SPORTBELEIDSPLAN KORTESSEM IMPULSSUBSIDIE

isb.colo.ba.be

SPORTBELEIDSPLAN KORTESSEM IMPULSSUBSIDIE

SPORTBELEIDSPLAN KORTESSEM

IMPULSSUBSIDIE


Inhoudstafel

1. Inleiding..............................................................................................................................3

1.1 wat vooraf ging………………………………………………………………………………...3

1.2 Situering……………………………………………………………………………….............3

2. Impulssubsidie ...................................................................................................................4

2.1 SWOT analyse .............................................................................................................4

2.2 Strategische doelstelling...............................................................................................5

2.2.1 Operationele doelstelling ...........................................................................................5

2.2.1.1. Plan van aanpak .............................................................................................5

3. Bijlagen ..............................................................................................................................7

Bijlage 1: nieuw reglement impulssubsidie

Gemeente Kortessem : Sportbeleidsplan hoofdstuk Impulssubsidie Pagina 2


1. INLEIDING

1.1 Wat voorafging

Op 30 november 2007 keurde de gemeenteraad het sportbeleidsplan voor de periode 2008-

2013 goed. Vervolgens ontvingen wij op 10 juli 2008 de goedkeuring van het Vlaams

ministerie van Cultuur, Jeugd en Sport.

Op 19 september 2008 werd door de Vlaamse Regering het besluit ter uitvoering van het

decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen

voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid-bepalingen tot het verkrijgen van de

impulssubsidie goedgekeurd.

1.2 Situering

Om aanspraak te maken op de impulssubsidie dient de gemeente aansluitend op het

goedgekeurde sportbeleidsplan een extra hoofdstuk in te dienen om het impulsbeleid toe te

lichten. Wat betreft de uitgangssituaties betreffende de sport in Kortessem alsook de missie

verwijzen wij graag naar bovenvermeld goedgekeurd sportbeleidsplan.

Gemeente Kortessem : Sportbeleidsplan hoofdstuk Impulssubsidie Pagina 3


2. IMPULSSUBSIDIE

2.1 SWOT analyse

Sterkte

• Ondersteuning voor het zoeken naar

gediplomeerde trainers, lesgevers en

sportbegeleiders.

• Kortessem heeft reeds bestaande

subsidiereglementen ter bevordering

en ondersteuning kwaliteit

jeugdopleidingen.

Kans

• Bijscholing trainers, bestuursleden.

Zwakte

• Weinig geschoolde trainers en

tevens sterk sporttak gebonden.

• Weinig zicht op het aantal trainers

binnen de verenigingen zonder

opleiding.

Bedreiging

• Beschikbare en betaalbare trainers

vinden.

• Getalenteerde, jonge atleten kiezen

voor sportclubs in buurtgemeenten

met betere begeleiding.

• Verhoogde kosten verbonden aan

kwaliteitsverhoging van de

jeugdsportbegeleiders en

coördinatoren.

De ondersteuning door zowel gemeente, sportfederaties alsook anderen actoren (BLOSO,

Vlabus, VTS, …) voor het vinden van gekwalificeerde trainers wordt positief ervaren door de

sportclubs.

Desondanks is er bij de sportclubs een blijvende vraag naar extra geschoolde trainers. Dit

wordt bemoeilijkt door het twee factoren. Enerzijds zijn ze ondanks bovenvermelde

ondersteuning vaak moeilijk te vinden in eigen gemeente/streek en anderzijds zijn er vaak de

financiële consequenties van het werken met geschoolde trainers. Het gevolg hiervan dreigt

te zijn dat de getalenteerde jongeren kiezen voor sportclubs in buurtgemeenten met een

kwalitatief betere begeleiding.

Er dient dan ook werk te worden gemaakt van de opleiding van nieuwe trainers alsook

bijscholing van bestaande trainers om de kwaliteit van de begeleiders/coördinatoren te

verhogen.

Gemeente Kortessem : Sportbeleidsplan hoofdstuk Impulssubsidie Pagina 4


2.2 Strategische doelstelling

Het aantal en het niveau van de jeugdsportbegeleiders (jsb) /-coördinatoren (jsc)

binnen de Kortessemse sportclubs verhogen tegen 2013 in vergelijking met 2008.

2.2.1 Operationele doelstelling 1

(min 9782 euro)

Een subsidiereglement met als doel het aantal alsook de kwalificaties van de

jeugdsportbegeleiders (JSB) en jeugdsportcoördinatoren (JSC) te doen toenemen tegen

2013.

INDICATOR : Het aantal JSB/JSC die beschikken over een diploma opgenomen in de

referentietabel van BLOSO.

2.2.1.1. PLAN VAN AANPAK

Budget : 9.000 euro

Maatregelen Uitvoerder Timing Budget

Het opstellen

van een

reglement voor

impulssubsidie

van

toepassing op

de periode

2008 tem

2013.

Sportdienst 11/

2008

2008 2009 2010 2011 2012 2013

- 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Indicator Goedkeuring subsidiereglement in 2008 alsook eerste uitbetaling eind

2009 en jaren erop volgend tem 2013

Plan van Bespreking op sportraad in november 2008 gevolgd door voorlegging ter

aanpak goedkeuring aan de gemeenteraad van december 2008

2.2.2 Operationele doelstelling 2

Het informeren van de clubs over de werking van en met externe actoren zoals daar oa zijn

VLABUS en De Vlaamse Trainersschool en BLOSO.

Gemeente Kortessem : Sportbeleidsplan hoofdstuk Impulssubsidie Pagina 5


INDICATOR : Organisatie infomoment door de sportdienst in 2009.

2.2.2.1. PLAN VAN AANPAK

Budget : 1000 euro

Maatregelen Uitvoerder Timing Budget

Organisatie

infomoment

naar

sportclubs toe

Sportdienst midden

2009

2008 2009 2010 2011 2012 2013

- 1000 - - - -

Indicator Organisatie infomoment door de sportdienst in 2009.

Plan van

aanpak

In overleg met sportraad infomoment inplannen midden 2009

2.2.3 Operationele doelstelling 3

Vanuit de sportdienst minstens 1 vormingsmoment organiseren voor de Kortessemse

sportclubs per jaar vanaf 2010.

INDICATOR : Vormingsmoment georganiseerd door gemeente

2.2.3.1. PLAN VAN AANPAK

Budget : 1000 euro

Maatregelen Uitvoerder Timing Budget

Opmaken planning

vormingsmomenten

Sportdienst Vanaf

2010

2008 2009 2010 2011 2012 2013

- - 1000 1000 1000 1000

Indicator Vanaf 2010 één vormingsmoment per jaar organiseren.

Plan van aanpak Inventaris maken mogelijke vormingsmomenten en deze inplannen in

periode 2010-2013

Gemeente Kortessem : Sportbeleidsplan hoofdstuk Impulssubsidie Pagina 6


3. Bijlagen

Bijlage 1: Nieuwe reglement impulssubsidie

Gemeente Kortessem : Sportbeleidsplan hoofdstuk Impulssubsidie Pagina 7

More magazines by this user
Similar magazines