Ga naar het rapport

isb.colo.ba.be

Ga naar het rapport

In opdracht van:

Vervolgonderzoek naar

typologieën van Vlaamse

Augustus/september 2011

sportclubs

Optie Sportmanagement

Vakgroep Bewegings- en

Sportwetenschappen

Faculteit Geneeskunde en

Gezondheidswetenschappen

UGent


Vervolgonderzoek naar typologieën van

Vlaamse sportclubs

Promotor: Prof. dr. Annick Willem

Onderzoeker: Liesbeth Kellens

Optie Sportmanagement

Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

UGent


Universiteit Gent

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Optie Sportmanagement

Watersportlaan 2

9000 Gent

09 264 86 34


Stuurgroep:

Geraldine Mattens

Anne-Line Balduck

Piet Meneve

Nicole Bossaerts

Astrid Vervaet

Steffie Lucidarme


Inhoudstafel

Abstract ................................................................................................................................................................... 1

1. Opbouw van het onderzoek ............................................................................................................................ 3

2. Inleiding .......................................................................................................................................................... 5

3. Doelstelling van het onderzoek ....................................................................................................................... 7

4. Fase 1 ............................................................................................................................................................. 9

4.1 Typologieën ........................................................................................................................................... 9

4.1.1 Beschrijving van de types .............................................................................................................. 9

4.1.1.1 Type 1 ....................................................................................................................................... 9

4.1.1.2 Type 2 ..................................................................................................................................... 10

4.1.1.3 Type 3 ..................................................................................................................................... 10

4.1.1.4 Type 4 ..................................................................................................................................... 10

4.1.1.5 Type 5 ..................................................................................................................................... 11

4.1.2 Bepaling van de types ................................................................................................................. 13

4.2 Inkorten oorspronkelijke vragenlijst ...................................................................................................... 14

4.2.1 Inkorten deel 2............................................................................................................................. 15

4.2.2 Inkorten deel 1............................................................................................................................. 17

4.2.2.1 Betrouwbaarheid ..................................................................................................................... 18

4.2.2.1.1 Betrouwbaarheidsanalyses .............................................................................................. 18

4.2.3 Hervormen oorspronkelijke vragenlijst ........................................................................................ 21

4.2.3.1 Weglaten items ....................................................................................................................... 21

4.2.3.2 Drie onevenwichtige subschalen ............................................................................................ 25

4.2.3.3 Herschaling ............................................................................................................................. 26

4.2.3.4 Berekening types .................................................................................................................... 28

4.2.3.4.1 Berekening voor één sportclub......................................................................................... 28

4.2.3.4.2 Berekening voor meerdere sportclubs ............................................................................. 28

4.2.4 Validiteit en bruikbaarheid ........................................................................................................... 29

4.2.5 Besluit ......................................................................................................................................... 29

5. Fase 2 ........................................................................................................................................................... 31

5.1 Methode ............................................................................................................................................... 31

5.2 De factoren .......................................................................................................................................... 31

5.2.1 Algemene clubgegevens ............................................................................................................. 31

5.2.2 De subschalen voor het bepalen van het type ............................................................................ 32


5.2.3 Varia ............................................................................................................................................ 32

5.3 Methodologie ....................................................................................................................................... 32

5.3.1 Steekproef ................................................................................................................................... 32

5.3.2 Betrouwbaarheid nieuwe vragenlijst ............................................................................................ 32

5.3.1 Correlaties ................................................................................................................................... 37

5.4 Items per factor voor willen en kunnen ................................................................................................ 39

5.5 Codering en verwerking van het meetinstrument ................................................................................. 42

5.6 Resultaten ............................................................................................................................................ 46

5.6.1 Beschrijvende gegevens ............................................................................................................. 46

5.6.2 Het Dynamo Project .................................................................................................................... 51

5.6.3 Types en kwartielen .................................................................................................................... 54

5.6.4 Scores per subschaal voor de gehele steekproef (n = 1015) ...................................................... 54

5.6.5 Gegevens per juridische structuur, type en provincie .................................................................. 55

5.6.5.1 Juridische structuur ................................................................................................................. 55

5.6.5.1.1 Gemiddelde per subschaal voor een feitelijke Vereniging (een vereniging zonder

juridische structuur) en vzw.................................................................................................................. 55

5.6.5.1.2 Verdeling van de types volgens juridische structuur ........................................................ 56

5.6.5.1.3 Vergelijking kennis van het Dynamo Project per juridische structuur ............................... 57

5.6.5.2 Per type .................................................................................................................................. 58

5.6.5.2.1 Gemiddelde per subschaal per type ................................................................................. 58

5.6.5.2.2 Kennis van het Dynamo Project per type ......................................................................... 58

5.6.5.2.3 Gebruik hulpmiddelen Dynamo Project per type .............................................................. 58

5.6.5.3 Per provincie ........................................................................................................................... 59

5.6.5.3.1 Gemiddelde per subschaal per provincie ......................................................................... 59

5.6.5.3.2 Type per provincie ............................................................................................................ 60

5.6.5.3.3 Kennis van het Dynamo Project per provincie ................................................................. 62

5.6.5.3.4 Gebruik hulpmiddelen Dynamo Project per provincie ...................................................... 62

5.6.6 Kruistabellen ............................................................................................................................... 64

5.6.7 Verschilanalyses ......................................................................................................................... 77

6. Conclusie ...................................................................................................................................................... 87

7. Referentie ..................................................................................................................................................... 89

8. Bijlagen ......................................................................................................................................................... 90


Lijst tabellen

Tabel 1: Vergelijking sample (n = 60) met steekproef (n = 393) ............................................................................ 19

Tabel 2: Overzicht resultaten betrouwbaarheidsanalyses op basis van de steekproef (n = 393) .......................... 21

Tabel 3: Nieuwe items subschaal financiën........................................................................................................... 25

Tabel 4: Nieuwe items subschaal externe focus ................................................................................................... 26

Tabel 5: Herschaling subschaal beleid .................................................................................................................. 27

Tabel 6: Betrouwbaarheid verkorte vragenlijst ...................................................................................................... 32

Tabel 7: Betrouwbaarheid na eliminatie items aangepaste schalen ...................................................................... 33

Tabel 8: Betrouwbaarheid definitieve verkorte vragenlijst ..................................................................................... 34

Tabel 9: Gemiddelde scores voor de steekproef (n = 1015) per subschaal en de factoren .................................. 35

Tabel 10:Correlaties tussen de verschillende subschalen ..................................................................................... 37

Tabel 11: Resultaten steekproef (n = 1015) aangesloten bij een sportfederatie ................................................... 46

Tabel 12: Resultaten steekproef (n = 1015) aangesloten bij een sportfederatie ................................................... 46

Tabel 13: Resultaten steekproef (n = 1015) voor juridische structuur ................................................................... 49

Tabel 14: Resultaten steekproef (n = 1015) kennis van het Dynamo Project ........................................................ 51

Tabel 15: Resultaten steekproef (n = 1015) gebruik hulpmiddelen Dynamo Project ............................................. 51

Tabel 16: Bijstand op bestuurlijk vlak voor gehele steekproef (n = 1015) ............................................................. 51

Tabel 17: Volgen opleiding/bijscholing/vorming voor gehele steekproef (n = 1015) .............................................. 52

Tabel 18: Vraag naar bijstand door expert voor gehele steekproef (n = 1015) ..................................................... 53

Tabel 19: Interesse voor individuele maatbegeleiding voor gehele steekproef (n = 1015) .................................... 53

Tabel 20: Gemiddelde scores per subschaal voor gehele steekproef (n = 1015).................................................. 54

Tabel 21: Gemiddelde score per subschaal voor feitelijke verenigingen en vzw‟s ................................................ 55

Tabel 22: Kennis Dynamo Project feitelijke verenigingen en vzw‟s ....................................................................... 57

Tabel 23: Gebruik hulpmiddelen Dynamo Project feitelijke verenigingen en vzw‟s ............................................... 57

Tabel 24: Gemiddelde score per subschaal per type ............................................................................................ 58

Tabel 25: Kennis Dynamo Project per type ........................................................................................................... 58

Tabel 26: Gebruik hulpmiddelen Dynamo Project per type ................................................................................... 58

Tabel 27: Gemiddelde per subschaal per provincie .............................................................................................. 59

Tabel 28: Kennis Dynamo Project per provincie.................................................................................................... 62

Tabel 29: Gebruik hulpmiddelen Dynamo Project per provincie ............................................................................ 62

Tabel 30: Kruistabel provincie en juridische structuur ........................................................................................... 64

Tabel 31: Kruistabel provincie en Kennis Dynamo Project .................................................................................... 64

Tabel 32: Kruistabel provincie en gebruik brochures/documenten bij Dynamo Project ......................................... 65

Tabel 33: Kruistabel provincie en opleidingen gevolgd bij Dynamo Project .......................................................... 65

Tabel 34: Kruistabel provincie en reeds individuele maatopleiding genoten bij Dynamo Project .......................... 66

Tabel 35: Kruistabel provincie en individuele bijstand door expert ........................................................................ 66


Tabel 36: Kruistabel aangesloten bij een sportfederatie en juridische structuur .................................................... 67

Tabel 37: Kruistabel aangesloten bij een sportfederatie en kennis Dynamo Project ............................................. 67

Tabel 38: Kruistabel aangesloten bij een sportfederatie en gebruik brochures/documenten bij Dynamo Project . 68

Tabel 39: Kruistabel aangesloten bij een sportfederatie en opleidingen gevolgd bij Dynamo Project ................... 68

Tabel 40: Kruistabel aangesloten bij een sportfederatie en individuele maatopleiding bij Dynamo Project .......... 68

Tabel 41: Kruistabel aangesloten bij een sportfederatie en individuele bijstand door een expert ......................... 69

Tabel 42: Kruistabel juridische structuur en Kennis Dynamo Project? .................................................................. 69

Tabel 43: Kruistabel juridische structuur en gebruik brochures/documenten Dynamo Project .............................. 70

Tabel 44: Kruistabel juridische structuur en opleidingen bij Dynamo Project ........................................................ 70

Tabel 45: Kruistabel juridische structuur en individuele maatopleiding bij Dynamo Project .................................. 71

Tabel 46: Kruistabel juridische structuur en individuele bijstand door een expert ................................................. 71

Tabel 47: Kruistabel functie respondent en kennis Dynamo Project ..................................................................... 73

Tabel 48: Kruistabel Type en Kennis Dynamo project / Brochures/documenten aangevraagd / Opleiding gevolgd /

Individuele maatbegeleiding .................................................................................................................................. 74

Tabel 49: Kruistabel type en bijstand op bestuurlijk vlak ....................................................................................... 75

Tabel 50: Kruistabel type en vraag rond bijscholing .............................................................................................. 76

Tabel 51: Kruistabel type en individuele maatbegeleiding ..................................................................................... 77

Tabel 52: Verschilanalyse subschalen en factoren met al dan niet aangesloten bij sportfederatie ....................... 78

Tabel 53: Verschilanalyse subschalen en factoren met juridische vereniging ....................................................... 79

Tabel 54: Verschilanalyse subschalen en factoren met provincies ....................................................................... 80

Tabel 55: Verschilanalyse subschalen en factoren met grootte sportclub ............................................................. 81

Tabel 56: Uitbreiding test Scheffe ......................................................................................................................... 82

Tabel 57: Verschilanalyse subschalen en factoren met kennis Dynamo Project ................................................... 83

Tabel 58: Verschilanalyse subschalen en factoren met opleiding Dynamo Project ............................................... 84

Tabel 59: Verschilanalyse subschalen en factoren met individuele maatbegeleiding Dynamo Project ................. 85


Abstract

De onderzoeksgroep Sportmanagement, vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, van de Universiteit Gent

voerde in opdracht van het Dynamo Project, Vlaamse Sport Federatie, in 2010 een initieel onderzoek naar

typologieën van sportclubs. Een algemeen theoretisch model werd ontwikkeld dat geoperationaliseerd werd

onder de vorm van een vragenlijst. De doelstelling was om een typologie te ontwikkelen dat als „tool‟ kon

gehanteerd worden door verschillende sportactoren (de overheid, sportfederaties, sportdiensten, het Dynamo

Project, … ) om de eigen sportclubs in te delen in verschillende types. Op die manier konden de actoren hun

beleid en dienstverlening efficiënter afstemmen op de verschillende soorten sportclubs. De indeling in types

gebeurde aan de hand van scores op twee factoren, namelijk willen (ambitie) en kunnen (capaciteit).

In april 2011 startte een vervolg op dit onderzoek met een tweeledige doelstelling. Enerzijds de reeds ontwikkelde

vragenlijst inkorten zodat het indelen van sportclubs in de verschillende types efficiënter kon gebeuren en de

werklast van de betrokken clubs lager was. Anderzijds was het doel om deze nieuwe, verkorte vragenlijst af te

nemen bij een representatieve steekproef van sportclubs.

De eerste fase bestond er dus in om via statistische analyses te achterhalen welke items uit de vragenlijst

konden weggelaten worden, met behoud van de betrouwbaarheid en validiteit. Betrouwbaarheidsanalyses,

factoranalyses en discriminantanalyses werden uitgevoerd op de data die verzameld werd uit het vorig

onderzoek. Op basis van de resultaten werd een wetenschappelijke getoetste verkorte vragenlijst opgemaakt.

De verkorte vragenlijst bestaat uit 55 items, met zowel vragen die relevant zijn voor het indelen in types als

vragen die informatie verzamelen, relevant voor overheden en federaties die professionele ondersteuning

aanbieden aan de sportclubs. De vragenlijst bestaat uit volgende subschalen: accommodatie – bestuur – trainers

– beleid – vrijwilligers – jeugdwerking – financiën – externe focus. Elke subschaal bevat zowel stellingen voor de

factor „kunnen‟ (capaciteit) als voor de factor „willen‟ (ambitie). Op basis van hun scores op de verschillende

subschalen en de factor „willen‟ en „kunnen‟, komen de sportclubs in type 1 (willen en kunnen), type 2 (willen en

niet kunnen), type 3 (niet willen en kunnen) of type 4 (niet willen en niet kunnen) terecht.

De indeling in types is dus gebaseerd op de scores van de verschillende subschalen die samen de factoren

„kunnen‟ (capaciteit) en „willen‟(ambitie) vormen. Echter, voor het indelen van één sportclub zal beroep gedaan

worden op de indeling in kwartielen in plaats van de indeling in types. Zo kan de sportclub zich beter situeren ten

opzichte van een gehele steekproef. Dit kan ook gevisualiseerd worden door middel van een roos waarop het

gemiddelde op de factor „kunnen‟ en „willen‟ te zien is, samen met de gemiddelden van de gehele steekproef.

Deze nieuwe vragenlijst werd in een tweede fase getest op een steekproef van 1015 sportclubs uit verschillende

sportfederaties en afkomstig uit verschillende provincies. Uit de resultaten komt naar voren dat de overgrote

meerderheid van de sportclubs aangesloten is bij een sportfederatie, alsook dat het grootste deel een vzw is.

Verder had ook meer dan de helft kennis van het Dynamo Project en werd het meest beroep gedaan op de

brochures en documenten die ter beschikking worden gesteld. Tenslotte vertellen de resultaten dat de meeste

1


sportclubs tot het type 1 of 2 sportclub behoren. Meer specifiek scoorden de sportclubs in onze steekproef

algemeen hoog op alle subschalen, behalve voor de subschalen „accommodatiekunnen‟, „beleidkunnen‟ en

„externe focus kunnen‟. Vandaar dat het algemeen percentage voor de factor‟ willen‟ hoger is dan voor de factor

„kunnen‟.

Uit de verzamelde data werden ook resultaten per juridische structuur en provincie bekeken. Daaruit bleek dat

sportclubs die een vzw zijn algemeen hoger scoren op de subschalen dan sportclubs die een feitelijke vereniging

zijn. Hieruit volgt dat sportclubs die een vzw zijn zich grotendeels situeren bij het type 1 sportclub dan sportclubs

die een feitelijke vereniging zijn. Zij situeren zich voornamelijk bij het type 1 en 4 sportclub. Tenslotte zijn

sportclubs die een vzw zijn meer bekend met het Dynamo project en doen ze ook meer beroep op de

hulpmiddelen die ter beschikking worden gesteld.

De resultaten per provincie gaven aan dat voornamelijk de sportclubs uit West-Vlaanderen en Antwerpen hogere

scores hadden op de subschalen en de sportclubs uit Oost-Vlaanderen de laagste scores had op alle

subschalen. Verder hebben alle provincies, behalve Oost-Vlaanderen, de meeste sportclubs bij het type 1,

gevolgd door het type 2 sportclub. Voor Oost-Vlaanderen situeren de meeste sportclubs zich bij het type 2

sportclub. Bovendien bevond het kleinste aantal sportclubs voor alle provincies zich bij het type 3. Wat de kennis

van het Dynamo project betreft, zijn meer dan de helft van de sportclubs in alle provincies bekend met het

Dynamo Project. Dit was echter het minst voor sportclubs uit West-Vlaanderen en Vlaams Brabant. Tenslotte

kwam naar voren dat Oost-Vlaanderen het meest beroep deed op brochures en documenten, maakte Antwerpen

het meeste gebruik van de opleidingen en deed West-Vlaanderen het meest beroep op een individuele

maatopleiding.

De verschilanalyses toonden aan dat sportclubs die aangesloten zijn bij een sportfederatie significant verschillen

van sportclubs die niet aangesloten zijn bij een sportfederatie. De eerstgenoemde sportclubs zijn namelijk meer

bereid tot veranderen (ambitie). Hetzelfde significante verschil werd gevonden tussen sportclubs die een vzw zijn

en sportclubs die een feitelijke vereniging zijn. Sportclubs die een vzw zijn tonen eveneens meer bereidheid tot

veranderen (ambitie). Verder kwam naar voren dat sportclubs uit West-Vlaanderen over meer capaciteit

beschikken dan sportclubs uit Oost-Vlaanderen. Alsook werden significante verschillen gevonden rond de grootte

van de sportclub. Sportclubs die meer dan 500 leden hebben zijn meer bereid tot veranderen dan sportclubs met

een kleiner aantal leden. Tenslotte kwam naar voren dat sportclubs die kennis hebben van het Dynamo Project

meer bereid zijn tot verandering (ambitie).

Kortom, de resultaten geven aan dat sportclubs die aangesloten zijn bij een sportfederatie en beroep doen op het

Dynamo Project hogere scores halen op de subschalen. De ondersteuning die ze krijgen van hun sportfederatie

en de hulpmiddelen die het Dynamo Project aanbiedt, helpt hen in het verder besturen en organiseren van hun

sportclub. Zoals de algemene scores op de verschillende subschalen en de resultaten van de verschilanalyses

aangeven, kunnen de sportclubs uit deze steekproef hoofdzakelijk steun gebruiken op vlak van beleid en externe

focus. Een opleiding of individuele maatbegeleiding van het Dynamo Project kunnen hierbij helpen.

2


1. Opbouw van het onderzoek

Dit rapport kadert in het onderzoek omtrent typologieën van sportclubs dat door Philippe Muyters, Vlaams

minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, is toegekend aan het Dynamo

Project van de Vlaamse sportfederatie vzw. Het onderzoek werd uitgevoerd door de onderzoeksgroep

Sportmanagement, Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, Universiteit Gent, onder leiding van Prof

dr. Annick Willem. Het gaat om een vervolg op het eerste onderzoek dat eveneens door de onderzoeksgroep

Sportmanagement van de Universiteit Gent werd uitgevoerd in 2010. In het eerste onderzoek werd een

vragenlijst ontwikkeld, die peilt naar typologieën bij sportclubs, en afgenomen bij een grote testgroep. In dit

rapport zal allereerst een korte inleiding gegeven worden waarin het vorig onderzoek wordt gekaderd

alvorens het huidig onderzoek te bespreken. Vervolgens nemen we de doelstellingen door van het huidig

onderzoek om over te gaan tot de verschillende fasen die tijdens het onderzoek werden doorlopen. Tot slot

geven we een overzicht van de bekomen resultaten en geven we advies voor de verdere toekomst.

3


2. Inleiding

De onderzoeksgroep Sportmanagement van de Universiteit Gent voerde i.o.v. het Dynamo Project van de

Vlaamse Sportfederatie vzw in 2010 een onderzoek naar typologieën van sportclubs. De doelstelling van het

Dynamo Project was om op basis van het indelen van sportclubs in verschillende types, de

managementondersteuning efficiënter te kunnen afstemmen op de noden van de sportclubs. Meer specifiek

biedt het Dynamo Project ondersteuning op gebied van thema‟s zoals vzw-wetgeving, btw-wetgeving, de

vrijwilligerswet, verzekeringen, sponsoring, boekhouding, … De vier grote basisopdrachten binnen het

Dynamo Project zijn dan ook:

- Kennis en informatieverstrekking

- Aanbieden van een helpdesk

- Aanbieden van opleidingen en bijscholingen

- Individuele maatbegeleiding

Het indelen van sportclubs in verschillende types kan eveneens door verschillende sportactoren (de

overheid, sportfederaties, sportdiensten, het Dynamo Project, …) als „tool‟ gehanteerd worden om de eigen

sportclubs onder te verdelen in types. Op die manier kunnen de actoren hun beleid en dienstverlening

efficiënter afstemmen op de verschillende soorten sportclubs. Bovendien kan het ook als instrument gebruikt

worden om de problemen waarmee een sportclub te maken kan hebben in kaart te brengen. Elke partij die

de typologie gebruikt moet hier een andere betekenis en waarde aan hechten. Het is aan de verschillende

instanties om te bepalen in functie van welke doeleinden de typologie gebruikt kan worden en op welke

manier die gehanteerd wordt.

De doelstelling was dus om een zeer algemene typologie te ontwikkelen, die gebruikt kan worden door

verschillende instanties en voor verschillende doeleinden. Het Dynamo Project wou dit onderzoek

onderscheiden van bestaande typologieën door het een toekomstgericht karakter te geven, meer specifiek

door aandacht te schenken aan de toekomstgerichte focus van sportclubs. De methode die hiervoor

gehanteerd werd bestond uit het ontwikkelen van een theoretisch model dat vervolgens geoperationaliseerd

werd onder de vorm van een vragenlijst. Deze vragenlijst werd vervolgens als test bij een steekproef

afgenomen.

Gezien dit een verkennend onderzoek was, beperkt in de tijd, was het niet mogelijk om tot een definitief en

afgewerkt product te komen, namelijk een bruikbare vragenlijst. Vandaar dat er een bijkomend

onderzoeksproject werd gedefinieerd. Dit bijkomend onderzoek startte in april 2011 en had een tweeledige

doelstelling, namelijk enerzijds de ontwikkelde vragenlijst inkorten en anderzijds deze verkorte vragenlijst

opnieuw afnemen van een representatieve sample van Vlaamse sportclubs.

5


3. Doelstelling van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om verder te kunnen bouwen op het verkennend onderzoek naar typologieën,

uitgevoerd in 2010 door de Universiteit Gent in opdracht van het Dynamo Project.

Het doel van het huidig project is dus om de ontwikkelde vragenlijst te verkorten zodat het indelen van

sportclubs in de verschillende types efficiënter kan gebeuren en de werklast voor de betrokken sportclubs

lager is. Hiervoor zal nagegeaan worden of de vragenlijst nog steeds betrouwbaar en valide is na het

inkorten. Meer specifiek houdt dit in dat de data van het vorig onderzoek ter beschikking werd gesteld om

statistische analyses uit te kunnen voeren en zo tot een beknoptere vragenlijst te komen. Vervolgens wordt

de vernieuwde vragenlijst opnieuw afgenomen bij een steekproef Vlaamse sportclubs.

7


4. Fase 1

In dit onderdeel zullen we eerst kort de indeling in types herhalen, zoals bepaald in het verkennend

onderzoek in 2010 voorafgaand aan dit vervolgonderzoek. Vervolgens bespreken we fase één van het

vervolgonderzoek, met name het verkorten van de oorspronkelijke vragenlijst.

4.1 Typologieën

In de typologie werd er vertrokken vanuit volgende definitie: “Een sportclub is een vereniging waar één of

meerdere sporten of sportvormen worden beoefend in georganiseerd verband en waarvan het

hoofddoel het op regelmatige basis aanbieden van recreatieve en/of competitieve sportactiviteiten

is”. Die definitie is gebaseerd op de definitie van De Knop (2010, p.131): “Een sportclub is een vereniging

met sportieve en sociale motieven waar één of meerdere sporten of sportvormen worden beoefend in

georganiseerd verband en waar er al dan niet wordt deelgenomen aan officiële wedstrijden”.

Het gaat dus om een ruime definitie waarbij de kenmerken „georganiseerd verband‟, „op regelmatige basis‟

en „hoofddoel = recreatieve en/of competitieve sportactiviteiten‟ essentiële kenmerken zijn.

Een eerste indeling van de sportclubs betreft „non-profit‟ versus „profit‟, waarbij de focus van de verdere

indeling gelegd werd op de eerste groep. Een tweede indeling situeert zich op vlak van „open sportclub‟

versus „gesloten sportclub‟. Hierbij bedoelt men met een open sportclub de veranderingsgezindheid of de wil

om te veranderen. Een gesloten sportclub, daarentegen, is een behoudsgezinde sportclub of een sportclub

die geen intentie tot verandering toont. Tenslotte is er nog een derde indeling die zich situeert op vlak van

„capaciteit‟ versus „onvoldoende capaciteit‟. Immers, naast een eventuele intentie tot verandering is het

bezitten van de nodige middelen een cruciale factor in de realisatie daarvan.

Met de sleutelwoorden „WILLEN‟ (bereidheid tot veranderen) en „KUNNEN‟ (capaciteit van de sportclub)

werd de basis voor de indeling van de 5 types sportclubs geïdentificeerd.

4.1.1 Beschrijving van de types

4.1.1.1 Type 1

Een type 1 sportclub is een non-profit, open en veranderingsgezinde sportclub met voldoende capaciteit.

Dergelijk sportclubs hebben niet als doel winst te genereren. Het zijn sportclubs met voldoende capaciteit

waardoor alles draait zoals het ongeveer zou moeten draaien. Er zijn bijvoorbeeld geen fundamentele

problemen op vlak van accommodatie, financiën, vrijwilligersbeleid. Er zijn voldoende bestuursleden en

trainers en deze voeren hun taken naar behoren uit. Desondanks doet de sportclub continu inspanningen om

die aspecten te blijven verbeteren om vooruit te blijven gaan. De sportclub is ambitieus, open en

veranderingsgezind. De bestuursleden willen zich blijvend bijscholen. Verder werkt de sportclub samen met

9


10

de gemeente, met andere sportclubs en/of met scholen, worden er activiteiten georganiseerd en worden er

acties gedaan om meer leden te werven. Dat type sportclub staat open voor iedereen ongeacht leeftijd,

geslacht, etniciteit. Kortom, het is een open sportclub die geen fundamentele problemen kent. De

omschrijving neigt echter naar het ideaaltype. Elke sportclub die onder type 1 valt, heeft wel te kampen met

één of meerdere problemen.

4.1.1.2 Type 2

Een type 2 sportclub is een non-profit, open en veranderingsgezinde sportclub met onvoldoende capaciteit.

Dat soort sportclub heeft niet als doel winst te genereren. De sportclubs hebben te kampen met een aantal

fundamentele problemen, waardoor ze onvoldoende capaciteit hebben om te veranderen of te vernieuwen.

Die problemen kunnen zich situeren op vlak van vrijwilligers, accommodatie, bestuursleden, trainers,

financiën, … maar de sportclubs willen er alles aan doen om die problemen weg te werken. Er worden

inspanningen geleverd om te verbeteren en vooruit te gaan. De sportclub is open, ambitieus en

veranderingsgezind. Verder staat dit type sportclub open om opleidingen te volgen, samen te werken met

gemeente, met andere sportclubs en met scholen, activiteiten te organiseren en acties te doen om meer

leden te werven. Dit type sportclub staat open voor iedereen ongeacht leeftijd, geslacht en etniciteit. Kortom,

het is een sportclub die wil veranderen, maar met een aantal belemmeringen kampt waardoor ze afgeremd

wordt om vooruit te gaan.

4.1.1.3 Type 3

Een type 3 sportclub is een non-profit, gesloten sportclub met voldoende capaciteit. Dat soort sportclub heeft

niet als doel winst te genereren. Het zijn sportclubs met voldoende capaciteit waardoor alles draait zoals het

ongeveer zou moeten draaien. Er zijn geen fundamentele problemen op vlak van accommodatie, financiën,

vrijwilligersbeleid (bijvoorbeeld voldoende bestuursleden en trainers) en de bestuursleden voeren hun taken

naar behoren uit. Aangezien alles goed draait, vindt dat soort sportclub het niet nodig om veranderingen aan

te brengen om de werking van de sportclub te versterken. De sportclub wil geen extra inspanningen doen om

andere doelgroepen aan te werven. Samenwerken met andere sportclubs of met scholen zegt hen niet zo

veel. Elk jaar hetzelfde stramien volgen, is goed voor die sportclubs. Ze willen daar liever niet te veel

verandering in brengen. Het is een gesloten en behoudsgezinde sportclub.

4.1.1.4 Type 4

Een type 4 sportclub is een non-profit, gesloten sportclub met onvoldoende capaciteit. Dat soort sportclub

heeft niet als doel winst te genereren. De sportclubs hebben te kampen met een aantal fundamentele

problemen, waardoor ze onvoldoende capaciteit hebben om te veranderen en te vernieuwen. Die problemen

kunnen zich situeren op vlak van vrijwilligers, accommodatie, bestuursleden, trainers, financiën, … Maar het

bestuur van dat type sportclub is niet geneigd om veel inspanningen te doen om te veranderen en te

verbeteren. Ze willen bijvoorbeeld geen extra inspanningen doen om andere doelgroepen aan te werven.

Samenwerken met andere sportclubs of met scholen zegt hen niet zo veel. Elk jaar hetzelfde stramien


volgens, is goed voor die sportclubs. Ze willen daar liever niet te veel verandering in brengen. Het is een

gesloten en behoudsgezinde sportclub.

4.1.1.5 Type 5

Een type 5 sportclub is een profit sportclub. Die sportclubs streven commerciële doeleinden na en willen

winst genereren. Het zijn echter wel sportclubs die normaal gezien over voldoende capaciteit beschikken.

Profit sportclubs hebben vaak professionele en betaalde werknemers in dienst, waardoor ze over de

noodzakelijke competenties voor het uitoefenen van hun taak beschikken. Op financieel vlak zijn die

sportclubs normaal gezien winstgevend. Ze halen hun financiële middelen uit onder andere lidgelden,

sponsoring en inkomsten uit de cafetaria. Dit soort sportclubs hebben vaak hun eigen, kwalitatieve

accommodatie en hebben voldoende competente trainers.

11


NON-PROFIT

OPEN

o Sportclub levert

inspanningen om continu

vooruit te blijven gaan

o Ambitieus en

veranderingsgezind

o Staat open voor

samenwerking

o Staat open voor elke

doelgroep

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4 TYPE 5

CAPACITEIT

o Accommodatie –financiën

– vrijwilligersbeleid: geen

fundamentele problemen

o Voldoende & competente

bestuursleden en trainersNON-PROFIT

OPEN

o Sportclub levert

inspanningen om

problemen m.b.t.

onvoldoende capaciteit

weg te werken

o Ambitieus en

veranderingsgezind

o Staat open voor

samenwerking

o Staat open voor elke

doelgroep

ONVOLDOENDE

CAPACITEIT

o Er zijn problemen op vlak

van vrijwilligers,

accommodatie, bestuur,

trainers, financiën, …

NON-PROFIT

GESLOTEN

o Behoudsgezind

o Sportclub vindt het niet

nodig om veranderingen

aan te brengen

o Sportclub staat niet open

voor samenwerking

o Elk jaar hetzelfde stramien

volgen is goed

CAPACITEIT

o Accommodatie, financiën,

vrijwilligersbeleid: geen

fundamentele problemen

o Voldoende en competente

bestuursleden en trainers

NON-PROFIT

GESLOTEN

o Behoudsgezind

o Sportclub levert niet teveel

inspanningen om te

veranderen en te

verbeteren

o Sportclub staat niet open

voor samenwerking

o Elk jaar hetzelfde stramien

volgen is goed

ONVOLDOENDE

CAPACITEIT

o Er zijn problemen op vlak

van vrijwilligers,

accommodatie, bestuur,

trainers, financiën, …

PROFIT

o Normaal gezien voldoende

capaciteit

o Vaak professioneel

betaalde werknemers in

dienst

o Financieel gezien

winstgevend

o Vaak eigen accommodatie

12


4.1.2 Bepaling van de types

Zoals in de inleiding te lezen was, werd de typologie ontwikkeld onder de vorm van een theoretisch model.

De volgende fase bestond erin om een meetinstrument te ontwikkelen en het theoretisch model te

operationaliseren. Om dit te kunnen verwezenlijken werden de factoren bepaald op basis waarvan de

sportclubs ingedeeld kunnen worden, om daarna de items voor elke factor onder de vorm van stellingen te

formuleren.

Volgende factoren zijn relevant om het „willen‟ van een sportclub te meten:

Accommodatie

Bestuur

Trainers

Beleid

Vrijwilligers

Jeugdwerking

Communicatie

Externe focus

Volgende factoren zijn relevant om het „kunnen‟ van een sportclub te meten:

Accommodatie

Bestuur

Trainers

Beleid

Vrijwilligers

Jeugdwerking

Financiën

Communicatie

De vragenlijst bestaat dus uit 9 subschalen die telkens willen en/of kunnen bevragen (zie bijlage 1). Deze

vragenlijst werd vervolgens getest op verschillende sportclubs, met als eindfase het afnemen op een grote

steekproef.

Om tot de indeling in types te komen, worden eerst de gemiddelden per factor voor „willen‟ en „kunnen‟

berekend. Vervolgens berekent men het algemeen gemiddelde voor „kunnen‟ en „willen‟ en zet men deze

scores om naar percentages. Op basis van de cut-off score (70%) worden de sportclubs ingedeeld in de

13


14

types. Het type 5 sportclub wordt niet langer in rekening gebracht omdat de focus ligt op de non-profit clubs.

Hieronder volgt een voorbeeld:

WILLEN KUNNEN

Accommodatie Bv. 5 Bv. 3

Bestuur Bv. 3.67 Bv. 2

Trainers Bv. 3 Bv. 2.3

Beleid Bv. 2 Bv. 3.2

Vrijwilligers Bv. 4.5 Bv. 2.4

Jeugd Bv. 3.5 Bv. 4.1

Financiën / Bv. 5

Communicatie Bv. 4.5 Bv. 3

externe Focus Bv. 1 /

WILLEN KUNNEN

Algemeen gemiddelde 3.45 3.55

Somscore 112 140

Percentage 69 71

percentage voor “willen” / “kunnen” Interpretatie

85% De sportclub scoort uitmuntend voor “willen” / “kunnen”.

Clubs met een hoge score (boven 70%) op beide ("willen" en "kunnen") worden als type 1 beschouwd. Clubs

die laag scoren op beide zijn type 4. Type 3 bestaat uit clubs met een score hoger dan 70 voor "kunnen"

maar lager dan 70 voor "willen". Clubs van type 2 hebben een hoge score voor "willen" maar een lage voor

"kunnen".

4.2 Inkorten oorspronkelijke vragenlijst

De oorspronkelijke vragenlijst kan ingedeeld worden in twee delen. Enerzijds bestaat de vragenlijst uit items

voor de 9 subschalen die WILLEN en KUNNEN meten (deel 1). Anderzijds zijn nog heel wat items

opgenomen die nuttige bijkomende info verstrekken over de clubs maar die niet noodzakelijk zijn voor het

bepalen van de types (deel 2). Allereerst wordt deel 2 van het inkorten van de vragenlijst besproken omdat


kort de bijkomende informatie kan besproken worden. Vervolgens bespreken we deel 2 van het inkorten van

de vragenlijst, waarin statistische analyses aan bod komen.

4.2.1 Inkorten deel 2

Het inkorten van dit deel van de vragenlijst werd beslist door de stuurgroep en besproken tijdens de

bijeenkomst van het begeleidingscomité op 18 mei 2011. Niet essentiële zaken werden verwijderd uit de

vragenlijst. Bijkomende informatie die niet relevant is voor het bepalen van het type, maar belangrijk is om

efficiënte ondersteuning te kunnen bieden aan sportclubs, werd toegevoegd.

Men kwam tot het besluit om volgende items uit de vragenlijst te verwijderen:

Hoeveel bestuursleden telt uw sportclub?

Hoeveel personen van onderstaande categorieën zijn momenteel lid van uw sportclub?

Wat is de evolutie van het aantal leden over de voorbije 3 jaar?

Heeft de sportclub een ledenstop?

Accommodatie: maakt uw sportclub gebruik van sportinfrastructuur voor het beoefenen van de sport?

Trainers: over hoeveel trainers beschikt uw sportclub?

Trainers: over hoeveel gediplomeerde trainers beschikt uw sportclub?

Jeugd: heeft uw sportclub jeugdleden (tot 18 jaar)?

Financiën: kan u van onderstaande inkomsten het procentueel aandeel t.o.v. de totale inkomsten

aanduiden

Varia:

- Hoe zou u zelf u sportclub als organisatie omschrijven?

- Hoe ziet u de toekomst van uw sportclub?

- Wat zijn volgens u de sterkste punten van uw sportclub?

- Wat zijn volgens u de zwakste punten van uw sportclub?

- Waarvoor wil de sportclub in de toekomst actief inspanningen doen?

- Wat is volgens u het grootste probleem binnen de sportclub?

- Bij welk type sportclub sluit uw sportclub het meest aan?

- Onder welk type sportclub zou u graag hebben dat uw sportclub valt in de toekomst?

Volgende items bleven in de vragenlijst:

Naam van de sportclub

Is uw sportclub aangesloten bij een sportfederatie?

- Indien ja, bij welke sportfederatie?

- Indien nee, welke sporttak wordt er beoefend binnen de sportclub?

Wat is uw functie binnen de sportclub?

Welke juridische structuur heeft uw sportclub?

Hoeveel leden telt uw sportclub?

Op welke manier zou uw sportclub bijgestaan willen worden?

15


16

Tot slot werden volgende items toegevoegd aan de vragenlijst:

Postcode?

Kent u het Dynamo Project?

o Indien ja:

- Heeft u reeds brochures/documenten besteld bij het Dynamo Project? Ja/neen

- Heeft u reeds opleidingen bij het Dynamo Project gevolgd? Ja/neen

- Heeft u reeds een individuele maatopleiding genoten van het Dynamo Project?

Ja/neen

Op welke manier zou uw sportclub bijgestaan willen worden? Waaraan heeft uw sportclub nood?

(meerdere antwoorden mogelijk)

o Op bestuurlijke vlak:

- Boekhoudprogramma

- Boekhoudkundige regels van een vzw

- Hulp bij het maken van de website

- Opmaak van een sponsordossier

- Opmaak van een beleidsplan

- Opmaak van een begroting

- Opmaak van een huidhoudelijk reglement

- Opmaak van een organogram

- Hulp bij de vzw-wetgeving

- Hulp bij de btw-wetgeving

- Hulp bij de vrijwilligerswetgeving

- Begeleiding rond fusies of splitsingen

- Doorlichting van de structuur van de club

- Audit van de sportclub

- Marketing van de sportclub

- Ledenwerving verbeteren

- Vrijwilligers zoeken en vinden

- Vrijwilligers motiveren

- Verzekeringen voor de sportclub

- Andere: …………………………..

Over welke onderwerpen zou u graag een opleiding/bijscholing/vorming volgen? (meerdere antwoorden

mogelijk)

o Boekhouding van een vzw

o Coachen en motiveren van medewerkers

o Communicatiemanagement

o Competentiemanagement

o De kleine sportclub en mediakanalen

o Emotionele en sociale intelligentie

o Eventmanagement

o Ethiek in de sportclub

o Fiscaliteit (BTW) in sportclubs

o Fusies en splitsingen van de vzw-sportclubs

o Interne & externe communicatie

o Leiderschap in sportclubbestuur

o Marketing en sponsormogelijkheden voor de sportclub

o Netwerking voor je sportclub


o Opstellen van een beleidsplan

o Preventieaanpak van alcohol en drugs

o Subsidiemogelijkheden

o Toelichting bij relevante wetten en decreten

o Vergadertechnieken

o Verzekeringen

o Vzw-wetgeving voor sportclubs

o Website-ontwikkeling

o Zoeken en vinden van vrijwilligers

o Motiveren van vrijwilligers

o Ander onderwerp:…………………………………………

Zou u graag hebben dat uw sportclub individueel bijgestaan wordt door een expert?

o Neen

o Ja

Indien ja, mijn sportclub is geïnteresseerd in individuele maatbegeleiding voor:

o De boekhouding

o Opmaak van de website

o Sponsoring

o Opmaak van een beleidsplan

o Opmaak van een begroting

o Opmaak van een huishoudelijk reglement

o Opmaak van organogram

o Omschakeling van feitelijke verenigingen naar vzw

o De btw wetgeving

o Fusie of splitsing van de sportclub

o Doorlichting van de structuur van de club

o Audit van de sportclub

o Marketing van de sportclub

o Andere: ………………………………………………..

Bijkomende vraag: De sportclub is bereid om extra inspanningen te doen (financieel en/of door

mankracht) om 1) allochtonen 2) kansarmen 3) personen met een handicap 4) senioren te rekruteren

(gescoord op een Likertschaal)

4.2.2 Inkorten deel 1

Het inkorten van deel 1 van de vragenlijst betreft enkel de items die nodig zijn voor het bepalen van het type.

Het gaat om items die hoofdzakelijk gescoord worden op een Likertschaal. De andere bijkomende

informatieve items, die besproken werden in deel 2 zijn hier niet relevant.

Bij het inkorten van de vragenlijst dienen we rekening te houden met het feit dat een goed meetinstrument

tegemoet moet komen aan drie criteria, namelijk validiteit, betrouwbaarheid en praktische bruikbaarheid.

Deze criteria kunnen we verder opsplitsen in externe validiteit, interne validiteit, stabiliteit, interne

consistentie, equivalentie, efficiënt in afname, gebruiksgemak en interpreteerbaarheid. In deze fase van het

proces hebben we ons voornamelijk gefocust op de betrouwbaarheid, waarna we in overleg het criterium

praktische bruikbaarheid hebben besproken. De andere criteria komen later nog aan bod.

17


18

Dit deel biedt een overzicht van de analyses die werden uitgevoerd om tot de nieuwe vragenlijst te komen en

suggesties rond toekomstige verwerking.

4.2.2.1 Betrouwbaarheid

Met betrouwbaarheid bedoelt men of het meetinstrument betrouwbare meetresultaten geeft. Bijvoorbeeld

één zelfde product moet bij meerdere wegingen op dezelfde weegschaal tot hetzelfde gewicht leiden.

Toegepast op de vragenlijst van de typologieën betekent dit bijvoorbeeld dat wanneer we meerdere keren de

vragenlijst zouden afnemen bij een zelfde club we steeds tot hetzelfde type moeten komen.

4.2.2.1.1 Betrouwbaarheidsanalyses

De dataset van het vorig onderzoek (n = 393) werd gebruikt om de betrouwbaarheidsanalyses uit te voeren,

zodat sportclubs niet opnieuw belast werden met een vragenlijst.

Idealiter hebben we een verkorte vragenlijst die een even betrouwbaar resultaat geeft als de lange versie.

Hiervoor wordt de betrouwbaarheid berekend via Cronbach‟s alpha analyse. De volgende alinea geeft een

beschrijving van deze analyses.

Een eerste analyse ging na wat het effect is van het verwijderen van items uit de vragenlijst op de indeling in

types. Kortom, nagaan wat de gevoeligheid van de classificatie van de vragenlijst is. Om dit te onderzoeken

werd eerst de betrouwbaarheid per subschaal (vb. accommodatie) berekend. Daarna werd gekeken welke

items konden verwijderd worden zonder de huidige Cronbach‟s alpha teveel te veranderen. In deze eerste

fase werden van de originele 102 items een 20-tal items weggelaten (bijlage 2) om te testen wat het effect

was op de indeling in types. Daarna werden een 60-tal cases at random uit de database (n = 393) genomen

waarbij de items zoals aangegeven in de analyse werden weggelaten. Er werd gekeken of elke case nog

steeds tot hetzelfde type sportclub behoorde als voordien. Dit houdt in dat opnieuw de gemiddelden voor alle

subschalen en per factor (willen en kunnen) berekend werden op basis van de nieuwe vragenlijst (nu

bestaande uit 81 items). Vervolgens werd het algemeen gemiddelde voor willen en kunnen berekend, alsook

de percentages. De indeling in types kon zo opnieuw gebeuren. Zoals te zien is in tabel 1, blijkt dat ongeveer

9 van de 60 cases met de aangepaste vragenlijst bij een ander type sportclub terecht komt. Dit is

een aanzienlijk percentage maar inherent aan classificaties waarbij een absoluut afkappunt moet worden

gekozen. Het is echter daarom uiterst belangrijk om ook naar de onderliggende waarden te kijken en de

scores op de verschillende variabelen.


19

Tabel 1: Vergelijking sample (n = 60) met steekproef (n = 393)

Case

Percentage

kunnen

steekproef

(%)

Percentage

kunnen

sample (%)

Percentage

willen

steekproef

(%)

Percentage

willen

sample (%)

Type

steekproef

Type

sample

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

71,17

68,23

69,48

78,83

65,00

69,43

78,18

67,40

58,85

67,45

70,83

83,91

81,98

79,79

62,16

73,89

62,44

72,28

74,87

68,00

71,50

77,44

64,00

68,42

77,30

71,00

63,00

69,74

68,50

84,21

84,50

82,00

60,56

75,79

61,62

72,63

77,96

70,95

80,83

86,36

89,52

73,04

62,40

84,58

57,55

70,00

65,20

77,65

78,80

80,49

70,42

78,10

72,00

78,75

80,50

69,38

81,58

86,86

92,12

70,81

62,00

89,47

56,92

73,00

66,00

80,80

83,00

84,52

75,26

80,00

72,50

77,89

1

2

2

1

2

2

3

2

4

2

3

1

1

1

2

1

2

1

1

4

1

1

2

2

3

1

4

2

4

1

1

1

2

1

2

1

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

74,40

67,12

68,18

76,29

83,27

62,50

63,00

83,67

62,73

61,25

68,33

93,04

92,20

74,02

69,48

58,54

56,28

62,17

64,08

78,89

64,44

71,67

75,63

84,00

65,56

63,57

83,08

61,05

64,00

70,00

94,74

97,71

75,79

71,50

60,50

57,84

59,47

64,57

74,04

77,14

72,77

77,92

73,62

55,81

68,42

65,00

60,87

68,89

73,60

80,00

70,70

75,60

83,20

71,06

67,32

71,67

74,35

76,22

77,95

77,30

80,53

73,51

52,35

69,66

64,38

50,67

69,44

73,00

82,50

75,15

74,50

83,00

68,11

66,45

74,21

75,00

1

2

2

1

1

4

4

3

4

4

2

1

1

1

2

2

4

2

2

1

2

1

1

1

4

4

3

4

4

1

1

1

1

1

4

4

2

2


20

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

69,67

54,79

73,72

68,54

89,17

69,79

63,18

50,90

62,07

85,22

81,78

64,68

64,58

75,21

73,02

67,21

71,60

73,96

70,11

62,81

70,00

72,74

73,81

68,95

50,77

77,42

68,50

87,00

73,50

63,16

54,19

64,10

83,16

85,79

62,05

65,00

76,00

74,86

67,22

74,63

74,50

72,11

62,07

70,00

76,00

77,71

74,29

65,22

86,50

75,92

73,33

82,08

78,22

66,34

77,73

94,35

89,52

70,21

68,00

77,60

69,78

75,11

87,50

82,04

83,91

57,21

80,00

76,96

73,33

76,50

62,78

87,33

79,49

78,00

86,32

81,14

65,16

81,18

96,76

99,38

70,27

69,71

80,50

69,14

76,57

88,95

85,13

81,67

57,65

81,74

78,33

73,89

Er werden diverse bijkomende analyses gedaan om de gevoeligheid van de classificatie na te gaan en

eventueel aan te passen. Zo werden meerdere betrouwbaarheidanalyses gedaan waarbij items of

subschalen werden weggelaten, werd een discriminantanalyse uitgevoerd en werd een andere berekening

van de types overwogen of aanpassingen van de afkapwaarden. Zie bijlage (3) voor de diverse analyses.

Uit de betrouwbaarheidsanalyses kwam naar voren dat elke verandering aan de vragenlijst kan leiden tot het

indelen van minstens 1 sportclub in een ander type. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat een

kritische grens (70%) moet worden gekozen en cases (sportclubs) net onder of boven die grens scoren. De

discriminantanalyse elimineerde teveel items waardoor geen informatie per subschaal meer mogelijk was.

Een actor die de vragenlijst gebruikt kan zo geen informatie meer opvragen per subschaal die hij/zij relevant

vindt. De berekening van de types of het aanpassen van de afkapwaarden komt later aan bod.

De resultaten van de verschillende analyses geven aan dat de beste manier voor het elimineren van items

uit de originele vragenlijst deze via betrouwbaarheidsanalyses is. Op die manier bekomt men nog een

gemiddelde score per subschaal.

2

4

1

2

1

2

2

4

2

1

1

2

4

1

3

2

1

1

1

4

1

1

1

2

4

1

2

1

1

2

4

2

1

1

2

4

1

3

2

1

1

1

4

1

1

1


4.2.3 Hervormen oorspronkelijke vragenlijst

4.2.3.1 Weglaten items

Het weglaten van items uit de oorspronkelijke vragenlijst wordt, zoals voordien aangegeven, gebaseerd op

betrouwbaarheidsanalyses.

Tabel 2 toont een overzicht van de Cronbach‟s alpha analyses met de scores en de items die werden

weggelaten. Hoe hoger de alpha-waarde, hoe hoger de betrouwbaarheid maar vaak kunnen dan minder

items worden weggelaten. Een grens van 0.7 is echter aanvaardbaar en geeft een betrouwbare schaal met

een beperkt aantal items. Maar een schaal dient minstens uit drie items te bestaan. De items die in het rood

staan konden weg gelaten worden, wat een nieuwe Cronbach‟s alpha geeft (aangegeven in het groen). De

oorspronkelijke betrouwbaarheid wordt weergegeven in het zwart.

Tabel 2: Overzicht resultaten betrouwbaarheidsanalyses op basis van de steekproef (n = 393)

Factor Items

Accommodatie KUNNEN V1: De sportclub beschikt over voldoende sportaccommodatie om alle

trainingen voor het huidige aantal leden te laten plaatsvinden.

V2: De sportclub beschikt over voldoende sportaccommodatie om alle

competenties voor het huidige aantal leden te laten plaatsvinden.

V3: De sportclub beschikt over voldoende uren in de

sportaccommodatie voor het huidig aantal leden.

V4: Met de huidige hoeveelheid sportinfrastructuur kunnen we meer

leden aan.

WILLEN V5: Als de sportclub te weinig infrastructuur heeft, zal ze meer

trainingen aanbieden als meer sportinfrastructuur/meer uren in de

infrastructuur ter beschikking zouden zijn.

V6: De sportclub zal actief meer leden werven als meer

sportinfrastructuur/ meer uren in de infrastructuur ter beschikking

zouden zijn

V7: De sportclub is bereid om extra inspanningen te doen (financieel

en/of door mankracht) om te verbeteren op gebied van accommodatie of

om de bestaande accommodatie te behouden.

Bestuur KUNNEN V8: De sportclub beschikt over voldoende bestuursleden om alle taken

naar behoren uit te voeren.

V9: Er zijn bestuursleden die niet over de juiste competenties voor het

uitoefenen van hun taak beschikken.

V10: Er wordt een afgebakende taakverdeling gehanteerd (elk

bestuurslid heeft zijn eigen taken).

V11: Sommige bestuursleden voeren veel meer taken uit dan andere

bestuursleden, waardoor de werking van de sportclub sterk afhankelijk

is van die personen.

V12: Het bestuur beschikt over de juiste competenties voor het voeren

van de boekhouding.

V13: Het bestuur beschikt over de juiste competenties voor het werven

van sponsoring.

Cronbach’s

alpha (α)

0,79 (n=333)

0,79 (n=339)

0,71 (n=336)

0,70 (n=354)

0,69 (n=363)

21


22

V14: Het bestuur beschikt over de juiste competenties voor de

organisatie van de activiteiten

(competities/tornooien/clubactiviteiten/evenementen)

V15: Het bestuur beschikt over de juiste competenties voor de

communicatie (opmaken van de website/clubblad/versturen van

nieuwsbrieven).

WILLEN V16: Het is noodzakelijk dat de bestuursleden zich bijscholen.

V17: De bestuursleden worden gestimuleerd om

opleidingen/bijscholingen te volgen.

V18: De sportclub is bereid om de gevolgde opleidingen/bijscholingen

van de bestuursleden te vergoeden.

V19: De werking van de sportclub wordt jaarlijks geëvalueerd met de

bedoeling om die elk jaar te verbeteren.

V20: De sportclub neemt deel aan initiatieven van derden (bv. Week van

de Sportclub georganiseerd door de sportdienst, sport op school,…).

V21: De sportclub werkt samen met het onderwijs (bv. de sportclub

geeft initiatielessen op scholen).

V22: Het huidig bestuur klampt vast aan traditionele ideeën.

V23: De huidige bestuursleden werven actief jongere personen in het

bestuur aan.

V24: De sportclub werkt samen met andere sportclubs.

V25: De sportclub doet inspanningen om meer leden te rekruteren (bv.

gratis initiaties, verdelen van affiches/flyers).

V26: De sportclub rekruteert actief leden van andere leeftijdsgroepen

(bv. jeugd, senioren,…)

V27: De sportclub wil meer sportevenementen organiseren.

V28: In de nabije toekomst (minder dan 3 jaar) willen wij graag ons

sportaanbod:

V29: In de nabije toekomst (minder dan 3 jaar) willen wij het

managementniveau van het bestuur:

Trainers KUNNEN V30: De sportclub beschikt over voldoende trainers.

V31: De trainers beschikken over de juiste competenties voor het

uitoefenen van hun taak door relevante ervaring.

V32: De trainers beschikken over de juiste competenties voor het

uitoefenen van hun taak door relevant diploma.

V33: Elk jaar moet de sportclub veel moeite doen om trainers aan te

werven.

WILLEN V34: Het bestuur stimuleert de trainers om opleidingen/bijscholingen te

volgen (bv. een VTS-cursus).

V35: De trainers zijn bereid om opleidingen/bijscholingen te volgen met

de bedoeling om meer competenties te verwerven in de toekomst.

V36: De sportclub is bereid om extra inspanningen te doen (financieel

en/of d.m.v. mankracht) om continu te verbeteren op gebied van de

trainers.

Beleid KUNNEN V37: De sportclub heeft een uitgeschreven beleidsplan (o.a. met visie

en missie) op lange termijn (ongeveer 3 jaar).

V38: De sportclub heeft voor het komende jaar een uitgewerkt

0,72 (n=332)

0,70 (n=357)

0,83 (n=372)

0,84 (n=378)

0,84 (n=376)

0,72 (n=361)

0,71 (n=368)


werkingsplan/beleidsplan.

V39: De sportclub stelt jaarlijks de begroting op voor het volgend jaar.

V40: De sportclub gebruikt een boekhoudprogramma (kan ook een zelf

uitgewerkt systeem zijn).

V41: De sportclub beheert op een gestructureerde wijze het

ledenbestand.

V42: De sportclub heeft een huishoudelijk reglement.

V43: De sportclub beschikt over een uitgewerkt sponsordossier.

V44: De sportclub heeft een organogram (schematisch overzicht van

alle medewerkers binnen de organisatie).

Vrijwilligers KUNNEN V53: De sportclub kan een beroep doen op voldoende vrijwilligers voor

de kantine (bv. bediening bar).

V54: De sportclub kan voldoende vrijwilligers inschakelen bij

evenementen.

V55: De sportclub heeft voldoende vrijwilligers voor ondersteuning bij

wedstrijden.

V56: De sportclub heeft voldoende vrijwilligers voor arbitrage.

V57: De sportclub heeft voldoende vrijwilligers voor de dagdagelijkse

werking van de club (bv. het wassen van de truitjes, het onderhouden

van de terreinen).

WILLEN V58: De sportclub doet actief inspanningen om jaarlijks voldoende

vrijwilligers ter beschikking te hebben.

V59: De sportclub beloont de vrijwilligers voor de geleverde

inspanningen (bv. een etentje, een vergoeding).

V60: De sportclub is bereid om extra inspanningen te doen (financieel

en/of door mankracht) om continu te verbeteren op gebied van de

vrijwilligers.

Jeugd KUNNEN V62: De sportclub heeft een jeugdsportbeleidsplan

V63: De sportclub biedt aparte trainingen voor de jeugd aan.

V64: De sportclub heeft voldoende jeugdtrainers.

V65: De jeugdtrainers beschikken over de juiste competenties voor het

uitoefenen van hun taak door relevante ervaring.

V66: De jeugdtrainers beschikken over de juiste competenties voor het

uitoefenen van hun taak door relevant diploma.

V67: Er is een jeugdsportcommissie binnen de sportclub.

V68: Er is een jeugdsportcoördinator aangesteld.

V69: In bestuursvergaderingen wordt er speciale aandacht aan de jeugd

geschonken.

V70: De sportclub kan meer jeugd aan met het huidig aantal trainers.

V71: Elk jaar moet de sportclub veel moeite doen om jeugdtrainers aan

te werven.

WILLEN V61: Indien Neen: Wil uw sportclub actief inspanningen doen om

jeugdleden te rekruteren?

V72: De sportclub is bereid om extra inspanningen te doen (financieel

en/of door mankracht) om te verbeteren op vlak van het

0,81 (n=364)

0,74 (n=369)

0,66 (n=374)

0,82 (n=282)

0,82 (n=299)

0,80 (n=301)

23


24

jeugdsportbeleid.

V73: De sportclub is bereid om extra inspanningen te doen (financieel

en/of door mankracht) om jeugdleden te behouden.

V74: De sportclub is bereid om extra inspanningen te doen (financieel

en/of door mankracht) om nieuwe jeugdleden aan te werven.

Financiën KUNNEN V75: Hoe zou u de huidige financiële situatie van uw sportclub vandaag

omschrijven?

V76: De huidige financiële situatie van onze sportclub is ten opzichte

van 3 jaar geleden

V77: De sportclub heeft momenteel voldoende financiële middelen om

haar beleid uit te voeren.

V78: Huidige financiële moeilijkheden belemmeren de werking van onze

sportclub

V79: De financiële situatie van de sportclub laat het toe om nieuwe

initiatieven te lanceren.

V80: De sportclub heeft een reserve opgebouwd voor onverwachte

tegenslagen.

V81: De sportclub krijgt het financieel moeilijk als de sponsors

wegvallen.

Communicatie KUNNEN V82: Hoe frequent verstuurt uw sportclub informatie naar de leden?

V83: Via welke communicatiekanalen worden de leden op de hoogte

gehouden?

V84: Er is een goede communicatie binnen het bestuur.

V85: Er is een goede communicatie tussen bestuur en trainers.

V86: De sportclub voert een doordacht communicatiebeleid.

Communicatie WILLEN V87: De sportclub wil extra inspanningen doen (financieel en/of d.m.v.

mankracht) om het communicatiebeleid in de toekomst te verbeteren.

Externe focus WILLEN V88: Personen met een handicap (mentaal en/of fysiek) kunnen actief

de sport beoefenen in onze sportclub.

V89: Allochtonen kunnen actief de sport beoefenen in onze sportclub.

V90: De sportclub heeft een actief beleid m.b.t. de communicatie met

(de ouders van) allochtone sporters.

V91: Kansarmen kunnen actief de sport beoefenen in onze sportclub via

een sociaal tarief.

V92: Senioren kunnen actief de sport beoefenen in onze sportclub.

V93: De sportclub is bereid om extra inspanningen te doen (financieel

en/of door mankracht) om andere doelgroepen (personen met een

handicap, kansarmen, allochtonen) te rekruteren.

V94: De sportclub is enkel toegankelijk voor personen met een

bepaalde sociale status.

V95: De sportclub organiseert eigen sportkampen, evenementen,

(buitenlandse) stages,…

V96: De sportclub organiseert niet-sportieve clubactiviteiten om de

sociale contacten onder de leden te bevorderen (bv. filmavond,

uitstappen).

V97: Er is een goede sfeer in onze sportclub.

0,82 (n=365)

0,83 (n=380)

0,50 (n=375)

0,75 (n=340)

0,69 (n=366)


V98: Er heerst een goede sfeer binnen het bestuur.

V99: De sportclub kan beschikken over een locatie waar er

activiteiten/vergaderingen kunnen doorgaan (dit kan bv. een clubhuis

zijn).

V100: In de sportclub wordt er actief gewerkt aan fair play.

V101: De sportclub stelt zijn deuren open voor iedereen ongeacht

leeftijd, geslacht, etniciteit, niveau (Sport voor Allen).

V102: In de sportclub wordt er actief gewerkt aan gezondheid.

De totale vragenlijst voor het bepalen van de types bestaat nu nog uit 53 items. Er zijn dus van de

oorspronkelijke 102 items, 49 items verwijderd op basis van de betrouwbaarheidsanalyse. Accommodatie

bevat nu nog 6 items, bestuur 10 items, trainers 6 items, beleid 6 items, vrijwilligers 6 items, jeugd 6 items,

financiën 3 items, communicatie 5 items en externe focus 5 items.

4.2.3.2 Drie onevenwichtige subschalen

Er zijn drie subschalen die verschillen van de andere subschalen, namelijk financiën, externe focus en

communicatie. Financiën peilt enkel naar de factor „kunnen‟ in tegenstelling tot de andere subschalen.

Hetzelfde geldt voor externe focus, maar dit dan enkel voor de factor „willen‟. Het algemeen voorstel was om

deze subschalen uit te breiden met telkens 5 items per factor die ontbrak. Zo kan er na

betrouwbaarheidsanalyse de beste drie items over gehouden worden.

De aanpassing van deze subschalen is niet noodzakelijk voor het bepalen van de typologie maar naar

interpretatie en voorstelling van de resultaten is dit te verkiezen. Bovendien houdt het meer mogelijkheden in

voor het latere gebruik van de vragenlijst, bijvoorbeeld wanneer een bepaalde federatie specifiek zou

geïnteresseerd zijn in de variabele „financiën willen‟.

Allereerst werd de uitbreiding van de subschaal „financiën‟ besproken. Dit leverde volgende items op:

Tabel 3: Nieuwe items subschaal financiën

WILLEN

V1: De sportclub wil extra energie stoppen in het actief zoeken naar sponsors.

V2: De sportclub is bereid extra inspanningen te doen om hogere subsidies te verkrijgen van

de overheid.

V3: De sportclub is bereid om bijkomende activiteiten te organiseren zodat de sportclub meer

financiële ademruimte heeft.

V4: De sportclub is bereid gedurende het jaar de in- en uitgaven strikt bij te houden.

V5: De sportclub is bereid in het belang van de sportclub financiële beslissingen te nemen die

onpopulair zijn op korte termijn.

Vervolgens werden 5 nieuwe items voor de subschaal externe focus geformuleerd. Er werd eveneens

besloten om de overgebleven items (na de betrouwbaarheidsanalyse) te gebruiken als items die peilen naar

25


26

de factor „kunnen‟. Zowel „kunnen‟ als „willen‟ bevragen nu rond doelgroepen, het sociale aspect en

maatschappelijke thema‟s (gezondheid, milieu, mobiliteit, …).

Tabel 4: Nieuwe items subschaal externe focus

KUNNEN

WILLEN

V1: Personen met een handicap (mentaal en/of fysiek) kunnen actief de sport beoefenen in

onze sportclub.

V2: De sportclub heeft een actief beleid m.b.t. de communicatie met verschillende

doelgroepen (vb. allochtonen, kansarmen,…).

V3: Kansarmen kunnen actief de sport beoefenen in onze sportclub via een sociaal tarief.

V4: De sportclub organiseert niet-sportieve clubactiviteiten om de sociale contacten onder de

leden te bevorderen (bv. Filmavond, uitstappen).

V5: In de sportclub wordt er actief gewerkt rond maatschappelijke thema‟s (gezondheid,

milieu, mobiliteit, …).

V6: De sportclub wil extra inspanningen doen om andere doelgroepen te rekruteren.

V7: De sportclub wil opendeurdagen organiseren om mensen kennis te laten maken met hun

club.

V8: De sportclub is bereid zich te engageren voor verschillende thema‟s die te maken hebben

met gezondheid (vb. andere campagnes).

V9: De sportclub is bereid zich te engageren om samen te werken met scholen.

V10: De sportclub wil nodige inspanningen doen om bekend te staan als een club met een

goede sfeer.

Tot slot peilt communicatie naar beide factoren, maar gebeurt dit voor de factor „willen‟ enkel door middel van

één item. Er werd voorgesteld dit item ofwel weg te laten, ofwel nog items toe te voegen die de factor „willen‟

meten. Echter, aangezien deze subschaal een lage betrouwbaarheid heeft (namelijk α = 0,50) en als iets

minder essentiële factor werd beschouwd, werd besloten deze volledig weg te laten. De mogelijkheid om bij

de varia vragen hierover enkele vragen te stellen werd echter open gelaten.

4.2.3.3 Herschaling

De subschaal „beleid‟ wordt niet gescoord op een likertschaal en zorgt daarom voor moeilijkheden bij het

uitvoeren van analyses. We stelden voor om deze schaal om te vormen zodat er ook gescoord kan worden

volgens een likertschaal. Immers, een indeling op een vijfpuntenschaal is betrouwbaarder en dit maakt

tevens de interpretatie van de resultaten makkelijker.

De eerste 3 items (V1, V2 en V3) zijn de overgebleven items na de betrouwbaarheidsanalyse die peilen naar

de factor „kunnen‟. Aangezien de factor „willen‟ door de herschaling wegvalt, werden nog 5 items (V4, V5, V6,

V7 en V8) toegevoegd om een evenwichtige schaal te hebben.


Tabel 5: Herschaling subschaal beleid

V1: De sportclub heeft een

uitgeschreven beleidsplan op

lange termijn.

V2: De sportclub heeft voor

het komende jaar een

werkingsplan/

beleidsplan uitgewerkt.

V3: De sportclub heeft een

organogram.

V4: De sportclub is bereid om

in de toekomst een

beleidsplan op te stellen of

het huidige actueel te

houden.

V5: De sportclub is bereid om

een jaarplanning op te

stellen.

V6: De sportclub is bereid

een organogram op te stellen

of dit actueel te houden.

V7: De sportclub is bereid

jaarlijks een begroting op te

stellen voor het komende

jaar.

V8: De sportclub is bereid om

een gestructureerd

ledenbestand bij te houden.

Neen Neen,

maar is in

opbouw

Helemaal

oneens

Ja, maar

staat nog

niet op

punt

Oneens Noch mee

eens,

noch mee

oneens

Ja, maar

wordt niet

gebruikt

als

werkinstru

ment

Ja, en

wordt

gebruikt

als

werkinstru

ment

Eens Helemaal

eens

Op basis van dit proces is de vragenlijst nu volledig aangepast zodat elke subschaal zowel items heeft voor

„willen‟ als voor „kunnen‟, ze bestaat nu uit 60 items. In bijlage 4 vindt u deze nieuwe vragenlijst. Echter,

zoals reeds gezegd zullen nog een aantal items van de aangepaste subschalen weggelaten worden. Dit zal

later gebeuren op basis van betrouwbaarheidsanalyses, toegepast op de nieuw verzamelde data.

N.v.t.

N.v.t.

27


28

4.2.3.4 Berekening types

Zoals reeds vermeld bij de betrouwbaarheidsanalyse, werd een opmerking gemaakt over het berekenen van

de types. In bijlage 5 vindt u een overzicht van het evalueren van de huidige methode (via percentages) om

de types te berekenen en een methode volgens factoranalyse (met ladingen).

Uit de resultaten komt naar voren dat het indelen in types via ladingen vanuit een factoranalyse nauwelijks

stabieler is dan de methode via percentages. Het is wel een methode die meer gehanteerd wordt en bij

onderzoek de voorkeur geniet, maar moeilijker interpreteerbaar is. Echter, beide methoden en ook andere

mogelijke combinaties van de subschalen zijn niet stabiel genoeg om één sportclub in een type in te delen

zonder daarbij de achterliggende cijfers (gemiddelde per subschaal) weer te geven. De indeling in types mag

dan ook enkel gebruikt worden als indicatie voor de verdeling in types op basis van voldoende grote

steekproeven. Hieronder wat meer uitleg over de berekening voor één sportclub en meerdere sportclubs.

4.2.3.4.1 Berekening voor één sportclub

Indien men één sportclub wenst in te delen, is het meer aangewezen om te werken met de percentages voor

„willen‟ en „kunnen‟ en deze dan te vergelijken met de verdeling van de gehele steekproef door ze in te delen

in kwartielen. De sportclubs worden voor zowel „kunnen‟ als „willen‟ in kwartiel 1, 2, 3 of 4 verdeeld. Kwartiel

1 representeert de 25% laagst scorende sportclubs, kwartiel 4 de 25% hoogst scorende sportclubs en de

kwartielen 2 en 3 representeren de sportclubs die ertussen vallen. De percentages voor het bepalen van de

grenzen van deze kwartielen kunnen berekend worden op basis van de resultaten van de bekomen

steekproef.

Bijvoorbeeld, stel dat de grens om in kwartiel 4 voor de factor „willen‟ terecht te komen 71,6% is. Dit betekent

dat, indien men groter of gelijk aan 71,6% scoort voor de factor „willen‟, men in kwartiel 4 terecht komt. De

sportclub behoort dan tot de 25% hoogst scorende sportclubs van de gehele steekproef voor de factor

„willen‟. Hetzelfde geldt voor de score op de factor „kunnen‟. Dit is correcter en genuanceerder dan de

indeling in de vier types. Er kan bovendien ook gewerkt worden met een roos waarop de scores van „willen‟

en „kunnen‟ staan voor de verschillende subschalen (zie een fictief voorbeeld bij „codering en verwerking van

het meetinstrument‟). Dit alles om te vermijden dat één club artificieel ingedeeld wordt en dit tot ongewenste

effecten leidt.

4.2.3.4.2 Berekening voor meerdere sportclubs

Bij het berekenen van meerdere sportclubs kan de indeling in types wel toegepast worden. Het indelen van

vele sportclubs in types is betrouwbaarder, dan het indelen van één sportclub in een type. Op basis van de

gemiddelde scores op de subschalen kan een percentage voor de factor „willen‟ en „kunnen‟ berekend

worden. Door middel van dit bekomen percentage kunnen de sportclubs ingedeeld worden in verschillende

types. Voor de gehele steekproef kan de typologie op basis van de percentages op „willen‟ en „kunnen‟ dus

probleemloos toepassen worden. Het geeft dan een indicatie van de verdeling van de types binnen het


Vlaamse sportlandschap. Eventueel kan er zoals gezegd ook met een factoranalyse worden gewerkt voor de

indeling in types. Dit geeft een iets betere betrouwbaarheid maar maakt de interpreteerbaarheid moeilijker.

4.2.4 Validiteit en bruikbaarheid

Een vragenlijst moet niet alleen betrouwbaar, maar moet ook valide zijn. Validiteit is de mate waarin een test

meet wat hij beoogt te meten. Er bestaan verschillende soorten validiteit, echter hier bespreken we externe

en interne validiteit. Interne validiteit is de mate waarin de conclusies uit het onderzoek correct zijn. Dit kwam

voornamelijk aan bod bij het ontwikkelen van de vragenlijst. Aangezien geen aanpassingen aan de items zelf

werden gedaan, is deze vorm van validiteit hier niet van toepassing.

Externe validiteit is de mate waarin de resultaten representatief en generaliseerbaar zijn. De externe validiteit

wordt getest bij het afnemen van de vragenlijst bij de nieuwe steekproef. Hiervoor dienen de resultaten van

de steekproef representatief en veralgemeenbaar te zijn voor de gehele populatie van nonprofit Vlaamse

sportclubs. We komen hier later op terug.

Tot slot is het niet alleen van belang rekening te houden met de statistische kant, maar ook de praktische

bruikbaarheid van de nieuwe schaal. Deze praktische bruikbaarheid werd uitvoerig besproken met het

werkveld en de opdrachtgever. Zo moest de vragenlijst voldoende kort zijn maar ook door de diverse actoren

die ze wensen te gebruiken interpreteerbaar zijn.

4.2.5 Besluit

Het doel van deze eerste fase was om de vragenlijst in te korten, maar op die manier dat ze toch nog

voldoende betrouwbaar en valide is. De eliminatie van de items d.m.v. betrouwbaarheidsanalyses maken de

vragenlijst korter en zorgen ervoor dat de betrouwbaarheid voor elk van de gemeten variabelen voldoende

groot is en zelfs nog groter is voor sommige schalen. Verdere inkorting van de vragenlijst zou de

betrouwbaarheid aantasten en het moeilijk maken om nog uitspraken te doen op het niveau van de

variabelen. Deze ingekorte vragenlijst zal heel wat van de clubs die nu in respectievelijk type 1,2,3 of 4

ingedeeld zijn laten veranderen van club. Het gaat dan vooral om clubs die dicht aanleunden bij het de

kritische grens op „willen‟ en „kunnen‟.

We mogen besluiten dat de ingekorte vragenlijst minstens even betrouwbaar is als de originele vragenlijst.

Echter zijn beide (originele en ingekorte versie) door de aard van typebepaling niet volkomen stabiel voor het

classificeren van een individuele club in een bepaald type. Vandaar dat een andere methode van indelen

aangeraden wordt indien men een uitspraak wil doen op het niveau van één sportclub.

29


5. Fase 2

Fase twee handelt over het afnemen van de definitieve verkorte vragenlijst bij een nieuwe steekproef

sportclubs.

Allereerst wordt de gehanteerde methode besproken voor de bevraging van de sportclubs en worden kort de

factoren die aan bod komen in de vragenlijst herhaald. Vervolgens wordt de codering van het

meetinstrument, de verwerking ervan en de resultaten besproken. Tot slot wordt een conclusie geformuleerd

met een overzicht van de resultaten en advies voor het toekomstig gebruik van het meetinstrument.

5.1 Methode

Om de verkorte vragenlijst vlot te kunnen verspreiden werd ze online geplaatst door gebruik te maken van de

software die SurveyMonkey ter beschikking stelt. Via de nieuwsbrief van het VSF werd de link tot deze online

vragenlijst naar alle sportfederaties gestuurd om zo de eigen sportclubs op de hoogte te kunnen brengen. De

sportclubs die zich online ingeschreven hadden voor de nieuwsbrief van het Dynamo Project, kregen

eveneens in de nieuwsbrief een link naar de online vragenlijst. Daarnaast werden ook de Bond Voor

Lichamelijke Opvoeding (BVBO), het Instituut Voor Sportbestuur (ISB) en de Sportdienst van stad Gent,

Lochristi en Kortrijk aangesproken om de link te verspreiden via hun website of nieuwsbrief. Om zeker te zijn

dat alle sportfederaties op de hoogte waren van de vragenlijst werd twee weken na het versturen van de

nieuwsbrief telefonisch contact opgenomen met de sportfederaties om hen eraan te herinneren. Tot slot

werden naast de online bevraging ook een aantal vragenlijsten op papier afgenomen. Dit gebeurde tijdens

een bijeenkomst van bestuursleden van een sportclub voor een opleiding, georganiseerd door het Dynamo

Project.

5.2 De factoren

5.2.1 Algemene clubgegevens

Binnen dit onderdeel worden een aantal gegevens in verband met de sportclub aan de respondent gevraagd

om een algemeen beeld te kunnen vormen van de sportclub. Volgende zaken worden bevraagd:

Naam van de sportclub

Aansluiting sportfederatie of beoefende sporttak(ken)

Postcode

Functie van de respondent binnen de sportclub

Juridische structuur van de sportclub

Aantal leden van de sportclub

31


32

5.2.2 De subschalen voor het bepalen van het type

Accommodatie

Bestuur

Trainers

Beleid

Vrijwilligers

Jeugd

Financiën

5.2.3 Varia

Externe focus

Op het einde van de vragenlijst worden nog een aantal algemene vragen gesteld:

Kent u het Dynamo Project?

Op welke manier zou uw sportclub bijgestaan willen worden?

Over welke onderwerpen zou u graag een opleiding/bijscholing/vorming volgen?

Zou u graag hebben dat uw sportclub individueel bijgestaan wordt door een expert?

Bijkomende vraag: De sportclub is bereid om extra inspanningen te doen (financieel en/of door

mankracht) om 1) allochtonen 2) kansarmen 3) personen met een handicap 4) senioren te

rekruteren.

5.3 Methodologie

5.3.1 Steekproef

De doelgroep van het onderzoek zijn Vlaamse sportclubs. Zoals reeds vermeld werd de nieuwe online

vragenlijst verspreid naar de sportclubs via het contacteren van de sportfederaties. Dit resulteerde

uiteindelijk in meer dan 1000 online ingevulde vragenlijsten. Na het elimineren van vragenlijsten die

herhaaldelijk werden ingevuld door één zelfde sportclub, hebben we via box plots de outliers geïdentificeerd

en verwijderd. De outliers zijn de respondenten die extreem hoge of extreem lage scores vertoonden.

Uiteindelijk behouden van we nog een steekproef van 1015 respondenten.

5.3.2 Betrouwbaarheid nieuwe vragenlijst

Tabel 6: Betrouwbaarheid verkorte vragenlijst

Nieuwe steekproef

n = 1015 (α)

Vorige steekproef

n = 393 (α)

Accommodatie Kunnen 0.84 0.79


Willen 0.72 0.71

Bestuur Kunnen 0.72 0.69

Willen 0.76 0.70

Trainers Kunnen 0.71 0.84

Willen 0.82 0.84

Beleid Kunnen 0.77 0.71

Willen 0.86 /

Vrijwilligers Kunnen 0.82 0.74

Willen 0,69 0.66

Jeugd Kunnen 0.74 0.82

Willen 0.85 0.80

Financiën Kunnen 0.82 0.83

Willen 0.75 /

Externe focus Kunnen 0.64 0.69

Willen 0.79 /

Zoals in tabel 6 te zien is, behaalt de nieuwe vragenlijst nog steeds hoge alpha‟s in vergelijking met de vorige

vragenlijst. Echter, in het onderdeel „Fase 2‟ werd vermeld dat voor de subschalen „Beleidwillen‟,

„Financiënwillen‟ en „Externe focus willen‟ telkens 5 items werden opgesteld om zo te kunnen elimineren tot 3

items. Tabel 7 toont welke items voor deze subschalen na analyse uit de pool werden gelaten en welke

nieuwe betrouwbaarheid (alpha) dit vervolgens oplevert:

Tabel 7: Betrouwbaarheid na eliminatie items aangepaste schalen

Subschaal Items Betrouwbaarheid

Beleidwillen Uit de pool

V29: De sportclub is bereid jaarlijks een begroting op te

stellen voor het komende jaar.

V30: De sportclub is bereid om een gestructureerd

ledenbestand bij te houden.

In de pool

Financiënwillen Uit de pool

V26: De sportclub is bereid om in de toekomst een

beleidsplan op te stellen of het huidige actueel te houden.

V27: De sportclub is bereid om een jaarplanning op te

stellen.

V28: De sportclub is bereid een organogram op te stellen of

dit actueel te houden.

V49: De sportclub is bereid gedurende het jaar de in- en

uitgaven strikt bij te houden.

V50: De sportclub is bereid in het belang van de sportclub

financiële beslissingen te nemen die onpopulair zijn op korte

α = 0.89

α = 0.76

33


34

termijn.

In de pool

Externe focus willen Uit de pool

V46: De sportclub wil extra energie stoppen in het actief

opzoeken naar sponsors.

V47: De sportclub is bereid extra inspanningen te doen om

hogere subsidies te verkrijgen van de overheid.

V48: De sportclub is bereid om bijkomende activiteiten te

organiseren zodat de sportclub meer financiële ademruimte

heeft.

V56: De sportclub wil extra inspanningen doen om andere

doelgroepen te rekruteren.

V60: De sportclub wil nodige inspanningen doen om bekend

te staan als een club met een goede sfeer.

In de pool

V57: De sportclub wil opendeurdagen organiseren om

mensen kennis te laten maken met hun club.

V58: De sportclub is bereid zich te engageren voor

verschillende thema‟s die te maken hebben met gezondheid.

V59: De sportclub is bereid zich te engageren om samen te

werken met scholen.

α = 0.78

Dit houdt in dat de definitieve vragenlijst voor het bepalen van de types bestaat uit 54 items (zie bijlage 6).

Immers, zoals vermeld bij „drie onevenwichtige variabelen‟ (p. 27 ), is de laatste vraag (de bijkomende vraag)

louter informatief en niet van belang voor de berekening van het type. De verdere resultaten in dit rapport zijn

dan ook gebaseerd op deze vragenlijst.

De vragenlijst bestaande uit 54 items heeft dus volgende betrouwbaarheid:

Tabel 8: Betrouwbaarheid definitieve verkorte vragenlijst

Steekproef n = 1015 (α)

Accommodatie Kunnen 0.84

Willen 0.72

Bestuur Kunnen 0.72

Willen 0.76

Trainers Kunnen 0.71

Willen 0.82

Beleid Kunnen 0.77

Willen 0.89

Vrijwilligers Kunnen 0.82

Willen 0,69

Jeugd Kunnen 0.74

Willen 0.85

Financiën Kunnen 0.82

Willen 0.76


Externe focus Kunnen 0.64

Willen 0.78

Naast de betrouwbaarheid per subschaal, kunnen we ook een blik werpen op de gemiddelde scores per

subschaal en per factor:

Tabel 9: Gemiddelde scores voor de steekproef (n = 1015) per subschaal en de factoren

Gemiddelde

Accommodatie Kunnen 3,40

Willen 3,75

Bestuur Kunnen 3,84

Willen 3,71

Trainers Kunnen 3,58

Willen 3,86

Beleid Kunnen 2,90

Willen 3,83

Vrijwilligers Kunnen 3,59

Willen 3,83

Jeugd Kunnen 3,68

Willen 4,26

Financiën Kunnen 3,61

Willen 3,80

Externe focus Kunnen 3,24

Willen 3,77

Kunnen 3,49

Willen 3,80

35


36

Tenslotte bekijken we de normaalverdeling van de bekomen percentages voor onze steekproef:

Zowel de factor „kunnen‟ als de factor „willen‟ beschikken over een normaal verdeling. Dit wil zeggen dat de

percentages voor beide factoren verspreid liggen over de gehele steekproef.


37

5.3.1 Correlaties

Tabel 10:Correlaties tussen de verschillende subschalen

AccommodatieKUNNEN AccommodatieWILLEN BestuurKUNNEN BestuurWILLEN TrainersKUNNEN TrainersWILLEN

AccommodatieKUNNEN 1 -0,233** 0,119** -0,013 0,134* -0,118**

AccommodatieWILLEN 1 0,094** 0,340** 0,059 0,289*

BestuurKUNNEN 1 0,130** 0,362** 0,203**

BestuurWILLEN 1 0,214** 0,459**

TrainersKUNNEN 1 0,390**

TrainersWILLEN 1

Noot: *: p


38

FinanciënKUNNEN FinanciënWILLEN Externe focusKUNNEN Externe focusWILLEN

AccommodatieKUNNEN 0,069* -0,120** 0,079* -0,040

AccommodatieWILLEN 0,042 0,280** 0,158** 0,297**

BestuurKUNNEN 0,301** 0,095** 0,163** 0,084**

BestuurWILLEN -0,020 0,393** 0,286** 0,559**

TrainersKUNNEN 0,158** 0,060 0,219** 0,209**

TrainersWILLEN 0,101** 0,333** 0,279** 0,469**

BeleidKUNNEN 0,103** 0,264** 0,234** 0,259**

BeleidWILLEN 0,006 0,430** 0,253** 0,432**

VrijwilligersKUNNEN 0,291** -0,007 0,189** 0,039

VrijwilligersWILLEN 0,146** 0,275** 0,352** 0,348**

JeugdKUNNEN 0,208** 0,030 0,175** 0,108**

JeugdWILLEN 0,064 0,412** 0,171** 0,419**

FinanciënKUNNEN 1 -0,126** 0,056 -0,019

FinanciënWILLEN 1 0,174** 0,409**

Externe focusKUNNEN 1 0,464**

Externe focusWILLEN 1

Noot: *: p


Tabel 10 geeft de correlaties tussen de verschillende subschalen weer. Algemeen zijn de correlaties

significant, maar klein of gematigd. Een uitzondering is de correlatie (0.82) tussen „jeugdkunnen‟ en

„trainerskunnen‟. We kunnen dit verklaren aan de hand van het feit dat zowel de vragen voor trainers als

jeugd gaan over het ter beschikking hebben van voldoende trainers.

5.4 Items per factor voor willen en kunnen

WILLEN (25 items)

1. Accommodatie (3 items)

V4

V5

V6

Als de sportclub te weinig infrastructuur heeft, zal die meer trainingen aanbieden als meer

sportinfrastructuur/meer uren in de infrastructuur ter beschikking zouden zijn.

De sportclub zal actief meer leden werven als meer sportinfrastructuur/meer uren in de

sportinfrastructuur ter beschikking zouden zijn.

De sportclub is bereid om extra inspanningen te doen (financieel en/of door mankracht) om te

verbeteren op gebied van accommodatie of om de bestaande accommodatie te behouden.

2. Bestuur (4 items)

V13 De sportclub neemt deel aan initiatieven van derden (bv. Week van de Sportclub, sport op school,…).

V14 De sportclub doet inspanningen om meer leden te rekruteren (bv. gratis initiaties, opendeurdagen,…).

V15 De sportclub rekruteert actief leden van andere leeftijdsgroepen (bv. jeugd, senioren, …).

V16 De sportclub wil meer sportevenementen organiseren.

3. Trainers (3 items)

V20 Het bestuur stimuleert de trainers om opleidingen/bijscholingen te volgen (bv. een VTS-cursus).

V21

V22

De trainers zijn bereid om opleidingen/bijscholingen te volgen met de bedoeling om meer competenties

te verwerven in de toekomst.

De sportclub is bereid om extra inspanningen te doen (financieel en/of door mankracht) om continu te

verbeteren op gebied van de trainers.

4. Beleid (3 items)

V26

De sportclub is bereid om in de toekomst een beleidsplan op te stellen of het huidige actueel te

houden.

V27 De sportclub is bereid om een jaarplanning op te stellen.

V28 De sportclub is bereid een organogram op te stellen of dit actueel te houden.

39


40

5. Vrijwilligers (3 items)

V32 De sportclub doet actief inspanningen om jaarlijks voldoende vrijwilligers ter beschikking te hebben.

V33 De sportclub beloont de vrijwilligers voor de geleverde inspanningen (bv. een etentje, een vergoeding).

V34

De sportclub is bereid om extra inspanningen te doen (financieel en/of door mankracht) om continu te

verbeteren op gebied van de vrijwilligers.

6. Jeugd (3 items)

V38

V39

V40

De sportclub is bereid om extra inspanningen te doen (financieel en/of door mankracht) om te

verbeteren op vlak van het jeugdsportbeleid.

De sportclub is bereid om extra inspanningen te doen (financieel en/of door mankracht) om jeugdleden

te behouden.

De sportclub is bereid om extra inspanningen te doen (financieel en/of door mankracht) om nieuwe

jeugdleden aan te werven.

7. Financiën (3 items)

V44 De sportclub wil extra energie stoppen in het actief opzoeken naar sponsors.

V45 De sportclub is bereid extra inspanningen te doen om hogere subsidies te verkrijgen van de overheid.

V46

De sportclub is bereid om bijkomende activiteiten te organiseren zodat de sportclub meer financiële

ademruimte heeft.

8. Externe focus (3 items)

V52 De sportclub wil opendeurdagen organiseren om mensen kennis te laten maken met hun club.

V53

De sportclub is bereid zich te engageren voor verschillende thema‟s die te maken hebben met

gezondheid (vb. andere campagnes).

V54 De sportclub is bereid zich te engageren om samen te werken met scholen.

KUNNEN (29 items)

1. Accommodatie (3 items)

V1

De sportclub beschikt over voldoende sportaccommodatie om alle trainingen voor het huidige aantal

leden te laten doorgaan (bv. zijn er voldoende sporthallen, voetbalvelden,…).

V2 De sportclub beschikt over voldoende uren in de sportaccommodatie voor het huidige aantal leden.

V3 Met de huidige hoeveelheid sportinfrastructuur kunnen we meer leden aan.


2. Bestuur (6 items)

V7 De sportclub beschikt over voldoende bestuursleden om alle taken naar behoren uit te voeren.

V8 Er wordt een afgebakende taakverdeling gehanteerd (elk bestuurslid heeft zijn eigen taken).

V9 Het bestuur beschikt over de juiste competenties voor het voeren van de boekhouding.

V10 Het bestuur beschikt over de juiste competenties voor het werven van sponsoring.

V11

V12

Het bestuur beschikt over de juiste competenties voor de organisatie van de activiteiten

(competities/tornooien/clubactiviteiten/evenementen).

Het bestuur beschikt over de juiste competenties voor de communicatie (opmaken van de

website/clubblad/versturen van nieuwsbrieven).

3. Trainers (3 items)

V17 De sportclub beschikt over voldoende trainers.

V18

V19

De trainers beschikken over de juiste competenties voor het uitoefenen van hun taak door relevante

ervaring

De trainers beschikken over de juiste competenties voor het uitoefenen van hun taak door relevant

diploma.

4. Beleid (3 items)

V23

De sportclub heeft een uitgeschreven beleidsplan (o.a. met visie en missie) op lange termijn (ongeveer

3 jaar).

V24 De sportclub heeft voor het komende jaar een uitgewerkt werkingsplan/beleidsplan.

V25

De sportclub heeft een organogram (schematisch overzicht van alle medewerkers binnen de

organisatie).

5. Vrijwilligers (3 items)

V29 De sportclub kan een beroep doen op voldoende vrijwilligers voor de kantine (bv. bediening bar).

V30 De sportclub heeft voldoende vrijwilligers voor ondersteuning bij wedstrijden.

V31

De sportclub heeft voldoende vrijwilligers voor de dagdagelijkse werking van de club (bv. het wassen

van de truitjes, het onderhouden van de terreinen).

6. Jeugd (3 items)

V35 De sportclub heeft voldoende jeugdtrainers.

V36

V37

De jeugdtrainers beschikken over de juiste competenties voor het uitoefenen van hun taak door

relevante ervaring.

De jeugdtrainers beschikken over de juiste competenties voor het uitoefenen van hun taak door relevant

diploma.

41


42

7. Financiën (3 items)

V41 De sportclub heeft momenteel voldoende financiële middelen om haar beleid uit te voeren.

V42* Huidige financiële moeilijkheden belemmeren de werking van onze sportclub.

V43 De financiële situatie van de sportclub laat het toe om nieuwe initiatieven te lanceren.

8. Externe focus (5 items)

V47

V48

Personen met een handicap (mentaal en/of fysiek) kunnen actief de sport beoefenen in onze

sportclub.

De sportclub heeft een actief beleid m.b.t. de communicatie met (de ouders van) allochtone

sporters.

V49 Kansarmen kunnen actief de sport beoefenen in onze sportclub via een sociaal tarief.

V50

V51

De sportclub organiseert niet-sportieve clubactiviteiten om de sociale contacten onder de leden te

bevorderen (bv. Filmavond, uitstappen).

In de sportclub wordt er actief gewerkt rond maatschappelijke thema‟s (gezondheid, milieu,

mobiliteit,…).

5.5 Codering en verwerking van het meetinstrument

In dit onderdeel wordt toegelicht op welke manier het sportclubtype berekend wordt. Het is aan te raden om

de vragenlijsten te verwerken in een database met statistische mogelijkheden.

De respondenten kunnen bij elke stelling steeds antwoorden op een vijfpuntenschaal (Likertschaal), wat de

statistische verwerking vergemakkelijkt. Bij elke stelling kan de respondent aangeven in welke mate hij/zij het

eens of oneens is met de stelling. De volgende antwoordkeuzes zijn mogelijk: helemaal oneens – oneens –

noch mee eens, noch mee oneens – eens – helemaal eens – niet van toepassing. Aan elk antwoord wordt

vervolgens een score toegekend:

helemaal oneens Score 1

oneens Score 2

noch mee eens, noch mee oneens Score 3

eens Score 4

helemaal eens Score 5

niet van toepassing Score 0

Echter, er is één vraag die omgescoord moet worden, namelijk vraag 42 “huidige financiële moeilijkheden

belemmeren de werking van onze sportclub.” (zie * in „codering van het meetinstrument‟). Dit houdt in dat als

respondenten het eens zijn met deze stelling, ze normaal gezien score 4 zullen krijgen. Maar omdat deze

vraag negatief geformuleerd is, moet ze omgescoord worden en krijgt de respondent dus score 2.


Als men bepaalde vragen niet invult, worden die gecodeerd als “missing value”. Deze vragen worden niet in

rekening gebracht bij de berekening van het gemiddelde. Ook de vragen waarbij men „niet van toepassing‟

aanduidt, worden beschouwd als “missing value”.

Zoals reeds vermeld, bestaat de vragenlijst uit volgende factoren:

Accommodatie

Bestuur

Trainers

Beleid

Vrijwilligers

Jeugd

Financiën

Externe focus

Voor elke factor worden stellingen geformuleerd die het „willen‟ van de sportclub meten en stellingen die het

„kunnen‟ van de sportclub meten. De gemiddelde score voor de vragen binnen elke factor, voor zowel „willen‟

als „kunnen‟, wordt berekend.

Bijvoorbeeld:

subschaal “Trainers”

vraag 1 meet “kunnen” Respondent antwoordt oneens. score 2

vraag 2 meet “kunnen” Respondent antwoordt helemaal eens. score 5

vraag 3 meet “kunnen” Respondent antwoordt eens. score 4

vraag 4 meet “willen” Respondent antwoordt helemaal oneens. score 1

vraag 5 meet “willen” Respondent antwoordt noch eens, noch oneens. score 3

stelling 6 meet “willen” Respondent antwoordt oneens. score 2

De respondent scoort gemiddeld 3,67 (gemiddelde van 2, 5 en 4) voor „willen‟ bij de subschaal „trainers‟ en

gemiddeld 2 (gemiddelde 1, 3 en 2) voor „kunnen‟ bij deze zelfde subschaal.

Op die manier worden alle gemiddelde scores voor „willen‟ en „kunnen‟ per subschaal berekend. We

bekomen dus telkens een score op 5. Opnieuw een voorbeeld:

WILLEN KUNNEN

accommodatie Bv. 5 Bv. 3

bestuur Bv. 3.67 Bv. 2

trainers Bv. 3 Bv. 2.3

beleid Bv. 2 Bv. 3.2

43


44

vrijwilligers Bv. 4.5 Bv. 2.4

jeugd Bv. 3.5 Bv. 4.1

financiën Bv. 3,4 Bv. 5

externe Focus Bv. 1 Bv. 2,6

Vervolgens wordt het algemeen gemiddelde voor „willen‟ en voor „kunnen‟ berekend. Hiervoor nemen we het

gemiddelde van de reeds berekende gemiddelden per subschaal. Dit wil zeggen dat voor het berekenen van

het algemeen gemiddelde van „kunnen‟, het gemiddelde wordt genomen van „accommodatiekunnen‟,

„bestuurkunnen‟, „trainerskunnen‟, „beleidkunnen‟, „vrijwilligerskunnen‟, „jeugdkunnen‟, „financiënkunnen‟ en

„externefocuskunnen‟. Hetzelfde wordt gedaan voor de factor „willen‟. De volgende stap bestaat erin om deze

algemeen gemiddelde scores om te zetten naar een percentage. Dit gebeurt door het algemeen gemiddelde

voor „kunnen‟ en „willen‟ te vermenigvuldigen met 20.

WILLEN KUNNEN

algemeen gemiddelde 3.45 3.55

percentage 69 71

Op basis van deze percentages kan de indeling in types gemaakt worden. In voorgaand onderzoek werd

beslist, op basis van de resultaten van de testclubs en na een akkoord in de stuurgroep, dat 70% het kritisch

cijfer is dat bepaalt of een sportclub voldoende „wil‟ en voldoende „kan‟.

percentage voor “willen” / “kunnen” interpretatie

85% De sportclub scoort uitmuntend voor “willen” / “kunnen”.

De sportclub uit het voorbeeld scoort 69% voor „willen‟ en 71% voor „kunnen‟. Het is een sportclub die net

onvoldoende wil, dus behoudsgezind en gesloten is en die net voldoende kan, dus voldoende capaciteit

heeft. Bijgevolg situeert de sportclub zich in type 3.

Een andere manier, zoals reeds vermeld, is het indelen in kwartielen. De sportclubs worden voor zowel

„kunnen‟ als „willen‟ in kwartiel 1, 2, 3 of 4 verdeeld. Kwartiel 1 representeert de 25% laagst scorende

sportclubs, kwartiel 4 de 25% hoogst scorende sportclubs en kwartielen 2 en 3 representeren de sportclubs

die ertussen vallen.

In „berekening types‟ werd de opmerking gemaakt dat de indeling in types enkel op grote steekproeven nuttig

is omwille van de gevoeligheid van de manier van berekenen. Indien men één sportclub naderbij wenst te

bekijken, kunnen de scores per factor gevisualiseerd worden zodat onmiddellijk een algemeen beeld van de


sportclub getoond wordt. In Excel wordt een kolom gemaakt met alle subschalen en geeft men de scores per

subschaal voor „willen‟ en „kunnen‟ in. Vervolgens selecteert men de drie kolommen, kiest men de optie

„invoegen‟, vervolgens „overige grafieken‟ en duidt men de optie „radar‟ aan. Hieronder een fictief voorbeeld:

Kunnen Willen

Accommodatie 3 2

Bestuur 1 4,2

Trainers 5 3,5

Beleid 2,3 5

Vrijwilligers 3 1

Jeugd 4 2,6

Financiën 2,2 3

Externe focus 1,5 4,3

externe focus

financiën

jeugd

accommodatie

5

4

3

2

1

0

vrijwilligers

bestuur

beleid

trainers

kunnen

willen

45


46

5.6 Resultaten

In dit onderdeel worden allereerst de beschrijvende gegevens besproken, waarin een overzicht wordt geven

van de verdelingen in onze steekproef van 1015 sportclubs. Vervolgens worden de verzamelde gegevens

omtrent kennis van het Dynamo Project naderbij bekeken. Daarna wordt een overzicht van de verdelingen

volgens type gegeven en de kwartielen besproken. Verder worden nog de gegevens per subschaal,

juridische structuur, type en provincie besproken. En tenslotte worden de resultaten in kruistabellen

weergegeven en de resultaten van de verschilanalyses gerapporteerd.

5.6.1 Beschrijvende gegevens

Zoals reeds vermeld werd een grote steekproef van Vlaamse sportclubs verzameld. Gezien de grootte van

de steekproef, het feit dat de sportclubs uit zowel Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-

Brabant en Limburg komen, de sportclubs een vzw, feitelijke vereniging, bvba/ebvba of nv zijn en de

sportclubs uit het overgrote deel van de bestaande sportfederaties komen, doet besluiten dat de steekproef

representatief is voor sportclubs uit de Vlaamse gemeenschap. Op basis van de representativiteit van de

steekproef wordt aangenomen dat het onderzoek over externe validiteit beschikt en de resultaten, mits enige

voorzichtigheid, generaliseerbaar zijn.

In dit onderdeel komen achtereenvolgens de verdelingen volgens aansluiting bij een sportfederatie, het

aantal clubs per federatie, volgens provincie, juridische structuur en grootte van de sportclubs aan bod.

Aangesloten bij een sportfederatie:

Tabel 11: Resultaten steekproef (n = 1015) aangesloten bij een sportfederatie

Ja Neen Totaal

Frequentie 954 61 1015

Percentage (%) 94 6 100

Zoals te zien is in tabel 11, is het overgrote deel van de sportclubs aangesloten bij een sportfederatie.

Aantal clubs per federatie, een vergelijking met de steekproef (n = 1015) en gegevens van het VSF:

Tabel 12: Resultaten steekproef (n = 1015) aangesloten bij een sportfederatie

Sportfederatie Frequentie Percentage (%)

Aantal clubs per

federatie volgens het

Aktivia vzw 2 0,2 248

Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw 2 0,2 92

Cricket Vlaanderen vzw 1 0,1 14

Dansliga Sportfederatie vzw 30 3,0 163

De FitnessOrganisatie vzw 1 0,1 614

FALOS vzw 3 0,3 235

VSF


Federatie Dans en Sport vzw 22 2,2 158

FROS Amateursportfederatie vzw 6 0,6 580

Gezinssportfederatie - GSF vzw 6 0,6 361

Gym & Dans Federatie Vlaanderen vzw 6 0,6 40

GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw 39 3,8 286

Handboogliga vzw 18 1,8 69

Koninklijke Antwerpse Vereniging van

Vriendenclubs vzw

Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse

Liga vzw

Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond

vzw

49 4,8 540

28 2,8 60

4 0,4 173

Koninklijke Vlaamse Voetbalbond vzw 39 3,8 643

Landelijke Rijverenigingen vzw 4 0,4 443

Landelijke Zeilwagenfederatie vzw 2 0,2

Nederlandstalig Kano Verbond vzw 11 1,1 39

Nederlandstalige Liga voor

Onderwateronderzoek en Sport vzw

45 4,4 156

OKRA-sport vzw 1 0,1 892

Psylos vzw 8 0,8 41

Recreas vzw - Recreatief Aangepast Sporten 3 0,3 97

S-Sport Federatie vzw 15 1,5 176

Sporta-federatie vzw 34 3,3 1254

Sportievak vzw 11 1,1 106

Verbond van Vlaamse

Watersportverenigingen Recrea vzw

7 0,7 81

Vlaams Verbond van Oriënteringssporten vzw 2 0,2 7

Vlaamse Atletiekliga vzw 11 1,1 88

Vlaamse Badminton Liga vzw 78 7,7 207

Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw 2 0,2 26

Vlaamse Basketballiga vzw 27 2,7 281

Vlaamse Boks Liga vzw 12 1,2

Vlaamse Boogsportfederatie Liggende Wip

vzw

Vlaamse Cluster van Luchtsporten vzw 2 0,2

Vlaamse Confederatie Hengel-, Honden- en

andere Dierenhobby's vzw

1 0,1 108

19 1,9

Vlaamse Handbalvereniging vzw 1 0,1 57

Vlaamse Ijshockey federatie vzw 4 0,4 12

Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw 24 2,4 229

Vlaamse Judofederatie vzw 39 3,8 78

47


48

Vlaamse Karate Federatie vzw 16 1,6 204

Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw 4 0,4 55

Vlaamse Liga Paardensport vzw 3 0,3 464

Vlaamse Minivoetbalfederatie vzw 8 0,8 1091

Vlaamse Organisatie voor Internationale

Volksspelen vzw

6 0,6

Vlaamse Reddingscentrale vzw 5 0,5 32

Vlaamse Roeiliga vzw 9 0,9 12

Vlaamse Rollerbond vzw 4 0,4 25

Vlaamse Rugbybond vzw 12 1,2 24

Vlaamse Schermbond vzw 7 0,7 25

Vlaamse Ski en Snowboard Federatie vzw 5 0,5 18

Vlaamse Squashfederatie vzw 1 0,1 62

Vlaamse Taekwondo Bond vzw 18 1,8 93

Vlaamse Tafeltennisliga vzw 4 0,4 180

Vlaamse Tennisvereniging vzw 20 2,0 483

Vlaamse Traditionele Sporten vzw 5 0,5

Vlaamse Triatlon - Duatlon Liga vzw 4 0,4 66

Vlaamse Vechtsport Associatie vzw 4 0,4 263

Vlaamse Volleybalbond vzw 21 2,1 321

Vlaamse Wandelfederatie vzw 31 3,1 78

Vlaamse Wielrijdersbond vzw 22 2,2 873

Vlaamse Wushu Federatie vzw 9 0,9 47

Vlaamse Yachting Federatie vzw 1 0,1 58

Vlaamse Zaalvoetbalbond vzw 4 0,4 358

Vlaamse Zwemfederatie vzw 19 1,9 130

Voetbal Federatie Vlaanderen vzw 49 4,8 1426

Vrije Vlaamse Recreatiesporten vzw 21 2,1 56

Waterski Vlaanderen vzw 6 0,6 40

Wielerbond Vlaanderen vzw 12 1,2 1126

Vlaamse Snooker federatie vzw 1 0,1 118

Petanque Federatie Vlaanderen vzw 4 0,4 103

Totaal 1015 100,0


Verdeling volgens provincie:

Uit de taartverdeling komt naar voren dat het merendeel van de sportclubs in onze steekproef uit Oost-

Vlaanderen en Antwerpen komt. Bovendien getuigt de steekproef van een goede spreiding.

Juridische structuur:

Tabel 13: Resultaten steekproef (n = 1015) voor juridische structuur

Frequentie Percentage

Vzw 638 62,86

Feitelijke vereniging (een

vereniging zonder juridische

structuur)

369 36,35

Bvba/ebvba 6 0,59

Nv 2 0,20

Totaal 1015 100

Bovenstaande tabel toont aan dat de meeste sportclubs uit de steekproef een vzw of feitelijke vereniging

zijn. Sportclubs die een nv of bvba/ebvba zijn, worden in dit onderzoek geclassificeerd als profit sportclubs

(type 5). In bijlage 7 vindt u de tabel met de verdelingen volgens de functie binnen de sportclub.

49


50

Verdeling volgens grootte van de sportclub:

De verdeling volgens grootte van de sportclub is hier gebaseerd op het aantal aangesloten leden per

sportclub. Zoals te zien is in onderstaande taartdiagram, hebben de meeste sportclubs 50 tot 150 leden,

gevolgd door sportclubs die het kleinste aantal aangesloten leden hebben, namelijk 0 – 50, en sportclubs die

tussen de 150 en 500 sportleden hebben.


5.6.2 Het Dynamo Project

In dit onderdeel wordt een overzicht van de vragen die peilen naar kennis van de sportclubs omtrent het

Dynamo Project en de mogelijkheden dat het biedt tot ondersteuning weergegeven.

Kennis van het Dynamo Project:

Tabel 14: Resultaten steekproef (n = 1015) kennis van het Dynamo Project

Ja Neen Totaal

Frequentie 589 424 1013

Percentage (%) 58 41,8 99,8

Missing 2

Gebruik hulpmiddelen Dynamo Project:

Tabel 15: Resultaten steekproef (n = 1015) gebruik hulpmiddelen Dynamo Project

Brochures/

documenten

Opleidingen

Individuele

maatopleiding

Totaal

Frequentie 360 265 112 737

Percentage (%) 35,5 26,1 11 72,6

Andere varia vragen:

1) Op welke manier zou uw sportclub bijgestaan willen worden? Waaraan heeft uw sportclub nood?

Tabel 16: Bijstand op bestuurlijk vlak voor gehele steekproef (n = 1015)

Frequentie Percentage (%)

Boekhoudprogramma 214 21,1

Boekhoudkundige regels van een vzw 271 26,7

Hulp bij het maken van de website 193 19,0

Opmaak van een sponsordossier 352 34,7

Opmaak van een beleidsplan 231 22,8

Opmaak van een begroting 144 14,2

Opmaak van een huishoudelijk reglement 139 13,7

Opmaak van een organogram 124 12,2

Hulp bij de vzw-wetgeving 301 29,7

Hulp bij de btw-wetgeving 195 19,2

Hulp bij de vrijwilligerswetgeving 282 27,8

Begeleiding rond fusies of splitsingen 45 4,40

Doorlichting van de structuur van de club 94 9,3

Audit van de sportclub 98 9,7

Marketing van de sportclub 185 18,2

Ledenwerving verbeteren 315 31,0

51


52

Vrijwilligers zoeken en vinden 296 29,2

Vrijwilligers motiveren 300 29,6

Verzekeringen voor de sportclub 239 23,6

Overige* 57 5,6

*: brochures aangeduide zaken, helpen met ledenadministratie, info i.v.m. stopzetten van een sportclub, meer mediaaandacht,

trainers zoeken en vinden, opleiding voor coachen en medewerkers rond werken met kansarmen en

allochtonen (andere culturen), zoeken en vinden van bestuursleden, regelgeving feitelijke verenigingen, erkenning

diploma‟s instructeurs, activiteit om clubkas te spekken, hulp bij problemen met overheden, noodzaak kunstgrasveld om

trainingsmogelijkheid te verbeteren, juridische ondersteuning, begeleiding rond verbeteren infrastructuur en het

motiveren en overtuigen van lokale instanties met beslissingsbevoegdheid om dit te verbeteren, voldoende basiskennis

voor organisatie van de club, overname van de club, vinden van sponsors, wetgeving inzake rsz, erkende opleiding

voor specifieke doelgroep, loonstructuur trainers, hulp bij de opmaak van een subsidiedossier, statuur van nietprofessionele

sporter, opmaken jeugdsport beleid, contacten met de gemeente.

2) Over welke onderwerpen zou u graag een opleiding/bijscholing/vorming volgen?

Tabel 17: Volgen opleiding/bijscholing/vorming voor gehele steekproef (n = 1015)

Frequentie Percentage (%)

Boekhouding van een vzw 215 21,2

Coachen en motiveren van medewerkers 199 19,6

Communicatiemanagement 129 12,7

Competentiemanagement 71 7

De kleine sportclub en mediakanalen 257 25,3

Emotionele en sociale intelligentie 67 6,6

Eventmanagement 110 10,8

Ethiek in de sportclub 52 5,1

Fiscaliteit (BTW) in sportclubs 171 16,9

Fusies en splitsingen van vzw-sportclubs 40 3,9

Interne & externe communicatie 135 13,3

Leiderschap in sportclubbestuur 196 19,3

Marketing en sponsoringmogelijkheden voor de

sportclub

279 27,6

Netwerking voor je sportclub 148 14,6

Opstellen van een beleidsplan 193 19

Preventieaanpak van alcohol en drugs 36 3,5

Subsidiemogelijkheden 378 37,3

Toelichting bij relevante wetten en decreten 114 11,2

Vergadertechnieken 104 10,2

Verzekeringen 135 13,3

Vzw-wetgeving voor sportclubs 235 23,2

Website-ontwikkeling 184 18,1

Zoeken en vinden van vrijwilligers 253 24,9

Motiveren van vrijwilligers 252 24,8

Overige* 30 3,0


*: ledenadministratie, deloyale concurrentie van de gemeente, zoeken en vinden van lesgever, samenwerking met

gehandicapten, bedrijfsvoorheffing, de trainer als manager van zijn jeugd en ouders, korte opleidingen voor trainers,

sporttechnische opleidingen, gentle teaching binnen de sport, statuut van niet-professionele sporters, sociale en fiscale

verplichtingen niet-professionele vergoede sportbeoefening, facebook, Excel.

3) Zou u graag hebben dat uw sportclub individueel bijgestaan wordt door een expert?

Tabel 18: Vraag naar bijstand door expert voor gehele steekproef (n = 1015)

Frequentie Percentage (%)

Ja 307 30,2

Neen 708 69,8

4) Interesse voor individuele maatbegeleiding

Tabel 19: Interesse voor individuele maatbegeleiding voor gehele steekproef (n = 1015)

Frequentie Percentage (%)

De boekhouding 93 9,2

Opmaak van de website 79 7,8

Sponsoring 154 15,2

Opmaak van een beleidsplan 101 10

Opmaak van een begroting 53 5,2

Opmaak van een huishoudelijk reglement 42 4,1

Opmaak van een organogram 38 3,7

Omschakeling van feitelijke vereniging naar vzw 32 3,2

De btw wetgeving 77 7,6

Fusie of splitsing van de sportclub 17 1,7

Doorlichting van de structuur van de club 69 6,8

Audit van de sportclub 65 6,4

Marketing van de sportclub 92 9,1

Overige* 22 2,2

*: verbeteren op alle vlakken, een eigen zaal aankopen voor de club, motiveren van kandidaat-sporters in de sector

psychiatrie tot regelmatige deelname, onze rechten t.o.v. overheden, zoeken en vinden van lesgevers, juridische

ondersteuning, zoeken van betere sportinfrastructuur, bedrijfsvoorheffing, werving en motivering van leden/vrijwilligers,

vergadertips, mogelijkheden van vergoedingen van sporters, correcte fiscalisering van vergoedingen, communicatie met

de gemeente.

Uit bovenstaande tabellen (14 t.e.m. 19) kunnen we besluiten dat ruim meer dan de helft (58%) van de

sportclubs uit onze steekproef bekend is met het Dynamo Project en er voornamelijk beroep werd gedaan op

brochures en documenten als hulpbronnen. Verder gaven de sportclubs aan dat ze vooral bijstand kunnen

gebruiken op vlak van het opmaken van een sponsordossier, de vzw wetgeving, het verbeteren van de

ledenwerving en de vrijwilligerswetgeving. Bovendien gaf men ook aan dat een opleiding/bijscholing/vorming,

voornamelijk omtrent de kleine sportclub en mediakanalen, marketing en sponsoringmogelijkheden,

subsidiemogelijkheden en het zoeken, vinden en motiveren van vrijwilligers, gewenst is. Tot slot vertellen de

tabellen 18 en 19 dat bijna één derde van de sportclubs graag individueel wil bijgestaan worden door een

53


54

expert en dit voornamelijk op vlak van de boekhouding, sponsoring, het opmaken van een beleidsplan en

marketing van de sportclub.

5.6.3 Types en kwartielen

Zoals reeds vermeld gebeurt de indeling van meerdere sportclubs op basis van types en de indeling van één

sportclub op basis van kwartielen. Onderstaande tabellen geven de resultaten terug voor deze steekproef (n

= 1015).

Indeling types:

Kunnen:

Percentage

(%)

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Profit Totaal

40,8 33,2 7,7 17,0 0,8 99,5

Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4

Percentage (%) =< 62,38 62,38< x < 69,67 69,67< x < 76,67 >= 76,67

Willen:

Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4

Percentage (%) =< 69,76 69,76< x < 76,88 76,88< x < 83,33 >= 83,33

Zoals in de eerste tabel te lezen is, bestaat onze steekproef hoofdzakelijk uit sportclubs die zich bij het type 1

sportclub (willen en kunnen) situeren, gevolgd door 33,2% die bij het type 2 sportclub (willen en niet kunnen)

geclassificeerd wordt.

In „codering en verwerking van het meetinstrument‟ (p. 43) bespraken we reeds kort het gebruik van

kwartielen als alternatief om de sportclubs in te delen. De tweede tabel geeft aan dat voor de factor „kunnen‟

sportclubs in het eerste kwartiel vallen indien hun totaal percentage op „kunnen‟ kleiner of gelijk is aan

62,38%, in het tweede kwartiel indien hun totaal percentage op „kunnen‟ tussen 62,38% en 69,67% valt, in

het derde kwartiel indien hun totaal percentage op „kunnen‟ tussen 69,67% en 76,67% valt en in het vierde

kwartiel indien hun totaal percentage op „kunnen‟ groter of gelijk is aan 76,67%. Hetzelfde geldt voor de

factor „willen‟, maar dan met de percentages aangegeven in de laatste tabel.

5.6.4 Scores per subschaal voor de gehele steekproef (n = 1015)

Tabel 20: Gemiddelde scores per subschaal voor gehele steekproef (n = 1015)

Gemiddelde Percentage

Accommodatie Kunnen 68

Willen 75

Bestuur Kunnen 76,8


Willen 74,2

Trainers Kunnen 71,6

Willen 77,2

Beleid Kunnen 58

Willen 76,6

Vrijwilligers Kunnen 71,8

Willen 76,6

Jeugd Kunnen 73,6

Willen 85,2

Financiën Kunnen 72,2

Willen 76

Externe focus Kunnen 64,8

Willen 75,4

Kunnen 69,8

Willen 76

De scores in tabel 20 representeren de gemiddelde score per subschaal van alle sportclubs in onze

steekproef. Algemeen werd er hoog gescoord, behalve voor „beleidkunnen‟ en „externe focus kunnen‟. De

bijhorende percentages tonen aan dat gemiddeld een percentage van 58% werd gehaald voor

„beleidkunnen‟, wat ver onder de kritische grens (70%) ligt.

5.6.5 Gegevens per juridische structuur, type en provincie

5.6.5.1 Juridische structuur

5.6.5.1.1 Gemiddelde per subschaal voor een feitelijke Vereniging (een vereniging zonder juridische

structuur) en vzw

Tabel 21: Gemiddelde score per subschaal voor feitelijke verenigingen en vzw’s

Gemiddelde feitelijke

vereniging (n = 369)

Gemiddelde vzw

(n = 638)

Accommodatie Kunnen 3,53 3,33

Willen 3,50 3,89

Bestuur Kunnen 3,83 3,83

Willen 3,48 3,84

Trainers Kunnen 3,58 3,58

Willen 3,61 3,99

Beleid Kunnen 2,54 3,09

Willen 3,51 3,99

Vrijwilligers Kunnen 3,69 3,53

Willen 3,71 3,88

Jeugd Kunnen 3,80 3,63

Willen 4,21 4,28

55


56

Financiën Kunnen 3,63 3,61

Willen 3,59 3,92

Externe focus Kunnen 3,20 3,26

Willen 3,56 3,88

5.6.5.1.2 Verdeling van de types volgens juridische structuur

Feitelijke vereniging:

Vzw:


5.6.5.1.3 Vergelijking kennis van het Dynamo Project per juridische structuur

Kennis van het Dynamo Project:

Tabel 22: Kennis Dynamo Project feitelijke verenigingen en vzw’s

Feitelijke

vereniging

Ja Neen Totaal

Frequentie 160 208 368

Percentage (%) 43,4 56,4 99,7

Vzw Frequentie 426 211 638

Percentage (%) 66,8 33,1 99,8

Gebruik hulpmiddelen Dynamo Project:

Tabel 23: Gebruik hulpmiddelen Dynamo Project feitelijke verenigingen en vzw’s

Feitelijke

vereniging

Vzw

Brochures/

documenten

Opleidingen

Individuele

maatopleiding

Frequentie 72 48 17

Percentage (%) 19,5 13,0 4,6

Frequentie 288 217 95

Percentage (%) 45,1 34,0 14,9

Uit tabel 21 waarin de gemiddelde scores per subschaal vergeleken worden voor een feitelijke vereniging en

een vzw, komt naar voren dat sportclubs die een vzw zijn, algemeen hoger scoren per subschaal dan de

sportclubs die een feitelijke vereniging zijn. De taartdiagrammen tonen dan ook aan dat er meer sportclubs

tot het type 1 sportclub (willen en kunnen) behoren bij de vzw‟s (45,61%) dan bij de feitelijke verenigingen

(33,33%). Bovendien valt ook op dat een groot deel van de sportclubs (26,29%) die een feitelijke vereniging

zijn bij het type 4 sportclub (niet kunnen en niet willen) vallen. In tabel 21 met de gemiddelde scores per

subschaal voor alle sportclubs die een feitelijke vereniging zijn, schommelen de scores vaak rond 3,50, wat

een percentage van 70% oplevert en dus betekent dat de waarden rond de kritische grens liggen. Vandaar

dat voornamelijk de types 1 en 4 aanwezig zijn bij sportclubs die een feitelijke vereniging zijn. De tweede

grootste groep (38,09%) van de sportclubs die een vzw zijn behoren tot het type 2 sportclub (willen en niet

kunnen). De gemiddelde scores voor de subschalen die de factor „willen‟ meten, liggen dan ook hoger dan

voor de subschalen die de factor „kunnen‟ meten.

Tenslotte geven de tabellen 22 en 23 weer dat sportclubs die een vzw zijn meer bekend zijn met het Dynamo

Project, namelijk 66,8%, in vergelijking met sportclubs die een feitelijke vereniging zijn (43,4%). Sportclubs

die een feitelijke vereniging zijn hebben dan ook minder beroep gedaan op de hulpmiddelen die het Dynamo

Project aanbiedt in vergelijking met sportclubs die een vzw zijn. Algemeen werd het meest gevraagd naar

brochures en documenten. In bijlage 8 vindt u de resultaten van de andere varia vragen per juridische

structuur.

57


58

5.6.5.2 Per type

5.6.5.2.1 Gemiddelde per subschaal per type

Tabel 24: Gemiddelde score per subschaal per type

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

Accommodatie Kunnen 3,73 2,85 4,29 3,39

Willen 3,94 3,99 2,90 3,11

Bestuur Kunnen 4,16 3,53 4,11 3,52

Willen 4,01 3,91 3,06 2,88

Trainers Kunnen 4,06 3,26 3,88 3,04

Willen 4,26 3,99 3,19 2,89

Beleid Kunnen 3,66 2,65 2,78 1,73

Willen 4,19 3,99 3,21 2,91

Vrijwilligers Kunnen 4,06 3,07 4,13 3,26

Willen 4,14 3,82 3,48 3,18

Jeugd Kunnen 4,13 3,26 4,16 3,21

Willen 4,44 4,25 3,31 3,66

Financiën Kunnen 3,94 3,19 4,03 3,45

Willen 4,01 4,01 2,93 3,28

Externe focus Kunnen 3,66 3,05 3,19 2,66

Willen 4,09 3,94 3,15 2,92

5.6.5.2.2 Kennis van het Dynamo Project per type

Tabel 25: Kennis Dynamo Project per type

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Ja Neen Totaal

Frequentie 252 161 413

Percentage (%) 60,9 38,9 99,8

Frequentie 218 119 337

Percentage (%) 64,7 35,3 100

Frequentie 34 43 77

Percentage (%) 43,6 55,1 98,7

Frequentie 80 93 173

Percentage (%) 46,2 53,8 100

5.6.5.2.3 Gebruik hulpmiddelen Dynamo Project per type

Tabel 26: Gebruik hulpmiddelen Dynamo Project per type

Type 1

Brochures/

documenten

Opleidingen

Individuele

maatopleiding

Frequentie 158 115 55

Percentage (%) 38,2 27,8 13,3

Type 2 Frequentie 147 109 41


Type 3

Type 4

Percentage (%) 43,6 32,3 12,2

Frequentie 16 11 5

Percentage (%) 20,5 14,1 6,4

Frequentie 39 30 11

Percentage (%) 22,5 17,3 6,4

In tabel 24 worden de gemiddelden per type vergeleken. De types 1 (willen en kunnen) en 2 (willen en niet

kunnen) scoren hoger op de subschalen die de factor „willen‟ meten en de types 1 (willen en kunnen) en 3

(niet willen en kunnen) hebben hogere gemiddelden op de subschalen die de factor „kunnen‟ meten. Echter

„beleidkunnen‟ en „externe focuskunnen‟ behalen lagere gemiddelden dan de andere subschalen die peilen

naar de factor „kunnen‟. Het omzetten van de gemiddelden naar percentages zou aantonen dat de score

onder de kritische grens van 70% valt. Dit betekent dus dat er algemeen lager gescoord werd op deze

subschalen.

De tabellen 25 en 26 tonen aan dat meer dan de helft (60,9% en 64,7%) van de sportclubs die behoren tot

type 1 of 2 kennis hebben van het Dynamo Project in vergelijking met sportclubs die behoren tot het type 3 of

4 sportclub. Bij deze laatstgenoemde is minder dan de helft van de sportclubs bekend met het Dynamo

Project. De sportclubs type 1 en 2 hebben dan ook al meer gebruik gemaakt van de hulpmiddelen die het

Dynamo Project aanbiedt, voornamelijk brochures of opleidingen. In bijlage 9 vindt u de resultaten op de

andere varia vragen per type.

5.6.5.3 Per provincie

5.6.5.3.1 Gemiddelde per subschaal per provincie

Tabel 27: Gemiddelde per subschaal per provincie

Oost-

Vlaanderen

(n = 275)

Antwerpen

(n = 302)

West-

Vlaanderen

(n = 139)

Limburg

(n = 137)

Vlaams

Brabant

(n = 118)

Accommodatie Kunnen 3,39 3,43 3,56 3,54 3,12

Willen 3,11 3,80 3,74 3,72 3,84

Bestuur Kunnen 3,52 3,89 3,90 3,71 3,81

Willen 2,88 3,69 3,89 3,78 3,71

Trainers Kunnen 3,04 3,59 3,66 3,59 3,69

Willen 2,89 3,86 3,94 3,76 3,91

Beleid Kunnen 1,73 3,09 3,04 2,69 2,88

Willen 2,91 3,89 3,90 3,68 3,87

Vrijwilligers Kunnen 3,26 3,60 3,75 3,58 3,52

Willen 3,18 3,82 3,89 3,82 3,77

Jeugd Kunnen 3,21 3,76 3,70 3,69 3,74

Willen 3,66 4,28 4,24 4,16 4,28

Financiën Kunnen 3,45 3,66 3,58 3,62 3,55

59


60

Willen 3,28 3,82 3,90 3,71 3,70

Externe focus Kunnen 2,66 3,30 3,33 3,33 3,16

5.6.5.3.2 Type per provincie

Oost-Vlaanderen:

Antwerpen:

Willen 2,92 3,75 3,79 3,76 3,83


West-Vlaanderen:

Limburg:

61


62

Vlaams Brabant:

5.6.5.3.3 Kennis van het Dynamo Project per provincie

Tabel 28: Kennis Dynamo Project per provincie

Oost-Vlaanderen

Antwerpen

West-Vlaanderen

Limburg

Vlaams Brabant

Ja Neen Totaal

Frequentie 157 118 275

Percentage (%) 57,1 42,9 100

Frequentie 182 120 302

Percentage (%) 60,3 39,7 100

Frequentie 74 64 138

Percentage (%) 53,2 46,0 99,3

Frequentie 84 52 136

Percentage (%) 61,3 38,0 99,3

Frequentie 66 52 118

Percentage (%) 55,9 44,1 100

5.6.5.3.4 Gebruik hulpmiddelen Dynamo Project per provincie

Tabel 29: Gebruik hulpmiddelen Dynamo Project per provincie

Brochures/

documenten

Opleidingen

Individuele

maatopleiding

Oost-Vlaanderen Frequentie 103 69 27

Percentage (%) 37,5 25,1 9,8

Antwerpen Frequentie 108 87 37

Percentage (%) 35,8 28,8 12,3


West-Vlaanderen Frequentie 46 36 19

Percentage (%) 33,1 25,9 13,7

Limburg Frequentie 48 34 12

Percentage (%) 35,0 24,8 8,8

Vlaams Brabant Frequentie 42 30 12

Percentage (%) 35,6 25,4 10,2

Uit tabel 27 met de gemiddelden per subschaal per provincie, komt naar voren dat voor de subschalen die

de factor „kunnen‟ meten, sportclubs uit West-Vlaanderen het meest frequent het hoogst scoren, gevolgd

door Antwerpen. Voor de subschalen die de factor „willen‟ meten, scoren voornamelijk sportclubs uit West-

Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen hoog. Algemeen scoren sportclubs uit Oost-Vlaanderen op bijna

alle subschalen het laagste en sportclubs uit West-Vlaanderen het hoogst. De taartdiagrammen geven aan

dat West-Vlaanderen het grootst aantal sportclubs (50,36%) heeft die zich bij het type 1 sportclub (willen en

kunnen) situeren, gevolgd door een kleiner deel (30,22%) dat bij type 2 (willen en niet kunnen) terecht komt

en een nog kleiner deel (11,51%) die zich bij type 4 situeert. Deze volgorde geldt ook voor de provincies

Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Enkel Oost-Vlaanderen heeft het grootst aantal sportclubs

(41,45%) die zich bij het type 2 sportclub situeren, gevolgd door een kleiner deel (33,45%) bij het type 1 en

een nog kleiner deel (16,73%) bij het type 4 sportclub. Voor alle provincies werd het kleinste aantal

sportclubs bij het type 3 sportclub (niet willen en kunnen) gevonden.

Wat de kennis van het Dynamo Project betreft, geldt dat voor alle provincies meer dan de helft van de

sportclubs bekend is met het Dynamo Project. Echter, in Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen bevinden

zich de meeste sportclubs die kennis hebben van het Dynamo Project. Algemeen werd het meest beroep

gedaan op brochures en documenten die het Dynamo Project aanbiedt. En meer specifiek deden sportclubs

uit Oost-Vlaanderen het meest beroep op brochures en documenten, maakten sportclubs uit Antwerpen het

meeste gebruik van de opleidingen en deden sportclubs uit West-Vlaanderen het meest beroep op een

individuele maatopleiding.

In bijlage 10 vindt u de resultaten op de andere varia vragen per provincie.

63


64

5.6.6 Kruistabellen

In dit onderdeel worden verschillende kruistabellen weergegeven om linken te leggen tussen verschillende

variabelen.

Tabel 30: Kruistabel provincie en juridische structuur

bvba/ebvba

Juridische structuur

feitelijke

vereniging*

Provincie Oost-Vlaanderen 4 99 1 171 275

Antwerpen 0 96 0 206 302

West-Vlaanderen 1 58 0 80 139

Limburg 0 45 0 92 137

Vlaams Brabant 1 43 0 74 118

Totaal 6 341 1 623 971

*: een vereniging zonder juridische structuur

In onze steekproef bevatten alle provincies het meest aantal sportclubs die een vzw zijn, gevolgd door

sportclubs die een feitelijke vereniging zijn. Slechts een heel klein deel bestaat uit profit sportclubs. In bijlage

11 vindt u de tabel met een overzicht van het aantal sportclubs per federatie per provincie.

Tabel 31: Kruistabel provincie en Kennis Dynamo Project

Kent u het Dynamo Project?

ja neen

nv

vzw

Totaal

Provincie Oost-Vlaanderen 157 118 275

Antwerpen 182 120 302

West-Vlaanderen 74 64 138

Limburg 84 52 136

Vlaams Brabant 66 52 118

Totaal 563 406 969

Voor elke provincie geldt dat het merendeel van de sportclubs bekend is met het Dynamo Project.

Totaal


Tabel 32: Kruistabel provincie en gebruik brochures/documenten bij Dynamo Project

Reeds brochures/documenten besteld bij

Dynamo Project

ja neen

Tabel 33: Kruistabel provincie en opleidingen gevolgd bij Dynamo Project

Reeds opleidingen gevolgd bij Dynamo

Project

ja neen

Totaal

Provincie Oost-Vlaanderen 103 55 158

Antwerpen 108 72 180

West-Vlaanderen 46 29 75

Limburg 48 37 85

Vlaams Brabant 42 24 66

Totaal 347 217 564

Totaal

Provincie Oost-Vlaanderen 69 84 153

Antwerpen 87 93 180

West-Vlaanderen 36 38 74

Limburg 34 48 82

Vlaams Brabant 30 38 68

Totaal 256 301 557

65


66

Tabel 34: Kruistabel provincie en reeds individuele maatopleiding genoten bij Dynamo Project

Reeds individuele maatopleiding genoten bij

Dynamo Project

ja neen

Totaal

Provincie Oost-Vlaanderen 27 130 157

Antwerpen 37 145 182

West-Vlaanderen 19 54 73

Limburg 12 71 83

Vlaams Brabant 12 55 67

Totaal 107 455 562

Tabel 35: Kruistabel provincie en individuele bijstand door expert

Zou u graag hebben dat uw sportclub

individueel bijgestaan wordt door een expert?

ja neen

Totaal

Provincie Oost-Vlaanderen 83 192 275

Antwerpen 92 210 302

West-Vlaanderen 38 101 139

Limburg 41 96 137

Vlaams Brabant 45 73 118

Totaal 299 672 971

Uit tabellen 31 t.e.m. 35 komt naar voren dat van alle hulpmiddelen die het Dynamo project aanbiedt, er het

meest beroep werd gedaan op brochures en documenten, en dit voornamelijk door sportclubs die gevestigd

zijn in Oost-Vlaanderen. Sportclubs uit Vlaams-Brabant vroegen het meest individuele bijstand door een

expert.


Tabel 36: Kruistabel aangesloten bij een sportfederatie en juridische structuur

Is de sportclub

aangesloten bij een

sportfederatie?

bvba/ebvba

Juridische structuur

feitelijke

vereniging*

nv

vzw

Totaal

Ja 6 328 1 619 954

Nee 0 41 1 19 61

Totaal 6 369 2 638 1015

*: een vereniging zonder juridische structuur

Het grootste deel van de sportclubs in onze steekproef is aangesloten bij een sportfederatie en daarvan zijn

de meeste sportclubs een vzw. Bij de sportclubs die niet aangesloten zijn bij een federatie is het grootste

deel een feitelijke vereniging.

Tabel 37: Kruistabel aangesloten bij een sportfederatie en kennis Dynamo Project

Is de sportclub

aangesloten bij een

sportfederatie?

Kent u het Dynamo Project?

ja neen

Totaal

Ja 578 374 952

Nee 11 50 61

Totaal 589 424 1013

Het grootste deel van de sportclubs die aangesloten is bij een federatie is bekend met het Dynamo Project.

Echter, van diegene die niet aangesloten zijn bij een federatie, is het merendeel niet bekend met het

Dynamo Project.

67


68

Tabel 38: Kruistabel aangesloten bij een sportfederatie en gebruik brochures/documenten bij Dynamo Project

Is de sportclub

aangesloten bij een

sportfederatie?

Reeds brochures/documenten besteld bij

Dynamo Project

ja neen

Totaal

Ja 355 224 579

Nee 5 6 11

Totaal 360 230 590

Tabel 39: Kruistabel aangesloten bij een sportfederatie en opleidingen gevolgd bij Dynamo Project

Is de sportclub

aangesloten bij een

sportfederatie?

Reeds opleidingen gevolgd bij Dynamo

Project

ja neen

Totaal

Ja 263 307 570

Nee 2 9 11

Totaal 265 316 581

Tabel 40: Kruistabel aangesloten bij een sportfederatie en individuele maatopleiding bij Dynamo Project

Is de sportclub

aangesloten bij een

sportfederatie?

Reeds individuele maatopleiding genoten

bij Dynamo Project

ja neen

Totaal

Ja 111 465 576

Nee 1 10 11

Totaal 112 475 587


Tabel 41: Kruistabel aangesloten bij een sportfederatie en individuele bijstand door een expert

Is de sportclub

aangesloten bij een

sportfederatie?

Zou u graag hebben dat uw sportclub

individueel bijgestaan wordt door een

expert?

ja neen

Totaal

Ja 297 657 954

Nee 10 51 61

Totaal 307 708 1015

Opnieuw tonen de tabellen dat de meeste sportclubs die aangesloten zijn bij een federatie gebruik hebben

gemaakt van brochures of documenten als hulpmiddel dat het Dynamo Project aanbiedt. In bijlage 12 vindt u

een tabel met het aantal sportclubs per federatie en hun juridische structuur.

Tabel 42: Kruistabel juridische structuur en Kennis Dynamo Project?

Kent u het Dynamo Project?

ja neen

Juridische structuur bvba/ebvba 2 4 6

feitelijke vereniging (een

vereniging zonder juridische

structuur)

Totaal

160 208 368

nv 1 1 2

vzw 426 211 637

Totaal 589 424 1013

69


70

Tabel 43: Kruistabel juridische structuur en gebruik brochures/documenten Dynamo Project

Reeds brochures/documenten

besteld bij Dynamo Project

ja neen

Juridische structuur bvba/ebvba 0 2 2

feitelijke vereniging (een

vereniging zonder juridische

structuur)

Totaal

72 90 162

nv 0 1 1

vzw 288 137 425

Totaal 360 230 590

Tabel 44: Kruistabel juridische structuur en opleidingen bij Dynamo Project

Reeds opleidingen gevolgd bij

Dynamo Project

ja neen

Juridische structuur bvba/ebvba 0 2 2

feitelijke vereniging (een

vereniging zonder juridische

structuur)

Totaal

48 112 160

nv 0 1 1

vzw 217 201 418

Totaal 265 316 581


Tabel 45: Kruistabel juridische structuur en individuele maatopleiding bij Dynamo Project

Reeds individuele maatopleiding

genoten bij Dynamo Project

ja neen

Juridische structuur bvba/ebvba 0 2 2

feitelijke vereniging (een

vereniging zonder juridische

structuur)

Totaal

17 143 160

nv 0 1 1

vzw 95 329 424

Totaal 112 475 587

Tabel 46: Kruistabel juridische structuur en individuele bijstand door een expert

Zou u graag hebben dat uw

sportclub individueel bijgestaan

wordt door een expert?

ja neen

Juridische structuur bvba/ebvba 1 5 6

feitelijke vereniging (een

vereniging zonder juridische

structuur)

Totaal

75 294 369

nv 0 2 2

vzw 231 407 638

Totaal 307 708 1015

Uit tabel 42 komt naar voren dat sportclubs die een vzw zijn meer bekend zijn met het Dynamo Project, dan

de sportclubs die een feitelijke vereniging zijn. Ook meer dan de helft van de sportclubs die een vzw zijn

hebben beroep gedaan op brochures en documenten of opleidingen die het Dynamo project aanbiedt, in

vergelijking met de sportclubs die een feitelijke vereniging zijn. Tenslotte is er bij sportclubs die een vzw zijn

71


72

ook meer vraag naar individuele bijstand door een expert in vergelijking met sportclubs die een feitelijke

vereniging zijn.

In bijlage 13 vindt u een overzicht met achtereenvolgens de tabellen die een overzicht geven van alle

deelnemende sportfederaties en de respons van hun sportclubs op de varia vragen. Zo komt uit de tabel die

de bijstand op bestuurlijk vlak bevraagt naar voren dat er het meest bijstand op bestuurlijk vlak werd

gevraagd omtrent opmaak van een sponsordossier, het verbeteren van de ledenwerving, hulp rond de vzw

wetgeving en het motiveren van vrijwilligers. Bijstand op vlak van begeleiding rond fusies of splitsingen werd

het minst gevraagd. Vervolgens tonen de tabellen die een overzicht geven omtrent het volgen van een

opleiding/bijscholing/vorming dat algemeen het meest werd aangeduid om een opleiding/bijscholing/vorming

omtrent subsidiemogelijkheden, marketing en sponsormogelijkheden, het zoeken, vinden en motiveren van

vrijwilligers, en de kleine sportclub en mediakanalen te volgen. Het onderwerp dat het minst werd aangeduid

was preventieaanpak rond alcohol en drugs. De volgende tabel geeft de resultaten weer rond de vraag naar

een individuele maatbegeleiding. Daaromtrent werd het meest een individuele maatbegeleiding op vlak van

sponsoring gevraagd. Een individuele maatbegeleiding omtrent fusie of splitsing van de sportclub

daarentegen was het minst wenselijk. Tenslotte toont een tabel een overzicht van het aantal sportclubs per

federatie en hun kennis van het Dynamo Project, en het wel of niet beroep doen op de hulpmiddelen die het

aanbiedt. Zoals af te lezen is, is meer dan de helft van de sportclubs in onze steekproef bekend met het

Dynamo Project, en werd het meest beroep gedaan op brochures en documenten.


Tabel 47: Kruistabel functie respondent en kennis Dynamo Project

Kent u het Dynamo Project?

ja neen

Totaal

Functie voorzitter 181 132 313

ondervoorzitter 11 10 21

secretaris 251 177 428

penningmeester 57 33 90

lid van de raad van Bestuur 36 23 59

gerechtelijk correspondent 12 9 21

overige 41 40 81

Totaal 589 424 1013

Algemeen hebben voornamelijk de voorzitter of secretaris van de sportclub de vragenlijst ingevuld. Voor elke

functie was steeds meer dan de helft bekend met het Dynamo Project en dit zien we ook bij het totaal.

73


74

Tabel 48: Kruistabel Type en Kennis Dynamo project / Brochures/documenten aangevraagd / Opleiding gevolgd / Individuele maatbegeleiding

Type

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

Kent u het Dynamo Project? ja 252 218 34 80 3 587

Type 5

(profit)

Totaal

neen 161 119 43 93 5 421

Totaal 413 337 77 173 8 1008

Brochures/documenten gevraagd ja 158 147 16 39 0 360

Totaal

Opleiding gevolgd ja

Totaal

Individuele maatbegeleiding ja

Totaal

Neen

Neen

Neen

92

250

115

132

247

55

197

252

72

219

109

106

215

41

177

218

19

35

11

24

35

5

28

33

42

81

30

49

79

11

68

79

3

3

0

3

3

0

3

3

228

588

265

314

579

112

473

585


Tabel 48 toont de kennis van het Dynamo Project en het gebruik van de aangeboden hulpmiddelen per

type. Meer dan de helft van de sportclubs die behoren tot de types 1 (willen en kunnen) en 2 (willen en niet

kunnen) zijn bekend met het Dynamo Project. Bij de types 3 (niet willen en kunnen) en 4 (niet willen en niet

kunnen) is meer dan de helft van de sportclubs niet bekend met het Dynamo Project. Voornamelijk

sportclubs die behoren tot de types 1 en 2 hebben beroep gedaan op brochures/documenten, opleidingen

en individuele maatbegeleidingen.

Tabel 49: Kruistabel type en bijstand op bestuurlijk vlak

Type

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Profit

Boekhoudprogramma 91 87 8 27 1 214

Boekhoudkundige

regels

Totaal

109 123 5 33 1 271

Website 60 86 12 34 1 193

Sponsordossier 129 168 12 42 1 352

Beleidsplan 68 131 4 27 1 231

Begroting 48 73 5 18 0 143

Huishoudelijk reglement 40 77 2 19 1 139

Organogram 37 68 1 18 0 124

Vzw-wetgeving 110 140 11 39 1 301

Btw-wetgeving 73 99 3 19 1 195

Vrijwilligerswetgeving 105 138 5 32 2 282

Fusies/splitsingen 9 29 2 4 1 45

Structuur club 29 54 1 10 0 94

Audit 55 2 11 1 0 98

Marketing 71 88 3 20 3 185

Ledenwerving 122 130 16 44 3 315

Vrijwilligers

zoeken/vinden

99 157 4 34 2 296

Vrijwilligers motiveren 101 155 6 36 2 300

Verzekeringen 86 102 9 41 1 239

Deze tabel geeft een overzicht van de bijstand op bestuurlijk vlak per type. Algemeen zijn het voornamelijk

de sportclubs die behoren tot de types 1 of 2 die beroep doen op bijstand op bestuurlijk vlak.

75


76

Tabel 50: Kruistabel type en vraag rond bijscholing

Type

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Profit

Boekhouding 90 89 5 30 1 215

Coachen/motiveren 77 98 7 17 0 199

Communicatiemanagement 52 65 2 10 0 129

Competentiemanagement 25 36 1 8 1 71

Kleine

sportclub/mediakanalen

Emotionele/sociale

intelligentie

Totaal

109 110 8 28 2 257

25 35 1 5 1 67

Eventmanagement 47 52 2 9 0 110

Ethiek 24 23 2 3 0 52

Fiscaliteit 71 80 1 18 1 171

Fusies/splitsingen 15 21 3 1 0 40

Interne & externe

communicatie

56 65 2 12 0 135

Leiderschap 76 89 4 26 1 196

Marketing/

sponsormogelijkheden

114 129 5 31 1 280

Netwerking 59 77 1 9 2 148

Beleidsplan 57 108 4 22 2 193

Preventieaanpak

alcohol/drugs

11 22 0 2 1 36

Subsidiemogelijkheden 148 172 9 48 1 371

Wetten/decreten 48 52 1 13 0 114

Vergadertechnieken 34 55 3 12 0 104

Verzekeringen 49 56 8 22 0 135

Vzw-wetgeving 90 104 6 34 1 235

Website ontwikkeling 68 75 9 31 1 184

Zoeken/vinden vrijwilligers 88 136 3 24 2 253

Motiveren vrijwilligers 96 130 3 21 2 252

Tabel 50 geeft een overzicht van de vraag naar een bijscholing/vorming/opleiding per type. Algemeen doen

de types 1 en 2 het meest beroep op de opleidingen die het Dynamo project aanbiedt.


Tabel 51: Kruistabel type en individuele maatbegeleiding

Type

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Profit

Boekhouding 32 49 0 12 0 93

Website 23 42 0 13 1 79

Sponsoring 52 82 0 20 0 154

Beleidsplan 22 67 0 11 1 101

Begroting 16 29 0 8 0 53

Huishoudelijk reglement 9 28 0 5 0 42

Organogram 12 21 0 5 0 38

Omschakeling nr vzw 12 13 1 6 0 32

Btw wetgeving 34 37 0 6 0 77

Fusie/splitsing 5 11 1 0 0 17

Structuur 21 38 0 9 1 69

Audit 17 40 0 7 1 65

Marketing 29 55 0 7 1 92

Totaal

Tenslotte toont tabel 51 per type de vraag naar individuele maatbegeleiding. Ook hier zijn het voornamelijk

de types 1 en 2 die hierop beroep doen. Opvallend is dat de sportclubs die tot het type 3 behoren hier het

minst vraag naar hebben.

5.6.7 Verschilanalyses

In dit onderdeel wordt na gegaan of er significante verschillen te vinden zijn tussen de verschillende

variabelen. Zo worden de scores op alle subschalen en de percentages op willen en kunnen met de

variabelen aangesloten bij een sportfederatie, juridische structuur, provincie, kennis van het Dynamo

Project, opleidingen gevolgd en het kiezen voor een individuele maatbegeleiding vergeleken.

1) Is er een significant verschil tussen de subschalen en de percentages van willen en kunnen, en de

sportclubs die wel of niet aangesloten zijn bij een federatie?

De gemiddelde scores van twee groepen worden vergeleken, namelijk sportclubs die aangesloten zijn bij

een sportfederatie en sportclubs die niet aangesloten zijn bij een sportfederatie. Meer specifiek worden de

gemiddelde scores op alle subschalen en hun percentages op beide factoren vergeleken. Er is sprake van

een significant verschil indien de p-waarde kleiner is dan 0,05.

77


78

Tabel 52: Verschilanalyse subschalen en factoren met al dan niet aangesloten bij sportfederatie

F-toets p-waarde

Accommodatie Kunnen 0,063 0,248

Willen 0,478 0,019

Bestuur Kunnen 1,004 0,087

Willen 0,863 0,226

Trainers Kunnen 1,206 0,825

Willen 7,171** 0,016

Beleid Kunnen 1,063 0,248

Willen 3,262 0,018

Vrijwilligers Kunnen 1,860 0,160

Willen 12,192*** 0,361

Jeugd Kunnen 0,222 0,362

Willen 0,059 0,705

Financiën Kunnen 0,086 0,494

Willen 0,641 0,542

Externe focus Kunnen 9,105** 0,184

Willen 38,875*** 0,022

Kunnen 3,152 0,162

Willen 12,086*** 0,038

Noot: *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001

Bovenstaande tabel toont dat er een significant verschil is tussen sportclubs die aangesloten zijn bij een

sportfederatie en sportclubs die niet aangesloten zijn bij een sportfederatie voor hun gemiddelde score op

„accommodatiewillen‟, „trainerswillen‟, „beleidwillen‟, „externe focus willen‟ en „percentage willen‟. Uit de

analyse komt naar voren dat sportclubs die aangesloten zijn bij een sportfederatie meer bereid zijn extra

inspanningen te doen om te verbeteren op vlak van accommodatie, hun trainers stimuleren een opleiding te

volgen, inspanningen doen om te verbeteren op gebeid van trainers, meer bereid zijn een jaarplanning en

organogram op te stellen, onder andere opendeurdagen organiseren en zich engageren voor andere

thema‟s die te maken hebben met gezondheid. Het percentage op de factor „willen‟ ligt dan ook hoger voor

sportclubs die aangesloten zijn bij een sportfederatie, wat er op wijst dat ze meer bereid zijn tot verandering.

2) Is er een significant verschil tussen de subschalen en de percentages van willen en kunnen, en

sportclubs die een feitelijke vereniging of vzw zijn?

De gemiddelde scores van twee groepen worden vergeleken, namelijk sportclubs die een feitelijke

vereniging zijn en sportclubs die een vzw zijn. Meer specifiek worden hun gemiddelde scores op alle

subschalen en hun percentages op beide factoren vergeleken. Er is sprake van een significant verschil

indien de p-waarde kleiner is dan 0,05.


Tabel 53: Verschilanalyse subschalen en factoren met juridische vereniging

F-toets p-waarde

Accommodatie Kunnen 5,904* 0,011

Willen 5,798* 0,000

Bestuur Kunnen 0,708 0,987

Willen 28,272*** 0,000

Trainers Kunnen 0,527 0,946

Willen 21,007*** 0,000

Beleid Kunnen 0,093 0,000

Willen 23,748*** 0,000

Vrijwilligers Kunnen 2,172 0,014

Willen 9,042** 0,002

Jeugd Kunnen 0,744 0,031

Willen 1,223 0,251

Financiën Kunnen 0,048 0,733

Willen 7,146** 0,000

Externe focus Kunnen 3,623 0,260

Willen 30,816*** 0,000

Kunnen 0,131 0,684

Willen 21,516*** 0,000

Noot: *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001

Uit de laatste kolom van tabel 53 wordt afgeleid dat er significante verschillen zijn voor de gemiddelde

scores tussen de twee groepen, behalve voor „bestuurkunnen‟, „trainerskunnen‟, jeugdwillen‟,

„financiënkunnen‟, „externe focus kunnen‟ en „percentage kunnen‟. Voor alle andere subschalen ligt het

gemiddelde hoger bij sportclubs die een vzw zijn, behalve voor „accommodatiekunnen‟, „vrijwilligerskunnen‟

en „jeugdkunnen‟. Kortom, sportclubs die een vzw zijn, tonen meer bereidheid om extra inspanningen te

doen voor hun infrastructuur, het rekruteren van leden, het verbeteren op gebied van trainers, het opmaken

van een beleidsplan, organogram en dergelijke, het verbeteren op gebied van vrijwilligers, de financiële

situatie van de sportclub en het organiseren van opendeurdagen, samenwerking met scholen en dergelijke.

Het percentage voor de factor „willen‟ ligt dan ook hoger voor sportclubs die een vzw zijn, wat betekent dat

ze meer bereid zijn tot verandering. Sportclubs die een feitelijke vereniging zijn, daarentegen, geven aan dat

hun sportclubs over een goede accommodatie beschikken, ze voldoende vrijwilligers hebben en er beroep

op kunnen doen, en ze over voldoende jeugdtrainers beschikken om de juiste competenties uit te voeren.

3) Is er een significant verschil tussen de subschalen en de percentages van willen en kunnen, en de

provincies van de sportclubs?

De gemiddelde scores van vijf groepen worden vergeleken, namelijk sportclubs die gevestigd zijn in Oost-

Vlaanderen, Antwerpen, West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant. Meer specifiek worden hun

79


80

gemiddelde scores op alle subschalen en hun percentages op beide factoren vergeleken. Er is sprake van

een significant verschil indien de p-waarde kleiner is dan 0,05

Tabel 54: Verschilanalyse subschalen en factoren met provincies

F-toets p-waarde

Accommodatie Kunnen 2,893 0,021

Willen 0,642 0,633

Bestuur Kunnen 2,527 0,039

Willen 2,606 0,035

Trainers Kunnen 1,399 0,232

Willen 0,843 0,498

Beleid Kunnen 2,731 0,028

Willen 1,552 0,185

Vrijwilligers Kunnen 1,689 0,150

Willen 0,413 0,799

Jeugd Kunnen 1,330 0,257

Willen 0,731 0,571

Financiën Kunnen 0,562 0,690

Willen 1,807 0,125

Externe focus Kunnen 2,716 0,029

Willen 0,253 0,908

Kunnen 4,093 0,003

Willen 0,851 0,493

Tabel 54 geeft aan dat er een significant verschil is tussen de verschillende groepen op hun gemiddelde

score voor „accommodatiekunnen‟, „bestuurkunnen‟, „bestuurwillen‟, „beleidkunnen‟, „externe focus kunnen‟

en „percentage kunnen‟. Voor „accommodatiekunnen‟ behalen sportclubs uit West-Vlaanderen het hoogste

gemiddelde. Sportclubs uit deze provincie beschikken dus over een betere accommodatie dan de sportclubs

uit de andere provincies. Ook voor de subschalen „bestuurkunnen‟ en „bestuurwillen‟ scoren sportclubs uit

West-Vlaanderen het hoogst. Dit betekent dat het bestuur bij sportclubs uit West-Vlaanderen beter

georganiseerd is en ze bovendien meer inspanningen doen om onder andere leden te rekruteren,

sportevenementen te organiseren, … Wat de subschaal „externe focus kunnen‟ betreft, scoren sportclubs uit

Vlaams-Brabant het hoogst, wat weergeeft dat deze sportclubs meer bereid zijn samen te werken met

scholen, opendeurdagen te organiseren en dergelijke. Tenslotte scoren sportclubs uit West-Vlaanderen het

hoogst op „percentage kunnen‟, wat erop wijst dat deze sportclubs over meer capaciteit beschikken voor hun

sportclub.

Scheffe‟s test werd ook uitgevoerd om per variabele elke provincie apart met elkaar te kunnen vergelijken.

Daaruit volgde dat er een significant verschil werd gevonden voor „percentage kunnen‟ tussen sportclubs uit

Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen (p = 0,023). Dit betekent dat sportclubs uit West-Vlaanderen over

meer capaciteit beschikken voor hun sportclub dan sportclubs uit Oost-Vlaanderen.


4) Is er een significant verschil tussen de subschalen en de percentages van willen en kunnen, en de

grootte van de sportclub. Dit enkel voor de drie grootste sportfederaties.

De gemiddelde scores van vier groepen worden vergeleken, namelijk sportclubs die bestaan uit 50 of

minder leden, sportclubs die tussen de 50 en 150 leden hebben, sportclubs die tussen de 150 en 500 leden

hebben en sportclubs die meer dan 500 leden hebben. Meer specifiek worden hun gemiddelde scores op

alle subschalen en hun percentages op beide factoren vergeleken. Echter, dit gebeurt enkel voor de drie

grootste federaties in onze steekproef (n = 1015), namelijk Koninklijke Antwerpse Vereniging van

Vriendenclubs vzw (n = 49) , Vlaamse Badminton Liga vzw (n = 78) en Voetbal Federatie Vlaanderen vzw (n

= 49). Er is sprake van een significant verschil indien de p-waarde kleiner is dan 0,05

Tabel 55: Verschilanalyse subschalen en factoren met grootte sportclub

F-toets p-waarde

Accommodatie Kunnen 3,789 0,012

Willen 5,955 0,001

Bestuur Kunnen 3,919 0,010

Willen 13,399 0,000

Trainers Kunnen 0,870 0,458

Willen 31,259 0,000

Beleid Kunnen 16,493 0,000

Willen 14,116 0,000

Vrijwilligers Kunnen 4,371 0,006

Willen 1,444 0,232

Jeugd Kunnen 2,014 0,117

Willen 0,304 0,823

Financiën Kunnen 3,023 0,031

Willen 4,537 0,004

Externe focus Kunnen 0,251 0,860

Willen 12,894 0,000

Kunnen 1,004 0,393

Willen 21,293 0,000

Tabel 55 toont aan dat er significante verschillen zijn voor de gemiddelde scores tussen de vier groepen,

behalve voor „trainerskunnen‟, „vrijwilligerswillen‟, „jeugdkunnen‟, „jeugdwillen‟, „externe focus kunnen‟ en

„percentage kunnen‟. Voor „accommodatiewillen‟, „bestuurwillen‟, trainerswillen‟, „beleidkunnen‟,

„beleidwillen‟, „financiënwillen‟ en „percentage willen‟ scoren de sportclubs die meer dan 500 leden hebben

het hoogst. Sportclubs met meer leden kunnen dus meer trainingen of leden werven als er

sportinfrastructuur ter beschikking is, doen ook meer inspanningen om leden te rekruteren of evenementen

te organiseren, zijn meer bereid inspanningen te doen om te verbeteren op gebied van trainers, zijn actueel

op gebied van hun beleidsplan, jaarplanning en organogram, en zijn bereid inspanningen te doen voor de

81


82

financiële situatie van de sportclub. Tenslotte hadden ze ook de hoogste score op het algemeen percentage

voor willen, wat vertelt dat ze meer bereid zijn tot verandering. Gezien de grootte van de sportclub kan men

dan ook verwachten dat met meer leden, meer kan bereikt worden. Echter, sportclubs die 50 tot 150 leden

hebben, scoorden het hoogst voor „accommodatiekunnen‟, „bestuurkunnen‟ en „vrijwilligerskunnen‟. Een

sportclub met een gematigd aantal leden beschikt dus over voldoende accommodatie om onder andere hun

trainingen te kunnen geven en beschikt bovendien over voldoende bestuursleden om de organisatie van de

sportclub te regelen. Tenslotte kwam naar voren dat sportclubs die tussen 50 en 150 leden hebben beroep

kunnen doen op voldoende vrijwilligers en voldoende financiële middelen hebben om de sportclub te

ondersteunen.

Opnieuw werd de test van Scheffe uitgevoerd om de gemiddelde scores op alle variabelen voor elke groep

apart te vergelijken. Onderstaande tabel toont enkel de significante resultaten:

Tabel 56: Uitbreiding test Scheffe

De vergeleken groepen p-waarde

Accommodatiekunnen 0-50 en 150 -500 0,022

Accommodatiewillen

0-50 en 50-150 0,010

0-50 en 150-500 0,005

Bestuurkunnen 0-50 en 150-500 0,010

Bestuurwillen

Trainerswillen

Beleidkunnen

Beleidwillen

0-50 en 50-150 0,000

0-50 en 150-500 0,000

0-50 en 50-150 0,000

0-50 en 150-500 0,000

0-50 en >500 0,001

0-50 en 50-150 0,003

0-50 en 150-500 0,000

0-50 en >500 0,002

50-150 en 150-500 0,025

0-50 en 50-150 0,031

0-50 en 150-500 0,000

0-50 en >500 0,008

50-150 en 150-500 0,010

Vrijwilligerskunnen 0-50 en 150-500 0,010

Financiënkunnen 50-150 en 150-500 0,036

Financiënwillen 0-50 en 150-500 0,015

Externe focus willen

Percentage willen

0-50 en 50-150 0,000

0-50 en 150-500 0,000

0-50 en 50-150 0,000

0-50 en 150-500 0,000


Zoals tabel 56 weergeeft, zijn er voor de meeste subschalen significante verschillen tussen de verschillende

groepen. Vooral voor de subschalen „trainerswillen‟, „beleidkunnen‟ en „beleidwillen‟ verschillen de groepen

onderling van elkaar. De grootte van de sportclub speelt dus een rol bij het invullen van de items van de

vragenlijst en de score die men uiteindelijk zal krijgen.

5) Is er een significant verschil tussen de subschalen en de percentages van willen en kunnen, en de

kennis van het Dynamo Project van de sportclubs?

De gemiddelde scores van twee groepen worden vergeleken, namelijk sportclubs die het Dynamo Project

kennen en sportclubs die het Dynamo project niet kennen. Meer specifiek worden hun gemiddelde scores

op alle subschalen en hun percentages op beide factoren vergeleken. Er is sprake van een significant

verschil indien de p-waarde kleiner is dan 0,05.

Tabel 57: Verschilanalyse subschalen en factoren met kennis Dynamo Project

F-toets p-waarde

Accommodatie Kunnen 0,884 0,013

Willen 0,362 0,001

Bestuur Kunnen 0,031 0,105

Willen 10,935** 0,000

Trainers Kunnen 0,137 0,969

Willen 33,744*** 0,000

Beleid Kunnen 1,067 0,000

Willen 11,442** 0,000

Vrijwilligers Kunnen 5,105* 0,821

Willen 2,032 0,806

Jeugd Kunnen 0,362 0,310

Willen 0,017 0,766

Financiën Kunnen 0,248 0,780

Willen 0,003 0,013

Externe focus Kunnen 3,297 0,632

Willen 3,924* 0,010

Kunnen 1,251 0,595

Willen 7,886* 0,000

Noot: *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001

Tabel 57 toont dat er significante verschillen zijn voor de gemiddelde scores tussen de twee groepen,

behalve voor „bestuurkunnen‟, „trainerskunnen‟, „vrijwilligerskunnen‟, „vrijwilligerswillen‟, „jeugdkunnen‟,

„jeugdwillen‟, „financiënkunnen‟, „externe focus kunnen‟ en „percentage kunnen‟. De analyse toont aan dat

voor alle subschalen, behalve „accommodatiekunnen‟, waarvoor een significant verschil werd gevonden

tussen de twee groepen, de sportclubs die kennis hebben van het Dynamo Project een hoger gemiddelde

hebben dan sportclubs die geen kennis hebben van het Dynamo Project. Dit betekent dat sportclubs die

83


84

bekend zijn met het Dynamo Project, onder andere trainingen aanbieden en actief leden werven indien er

sportinfrastructuur beschikbaar is, inspanningen doen om leden te rekruteren, bereid zijn hun trainers

bijscholingen te laten volgen, actueel zijn met hun beleidsplan, jaarplanning en organogram, actief

inspanningen doen om te zoeken naar onder andere sponsors, opendeurdagen organiseren en zich

engageren voor andere thema‟s. Het algemeen percentage voor de factor „willen‟ ligt dan ook hoger voor de

sportclubs die bekend zijn met het Dynamo Project, wat erop wijst dat ze meer bereid zijn tot verandering.

6) Is er een significant verschil tussen de subschalen en de percentages van willen en kunnen, en het al

dan niet gevolgd hebben van een opleiding bij het Dynamo Project?

De gemiddelde scores van twee groepen worden vergeleken, namelijk sportclubs die reeds een opleiding

hebben gevolgd bij het Dynamo Project en sportclubs die nog geen opleiding hebben gevolgd. Meer

specifiek worden hun gemiddelde scores op alle subschalen en hun percentages op beide factoren

vergeleken. Er is sprake van een significant verschil indien de p-waarde kleiner is dan 0,05.

Tabel 58: Verschilanalyse subschalen en factoren met opleiding Dynamo Project

F-toets p-waarde

Accommodatie Kunnen 2,541 0,122

Willen 1,845 0,011

Bestuur Kunnen 0,096 0,472

Willen 0,000 0,186

Trainers Kunnen 0,000 0,137

Willen 0,255 0,019

Beleid Kunnen 4,181* 0,085

Willen 5,146* 0,001

Vrijwilligers Kunnen 0,006 0,054

Willen 1,173 0,119

Jeugd Kunnen 0,001 0,513

Willen 0,125 0,734

Financiën Kunnen 0,359 0,689

Willen 1,560 0,058

Externe focus Kunnen 1,385 0,266

Willen 0,304 0,348

Kunnen 0,143 0,343

Willen 2,863 0,002

Noot: *: p < 0,05

Bovenstaande tabel toont dat er significante verschillen zijn voor de gemiddelde scores tussen de twee

groepen voor „accommodatiewillen‟, „trainerswillen‟, „beleidwillen‟ en het algemeen percentage voor willen.

Zoals te verwachten hebben de sportclubs die reeds een opleiding hebben gevolgd een hoger gemiddelde

op voorgenoemde subschalen in vergelijking met sportclubs die nog geen opleiding hebben gevolgd. Dit


etekent dat sportclubs die reeds een opleiding/bijscholing/vorming hebben gevolgd onder andere meer

inspanningen doen op gebied van accommodatie, hun trainers meer stimuleren en bereid zijn een opleiding

te laten volgen en meer bereid zijn een beleidsplan, jaarplanning en organogram op te stellen. Het totaal

percentage voor de factor „willen‟ ligt dan ook hoger bij sportclubs die reeds een opleiding hebben gevolgd

in vergelijking met degene die dit nog niet hebben gedaan.

7) Is er een significant verschil tussen de subschalen en de percentages van willen en kunnen, en het al

dan niet gekozen hebben voor een individuele maatopleiding?

De gemiddelde scores van twee groepen worden vergeleken, namelijk sportclubs die reeds gekozen

hebben voor een individuele maatbegeleiding bij het Dynamo Project en sportclubs die hiervoor nog niet

gekozen hebben. Meer specifiek worden hun gemiddelde scores op alle subschalen en hun percentages op

beide factoren vergeleken. Er is sprake van een significant verschil indien de p-waarde kleiner is dan 0,05.

Tabel 59: Verschilanalyse subschalen en factoren met individuele maatbegeleiding Dynamo Project

F-toets p-waarde

Accommodatie Kunnen 0,430 0,843

Willen 0,977 0,594

Bestuur Kunnen 0,047 0,182

Willen 0,073 0,725

Trainers Kunnen 0,061 0,636

Willen 0,000 0,419

Beleid Kunnen 1,803 0,058

Willen 2,474 0,001

Vrijwilligers Kunnen 0,029 0,976

Willen 0,000 0,277

Jeugd Kunnen 0,125 0,570

Willen 0,897 0,305

Financiën Kunnen 0,466 0,118

Willen 0,339 0,078

Externe focus Kunnen 1,903 0,180

Willen 0,019 0,283

Kunnen 0,054 0,221

Willen 2,816 0,069

Tabel 59 toont dat er een significant verschil is voor de gemiddelde scores tussen de twee groepen voor de

subschaal „beleidwillen‟. De analyse toont aan dat sportclubs die reeds een individuele maatopleiding

hebben genoten meer bereid zijn een beleidsplan voor het komende jaar en op lange termijn uit te schrijven,

en beschikken over een organogram. Verder werden geen significante verschillen gevonden tussen deze

twee groepen.

85


6. Conclusie

Het huidig onderzoek was een vervolg op het vorig onderzoek dat plaats vond in 2010 omtrent typologieën

bij sportclubs. De doelstelling van dit huidig onderzoek bestond enerzijds uit het inkorten van de reeds

ontwikkelde vragenlijst, en anderzijds uit het afnemen van de verkorte vragenlijst bij een representatieve

groep sportclubs.

Na het doorlopen van fase één van het onderzoek werd een nieuwe verkorte vragenlijst die in de toekomst

verder kan gehanteerd worden als tool door verschillende actoren (zoals de overheid, sportfederaties,

sportdiensten, het Dynamo Project, …) ontwikkeld. Hiervoor werden een reeks statistische analyses

uitgevoerd en werd overleg gepleegd met de opdrachtgever zodat een evenwicht tussen bruikbaarheid,

validiteit en betrouwbaarheid kon worden bereikt.

Fase twee bestond uit het online afnemen van de verkorte vragenlijst bij een representatieve sample van

1015 Vlaamse sportclubs. Uit de resultaten wordt algemeen besloten dat we beschikken over een

representatieve steekproef gezien de grootte en de goede spreiding over de Vlaamse gemeenschap. De

beschrijvende resultaten geven aan dat het grootste deel van de steekproef aangesloten was bij een

sportfederatie, alsook dat het grootste deel een vzw was. De scores op de subschalen tonen aan dat

algemeen hoge scores werden gehaald, behalve voor de subschalen „beleidkunnen‟ en „externe focus

kunnen‟. Verder had ook meer dan de helft kennis van het Dynamo Project en werd het meest beroep

gedaan op de brochures en documenten die ter beschikking worden gesteld. Tenslotte situeerden de

meeste sportclubs zich bij het type 1 of type 2 sportclub.

Enkele opvallende gegevens echter zijn het feit dat de sportclubs die aangesloten zijn bij een sportfederatie

hoofdzakelijk vzw‟s zijn, in vergelijking met de sportclubs die niet aangesloten zijn bij een sportfederatie en

voornamelijk een feitelijke vereniging zijn. De resultaten gaven bovendien aan dat sportclubs die een vzw

zijn algemeen hogere scores behalen op alle subschalen en daardoor ook meer bij het type 1 sportclub

terecht komen. Verder waren zij ook meer bekend met het Dynamo Project en deden ze meer beroep op de

hulpmiddelen die het Dynamo Project aanbiedt. Over kennis omtrent het Dynamo Project kwam verder naar

voren dat sportclubs die zich bij types 1 of 2 bevinden, meer op de hoogte zijn van het Dynamo Project en

ook meer beroep doen op hun hulpmiddelen. Deze resultaten waren ook te vinden bij sportclubs uit de

provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen. Zij waren het meest op de hoogte van het Dynamo

Project en deden het meest beroep op de aangeboden hulpmiddelen. Tenslotte behaalden de provincies

Antwerpen en West-Vlaanderen de hoogste scores op alle subschalen van de vragenlijst.

De verschilanalyses toonden aan dat sportclubs die aangesloten zijn bij een sportfederatie significant

verschillen van sportclubs die niet aangesloten zijn bij een sportfederatie in hun bereidheid tot veranderen

(ambitie). Meer specifiek is dat voornamelijk op vlak van accommodatie, trainers, beleid en externe focus.

87


88

Eveneens werd een significant verschil gevonden tussen sportclubs die een feitelijke vereniging zijn en

sportclubs die een vzw zijn. Deze laatstgenoemde sportclubs tonen ook meer bereidheid tot veranderen

(ambitie) en dit specifiek omtrent accommodatie, trainers, beleid, vrijwilligers, financiën en externe focus.

Daarnaast werd ook gekeken naar significante verschillen bij sportclubs uit verschillende provincies. De

resultaten geven aan dat sportclubs uit West-Vlaanderen algemeen over meer capaciteit beschikken dan

sportclubs uit Oost-Vlaanderen. Verder gaven de analyses aan dat sportclubs die meer dan 500 leden

hebben meer bereid zijn tot verandering (ambitie). Hier werden voornamelijk significante verschillen

gevonden tussen de verschillende groepen op vlak van trainers en beleid. Tenslotte werden de sportclubs

die kennis hebben en gebruik maken van de hulpmiddelen van het Dynamo Project vergeleken met de

sportclubs die geen kennis of gebruik maken van het Dynamo Project. Sportclubs die kennis hebben van het

Dynamo Project zijn meer bereid tot verandering (ambitie) en dit voornamelijk op vlak van accommodatie,

bestuur, trainers, financiën en externe focus. De sportclubs die reeds een opleiding hebben gevolgd waren

ook meer bereid tot verandering (ambitie), meer specifiek op vlak van accommodatie, trainers en beleid.

Tenslotte gaven de resultaten ook aan dat sportclubs die reeds een individuele maatbegeleiding hadden

gevolgd zich meer engageerden op vlak van beleid.

Kortom, de resultaten geven aan dat sportclubs die aangesloten zijn bij een sportfederatie en beroep doen

op het Dynamo Project hogere scores halen op de subschalen. De ondersteuning die ze krijgen van hun

sportfederatie en de hulpmiddelen die het Dynamo Project aanbiedt, helpt hen in het verder besturen en

organiseren van hun sportclub. Zoals de algemene scores op de verschillende subschalen aangeven en de

resultaten van de verschilanalyses, kunnen de sportclubs uit deze steekproef hoofdzakelijk steun gebruiken

op vlak van beleid en externe focus. Een opleiding of individuele maatbegeleiding van het Dynamo Project

kunnen hierbij helpen.

De ontwikkelde vragenlijst die in dit rapport uitvoerig werd beschreven kan door elke actor en voor elke

sportclub gebruikt worden als „tool‟ om ondersteuning te bieden op gebieden die de sportclub nodig heeft.

Elke partij moet echter bepalen in functie van welke doeleinden men de vragenlijst wenst te gebruiken.


7. Referentie

De Knop, P., De Bosscher, V. (2010). De organisatie van de sport in Vlaanderen. Brussel, VUBPress.

89


90

8. Bijlagen

Zie “Vervolgonderzoek naar typologieën van Vlaamse sportclubs: bijlagen”

Zie CD/DVD


In opdracht van:

Optie Sportmanagement

Vakgroep Bewegings- en

Sportwetenschappen

Faculteit Geneeskunde en

Gezondheidswetenschappen

UGent

More magazines by this user
Similar magazines