HOOFDSTUK 5 : DE IMPULSSUBSIDIES

isb.colo.ba.be

HOOFDSTUK 5 : DE IMPULSSUBSIDIES

Inleiding – situering

HOOFDSTUK 5 : DE IMPULSSUBSIDIES

De laatste jaren is er ook binnen de Breese clubs een streven naar kwaliteit vooral wat betreft de

jeugdopleiding en begeleiding. Stilaan zien we dat er steeds meer gediplomeerde trainers worden

aangetrokken en men ook binnen de jeugdwerking voor de nodige structuren zorgt (volwaardig

jeugdbestuur – een jeugdverantwoordelijke). Bij elke club is er de wil om de jeugdwerking uit te

bouwen en te verbeteren, maar financieel is dit niet zo eenvoudig, vooral daar de meeste clubs gestart

zijn in de periode waarin men binnen de sport enkel kon rekenen op gedreven vrijwilligers, die zich

onbezoldigd inzetten voor de club en de jeugdopvang. De grotere clubs en de meeste

competitieclubs zijn al een eind op weg… maar de financiële steun van de stad zou voor alle clubs

toch een extra steun en aanzet zijn om de jeugdwerking te verbeteren.

Huidige situatie binnen de sportraad : zie tabellen in bijlage

Wat betreft de huidige situatie i.v.m. het trainers bestand bij de clubs aangesloten bij de sportraad

kunnen we de volgende besluiten trekken :

- 48% van de beschikbare trainers zijn gekwalificeerd, 52 % heeft geen diploma.

- Bij de clubs met jeugdwerking zijn 50% van de jeugdsportbegeleiders gekwalificeerd.

- De diploma’s en kwalificaties van sommige jeugdsportbegeleiders zijn niet erkend of niet

relevant. Er is nog veel werk aan de winkel.

- Grotere clubs (meestal competitieclubs) beschikken over voldoende aantal

jeugdsportbegeleiders …maar er zijn te weinig “gediplomeerde” jeugdsportbegeleiders (50

%)

Knelpunten en behoeften :

• Aantrekken en betalen van gediplomeerde jeugdsportbegeleiders is financieel zwaar voor een

club, vooral voor de kleinere clubs.

• Maar 50 % van de jeugdsportbegeleiders binnen de clubs zijn gekwalificeerd

• Er zijn nog te weinig “hoog gekwalificeerde” jeugdsportbegeleiders binnen de clubs.

• Nog te weinig jeugdsportbegeleiders volgen een bijscholing of cursus om zich hoger te

kwalificeren.

• Jeugdsportbegeleiders zijn niet gemotiveerd om bijscholing te volgen indien dit niet vergoed

wordt.

• Niet elke club met een jeugdafdeling heeft een jeugdcoördinator.

• Vooral kleiner clubs hebben het moeilijk om de nodige vrijwilligers te motiveren zich te

engageren en bij te scholen om tot een gestructureerde jeugdwerking te komen. Vooral omdat

zij dit financieel niet kunnen dragen

• Het beschikken over meer financiële middelen zou de specifieke jeugdwerking (structuur –

aantal en kwalificatie jeugdsportbegeleiders …) enorm kunnen stimuleren.

• Een financiële tegemoetkoming zet jeugdtrainers aan om zich verder te bekwamen en clubs

om hun jeugdwerking uit te bouwen.

Belangrijke opmerking beleidsplan Hoofdstuk 1 :

Bij de opmaak van het beleidsplan 2008-2013 hadden we de intentie om maar één nieuw en

algemeen subsidiereglement ( werkings - en imulssubsidies ) op te maken, daarvoor

voorzagen wij ook maar één budget van 30.000 € (art. 764/332-02/001) in de begroting ter

ondersteuning van de sportclubs .

Na het volgen van de infosessie vonden wij het beter om een “apart reglement” voor de

“impulssubsidie” te voorzien, omwille van de duidelijkheid en doelgerichtheid.

1


Vandaar dat wij van 2009 tot 2013 een totaal bedrag van 34.000 € aan ondersteuning

sportclubs zullen voorzien dat als volgt opgesplitst zal worden :

Artikel 764/332-02/001 : 22.000 € voor betoelaging werkingskosten sportclubs (op basis van

kwaliteitscriteria)

Artikel 764/332-02/002 : 12.000 € Impulssubsidies voor kwaliteitsverhoging van de

jeugdsportbegeleiders.

Waar willen we naartoe…

• Meer gekwalificeerde en hoger gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders in de

sportclubs.

• Dat elke club met jeugdwerking beschikt over een gekwalificeerde jeugdsport -

verantwoordelijke (- 40 jeugdleden) of jeugdsportcoördinator (clubs met mee dan 40

jeugdleden)

• Dat er in elke club een goede en gestructureerde jeugdwerking bestaat.

• Dat de clubs hun jeugdsportbegeleiders aanzetten tot het volgen van

opleidingscursussen en bijscholingen.

DOELSTELLINGEN EN STAPPENPLAN

Strategische doelstelling

Via een goed uitgewerkt subsidiereglement de jeugdwerking binnen de clubs stimuleren

en de impuls geven om :

• Het aantal gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders binnen de clubs doen toenemen

• De kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders te verhogen !

• De kwaliteit van de jeugdsportcoördinator te verhogen

• De verhoging van het aantal en de kwalificaties van de jeugdsportbegeleiders en

jeugdsportcoördinatoren

• De verhoging van het aantal erkende sportverenigingen die werken met

gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en die beschikken over een

jeugdsportcoördinator.

• De clubs ertoe aanzetten om binnen hun jeugdwerking te zorgen voor een degelijk

sporttechnisch kader gekoppeld aan opleidingsmomenten.

Motivatie :

• Clubs die veel jeugdtrainers - uitgaven hebben worden hierdoor daadwerkelijk

financieel ondersteund.

• Clubs die wat betreft de kwalitatieve jeugdwerking nog in de “kinderschoenen” staan

worden gemotiveerd hieraan iets te doen en hun jeugdsportbegeleiders aan te sporen

bijscholing te volgen doordat ook deze inspanningen beloond worden. Tevens zijn ze

gerustgesteld dat de “grotere” uitgaven - vergoeding gekwalificeerde jeugdtrainers -

die later dienen gedaan te worden, ook nog betoelaagd worden.

• Clubs worden aangespoord om een goede structuur binnen het jeugdtrainers - kader te

voorzien en één specifieke jeugdsportverantwoordelijke aan te stellen, omringd door

gediplomeerde jeugdsportbegeleiders .

• Clubs gaan door de financiële ondersteuning gemakkelijker overgaan tot het

aanwerven van “méér” gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en voelen zich

2


gesteund in hun betrachting om elke jongere of elke jeugdploeg de best mogelijke en

een kwaliteitsvolle opleiding te geven.

Operationele doelstellingen :

Operationele doelstelling 1: Voor eind 2008 een bijkomende subsidiereglement uitwerken en

goedkeuren dat de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding ondersteunt.

Operationele doelstelling 2 : Jaarlijks 12.000 € van het begrote subsidiebudget voorzien voor

impulssubsidie zodat we, via het subsidiereglement “jeugsportbegeleiding” (puntenstelsel),

de jeugdsportbegeleiders en - coördinators, de bijscholingen gevolgd door dezen en de

kwalificaties van de jeugdsportbegeleiders en eventuele sportcoördinators uit elke erkende

jeugdsportclub, voldoende kunnen betoelagen.

Budget : 12.000 € / jaarlijks

Indicatoren : Budget begroting 2009 en nieuw goedgekeurd subsidiereglement

“jeugdsportbegeleiding”

Maatregelen

1. Jaarlijks 12.000 € begroten

onder sportbudget

2. Samen met alle actoren het

subsidiereglement opstellen

en goedkeuren

3. Toepassing nieuw

reglement

Periode - timing Wie

Einde 2008-2013 gemeenteraad

Voor eind 2008 Sportraad/gemeenteraad

Oktober 2009-2013 Gemeentebestuur na advies

sportraad

Operationele doelstelling 3 Via het impulssubsidie - reglement (puntenstelsel) het aantal

gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders binnen de clubs met jeugdwerking tegen 2013

verhogen met minimum 20 % t.o.v. 2008.

Operationele doelstelling 4 : Via het impulssubsidie - reglement (puntenstelsel) streven naar

een algemene verhoging van de kwalificaties van de beschikbare gekwalificeerde

jeugdsportbegeleiders.

Minimaal 20 % van de huidige gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders volgt elk jaar een

bijscholing en tegen 2013 is 70% van de jeugdsportbegeleiders sportgekwalificeerd.

Budget : 12.000 € / jaarlijks

Indicatoren : jaarlijkse actuele lijst van het aantal niet-gekwalificeerde en gekwalificeerde

jeugdsportbegeleiders per club met vermelding van de naam en kwalificaties JSB

Jaarlijkse actuele lijst van gevolgde vormingen en scholingen per

Jeugdsportbegeleider per club.

Maatregelen

Periode - timing Wie

1. Jaarlijks 12.000 € begroten

onder sportbudget

2. Via invulformulier

impulssubsidie jaarlijks

gegevens clubs

inventariseren

Einde 2008-2013 gemeenteraad

2009-2013 sportdienst

3


Operationele doelstelling 5 Via het impulssubsidie - reglement zullen in 2013 min. 80 % van de

clubs met meer dan 40 jeugdleden over één of meerdere jeugdsportcoördinator(en)

beschikken en zal er bij 60% van de clubs met jeugdwerking een jeugdverantwoordelijke of

jeugdcoördinator zijn aangesteld.

Operationele doelstelling 6 : Via het impulssubsidie - reglement (puntenstelsel) streven naar

een algemene verhoging van de kwalificaties van de beschikbare gekwalificeerde

jeugdsportcoördinatoren. In 2013 zal 50 % van de jeugdsportcoördinatoren een hogere

kwalificatie behaald hebben.

Budget : 12.000 € / jaarlijks

Indicatoren : jaarlijkse actuele lijst van de jeugdclubs (+ 40 leden) met of zonder

Jeugdcoördinator en met vermelding kwalificatie jeugdsportcoördinator

Jaarlijks actuele lijst met aantal clubs dat beschikt over een

jeugdverantwoordelijke of – sportcoördinator

Jaarlijkse actuele lijst van gevolgde vormingen en scholingen van de

Jeugdsportcoördinatoren per club

.

Maatregelen

Periode - timing Wie

1. Jaarlijks 12.000 € begroten

onder sportbudget

2. Via invulformulier

impulssubsidie jaarlijks

gegevens clubs

inventariseren

Einde 2008-2013 gemeenteraad

2009-2013 sportdienst

Operationele doelstelling 7 : Via een enquête een actueel bestand opmaken van de structuur

van de jeugdwerking binnen onze sportclubs, het aantal clubs met jeugdwerking en

jeugdsportbegeleiders , het aantal jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren met of

zonder kwalificatie, de kwalificatie per jeugdsportbegeleider per club… om zo te komen tot een

goede indicator om de evolutie van de jeugdsportbegeleiders jaarlijks per club op te volgen

Budget :

Indicatoren : rapport enquête

Maatregelen

1. Enquête versturen naar de

clubs

2. Samenvatting verslag

enquête – actuele lijst

3. Hanteren lijst bij de

impulssubsidieverdeling

BIJLAGEN

Periode - timing Wie

Begin 2009 Sportdienst/sportraad

Voor juni 2009 Sportdienst

Jaarlijks van 2009-2013 sportdienst

- Nieuwe goedgekeurd impulssubsidie – reglement.

- Goedkeuring notulen gemeenteraad en advies sportraad

- Tabel 1 : leden en trainersbestand clubs

- Tabel 2 : trainers en kwalificaties trainers

4

More magazines by this user
Similar magazines