Sportbeleidsplan Impulssubsidie 2009-2013

isb.colo.ba.be

Sportbeleidsplan Impulssubsidie 2009-2013

Sportbeleidsplan

Impulssubsidie 2009-2013

“ De kwaliteit van de

jeugdsportbegeleider verhogen in

sportverenigingen, aangesloten bij een

erkende Vlaamse sportfederatie. “


STAD PEER


Impulssubsidie 2009-2013

“De kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in sportverenigingen,

aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.”

1 Inleiding

We zijn blij dat gekozen is voor het thema “ het verbeteren van de kwaliteit van de

jeugdsportbegeleider”. We kunnen de minister bijtreden dat een degelijke en

gekwalificeerde trainer cruciaal is in de jeugdopleiding. Een trainer die met kennis

van zaken jongeren kan opleiden, enthousiast kan maken en plezier kan laten

beleven aan sport is het hart van elke sportclub. We zijn eveneens blij omdat het een

bevestiging is dat we in onze stad goed bezig zijn. Reeds sinds eind jaren negentig

hebben we een apart subsidiereglement voor verenigingen die werken met

gekwalificeerde jeugdbegeleiders.

Dit decreet was een extra stimulans om onze huidige ondersteuning aan de

gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders te evalueren en aan te passen aan de

vereisten van het decreet.

In het kader van het globale beleidsplan werd voor de impulssubsidie onderstaande

strategische doelstelling geformuleerd:

“Een kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders in de sportvereniging vanaf

2009 om het ledenaantal te behouden of te verhogen.”

We denken deze kwaliteitsverhoging te kunnen verwezenlijken door clubs te

stimuleren om te werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en

jeugdcoördinators. Clubs worden enerzijds financieel beloond indien hun

ongekwalificeerde jeugdsportbegeleiders zich opleiden en de opgeleide begeleiders

zich verder volmaken, anderzijds worden clubs financieel beloond afhankelijk van het

opleidingsniveau van de jeugdbegeleiders werkzaam in hun vereniging. De

formaliteiten van deze beloning worden gespecificeerd in een subsidiereglement.

De verkregen subsidie via de impulssubsidie gaat volledig naar sportverenigingen op

basis van een subsidiereglement met 100% kwaliteitscriteria.


Impulssubsidie: de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider.

Met jeugdopleiding bedoelen we opleiding van jongeren tot en met 18 jaar.

De jeugdsportbegeleider is een sporttechnisch begeleider voor jeugdsport actief in

een erkende sportvereniging.

De jeugdsportcoördinator is een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het

jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische,

beleidsmatige en organisatorische vlak.

Een erkende sportvereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie

en is erkend door het gemeentebestuur.

2.1 Knelpunten - en behoeftenota

Op basis van de reeds aanwezige informatie is binnen de stuurgroep gekeken

welke gegevens nog wenselijk waren om het huidig beleid naar

jeugdsportbegeleiders te verbeteren. Er is een vragenlijst naar de

sportverenigingen verstuurd om inzicht te krijgen in hun bedenkingen,

behoeften en tevredenheid over het huidige subsidie- beleid omtrent

jeugdsportbegeleiders. Met de clubs met een jeugdwerking werd een apart

overleg gehouden over de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider en

jeugdvriendelijk sportbeleid in het algemeen. Volgende knelpunten werden

geponeerd omtrent het huidige beleid.

Er is maar 1 trainersniveau voorzien in het huidige subsidiereglement. De

tussenkomst is voor alle gediplomeerde jeugdtrainers hetzelfde.

Er is geen jeugdcoördinator voorzien in het huidige reglement.

Er is geen tussenkomst voor specifieke trainers (bv. doelwachtertrainer,

looptrainer).

Er is geen tussenkomst voor bijscholingen van jeugdsportbegeleiders.

Er is enkel een beloning voor jeugdsportbegeleiders van groepstrainingen.

Er is geen tussenkomst voor begeleiders in de jeugd recreatiesport.

Er is geen tussenkomst voorzien voor de vorming van bestuur.

Slechts 40% van de huidige jeugdtrainers is gekwalificeerd.

Tot welk niveau van opleidingen dient men financieel tussen te komen in de

opleiding, jeugdtrainers die de cursus A-trainer volgen stappen meestal over

naar de volwassenenwerking.


Er is een groot verloop van de gediplomeerde trainers.

Aantal gediplomeerde trainers bij de sectie voetbal en sectie individuele

sporten daalt.


2.2 Doelstellingen en plan van aanpak

Strategische doelstelling:

Een kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en coördinatoren

in sportvereniging vanaf 2009 om het ledenaantal te behouden of te

verhogen.

Operationele doelstelling 1:

Aan de hand van een subsidiereglement worden sportverenigingen vanaf

2009 beloond voor het hebben van gediplomeerde jeugdtrainers en

gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren. De clubs beschikken tegen 2013

over 50% gediplomeerde jeugdtrainers. Het aantal gediplomeerde

jeugdsportcoördinatoren neemt tegen 2013 toe met 50%.

Financiële prognose (budget): vanaf 2009 jaarlijks 18600 euro voor

bovenstaande strategische doelstelling.

Indicator: Uitbetaalde subsidie op basis van reglement.

Jaarlijks vergelijking gediplomeerde – niet–gediplomeerde

jeugdtrainers

Startniveau: 40% gediplomeerden 2008

Jaarlijks inventarisatie aantal gediplomeerde

jeugdsportcoördinatoren.

Start: juni 2009

Maatregelen Periode – timing Wie?

1. Overleg met clubs omtrent knelpunten

huidig reglement

2. Subsidiereglement met

kwaliteitscriteria uitbreiden naar

recreatieve sporten ,

jeugdsportcoördinator

3. Communicatie van het

subsidiereglement naar de

jeugdsportbegeleiders,

jeugdsportcoördinatoren

4. Uitbetaling subsidie op basis van

kwaliteitsvol subsidiereglement

2008 sportdienst

sportraad

2008 sportdienst

sportraad

2008-2009 sportdienst

sportraad-

verenigingen

2009-2013 sportdienst


Evaluatie

5. Jaarlijkse vergelijking gediplomeerde

– niet-gediplomeerde jeugdbegeleiders

Jaarlijks inventarisatie aantal

gekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren

2009-2013 sportdienst

Operationele doelstelling 2:

Aan de hand van een reglement krijgen sportverenigingen subsidies voor het be

ha-halen van diploma’s en het volgen van bijscholingen door hun

jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren vanaf 2009. Jaarlijks volgt

10% van de jeugdtrainers een een opleiding of een bijscholing.

Financiële prognose (budget): vanaf 2009 wordt jaarlijks 18600 euro voorzien

voor

bovenstaande strategische doelstelling.

Indicator: uitbetaalde subsidie op basis van reglement

Aantal gevolgde opleiding per niveau door JSB en JSC + aantal

gevolgde bijscholingen door JSB en JSC.

Maatregelen Periode – timing Wie?

1. Overleg met clubs omtrent knelpunten

huidig reglement

2. Verbeteren/aanpassen

subsidiereglement met kwaliteitscriteria

,uitbreiden naar bijscholingen

3. Uitbetaling subsidie op basis van

subsidiereglement. Jaarlijks inventaris

van aantal bijscholingen, opleidingen.

2008 sportdienst

sportraad

2008 sportdienst

sportraad

2009-2013 sportdienst

Jaarlijks: een evaluatie door de sportdienst, werkgroep en sportraad. Opvolgen

indicatoren in functie van het jaarlijks verslag.Verslag hiervan laten goedkeuren door

het College van burgemeester en schepenen.

Tussentijdse en eindevaluatie gelijktijdige met het sportbeleidsplan.


Gemeentelijk reglement: subsidiëring kwaliteitsvolle

jeugdsportbegeleiders

Hoofdstuk 1: Financiële ondersteuning voor de jeugdbegeleiders

ART. 1: SUBSIDIEVOORWAARDEN

A. De aanvragende sportclubs dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1. Haar zetel en activiteiten hebben op het grondgebied van Peer.

2. Erkend zijn door het stadsbestuur na advies van de sportraad.

3. Aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie vanaf 2010.

4. Een actieve jeugdwerking ontplooien, waarbij minimum één gediplomeerde trainer

aangesteld werd als jeugdsportbegeleider.

5. De jeugdploegen of jongeren dienen wekelijks te trainen binnen Peer, behalve indien er

geen geschikte accommodatie binnen Peer is. Al deze sportactiviteiten staan onder

leiding van een gediplomeerde jeugdbegeleiders en gebeuren op een permanente basis

in clubverband binnen Peer. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen minimum 6

jeugdspelers aan de training deel te nemen.

6. Voor de bepaling van jeugdcategorie worden indelingen aangehouden zoals deze

vastgelegd zijn in de overeenkomstige federatiereglementen. De leeftijdsgrens van de

jeugdwerking wordt evenwel vastgelegd op maximum 18 jaar.

B. Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moeten de jeugdbegeleiders aan de

volgende vereisten voldoen:

1. In het bezit zijn van één of meerdere van de volgende diploma’s:

• Licentiaat L.O. of regent lichamelijke opvoeding. Bachelor L.O. of Master lichamelijke

opvoeding

• Getuigschriften van de Vlaamse Trainerschool of vroeger uitgereikte getuigschriften van

de Landelijke commissie Kadervorming in de betrokken sporttak.

• Getuigschriften uitgereikt door federaties, gelijkgesteld met een VTS-diploma in de

betrokken sporttak.

2. Gedurende een volledig sportseizoen van de betrokken sporttak actief zijn als

jeugdtrainer.

ART. 2: SUBSIDIEBEDRAG

• De berekening van het subsidiebedrag is afhankelijk van het diploma van de

jeugdsportbegeleider


Initiator, student geslaagd voor 2e jaar bachelor L.O. : 2,5 euro/trainingsuur

Trainer B/ bachelor L.O. : 3,5 euro/trainingsuur

Trainer A/master L.O.: 4,5 euro/trainingsuur

Gediplomeerd jeugdtrainer in de G-sport 2 euro extra /trainingsuur

• Voor de berekening van het subsidiebedrag wordt maximaal 1 ½ uur per training in

aanmerking genomen. Indien meerdere trainers gelijktijdig dezelfde groep begeleiden

wordt dit voor de berekening van het subsidiebedrag als één training beschouwd. Om

voor subsidie in aanmerking te komen moeten minimum 6 jeugdsporters deelnemen aan

de training.

ART. 3: PROCEDURE

De subsidie wordt toegekend aan de erkende clubs (art. 1 A) op basis van het aantal

trainingsuren onder leiding van gediplomeerde jeugdtrainers die bij hen actief zijn (art. 1 B).

De erkende clubs bezorgen voor de aanvang van het sportseizoen de volgende gegevens

aan de sportdienst :

1. Een overzicht van de gediplomeerde jeugdtrainers die zullen instaan voor de

jeugdbegeleiding.

2. Een overzicht van de trainingsuren, op weekbasis, van de jeugdploegen die door

gediplomeerde jeugdtrainers begeleid worden.

3 Afschrift van het diploma.

ART. 4: CONTROLE EN SANCTIES

Indien na controle door een bevoegd ambtenaar blijkt dat een club foutieve of fictieve

gegevens opgaf kan het college van burgemeester en schepenen op advies van de

sportraad de betrokken club voor 2 jaar uitsluiten van deze subsidiëring en de verkregen

subsidie terugvorderen.

Hoofdstuk 2: Financiële ondersteuning voor de jeugdcoördinator

ART. 1: SUBSIDIEVOORWAARDEN

A . De aanvragende sportclubs dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1. Haar zetel en activiteiten hebben op het grondgebied van Peer.

2. Erkend zijn door het stadsbestuur na advies van de sportraad.

3. Aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie vanaf 2010. Een actieve

jeugdwerking (trainingen en wedstrijden) te ontplooien binnen Peer.

4. De jeugdcoördinator begeleidt jeugdtrainers en jeugdspelers van een Peerse

sportvereniging op een permanente basis in clubverband. De jeugdploegen of jongeren

dienen deel te nemen aan of zich voor te bereiden op de reguliere jeugdsportcompetities.

Voor de bepaling van jeugdcategorie worden indelingen aangehouden zoals deze

vastgelegd zijn in de overeenkomstige federatiereglementen. De leeftijdsgrens van de

jeugdwerking wordt evenwel vastgelegd op maximum 18 jaar.


B. Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moeten de jeugdcoördinator aan de

volgende vereisten voldoen:

1. In het bezit zijn van één of meerdere van de volgende diploma’s:

• Licentiaat L.O. of regent lichamelijke opvoeding of Bachelor L.O. of Master lichamelijke

opvoeding .

• Pedagogisch diploma plus minimum initiator van de betrokken sporttak.

2. Gedurende een volledig sportseizoen van de betrokken sporttak actief zijn als

jeugdcoördinator.

ART. 2: SUBSIDIEBEDRAG

• Het subsidiebedrag wordt bepaald door de diploma’s van de jeugdsportcoördinator

en de uitgevoerde taken door de jeugdsportcoördinator.

• Diploma’s van de jeugdsportcoördinator.

- Pedagogisch diploma + initiator betrokken sporttak: 3 euro/uur begeleiding

- Bachelor L.O. of Master L.O. : 3 euro/uur begeleiding

- Pedagogisch diploma + trainer B betrokken sporttak: 4 euro/uur begeleiding

- Bachelor L.O. of Master L.O. + initiator betrokken sporttak: 4 euro/uur

begeleiding

- Pedagogisch diploma + trainer A betrokken sporttak: 5 euro/uur begeleiding

- Bachelor L.O. of Master L.O. + trainer B betrokken sporttak: 5 euro/uur

begeleiding

• Verdeling uren begeleiding (opmaak en uitvoering plannen)

- 35 uur voor beleidsmatige taken: beleidsplan

- 20 uur voor sporttechnische taken: sporttechnisch plan

- 15 uur voor organisatorische taken: organisatorisch plan

- 15 uur voor communicatieve taken: communicatieplan jeugdwerking

- 15 uur voor sociaal-pedagogische taken: fairplay, voorbeeldfunctie trainers,

jeugdgerichtheid

• Het aantal uren begeleiding voor clubs vanaf 60 jongeren worden verdubbeld indien

hun plannen meerdere kwaliteitscriteria bevatten.

ART. 3: PROCEDURE

De subsidie wordt toegekend aan de erkende clubs op basis van de diploma’s van de

jeugdsportcoördinator en de uitgevoerde taken door de jeugdsportcoördinator.

De erkende clubs bezorgen voor de aanvang van het sportseizoen de volgende gegevens

aan de sportdienst :

1. Een jaarplan van de gediplomeerde jeugdcoördinator die zal instaan voor de

begeleiding van trainers en jongeren.


2. Een lijst van het aantal jeugdleden en jeugdtrainers die begeleid zullen begeleid

worden door de jeugdcoördinator.

3. Afschrift van het diploma.

ART. 4: CONTROLE EN SANCTIES

Indien na controle door een bevoegd ambtenaar blijkt dat een club foutieve of fictieve

gegevens opgaf kan het college van burgemeester en schepenen op advies van de

sportraad de betrokken club voor 2 jaar uitsluiten van deze subsidiëring en de verkregen

subsidie terugvorderen.

Hoofdstuk 3: tegemoetkoming in de sportopleiding en bijscholingen

A. Opleidingen jeugdsportbegeleiders

ARTIKEL 1: SUBSIDIERINGSVOORWAARDEN OPLEIDINGEN

Een financiële tussenkomst voor het volgen van een cursus kadervorming door een jeugdtrainer

is onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden:

1. De cursist moet lid zijn van een sportvereniging actief in Peer, erkend door het

stadsbestuur na advies van de sportraad en dient in functie van de jeugdopleiding binnen

de vereniging de cursus te volgen.

De trainer traint een groep binnen Peer waarvan minimum 60% jongeren van Peer zijn.

2. De cursist verbindt er zich toe om minimum 2 volledige sportseizoen na het behalen van

het diploma of getuigschrift actief te blijven als jeugdtrainer binnen een sportvereniging

van Peer.

3. De cursist dient de opleidingscursus met goed gevolg te beëindigen.

ARTIKEL 2: ERKENDE OPLEIDINGEN

Enkel de diploma’s, getuigschriften behaald in één van de hierna vermelde opleidingen

komen in aanmerking:


- georganiseerd door of onder auspiciën van de Vlaamse Trainerschool (V.T.S);

- gelijkaardige sporttechnische opleidingscursussen georganiseerd en erkend door de

sportfederaties;

Inzake de minimale leeftijden voor het volgen van een opleidingscursus, het minimum aantal

uren waaruit een opleiding dient te bestaan en de inhoudelijke aspecten worden de normen

gehanteerd van de Vlaamse Trainersschool.

ARTIKEL 3: BIJZONDERE BEPALINGEN I.V.M. DE OPLEIDINGEN

Stages, clinics, opleidingen volledig in het buitenland, opleidingen in de commerciële sfeer

en professionele opleidingen zijn uitgesloten.

Bij de vorming bestuurskader kunnen diverse thema’s samengevoegd worden tot een

cursuspakket.

B. Bijscholingen jeugdsportbegeleiders

ARTIKEL 4: SUBSIDIERINGSVOORWAARDEN BIJSCHOLINGEN

Een financiële tussenkomst voor het volgen van bijscholingen voor jeugdsportbegeleider is

onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden:

De cursist moet lid zijn van een sportvereniging actief in Peer, erkend door het stadsbestuur

na advies van de sportraad en dient in functie van de jeugdopleiding binnen de vereniging

de cursus te volgen.

ARTIKEL 5: SUBSIDIERING

Het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald:

1. Het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld. Bij internaatscursussen wordt enkel het

inschrijvingsgeld in aanmerking genomen.

2. Een tussenkomst voor de werkelijk gemaakte vervoersonkosten a rato van 0,1239 euro

per kilometer. Geen vervoersonkosten voor ééndaagse vormingen of bijscholingen. .

Er wordt maximaal 400 euro per cursus uitgekeerd, inclusief vervoersonkosten. De tussenkomst wordt 2

jaar na het beëindigen van de cursus uitgekeerd indien de trainer nog actief is in een Peerse club.

ARTIKEL 6: SUBSIDIERINGSMODALITEITEN


1. De toegekende subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies of tegemoetkomingen

voor het volgen van dezelfde opleidingscursus.

2. De subsidie wordt toegekend aan de vereniging waar de cursist actief is .

3. De vereniging kan voor dezelfde cursist slechts éénmaal per jaar een beroep doen op

deze subsidie.

ARTIKEL 7: PROCEDURE

De subsidieprocedure verloopt als volgt.

De aanvragen worden gericht aan de stedelijke sportdienst, binnen hetzelfde jaar dat het

diploma werd behaald, vergezeld van de volgende bewijsstukken en documenten:

1. persoonsgegevens van de cursist;

2. bewijs van de club dat de cursist actief is binnen de club;

3. door de cursist ondertekende verklaring waarbij de cursist zich ertoe verbindt om nog

minstens 2 sportseizoenen na het behalen van het diploma als jeugdtrainer actief te blijven

binnen een sportvereniging van Peer;

4. betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld;

5. opgave van de cursusplaats en data waarop de lessen plaatsvonden;

6. rekeningnummer van de club waarop de subsidie kan gestort worden;

7. kopie van het behaalde getuigschrift of diploma.

ARTIKEL 8: BIJZONDERE BEPALINGEN

Indien na het uitbetalen van een subsidie blijkt dat de aanvrager niet meer beantwoordt aan

de voorwaarde vermeld in art. 5 punt 2, kan het stadsbestuur het totale subsidiebedrag

terugvorderen.

Namens de Gemeenteraad

Wim Bullen Theo

Kelchtermans

Gemeentesecretaris

Burgemeester

More magazines by this user
Similar magazines