

- Geen divers sportaanbod in Oostnieuwkerke en

Westrozebeke

- Weinig overdekte sportinfrastructuur in Westrozebeke en

Oostnieuwkerke

- Infrastructuur is overbezet tijdens de avonduren

Mogelijkheden:

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 23/68


Strategisch

meerjarenplan

2008-2012

- Ondersteunen van sportprivé-initiatieven

- Opstarten van nieuwe sportinitiaties

- Groter wordende groep en groeiende interesse bij

senioren om te bewegen

- Diversiteit van het sportaanbod verhogen

- De bouw van een sportzaal of schuur in elke

deelgemeente

- Rekening houden met de gangbare afmetingen van

een sporthal bij de bouw van andere zalen

- Samenwerking clubs tussen gemeente kan voor snelle

realisaties zorgen op gebied van infrastructuur

Bedreigingen:

- Mobiliteitsprobleem tussen de deelgemeenten

- De gemeente is klein, men kan dus niet alles organiseren

Beleidsintenties:

- overzichtelijk houden van speelpleinen en openbare domeinen

- stimuleren van wandel- en fietstochten in groepsverband

- aanmoedigen van diversiteit in het sport-, cultuur-, jeugd- en

seniorenaanbod en dit vooral in de deelgemeenten.

- ondersteunen van spontane initiatieven met een meerwaarde

voor de gemeenschap

- kader aanreiken om activiteiten op elkaar af te stemmen

- promotie maken van de bestaande diensten als aanspreekpunt

voor de buurtwerking

- oprichten van een vrijwilligerspunt

- bekendmaken van vrijwilligersstatuut

- stimulansen voor verenigingswerk

- verder uitrusten van de gemeenschapslokalen

- ondersteunen en stimuleren van samenwerkingsverbanden rond

armoede in de deelgemeenten

- opmaken van het lokaal middelenbeleidsplan

-opzetten van Ronde Tafels tussen gemeente/OCMW en lokale

actoren

- ondersteunen van overlegmomenten

- stimuleren van samenwerking tussen scholen en diensten zowel

extern en intern

-beter bekend maken van de contactpersonen per dienst

-opstart project ‘klantvriendelijkheid’

-uitwerken van het GPS-systeem

- aanbieden van een heldere, eenduidige, gestroomlijnde en

voldoende frequente communicatie

Hieronder de overige beleidsintenties waar een samenwerking

met de sportsector mogelijk is:

Milieu

- acties om restafval te verminderen

- aandacht voor rationeel energiegebruik

- uitvoeren energiescans openbare gebouwen

Welzijn

- het stimuleren van thematische gezondheidsacties

- meer aandacht voor het gezondheidsaspect in het algemeen

Vrijwilligerswerk

- oprichten van een vrijwilligerspunt

- stimulansen voor verenigingswerk

- bekend maken van het vrijwilligerstatuut

Toerisme

- oprichten van een werkgroep toerisme en recreatie

- project trage wegen

- omleggen provinciale routes door centra

Klantvriendelijkheid

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 24/68


- de aanwezigheid van een contactpunt in elke gemeente

- uitwerken van het GPS-systeem

- project klantvriendelijkheid

- oprichten klachtenbehandelingssyteem

Communicatie

- uitbreiding gemeentelijke website

- ontwikkelen van digitale nieuwsbrief

- invoeren van nieuwe applicaties op de website

- onderzoeken van nieuwe communicatiemogelijkheden

- uitvoeren globaal communicatieplan

Interne werking

- intern controlesysteem

- samenwerking ondersteunende diensten activeren

Informatica

- nieuwe ondersteuningssoftware administratie

* Sport wordt hier gezien onder de noemer van cultuur

2.3 Brede maatschappelijke context

De maatschappelijke context beïnvloedt sterk de sportparticipatie. Daarnaast ondergaat de

sport zelf ook een voortdurende ontwikkeling. Hieronder staan de voornaamste vaststellingen

in functie van het beleid dat we in Staden willen voeren.

a) Tijdsbesteding

Kinderen kiezen, onder invloed van de ouders, op steeds vroegere leeftijd een bepaalde vrije

tijdsbesteding.

Jongeren hebben heel wat mogelijkheden om hun vrije tijd in te vullen. Naast de

sportmogelijkheden is er aanbod van muziekschool, dictie, tekenacademie, toneel enz, …

Ze willen vrijblijvend hun vrije tijd invullen.

Enerzijds neemt arbeid voor de volwassenen een groot deel van de tijd in beslag. Anderzijds

is de laatste jaren een tegenbeweging op gang gekomen waarbij er diverse mogelijkheden

zijn om arbeid en gezin te combineren. Men kan dus spreken van een lichte stijging van vrije

tijd. De steeds groter wordende groep senioren zijn vragende partij naar meer

bewegingsinitiatieven.

b) Wetenschap

De wetenschap is zich meer en meer gaan verdiepen in de sport en de gevolgen ervan. Tal

van onderzoeken hebben reeds aangetoond welke voordelen een regelmatige sportbeleving

teweeg brengt. Sociologische onderzoekstechnieken helpen een beeld te scheppen van wat er

bij de bevolking leeft. Een gemeente kan zich weerspiegelen aan deze resultaten.

c) Technologie

De technologische ontwikkeling en digitalisering is mede verantwoordelijk voor de

achteruitgang van de conditie. Er ontstaat echter al een tegenreactie waarbij mensen terug

het contact met de natuur zoeken via avonturen- en buitensporten.

Dankzij de digitalisering kan informatie razendsnel, efficiënt en op grote schaal verspreid

worden.

d) Commercialisering

Het begrip commercialisering is doorgedrongen in de sport. De sport wordt niet alleen

commerciëler, maar krijgt ook concurrentie van andere vrijetijdsbestedingen zoals Internet.

e) Motieven sportparticipatie

Uit onderzoek blijkt dat de voornaamste beweegredenen om aan sport te doen zijn:

• 69% doet aan sport om zich te ontspannen

• 62% doet aan sport omwille van de gezondheid

• 56% doet aan sport om de conditie te verbeteren

• 15% doet aan sport omwille van de competitie

• 15% doet aan sport voor de kick

• 19% doet aan sport voor een mooi lichaam

• 10% doet aan sport om weg te zijn van huis

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 25/68


De belangrijkste voordelen van sport zijn:

• het individuele welzijn

• het gezondheidsaspect

• het sociale aspect

f) Fysieke conditie en gezondheid

De lage fitheid van de jeugd en de drop-out vanaf 14 jaar vormen een bedreiging voor de

sportwereld. De basisbeweging gebeurt veel geringer dan vroeger. Fietsend, stappend of

lopend zich verplaatsen zijn een schaarste geworden in het straatbeeld. De ruimte voor

kinderen zoals speelpleinen en vrije sportterreinen zijn er niet overal.

Het thema gezondheid met de combinatie van beweging en gezonde voeding krijgt meer en

meer aandacht via de media en het onderwijs.

g) Sportspecifieke veranderingen

De sporten ondergaan ook veranderingen. De spelregels worden gewijzigd, de

reglementeringen en wetten worden aangepast. Er ontstaan nieuwe vormen die de sport

aantrekkelijker maken.

De klassieke competitiesporten worden enerzijds gewijzigd met als doel aantrekkelijker

maken van de sport voor de toeschouwers. Anderzijds wordt er de laatste jaren meer

aandacht besteed aan de kwaliteit bij de jeugdsport. Allerlei instanties stimuleren een goede

jeugdopleiding met gekwalificeerde trainers en verantwoorde trainingsmiddelen.

Dat de kwaliteit in de jeugdsport belangrijk geworden is, kan ook verklaard worden doordat er

op steeds vroegere leeftijd een keuze gemaakt wordt.

voorbeelden:

KLASSIEKE BALSPORTEN: voetbal en zaalsporten

- spelregels in het voetbal veranderen ifv van snellere balcirculatie en meer doelpunten

- de instapleeftijd voor deze sporten begint reeds vanaf 5-6 jaar, weliswaar op een

speelse manier aangebracht

- vooral voetbal krijgt nog steeds het meeste media-aandacht, ook met wat er naast het

sportgebeuren plaats vindt (transfers, omkopingen, doping, geweld, euforie,…)

- de federaties stimuleren de aanwezigheid van jeugdcoördinatoren in de

sportverenigingen.

INDIVIDUELE SPORTEN: tennis, atletiek, judo, turnen, zwemmen,…

- op zeer jonge leeftijd worden de kinderen door de sportvereniging aangetrokken

- competitie bestaat in alle vormen voor alle leeftijden

- er is meer specifieke accommodatie: bv turnhal, tennishal, judozaal

- deze sporten zijn sterk afhankelijk van de topatleten die een voorbeeldfunctie krijgen

- de aandacht die de media hieraan schenkt is afhankelijk van deze topatleten

De recreatiesporten kenden een spectaculaire groei door hun ongedwongen sfeer waarin ze

beleefd worden en het “sport-voor-allen-idee” die er achter steekt. Het verschil met de

competitiesporten is het individueel beleven van de sport zonder zich aan te sluiten bij een

vereniging. De verschillende overheden hebben zich de laatste jaren ingezet deze doelgroep

te bereiken met allerlei initiatieven zoals: De Gordel, De Vlaamse Zwemweek, De Vlaamse

Veldloopweek, Initiaties en sportkampen, … het voornaamste doel hiervan is dat er aan sport

gedaan wordt en niet de sport zelf.

De recreatiesport heeft het meest succes bij kinderen tot 14 jaar in de vorm van sportkampen

of sportacademies. Daarna zien we een dalende interesse bij de adolescenten. We merken

dan terug een stijgend enthousiasme voor gezinssporten zoals fietsen en wandelen.

Er is een overaanbod van recreatiesporten door privé of sportieve organisaties. Tal van

nieuwe aantrekkelijke sporten worden aangeboden zoals: inlineskaten, skiën,

avonturensporten, kayak, klimmen, speleologie, enz. Deze sporten zijn meestal gekoppeld

aan rages. Ze verdwijnen soms even snel als ze opgekomen zijn. Deze sporten zijn een

alternatief voor mensen die weinig interesse hebben in de klassieke sporten.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 26/68


Hoofdstuk III: Strategische en operationele doelstellingen

Om aan het Sport-voor-Allen decreet te voldoen berekenen we het jaarlijkse minimum te

besteden subsidiebedrag volgens het aantal inwoners op 31/12/2006 = 10.982

Omschrijving Aandeel Procent Aandeel Totaal

Vlaanderen

gemeente

Financiële

ondersteuning

sportverenigingen

8.236,50 50 % 8.236,50

Anders georganiseerde

sportbeoefening

3.294,60 20% 3.294,60

Toegankelijkheid en

diversiteit

1.647,30 10% 1.647,30

Vrij te verdelen 3.294,60 20% 8.236,50 11.531,10

TOTAAL 16.473,00 100% 8.236,50 24.709,50

Verhoging van de

jeugdsportbegeleiding

(impulssubsidie)*

8.785.60 8.785.60

TOTAAL incl.

impulssubsidie*

25.258 33.495,10

* de impulssubsidie wordt pas betaald vanaf 2009

De doelstellingen worden geformuleerd in 7 deelhoofdstukken waarbij de verplichte

hoofdstukken van het decreet verspreid zijn.

1. Sportverenigingen

- financiële ondersteuning sportverenigingen

2. Sportaanbod

- anders georganiseerde sport

- toegankelijkheid en diversiteit

3. Sportinfrastructuur

4. Sportbegeleiding

- anders georganiseerde sport

- toegankelijkheid en diversiteit

- verhoging van de jeugdsportbegeleiding (impulssubsidie)

5. Interne werking

6. Communicatie

7. Sportstructuren

In hoofdstuk IV worden per doelstelling de verplichte hoofdstukken weergegeven.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 27/68


1. Sportverenigingen

1.1 Gegevensanalyse

• Uit de inventaris blijkt dat de sportverenigingen een belangrijk deel zijn van de

sportbeleving in onze gemeente.

• Uit de evaluatie van het huidige sportbeleid blijkt dat er nood is aan een

globaal ondersteunings- en subsidiebeleid.

• Uit de bevraging van de sportverenigingen blijkt dat:

- er veel ondersteuning nodig is op vlak van infrastructuur

- het huidige subsidiereglement niet meer aangepast is aan de

hedendaagse verenigingen

• Uit de bevraging van de sportraad is gebleken dat:

- er een aanpassing van het subsidiereglement nodig is

- een verhoging van het budget nodig is

- er onderscheid moet komen tussen sport- en vrije tijdclubs

• Uit de startnota van het lokaal sociaal beleid blijkt dat:

- er weinig subsidies zijn voor sportverenigingen met jeugdopleiding en

competitiesporten

• Uit de startnota van dit beleidsplan is gebleken dat er nood is aan:

- een verhoging van het budget

- een basissubsidie als appreciatie voor erkende clubs

- een verhoging van de subsidie voor clubs bij:

1. jeugdwerking

2. vernieuwing of innovatie

- een verhoging van de subsidie voor organisatiecomités volgens:

1. niveau

2. uitstraling van de gemeente

- een regeling waardoor scholen en instellingen ook in aanmerking komen

- het behoud van maatregelen ter indirecte ondersteuning van clubs

- aanpassingen voor clubs zonder kantine of sponsormogelijkheden

1.2 Strategische doelstelling 1: De gemeente Staden zal een

interactief ondersteunings- en subsidiebeleid voeren voor alle

sportverenigingen.

1.2.1 Operationele doelstelling 1: Tegen eind 2008 moeten voor

sportverenigingen meer financiële middelen ter

beschikking zijn op basis van een subsidiereglement met

objectiveerbare kwaliteitscriteria.

a) Maatregelen

Maatregel Timing/periode

Evaluatie huidige reglementen en

subsidiesystemen

+ advies sportraad

najaar 2007

Nieuw reglement + verhoging budget Najaar 2007

Invoeren januari 2008

Evalueren November 2008

Bijsturen en bestendigen December 2008

b) Financiële prognose

• Om aan de decretale verplichting te voldoen moet er minimum 8.236,50 euro

worden gespendeerd aan directe financiële ondersteuning van

sportverenigingen.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 28/68


• Jaarlijks zal een budget van 16.500 euro voorzien worden voor rechtstreekse

financiering van sportverenigingen op basis van objectiveerbare

kwaliteitscriteria. Dit is een stijging van 46,10% (11.294 euro) ten opzichte

van vorige jaren.

• Daarnaast worden toelagen voorzien voor startende en jubilerende

verenigingen en beroepssportverenigingen. Er worden werkingstoelagen

voorzien voor verzelfstandigde sportclubs.

c) Indicatoren

• Werd er een nieuw subsidiereglement ingevoerd met objectiveerbare

kwaliteitscriteria?

• Werd het budget verhoogd?

• Kregen de clubs meer financiële ondersteuning?

d) Bijlage

• Het huidige subsidiereglement is niet gebaseerd op kwaliteitscriteria. Sinds

enkele maanden buigt een werkgroep zich over het ontwerp van een nieuw

subsidiereglement. In bijlage zit de ontwerptekst van november 2007 (bijlage

5). Het is de bedoeling dat het nieuwe reglement in werking treedt in 2008.

1.2.2 Operationele doelstelling 2: Tijdens deze legislatuur zullen

we de specifieke indirecte steun aan sportverenigingen

inventariseren, doorlichten en minstens op hetzelfde peil

houden.

a) Maatregelen

Maatregel Timing/periode

Inventaris bestaande indirecte steun met

2008

betrekking tot tarieven, cafetariavoorzieningen en

logistiek.

- algemeen

- sportspecifiek

Reglement indirecte steun voor sportverenigingen 2009

volgens het gelijkheidberechtigingsprincipe

- algemeen

- sportspecifiek

Beheersovereenkomsten tussen clubs en gemeente 2009

ivm beheer en onderhoud infrastructuur

- algemeen

- specifiek per sportclub

b) Financiële prognose

• Om de indirecte steun te financieren zullen de werkingskredieten worden

aangewend van de desbetreffende posten. Specifiek voor sport gaat het hierbij

vooral om terreinen, gebouwen en technische benodigdheden. Deze

begrotingsposten worden ook aangewend om de interne werking te

financieren.

• Deze middelen komen niet aanmerking voor subsidiëring via het Sport-voor-

Allen decreet.

c) Indicatoren

• Werd de indirecte steun doorgelicht en minimaal behouden?

• Is er een duidelijk reglement opgesteld?

• Werden er afsprakennota’s opgesteld en ondertekend door de betrokken clubs?

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 29/68


1.2.3 Operationele doelstelling 3: De sportverenigingen zullen

permanent interactief betrokken worden bij het

gemeentelijke sportbeleid.

a) Maatregelen

Maatregel Timing/periode

Afsprakennota met de sportraad 2008

Beheersovereenkomsten met clubs (zie 1.2.2) 2009

Kalendercommissie sportinfrastructuur jaarlijks

Samenwerking bij activiteiten van de

sportdienst – sportraad – gemeentelijke

initiatieven

permanent

Informele vergaderingen (thema’s) Ad hoc

b) Financiële prognose

Het gaat hier om structurele maatregelen waarvoor geen financiering nodig is.

c) Indicatoren

• Werd de sportraad betrokken bij nieuwe projecten?

• Worden de clubs rechtstreeks betrokken bij nieuwe projecten?

• Is er een goede regelmatige communicatie tussen het bestuur en sportclubs?

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 30/68


2. Sportaanbod

2.1 Gegevensanalyse

Uit de inventaris blijkt dat:

• het aantal migranten van de Stadense bevolking met 0,82% beperkt is,

waardoor we voor deze groep specifieke beleidsintenties op vlak van sport niet

nodig zijn.

• de groep senioren 65+ 18,35% van de bevolking uitmaakt en dus een

belangrijke doelgroep is.

Uit de evaluatie van het huidig sportbeleid blijkt dat:

• de diversiteit van het sportaanbod in de deelgemeenten Oostnieuwkerke en

Westrozebeke klein is.

• er vraag is om de sportacademie en de sportkampen uit te breiden voor het

1 ste kleuter.

• onderzocht zou moeten worden in Westrozebeke en Oostnieuwkerke ook

behoefte is aan seniorensport.

• de scholen reeds een groot aanbod hebben van sport-, cultuur- en

jeugdactiviteiten zodat nieuwe sportactiviteiten niet onmiddellijk gewenst zijn.

• het aantrekken van tieners met alternatieve formules dient onderzocht te

worden.

Uit het behoeftenonderzoek blijkt dat:

• er eerder een gering sportaanbod is voor jongeren en volwassenen.

• er weinig gediplomeerde jeugdsportbegeleiders zijn.

• er geen divers sportaanbod is in Oostnieuwkerke en Westrozebeke.

• een groeiende groep actieve senioren willen bewegen.

• de leeftijd 12-18 jaar is moeilijk te bereiken.

• een mobiliteitsprobleem tussen de deelgemeenten een invloed heeft op de

sportbeoefening.

• Volwassenen gestimuleerd moeten worden om te sporten.

2.2 Strategische doelstelling 2: De gemeente Staden zal op een

complementaire en interactieve wijze een Sport voor Allen –

beleid voeren naar alle lagen van de bevolking.

2.2.1 Operationele doelstelling 4: De gemeente Staden zal een

gediversifieerd sportaanbod bieden aan de 5 tot 14-jarigen.

a) Maatregelen

Maatregel Timing/periode

Via de schoolsportactiviteiten de jongeren jaarlijks

stimuleren om aan sportbeoefening te

doen:

- sportklassen

- sportdagen

- woensdagnamiddag: netbal,

trefbal, cross, zwemmen, …

- bewegingslandschappen ism SVS

Naschoolse activiteiten organiseren: jaarlijks

- sportacademie

- sportkampen

- deelname aan bovenlokale

initiatieven (Marktsport)

Mogelijke nieuwe initiatieven:

- sportinitiaties ism sportverenigingen

Ad hoc

Evaluatie sportparticipatie jeugd 2013

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 31/68


) Financiële prognose

• Deze middelen komen in aanmerking voor de subsidiëring van de

anders georganiseerde sport.

• Er wordt jaarlijks een budget voorzien door de gemeente voor de

activiteiten:

- Sportklassen: 8.000 euro

- Sportdagen: 3.000 euro

- Schooltornooien: 400 euro

- Sportacademie: 750 euro

- Sportkampen: 5000 euro

- Deelname bovenlokale initiatieven: 500 euro

Nieuwe initiatieven (i.s.m. sportclubs): 500 euro

• Alternatieve financiering:

- Bewegingslandschappen worden georganiseerd door SVS

- Intergemeentelijke activiteiten worden georganiseerd door VISO

• De inbreng van eigen personeel en gebruik infrastructuur werden niet

meegerekend.

c) Indicatoren

• Hoeveel procent van de doelgroep werd bereikt via het totale sportaanbod op

de gemeente?

• Werd het aanbod voor de doelgroep uitgebreid?

2.2.2 Operationele doelstelling 5: De gemeente Staden zal de

sportverenigingen stimuleren om de clubwerking te

verbreden.

a) Maatregelen

Maatregel Timing/periode

Criteria voorzien in het subsidiereglement Januari 2008

voor bestaande en nieuwe sportclubs

Opstartfase van nieuwe initiatieven wordt Ad hoc

ondersteund door de sportdienst:

- nieuwe leeftijdsgroepen

- jongens / meisjes

- competitie / recreatie

- senioren

- instapleeftijd

- Oostnieuwkerke / Westrozebeke

Samenwerkingsverband met en tussen Ad hoc

sportverenigingen opstarten waarbij

gezamenlijke initiaties gegeven worden

voor een bepaalde doelgroep

b) Financiële prognose

• We willen de sportverenigingen stimuleren door het subsidiereglement (zie

1.2.1).

• Bij de opstartfase wordt infrastructuur gratis ter beschikking gesteld.

c) Indicatoren

• Hoeveel sporten in clubverband kunnen door alle leeftijdscategorieën beoefend

worden?

• Hoeveel sporten in clubverband staan open voor meisjes en jongens?

• Hoeveel sporten in clubverband bieden zowel competitie als recreatie aan?

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 32/68


• Hoeveel sporten in clubverband kunnen vanaf de instapleeftijd beoefend

worden?

• Hoeveel sporten in clubverband kunnen door senioren beoefend worden?

2.2.3 Operationele doelstelling 6: De gemeente Staden zal de

volwassenen sportprikkels geven door terugkerende

activiteiten te organiseren.

a) Maatregelen

Maatregel Timing/periode

Jaarlijks een sportevenement organiseren Jaarlijks

voor volwassenen

Mogelijke initiatieven:

- halve marathon

- sportdag voor ambtenaren

- slothappening start-to-run

- slothappening start-to-bike

- fiets- en wandeldag

Onderzoeken wat het

2008 onderzoeken

verwachtingspatroon is van volwassenen

Mogelijke initiatieven:

- omnisportaanbod voor volwassenen vanaf 2009 uitvoeren

- sporthapjes: kennis maken met sporten

met een hogere drempelwaarde

- 10.000 stappenplan

b) Financiële prognose

• Voor het jaarlijks evenement wordt samengewerkt met de sportraad en

VISO iv en de gemeente zorgt voor de logistieke ondersteuning

• Voor de nieuwe initiatieven wordt samengewerkt met sportverenigingen

waarbij de gemeente jaarlijks 1.000 euro voorziet voor de financiering

ervan.

• Het gebruik van de infrastructuur is niet meegerekend.

c) Indicatoren

• Is er belangstelling voor de sportevenementen?

• Stemt het aanbod van de prikkels overeen met het verwachtingspatroon?

2.3 Strategische doelstelling 3: De gemeente Staden zal een

sportstimulerend beleid voeren naar specifieke doelgroepen.

2.3.1 Operationele doelstelling 7: Het sportaanbod naar senioren

zal gediversifieerd worden.

a) Maatregelen

Maatregel Timing/periode

Wekelijks sportuurtje voor senioren Permanent

Deelname aan provinciale seniorensportdag Juni

Jaarlijks petanquetornooi voor senioren Augustus

Opstarten van nieuwe initiatieven: b.v.

- samenwerkingsverband met en tussen

seniorenverenigingen

- sport voor actieve senioren

Ad hoc

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 33/68


) Financiële prognose

• Voor de organisatie van regelmatige seniorensport wordt er jaarlijks 750

euro voorzien.

• Voor de eenmalige activiteiten wordt er samengewerkt met de

seniorenadviesraad en VISO iv.

• Het gebruik van de infrastructuur is niet meegerekend.

c) Indicatoren

• Hoeveel procent senioren neemt regelmatig deel aan georganiseerde

actieve sportbeoefening?

2.3.2 Operationele doelstelling 8: De gemeente Staden zal de

sportbeoefening stimuleren in de deelgemeenten.

a) Maatregelen

Maatregel Timing/periode

Organiseren van activiteiten:

- sportacademie in Oostnieuwkerke en Permanent

Westrozebeke

- kleutersportkampen in Oostnieuwkerke Jaarlijks

en Westrozebeke

- tienersportkamp in Westrozebeke Jaarlijks

Onderzoeken welke sporten in de

2008

bestaande infrastructuur beoefend kunnen

worden

Opstarten van nieuwe initiatieven: bv. Vanaf 2009

- samenwerkingsverband met en tussen

(sport)verenigingen

- nieuw aanbod door de sportdienst

Realisatie nieuwe sportinfrastructuur: Zie 3. Infrastructuur

b) Financiële prognose

• Er wordt een jaarlijks budget voorzien voor vaste activiteiten:

- sportacademie: 600 euro

- alle sportkampen: 7.500 euro

• Vanaf 2009 wordt er 500 euro voorzien voor nieuwe initiatieven.

• De inbreng eigen personeel en gebruik infrastructuur zijn niet meegerekend.

• Infrastructuur: zie deelhoofdstuk 3

c) Indicatoren

• Werd het sportaanbod uitgebreid in Oostnieuwkerke en Westrozebeke?

• Werd de sportaccommodatie uitgebreid?

2.3.3 Operationele doelstelling 9: De gemeente Staden zal de

scholen stimuleren om de schoolsportmogelijkheden

minstens te behouden.

a) Maatregelen

Maatregel Timing/periode

Jaarlijks overleg met de scholen mei

Sportklassen 1 ste tot 6 de leerjaar Tijdens het schooljaar

Bewegingslandschap 2 de en 3 de kleuter Tijdens het schooljaar

Bewegingslandschap 1 ste graad Tijdens het schooljaar

Sportdagen 2 de en 3 de graad September

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 34/68


Trefbaltornooi 2 de graad November

Netbaltornooi 3 de graad Februari

Interscholencross 1 ste tot 6 de leerjaar Mei

Interscholenzwemkampioenschap 5 de en

6 de leerjaar

Oktober

Naschoolse sport op school stimuleren via

het subsidiereglement

2008

b) Financiële prognose

• De bewegingslandschappen worden georganiseerd door SVS

• Voor de tornooien is er samenwerking met SVS voor de scheidsrechters

• De cross en het zwemkampioenschap worden georganiseerd door VISO iv

• Er wordt een jaarlijks budget voorzien voor:

- sportklassen: 8.000 euro

- sportdagen: 3.000 euro

- tornooien: 400 euro

• Naschoolse sport op school: zie operationele doelstelling 1

c) Indicatoren

• Gaan alle scholen in op de initiatieven van de sportdienst?

• Komen alle leeftijden aan bod?

2.4 Strategische doelstelling 4: De gemeente Staden zal de

bevolking sensibiliseren om te sporten met als doel de

gezondheid te verbeteren.

2.4.1 Operationele doelstelling 10: De sportdienst zal jaarlijks

een initiatief nemen ter bevordering van de algemene

fitheid en conditie van een doelgroep.

a) Maatregelen

Maatregel Timing/periode

Betrekken adviesraden 2008

Mogelijke initiatieven:

jaarlijks

- fitheidstesten

- start-tot-run

- start-to-bike

- nordic walking

- 10.000 stappenplan

Sensibiliseringsacties Zie operationele

doelstelling 22

b) Financiële prognose

• Er wordt jaarlijks een budget van 250 euro voorzien.

c) Indicatoren

• Zet het initiatief aan tot verdere sportbeoefening in functie van een goede

gezondheid?

• Voldoet het initiatief aan de verwachting van de doelgroep?

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 35/68


3. Sportinfrastructuur

3.1 Gegevensanalyse

• Uit de evaluatie van het huidige sportbeleid blijkt dat er op vlak van ruimtelijke

ordening voorzieningen zijn voor de aanleg van een 2 de voetbalterrein in

Westrozebeke (GRUP Tiendenberg) en een uitbreiding voor sport en recreatie

in Oostnieuwkerke (GRUP Oostnieuwkerke centrum). Er is tevens nood aan:

- een verharde atletiekpiste met terreinverlichting op het sportcentrum

De Wankaarde

- bijkomende indoor infrastructuur bij voorkeur in Oostnieuwkerke

- een regelgeving voor het individuele gebruik van de sportcentra

- een toegangsplan met bijhorende afsluitingen en signalisatie voor het

sportcentrum De Wankaarde

• Uit het behoeftenonderzoek blijkt dat er nood is aan:

Sportcentrum Oostnieuwkerke:

- het vernieuwen verwarming en warmwaterinstallatie van de

kleedkamers

- bijkomende kleedkamers voor de jeugdploegen

- extra parking

- een 3 de voetbalterrein

- het verbeteren van de kwaliteit van de voetbalterreinen

- een kunstgrasveld voor continue en kwaliteitsvolle sportbeoefening

- vervangen van oude ballenvangnetten

Sportcentrum De Wankaarde:

- 2 extra kleedkamers voor scheidsrechters en individuele gebruikers

- een verharde atletiekpiste met inbegrip van een verspringzone

- de aanleg van een vast duiveltjesterrein

- de aanleg van dribble-en-double pass game terreinen

- nieuwe ballenvangetten

- nieuwe verlichting voor de atletiekpiste en het 3 de voetbalterrein voor

trainingen

- aanpassingen van de verlichting 2 de voetbalterrein voor

avondwedstrijden

- nieuwe verlichting langs de toegangsweg naar het atletiekterrein

- een poort in de opening van de berm voor het afsluiten van de

speelweide tenniszone

- een anti-fietspoort bij de inkom van de tenniszone

- de belijning van de bestaande sprintzone?

- een vaste ruimte voor speerwerpen en discuswerpen

- extra berging ten behoeve van atletiek

- een betere afwatering van de zone tussen 2 de en 3 de voetbalterrein

- het verwijderen van een aantal bomen in functie van de schutterspers

- een regeling voor clubs die niet beschikken over een eigen kantine

- binnenruimte wanneer de buitenterreinen niet bruikbaar zijn door de

weersomstandigheden

Sportcentrum Tiendenberg:

- een 2de voetbalterrein

- aanpassingen van de verlichting van het bestaande voetbalterrein voor

avondwedstrijden

Sporthal De Wankaarde:

- ondergrond van de sportvloer nazien en herstellen

- verhuurmogelijkheden van reclamepanelen voor de clubs

- een kast voor materiaal van de clubs

- een 2 de scheidingsgordijn

- een professioneel volleybaltrainingssysteem om aan te vallen

• Uit het behoeftenonderzoek blijkt ook dat er nood is aan bijkomende overdekte

infrastructuur omdat

- er vraag is naar meer trainingsuren

- buitensporten zoals tennis alternatieven zoeken voor de winter

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 36/68


- buitensporten zoals voetbal en atletiek alternatieven zoeken als de

terreinen niet bruikbaar zijn

- door het mobiliteitsprobleem er voor de jeugd geen sportspecifieke

mogelijkheden voor binnensporten bestaan

• Uit het behoeftenonderzoek blijkt dat er nood is aan enkele

beheersmaatregelen van de eigen infrastructuur:

- het uitvoeren van de beheersplannen legionella

- het aanpassen van elektriciteitscircuits volgens keuringsverslagen

- het opstellen van veiligheidsplannen

- onderhouds- en renovatiewerken

- een betere reservatieprocedure

- energiebesparende maatregelen (verwarming, verlichting) en duurzaam

waterverbruik

- reglementen voor de gebruikers

• Uit de startnota blijkt dat er nood is aan:

- een oplossing voor de voetbalaccommodatie in Oostnieuwkerke

- een atletiekpiste

- een overdekte sportschuur in Oostnieuwkerke

- de aanleg van een 2 de voetbalterrein in Westrozebeke

- een onderzoek voor een kunstgrasveld ten behoeve van voetbal en

openluchtsport

- de stimulering van buurtsport

- een gelijkvormig systeem voor indirecte steun, cafetaria’s en

sponsormogelijkheden voor de clubs

3.2 Strategische doelstelling 5: De gemeente Staden zal een

geselecteerd aantal infrastructuurbehoeften invullen en

bestaande infrastructuur aanpassen.

De opgesomde maatregelen bij doelstelling 11 en 12 werden geselecteerd volgens de

beschikbare mogelijkheden van het meerjaren budget.

Hieruit blijkt ook dat er geen aanvraag werd ingediend voor het Vlaams

Sportinfrastructuurfonds.

3.2.1 Operationele doelstelling 11: De gemeente Staden zal na

raadpleging van de gebruikers binnen de budgettaire

marges nieuwe sportinfrastructuur realiseren

a) Maatregelen

Maatregel Timing

Aanleg van het 2 de voetbalterrein Sportcentrum 2008

Tiendenberg Westrozebeke

Terreinverlichting voor het 3 de terrein sportcentrum 2008

De Wankaarde

Atletiekpiste Sportcentrum De Wankaarde 2012

Zoeken van overdekte polyvalente ruimte waar sport 2012

mogelijk is

Onderzoek naar de mogelijkheid om een

2013

kunstgrasveld aan te leggen

b) Financiële prognose

• Voor een nieuw voetbalterrein in Westrozebeke is 90.000 euro voorzien.

• Voor de terreinverlichting van het 3 de voetbalterrein en de atletiekzone

op het sportcentrum De Wankaarde werd een dossier ingediend door

voetbalclub SK Staden bij de Vlaamse Gemeenschap in het kader van

“projectsubsidies jeugdvoetbal 2008”.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 37/68


Het project wordt geraamd op 30.000. Bij goedkeuring zal de gemeente

het resterende bedrag van 10.000 euro bijleggen. Bij weigering vervalt

het project.

• Voor de atletiekpiste wordt een bedrag van 500.000 euro voorzien.

• Voor een polyvalente ruimte in Oostnieuwkerke is een voorlopig bedrag

van 250.000 euro beschikbaar gesteld.

• Het onderzoek naar de mogelijkheid om in de toekomst een

kunstgrasveld aan te leggen heeft geen financiële consequenties.

c) Indicatoren

• Werden de gebruikers bij de ontwerpfase betrokken?

• Wordt met de nieuwe infrastructuur aan een behoefte voldaan?

• Wat is het effect van het gebruik van de nieuwe infrastructuur?

3.2.2 Operationele doelstelling 12: De gemeente Staden zal na

raadpleging van de gebruikers binnen de budgettaire

marges bestaande sportinfrastructuur aanpassen en

onderhouden.

a) Maatregelen

Maatregel Timing

Sportcentrum Oostnieuwkerke:

- uitbreiding kleedkamers

- vernieuwen verwarmingsinstallatie en

aanpassing warmwaterinstallatie

- vervangen van oude ballenvangnetten

Sportcentrum De Wankaarde:

- Uitbreiding met 2 extra individuele kleedkamers

- toegangsplan: afsluitingen, nieuwe

ballenvangnetten,poorten en signalisatie

- aanleg toegangsweg en parking tennis- en

atletiekzone

- aanpassingen verlichting 2 de voetbalterrein

Sportcentrum Tiendenberg:

- aanpassen verlichting 1 ste terrein

Aanpassingen in functie van legionella-wetgeving en

energiebesparingen

b) Financiële prognose

2011

2011

2010

2007

2008

2009-2010

2009

2009

2008-2012

• Voor de uitbreiding en aanpassing van de kleedkamers op het

sportcentrum De Wankaarde is een bedrag van 180.000 euro voorzien.

Het vervangen van oude ballenvangnetten wordt geraamd op 4000 euro.

• De inrichting 2 extra individuele kleedkamers op het sportcentrum De

Wankaarde werden reeds gerealiseerd eind 2007 voor een bedrag van

7.500 euro. De afsluitingen, signalisatie en ballenvangnetten worden

geraamd op 25.000 euro. De aanleg van de toegangsweg en parking

tennis- en atletiekzone wordt geraamd op 25.000 euro.

c) Indicatoren

• Welke infrastructuur werd gerealiseerd?

• Werden de gebruikers geraadpleegd?

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 38/68


3.2.3 Operationele doelstelling 13: De gemeente Staden zal na

onderzoek nieuwe buurtgerichte sportinfrastructuur

aanleggen.

a) Maatregelen

Maatregel Timing/periode

Onderzoeken locaties en bevraging

2009

doelgroepen

Advies sportraad en jeugdraad 2009

Mogelijke realisaties:

2010

- aanleg fit-o-meter

- aanleg joggingpad

- Inrichting buurtsportpleintje

b) Financiële prognose

• Om buurtgerichte infrastructuur te verwezenlijken zal een budget van

30.000 euro voorzien worden.

c) Indicatoren

• Werd er nieuwe buurtgerichte infrastructuur gerealiseerd?

3.2.4 Operationele doelstelling 14: De gemeente Staden zal tegen

eind 2013 een zicht hebben op de infrastructuurbehoeften

voor de periode 2014-2020.

a) Maatregelen

Maatregel Timing/periode

Bevragen van groepen en individuen Najaar 2012

Advies van de sportraad Voorjaar 2013

Rapportering aan de gemeenteraad juni 2013

b) Financiële prognose

• Hiervoor zijn geen financiële middelen nodig.

c) Indicatoren

• Werden alle doelgroepen betrokken?

3.3 Strategische doelstelling 6: De gemeente Staden zal zijn

sportinfrastructuur op duurzame en interactieve wijze

exploiteren

3.3.1 Operationele doelstelling 15: De gemeente Staden zal de

interne en externe gebruikers sensibiliseren om de

infrastructuur energiezuinig en milieubewust te gebruiken.

Waar mogelijk worden op basis van een energie-audit

aanpassingen gedaan.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 39/68


a) Maatregelen

maatregel Timing/periode

Aspecten van energie en milieu integreren in

subsidiereglement

2008

Energieboekhouding 2008

Enegieaudit 2009

Reglement betreffende energiebesparing en

afvalpreventie voor gebruikers van

sportaccommodaties

2010

Aanpassingen infrastructuur 2010-2011

Effectmeting maatregelen 2012

b) Financiële prognose

• De energiebesparende maatregelen kaderen in het algemeen beleid voor

de openbare gebouwen.

c)Indicatoren

• Resulteren de acties in minder energieverbruik?

3.3.2 Operationele doelstelling 16: De gemeente Staden zal het

beheer van de sportinfrastructuur optimaliseren.

a) Maatregelen

maatregel Timing/periode

Kwaliteitseisen voorzien bij onderhoudswerken permanent

Opstellen veiligheidsplannen:

2008-2010

- algemeen per sportcentrum

- specifiek per gebruiker

Aankoop van reservatiesoftware 2009

Doorlichting van toezicht en sociale veiligheid 2009

Een regelgeving voor het individuele gebruik van de 2010

sportcentra:

- algemeen

- specifiek per sportcentrum

- specifiek per sport

b) Financiële prognose

• Aankoop reservatiesoftware: 15.000 euro

c) Indicatoren

• Resulteren de maatregelen is een efficiënter beheer van de infrastructuur?

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 40/68


4. Sportbegeleiding

4.1 Gegevensanalyse

Uit het behoeftenonderzoek blijkt dat er nood is aan:

• meer gediplomeerde trainers

• administratieve ondersteuning voor sportclubs

Uit de startnota blijkt dat en nood is aan:

• meer gediplomeerde trainers

• vormingen

• de subsidiëring van sportclubs moet sturen in de richting van

jeugdwerking en vernieuwing

• het sportaanbod moet gericht zijn op gezondheidsverbetering

4.2 Strategische doelstelling 7: De gemeente Staden zal de kwaliteit

van de sportbegeleiding verhogen.

4.2.1 Operationele doelstelling 17: De gemeente Staden zal een

stimulerend beleid voeren zodat tegen het eind van de

legislatuur het aantal diplomeerde trainers bij

jeugdsportverenigingen met 10 % verhoogt.

a) Maatregelen

maatregel Timing/periode

Aspect gediplomeerde trainers integreren in

2008

subsidiereglement sportclubs

Onderzoek over gediplomeerde jeugdtrainers 2008

Advies sportraad 2008

Inspelen op de mogelijkheden die in het

2009

uitvoeringsbesluit over de impulssubsidie staan

Mogelijk initiatief: Subsidiereglement voor

trainerscursussen

Effectmeting aantal gediplomeerde trainers 2013

b) Financiële prognose

Deze maatregelen komen in aanmerking voor de impulssubsidie vanaf 2009 en

zullen voornamelijk hiermee gefinancierd worden.

c) Indicatoren

• Zijn op het einde van de legislatuur het aantal gediplomeerde trainers met

10% verhoogd?

• Werd gebruik gemaakt van de ondersteuningsacties?

4.2.2 Operationele doelstelling 18: De gemeente Staden zal

gekwalificeerd personeel ter beschikking stellen van de

jeugdsportverenigingen die de kwaliteit van de clubwerking

verbeteren.

a) Maatregelen

maatregel Timing/periode

Bevraging van de verenigingen met jeugdwerking 2008

Advies van de sportraad 2008

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 41/68


Inspelen op de mogelijkheden die in het

uitvoeringsbesluit van de impulssubsidie staan

Mogelijk initiatief:

- Aanwerving tijdelijk personeel belast met

kwaliteitsplanning van de jeugdsport

b) Financiële prognose

2009

• Deze maatregelen komen in aanmerking voor de impulssubsidie vanaf 2009

en zullen voornamelijk hiermee gefinancierd worden.

c) Indicatoren

• Hoeveel personeel is ter beschikking gesteld?

4.2.3 Operationele doelstelling 19: De gemeente Staden zal de

sportspecifieke vaardigheden van de sportbegeleider

verhogen.

a) Maatregelen

maatregel Timing/periode

Bevraging bij de sportbegeleiders 2008

Advies van de sportraad 2008

Samenwerking met erkende vormingsinstanties Ad hoc

Vormingsprogrammatie voor sportbegeleiders Ad hoc

Mogelijke initiatieven:

- medisch verantwoord sporten

- EHBO-technieken

- sponsoring

- werken met vrijwilligers

- omgaan met jongeren

b) Financiële prognose

• Deze initiatieven worden georganiseerd in samenwerking met de sportraad

en VISO iv. Mogelijks kaderen ze ook in het impulsbeleid.

c) Indicatoren

• Voldoet de vorming aan de verwachting van de sportbegeleiders?

4.2.4 Operationele doelstelling 20: De gemeente Staden zal het

personeel van de sportdienst bijscholen om de opgelegde

taken zo efficiënt mogelijk te kunnen vervullen.

a) Maatregelen

maatregel Timing/periode

Bevraging personeelsleden van de sportdienst en

ondersteunende diensten

2008

Inspelen op het aanbod van vormingsinstanties permanent

b) Financiële prognose

• Hiervoor wordt een jaarlijks bedrag van 500 euro voorzien.

c) Indicatoren

• Beschikt de sportdienst over voldoende gekwalificeerd personeel?

• Kunnen de taken vervuld worden?

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 42/68


4.3 Strategische doelstelling 8: De gemeente Staden zal de

bevolking aanzetten tot een gezondere levenswijze

4.3.1 Operationele doelstelling 21: De gemeente Staden zal de

bevolking sensibiliseren over gezonde levenswijzen met

sport als middel.

a) Maatregelen

maatregel Timing/periode

Advies sportraad en stuurgroep

2008

“Gezondheidspromotie en Kankerpreventie”

Vormingsprogrammatie i.s.m. vormingsinstanties Ad hoc

Mogelijke initiatieven:

- gezonde voeding

- medisch verantwoord sporten

- sportspecifieke materies

b) Financiële prognose

• Deze initiatieven worden georganiseerd in samenwerking met de

adviesraden, VISO iv en LOGO.

c) Indicatoren

• Hoeveel respons is er op de sensibiliseringsacties?

• Is er bijkomende vraag naar informatie over gezonde sportbeoefening?

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 43/68


5. Communicatie

5.1 Gegevensanalyse

Uit de startnota blijkt dat er nood is aan:

- een goede communicatie over het sportaanbod

- een goede communicatie over nieuwe projecten

Uit de strategische meerjarenplanning blijkt dat een goede externe communicatie met de

burger noodzakelijk is.

5.2 Strategische doelstelling 9: De gemeente Staden zal er voor

zorgen dat de communicatie met de bevolking efficiënt

verloopt.

5.2.1 Operationele doelstelling 22: De gemeente Staden zal het

totale sportaanbod op de gemeente bekend maken.

a) Maatregelen

maatregel Timing/periode

Algemeen communicatieplan opstellen met

aandacht voor specifieke sportinformatiekanalen

2008

Informatiekanalen verder optimaliseren en inspelen

op nieuwe trends

Ad hoc

Doelgroepenfolder ism andere beleidsdomeinen Ad hoc

Specifieke sportbrochure Ad hoc

b) Financiële prognose

• Voor nieuwe communicatiemiddelen worden ad hoc algemeen middelen

voorzien.

• Drukwerk kan in eigen beheer of in samenwerking met de sportraad.

c) Indicatoren

• Zijn de verschillende doelgroepen op de hoogte van het sportaanbod?

• Wordt het aanbod gecommuniceerd via verschillende informatiekanalen?

5.2.2 Operationele doelstelling 23: De gemeente Staden zal de

dienstverlening op een efficiënte manier communiceren.

a) Maatregelen

maatregel

Algemene informatieverstrekking

Timing/periode

- via alle gemeentelijke en OCMW-diensten Ad hoc

- via servicepunten

- bij registrering nieuwe inwoners

Dienstverlening actief bekend maken:

Ad hoc

- dienst in de kijker

- aanwezigheid op gemeentelijke infodagen

Ontwerpen van een logo voor sport

Toepassingsmogelijkheden:

2010

- drukwerk

- digitale informatie

- kledij medewerkers

roerende en onroerende goederen

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 44/68


) Financiële prognose

• Geen specifieke middelen voor de dienstverlening op zich.

c) Indicatoren

• Hoeveel procent van de bevolking heeft nooit van de sportdienst gehoord?

• Kan de sportdienst alle vragen over sport behandelen?

5.2.3 Operationele doelstelling 24: De gemeente Staden zal tegen

eind 2013 de behoeften van de bevolking onderzoeken voor

de periode 2014-2020.

a) Maatregelen

maatregel Timing/periode

Algemeen behoeftenonderzoek voor sport 2012-2013

Specifiek tevredenheidsonderzoek naar

2012-2013

doelgroepen:

- gebruikers sportinfrastructuur

- deelnemers sportactiviteiten

- sporters in niet georganiseerd verband

- leeftijdsgroepen

Advies van de sportraad en rapportering aan de Juni 2013

gemeenteraad

b) Financiële prognose

• Hiervoor zijn geen specifieke middelen nodig.

c) Indicatoren

• Is het behoeftenonderzoek gevoerd?

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 45/68


6. Interne werking

6.1 Gegevensanalyse

Er zijn met dit eerste sportbeleidsplan heel wat nieuwe uitdagingen. Er is geen uitbreiding van

de sportdienst voorzien waardoor bepaalde processen en taken efficiënter moeten gemaakt

worden. Hoe beter er “back-office” gewerkt worden, hoe beter de “front-officedienstverlening”

zal zijn.

6.2 Strategische doelstelling 10: De gemeente Staden zal de

efficiëntie van de interne werking verhogen.

6.2.1 Operationele doelstelling 25: De gemeente Staden zal een

klantvriendelijk beleid voeren.

a) Maatregelen

Maatregel Timing/periode

Algemeen klantvriendelijk beleid voeren 2008

Overzicht taken sportdienst en relaties

ondersteunende diensten

Administratieve vereenvoudiging:

2008

- reservatiesoftware

2009

- eenvoudige aanvraagprocedures

b) Financiële prognose

• Aankoop reservatiesoftware: 15.000 euro

c) Indicatoren

• Resulteren de maatregelen in een efficiëntere dienstverlening?

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 46/68


7. Sportstructuren

7.1 Gegevensanalyse

De gemeente kan niet alles doen. Daarom is samenwerking een rode draad doorheen dit

beleidsplan. Een aantal samenwerkingsverbanden hebben hun dienst als bewezen en moeten

zeker blijven bestaan. Daarnaast moeten nieuwe samenwerkingsvormen gezocht worden om

de uitdagingen op vlak van sport te realiseren.

7.2 Strategische doelstelling 11: De gemeente zal het sportbeleid

uitvoeren in samenwerking met externe partners.

7.2.1 Operationele doelstelling 26: De gemeente Staden zal

samenwerken met andere overheden

a) Maatregelen

maatregel Timing/periode

Burensportdienst VISO iv Permanent

Intergemeentelijk project LA-KO-STA-halve

Jaarlijks

marathon (Langemark-Poelkapelle, Kortemark,

Staden)

Samenwerking met de provinciale sportdienst en de permanent

Bloso-inspectiedienst, Vlabus, ISB, SVS, …

b) Financiële prognose

• Er worden jaarlijks toelagen voorzien:

- VISO iv: 750 euro

- LAKOSTA: 1.240 euro of 2.480 euro indien in eigen gemeente

• Van de overige instanties krijgen we ad hoc ondersteuning en subsidies.

c) Indicatoren

• Dragen de samenwerkingsverbanden bij tot de uitvoering van het

gezamenlijke sportbeleid?

7.2.2 Operationele doelstelling 27: De gemeente zal

samenwerken met lokale actoren

a) Maatregelen

maatregel Timing/periode

Sportraad en andere adviesraden Permanent

Sportclubs en private sportinitiatieven Permanent

Scholen, instellingen en OCMW: overleg en

informele contacten

permanent

Occasionele samenwerking met actoren die een link

hebben met sport of gezondheid: mutualiteiten,

LOGO, gezinsbond, brandweer, KAV, KVLV, …

Ad hoc

b) Financiële prognose

• Er worden jaarlijks toelagen voorzien:

- sportraad: 1.735 euro

- sportverenigingen: zie 1. Sportverenigingen

c) Indicatoren

• Dragen de samenwerkingsverbanden bij tot de uitvoering van het eigen

sportbeleid?

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 47/68


Hoofdstuk IV: Samenvatting

1. Samenvatting operationele doelstellingen

Operationele doelstelling

Sportverenigingen

Anders

georganiseerde

sport

Toegankelijk-

heid en

diversiteit

Verhoging

kwaliteit

jeugdsportbeleiding

1. Financiële ondersteuning

sportverenigingen

2. Indirecte steun sportverenigingen

3. Interactief betrokken

X

4. Aanbod 5-14 jarigen X

5. Clubwerking verbreden X X

6. Sportprikkels volwassenen X

7. Aanbod senioren X

8. Aanbod deelgemeenten X

9. Aanbod schoolsport X

10. Acties algemene fitheid

11. Nieuwe infrastructuur

12. Aanpassen infrastructuur

13. Buurtgerichte infrastructuur

14. Behoeftenonderzoek

infrastructuur

15. Energiezuinige en milieubewuste

exploitatie infrastructuur

16. Optimalisatie infrastructuur

X

17. Verhoging gediplomeerde

jeugdtrainers

X X

18. Gekwalificeerd personeel X X

19. Verhoging sportspecifieke

vaardigheden

20. Bijscholing personeel

21. Sensibiliseringsacties gezondheid

22. Communicatie sportaanbod

23. Efficiënte communicatie

24. Algemeen behoeftenonderzoek

25. Klantvriendelijk beleid

26. Samenwerking overheden

27. Samenwerking lokale actoren

X X

TOTAAL FINANCIELE PROGNOSE 16.500 16.550 2.500 8.795,60

% t.o.v verplichte subsidie 200% 502% 152% 100%

Conclusie: voor ieder onderdeel van de beleidssubsidie zal de norm van 150% gehaald

worden. De vrij te verdelen 20% zal gebruikt worden voor het onderdeel van de

sportverenigingen en andersgeorganiseerde sport. De impulssubsidie zal afhangen van de

voorstellen die we hieromtrent indienen.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 48/68


2. Meerjarenplanning en jaarlijks budget

De specifieke doelstellingen voor sport werden opgenomen in het meerjarenplan van de

gemeente. De overige doelstellingen (communicatie, interne werking, …) kaderen in de

algemene doelstellingen van de gemeente. De investeringen voor infrastructuur werden

nominatief opgenomen. We voorspellen dat 20% van alle investeringen naar sport zullen

gaan.

Er wordt voor 2008 een budget voor sport voorzien van 346.358 euro. Hiervan zijn 74.620

euro personeelskosten, 219.490 werkingskosten en 52.248 euro overdrachten.

Er wordt dus 31,54 euro per inwoner gespendeerd aan sport in 2008.

Het totale budget van de gemeente voor 2008 bedraagt 9.887.877 euro. Dit betekent dat er

3,50% gaat naar sport. Er gaat 2,23% naar personeelsuitgaven, 8,99% naar werkingskosten

en 2,19% naar overdrachten. De andere jaren van deze legislatuur voorzien we een

gelijkaardig budget.

15,08

63,37

0,00

Budget sport 2008

21,54

personeelskosten

werkingskosten

overdrachten

schuld

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 49/68


Bijlage 1

INLEIDING:

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD STADEN

goedgekeurd door de algemene vergadering van 8 juni 2007

voorgelegd aan de gemeenteraad van 27 september 2007

De gemeente Staden erkent de gemeentelijke sportraad als autonome adviesraad voor het

gemeentelijke beleid. Deze statuten bepalen de erkenning, het doel, de samenstelling, de

rekeningen en het huishoudelijke reglement van de sportraad.

Deze statuten zijn conform:

- het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact

- de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980

- De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

- het Decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

cultuurbeleid

- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005

- het Decreet van 28 februari 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en

provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport

voor Allen-beleid

HOOFDSTUK I : ERKENNING

Artikel 1

De sportraad vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt daartoe zijn statuten en

huishoudelijk reglement, en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.

Artikel 2

De gemeenteraad bepaalt, na advies van de sportraad, de voorwaarden en modaliteiten van de

oprichting en erkenning van de sportraad en van de werking van de sportraad, inzonderheid

betreffende:

1. Maatregelen waarmee het recht op informatie van de sportraad ten aanzien van het

gemeentebestuur wordt gewaarborgd

2. De wijze van aanvragen en uitbrengen van de adviezen met inbegrip van de termijn binnen

dewelke advies dient te worden uitgebracht

3. De termijn binnen dewelke de gemeenteraad of gemeentebestuur een gemotiveerd standpunt

nopens de uitgebrachte adviezen inneemt

4. De wijze van betrokkenheid van de sportraad bij opmaak, uitvoering en evaluatie van het

sportbeleidsplan

5. Maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de sportraad

6. De wijze waarop de gemeente toezicht zal houden op de door haar aan de sportraad ter

beschikking gestelde financiële middelen

Deze voorwaarden worden neergeschreven in een afsprakennota.

Artikel 3

Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet het gemeentebestuur een

werkingstoelage voor de gemeentelijke sportraad.

Artikel 4

Het gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking aan de sportraad.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 50/68


Artikel 5

De sportraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad,

opnieuw worden samengesteld en erkend

HOOFDSTUK II: DOEL

Artikel 6

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de

openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

Artikel 7

De concrete doelstellingen zijn onder meer de volgende:

a. Het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid

voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid en

voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde regelgeving.

b. Het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle sportinitiatieven onder andere

de verenigingen, sportprojecten, diensten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als

publieke, die de sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente.

c. Het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op het gebied van sportbeoefening

en kaderopleiding.

d. Het voeren van onderzoek, verzamelen en verschaffen van documentatie en informatie.

e. De deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden en de

onderlinge uitwisseling van informatie.

HOOFDSTUK III : SAMENSTELLING en STRUCTUUR

Artikel 8

De sportraad moet representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de

bevolking. Hij is samengesteld uit een algemene vergadering en een raad van bestuur die ook het

Dagelijks Bestuur uitmaakt.

Voor bepaalde thema’s kan er gekozen worden om een werkgroep of commissie op te richten. Zij

hebben een tijdelijk karakter en hun werking heeft enkel betrekking op het desbetreffende thema.

De bevolking kan via tijdelijke overlegstructuren en activiteiten betrokken worden bij het overleg

en advisering.

HOOFDSTUK IV : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9

Het gemeentebestuur moet in de sportraad de actoren betrekken die de sport bevorderen, zijnde:

1) alle sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, diensten,

instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die de sportieve

activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente.

2) Alle sportorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met

professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de

gemeente.

3) Deskundigen inzake sport, bij voorkeur woonachtig in de gemeente.

Artikel 10

Elke vereniging, organisatie, instelling wijst volledig vrij één lid aan.

Hij/zij dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a. Hij/zij moet lid zijn van het sportinitiatief dat men vertegenwoordigt

b. Hij/zij mag niet meer dan één sportinitiatief vertegenwoordigen

c. Hij/zij mag geen politieke mandataris zijn van de gemeenteraad van Staden

Artikel 11

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 51/68


Deskundigen zijn personen, bij voorkeur woonachtig in de gemeente, die wegens hun bijzondere

sportieve bevoegdheid en/of bekwaamheid positief kunnen bijdragen tot de werking van de

sportraad. Zij kunnen geen bestuurslid zijn van een organisatie die lid is van de sportraad. Het

aantal deskundigen mag niet meer dan 1/5 bedragen.

Artikel 12

Alle leden zijn stemgerechtigd en hebben één stem. De leden van de Raad van Bestuur hebben één

bijkomende stem.

Artikel 13

Politieke mandatarissen van de gemeenteraad van Staden kunnen geen deel uitmaken van de

sportraad. De schepen van sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen alsook één

vertegenwoordiger van de verschillende politieke fracties.

Om de samenwerking tussen de verschillende erkende adviesraden te bevorderen, kan er een

vertegenwoordiger de vergaderingen bijwonen.

Artikel 14

De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de sportraad als waarnemer. Hij/zij

heeft een actieve rol. Hij/zij staat in voor de informatiedoorstroming van en naar de sportraad.

Hij/zij kan het secretariaat waarnemen indien het bestuur dat beslist en kan ook instaan voor de

rekeningen onder toezicht van de penningmeester. Hij/zij heeft geen stemrecht.

Artikel 15

Een organisatie of deskundige die lid van de sportraad wenst te worden dient een aanvraag te

richten aan de raad van bestuur, behalve voor de door de gemeente erkende sport- en

vrijetijdsverenigingen. Zij zijn automatisch lid van de algemene vergadering.

Indien een niet erkende organisatie, vereniging of instelling beantwoordt aan de in artikel 9

gestelde normen, wordt ze lid van de algemene vergadering.

Artikel 16

Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:

a. de wijziging van de statuten en de ontbinding van de sportraad

b. de mogelijkheid tot uitsluiten van leden van de algemene vergadering

c. aanstelling en ontslag van bestuurders

d. de mogelijkheid tot aanstelling van de rekeningnazichters

e. jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen van de sportraad

f. het geven van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks verslag

g. het geven van advies over de subsidiereglementen met invloed op sport

h. het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement

HOOFDSTUK V : RAAD VAN BESTUUR

Artikel 17

De algemene vergadering bepaalt op welke manier de leden van de raad van bestuur worden

verkozen en neemt daartoe de nodige bepalingen op in het huishoudelijk reglement.

De raad van bestuur bestaat uit minimum 4 en maximum 15 leden. In de raad van bestuur is er bij

absolute voorkeur tenminste één vertegenwoordiger per deelgemeente.

Artikel 18

De Raad van Bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en

een penningmeester aan.

Artikel 19

De schepen van sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.

Artikel 20

De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de raad van bestuur als

waarnemer.

Artikel 21

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 52/68


De duur van de mandaten bedraagt 6 jaar, behoudens herverkiezing, en loopt zeker ten einde 6

maanden volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad.

Voor zover het maximum van 15 bestuursleden niet overschreden wordt, kan een nieuwe

kandidatuur goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur. Op de eerstvolgende algemene

vergadering moet de aanstelling bekrachtigd worden.

Bij het vrijkomen van de functie van voorzitter en/of ondervoorzitter benoemt de Raad van

Bestuur een plaatsvervanger tot de eerstvolgende algemene vergadering

Artikel 22

De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn toegewezen, behoren tot

de bevoegdheid van de raad van bestuur.

HOOFDSTUK VI : DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 23

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur. De sportgekwalificeerde

ambtenaar woont de vergaderingen van dit Dagelijks Bestuur bij als waarnemer.

Artikel 24

Een geleding van de Raad van Bestuur bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en

voert alle taken uit die voortvloeien uit de beslissingen van de Raad van Bestuur.

HOOFDSTUK VII : REKENINGEN

Artikel 25

Elk jaar wordt de rekening van het afgelopen jaar voorgelegd aan de gewone algemene

vergadering.

Artikel 26

De penningmeester is verantwoordelijk voor de kasgelden en de boekhouding. Hij/zij laat zich

bijstaan door een bestuurslid en/of de sportgekwalificeerde ambtenaar.

Artikel 27

Bij ontbinding van de sportraad wordt de bestemming van de netto kasgelden door de

gemeenteraad vastgelegd.

HOOFDSTUK VIII : SLOTBEPALINGEN

Artikel 28

In het huishoudelijke reglement wordt verder alles geregeld wat niet door de statuten wordt

bepaald. Dit reglement wordt goedgekeurd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid

van de aanwezige, stemgerechtigde leden. Het huishoudelijke reglement wordt ter goedkeuring

voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 29

Het huishoudelijke reglement en de afsprakennota met het gemeentebestuur vormen een geheel

met deze statuten.

Artikel 30

Deze statuten vervangen de vorige statuten en zijn in werking getreden na goedkeuring op de

algemene vergadering van 8 juni 2007. Ze werden ter goedkeuring voorgelegd aan de

gemeenteraad van 28 juni 2007

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 53/68


Bijlage 2

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE OPRICHTING

VAN DE INTERLOKALE VERENIGING

“VERENIGING VOOR INTERCOMMUNAAL SPORTOVERLEG - VISO”

Tussen de hierna vermelde gemeenten, alhier vertegenwoordigd zoals nader

aangeduid, is overeengekomen een interlokale vereniging op te richten beheerst

door de toepasselijke bepalingen van het decreet van 06.07.2001 houdende de

intergemeentelijke samenwerking:

- De gemeente Houthulst, met zetel te Houthulst, Markt, nr. 1, 8650 Houthulst,

alhier vertegenwoordigd door de heer Joris Hindryckx, burgemeester en mevr.

Jocelyne Schacht, gemeentesecretaris, handelend in naam en voor rekening van

de gemeente Houthulst, in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 19 juni

2007 ;

- De gemeente Langemark-Poelkapelle met zetel te Langemark-Poelkapelle,

Kasteelstraat, nr. 1, 8920 Langemark-Poelkapelle, alhier vertegenwoordigd door

de heer Alain Wyffels, burgemeester en mevr. Sabine De Wandel,

gemeentesecretaris, handelend in naam en voor rekening van de gemeente

Langemark-Poelkapelle, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 25

juni 2007;

- De gemeente Moorslede, met zetel te Moorslede, Marktplaats, nr. 1, 8890

Moorslede, alhier vertegenwoordigd door de heer Walter Ghekiere, burgemeester

en de heer Kristof Vander Stichele, gemeentesecretaris, handelend in naam en

voor rekening van de gemeente Moorslede, in uitvoering van de

gemeenteraadsbeslissing van 24 mei 2007 ;

- De gemeente Staden met zetel te Staden, Marktplaats, nr. 2, 8840 Staden , alhier

vertegenwoordigd door mevr. Josiane Lowie, burgemeester en de heer Johan

Debaene, gemeentesecretaris, handelend in naam en voor rekening van de

gemeente Staden, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 28 juni

2007 ;

Voormelde partijen, handelend zoals voorzegd, hebben de inhoud van de

oprichtingsovereenkomst met statutaire draagkracht vastgesteld als volgt:

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 54/68


HOOFDSTUK 1 – NAAM, DOEL, DUUR, VERLENGING EN

OPZEGMOGELIJKHEID

Art. 1 Naam van de interlokale vereniging.

De interlokale vereniging draagt de naam “Vereniging voor Intercommunaal

Sportoverleg”, afgekort VISO . De term “interlokale vereniging” (iv) zal steeds aan de

naam of de afkorting worden toegevoegd.

Art 2 Doel van de interlokale vereniging.

“VISO iv” heeft als doelstelling het sportbeleid - in de ruimste zin van het woord -

van de voormelde participanten af te stemmen en te stimuleren.

De specifieke doelstellingen, kaderend binnen voormelde algemene doelstelling, zijn

de volgende:

- Functioneren als een overlegplatform tussen de participanten voor de schepenen

van sport en de sportfunctionarissen waarop – ook over concrete zaken die hun

belang hebben voor het gemeentelijk sportbeleid – ervaringen en informatie

kunnen worden uitgewisseld.

- Een zo groot mogelijk rendement van de in de participerende gemeenten

aanwezige sportinfrastructuur nastreven.

- Aansluitend aan het voorgaande punt, aanbieden aan de bevolking van een

gemeente-overschrijdend activiteitenpakket.

- Organisatie van opleidingen en bijscholingen voor lesgevers, medewerkers van

sportdiensten en sportclubs en gemeentelijke mandatarissen in materies die

verband houden met de sport en het sportbeleid.

- Uitvoeren van studies en het verzamelen van informatie en documentatie in

verband met voormelde algemene en concrete doelstellingen.

- Het onderling uitlenen van sport- en andere materialen.

Art. 3 Duurtijd, verlenging en opzegmogelijkheid.

De interlokale vereniging wordt opgericht met ingang van de eerste dag van de

maand na ondertekening door alle participanten en eindigt op 30 juni 2013.

Zij kan worden verlengd mits beslissing van de deelnemers, genomen binnen de oorspronkelijke

duurtijd. In ieder geval is iedere stilzwijgende verlenging uitgesloten. Zodoende komt, bij gebreke

aan voormelde verlenging, aan de vereniging van rechtswege een einde bij het doorlopen van

voormelde termijn.

In geval van verlenging wordt de interlokale vereniging aangegaan voor een periode van 6 jaar,

ingaand op 1 juli van het jaar van de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Tijdens de periode waarvoor de interlokale vereniging wordt afgesloten is geen

uittreding mogelijk.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 55/68


HOOFDSTUK 2 – ZETEL, INZET VAN PERSONEEL.

Art. 4 Zetel, vertegenwoordiging.

Zonder dat deze clausule kan worden beschouwd als aanstelling tot beherende

gemeente, wordt de zetel van de vereniging gevestigd in de gemeente Houthulst op

volgend adres: Gemeentehuis Houthulst, Markt 1, 8650 Houthulst.

Art. 5 Inzet van personeel.

Iedere participant zal het noodzakelijke personeel inzetten ten behoeve van de

activiteiten die kaderen in de doelstellingen van artikel 2.

Alle rechten van het ten behoeve van het samenwerkingsverband ingezette

gemeentepersoneel blijven onverlet. In het bijzonder wordt erop gewezen dat de

genoemde personeelsleden gemeentepersoneel blijven en zodoende onderworpen

blijven aan alle dekkingen van door de gemeente afgesloten polissen. Desnoods

zullen de participerende gemeenten met hun verzekeraars de daartoe noodzakelijke

uitbreidingen van hun polissen dienen af te sluiten.

HOOFDSTUK 3 – INBRENG VAN DE DEELNEMERS EN WIJZE WAAROP DEZE

INBRENG WORDT BEHEERD.

Art. 6 Inbreng.

Partijen zullen op volgende wijze volgende inbreng in de vereniging doen:

- een jaarlijkse bijdrage van 750 EUR te betalen na ontvangst van de factuur

uitgaande van de interlokale vereniging. Deze inbreng zal gebeuren tegen 1

september;

- te allen tijde het gratis ter beschikking stellen van de gemeentelijke infrastructuur

bij VISO-activiteiten;

- te allen tijde het gratis ter beschikking stellen van logistieke steun bij VISOactiviteiten.

De financiële inbreng zal worden beheerd bij wijze van eenvoudige boekhouding.

De interlokale vereniging beschikt over een eigen financiële rekening.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 56/68


HOOFDSTUK 4 – BEHEERSCOMITE, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN

INTERNE ORGANISATIE.

Art. 7 Samenstelling beheerscomité.

Binnen de vereniging bestaat een beheerscomité.

Het beheerscomité is samengesteld uit één afgevaardigde van elke partij bij

onderhavige overeenkomst.

Wat de participerende gemeenten betreft is de afgevaardigde de schepen binnen het

college van burgemeester en schepenen als schepen van sport aangeduid.

De leden van het beheerscomité worden benoemd voor de duur van de

intergemeentelijke vereniging, onverminderd de mogelijkheid van de gemeenteraden

het mandaat van hun vertegenwoordigers in te trekken en onverminderd de

beëindiging van rechtswege van het mandaat van de leden van het beheerscomité

van zodra zij hun hoedanigheid van schepen van sport verliezen.

Art. 8 Bevoegdheden van het beheerscomité, quorum en wijze

van beslissen.

Tot de bevoegdheid van het beheerscomité behoren:

- het overleg over de wijze waarop onderhavige overeenkomst wordt uitgevoerd;

- het vaststellen van het programma voor het volgende werkjaar;

- het vaststellen van de rekeningen van de interlokale vereniging;

- de opmaak van het jaarverslag.

Het beheerscomité kan slechts geldig vergaderen indien de meerderheid van de

vertegenwoordigers van de participanten aanwezig is.

Wordt dit quorum niet bereikt, dan kan het beheerscomité over de punten die voor

een tweede maal op de agenda voorkomen beraadslagen en beslissen, ongeacht het

aantal aanwezige vertegenwoordigers. De tweede oproeping gebeurt overeenkomstig

de bepalingen van art.11 hierna. In deze tweede oproep wordt er uitdrukkelijk

gewezen op het feit dat het beheerscomité over de punten die voor de tweede maal

op de agenda voorkomen zal kunnen beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal

aanwezige vertegenwoordigers.

Iedere vertegenwoordiger van de participanten beschikt over één stem.

Het beheerscomité neemt zijn beslissingen met een volstrekte meerderheid van de

geldig uitgebrachte stemmen. Zodoende worden de onthoudingen voor de

berekening van de meerderheid niet in rekening gebracht.

Art. 9 Huishoudelijk reglement.

De organisatie van de werkzaamheden wordt door het beheerscomité geregeld in

een huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijke reglement wordt bij de

overeenkomst gevoegd zonder er evenwel deel van uit te maken.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 57/68


Art. 10 Vergaderritme en samenroeping.

Het beheerscomité vergadert minstens 1 maal per kalenderjaar. De uitnodiging, die

de agenda bevat, wordt minstens 10 kalenderdagen voor de vergaderdatum

verstuurd. De vergaderingen van het beheerscomité worden samengeroepen door de

voorzitter, aan te duiden volgens de procedure en voor de duur zoals te bepalen in

het voormelde huishoudelijk reglement.

Indien minstens een derde van de vertegenwoordigers van de participanten daartoe

verzoekt, is de voorzitter verplicht het beheerscomité samen te roepen.

Samen met de agenda worden aan de leden alle relevante stukken opgestuurd. Wat

de rekening betreft dient een exemplaar van de rekening, met uitzondering van de

bewijsstukken, mee te worden toegestuurd. Zulks geldt eveneens voor het

jaarverslag en het programma voor het volgende werkjaar. De bewijsstukken bij de

rekening zijn ter inzage op de zetel van de interlokale vereniging.

Art. 11 Adviesraad en verdere interne organisatie.

Het beheerscomité wordt – wat de vertegenwoordigers van de gemeenten betreft -

in zijn werkzaamheden bijgestaan door een adviesraad van ambtenaren.

Iedere gemeente dient minstens één adviserend ambtenaar afvaardigen.

Voormelde adviesraad van ambtenaren bereidt de vergaderingen van het

beheerscomité voor en staat in voor de concrete begeleiding van de activiteiten,

kaderend in de voormelde doelstellingen.

De adviesraad vergadert volgens noodzaak, telkens in een andere participerende

gemeente.

Zowel het beheerscomité als de adviesraad kan te allen tijde externe deskundigen

uitnodigen.

De adviserende ambtenaar van de gemeente waarin wordt vergaderd, stelt de

agenda samen, rekening houdend met het jaarprogramma, onverminderd de

mogelijkheid van ieder lid van de adviesraad nog ter zitting punten toe te voegen.

De adviserende ambtenaar van de gemeente waarin wordt vergaderd stelt het

verslag van de adviesraad en het beheerscomité op. Hij handelt tevens

overeenkomstig art. 17.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 58/68


HOOFDSTUK 5 - FINANCIEEL BEHEER EN FINANCIELE CONTROLE.

Art. 12 Vastlegging van de middelen noodzakelijk voor het volgende

werkingsjaar

De participanten leggen tegen 31 december – ieder wat hen betreft – de middelen

vast die zij voor het volgende werkjaar aan de vereniging ter beschikking moeten

stellen. Deze middelen worden tijdig ter beschikking gesteld aan de interlokale

vereniging.

Art. 13 Goedkeuring van de rekeningen en bestemming van het

resultaat.

De rekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd

aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

De interlokale vereniging zorgt ervoor dat de rekening en de bijhorende

verantwoordingsstukken aan de participerende gemeenten worden overgemaakt

uiterlijk binnen de twee maand na afsluiting van het voorgaande werkjaar. Een

werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

De rekening is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden

van de deelnemende gemeenten ze goedkeurt.

Het eventueel positieve resultaat van de rekening blijft in de vereniging.

Art. 14 Financieel beheer.

De aan de vereniging ter beschikking gestelde financiële middelen worden beheerd

door het beheerscomité. De ambtenaar van de gemeente waar de zetel gevestigd is,

doet de noodzakelijke kas- en bankverrichtingen en is hiervoor verantwoording

verschuldigd aan het beheerscomité.

Art. 15 Financiële controle.

Iedere participant heeft het recht de boekhouding en de rekening van de interlokale

vereniging door een door haar aan te duiden persoon of instantie te laten

controleren.

HOOFDSTUK 6 – OVERIGE WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN,

INFORMATIEVERSTREKKING AAN DE DEELNEMERS, JAARLIJKSE

EVALUATIE DOOR DE GEMEENTERADEN.

Art. 16 Overige wederzijdse rechten en plichten

- Ongeacht de plaats waar een VISOiv-activiteit doorgaat, behouden alle

participerende gemeenten het recht zich daar te profileren;

- Het woordvoerderschap hoort toe aan het lid van het beheerscomité waar de

vergadering of de activiteit doorgaat. Het staat deze vrij het woordvoerderschap

te delegeren aan een ander lid van het beheerscomité of de adviesraad.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 59/68


Art. 17 Informatieverstrekking aan de deelnemers.

De verslagen van de vergaderingen van het beheerscomité en de adviesraad worden

binnen de veertien dagen aan de leden toegestuurd.

Samen met de rekening wordt aan de participanten een jaarverslag ter beschikking

gesteld. Dit jaarverslag wordt – wat de deelnemende gemeenten betreft - samen

met de rekening aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Ter gelegenheid

van de behandeling van dit jaarverslag geeft de vertegenwoordiger van de gemeente

in de interlokale vereniging toelichting in de gemeenteraad.

Art. 18 Jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden

De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van de

bespreking van het jaarverslag.

HOOFDSTUK 7 – VEREFFENING.

Art. 19 Vereffening

Wanneer aan het bestaan van de vereniging een einde komt, wordt door de

participanten in gezamenlijk akkoord een vereffenaar aangesteld.

De in de vereniging aanwezige middelen worden door de participanten

teruggenomen overeenkomstig hun inbreng.

Aldus gedaan te Moorslede op 30 juni 2007 in 4 exemplaren elk der voornoemde

partijen erkennend één exemplaar te hebben ontvangen.

Jocelyne Schacht, Joris Hindryckx,

Gemeentesecretaris Burgemeester

Houthulst. Houthulst.

Sabine De Wandel, Alain Wyffels,

Gemeentesecretaris Burgemeester

Langemark-Poelkapelle. Langemark-Poelkapelle.

Kristof Vander Stichele, Walter Ghekiere,

Gemeentesecretaris Burgemeester

Moorslede. Moorslede.

Johan Debaene, Josiane Lowie,

Gemeentesecretaris Burgemeester

Staden. Staden.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 60/68


Bijlage 3

Lijst erkende sport- en vrijetijdsverenigingen

op 30/09/2007 - Gemeente Staden

Atletiekclub AC Staden

Autoclub 4 x 4

Automobielclub Staden

Badmintonclub Oostnieuwkerke

Biljartclub De Carambolevrienden

Biljartclub Nooit moe

Biljartclub Staenbergstoters

Boldersclub De Paddestoelbolders

Boldersclub 't Nieuw Boldershof

Boogschuttersclub Sint-Sebastiaansgilde

Brandweervrienden bijpost

Brandweervrienden hoofdpost

De Lustige Petanque vrienden (OKRA Oostnieuwkerke)

De Oostnieuwkerkse Stappers

Duivenbond Verenigde Vrienden

Duivenclub De Eendracht

Hondenschool De Meute

Kaartersclub ACW Manillers

Kaartersclub De Nieuwe Voerman

Kaartersclub De Verenigde Vrienden

Kaartersclub Eendracht Maakt Macht

Kaartersclub Nooit Moe

Kaartersclub Paradijskaarters

Karabijnschuttersclub Sint-Janschutters

Kerckstede vzw

Minivoetbalclub B.G.S

Minivoetbalclub De Vrede

Minivoetbalclub Kipcentrale Defrancq

Minivoetbalclub LVLB

Minivoetbalclub Mini Foot

Minivoetbalclub Portas Elkerlyck

Mountainbikeclub De Boskantrijders

OKRA Sport Staden

Pavarottishotters

Ponyclub De Lustige Dravers

Poolbiljartclub De Klokkestoters

Schuttersvrienden Oostnieuwkerke

Tafelvoetbalclub De Avondkickers

Tennisclub Staden

Verboma '05

Vinkengewest AVIBO

Vinkenmaatschappij De Breydelzonen

Vinkenmaatschappij De Frontvink

Vinkenmaatschappij De Vijverbosvink

Vissersclub De Pen Duikt Onder

Voetbalclub SK Oostnieuwkerke

Voetbalclub SK Staden

Voetbalclub SK Westrozebeke

Voetbalclub 'Sonycenter Roeselare

Voetbalclub 't Avondbroodje

Voetbalclub 't Kloefke

Voetbalclub Victoria Skansen

Voetbalclub VK Matec

Voetbalclub Westhinder

Vogelpikclub De Reispikkers

Vogelpikclub Elkerlyckpikkers

Vogelvereniging KBOF De Leeuwerik

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 61/68


Vogelvereniging KBOF De Zwaluw

Volleybalclub Optiforma

Volleybalclub Stavo

VOSTA

Wandelclub Colliemolen

Wandelclub Staense Stappers

Wielercomité De Grote Veldstraat

Wielercomité De Meulebroekerijders

Wielercomité De Most

Wielercomité De Stadense Avond

Wielercomité De Wellevende Sportvrienden

Wielercomité Gent-Staden

Wielercomité Sleihage

Wielercomité Staden-Centrum

WTC De Paradijsvrienden

WTC Jonger Dan Je Denkt

WTC Recht voor Allen

WTC Sleihagetrappers

WTC Sportkring

Zaalvoetbalclub Al Garda

Zaalvoetbalclub De Frietsjotters

Zaalvoetbalcomité Staden

Zaalvoetbalploeg De Wankaarde

Zaalvoetbalploeg Klokke Roeland

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 62/68


Bijlage 4

Aan het College van Burgemeester en Schepenen

Betreft : advies i.v.m. het ‘Sportbeleidsplan 2008-2013

Geachte,

Staden, 29 november 2007

Zopas aanhoorden wij het standpunt van het College van Burgemeester en Schepenen in

verband met het Sportbeleidsplan 2008-2013. Wij volgen het College wanneer het gaat over

de missie en visie die in het beleidsplan uitgewerkt zijn. Voor het eerst worden structuren

aangeboden, worden tijdskaders vooropgezet om bepaalde doelen te realiseren. Wij zijn er als

sportraad van overtuigd dat er heel wat positieve aspecten in het sportbeleidsplan zijn

opgenomen waar de Stadense bevolking alleen maar goed kan bij varen.

Waar wij wel over verbaasd en ietwat verontwaardigd waren, was hoe er omgesprongen werd

met punt 3.2.1. Operationele doelstelling 11 (blz. 36-37).

Wanneer wij zo vrij mogen zijn de visie van de gemeente aan te halen i.v.m. sport, nl. ‘ De

gemeente Staden wil op interactieve wijze ernaar streven om zoveel mogelijk Stadenaars zo

goed mogelijk en op zoveel mogelijk plaatsen aan sport te laten doen vanuit de overtuiging

dat sporten aanzet tot gezondheidsverbetering en het sociale contact bevordert.’ , dan blijkt

dat U Uw eigen visie voor een groot stuk uitgehold hebt door het overmatig snoeien

betreffende punt 3.2.1.

Wij verklaren wat nader :

-het voetbalterrein Sportcentrum Tiendenberg is niet echt een nieuw initiatief en heeft naar

gebruik toe een eerder beperkte invloed op de bevolking

(wij begrijpen en steunen wel de beslissing om dit project te weerhouden)

-de atletiekpiste Sportcentrum de Wankaarde is een mooi initiatief, maar zal zonder

verlichting heel wat van zijn bruikbaarheid missen (blijkbaar wil ACS een sintelpiste om te

trainen en geen tartanpiste, daar men er toch nooit wedstrijden zal kunnen lopen, kostprijs zou

moeten herbekeken worden alsook de kostprijs van de verlichting)

-sportschuur Oostnieuwkerke ‘omvormen’ tot polyvalente ruimte met mogelijkheid tot

sporten, doet bij ons de vrees ontstaan dat we misschien wel een zaal zullen zien, maar waar

niet of nauwelijks kan gesport worden (denken we alleen maar aan de vloer, sanitair,…); de

kostprijs die men er bij vermeldt doet ons het ergste vermoeden

-omvormen voetbalveld in kunstgrasveld wordt ‘onderzocht’

-derde voetbalterrein Sportcentrum Oostnieuwkerke werd geschrapt

Gezien wij als sportraad de belangen dienen te verdedigen van de Stadense bevolking

wanneer het sport betreft, dan kunnen wij niet anders dan op punt 3.2.1. een negatief advies

uitbrengen. Misschien het vermelden waard is dat dit advies , binnen de sportraad, unaniem

werd genomen.

Het is reeds van 1992 (opening sporthal) geleden dat er nog bijkomende binnenterreinen voor

sport aangelegd werden. Deze zijn nochtans ideaal om mensen van verschillende leeftijden

aan het sporten te krijgen en je kunt er bovendien ook heel diverse sporten beoefenen.

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 63/68


Het aantal sportende mensen is in dezelfde periode gegroeid en men kan met zekerheid

stellen dat dit in de toekomst zich zal blijven doorzetten. Nu reeds moet men op de sportdienst

mensen en clubs weigeren omdat er onvoldoende binnenterreinen zijn om te sporten.

Misschien mag men het idee om naast het nieuwe rusthuis te Oostnieuwkerke een zaal te

bouwen waar enerzijds overdag de bewoners van het rusthuis en de leerlingen uit de

omgeving van gebruik kunnen maken en anderzijds de ‘werkende bevolking’ ’s avonds komt

sporten, toch niet zomaar in de wind slaan. Een goede schikking van de gebouwen kan ervoor

zorgen dat de bewoners van het rusthuis niet of nauwelijks gestoord worden door de

gebruikers van de zaal. Of moet men uitkijken om de huidige sporthal uit te breiden. Dit zou

dan moeten gebeuren richting voetbalkantine. Wat wij ,vanuit de sportraad vooral willen is

dat binnen het College eens alles grondig herbekeken wordt. De volledige Stadense bevolking

gaat er U dankbaar voor zijn en het is zeker goed besteed geld!

Het spreekt voor zich dat wij als sportraad bereid zijn om samen met U naar een oplossing te

zoeken.

Met de meeste hoogachting,

sportieve groeten,

namens de sportraad,

Johan Vandermeersch

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 64/68


1

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 65/68


1

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 66/68


2

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 67/68


3

Sportbeleidsplan 20082013 Gemeente Staden pag. 68/68

More magazines by this user
Similar magazines