Ga naar het rapport van Ronse.

isb.colo.ba.be

Ga naar het rapport van Ronse.

Tussentijdse evaluatie

SPORTBELEIDSPLAN

2008 – 2013

RONSE

September 2011

Met steun van de Vlaamse overheid

1


Voorwoord

Gemeentebesturen die aanspraak wensen te maken op de voorziene subsidiëring in het kader van het Sport voor

Allen-decreet, dienen naast een sportbeleidsplan en het jaarlijks verslag ook een tussentijdse evaluatie van het

sportbeleidsplan op te maken m.b.t. de periode 2008-2010.

De tussentijdse evaluatie m.b.t. de beleidssubsidie en desgevallend de impulssubsidie gebeurt in overleg met de

sportraad en dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. De tussentijdse evaluatie wordt uitgevoerd in

2010/2011 en wordt ingediend samen met het jaarlijkse verslag 2010 (vóór 1/09/2011).

In het Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007 zijn met betrekking tot de tussentijdse evaluatie volgende

bepalingen opgenomen:

- Artikel 17. : In het derde jaar van de sportbeleidsplanperiode wordt in overleg met de sportraad het

sportbeleidsplan geëvalueerd op het bereiken van zijn doelstellingen en beoogde beleidseffecten, worden nieuwe

behoeften gebundeld, en, indien nodig, wordt het plan bijgestuurd. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels

waaraan die evaluatie moet voldoen.

In het algemeen besluit van 19 juli 2007 - ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 zijn met betrekking tot

de tussentijdse evaluatie volgende bepalingen opgenomen:

- Artikel 14. §1: De tussentijdse evaluatie van het gemeentelijk sportbeleidsplan of van het

verenigingssportbeleidsplan, vermeld in artikel 17 van het decreet, vindt plaats in het derde jaar van de

sportbeleidsplanperiode en wordt ingediend voor 1 september van het daaropvolgende jaar, samen met het

jaarlijkse verslag.

In het besluit impulssubsidie van 19 september 2008 zijn met betrekking tot de tussentijdse evaluatie van de

impulssubsidie volgende bepalingen opgenomen: - Artikel 13.: De tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie van het

impulsbeleid maken integraal deel uit van en verlopen conform de procedure, vermeld in hoofdstuk II, afdeling VII,

van het besluit inzake de beleidssubsidie.

Bij dit rapport over de tussentijdse evaluatie SBP Ronse worden hierna de 7 hoofdstukken deel uitmakend van het

sportbeleidsplan stap voor stap geanalyseerd als volgt:

- De zwaktes, sterktes, bedreigingen en kansen worden herbekeken, indien van toepassing worden

aanpassingen aangebracht, rekening houdende met de realisatie van bepaalde doelstellingen

- De hieraan gekoppelde knelpunten worden geëvalueerd: aan sommige is tegemoet gekomen, andere blijven

bestaan

- De strategische en operationele doelstellingen worden geëvalueerd: er wordt gekeken of ze al dan niet

volledig gerealiseerd zijn en of ze worden behouden, aangepast of geschrapt. Dit gebeurt onder andere via

de indicatoren.

- Hetzelfde gebeurt voor de maatregelen

- Waar nodig worden de beslissingen voorzien van bijkomende commentaar/gegevens/uitleg

- De evaluatietabel geeft de lezer een duidelijk en volledig overzicht van alle doelstellingen, maatregelen,

indicatoren, de beoordeling(en) en beslissing(en) hieraan verbonden.

Deze tussentijdse evaluatie is het resultaat van de inzet, analyse(s) en vergaderingen van de stuurgroep met het

oog op het evalueren van sportbeleidsplan Ronse 2008-2013.

De personen die deel uitmaakten van deze stuurgroep zijn zeer zeker een vermelding waard in dit rapport, met dank

aan hun waardevolle medewerking ten dienste van de Ronsese sportgemeenschap.

Het Vlaams Instituut voor SportBeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) en het Bloso (Agentschap voor de Bevordering

van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie) hebben eveneens bijgedragen tot het tot

stand komen van dit rapport door ondersteuning aan te bieden via bijscholingen, opleidingen, studies, sjablonen en

zoveel meer.

2


Startnota

Er werd een startnota opgemaakt die het verloop en de werkwijze van de tussentijdse evaluatie toelicht. Hieronder

worden de verschillende stappen weergegeven.

Fase 1: voorbereiding

Stap 1: samenstelling stuurgroep:

Hiervoor werd gekozen voor dezelfde stuurgroep als drie jaar geleden met als leden: schepen Deriemaker, Mieke

Vandemeulebroeke (SGA), Tim Bagué (SGA in vervanging van Julie Bivacco), Erwin Huyghe (voormalig

jeugdcoördinator, huidige communicatieambtenaar), Filip Neuville (buurtsportcoördinator), Arnold De Vleesschauwer

(voorzitter sportraad), Dirk De Cuyper (secretaris sportraad), Dirk Langie (lid vzw Ronse Koerst en rolstoelgebruiker),

Joris Vandenhoucke (voorzitter badmintonclub en schepen), Kathy Penson (leerkracht LO), Larbi Etaoukil

(jongerencoach, allochtoon en rolstoelgebruiker), Steven De Tavernier (huidig jeugdcoördinator).

Deze stuurgroep is samengesteld uit: beleidsmakers (schepen), uitvoerders van het beleid (personeel sportdienst),

vertegenwoordigers van de sportraad en sportverenigingen, vertegenwoordigers van doelgroepen (mindervaliden,

scholen, jeugd, allochtonen,…).

De rol van de stuurgroep is :

bepalen ambitieniveau en prioriteiten voor de evaluatie

bepalen procesverloop (stappen, timing) en procesorganisatie (bijeenkomsten, communicatiemomenten)

bepalen evaluatievragen

kritisch beoordelen van de bijeengebrachte informatie

verantwoordelijkheid over conclusies en eindrapportage

adviseren stadsbestuur over het (al dan niet) bijstellen van de doelstellingen

De rol van de sportfunctionaris in deze evaluatie bestaat hierin:

bewaken voortgang van de evaluatie

goede voorbereiding van de bijeenkomsten

verzamelen en analyseren van data en informatie

onderhouden van contacten met het werkveld, organisatie van terugkoppelingsmomenten

goede ontwerp-rapportage

Stap 2: bepalen focus, procesverloop en procesorganisatie:

Focus: hier moet worden bepaald wat de verwachtingen zijn voor de evaluatie. Welke accenten willen we leggen?

Doel is het volledige sportbeleidsplan te evalueren, maar zal er extra worden ingezoomd op bepaalde doelstellingen

op basis van eigen prioriteiten?

Procesverloop: planning volgende activiteiten:

bijeenkomsten met de stuurgroep: 2 à 3 keer (telkens bespreking van een aantal hoofdstukken van het

sportbeleidsplan)

informatie- en terugkoppelingsmomenten naar bestuur en sportraad

advies van de sportraad (uiterlijk in mei 2011)

goedkeuring van de gemeenteraad (uiterlijk juni 2011)

indiening bij Bloso vóór 01/09/2011

doorheen het proces zullen twee documenten worden geproduceerd: deze startnota en het eindrapport

Fase 2: uitvoering

Stap 3: oplijsten doelstellingen en indicatoren

De tussentijdse evaluatie richt zich in hoofdzaak op de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen

in het sportbeleidsplan. We zullen ons volgende vragen dienen te stellen:

hebben we onze vooropgezette doelstellingen behaald?

zijn onze doelstellingen nog relevant/geldig na drie jaar?

Er zal een overzichtelijke tabel worden opgemaakt met alle doelstellingen uit het sportbeleidsplan, gekoppeld aan de

indicatoren en streefdoelen.

3


Stap 4: informatieverzameling en analyse

Zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens moeten worden opgezocht, verzameld en verwerkt.

Stap 5: conclusies en rapportage

Op een overzichtelijke manier moet het resultaat van het evaluatieproces worden weergegeven in een eindrapport.

Fase 3: goedkeuring en communicatie

Stap 6: formele advies- en goedkeuringsprocedure

Het ontwerpdocument wordt voor advies voorgelegd aan de sportraad en vervolgens ter goedkeuring aan de

gemeenteraad (eventueel ter bespreking op gemeenteraadscommissie sport brengen).

Stap 7: communicatie

Voor 1 september 2011 moet het rapport met de tussentijdse evaluatie ingediend worden bij BLOSO. Daarna

moeten de nodige communicatiekanalen worden gebruikt om het resultaat van de evaluatie kenbaar te maken. Dit

kan gebeuren via een algemene vergadering van de sportraad, de website, een persmededeling,…

Samenvatting en timing:

Stap 1: samenstelling stuurgroep september 2010

Stap 2: bepalen focus, procesverloop en procesorganisatie 6 oktober 2010

Stap 3: oplijsten doelstellingen en indicatoren Oktober - november 2010

Stap 4: informatieverzameling en analyse december 2010 – januari 2011

Stap 5: conclusies en rapportage februari – april 2011

Stap 6: formele advies- en goedkeuringsprocedure mei - juni 2011

Stap 7: communicatie Vanaf juli 2011

Eindrapport en jaarverslag 2010 indienen bij BLOSO Vóór 1 september 2011

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste deze startnota goed te keuren in zitting van 25 oktober

2010.

De stuurgroep kwam samen op volgende momenten:

* woensdag 6 oktober ‘10 – 18u: eerste afspraken (stap 2 van stappenplan)

* dinsdag 18 november ’10 – 18u: bespreking evaluatie hoofdstukken 2 en 3 (stap 3 en 4)

* woensdag 8 december ’10 – 17u30: bespreking evaluatie hoofdstukken 4, 5, 6 en 7

* april 11: voorleggen ontwerp eindrapport

Er werd naar de sportraad teruggekoppeld op de vergadering van 2 maart 2011

Het eindrapport werd besproken op de vergadering van de Raad van Bestuur van de sportraad op 6 april 2011

en werd positief geadviseerd.

Het College van Burgemeester en Schepenen keurde het eindrapport goed in zitting van ……april 2011

De Gemeenteraad keurde het eindrapport van de tussentijdse evaluatie goed in zitting van ……mei 2011

4


Conclusie

Het sportbeleidsplan was een grote stap voorwaarts in de benadering van het sportbeleid: sportraad, sportbeleid en

sportdienst werden immers verplicht door middel van analyses, onderzoeken en bevragingen de plaatselijke

sportgemeenschap te ontleden en waar nodig bij te sturen. Bovendien was dit een plan op langere termijn (2008-

2013) en zelfs legislatuuroverschrijdend.

De tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan van Ronse 2008-2013 heeft géén nieuwe strategische

doelstellingen opgeleverd. Sommige operationele doelstellingen en maatregelen werden hier en daar licht aangepast

en in uitzonderlijk geval geschrapt.

We kunnen dus stellen dat de oorspronkelijke stuurgroep degelijk en doordacht werk heeft afgeleverd.

De resultaten van de tussentijdse evaluatie worden hieronder stap voor stap beschreven en voorzien van de nodige

commentaar.

Verduidelijking rapportage

De SWOT-analyse en de doelstellingen worden weergegeven zoals oorspronkelijk opgenomen in het sportbeleidsplan,

opgeplitst in de verschillende hoofdstukken.

Aanpassingen en toelichtingen, zowel aan SWOT-analyse als aan doelstellingen, worden vermeld in het groen. Dit zijn

zaken die werden besproken in de verschillende bijeenkomsten met de stuurgroep.

Daarnaast krijgt elke doelstelling en elke maatregel een code:

Beoordeling Beslissing

Doelstelling/Maatregel volledig gerealiseerd: 2 DS/MR behouden

Doelstelling/Maatregel deels gerealiseerd: 1 DS/MR aanpassen

Doelstelling/Maatregel niet gerealiseerd: 0 DS/MR stopzetten

Bv 2: een doelstelling of maatregel die werd gerealiseerd en zal behouden blijven

0: een doelstelling of maatregel die niet werd gerealiseerd en zal worden aangepast

1: een doelstelling of maatregel die deels werd gerealiseerd maar zal worden stopgezet

Op het einde van dit rapport wordt een samenvatting (evaluatietabel) gemaakt van alle doelstellingen mét hun code,

zodat op een overzichtelijke manier wordt weergegeven welke zaken al dan niet werden gerealiseerd in de loop van

de eerste drie jaren van de beleidsperiode van het sportbeleidsplan.

5


Hoofdstuk 2: Ondersteuning en stimulering van sportverenigingen

2.1 SWOT-analyse

- gegevensverzameling via rondvraag algemene vergadering sportraad en vragenlijst sportclubs

Sterkte Zwakte

- groot aantal sportclubs

- sporthal

- nauw contact met clubs dankzij locatie sportdienst

Kans Bedreiging

- bovenlokale organisaties en bekendheid door

sporthal

- verdere realisatie masterplan in verschillende fasen

- opstarten uitleendienst

- nieuwe samenstelling sportraad

- nieuwsbrief sportraad

- gezamenlijk event georg. door sportraad

- aanwezigheid schoolsportinfrastructuur

- lage financiële ondersteuning clubs

- bereikbaarheid sporthal

- gebrek aan duidelijke sportagenda,

activiteitenkalender

- veiligheid fietsers bij bereikbaarheid sporthal

- onvoldoende informatiedoorstroming naar de clubs

- weinig zicht op niet aangesloten sportclubs aan de

sportraad

- gebrek aan erkenningsvoorwaarden voor clubs

- volledige bezetting sporthal op piekmomenten

- dreigend tekort aan vrijwilligers in sportsector

- financiële druk op sportclubs

- slechts één sporthal

- bezetting sporthal door bovenlokale evenementen

Uit deze SWOT-analyse komen onder andere volgende knelpunten naar voor:

- financiële druk op sportclubs subsidiereglement

- gebrek aan erkenningsvoorwaarden voor clubs erkenningsreglement

- onvoldoende informatiedoorstroming naar de clubs website, AV, mail, sportinfo,…

- volledige bezetting sporthal op piekmomenten/ slechts één sporthal

- gebrek aan duidelijke sportagenda, activiteitenkalender website

- weinig zicht op niet aangesloten sportclubs aan de sportraad

Geen nieuwe behoeften of knelpunten toe te voegen.

Om onder meer aan deze zaken tegemoet te komen, worden volgende doelstellingen geformuleerd.

6


Doelstellingen

Strategische doelstelling 1:

Tegen het einde van de legislatuur zullen alle sportclubs, erkend door de gemeente, zowel financieel als logistiek

ondersteund worden in hun werking.

2

Operationele doelstelling 1.1:

Tegen juni 2009 worden de subsidies aan de sportverenigingen berekend en verdeeld volgens een duidelijk

en transparant subsidiereglement, met extra aandacht voor jeugdwerking.

2

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

60.000€ 60.000€ 62.000€ 62.000€ 64.000€ 64.000€

Indicator: Uitbetaalde subsidie op basis van subsidiereglement

Samenvatting uit te betalen subsidies: doc. beschikbaar op sportdienst

Maatregel 1.1.1:

Het huidige subsidiereglement nazien en aanpassen waar nodig, in functie van de verhoging van de

subsidies. Een evenwicht moet worden gezocht tussen de kwalitatieve en de kwantitatieve criteria die

worden opgelegd aan de sportclubs. (eventueel extra punten toekennen voor clubs die inspanningen

leveren om kansengroepen te bereiken) De mogelijkheid bekijken om nieuwe sportclubs eventueel

een startsubsidie uit te keren.

2

Periode: 2008 - 2009

Door wie: sportdienst + sportraad + schepen van sport

Maatregel 1.1.2:

De mogelijkheid om het budget, dat door de stad wordt voorzien voor subsidies, tweejaarlijks licht te

verhogen, zal nader worden onderzocht.

2

Periode: jaarlijks bij opmaak budget

Door wie: schepen van sport + college van burgemeester en schepenen

Operationele doelstelling 1.2a:

Tegen eind 2010 worden sportclubs ondersteund voor wat betreft infrastructurele aanpassingen aan eigen

sportinfrastructuur.

0

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

/ / / / 17.000€ 17.000€

Indicator: Aantal aanvragen voor infrastructurele subsidies

0 aanvragen: reglement niet opgemaakt

Maatregel 1.2.1:

Opstellen van een subsidiereglement voor infrastructurele aanpassingen aan eigen sportinfrastructuur,

oa voor aanpassingswerken voor verbeterde toegankelijkheid voor mindervaliden.

0

Periode: 2009

Door wie: sportdienst + sportraad + schepen van sport

Verduidelijking:

Deze doelstelling werd nog niet gerealiseerd, maar wordt wel behouden.

Er werd door het bestuur geopteerd om een andere subsidie in te voeren, nl ter ondersteuning van clubs die

schoolsportinfrastructuur moeten afhuren omdat ze wegens overbezetting niet terecht kunnen in de stedelijke

infrastructuur. Budget: 15000€

Het hiervoor opgemaakte subsidiereglement wordt als bijlage toegevoegd aan dit rapport.

7


Operationele doelstelling 1.2b wordt toegevoegd:

Operationele doelstelling 1.2b (nieuw):

Tegen eind 2010 worden sportclubs, die wegens overbezetting niet terecht kunnen in de stedelijke

sportinfrastructuur, ondersteund voor wat betreft het huren van schoolsportinfrastructuur.

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

/ / 15.000€ 15.000€ 15.000€ 15.000€

Indicator: Aantal aanvragen voor subsidies voor huur schoolsportinfrastructuur

(aanvraag KBT Ronse voor gebruik Sint-Antoniuscollege voor werkjaar 2009 - 2010)

Maatregel 1.2b.1:

Opstellen van een subsidiereglement voor het naschools afhuren van schoolsportinfrastructuur

wegens overbezetting van de stedelijke stadsaccommodatie.

Periode: 2010

Door wie: sportdienst + sportraad + schepen van sport

Operationele doelstelling 1.3:

Tegen eind 2008 is duidelijk vastgelegd aan welke voorwaarden een vereniging moet voldoen om door de

gemeente erkend te worden als sportclub.

2

Budget: /

Indicator: aantal clubs dat voldoet aan de erkenningsvoorwaarden

49 erkende sportclubs eind 2010 (al dan niet met toegestane afwijkingen)

Maatregel 1.3.1:

Opstellen van een erkenningsreglement voor sportclubs.

2

Periode: 2008

Door wie: sportdienst – sportraad – schepen van sport

Operationele doelstelling 1.4:

De sportclubs kunnen tegen eind 2009 beroep doen op logistieke steun van de sportdienst voor de

organisatie van eigen, al dan niet bovenlokale, evenementen of voor hun reguliere werking.

1

Budget: (van het AGB)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

8.000€ 8.000€ 8.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€

Indicator: aantal clubs dat logistieke steun vraagt

Dit werd niet geregistreerd, dus geen gegevens beschikbaar.

Maatregel 1.4.1:

Het opstarten van een beperkte uitleendienst voor klein sportmateriaal.

1

Periode: vanaf 2008 jaarlijks deel aan te kopen

Door wie: sportdienst

Maatregel 1.4.2:

Ondersteuning op logistiek vlak van bovenlokale organisaties. (oa Cyclocross Mario De Clercq, BK

Judo, tornooien...)

2

Periode: gedurende het hele jaar

Door wie: sportdienst + technische dienst

Maatregel 1.4.3:

Het reglement van inwendige orde van de sporthal herbekijken met extra aandacht voor richtlijnen en

voorrangsregeling bij aanvragen huur zaal.

2

Periode: bij opmaak nieuwe seizoensplanning sporthal

Door wie: sportdienst

8


Verduidelijking:

Er werd gewerkt aan een algemeen reglement voor alle uitleendiensten van het hele stadsbestuur, maar dit is tot op

heden nog niet volledig gerealiseerd. Op de sportdienst kan momenteel wel al klein materiaal worden ontleend,

maar het reglement is nog niet gefinaliseerd. Er wordt gewacht op het algemene reglement over alle stadsdiensten

heen.

Strategische doelstelling 2:

De sportclubs worden op de hoogte gehouden over alle informatie die voor hun werking nuttig kan zijn.

2

Operationele doelstelling 2.1:

Tegen eind 2009 zijn de sportverenigingen voldoende geïnformeerd, via verschillende kanalen, over alle

sportgerelateerde onderwerpen die voor hen van toepassing kunnen zijn.

2

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€

Indicator: aantal informatiekanalen ter beschikking gesteld

Vernieuwde website Stad Ronse, Mailing sportclubs

Maatregel 2.1.1:

Via de nieuwe website van de stad een degelijke informatiestroom ontwikkelen naar de sportclubs toe.

2

Periode: opstart nieuwe website begin 2008

Door wie: sportdienst + communicatiedienst

Maatregel 2.1.2:

De clubs informeren via de nieuwsbrief en de blog van de sportraad.

0

Periode: het hele jaar door

Door wie: sportraad + sportdienst

Maatregel 2.1.3:

Een activiteitenkalender opmaken met alle activiteiten die openstaan voor niet-leden, en verspreiden

onder de sportverenigingen.

0

Periode: semestrieel of trimestrieel vanaf 2009

Door wie: sportraad + sportdienst

Verduidelijking:

In 2008 was de sportraad gestart met een nieuwsbrief en een blog, maar bij gebrek aan interesse en door de

vernieuwing van de website van de stad – waar meer info werd opgenomen dan voorheen – is dit afgeblazen.

Maatregel 2.1.2 zal worden geschrapt.

Een activiteitenkalender is voorlopig nog niet gerealiseerd, maar door Uit-in-Vlaanderen op te nemen op de website,

is er geen nood meer aan een aparte sport-activiteitenkalender. De clubs dienen wel gemobiliseerd te worden om

hun activiteiten door te geven zodat ze op de website kunnen worden opgenomen.

Deze maatregel zou dus als volgt moeten worden aangepast:

Maatregel 2.1.3:

De sportverenigingen geven hun activiteiten die openstaan voor niet-leden door (via Uit-in-

Vlaanderen) zodat deze kunnen worden opgenomen op de website van de stad. Alle

sportverenigingen worden hiervan op de hoogte gebracht zodat ze de site ook kunnen consulteren.

Periode: doorlopend – op algemene vergadering sportraad juni 2011 als agendapunt opnemen

Door wie: sportraad + sportdienst

9


Operationele doelstelling 2.2:

Tegen eind 2008 zijn alle sportclubs op de hoogte van het belang, de werking en de activiteiten van de

sportraad.

1

Budget: /

Indicator: aantal aangesloten sportclubs bij de sportraad

49 sportclubs aangesloten bij de sportraad eind 2010

Maatregel 2.2.1:

Niet-aangesloten sportverenigingen aanmoedigen om toch aan te sluiten bij de sportraad.

1

Periode: het hele jaar door

Door wie: sportraad + sportdienst

Maatregel 2.2.2:

De aangesloten sportclubs betrekken bij de werking van de sportraad en ze actief laten participeren,

oa in de algemene vergaderingen.

2

Periode: het hele jaar door

Door wie: sportraad

Verduidelijking:

Door het nieuwe erkenningsreglement, waarbij het Schepencollege de clubs erkent en niet meer de sportraad, is de

automatische link met de aansluiting aan de sportraad verdwenen. De nieuw erkende sportclubs zullen worden

aangesproken en warm gemaakt om zich aan te sluiten bij de sportraad.

10


Strategische doelstelling 3:

De bestuurders, trainers en leden van sportverenigingen worden aangemoedigd tot het volgen van vorming om te

komen tot een kwaliteitsverbetering van de clubwerking.

2

Operationele doelstelling 3.1:

Tegen het einde van de legislatuur hebben 10% van de clubbestuurders of clubleden een vorming gevolgd.

2

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€

Indicator: aantal bestuurders of clubleden dat succesvol een vorming volgde

Gegevens en berekening beschikbaar op de sportdienst

Maatregel 3.1.1:

Via het subsidiereglement worden de deelnamekosten voor het volgen van een vorming of cursus

gedeeltelijk terugbetaald.

2

Periode: jaarlijks bij uitbetaling subsidies

Door wie: sportdienst

Maatregel 3.1.2:

Alle mogelijke vormingsmomenten communiceren naar de clubs via website, mail, …

2

Periode: het hele jaar door

Door wie: sportdienst + sportraad + communicatiedienst

Maatregel 3.1.3:

Het zelf organiseren van vormingen of clubs ondersteunen als ze zelf het initiatief willen nemen om

een cursus in te richten.

2

Periode: het hele jaar door tijdens seizoen

Door wie: sportdienst ism organiserende instantie

Verduidelijking:

Aan de hand van de gegevens uit de subsidie-aanvragen van 2009, werd er uitgerekend hoeveel bestuursleden en

clubleden (incl trainers en scheidsrechters) effectief vorming hebben gevolgd in het jaar 2009. Uit deze

berekeningen blijkt dat 13,2% van het totaal aantal bestuurs- en clubleden vorming hebben gevolgd.

11


Strategische doelstelling 4:

De inwoners van Ronse worden aangezet om aan sport te doen en worden geïnformeerd over de bestaande

sportverenigingen, ze worden gestimuleerd om aan te sluiten.

2

Operationele doelstelling 4.1: (zie ook OD 17.1)

Tegen het einde van de legislatuur worden er jaarlijks minstens 2 sportpromotionele activiteiten

georganiseerd in samenwerking met de sportclubs, die dienen tot promotie en bekendmaking van de

sportverenigingen.

2

Budget: (totaal budget voor sportpromotionele organisaties)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

20.000€ 20.000€ 20.000€ 32.5000€ 32.500€ 32.500€

Indicator: aantal sportpromotionele activiteiten in samenwerking met sportclubs

Sportmarkt, Sportacademie, Autoluwe zondag, Sportdagen werden georganiseerd eind 2010

Maatregel 4.1.1:

Organisatie van sportmarkt, sportacademie, sportdagen, sportkampen,… in samenwerking met

sportclubs.

2

Periode: jaarlijks vanaf 2008

Door wie: sportdienst + sportclubs + buurtsport

Maatregel 4.1.2:

Sportclubs ondersteunen in het bereiken van moeilijke doelgroepen, zoals kansarmen, allochtonen,

mindervaliden, … oa door het ter beschikking stellen van contactgegevens van betrokken en

geëngageerde personen.

2

Periode: het hele jaar door

Door wie: sportdienst + buurtsport

Maatregel 4.1.3:

Via buurtsport de bewoners van de buurten en wijken informeren over en toeleiden naar

sportverenigingen.

2

Periode: het hele jaar door – voornamelijk in september

Door wie: sportdienst + buursport + sportclubs

Maatregel 4.1.4: (zie ook 9.1.2)

Zoeken naar financiële maatregelen om lidmaatschap bij sportverenigingen voor jongeren haalbaar te

maken.

2

Periode: vanaf 2009

Door wie: sportdienst + sportclubs

Maatregel 4.1.5: (zie ook 7.1 en 17.1.3)

De mogelijkheid onderzoeken om een halftijdse sportmonitor aan te stellen die instaat voor het geven

van alle lessen of initiaties of sportorganisaties van de sportdienst, aangevuld met een andere

halftijdse opdracht binnen buurtsport.

2

Periode: vanaf september 2010

Door wie: College van Burgemeester en Schepenen

Verduidelijking:

Vanaf september 2010 is buurtsport (buurtsportcoördinator en buurtsportassistent) overgekomen van de

jeugddienst naar de sportdienst. Dit biedt nog meer mogelijkheden voor wat betreft het realiseren van deze

doelstelling.

Een halftijdse sportmonitor werd aangesteld in september 2010.

12


Strategische doelstelling 5: (zie ook Hoofdstuk 5 - Strategische doelstelling 15)

De samenwerking met de scholen wordt opgedreven op het vlak van het naschools ter beschikking stellen van de

schoolsportinfrastructuur.

1

Operationele doelstelling 5.1:

Tegen eind 2010 zijn minstens twee scholen van Ronse bereid om hun sportinfrastructuur naschools ter

beschikking te stellen van sportclubs en andere sportactoren.

1

Budget: /

Indicator: aantal scholen dat sportinfrastructuur naschools ter beschikking stelt

In 2011 inventaris opmaken.

Maatregel 5.1.1:

Contacten leggen met schooldirecties en leerkrachten LO om afspraken te maken ivm naschools

verhuur van hun sportinfrastructuur aan sportverenigingen en derden.

1

Periode: 2008 - 2009

Door wie: sportdienst + schepen van sport

Verduidelijking:

Deze doelstelling werd voorlopig slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Er zijn reeds een aantal scholen die hun

infrastructuur ter beschikking stellen (St-Antoniuscollege, TID, basisschool Glorieux), maar er werd nog geen

inventaris opgemaakt van wat de intenties zijn van alle scholen van Ronse. Het is de bedoeling om dit uit te voeren

in 2011. Door het bijkomend reglement dat werd opgemaakt voor het verhuren van schoolsportinfrastructuur aan

clubs die wegens overbezetting niet terecht kunnen in de sporthal, is hier wél een budget voor voorzien.

deze doelstelling wordt aangepast als volgt:

Operationele doelstelling 5.1:

Tegen eind 2011 zijn minstens twee scholen van Ronse bereid om hun sportinfrastructuur naschools ter

beschikking te stellen van sportclubs en andere sportactoren.

Budget: 15.000€

Indicator: aantal scholen dat sportinfrastructuur naschools ter beschikking stelt

Maatregel 5.1.1:

Contacten leggen met schooldirecties en leerkrachten LO om afspraken te maken ivm naschools ter

beschikking stellen van hun sportinfrastructuur aan sportverenigingen en derden en hiervan een

inventaris opmaken.

Periode: 2011

Door wie: sportdienst + schepen van sport

13


Strategische doelstelling 6:

De oprichting van nieuwe sportclubs of sportprojecten vanuit het sportieve middenveld wordt aangemoedigd en

ondersteund.

2

Operationele doelstelling 6.1:

Tegen het eind van deze legislatuur worden minstens 2 nieuwe sportclubs of sportprojecten opgericht mede

dankzij de ondersteuning vanuit de sportdienst en buurtsport.

1

Budget: /

Indicator: aantal nieuwe sportclubs of sportprojecten

1: Kickboxing

Maatregel 6.1.1:

Het oprichten van nieuwe sportclubs of sportinitiatieven vanuit het brede middenveld logistiek

ondersteunen.

2

Periode: doorlopend vanaf 2008

Door wie: sportdienst + buurtsport

Maatregel 6.1.2:

Samen met buurtsport vragen en projecten vanuit specifieke doelgroepen ondersteunen om deze toe

te leiden naar een verzelfstandigde werking (bv. minivoetbalschool, karate)

1

Periode: doorlopend vanaf 2008

Door wie: sportdienst + buurtsport

Verduidelijking:

Momenteel is er reeds één volwaardige sportclub gegroeid uit buurtsport en de ondersteuning vanuit het

jeugdcentrum en de dienst diversiteit, nl de Kickboxclub. Er wordt nog gezocht naar een mogelijkheid om een club

op te richten voor breakdance. Er bestaat reeds een initiatief van een aantal jongeren, maar er is nog geen

structuur in de organisatie.

Andere initiatieven kunnen nog worden gerealiseerd de volgende jaren.

Er zijn wel een aantal nieuwe sportclubs erkend in de loop van 2010 al dan niet met ondersteuning van de

sportdienst.

14


Hoofdstuk 3: Ondersteuning en stimulering van de andersgeorganiseerde sport

3.1 SWOT-analyse

De gegevens werden bekomen uit de vragenlijst van de niet-georganiseerde sporter en de telefonische

enquête.

Sterkte Zwakte

- Kwantiteit en kwaliteit eigen organisaties

- Logistieke steun aan externe organisaties

- Voldoende sportinfrastructuur

- Tevredenheid over gebruik stedelijke

sportinfrastructuur

- Aanwezigheid buurtsportcoördinator op sportdienst

- Aanleg Finse piste op sportzone

Kans Bedreiging

- Sporthal: bovenlokale organisaties en bekendheid

- Verder uitwerking masterplan

- Grotere seniorenwerking

- Samenwerking met scholen en SVS

- Opstarten uitleendienst

- Sportief-recreatieve infrastructuur

- Onderhoud MTB-route

- Aanwezigheid schoolsportinfrastructuur

- Oude spoorwegbeddingen

- Bereiken van de Waalse kant van de geografische

cirkel rond Ronse

- Niet-georganiseerde sport promoten via de nieuwe

sporthal

- Betere accommodatie voor niet-georganiseerde

sporter

- Nieuwe stedelijke website

- Wandelpad aanpassen voor lopers (houtschors!) en

uitbreiden (lus naar industriezone) én aanduidingen

afstanden

- Onvoldoende zicht op informele sportbeoefening,

individuele sporter

- Moeilijk bereik 12-18-jarigen

- Gebrek aan activiteitenkalender

- Verouderd zwembad

- Te weinig inspraak van bevolking

- Te weinig informatie over aanbod

- Bevolking heeft geen inzicht in werking sportdienst

en sportraad

- Mensen die liever buiten Ronse sporten (zwembad,

Finse piste Oudenaarde)

- Staat van de kelder van het zwembad

- Individuele sporter heeft weinig kans op sporthal,

prioriteit ligt op clubs

- Gebrek aan stedelijke promotie-mogelijkheden

(infozuil, aanplakborden,…)

Uit deze SWOT-analyse komen onder andere volgende knelpunten naar voor:

- Onvoldoende zicht op informele sportbeoefening, individuele sporter

- Moeilijk bereik 12-18-jarigen

- Te weinig informatie over aanbod vernieuwing stedelijke website

- Te weinig inspraak van bevolking

- Bevolking heeft geen inzicht in werking sportdienst en sportraad

Geen nieuwe behoeften of knelpunten toe te voegen.

Om onder meer aan deze zaken tegemoet te komen, worden volgende doelstellingen geformuleerd.

15


3.2 Doelstellingen

Strategische doelstelling 7:

Tegen eind 2010 is het andersgeorganiseerde sportaanbod gestegen ten opzichte van het huidige aanbod.

2

Operationele doelstelling 7.1: (zie ook 4.1 en 17.1)

Tegen eind 2008 worden er jaarlijks minstens 2 nieuwe sportpromotionele activiteiten voor verschillende

doelgroepen georganiseerd door de sportdienst.

2

Budget: (totaal budget voor sportpromotionele organisaties)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

20.000€ 20.000€ 20.000€ 32.5000€ 32.500€ 32.500€

Indicator: aantal sportpromotionele activiteiten

aantal doelgroepen

Overzicht sportpromotionele activiteiten beschikbaar op de sportdienst

Maatregel 7.1.1:

Organisatie van een kleuterhappening.

1

Periode: jaarlijks in januari vanaf 2008

Door wie: sportdienst

Maatregel 7.1.2:

Organisatie van activiteiten voor ouders en kinderen op hetzelfde tijdstip.

1

Periode: wekelijks op vrijdagavond

Door wie: sportdienst

Maatregel 7.1.3:

Uitbreiden van het aantal sportkampen tijdens de grote vakantie.

2

Periode: jaarlijks vanaf 2008

Door wie: sportdienst + Ideekids

Maatregel 7.1.4:

Uitbreiden van de seniorenwerking.

2

Periode: gedurende het hele jaar

Door wie: sportdienst in samenwerking met seniorenraad

Maatregel 7.1.5:

In samenwerking met buurtsport mee instaan voor de organisatie van één lessenreeks per jaar in een

sport met hoge ‘straatwaarde’, bv breakdance, boksen, straattheater, circustechnieken…

2

Periode: vanaf 2008

Door wie: sportdienst + buurtsport + jeugddienst

Verduidelijking:

Zowel de kleuterhappening als de gezinsactiviteit voor ouders en kinderen samen, is een aantal keren georganiseerd

geweest, evenwel zonder succes. Er werd dan ook beslist om deze organisaties te herbekijken en bijgevolg de

uitwerking van deze twee maatregelen aan te passen.

Voor wat betreft de sportkampen is het aantal verdubbeld, er worden momenteel 16 sportkampen aangeboden per

jaar, zowel voor kleuters als voor lagere schoolkinderen. Er zal worden uitgekeken naar een samenwerking met de

buitenschoolse kinderopvang om de doelgroep 2,5 – 4-jarigen beter te kunnen opvangen. Binnen het kader van een

sportkamp is dit geen gemakkelijke leeftijdsgroep.

16


Deze drie maatregelen worden als volgt aangepast:

Maatregel 7.1.1:

Organisatie van een kleuter- en kinderhappening gelinkt aan de buitenspeeldag, Bruul for Kids,…

1

Periode: jaarlijks vanaf 2011

Door wie: sportdienst + jeugddienst

Maatregel 7.1.2:

Faciliteren van sportmogelijkheden voor ouders en kinderen op hetzelfde tijdstip.

1

Periode: doorlopend

Door wie: sportdienst

Maatregel 7.1.3:

Uitbreiden van het aantal sportkampen tijdens de grote vakantie met bewaking van de kwaliteit.

Nagaan in hoeverre een samenwerking kan worden uitgebouwd met de buitenschoolse kinderopvang

voor de kleuters tussen 2,5 en 4 jaar.

Nieuwe of bestaande initiatieven van andere aanbieders faciliteren (oa openstellen sportinfrastructuur,

aanbod opnemen in eigen publicaties,…).

2

Periode: jaarlijks vanaf 2008

Door wie: sportdienst + Tsjaka-sportkampen (vanaf 2011) + jeugddienst + IBO

Operationele doelstelling 7.2: (zie ook 1.4)

Tegen eind 2010 wordt er via samenwerking met de scholen, sportclubs en SVS gekomen tot een uitgebreid

aanbod van schoolsport, zowel tijdens als na de schooluren.

2

Budget: (van Autonoom Gemeentebedrijf)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

8.000€ 8.000€ 8.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€

Indicator: aantal acties georganiseerd samen met scholen of SVS

aantal ontleningen van sportmateriaal

Overzicht schoolsportacties beschikbaar op de sportdienst

Geen ontleningen van sportmateriaal

Maatregel 7.2.1:

Organisatie van gezamenlijke activiteiten in de scholen en in ‘t Rosco, met logistieke steun van de

sportdienst.

2

Periode: jaarlijks vanaf 2010

Door wie: sportdienst + scholen + SVS

Maatregel 7.2.2:

Opstarten van een beperkte uitleendienst met klein sportmateriaal.

1

Periode: 2008 – 2009

Door wie: sportdienst

Verduidelijking:

Er werd gewerkt aan een algemeen reglement voor alle uitleendiensten van het hele stadsbestuur, maar dit is tot op

heden nog niet volledig gerealiseerd. Op de sportdienst kan momenteel wel al klein materiaal worden ontleend,

maar het reglement is nog niet gefinaliseerd. Er wordt gewacht op het algemene reglement over alle stadsdiensten

heen.

17


Operationele doelstelling 7.3:

Voor de 12- tot 18-jarigen wordt tegen eind 2009 jaarlijks één activiteit georganiseerd.

2

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.000€ 3.000€ 3.000€ 3.000€ 3.000€ 3.000€

Indicator: aantal 12-18-jarigen dat deelneemt aan activiteiten

492 SNS-passen verkocht in schooljaar 2009-2010

Maatregel 7.3.1:

Via de skaters en de gebruikers van de omnisportpleintjes wordt samen met de jeugddienst gezocht

naar een samenwerking om tot een sportieve organisatie te komen voor de 12- tot 18-jarigen. (SNSproject)

2

Periode: 2008 – 2009

Door wie: sportdienst + jeugddienst + SVS + secundaire scholen

Maatregel 7.3.2:

In samenwerking met buurtsport instaan voor de organisatie van een groots straatsportevenement

binnen de drie jaar.

2

Periode: 2009 - 2010

Door wie: sportdienst + buurtsport + jeugddienst + cultuurdienst

Verduidelijking:

Sinds 2009 werd ingestapt in het SNS-project van SVS, samen met Oudenaarde.

Er werden ook reeds twee straatsportevenementen georganiseerd op de autoluwe zondag in september. Vanaf

2011 zal in mei een nieuw initiatief worden uitgewerkt in samenwerking met de diensten jeugd en cultuur. Er zal

zowel een aanbod zijn van sport, beeld, muziek, …

18


Operationele doelstelling 7.4:

Tegen eind 2010 wordt de methodiek ‘buurtsport’ ingezet naar volwassenen en senioren in minstens 3

aandachtswijken en binnen specifieke doelgroepen.

2

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€

Indicator: aantal aandachtswijken

aantal doelgroepen

Werking buurtsport in drie aandachtswijken

Vanaf september 2010 uitbreiding doelgroepen van jeugd naar volwassenen, senioren,…

Maatregel 7.4.1:

In samenwerking met de wijkwerking worden volwassenen en senioren van drie aandachtswijken

gepolst naar hun sportwensen en noden.

2

Periode: vanaf 2008 gedurende het ganse jaar

Door wie: buurtsport + wijkwerking

Maatregel 7.4.2:

In samenwerking met de wijkwerking een sportaanbod opzetten op maat van de sportwensen en

noden van de bewoners.

2

Periode: vanaf 2009

Door wie: sportdienst + buurtsport + wijkwerking

Maatregel 7.4.3:

De ervaring van de bestaande buurtsportwerking verbinden aan de sportdienst.

2

Periode: vanaf 2009

Door wie: buurtsport + sportdienst

Maatregel 7.4.4:

In samenwerking met de verenigingen voor kansengroepen een aanbod op maat ontwikkelen voor de

leden van deze vereniging (bv. Vrolijke Kring)

2

Periode: vanaf 2010

Door wie: sportdienst + buurtsport + verenigingen voor kansengroepen

Verduidelijking:

Sinds september 2010 is buurtsport (buurtsportcoördinator en buurtsportassistent) gemuteerd van de jeugd- naar

de sportdienst. Sindsdien is het de bedoeling dat buurtsport veel meer wordt ingezet op meerdere doelgroepen in

plaats van enkel op jeugd.

Zo is momenteel een initiatiereeks petanque aan het lopen voor volwassenen in de wijken.

In samenwerking met oa de Vrolijke Kring werd door het stadsbestuur een Vrijetijdspas ingevoerd die ervoor zorgt

dat de toeleiding tot de vrijetijdssector vlotter en financieel interessanter kan verlopen voor deze doelgroep.

Daarnaast is sinds eind 2010 ook gestart met het project Belgian Homeless Cup.

19


Strategische doelstelling 8:

De niet-georganiseerde en de andersgeorganiseerde sporter moet op de hoogte zijn van het sportaanbod binnen

de stad en andersom: de sportdienst moet de noden en verwachtingen van deze doelgroep beter leren kennen.

2

Operationele doelstelling 8.1:

Tegen eind 2008 moet de andersgeorganiseerde sporter via verschillende kanalen op de hoogte zijn

gebracht van het sportaanbod van de stedelijke sportdienst en van de recreatieve sportmogelijkheden

binnen de stad.

2

Budget: (zie ook 2.1, 16.1 en 16.2)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€

Indicator: aantal raadplegingen van de website

aantal gebruikte informatiekanalen

Info over raadplegingen website beschikbaar op de communicatiedienst

Website Stad Ronse, Sportinfo, Kidsgids, Stadsberichten, Inzicht, Flyers

Maatregel 8.1.1:

Op de nieuwe stedelijke website moet zoveel mogelijk informatie worden geplaatst om de recreatieve

sporter te laten kennismaken met het aanbod.

2

Periode: begin 2008: opstart nieuwe website

Door wie: sportdienst + communicatiedienst

Maatregel 8.1.2:

Via andere informatiekanalen (Inzicht, stadsberichten in Passe-Partout, via flyers, folders (kidsgids),

affiches,…) moet de niet-georganiseerde sporter op de hoogte worden gebracht van het aanbod.

2

Periode: het hele jaar door

Door wie: sportdienst + communicatiedienst

Maatregel 8.1.3:

In samenwerking met buurtsport een specifieke communicatie opzetten over het sportaanbod voor de

inwoners van de aandachtswijken.

2

Periode: vanaf 2008 doorlopend

Door wie: sportdienst + buurtsport

Maatregel 8.1.4:

Op de sportdienst en in samenwerking met de sportraad moet allerhande nuttige informatie worden

verzameld, op een overzichtelijke manier worden gebundeld en verspreid.

2 “sportinfo”

Periode: ganse jaar door

Door wie: sportdienst + sportraad + sportclubs

Verduidelijking:

De sportinfo is een bundeling van alle nuttige informatie over het volledige sportaanbod binnen de stad naar de

burger toe.

Er wordt overwogen om éénmalig deze brochure huis aan huis te bedelen bij de start van een nieuw sportseizoen

(2011-2012), eventueel samen met ‘Inzicht’.

20


Operationele doelstelling 8.2:

De sportdienst moet tegen het einde van de legislatuur een beter zicht hebben op de noden en

verwachtingen van de andersgeorganiseerde sporter.

0

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€

Indicator: aantal bevragingen

Geen bevragingen gebeurd

Maatregel 8.2.1:

Op regelmatige tijdstippen bevragingen organiseren naar deze doelgroep toe.

0

Periode: periodisch vanaf 2008

Door wie: sportdienst

Verduidelijking:

Er werden voorlopig nog geen bevragingen georganiseerd voor de andersgeorganiseerde sporter, dit moet in de

nabije toekomst zeker gebeuren.

Via buurtsport zal begin 2011 een bevraging worden georganiseerd in de wijken en buurten van de stad.

21


Hoofdstuk 4: Ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot sport en de

diversiteit in sport

4.1 SWOT-analyse

De gegevens werden bekomen uit de informatieverzameling door de gesprekken met de stuurgroep

buurtsport, de integratiedienst en Odice.

Sterkte Zwakte

- Kwantiteit en kwaliteit eigen organisaties

- Aanwezigheid buurtsportwerker (sociale functie!)

- Platform etnisch-culturele minderheden met

werkgroep sport

Kans Bedreiging

- verdere uitwerking masterplan

- uitbreiding buurtsport naar ruimere doelgroep en

meer buurten

- samenwerking met scholen en SVS

- nieuwe website Stad Ronse

- lanceren nieuwsbrief sport via website

- aanwezigheid schoolsportinfrastructuur

- oude spoorwegbeddingen

- samenwerking met Odice (Oost-Vlaams

diversiteitscentrum)

- ondersteuningsengagementen met allochtone

verenigingen

- toeleiding naar sportraad en sportclubs van etnischculturele

minderheden

- voeren taalbeleid naar ECM toe

- structuur bieden

- Zwembad niet toegankelijk voor andersvaliden

- Reglement rond shorts

- “nieuwe” sportdienst (weinig ervaring)

- te weinig samenwerking met andere diensten

- moeilijk bereik van 12-18-jarigen

- onvoldoende zicht op bereikbaarheid/exploitatie

sporthal

- veiligheid fietsers bij bereikbaarheid sporthal

- bereikbaarheid sporthal

- ligging sporthal (te weinig SI in stadscentrum)

- gebrek aan duidelijke activiteitenkalender

- aanbod te weinig gekend bij bevolking

(communicatie!!)

- onvoldoende kennis over omgaan met andere

doelgroepen

- onvoldoende kennis over wat leeft bij de andere

doelgroepen

- mindervaliden: moeilijk te bereiken doelgroep

- bijna volledige bezetting sporthal

- sportbeleid is meer dan beheer infrastructuur

- mensen gaan sporten buiten Ronse

22


Uit deze SWOT-analyse komen onder andere volgende knelpunten naar voor:

- te weinig samenwerking met andere diensten opstart afdelingsoverleg

- onvoldoende kennis over wat leeft bij de andere doelgroepen meer overlegmomenten,

buurtsportcoördinator op sportdienst

- onvoldoende kennis over omgaan met andere doelgroepen

- mindervaliden: moeilijk te bereiken doelgroep

- aanbod te weinig gekend bij bevolking (communicatie!!) vernieuwing website, kidsgids, sportinfo

- bereikbaarheid sporthal

- veiligheid fietsers bij bereikbaarheid sporthal signalisatie voor fietsers binnen regio sportzone

- Zwembad niet toegankelijk voor andersvaliden

Geen nieuwe behoeften of knelpunten toe te voegen.

Om onder meer aan deze zaken tegemoet te komen, worden volgende doelstellingen geformuleerd.

4.2 Doelstellingen

Strategische doelstelling 9:

Tegen 2010 zijn er meer maatschappelijk achtergestelde jongeren lid van een sportvereniging of nemen ze deel

aan stedelijke sportorganisaties.

2

Operationele doelstelling 9.1:

Tegen 2009 is het aantal maatschappelijk achtergestelde jongeren dat lid is van een sportvereniging

gestegen.

1

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€

Indicator: aantal maatschappelijk achtergestelde jongeren dat lid werd van een sportvereniging

aantal sportverenigingen waarvan het aantal leden steeg

Bevraging sportclubs moet nog gebeuren in 2011

Maatregel 9.1.1:

Organisatie van een sportmarkt, in samenwerking met buurtsport, in de scholen waarbij de sportclubs

lesgeven en promotie voeren.

2

Periode: jaarlijks in september – twee scholen per schooljaar

Door wie: sportdienst + buurtsport + scholen + sportclubs

Maatregel 9.1.2: (zie ook 4.1.4)

Zoeken naar financiële maatregelen om lidmaatschap bij sportverenigingen voor jongeren haalbaar te

maken. Oplijsten van de verschillende mogelijkheden (OCMW, mutualiteiten, VT-pas, SNS-pas,…)

2

Periode: vanaf 2009

Door wie: sportdienst + OCMW + sportclubs

Maatregel 9.1.3:

Samenwerken met het platform etnisch-culturele minderheden die goede contacten hebben met de

allochtone gemeenschappen.

2

Periode: ganse jaar door vanaf 2008

Door wie: sportdienst + buurtsport + diversiteitsdienst

23


Maatregel 9.1.4:

Via buurtsport de verschillende activiteiten van de sportverenigingen en andere sportactoren

promoten bij de jongeren in de wijken.

2

Periode: het ganse jaar door vanaf 2008

Door wie: sportdienst + buurtsport + wijkwerking

Verduidelijking:

In 2011 bevraging organiseren naar de clubs toe om na te gaan in welke mate het aantal maatschappelijk

achtergestelde jongeren in de sportverenigingen is toegenomen. Momenteel is daar geen zicht op. Door de mutatie

van buurtsport van de jeugd- naar de sportdienst, kan dit worden opgenomen in het takenpakket van de

buurtsportcoördinator. Ook moet worden nagegaan of geen informatie hieromtrent kan worden opgevraagd via het

OCMW.

Door de wijkwerking wordt het plan opgevat om in 2011 een soort ‘buurtplan’ op te maken waarbij de verschillende

diensten zullen worden betrokken voor de opmaak én de uitwerking van dit plan .

Operationele doelstelling 9.2:

Tegen 2009 is het aantal maatschappelijk achtergestelde jongeren dat deelneemt aan stedelijke

sportorganisaties toegenomen.

2

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€

Indicator: aantal maatschappelijk achtergestelde jongeren dat deelneemt aan stedelijke sportactiviteiten

Sinds invoeren VT-pas kan dit worden geregistreerd, gegevens beschikbaar op de sportdienst

Maatregel 9.2.1:

De informatie gericht doorspelen via buurtsport, het platform etnisch-culturele minderheden, scholen,

de stedelijke website, folders, …

2

Periode: het ganse jaar door vanaf 2008

Door wie: sportdienst + buurtsport + platform ECM + wijkwerking + scholen +

communicatiedienst + dienst diversiteit

Maatregel 9.2.2:

Een aantal plaatsen voorbehouden voor maatschappelijk kwetsbare jongeren en allochtonen, zodat er

vermeden wordt dat bv de sportkampen reeds volzet zijn vooraleer zij de kans hebben gehad om zich

in te schrijven + invoeren VT-pas

2

Periode: bij elke vakantieperiode vanaf 2008

Door wie: sportdienst

Maatregel 9.2.3:

In het kader van het voeren van een totaal taalactiveringsbeleid, het organiseren van een sportkamp

Nederlands-omnisport, om het leren van het Nederlands op een speelse en sportieve manier aan te

pakken.

0

Periode: vanaf 2009 jaarlijks in de zomer

Door wie: sportdienst + sportclubs + Odice + sociale dienst + integratiedienst

Verduidelijking:

Vanaf september 2010 werd een Vrijetijdspas ingevoerd. Hierdoor kunnen mensen die het financieel moeilijk

hebben een sterke korting krijgen, oa voor de sportkampen.

Het sportkamp Nederlands-omnisport zit in de pijplijn, maar is nog niet georganiseerd geraakt, de gesprekken met

de verschillende partners lopen. Ook dit is een opdracht voor de buurtsportcoördinator.

24


Strategische doelstelling 10:

De moeilijk te bereiken doelgroepen actief betrekken bij het sportbeleid van de stad.

2

Operationele doelstelling 10.1:

Tegen eind 2010 moet de sportdienst een netwerk hebben uitgebouwd langswaar de moeilijk te bereiken

doelgroepen worden aangesproken en betrokken bij het sportbeleid.

2

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€

Indicator: aantal doelgroepen dat wordt bereikt

Jeugd, volwassenen, vrouwen, senioren, mindervaliden

Maatregel 10.1.1:

In samenwerking met de ILV Burensportdienst Vlaamse Ardennen organiseren van een bevraging

voor wat betreft nood aan eventuele nieuwe sporttakken.

1 (onderzoek werd afgerond begin maart 2011 aan de RUG)

Periode: 2009

Door wie: sportdienst + ILV Burensportdienst Vlaamse Ardennen

Maatregel 10.1.2: (zie ook 7.4)

Buurtsport uitbreiden naar andere doelgroepen, niet enkel jeugd, maar ook volwassenen, senioren….

en naar meer buurten.

2

Periode: sinds 1 september 2010

Door wie: sportdienst + buurtsport + wijkwerking

Maatregel 10.1.3:

Vanuit buurtsport potentiële trainers betrekken in clubwerking en via het subsidiereglement clubs

ondersteunen die extra moeite doen om deze aan te trekken.

1

Periode: vanaf 2008

Door wie: sportdienst + buurtsport + wijkwerking

Verduidelijking:

In maart 2011 werd het onderzoek aan de RUG- in opdracht van de BSD Vlaamse Ardennen – gefinaliseerd en in

april werden de resultaten aan de verschillende gemeenten bezorgd.

25


Strategische doelstelling 11:

De toegankelijkheid en de veiligheid van de stedelijke sportinfrastructuur verbeteren.

2

Operationele doelstelling 11.1:

Tegen eind 2010 moeten rolstoelgebruikers zonder problemen de stedelijke sportinfrastructuur kunnen

betreden en gebruik van maken.

1

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€

Indicator: aantal rolstoelgebruikers dat de stedelijke sportinfrastructuur gebruikt

Één regelmatige gebruiker (rolstoelbasket), op de sporadische gebruikers geen zicht

Maatregel 11.1.1:

Een alternatief zoeken voor de defecte lift in het zwembad zodat rolstoelgebruikers van het zwembad

gebruik kunnen maken.

1

Periode: 2008

Door wie: sportdienst + technische dienst

Maatregel 11.1.2:

Op de parking aan de sporthal minstens twee parkeerplaatsen voorzien voor mindervaliden. Dit in

samenspraak bekijken met de leden van de andersvalidenraad.

1

Periode: 2008 – 2009

Door wie: sportdienst + technische dienst + aannemer werken parking

Verduidelijking:

Het zwembad is bereikbaar voor rolstoelpatiënten langs de achterkant, maar dit is behoorlijk omslachtig. Er moet

worden afgewogen of het opportuun is om een rolstoel aan te kopen waarmee rolstoelpatiënten kunnen douchen.

Op de voorlopige parking aan de sporthal zijn twee parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien. De definitieve

parking kan maar worden aangelegd na de goedkeuring van het RUP Sportzone (in 2012?).

Operationele doelstelling 11.2:

Tegen eind 2008 moet de fietser en de voetganger die naar de sportzone komt dit op een veilige manier

kunnen doen.

2

Budget: (van politie)

Indicator: aantal klachten van fietsers of voetgangers

Voornamelijk klachten van automobilisten over staat van de parking.

Geen weet van klachten van fietsers of voetgangers.

Maatregel 11.2.1:

Het fietspad langs de Viermaartlaan laten nakijken.

1 (moet blijvend worden opgevolgd)

Periode: 2008

Door wie: technische dienst

Maatregel 11.2.2:

Besprekingen voeren met De Lijn om na te gaan of de sportzone kan worden opgenomen binnen het

parcours van de bussen dat momenteel wordt gevolgd.

2 (er is een halte van de belbus aan de sporthal)

Periode: 2008

Door wie: sportdienst + politie + schepen van mobiliteit

26


Maatregel 11.2.3:

Uitwerken van een duidelijke signalisatie binnen de sportzone (wat betreft parking, fiets- en

wandelpaden).

2

Periode: 2008

Door wie: sportdienst + politie

Maatregel 11.2.5:

Samen met de toeristische dienst de mogelijkheden van de oude spoorwegbeddingen onderzoeken

(wandelpad, fietspad?) als eventuele toegang van de sportzone.

1 (werd opgenomen in het speelweefselplan)

Periode: vanaf 2009

Door wie: sportdienst + toeristische dienst + technische dienst + NMBS

Verduidelijking:

Deze zaken werden ook opgenomen binnen het beleidsplan toerisme en de studie rond de stationsomgeving.

27


Hoofdstuk 5: Beschrijving van een globaal meerjarenplan met betrekking op de

sportinfrastructuur op het gemeentelijk grondgebied

5.1 SWOT-analyse

De gegevens werden bekomen uit de vragenlijst van de sportclubs, de niet-georganiseerde sporter en de

telefonische enquête.

Sterkte Zwakte

- Gloednieuwe sporthal

- Zeer grote centrale sportzaal

- Verschillende zalen voor verschillende sporten

- Realisatie masterplan

Kans Bedreiging

- sporthal: bovenlokale organisaties en bekendheid

- masterplan: verdere uitwerking

- sportief-recreatieve infrastructuur

- MTB-route onderhouden

- parking sporthal in slechte staat

- verouderd zwembad

- geen Finse piste

- financiële consequenties uitwerken masterplan

- staat van de kelder van het zwembad

Uit deze SWOT-analyse komen onder andere volgende knelpunten naar voor:

- parking sporthal in slechte staat

- verouderd zwembad

- geen Finse piste opening Finse piste april 2010

Geen nieuwe behoeften of knelpunten toe te voegen.

Om onder meer aan deze zaken tegemoet te komen, worden volgende doelstellingen geformuleerd.

28


5.2 Doelstellingen

Strategische doelstelling 12:

Tegen 2013 zijn een aantal stappen van de realisatie van het masterplan van de sportzone verder afgewerkt.

2

Operationele doelstelling 12.1:

Tegen half 2009 is het kunstgrasveld naast de zittribune een feit.

0

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

/ 400.000€ 55.000€ 55.000€ 55.000€ 55.000€

of

55.000€

Indicator: kunstgrasveld

Niet gerealiseerd

Maatregel 12.1.1:

Opstarten dossier kunstgrasveld in samenwerking met de technische dienst.

0

Periode: 2008

Door wie: sportdienst + technische dienst + gespecialiseerde firma

Maatregel 12.1.2:

Samenwerkingsverbanden onderzoeken: dossier indienen in kader van Sportinfrastructuurfonds.

1

Periode: eind 2007

Door wie: sportdienst

Verduidelijking:

Oorspronkelijk waren we opgenomen in het Sportinfrastructuurfonds. Doordat de stad echter nog geen eigenaar was

van alle gronden, werden we hieruit geschrapt. Momenteel zal de onteigeningsprocedure verder worden uitgevoerd

zodat de gronden asap kunnen worden verworven. Het kunstgrasveld zal verder worden gerealiseerd zonder de

subsidies uit het SIF.

deze OD en maatregelen dienen als volgt te worden aangepast:

Operationele doelstelling 12.1:

Tegen het einde van deze legislatuur is het kunstgrasveld naast de zittribune een feit.

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

/ / / / 400.000€ /

Indicator: kunstgrasveld

Maatregel 12.1.1:

Opstarten dossier kunstgrasveld in samenwerking met de technische dienst.

Periode: 2011

Door wie: sportdienst + technische dienst + gespecialiseerde firma

Maatregel 12.1.2:

Samenwerkingsverbanden onderzoeken.

Periode: 2011

Door wie: sportdienst

29


Operationele doelstelling 12.2:

Tegen half 2010 is de parking aangelegd naast de sporthal en de toegang via de Leuzesesteenweg

gerealiseerd.

0

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

/ 1.000.000€ / / / /

Indicator: parking

Nog niet gerealiseerd, wachten op RUP Sportzone.

Maatregel 12.2.1:

Aanbestedingsdossier opmaken.

0

Periode: 2008 - 2009

Door wie: technische dienst + sportdienst

Maatregel 12.2.2:

Aannemer aanstellen.

0

Periode: 2008 - 2009

Door wie: technische dienst + college van burgemeester en schepenen

Verduidelijking:

De parking is momenteel nog niet gerealiseerd. De opdracht is wel gegeven aan Solva. Eerst moet het gewijzigde

BPA van de sportzone worden goedgekeurd en een RUP worden opgemaakt. Vooraleer dit een feit is, kan niet

worden gestart met de aanleg van de definitieve parking.

deze OD moet als volgt worden aangepast:

Operationele doelstelling 12.2:

Tegen het einde van de legislatuur is de parking aangelegd naast de sporthal en de toegang via de

Leuzesesteenweg gerealiseerd.

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

/ / / / 1.000.000€ /

Indicator: parking

Maatregel 12.2.1:

Aanbestedingsdossier opmaken.

Periode: 2011

Door wie: Solva met inspraak van Technische Dienst en Sportdienst

Maatregel 12.2.2:

Aannemer aanstellen.

Periode: 2011

Door wie: technische dienst + college van burgemeester en schepenen

30


Operationele doelstelling 12.3:

Tegen het einde van de legislatuur is gestart met de planning van een nieuw zwembad

1

Budget: /

Indicator: programma van eisen nieuw zwembad

Gestart met prospectie zwembaden eind 2010.

Maatregel 12.3.1:

Behoeftestudie opstarten

1

Periode: vanaf 2009

Door wie: sportdienst

Maatregel 12.3.2:

Vergelijkbare zwembaden bezoeken en programma van eisen opstellen, rekening houdende met de

toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers.

1 (eerste bezoeken uitgevoerd op 9 december 2010)

Periode: vanaf 2010

Door wie: sportdienst + redders + schepen van sport

Maatregel 12.3.3:

Samenwerkingsverbanden onderzoeken: mogelijkheid tot PPS?

0

Periode: vanaf 2010

Door wie: sportdienst

31


Strategische doelstelling 13:

Optimaliseren van de bezetting en het beheer van de stedelijke infrastructuur.

2

Operationele doelstelling 13.1:

Tegen eind 2009 moet de sporthal voor 75% van de beschikbare tijd bezet zijn, zowel overdag als tijdens de

avonduren en de weekends.

1

Budget: reeds opgenomen in 4.1 : totaalbudget voor sportpromotionele acties

Indicator: percentage bezetting sporthal

Statistieken sporthal ter beschikking op de sportdienst.

Maatregel 13.1.1:

Het reglement van inwendige orde van de sporthal herbekijken met extra aandacht voor richtlijnen en

voorrangsregeling bij aanvragen huur zaal.

2

Periode: vanaf 2008

Door wie: sportdienst

Maatregel 13.1.2: (zie ook 17.1 en 4.1)

Organiseren van allerhande activiteiten overdag zoals schoolsportklassen, sportdagen,

verjaardagsfeestjes,…

1

Periode: het hele jaar door vanaf september 2008

Door wie: sportdienst

Maatregel 13.1.3:

Tijdens de nog beschikbare uren aandacht hebben voor de niet-georganiseerde sporter, zoals sport

voor vrouwen, doelgroepen die zich overdag kunnen vrijmaken,…

1

Periode: heel het jaar door

Door wie: sportdienst

Verduidelijking:

De avond- en weekenduren van de sporthal zijn zo goed als volledig ingenomen. Overdag is al veel extra bezetting

door de uitgebreide seniorenwerking, verjaardagsfeestjes en schoolsportdagen. De tarieven voor doelgroepen die

overdag gebruik maken van de sporthal werden reeds aangepast: iedereen kan tijdens deze uren genieten van

schooltarief.

De schoolsportklassen werden tot nu toe nog niet uitgewerkt, dit dient prioritair te worden aangepakt.

Operationele doelstelling 13.2:

Tegen begin 2008 moeten duidelijke afspraken zijn gemaakt met het bestuur van KSK Ronse betreffende het

beheer en de bezetting van het voetbalstadion.

2

Budget: /

Indicator: gebruiksovereenkomst

Nieuwe gebruiksovereenkomst ter beschikking op de sportdienst

Maatregel 13.2.1:

De gebruiksovereenkomst vernieuwen tussen de Stad Ronse en KSK Ronse.

2

Periode: eind 2007 - begin 2008

Door wie: sportdienst + college van burgemeester en schepenen

32


Maatregel 13.2.2:

De mogelijkheden onderzoeken om de voetbalterreinen ook door anderen te laten gebruiken.

1

Periode: 2008

Door wie: sportdienst

Verduidelijking:

Bij uitbreiding van het aantal oefenterreinen – bij verdere realisatie van het masterplan – moet minstens één terrein

ter beschikking worden gesteld van de hele bevolking en niet enkel van KSK Ronse.

33


Strategische doelstelling 14 (kadert ook binnen hoofdstuk 3: andersgeorganiseerde sport)

De sportief-recreatieve infrastructuur op het grondgebied van de stad dient te worden uitgebreid en onderhouden.

1

Operationele doelstelling 14.1:

Tegen eind 2008 moet de jogger de mogelijkheid hebben om op een veilige en gezonde manier zijn sport te

beoefenen op een daartoe aangepaste ondergrond.

2

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

/ / 160.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€

Indicator: Finse piste

Is aangelegd in 2010

Maatregel 14.1.1:

Samen met de TD bekijken waar er kan houtschors worden aangebracht langs het wandelpad en of er

mogelijkheden zijn tot uitbreiding, zodat er een lus of circuit kan worden gemaakt. Hierbij moet

rekening worden gehouden met het bermbeheer! De staat van het wandelpad dient te worden

nagekeken.

0

Periode: 2008

Door wie: sportdienst + technische dienst + Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Maatregel 14.1.2:

Het traject van de Finse piste op de sportzone uitstippelen en uitwerken.

2

Periode: 2008

Door wie: sportdienst + technische dienst + gespecialiseerde firma

Operationele doelstelling 14.2:

Tegen het einde van de legislatuur moet zijn onderzocht wat de mogelijkheden zijn om bijkomende sportiefrecratieve

infrastructuur te ontwikkelen en de huidige SRI moet optimaal onderhouden zijn.

1

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.000€ 8.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€

Indicator: bijgekomen sportief-recreatieve infrastructuur

Speelweefselplan ter beschikking op de sportdienst.

Voetbalkooi werd aangekocht in 2009.

Maatregel 14.2.1:

Samen met de toeristische dienst de mogelijkheden van de oude spoorwegbeddingen onderzoeken

(wandelpad, fietspad?).

1 (opgenomen in het speelweefselplan)

Periode: vanaf 2008

Door wie: sportdienst + toeristische dienst + technische dienst + NMBS

Maatregel 14.2.2:

Samen met het RLVA moet het onderhoud van de mountainbikeroute worden opgevolgd.

2

Periode: elke jaar tijdens de zomerperiode

Door wie: sportdienst + RLVA

34


Maatregel 14.2.3:

Het onderhoud van de speel- en sportpleintjes mee opnemen in het groenonderhoud van de

sportzone.

0

Periode: vanaf 2009

Door wie: sportdienst + jeugddienst

Verduidelijking:

Dit is momenteel nog niet aan de orde. In begin 2011 werd beslist om het groenonderhoud van de hele sportzone

uit te besteden. Dit zal starten vanaf de lente/zomer 2011. Er zal eerst een evaluatie noodzakelijk zijn om daarna

eventueel van uitbreiding naar de speel- en sportpleintjes te kunnen spreken.

Maatregel 14.2.4:

In samenwerking met de jeugddienst instaan voor de realisatie van het speelruimteplan te Ronse (oa

ook de sportveldjes in de wijken).

2

Periode: vanaf 2008

Door wie: sportdienst + jeugddienst

Maatregel 14.2.5:

In samenwerking met de jeugddienst voorzien in de aankoop van een mobiel voetbalveldje, elk de

helft financieren.

2

Periode: 2009

Door wie: jeugddienst + sportdienst

Maatregel 14.2.6:

Nadenken over de bestemming van de voetbalterreinen (incl. privé-eigendom) die verspreid liggen in

de stad.

1

Periode: vanaf 2009

Door wie: sportdienst

Verduidelijking:

Er zijn niet veel privévoetbalterreinen meer om over na te denken. Het veld aan de Walenweg wordt gebruikt door

de scouts, het terrein aan de Savooistraat is opgenomen binnen het erosieplan en het terrein aan de Glorieuxlaan zal

in de toekomst worden verkaveld. Er kan dus geen sportieve bestemming meer worden gegeven aan deze

terreinen. Volgende terreinen verdienen extra aandacht: Gamy, Spinstersstraat, Stookt (trapveld).

35


Strategische doelstelling 15: (zie ook hoofdstuk 2 – Strategische doelstelling 5)

De samenwerking met de scholen wordt opgedreven op het vlak van het naschools ter beschikking stellen van de

schoolsportinfrastructuur.

1

Operationele doelstelling 15.1:

Tegen eind 2011 zijn minstens twee scholen van Ronse bereid om hun sportinfrastructuur naschools ter

beschikking te stellen van sportclubs en andere sportactoren.

1

Budget: /

Indicator: aantal scholen dat schoolsportinfrastructuur naschools ter beschikking stelt

Inventaris zal worden opgemaakt in 2011.

Maatregel 15.1.1:

Contacten leggen met schooldirecties en leerkrachten LO om afspraken te maken ivm naschools

verhuur van hun sportinfrastructuur aan sportverenigingen en derden.

1

Periode: 2008

Door wie: sportdienst + schepen van sport

Verduidelijking:

Deze doelstelling werd voorlopig slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Er zijn reeds een aantal scholen die hun

infrastructuur ter beschikking stellen (St-Antoniuscollege, TID, basisschool Glorieux), maar er werd nog geen

inventaris opgemaakt van wat de intenties zijn van alle scholen van Ronse. Het is de bedoeling om dit uit te voeren

in 2011. Door het bijkomend reglement dat werd opgemaakt voor het verhuren van schoolsportinfrastructuur aan

clubs die niet terecht kunnen in de sporthal, is hier wél een budget voor voorzien.

deze doelstelling kan best aangepast worden als volgt:

Operationele doelstelling 15.1:

Tegen eind 2011 zijn minstens twee scholen van Ronse bereid om hun sportinfrastructuur naschools ter

beschikking te stellen van sportclubs en andere sportactoren.

Budget: 15.000€

Indicator: aantal scholen dat sportinfrastructuur naschools ter beschikking stelt

Maatregel 15.1.1:

Contacten leggen met schooldirecties en leerkrachten LO om afspraken te maken ivm naschools ter

beschikking stellen van hun sportinfrastructuur aan sportverenigingen en derden en hiervan een

inventaris opmaken.

Periode: 2011

Door wie: sportdienst + schepen van sport

36


Hoofdstuk 6: Interne werking sportdienst

6.1 SWOT-analyse

De gegevens werden bekomen uit het interview met het personeel van de sportdienst, de sportclubs en de

telefonische enquête.

Sterkte Zwakte

- Aanstelling tweede sportfunctionaris

- Gemotiveerd personeel

- Nauw contact met sporters dankzij locatie

sportdienst

- Contacten met BSD, ISB, Bloso,…

informatiedoorstroming

Kans Bedreiging

- nieuwe sporten aanbieden

- nieuw sportpromotie-aanbod

- sterke promotie voeren

- profilering sportdienst dankzij nieuwe locatie

- opmaak sportbeleidsplan

- te weinig sportmateriaal

- onervaren sportdienst

- te weinig samenwerking met andere diensten

- onderhoud omgeving sportinfrastructuur

- gebrekkige interne en externe communicatie

- te weinig personeel

- minder bezoekers zwembad

- sportbeleid is meer dan enkel beheer infrastructuur

- Gebrek aan stedelijke promotie-mogelijkheden

(infozuil, aanplakborden,…)

- stijgende werkdruk door bovenlokale evenementen

Uit deze SWOT-analyse komen onder andere volgende knelpunten naar voor:

- te weinig sportmateriaal

- te weinig samenwerking met andere diensten opstart afdelingsoverleg

- onderhoud omgeving sportinfrastructuur

- gebrekkige interne en externe communicatie

- Gebrek aan stedelijke promotie-mogelijkheden (infozuil, aanplakborden,…)

Geen nieuwe behoeften of knelpunten toe te voegen.

Om onder meer aan deze zaken tegemoet te komen, worden volgende doelstellingen geformuleerd.

37


6.2 Doelstellingen

Strategische doelstelling 16:

De sportdienst moet op de hoogte zijn van wat het sportaanbod is binnen de stad en moet zorgen voor

informatiedoorstroming naar de inwoners.

2

Operationele doelstelling 16.1: (zie ook 2.1, 8.1 en 16.2)

Tegen eind 2008 heeft de sportdienst een overzicht over de activiteiten en het aanbod op sportgebied van

alle instanties die op het grondgebied van de stad sportmogelijkheden aanbieden.

1

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€

Indicator: aantal sportinitiatieven op stedelijk grondgebied

Informatie is beschikbaar op de sportdienst.

Maatregel 16.1.1:

Verzamelen van zoveel mogelijk informatie met betrekking tot de mogelijkheid tot sportbeoefening in

Ronse, ook van privé-instanties.

1

Periode: het hele jaar door

Door wie: sportdienst

Maatregel 16.1.2:

Alle gegevens bundelen in een overzichtelijk document, in samenwerking met de sportraad, zodat de

klant op een snelle en efficiënt manier kan worden ingelicht. “sportinfo”

2

Periode: 2008

Door wie: sportdienst + sportraad

Maatregel 16.1.3:

De gegevens verzamelen op de nieuwe website van de stad.

2

Periode: beging 2008

Door wie: sportdienst + communicatiedienst

Maatregel 16.1.4:

Aan alle aanbieders van sportactiviteiten jaarlijks de informatie opvragen, zodat de gegevens up to

date blijven.

2

Periode: jaarlijks in september (via erkenningsaanvragen)

Door wie: sportdienst + sportraad

Operationele doelstelling 16.2: (zie ook 2.1, 8.1 en 16.1)

Tegen half 2009 is de bevolking op de hoogte van het sportaanbod binnen de gemeente, zowel activiteiten

georganiseerd door de sportdienst als het aanbod van sportverenigingen en privé-instanties.

2

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€

Indicator: aantal raadplegingen website, aantal informatiekanalen

Statistieken over raadplegingen website zijn beschikbaar op de communicatiedienst.

Maatregel 16.2.1:

Via de website, Inzicht, nieuwsbrief sportraad,… wordt de informatie doorgegeven aan de bevolking.

2

Periode: gans het jaar door

Door wie: sportdienst + sportraad + communicatiedienst

38


Strategische doelstelling 17:

Er wordt een aanvullend sportaanbod gecreëerd waarbij verschillende doelgroepen op sportief vlak aan hun

trekken komen, naast het bestaande aanbod van sportclubs en privé-instanties.

2

Operationele doelstelling 17.1: (zie ook 4.1 en 7.1)

De inwoners van Ronse krijgen tegen eind 2008 een aanbod van sportmogelijkheden, zowel overdag als ’s

avonds.

2

Budget: algemeen budget voor sportpromotionele activiteiten

2008 2009 2010 2011 2012 2013

20.000€ 20.000€ 20.000€ 32.500€ 32.500€ 32.500€

Indicator: aantal sportactiviteiten georganiseerd door de sportdienst

Overzicht sportactiviteiten beschikbaar op de sportdienst.

Maatregel 17.1.1:

Organisatie van schoolsportklassen, sportdagen, sportkampen, initiaties, éénmalige acties,…

1

Periode: gans het jaar door

Door wie: sportdienst

Maatregel 17.1.2:

Via samenwerking met andere diensten (jeugddienst, sociale dienst, integratiedienst,…) worden

activiteiten op touw gezet naar jeugd, senioren, allochtonen, …

1

Periode: gans het jaar door

Door wie: sportdienst + jeugddienst + sociale dienst + integratiedienst + …

Maatregel 17.1.3: (zie ook 4.1 en 7.1)

Onderzoeken van de mogelijkheden om een sportmonitor aan te stellen die instaat voor de

sportactiviteiten van de sportdienst én van buurtsport.

2

Periode: september 2010

Door wie: college van burgemeester en schepenen

Strategische doelstelling 18:

De dienstverlening van de sportdienst naar de klant toe gebeurt optimaal en efficiënt.

2

Operationele doelstelling 18.1:

De klant wordt op een professionele manier onthaald op de sportdienst en efficiënt geholpen.

2

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€

Indicator: tevreden klanten

aantal klachten

Geen officiële klachten, in het voorjaar van 2011 zal een tevredenheidsenquête worden

afgenomen van de bezoekers van de sporthal en –dienst.

Maatregel 18.1.1:

Het personeel volgt vorming betreffende klantvriendelijk onthaal, omgaan met agressie, …

2

Periode: jaarlijks, telkens er een nieuw personeelslid start op de sportdienst

Door wie: personeel sportdienst

39


Maatregel 18.1.2:

De te verstrekken informatie is op een duidelijke en overzichtelijke manier aanwezig en kan

onmiddellijk worden meegegeven aan de klant.

2

Periode: doorlopend vanaf 2008

Door wie: sportdienst

Maatregel 18.1.3:

Regelmatig overleg onder het personeel zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de werking,

zodat elk personeelslid de klanten kan informeren.

2

Periode: wekelijks

Door wie: sportdienst

Maatregel 18.1.4:

Ontwikkeling van een eigen logo en mascotte, zodat de naambekendheid van de sportdienst stijgt en

de inwoners weten waarvoor ze precies een beroep kunnen doen op de sportdienst van de stad.

0

Periode: 2008

Door wie: sportdienst

Operationele doelstelling 18.2:

Tegen eind 2009 kan de klant terecht op de sportdienst voor het ontlenen van klein sportmateriaal.

1

Budget: (van AGB)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

8.000€ 8.000€ 8.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€

Indicator: hoeveelheid klein sportmateriaal

Lijst sportmateriaal beschikbaar op de sportdienst

Maatregel 18.2.1:

Aankopen klein sportmateriaal om een beperkte uitleendienst op te starten.

1

Periode: vanaf 2008 jaarlijks uitbreiden

Door wie: sportdienst

Maatregel 18.2.2:

Opstellen van een reglement waarin alle voorwaarden tot ontlening van sportmateriaal worden

vastgelegd.

1

Periode: 2008

Door wie: sportdienst

Verduidelijking:

Er werd gewerkt aan een algemeen reglement voor alle uitleendiensten van het hele stadsbestuur, maar dit is tot op

heden nog niet volledig gerealiseerd. Op de sportdienst kan momenteel wel al klein materiaal worden ontleend,

maar het reglement is nog niet gefinaliseerd.

40


Strategische doelstelling 19:

Het beheer van de sportinfrastructuur van de gemeente gebeurt op een professionele en doordachte manier, via

een efficiënte samenwerking met de stedelijke technische dienst.

1

Operationele doelstelling 19.1:

Tegen eind 2008 is een vlotte samenwerking tot stand gebracht tussen de TD en de SD, zodat beide

diensten samen het beheer van de stedelijke sportinfrastructuur verwezenlijken.

1

Budget: /

Indicator: vlotte werking, aantal klachten

Werking nog niet vlot, veel frustraties, weinig klachten

Maatregel 19.1.1:

Zoeken naar een oplossing betreffende het groenonderhoud van de sportzone.

1

Periode: 2008 - 2009

Door wie: sportdienst + technische dienst

Maatregel 19.1.2:

Regelmatig overleg én informatie-uitwisseling tussen TD en SD zodat beide diensten op de hoogte zijn

van de stand van zaken op technisch vlak van de sportinfrastructuur.

1

Periode: het hele jaar door

Door wie: technische dienst + sportdienst

Maatregel 19.1.3:

Het vastleggen van vaste afspraken tussen de betrokken diensten betreffende het beheer en het

onderhoud van de sportinfrastructuur.

1

Periode: het hele jaar door

Door wie: technische dienst + sportdienst

Verduidelijking:

Er zijn reeds verschillende stappen ondernomen om de samenwerking met de TD te verbeteren. Deze doelstelling is

echter niet volledig gerealiseerd, er dienen nog concrete afspraken op papier te worden gezet, procedures moeten

nog worden uitgewerkt. Er is nog veel verbetering mogelijk en nodig in de toekomst.

41


Hoofdstuk 7: Impulssubsidie: “Kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en

jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen, aangesloten bij een erkende

Vlaamse sportfederatie”

Strategische doelstelling 20:

De jeugdsportclubs zullen een beter gestructureerde en kwaliteitsvollere jeugdopleiding hebben.

2

Operationele doelstelling 20.1:

Het stadsbestuur beschikt tegen eind 2009 over een duidelijk onderzoeksrapport met nauwkeurige gegevens

over de aanwezigheid en de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de jeugssportcoördinatoren in de

stedelijke jeugdsportclubs.

2

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

/ 2.300€ / / / /

Indicator: Onderzoeksrapport 2009

Beschikbaar op de sportdienst

Maatregel 20.1.1:

In samenwerking met de RUG een onderzoek uitwerken en uitvoeren via vragenlijsten, bezoek aan

sportclubs, gesprek met trainers, overleg met besturen,… om zo de huidige situatie en de noden in de

lokale jeugdsportclubs op het vlak van jeugdsportbegeleiding degelijk te kennen.

2

Periode: 2008-2009

Door wie: Sportdienst in samenwerking met RUG

Operationele doelstelling 20.2:

Om de kwaliteit van de jeugdopleiding te verbeteren, zullen de jeugdsportclubs tegen 2013 over meer en

beter gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren beschikken.

1

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

/ 17.400€ 19.700€ 19.700€ 19.700€ 19.700€

Indicator: * goedgekeurd subsidiereglement

* aantal sportverenigingen die beroep doen op impulssubsidie

* aantal jeugdsportbegeleiders (sportgekwalificeerd en niet-sportgekwalificeerd)

* aantal gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren

* sportkwalificatie van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren

* aantal sportverenigingen met jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren

Gegevens beschikbaar op de sportdienst aan de hand van subsidieaanvragen en jaarverslag.

Maatregel 20.2.1:

Via een gemeentelijk subsidiereglement de kwaliteit en kwantiteit van de jeugdsportbegeleiders en

jeugsportcoördinatoren in de clubs belonen en verhogen. (zie bijlage)

2

Periode: 2009-2013

Door wie: sportdienst

Maatregel 20.2.2:

Indien de noodzaak blijkt uit het onderzoek uitgevoerd in 2009 zal het impulssubsidiereglement

worden bijgestuurd.

2

Periode: 2010

Door wie: sportdienst

42


Maatregel 20.2.3:

Via een gemeentelijk subsidiereglement de sportkaderopleidingen die worden gevolgd door de

jeugdsportbegeleiders en jeugsportcoördinatoren terugbetalen. (zie bijlage)

2

Periode: 2009-2013

Door wie: sportdienst

Maatregel 20.2.4:

De sportclubs informeren over de mogelijkheden voor het volgen van sportkaderopleidingen en

algemene sportvormingen.

2

Periode: 2009-2013

Door wie: sportdienst

Maatregel 20.2.5:

Via de Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen sportverenigingen financieel en

logistiek ondersteunen voor de organisatie van gezamenlijke vormingen over de gemeentelijke

grenzen heen.

2

Periode: 2009-2013

Door wie: ILV BSD Vlaamse Ardennen

Operationele doelstelling 20.2:

Tegen eind 2013 beschikt het stadsbestuur over een effectrapport met gegevens over de kwaliteit en de

kwantiteit van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de stedelijke sportverenigingen.

0

Budget:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

/ / / / / /

Indicator: Effectrapport 2013

Maatregel 20.1.1:

Onderzoek naar de effecten van de maatregelen uitgevoerd in het kader van het impulsbeleid. Dit

onderzoek gebeurt analoog met de onderzoeksmethode/bevraging door het RUG-team in 2009.

0

Periode: 2013

Door wie: Sportdienst

43


Lijst bijlagen

1. Samenvatting tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan

2. Subsidiereglement voor sportverenigingen

3. Subsidiereglement voor huur van schoolsportinfrastructuur

4. Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013

“Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

in de sportverenigingen”

44

More magazines by this user
Similar magazines