Ga naar het artikel

isb.colo.ba.be

Ga naar het artikel

BELEID

Eerste BBC-ervaringen uit het werkveld

Over groeipijnen en kansen

VILVOORDE – De meeste stedelijke en gemeentelijke administraties zijn al op de hoogte dat

hen in de nabije toekomst een grondige hervorming van de beleidsplanning te wachten

staat. Die kadert in het nieuwe decreet planlastvermindering en in het nieuwe instrumenta-

rium BBC (Beleids- en Beheerscyclus). ISB hecht veel belang aan het delen van ervaringen uit

het werkveld en schotelt u daarom een interview voor met Jo Lippens, sportfunctionaris van

Vilvoorde, een van de BBC-pilootgemeenten. Eerst frissen we uw geheugen nog even op.

Jo Lippens: “Ik denk dat het softwarepakket al veel verder had

moeten staan dan vandaag het geval is. Dat levert de grootste

problemen op.”

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois

lanceerde vorig jaar zijn plannen voor een efficiëntere en

effectieve overheid. Daarin staan sterke gemeenten met

meer bevoegdheden centraal. De minister wil streven

naar een beter partnerschap tussen Vlaanderen en de

lokale besturen. Het instrumentarium van de beleids- en

beheerscyclus (BBC) is een eerste element en is niet los

te zien van de invoering van het decreet planlastvermindering.

Het decreet mikt niet alleen op administratieve

vereenvoudiging, maar ambieert ook een cultuurverandering

die aanstuurt op meer operationele autonomie

voor lokale besturen. Het instrumentarium BBC biedt

lokale besturen nieuwe tools om te plannen en te rapporteren.

Die BBC slaat voornamelijk op drie aspecten:

de meerjarenplanning als beleidsrapport voor zes jaar,

een jaarlijks budget en een jaarrekening als jaarlijks

evaluatie-instrument. De sectorale plannen, zoals het

sportbeleidsplan of het jeugdbeleidsplan, verdwijnen

met de invoering van de BBC.

Het is de bedoeling dat elke stedelijke en gemeentelijke

administratie vanaf 1 januari 2014 in het nieuwe

systeem stapt. Dat betekent concreet dat men in 2013

een meerjarenplan moet opstellen voor de volgende zes

jaar (2014-2019). Begin 2011 zijn twaalf gemeenten en

acht OCMW’s als pilootproject al gestart met het nieuwe

instrumentarium. Eén van hen is de stedelijke administratie

van Vilvoorde. Deze stad heeft een meerjarenplan

2011-2013 en een budget 2011 opgemaakt volgens de

Een E softwarepakket voor alle gemeenten?

Vlaanderen heeft ervoor gekozen om niet zelf

de informaticasystemen voor planning, budget,

boekhouding en jaarrekening te laten certificeren,

vanwege negatieve ervaringen bij eerdere hervormingen.

Dit keer worden verschillende softwareleveranciers

ondersteund. Er werd een reeks (vaak

vanzelfsprekende) regels opgesteld waaraan een

informaticapakket voor de uitvoering van het besluit

moet voldoen. Het gaat onder meer om de volgende

bepalingen:

Bij een boeking in de algemene boekhouding

moet het totaal gedebiteerde bedrag altijd gelijk

zijn aan het totaal gecrediteerde bedrag.

Een beleids- of beheersrapport moet opgesteld

kunnen worden op basis van de registraties door

de software.

Het is onmogelijk om de verplichte elementen van

de boekingen achteraf te verwijderen of te veranderen.

De software moet kunnen werken met open standaarden

om gegevens met derden uit te wisselen.

De software moet beschikken over de nodige veiligheidsprocedures

en voorzien in archiveringsmethodes.

Elke gebruiker moet kunnen worden geïdentificeerd.

De leverancier moet zorgen voor de nodige opleidingen

en documentatie.

Eenmaal gesloten, kan een boekhoudperiode niet

worden heropend.

Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer N° 225 15

VTS225_bnw.indd 15 17/10/11 15:17


BELEID

richtlijnen van de nieuwe beleids- en beheerscyclus voor

lokale besturen. De strategische nota van Vilvoorde is

ingedeeld in zeven beleidsdomeinen: aangename en veilige

wijken, sociale en solidaire stad, stadsontwikkeling,

kinderopvang en onderwijs, vrije tijd, interne organisatie

en algemene financiering. Diezelfde indeling wordt ook

gebruikt in de financiële nota. Zo lopen de strategische

en de financiële nota van het meerjarenplan volledig

De ervaringen in Overpelt

Op basis van zijn ervaringen licht Driek ten Haaf, diensthoofd

vrije tijd en evenementen bij Gemeentebestuur

Overpelt, de positieve en minder positieve elementen

van de BBC toe.

Positief

verplichting om buiten het eigen werkdomein te

kijken (bijv. vrijetijdscommunicatie) en breder te denken;

kansen om gebiedsoverschrijdend projecten op te

zetten waardoor ze budgettair beter gedragen worden;

gebruik van een eenduidige terminologie in de

beleidsplannen en budgetten, waardoor andere collega’s

ook jouw domein leren kennen en jij dat van

hen;

relatie tussen beleidsplan/actieplan en budgetten

enerzijds en jaarverslagrekening anderzijds komt veel

duidelijker uit de verf (en kan gebruikt worden om bij

te sturen);

meer autonomie voor de besturen omwille van minder

regels en verplichtingen (zowel vanuit sectoren

en als vanuit de ‘centrale’ wetgeving);

in de ‘oude’ boekhouding liggen de bedragen meestal

minutieus vast. Met de nieuwe BBC heb je de kans

om de artikels wat ruimer te definiëren (met daaronder

wel pro memorie de vroegere onderverdeling)

waardoor er makkelijk kan geschoven worden.

Negatief

geen kennis van de terminologie en de inhoud en

mogelijkheden van de termen;

te weinig tijd voor een ‘gedragen verhaal‘ (doelstellingen,

acties en budgetten worden het best bepaald

in overleg met de sector, managementteam en het

beleid);

van te veel detail naar te grote eenheidssoep: waakzaam

blijven voor sportspecifieke doelstellingen,

acties en budgetten. Samenwerken en ruimer denken,

betekent niet dat er geen eigen sportaccenten

(als prioritaire doelstelling) meer (moeten) zijn;

dode letter, net zoals bij het sportbeleidplan moet

het een concreet gebruiksinstrument zijn/worden.;

de BBC mag niet enkel een verhaal van het managementteam

of de leidinggevenden zijn: informeer en

betrek iedereen.

gelijk, wat de transparantie en de leesbaarheid ten goede

komt. De dienst sport is ingedeeld in het domein vrije

tijd. Vilvoorde kende verder nooit een overkoepelende

dienst vrije tijd, maar werkt met een volledig onafhankelijke

sportdienst en een schepen die alleen voor sport

bevoegd is. Wij voelen Jo Lippens, sportfunctionaris van

Vilvoorde, aan de tand over de invoering van die beleids-

en beheerscyclus.

Kan je kort schetsen hoe het proces van beleidsplanning

verliep in Vilvoorde voor de invoering van de BBC?

Ik werk nu twintig jaar op de sportdienst. Van in het

begin tot zowat zes of zeven jaar geleden werkten we

met een A4-blaadje waarop we onze inkomsten en uitgaven

noteerden per accommodatie. Daarna is dat proces

uitgebreid naar een begrotingsvoorstel dat wij moesten

opmaken en uitwerken per uitgave per accommodatie.

Dat gebeurde jaarlijks in augustus en september. Op alle

uitgaven en inkomsten moesten we een cijfer kleven.

Dat vormde de basis voor de begroting, zowel voor de

gewone dienst als voor de buitengewone dienst. Sinds

een drietal jaar werken we met doelstellingen waaraan

we budgetten koppelen. We wisten toen al dat dit

nieuwe systeem eraan zat te komen en hebben daarop

ingespeeld. Nu dat systeem van BBC is ingevoerd, moet

het allemaal strikt opgevolgd worden.

Er zijn duidelijke doelstellingen en aan

die doelstellingen wordt een bedrag

gekoppeld

Vilvoorde is één van de twaalf BBC-pilootgemeenten.

Vanwaar die motivatie?

Dat is een zuivere beslissing van het management en

van de secretaris. Als ze dit gevraagd hadden aan de

diensthoofden of aan de kaderleden van diensten, dan

zou, zeker met wat we nu weten, niemand voorstander

geweest zijn. Het softwarepakket staat simpelweg nog

niet op punt. We kennen veel problemen op vlak van

betalingen, zoals laattijdige betalingen waardoor aannemers

misnoegd zijn. Bepaalde zaken van het nieuwe

systeem staan gewoon nog niet op punt.

Wat dacht je toen Vilvoorde zich aanbood als pilootgemeente?

Wat zal er nu gebeuren? Zal dit wel snel loslopen? We

zijn vorig jaar begonnen met die BBC, maar pas dit jaar

werken we enkel met dat systeem. We zijn nu al oktober

maar die kinderziektes zijn nog niet opgelost.

Kan je al een voorlopige conclusie trekken uit dat nieuwe

proces?

Goh, het enige positieve dat ik erin zie, is dat er duidelijke

doelstellingen zijn en dat aan die doelstellingen een

bedrag gekoppeld wordt. Het grote nadeel van dit geheel

is dat men in de problemen komt als men een verkeerde

begroting opstelt. We kunnen niet flexibel genoeg met

kredieten schuiven binnen een bepaalde uitgave. Ik denk

bijvoorbeeld aan het onderhoud van de grasmachines

Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer N° 225 17

VTS225_bnw.indd 17 17/10/11 15:17


BELEID

voor het sportstadion. Je weet op voorhand niet hoeveel

keer die machine kapot zal gaan. Stel nu dat je 1.000

euro voorziet, maar een grote panne doet de kosten stijgen

tot 1.200 euro. Dan kom je 200 euro te kort. Vroeger

zaten alle herstellingen in één en dezelfde pot, of dat nu

grasmachines waren of elektrische boilers. En die ene pot

was groot genoeg om uit te putten. Dat is nu niet meer

het geval.

Welk proces doorliep de sportdienst sinds de invoer van

de BBC? Is er op de werkvloer iets veranderd?

Ja, toch wel. De timing om de budgetten op te maken,

begint veel vroeger en het proces duurt veel langer.

De ervaringen in De Pinte

Ann Devreese, sportfunctionaris in De Pinte, zet haar

ervaringen op een rijtje.

In De Pinte heeft elke verantwoordelijke van een

beleidsdomein de automie om zelf de onderverdelingen

te maken voor algemene rekeningnummers

(de vroegere artikelnummers) met de mogelijkheid

om samen met andere sectoren bepaalde budgetten

samen te voegen op een artikelnummer. “Dat vind ik

een positief gegeven”, zegt Ann.

“Over het algemeen werkt de nieuwe regeling drempelverlagend

naar dienstoverschrijdend werken.

Verder ervaar ik dat het meerjarenplan en jaarbudgetten

door het gemeentebestuur nu meer als vroeger

aangewend worden als werkdocumenten.”

Het bepalen van de beleidsdomeinen is in De Pinte

geënt op de strategische en operationele doelen die in

de algemene beleidsvisie (2007-2012) van het bestuur

en het meerjarenplan (2011-2014) staan. “Hierdoor

zijn de budgetten beter afgestemd op de beleidsplannen,

wat uiteindelijk ook de bedoeling is.”

“Voor de pilootgemeenten was er zeer weinig tijd om

alles grondig voor te bereiden en kennis te nemen van

de nieuwe materie. In deze fase is niet alles duidelijk en

moeten verschillende zaken nog scherpgesteld worden.

Het onderscheid tussen ‘actieplan’ en ‘gelijkblijvend

budget’ is bijvoorbeeld bij het organiseren van sportkampen

nog onduidelijk. Het is nog niet duidelijk wat

verplicht voor iedereen van toepassing is en waar de

gemeenten autonoom mogen beslissingen nemen.”

Tot slot wil Ann nog het volgende meegeven aan alle

gemeente die instappen in de BBC: “Goede voorkennis

over de BBC is belangrijk. Alertheid is aangewezen

en controle of er geen te grote fouten insluipen bij

de overstap van de vroegere artikelen naar de nieuwe

artikelnummers’ zodat alle budgetten zeker, maar

dan ook niet dubbel, voorzien worden.”

Dat komt omdat je bepaalde zaken moet doorgeven

aan andere diensten en dat neemt tijd in beslag. Een

voorbeeld: je wil als sportdienst bepaalde werken laten

uitvoeren in een bepaald gebouw. Dan moet je eerst

naar de dienst gebouwen gaan. Of een ander voorbeeld:

je wil als sportdienst een parking laten herstellen. Dan

moet je eerst naar de dienst wegen. Je moet gewoon

meer samenwerken, maar dat houdt in dat je meer tijd

nodig hebt.

Die betere samenwerking tussen diensten zou één van

de positieve gevolgen moeten zijn van de invoering van

de BBC. Dat blijkt dus wel te kloppen?

Inderdaad. Je moet voor bepaalde zaken aankloppen bij

andere diensten. Vroeger was dat niet het geval. Als de

dienst sport een gebouw moest zetten, deden we kennis

op om een lastenboek op te maken waarna het proces

van start ging. Als er nu iets aan gebouwen aangepast

wordt, al is het maar de plaatsing van een tribune, dan

moeten we naar de dienst gebouwen trekken. Dat is

natuurlijk een goede zaak, want die dienst heeft toch

kennis ter zake. En ook de dienst sport blijft betrokken,

want de plaatsing van een tribune vergt ook sporttechnische

kennis. Helaas is er ook een nadeel. Ook die andere

diensten hebben niet altijd alle kennis in huis. Een voorbeeld

is de aanleg van het Fins looppad. Kleef daar maar

eens een prijs op. Ik ken daar geen prijzen van, maar

ook de dienst wegen niet. En dan kan het gebeuren dat

bepaalde zaken niet doorgaan, nog voordat ze besproken

zijn in het schepencollege.

Je moet voor bepaalde zaken aankloppen

bij andere diensten

Een andere ambitie van die nieuwe plannen en decreten

is zorgen voor minder administratieve rompslomp. Kan je

daar al iets over kwijt?

Dat is helemaal het geval niet. Misschien komt dat nog,

eenmaal het programma op punt staat. De software

verandert nu nog te frequent en we worden niet altijd

op de hoogte gehouden van de moeilijkheden van de

programma. Ik hoop dat het, eenmaal het op punt staat,

toch overzichtelijker en transparanter wordt.

Een mogelijke bedreiging voor de toekomst is dat sport

naar de achtergrond verdwijnt als het management niet

voldoende aandacht heeft voor de sector.

Dat is hier niet het geval. De dienst sport zal binnenkort

samen met de andere diensten van de socio-culturele

sector verhuizen naar nieuwe gebouwen. Daar moeten

we dan in staat zijn om meer samen te werken of overlappend

te werk te gaan. Zo komt er één balie voor die

diensten. Dat betekent ook dat de mensen van de dienst

sport een bepaalde kennis moeten opdoen van bijvoorbeeld

de sector jeugd zodat we ook op dat vlak onze

baliefunctie kunnen vervullen. We hebben in Vilvoorde

ook al jaren een socio-culturele manager. Die is trouwens

onze vertegenwoordiger in het managementteam.

Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer N° 225 19

VTS225_bnw.indd 19 17/10/11 15:17


BELEID

In welke mate werd de sportdienst nu betrokken bij de

opmaak van het meerjarenplan 2011-2013?

Dat is vooral binnen het diensthoofdenoverleg en het

managementteam opgesteld. Zij hebben een bepaalde

structuur en hoofddoelstellingen opgesomd en steeds

verder verfijnd naar concrete acties. Dat is goed verlopen.

De sportdienst had zeker voldoende inbreng. Het

diensthoofdenoverleg wordt gecoördineerd door de

manager van de socio-culturele sector. Ikzelf was nooit

aanwezig op die overlegmomenten, maar ik ben geconsulteerd

over het beheer van gebouwen, mijn domein.

Het is natuurlijk zo dat een dienst zich telkens moet

bewijzen om aan bod te komen en ik denk dat wij dat

in het verleden voldoende gedaan hebben. Wij krijgen

voldoende kredieten om te werken en te investeren.

Ik heb vooral geleerd dat je heel

gestructureerd moet werken

Kan je enkele voorbeelden geven van doelstellingen en

acties die in de meerjarenplanning opgenomen werden?

Zo hebben we een doelstelling naar seniorenwerk opgenomen.

Dat wordt dan in overleg met de dienst sociale

zaken uitgevoerd. Vroeger organiseerde de dienst sport

een seniorenactiviteit, richtte de dienst sociale zaken

enkele activiteiten voor senioren in en pakte ook de

dienst cultuur uit met zaken voor senioren. Door die

BBC is dat wel meer gecoördineerd. Verder hebben we

bijvoorbeeld ook een doelstelling op vlak van sportonderscheidingen.

Die doelstellingen worden ook alsmaar

verder verfijnd, maar ik ben daar niet zo mee bezig. Dat

is meer de taak van het diensthoofd.

Wat zie jij als de grootste bedreiging van de invoer van

de beleids- en beheerscyclus?

Ik denk dat vooral de foute inschatting van budgetten problemen

kan opleveren. Ik hoop dat op dat vlak in de nabije

toekomst meer soepelheid ingebouwd wordt zodat we met

budgetten kunnen schuiven en we niet voor verrassingen

komen te staan. Ik heb nu wel vernomen dat men daaraan

aan het werken is. Binnen bepaalde domeinen zouden

bepaalde zaken verschoven kunnen worden, zolang het

maar binnen eenzelfde doelstelling blijft. Als ze het systeem

op dat vlak gemakkelijker maken, kan dat probleem van de

baan geholpen worden. Als je dan eens 100 euro fout zit,

kan je dat naar een andere activiteit verschuiven.

Kan je positieve ervaringen opsommen van de invoering

van de beleids- en beheerscyclus?

Ik moet al goed nadenken (lacht). Het opsommen van

de doelstellingen is alleszins een goede zaak aan dat

systeem. Iedereen weet nu waarvoor een bepaald budget

wordt gebruikt. Dat is positief. Vroeger was het meer

algemeen opgesteld. Ik hoop nu dat het programma in

de nabije toekomst verder op punt komt te staan en dat

het daarna vlotter te consulteren zal zijn en vlotter om

cijfers in te voeren. Misschien kan er op die manier toch

bespaard worden op papierwerk.

Pilootgemeenten

Pilo

In juni 2010 kregen 12 gemeenten (waaronder

Vilvoorde, Overpelt en De Pinte) en 8 OCMW’s die

zich kandidaat hadden gesteld, de toelating om al

in 2011 als pionier met de beleids- en beheerscyclus

(BBC) van start te gaan. Ook in 2012 en 2013 zullen

telkens een aantal lokale besturen en provincies op

eigen verzoek en met de toestemming van de minister

vervroegd in de BBC kunnen stappen.

Het is de bedoeling dat alle betrokkenen lessen

kunnen trekken uit de ervaringen die deze pioniers

opdoen. Als het nodig zou blijken, kan – op basis

van de opgedane ervaring – de wet dan aangepast

worden vóór de veralgemeende invoering in 2014.

Wat heb jij al opgestoken van de nieuwe methode?

Ik heb vooral geleerd dat je heel gestructureerd moet

werken. Vroeger op dat A4-blaadje kon je werken zoals

je wilde. Dat is niet langer het geval.

De socio-culturele manager is

onze vertegenwoordiger in het

managementteam.

Geloof je in het potentieel van de BBC?

Het is een andere manier van werken, een manier van

gestructureerd werken. Dat zou een betere, een snellere

en een gemakkelijkere manier moeten zijn voor alle budgetten.

Maar voorlopig blijkt niet dat er minder papier

zal nodig zijn. Dat is momenteel een probleem. Ik hoop

nochtans dat het echt beter zal zijn, eenmaal het programma

op punt staat.

Is men te vroeg gestart met die pilootprojecten?

Ik denk wel dat het softwarepakket al veel verder had

moeten staan dan vandaag het geval is. Dat levert de

grootste problemen op. We moeten nog te veel aan die

pakketten aanpassen.

Kan je ten slotte tips meegeven aan collega’s die straks in

januari 2012 als pilootgemeente starten met BBC?

Probeer eerst een structuur te vinden over hoe je een

begroting opmaakt. Wij doen het via de gebouwen en in

die gebouwen hebben we dan een structuur van technische

zaken en andere aspecten die we dan in doelstellingen

gieten. Daar zetten we dan een bedrag tegenover. Ik

spreek nu vooral over gebouwen en machines, omdat ik

het beheer van de accommodatie regel, maar hetzelfde

geldt voor sportpromotie. Je moet een structuur hebben

van een activiteit. Het is misschien zelfs iets gemakkelijker

op dat vlak. Je hebt een aantal activiteiten en je zet

daarnaast een som. En verder raad ik vooral aan om af te

wachten hoe het programma evolueert.

Bedankt voor dit gesprek!

Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer N° 225 21

VTS225_bnw.indd 21 17/10/11 15:17


BELEID

10 BBC-suggesties voor de sportdienst

Begin met je goed te informeren … en denk mee over sport in je gemeente. Aan de hand

van ervaringen van enkele gemeenten die reeds in het BBC-verhaal zitten, verzamelden we

volgende tien suggesties.

1. Ken de spelregels van de BBC

Wacht niet op informatie, ga er actief naar op zoek:

- lees het boekje ‘De BBC toegelicht in 60 vragen en antwoorden’

op www.vvsg.be;

- lees de artikels in de voorbije en komende edities van

het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer;

- volg een infomoment over de BBC voor sportdiensten

in het najaar;

- surf naar www.isbvzw.be om op de hoogte te blijven.

2. Vertrek vanuit de sterkten en kansen en versterk

de competenties

Je hebt als sportdienst heel wat te bieden. Denk maar

aan de planningsvaardigheden die je met het maken van

het sportbeleidsplan ontwikkelde. Gebruik deze kennis

voor een resultaatgerichte omgevingsanalyse, het formuleren

van actieplannen … en benut deze voorsprong

vanaf het begin.

Verhoog je competenties door het volgen van opleidingen,

intervisies, workshops … Laat je niet vangen door

enkel en alleen nog sterker te worden op sportthema’s.

Zaken als financieel beheer zijn met de nieuwe BBC ook

aan de orde.

3. Leg linken naar andere beleidsdomeinen

De BBC biedt heel wat kansen om sectoroverschrijdend te

werken. Overweeg bij elk project goed waar de samenwerking

met een ander beleidsdomein een meerwaarde

oplevert.

4. Ga in dialoog met jouw schepen van sport en

uw sectordiensthoofd

Verdedig jouw keuze om mee te denken over het sportbeleid

in je gemeente. Bespreek jouw ideeën en visies

rond de BBC en het sportbeleid.

5. Investeer in interactie met het sportveld

De sportraad is de plaats bij uitstek om gedachten uit te

wisselen met het sportveld. Maak hiervoor bewust voldoende

tijd. Zonder de dialoog met het sportveld is het

moeilijk om een gedragen visie op te bouwen. Zet ook

in op verbetering van de adviescompetenties en -vaardigheden

van de sportraad. De vragen aan de sportraad

zullen in de toekomst enkel complexer worden omwille

van bijvoorbeeld de linken met andere beleidsdomeinen.

Paul Cobbaert (interview)

Roel Van Caenegem (kaderstukken)

stafmedewerker ISB

6. Rapporteer en informeer aan het managementteam

Het managementteam (MAT) maakt of stuurt de beleidsplanning

in de gemeente aan. Ze zijn als het ware een

scharnierpunt naar de beleidsbeslissers. De BBC zal enkel

werken als er wisselwerking is tussen top down en bottom

up. Je hebt er dus alle belang bij om aan het MAT te

rapporten en hen zo veel mogelijk te informeren.

7. Maak in 2012 een ‘sportmemorandum’

In een sportmemorandum geef je input aan de nieuwe

bestuursploeg. Geef hierbij blijk van een brede visie op

sportbeleid. Neem hiervoor zelf het initiatief en wacht

niet tot er eventueel naar gevraagd wordt.

8. Meng je in de bespreking voor keuzes rond

‘beleidsdomeinen’ en ‘prioritaire beleidsdoelstellingen’

en in de definiëring van ‘artikels’

Breng je sport onder in één, of meerdere beleidsdomeinen

(bv. welzijn, vrije tijd)? Sport onder meerdere

beleidsdomeinen onderbrengen levert heel wat voordelen

op om een breed sportbeleid onder te brengen in het

meerjarenplan, maar dit vereist de nodige aandacht voor

de financiële opvolging. Bekijk verder goed de verfijning

van de verplichte beleidsvelden in beleidsitems.

Uit ervaring leren we dat de prioritaire beleidsdoelstellingen

meestal dienstoverschrijdend worden geformuleerd.

Meng je in de bespreking en kijk goed waar je sport aan

kan hangen.

Tracht artikels in de boekhouding ruim te (laten) definiëren

zodat er met bedragen geschoven kan worden.

9. Bewaak het ‘beleids’-luik in de BBC

Waak erover dat het niet enkel een beheersverhaal

wordt. De pilootgemeenten leren ons dat onbewust al te

vaak de nadruk op het financiële luik wordt gelegd.

10. Praat, overleg, discussieer met collega sportfunctionarissen,

sportraden, schepenen van

sport

De gouden tip? Praat erover! Met collega’s binnen en

buiten de gemeente. Ga te rade hoe zij erover denken.

Discussieer binnen de burensportdienst, op contactdagen,

op intervisies … ISB zal in het voorjaar van 2012

hiervoor verschillende fora voorzien.

Trefwoord(en): beheer van de sportdienst, BBC

Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer N° 225 23

VTS225_bnw.indd 23 17/10/11 15:18

More magazines by this user
Similar magazines