SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 – 2013

isb.colo.ba.be

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 – 2013

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 november 2007


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Verwelkoming

Het sportbeleidsplan voor de periode 2008 2013 omvat de plannen om onze gemeente op gebied van sport naar een hoger niveau te

brengen. De Vlaamse overheid vraagt in haar ‘Sport-voor-allen’ decreet aan elke gemeente om eens na te denken over hun sportbeleid. De

Vlaamse overheid wil de Vlaamse gemeenten graag steunen in hun projecten de komende jaren.

Wij hebben dit dan ook voor onze gemeente gedaan. 8 maanden zijn we bezig geweest met bevragingen, verwerking van de gegevens,

analyseren, vergaderen en besluiten nemen.

Het beleidsplan behandelt 4 grote onderwerpen: ondersteuning van sportclubs en anders georganiseerde sporten, bevordering van de

toegankelijkheid en tenslotte investeringen in infrastructuur.

Onze sportclubs gaan we extra en meer aangepaste ondersteuning geven. Door een aangepast subsidiebeleid gaan we initiatieven die de

deskundigheid en de diversiteit van een clubbestuur en het sportkader bevorderen, stimuleren. We gaan meer sportinfrastructuur voorzien,

zodat onze clubs meer mogelijkheden krijgen en kunnen groeien.

Niet alleen onze sportclubs gaan van deze extra infrastructuur kunnen gebruik maken. We zullen ook aandacht geven aan de mensen die zich

nog niet verbonden hebben aan een sportclub. We willen hen aansporen en hen de kans geven te bewegen en te sporten in onze gemeente.

Bewegen is gezond, maar er wordt vaak niet voldoende aandacht aan geschonken in ons jachtige leven.

Ons doel is als gemeente proberen onze inwoners duidelijk te maken dat sport een stevige plaats moet krijgen in ons leven.

Sport zal toegankelijker gemaakt worden. Dit houdt ook in dat we de drempel letterlijk en figuurlijk verlagen.

Ook de sport- en beweegmogelijkheden die de gemeente biedt, moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Onze sportdienst zal de grote taak krijgen dit plan uit te voeren. We gaan er naar streven dat de sportdienst de partner wordt van elk van onze

inwoners om hen te begeleiden in het sportgebeuren.

Samen met de leden van de stuurgroep, de klankbordgroep en de voltallige sportraad hebben zij zich hard ingezet om de weg uit te stippelen

dat Schilde ’s-Gravenwezel sportiever zal maken. We willen hen uitdrukkelijk danken voor het schitterende werk dat zij hebben geleverd om

dit beleidsplan te maken.

Beste inwoners, we hopen dat we binnenkort samen met u kunnen vaststellen dat onze gemeente in al haar opzichten nog sportiever is

geworden.

Hugo Somers Yolande Avontroodt Olivier Verhulst

Secretaris Burgemeester Schepen van sport

VERWELKOMING pagina 2 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

DEEL A: TOTSTANDKOMING

In Deel A van het Sportbeleidsplan 2008 - 2013 vindt u de voorgeschiedenis. U leert over de manier waarop dit sportbeleidsplan is

tot stand gekomen. Deel A schetst een beeld van de gemeente en de uitgangssituatie op sportvlak. Details vindt u in de bijlagen.

DEEL B: PLAN

In Deel B van het Sportbeleidsplan 2008 - 2013 vindt u waar het allemaal om draait, het eigenlijke plan. Dit deel werd bewust licht

gehouden. Als u zich in de materie wilt verdiepen, kunt u ook de bijlagen doornemen.

DEEL C: BIJLAGEN

In Deel C van het Sportbeleidsplan 2008 - 2013 vindt u bijkomende informatie. Hier moet u zijn voor details en een verdere

uitwerking van de in de vorige delen aangehaalde onderwerpen.

DEEL D: INHOUDSOPGAVE

In Deel D van het Sportbeleidsplan 2008 - 2013 vindt u de inhoudsopgave. Zo vindt u gemakkelijk de passages die u zoekt.

EEN STRAK PLAN pagina 3 van 130


PARAGRAAF 1: DE GEMEENTE SCHILDE

52

49

46

43

40

37

34

31

28

25

22

19

16

13

10

7

4

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

DEEL A: TOTSTANDKOMING

Algemeen

De twee deelgemeentes Schilde en ’s-Gravenwezel vormen samen de gemeente Schilde. Op 1 januari 2007 had Schilde 19.538 inwoners. Ondanks een

jaarlijs een verloop van 5% in de bevolking, blijft het inwonersaantal de laatste 7 jaren nagenoeg constant.

Een goede 8% van de inwoners van Schilde is van niet-Belgische afkomst. Toch kan Schilde bezwaarlijk een smeltkroes van culturen genoemd worden.

Het grootste deel van de inwoners van niet-Belgische afkomst hebben de Nederlandse nationaliteit. De overige niet-Belgische inwoners hebben een grote

diversiteit aan nationaliteiten.

De bevolking van Schilde is ‘grijzer’ dan het nationale gemiddelde, goed voor een

100 100

97

vierde plaats in de provincie Antwerpen en een plaats in de Belgische top20.

94

Schilde is een residentiële woongemeente met twee dorpskernen, op 16 km van

91

88

Antwerpen. Nochtans beslaat het bebouwde gedeelte maar 30% van de totale

85

oppervlakte. Er blijft dus heel wat ruimte voor groen over.

82

79

De gemeente kent weinig tot geen industriële activiteit. Toch is het aantal bedrijfszetels

76

73

op het grondgebied bovengemiddeld. Het betreft voornamelijk

73

70

managementvennootschappen die gevestigd zijn in de residentiële wijken.

67

64

Er is een florerende middenstand en KMO-zone.

61

Het belastbare inkomen van de Schildenaars ligt 30% hoger dan het Belgische

58

55

gemiddelde.

1

200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Mannen Vrouwen

Bijlage 1: Gewestplan

Bevolkingspiramide Schilde op 1/1/2007

DEEL A: TOTSTANDKOMING - PARAGRAAF 1: DE GEMEENTE SCHILDE pagina 4 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

College van burgemeester en schepenen

Het College van burgemeester en schepenen telt sinds 2007 zeven leden. Het college is samengesteld uit een burgemeester en vijf schepenen, met de

OCMW-voorzitter als zesde schepen. De leden van het college worden door de gemeenteraad voorgedragen. De gemeentesecretaris maakt ambtshalve ook

deel uit van het college. Het college vergadert wekelijks op maandagnamiddag. De vergadering is niet toegankelijk voor het publiek. De burgemeester staat

aan het hoofd van de gemeente. Zij vertegenwoordigt de regering en de provincie en voert hun besluiten, wetten en decreten uit. De burgemeester zit het

college voor en in Schilde ook de gemeenteraad. Ze is tevens lid van het politiecollege en verantwoordelijk voor de zonale politiewerking. De burgemeester

houdt de burgerlijke stand, voert politieverordeningen uit en indien nodig vaardigt ze zelf politiereglementen uit. De burgemeester ondertekent ook, samen met

de gemeentesecretaris, alle gemeentelijke briefwisseling Elke schepen heeft een aantal bevoegdheden, onderwerpen die hij of zij met bijzondere aandacht

voorbereidt en volgt. Die bevoegdheden werden in de tabel hieronder opgenomen.

Alle beslissingen van het college van burgemeester en schepenen worden gezamenlijk of ‘in college’ genomen.

Leden van het college van burgemeester en schepenen met gemeentesecretaris

Burgemeester Yolande Avontroodt Open VLD yolande.avontroodt@schilde.be Buizerdlaan 23

03 658 64 28

1 ste Schepen Steven Dietvorst CD&V/N-VA steven.dietvorst@schilde.be Groene Wandeling 51

03 385 06 54

2 de Schepen Etienne Keller Open VLD etienne.keller@schilde.be Turnhoutsebaan 478

03 383 04 62

3 de Schepen Dirk Roosen Open VLD dirk.roosen@schilde.be Breeveldse Masten 6

03 384 04 63

4 de Schepen Anke Fierens CD&V/N-VA anke.fierens@schilde.be Jachthoornlaan 25

03 658 75 09

5 de Schepen Olivier Verhulst Open VLD olivier.verhulst@schilde.be Turnhoutsebaan 71/A

0479 42 82 53

6 de Schepen

Lieve Struyf CD&V/N-VA lieve.struyf@schilde.be Kraanstraat 14

OCMW-voorzitter

03 383 33 58

Gemeentesecretaris Hugo Somers hugo.somers@schilde.be Brasschaatsebaan 30

03 380 16 00

voorzitter gemeenteraad, algemene coördinatie,

burgerzaken, personeel, politie en brandweer

communicatie, cultuur, jeugd, mobiliteit, sociale

huisvesting en tot en met 2009 ook

ontwikkelingssamenwerking

openbare werken en patrimoniumbeheer

ruimtelijke ordening, financiën, ICT, patrimonium

investeringen en AGB

milieu & openbaar groen, seniorenbeleid en gezin

sport, onderwijs, toerisme, lokale economie en

gezondheidszorg en vanaf 2010

ontwikkelingssamenwerking

schepen voor sociaal welzijn

Bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer,

voorbereiden dagorde college en gemeenteraad,

opmaken van de notulen

DEEL A: TOTSTANDKOMING - PARAGRAAF 1: DE GEMEENTE SCHILDE pagina 5 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Ze regelt alles wat van gemeentelijk belang is en niet specifiek is opgedragen aan een

ander bestuursorgaan. De gemeenteraadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks verkozen door de kiezers. De gemeenteraad vergadert maandelijks,

gewoonlijk de derde maandag van de maand. De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan in dit kader algemene regels vaststellen. Deze

raad stelt de schepenen aan, stelt de gemeentelijke reglementen en verordeningen op, keurt de gemeentelijke begroting, begrotingswijzigingen en rekening

goed, voert belastingen in en houdt toezicht op de ondergeschikte besturen (OCMW en kerkfabrieken).

De gemeenteraad neemt alle maatregelen tot ordening van de plaatselijke samenleving en behartigt de belangen van de bevolking (ruimtelijke ordening,

wegenbouw, riolering, veiligheid en gezondheid, openbare rust, jeugd, sport, cultuur, onderwijs, enz.). Verder neemt de gemeenteraad beslissingen inzake

gemeentegoederen en regelt ze ondermeer de interne organisatie van de gemeentelijke diensten.

Voor bepaalde thema’s zijn gemeenteraadscommissies samengesteld. Deze raadscommissies leggen zich toe op deelaspecten van het beleid.

In Schilde zijn er 25 gemeenteraadszetels te verdelen.

Leden van de gemeenteraad

Louis Fransen Open VLD louis.fransen@schilde.be Reeweide 8 03 383 14 56

Piet Hoeben Vlaams Belang piet.hoeben@schilde.be Kampdreef 17 03 383 27 07

Dirk Mariën Open VLD dirk.marien@schilde.be Turnhoutsebaan 206 03 383 15 00

Jan Van den fonteyne Open VLD jan.vandenfonteyne@schilde.be Sint-Jobsteenweg 77 03 658 01 48

Marijke Dillen Vlaams Belang marijke.dillen@schilde.be Sint-Jobsteenweg 73 03 685 13 67

Guido Wuyts Vlaams Belang guido.wuyts@schilde.be Kempischveldweg 90 03 383 43 46

Lutgart Engelen Open VLD lutgart.engelen@schilde.be Riemstraat 68 03 383 22 94

Stijn Belmans CD&V/N-VA stijn.belmans@schilde.be Oudebaan 72 03 383 64 68

Elvire Meeus CD&V/N-VA elvire.meeus@schilde.be Gouwberg 34 03 383 43 97

Klaas Rubens CD&V/N-VA klaas.rubens@schilde.be Puttenhoflaan 1 0474 44 13 28

Dirk Martens CD&V/N-VA dirk.martens@schilde.be Wijnegemsteenweg 103/A 03 658 01 95

Marian Van Alphen Open VLD marian.vanalphen@schilde.be Kasteeldreef 103 03 383 24 31

Wim Van Kets GROEN! wim.vankets@schilde.be Hoge Haar 18 03 384 12 72

Margo Habets-Ploemen Open VLD margo.habets-ploemen@schilde.be Schutbocht 5 03 384 27 96

Julienne Marivoet-Hermans Vlaams Belang julienne.marivoet-hermans@schilde.be Wijnegemsteenweg 114/A 03 658 53 59

Louise Utsi-Eeckels Vlaams Belang louisa.utsi-eeckels@schilde.be Fortsteenweg 15 03 289 41 69

Hugo Van Hecke Vlaams Belang hugo.vanhecke@schilde.be Sint-Willebrorduslaan 26 03 383 21 16

Joos Verschueren Open VLD joos.verschueren@schilde.be Maretak 31 03 658 90 57

Karel De Meutter CD&V/N-VA Oelegemsteenweg 16 03 385 06 03

DEEL A: TOTSTANDKOMING - PARAGRAAF 1: DE GEMEENTE SCHILDE pagina 6 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

PARAGRAAF 2: UITGANGSSITUATIE: ‘SCHILDE EN SPORT’

Sportdienst

Eugeen Dierckxlaan 24, 2970 Schilde

03 380 07 47

erbeweegtwat@schilde.be

Wat een idee… Een gemeentedienst die zich met sportzaken bezighoudt.

Dient een gemeente dan niet om identiteitskaarten uit te reiken, geboortes in te schrijven en onze wegen te onderhouden?

Het is nog niet zo lang geleden dat Schilde zich met vrijetijdszaken ging bezighouden. Het begon met het oprichten van een jeugddienst.

Niet lang daarna richtte de gemeente, onder impuls van een gemeentelijke ‘sportgangmaker’, de sportdienst op.

Met het oprichten van een cultuurdienst was de vrijetijdscirkel rond.

Voor deze kentering, vóór het oprichten van de sportdienst, werden sportvelden en gebouwen via een concessieovereenkomst toegewezen aan

sportverenigingen. Sportclubs huurden zelf sportinfrastructuur af bij de plaatselijke scholen. De gemeente zelf had geen sportaanbod. Een sportbeleid

bestond niet. Op 1 juli 1990 kwam een eerste sportfunctionaris in dienst bij de gemeente. De sportdienst van de gemeente Schilde opende haar deuren. Dit

zorgde voor een radicale verandering in het gemeentelijke sportlandschap. Er kwam ook op sportvlak ruimte voor beleid.

Het takenpakket van de sportdienst werd ook steeds omvangrijker. De gemeentelijke sportadministratie, verhuur en facturatie van de sportinfrastructuur is in

handen van de sportdienst. Om toezicht te houden in de sporthal van KA Vennebos, heeft de sportdienst twee halftijdse zaalwachters in dienst.

Een moderne sportdienst regelt accommodatie en ondersteunt verenigingen. Maar haar taken zijn uitgebreider.

Een hedendaagse sportdienst moedigt elke vorm van bewegen aan.

De sportdienst zorgt ook voor het reserveren van sportmaterieel (uitleendienst sport). Ook sportpromotie, inspraak en overleg en het administratieve

voorbereiden en verwerken van een sportbeleid heeft een duidelijke plaats gekregen op de sportdienst.

Helemaal nieuw is het gemeentelijke sportbeleidsplan. Het is een document, een overzicht, een volledige planning van wat een gemeente wil realiseren in de

periode van 2008 tot 2013. In Schilde komt het sportbeleidsplan interactief tot stand door middel van inspraak in stuur- en werkgroepen, enquêtes bij de

bevolking en gesprekken met clubs, individuele sporters en potentiële sporters.

Het sportbeleidsplan is een plan dat hoopt voor iedere Schildenaar wat te betekenen.

Inspraak van inwoners en verenigingen bij het gemeentelijke sportbeleid verloopt via de gemeentelijke sportraad. Samen met de sportdienst verstrekt de

sportraad advies en geeft ze inlichtingen aan het gemeentebestuur over de sportbehoeften en sportwensen van de bevolking. Voor erg specifieke

vraagstukken worden werkgroepen opgericht. De leden van de werkgroepen specialiseren zich in specifieke materies en adviseren op hun beurt de algemene

vergadering van de sportraad.

Een sportdienst kan ook zelf sportinitiatieven organiseren, bovenop wat sportverenigingen aanbieden. De sportdienst richt zich vooral op recreatie en initiatie.

De sportdienst van Schilde heeft brede waaier van recreatieve sportactiviteiten, sportkampen, initiatiecursussen. De sportdienst ondersteunt ook talrijke grote

manifestaties en stimuleert de bevolking om hieraan deel te nemen. Naast de ondersteuning van sportinitiatieven vanuit de sportraad en het verenigingsleven,

worden ook een heleboel andere zaken behandeld. Daarbij denken we aan erkenning, subsidiëring, informatie verstrekken over wetgevingen…

Iedereen kan op de sportdienst terecht met vragen over sportmogelijkheden binnen en buiten de gemeente. Is de gezochte informatie niet meteen

beschikbaar, stellen we alles in het werk om via andere kanalen snel een antwoord te vinden.

DEEL A: TOTSTANDKOMING - PARAGRAAF 2: Uitgangssituatie ‘Schilde en sport’ pagina 7 van 130


Bijlage 2: Organogram gemeente domein persoonsgebonden zaken

Bijlage 3: Initiatieven sportdienst 2007

Bijlage 4: Communicatiekanalen Schilde

Bijlage 5: Evolutie begroting sportdienst

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Sportraad

De gemeentelijke sportraad van Schilde werd als autonoom adviesorgaan opgericht op 31 mei 1979. Bij iedere legislatuur wordt de sportraad opnieuw door

de gemeenteraad erkend. In de loop van het 28-jarig bestaan van de sportraad van Schilde zijn de statuten en het huishoudelijke reglement verschillende

keren aangepast aan nieuwe decreten.

Het nieuwe decreet lokale Sport-voor-allen-beleid van 2007 heeft de rol van de sportraad actiever gemaakt. Er ligt nu ook een belangrijke rol weg voor de

sportraad bij het tot stand komen van het gemeentelijke sportbeleidsplan.

Toch blijft de hoofdtaak van de sportraad het formuleren van adviezen. De huidige sportraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van sportclubs en wordt

aangevuld met ervaringsdeskundigen.

De algemene vergadering komt drie keer per jaar samen op de eerste donderdag van respectievelijk februari, juni en oktober. Uit de leden van de algemene

vergadering worden de bestuursleden en de voorzitter verkozen. Voorzitter en bestuursleden vormen samen de raad van bestuur. De raad van bestuur

vergadert 10 keer per jaar. Voor erg specifieke vraagstukken kunnen werkgroepen worden opgericht. De leden van de werkgroepen specialiseren zich in

bestaande materies en adviseren op hun beurt de algemene vergadering van de sportraad.

Inspraak in het gemeentelijke sportbeleid verloopt via de gemeentelijke sportraad.

Raad van bestuur sportraad

Voorzitter François Van den Plas VOS

Leden Viviane Van Poppel TC Brabo

Lucas Buermans SAC

Rik Sebreghts Ju Jitsu Kokyu Kwai

Peter Boeckx Schilde Diabolos Rugbyclub

Bie Soogen Deskundige

Jef Couwels Deskundige

DEEL A: TOTSTANDKOMING - PARAGRAAF 2: Uitgangssituatie ‘Schilde en sport’ pagina 8 van 130


Algemene vergadering sportraad

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Aangesloten Sportclubs Effectief lid Plaatsvervanger

1. BC De Drie Billekens Marc De Ridder Mark Kerkhofs

2. BC De Schilde Win De Graef

3. BC Keizershof Marcel Van Steyvoort Louis Van Winkel

4. Bosgeuzen Fons Geens Roger Peeters

5. BOT Chris Marynissen Bob Smolders

6. Casablanca Ski Club Raymond Persyn Ricky Mollin

7. Duivenbond Eendracht F. Mariën

8. FC Braschil Gert Duchesne J. Van den Bosch

9. Ju Jitsu Kokyu Kwai Bert Verbist Marcel Van Staey

10. KSK Schilde Rudi Campo

11. KSK ’s-Gravenwezel Jef Daems Leo Leten

12. KT Rust Roest Ann Barczuk-Janssens Françoise De Keyser

13. POT Liliane Anthonis Jos Fransen

14. SAC Leo Verhoeven Lucas Buermans

15. Schilde Diabolos Rugbyclub Ingrid Hendriks Peter Boeckx

16. TC Brabo Viviane Van Poppel Thierry de Meester

17. Taekwondo Chon Ji Philippe Mathieu Eric Ceunis

18. Tai Chi Qigong Gracia Rodriques

19. The Gladiators Werner Konings

20. TTK Schilde Nathalie Picard Jacques Van Mirlo

21. TTK ‘s- Gravenwezel Erwin Van Eeckhout Luc Draeck

22. Streven Anne-Marie Hirschbichler Noe Vertongen

23. TW Blijf Jong Ward Van Trier Rik De Laat

24. Venneputvissers Herman Cavens Marcel Van Steyvoort

25. Visclub De Zonnebaars Annie Van Gestel Louis Bolsius

26. VOS Stefan Mermans Thomas De Vijlder

27. WC De Schilde Ludo De Wolf Frank Van den Fonteyne

28. WC De Spildoren Stephane De Rycke Peter Boeckmans

29. WTC De Fietsende Wezeltjes Eddy De Geest Danny Schillemans

30. ZVC Schilde Walter Van de Velde

Bijlage 6: Statuten sportraad

Bijlage 7: Huishoudelijk reglement sportraad

Bijlage 8: Afsprakennota sportraad Schilde gemeente Schilde

DEEL A: TOTSTANDKOMING - PARAGRAAF 2: Uitgangssituatie ‘Schilde en sport’ pagina 9 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Sportclubs

Begin jaren 1970 werden de verenigingen in Schilde onderverdeeld in sport-, cultuur, en jeugdverenigingen. Vanaf dan begon de gemeente Schilde de

plaatselijke verenigingen te erkennen volgens bepaalde ‘erkenningvoorwaarden’. In de loop van de jaren is deze opdeling in verschillende categorieën

behouden. De laatste 40 jaar werden 61 sportclubs erkend. Maar er hielden ook verenigingen op met bestaan, waardoor het aantal erkende

sportverenigingen in de gemeente Schilde de laatste jaren constant bleef. Momenteel zijn er 33 erkende verenigingen actief bezig met sport. De laatste

erkenning dateert van 2006. Een aantal verenigingen is niet als sportclub erkend, maar sommigen van hen bieden wel ‘bewegen’ aan.

Schilde heeft ook een aantal privé-sportorganisaties.

• In Schilde zijn zowel recreatieve clubs als competitieve sportclubs.

• 1/4 e van de verenigingen is een balsportenvereniging met noodzaak aan specifiekere infrastructuur

• 1/4 e van de erkende sportclubs beoefent ‘recreatieve’ buitensport.

• 1/4 e van de erkende verenigingen heeft meer dan 200 leden

• 1/3 e van de leden bij sportclubs is jonger dan 18 jaar

Bijlage 9a: Erkende sportclubs

Bijlage 9b: Evolutie leden erkende sportclubs

Bijlage 10a: Subsidiereglement

Bijlage 10b: Erkenningsvoorwaarden

Sportinfrastructuur

Schilde is een residentiële gemeente met nog veel beschikbare open ruimte voor individuele buitensporters. Ze biedt recreatieve sporters veel mogelijkheden

(mountainbike, wandelen, joggen, wielertoeristen, ruiters,…). Veel verenigingen hebben zich georganiseerd als mountainbike-, wielertoeristen-, wandel- of

visvereniging. Deze sporten worden in onze gemeente intens beoefend. De verenigingen zijn volledig recreatief ingesteld. Bij hen gaat het ook om het

genieten van en respect voor de natuur.

Behalve een turnzaal van de gemeentelijke lagere school, beschikt de gemeente Schilde niet over eigen binnensportinfrastructuur.

De enige oplossing om een adequaat sportinfrastructuurbeleid te kunnen voeren is het huren van de binnensportoppervlakte van andere scholen, en die

naschools ter beschikking stellen aan sportclubs. Via de sportdienst krijgen verenigingen op deze manier toegang tot de turnzaal van GLS De Wingerd, de

minisporthal van KA Vennebos en de turnzalen van Wonderwijzer. De huurgelden die de verenigingen hiervoor moeten betalen, worden laag gehouden.

Verenigingen die een lokaal huren bij privé-partners krijgen daarvoor een huursubsidie.

De gemeente beschikt over een aantal buitensportvelden. Schilde stelt haar openluchtinfrastructuur en de daarbij horende sanitaire complexen gratis of met

een concessieovereenkomst ter beschikking aan erkende sportclubs. De gemeente neemt het onderhoud van de buitensportaccommodaties en het verbruik

van de nutsvoorzieningen op zich. Het gebruik van deze accommodaties is vaak gratis of er wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.

Bijlage 11: Sportaccommodatie

Bijlage 12 Sportaccommodatie en vorm van ter beschikking stellen

Bijlage 13 Sportclubs per sportinfrastructuur

DEEL A: TOTSTANDKOMING - PARAGRAAF 2: Uitgangssituatie ‘Schilde en sport’ pagina 10 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

PARAGRAAF 3: HET DECREET: ‘SPORT-VOOR-ALLEN-BELEID’

Eerste voorwaarde: opmaak van een sportbeleidsplan

Het decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een

‘Sport-voor-allen-beleid’ werd in het Vlaams Parlement op 28 februari 2007 goedgekeurd. Aansluitend bij het decreet werd ook een uitvoeringsbesluit

opgemaakt, voor de beleidssubsidies die vanaf 2008 toegekend worden. Een ander uitvoeringsbesluit gaat over de impulssubsidies die vanaf 2009 toegekend

worden. Centraal in het decreet staat het sportbeleidsplan, dat op een interactieve manier tot stand moet komen, uitgevoerd en geëvalueerd moet worden.

Het sportbeleidsplan omvat het totale lokale sportbeleid van een gemeente voor een bestuursperiode van zes jaar. Een aantal hoofdstukken worden verplicht

opgelegd. Aan deze voorwaarde wordt voldaan in deel B.

Tweede voorwaarde: erkende sportraad

Naast het opmaken van een sportbeleidsplan moeten gemeenten een sportraad oprichten en erkennen.

De sportraad werd in paragraaf 2 al aangehaald.

Derde voorwaarde: sportgekwalificeerde ambtenaar

Naast het opmaken van een sportbeleidsplan en het hebben van een erkende sportraad moet de gemeente nog aan een derde voorwaarde voldoen:

het in dienst nemen of hebben van een sportgekwalificeerde ambtenaar.

Bijlage 14: Decreet ‘Sport-voor-allen-beleid’

Decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een

‘Sport-voor-allen-beleid’

PARAGRAAF 4: REALISATIE: ‘SPORTBELEIDSPLAN IN SCHILDE

Klankbordgroep en Stuurgroep Sportbeleidsplan

Via diverse media werden geïnteresseerden opgeroepen om mee te werken aan het sportbeleidsplan. Alle kandidaten hadden op één of andere manier

voeling met sport. Iedere kandidatuur werd dan ook weerhouden en alle kandidaten kregen een plaats in de klankbordgroep.

De klankbordgroep is bijgevolg divers samengesteld en biedt een mix zowel qua sportbeleving, leeftijd en geslacht. In totaal waren er 15 inwoners die zich

engageerden voor deze ‘klankbordgroep’. Om een grote opkomst te kunnen verzekeren, werd buiten de kantooruren vergaderd. Uit de klankbordgroep werd

een kleinere groep samengesteld van 5 personen, de ‘stuurgroep’, voor een meer dagelijkse werking. De stuurgroep vergaderde vaker, meestal tijdens

kantooruren. Vorderingen in het sportbeleidsplan werden door de stuurgroep naar de klankbordgroep teruggekoppeld.

Het hele proces werd van dichtbij gevolgd door een deskundige begeleider vanuit het Instituut voor Sportbeheer (ISB vzw).

DEEL A: TOTSTANDKOMING PARAGRAAF 3: Het decreet ‘Sport-voor-allen-beleid’ pagina 11 van 130

DEEL A: TOTSTANDKOMING PARAGRAAF 4: Realisatie: ‘sportbeleidsplan in Schilde’


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

De klankbordgroep en de stuurgroep moesten nadenken over de verschillende mogelijkheden van de beleidsdoelstellingen. Er werden bewuste keuzes

gemaakt. Het denkproces legde de sterke punten en de zwakke punten bloot van het huidige sportbeleid van de gemeente Schilde.

Dit sportbeleidsplan 2008 2013 is het resultaat van vele overlegmomenten en diepgaande discussies in de verschillende werkgroepen.

Bijlage 15: Oproep tot inbreng in het sportbeleidsplan 2008 - 2013

Bijlage 16: Leden klankbordgroepsportbeleidsplan

Bijlage 17: Leden stuurgroep sportbeleidsplan

Bijlage 18: Tijdslijn sportbeleidsplan

Bijlage 19: Data vergaderingen sportbeleidsplan

Bekomen van de gegevens

Om te weten wat er leeft op sportgebied, liet de stuurgroep zich voorlichten door de klankbordgroep.

De klankbordgroep kreeg op haar beurt op diverse manieren gegevens bij elkaar.

Vaststaande gegevens de objectieve gegevens:

• werden verzameld over een periode van 5 jaar (2002 tot 2007)

• geven als resultaat de evolutie van het clubleven

• geven een overzicht van de bezetting van de verschillende accommodaties

• geven de evolutie van de subsidies voor verenigingen

Meningen de subjectieve gegevens

• meer dan 400 enquêtes bij inwoners (sporters en potentiële sporters)

• interviews van het clubbestuur van erkende sportclubs

• algemene vergadering en raad van bestuur van de sportraad

• overleg met andere gemeentediensten

De beleidsnota van de bestuursploeg werd grondig bestudeerd en trends en waarden werden in kaart gebracht.

Verder werd er op regelmatige basis samenkomsten met de medewerkers van de cultuurdienst, sociale dienst, jeugddienst en sportdienst georganiseerd de

verschillende beleidsplannen op elkaar af te stemmen.

Bijlage 20: Vragenlijst +18 jarigen

Bijlage 21: Vragenlijst -18 jarigen

Bijlage 22: Vragenlijst jonge deelnemers

Bijlage 23: Evolutie bezetting binnensportaccommodatie

Bijlage 24: Evolutie subsidie erkende sportclubs

Bijlage 25: Evolutie voordelen in natura erkende sportclubs

Bijlage 26: Scholen in Schilde

DEEL A: TOTSTANDKOMING PARAGRAAF 4: Realisatie: ‘sportbeleidsplan in Schilde’ pagina 12 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Gegevensanalyse - SWOT - Doelstellingen Plan van Aanpak.

Op basis van deze verzamelde gegevens werd er per hoofdstuk een SWOT-analyse gemaakt. Dit is een opsomming van sterke punten, zwakke punten maar

ook van de bedreigingen en kansen voor sport in Schilde. De gegevens werden met elkaar gelinkt in een confrontatiematrix.

Per hoofdstuk werden keuzes gemaakt en prioriteiten gelegd die richting geven aan het sportbeleid.

De prioriteiten werden naar beleidsuitdagingen vertaald.

Dit zijn strategische doelstellingen tegen het einde van het sportbeleidsplan 2008 2013. Per strategische doelstelling werden enkele operationele

doelstellingen geformuleerd (in deel B gewoon ‘doelstellingen’ genoemd), die ervoor zorgen dat onze beleidsuitdagingen worden bereikt. Bovendien wordt

aandacht besteed aan een financiële prognose en wordt aangeduid wie voor de uitvoering van de doelstelling instaat.

In Schilde voldoen deze doelstellingen aan het SMART-Principe (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) en zijn ze bijgevolg eenvoudig

te evalueren. Indicatoren meten in welke mate deze doelstellingen werden gerealiseerd.

Om het sportbeleidsplan als werkdocument bruikbaar te maken, is een plan van aanpak noodzakelijk.

Het plan van aanpak werd in maatregelen gegoten, met een bijhorende timing.

Evaluatie

De SMART-doelstellingen worden op 3 manieren geëvalueerd.

• Een jaarlijks verslag.

• Een tussentijds rapport

• Een eindevaluatie.

Bijlage 27: Confrontatiematrix hoofdstuk 1

Bijlage 28: Confrontatiematrix hoofdstuk 2

Bijlage 29: Confrontatiematrix hoofdstuk 3

Bijlage 30: Confrontatiematrix hoofdstuk 4

Bijlage 31: Confrontatiematrix hoofdstuk 5

DEEL A: TOTSTANDKOMING PARAGRAAF 4: Realisatie: ‘sportbeleidsplan in Schilde’ pagina 13 van 130


PARAGRAAF 5: MISSIE

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Missie Sport in Schilde

Met haar sportbeleid zet de gemeente Schilde haar inwoners aan tot een actief leven. Inwoners moeten in optimale omstandigheden kunnen sporten. Bewegen

moet voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijk zijn. Samenwerkingsverbanden helpen onze doelstellingen te realiseren. Voldoende sportinfrastructuur en een

stevige financiële en logistieke steun moet de toekomst van de sportclubs veilig stellen. Individuele en potentiële sporters krijgen een aanvullend sport- en

bewegingsaanbod ter beschikking.

DEEL A: TOTSTANDKOMING - PARAGRAAF 5: Missie pagina 14 van 130


PARAGRAAF 6: SCHEMATISCH OVERZICHT

DOELEN

DOEL 1

DOEL 2

DOEL 3

DOEL 4

DOEL 5

ONDERSTEUNING

VERENIGINGEN

TOELAGEN OP MAAT

Geen financiële belemmeringen.

DESKUNDIG BESTUUR

Een degelijk geleide club als een

basis.

GESCHOOLD SPORTKADER

Meerwaarde van

sportgekwalificeerde trainers.

GROEI SPORTCLUBS

Kansen voor de ontplooiing van

de club.

SPORTRAAD ALS

OVERLEGPLATFORM

Een degelijke adviesraad in nauw

contact met de sportverenigingen

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

ANDERSGEORGANISEERD

SPORTEN

BEWEGEN DOET GOED

Bewustmaken van de bevolking.

BEWEGEN MOET EEN PLAATS

KRIJGEN IN HET DAGELIJKSE

LEVEN

Schilde brengt sporten en

bewegen op maat van de

inwoners.

SPECIFIEKER SPORTAANBOD

VOOR JONGEREN

Beweegkloof jongeren dichten

TOEGANKELIJKHEID

EN DIVERSITEIT

MEER SERVICE EN EEN

SPORTAANBOD DICHTER BIJ

DE INWONERS

Sportaanbod uitbreiden, dichter bij

de inwoners brengen en meer

service bieden.

EEN TRENDGEVOELIG

PUBLIEK TRENDSPORTEN

AANBIEDEN

Schilde wilt trends op de voet

blijven opvolgen.

INCLUSIEF SPORTBELEID

VOOR MENSEN MET EEN

BEPERKING

Mogelijkheden creëren voor een

inclusief sportbeleid.

DREMPELVERLAGEND

SPORTBELEID

Mogelijkheden creëren voor een

drempelverlagend sportbeleid

MEERJARENPLAN INZAKE

SPORTINFRASTRUCTUUR

INFORMATICASYSTEEM

SPORTBEHEER

Globaal informaticasysteem

gemeentelijke accommodatie voor

een betere dienstverlening.

GLOBAAL PLAN

SPORTINFRASTRUCTUUR

Stijging tevredenheid gebruikers

van sportaccommodatie door een

optimale balans tussen

duurzaamheid, veiligheid en

hygiëne.

MEER BUITENSPORT

INFRASTRUCTUUR

Meer buitensportinfrastructuur

voor meer beweeg- en

sportmogelijkheden.

MEER BINNENSPORT

INFRASTRUCTUUR

Meer binnensportinfrastructuur

voor meer beweeg- en

sportmogelijkheden.

KWALITEITSVERHOGING

JEUGDSPORT

(2009)

GESCHOOLD

JEUGDSPORTKADER

Meerwaarde van competente

jeugdtrainers.

UITGEBREIDE JEUGDWERKING

Meerwaarde van een specifieke

jeugdwerking.

DEEL A: TOTSTANDKOMING - PARAGRAAF 6: Overzicht beleid pagina 15 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

OPMERKINGEN

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

DEEL A: TOTSTANDKOMING OPMERKINGEN pagina 16 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

DEEL B: PLAN

DEEL B: PLAN pagina 17 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

HOOFDSTUK 1: ONDERSTEUNING SPORTVERENIGINGEN

1 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: TOELAGEN OP MAAT

Schilde wil met een transparant systeem voor de ondersteuning van de erkende sportclubs de bestaande steun

behouden en bijkomende toekomstgerichte accenten leggen om andere in dit sportbeleidsplan opgenomen

beleidsuitdagingen te stimuleren.

Waarom:

1/5 van de bevolking sport nu al in een sportclub. 2/5 sport competitief en 3/5 recreatief. De ondervraagde sportclubs ervaren het subsidiebeleid als goed.

Ondanks de goede quotering is het subsidiereglement gedateerd.

Het moet worden geactualiseerd, klaargestoomd voor de nieuwe accenten uit het sportbeleidsplan 2008-2013.

1e doelstelling: Financiële steun voor erkende sportclubs

Vanaf sportseizoen 2009-2010 ondersteunt de gemeente Schilde haar erkende sportclubs financieel op basis van een nieuw subsidiereglement.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk subsidie, werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Nieuw subsidiereglement sport.

Wie uitvoeren: Sportdienst, sportraad, subsidiewerkgroep

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen:

1. Huidig subsidiereglement blijft geldig tot nieuw reglement van kracht wordt 1 e kwartaal 2008

2. Evalueren van huidig reglement: positieve en negatieve punten 1 e kwartaal 2008

3. Vergelijkende studie subsidiereglementen andere sportdiensten 2 e kwartaal 2008

4. Vergelijkende studie subsidiereglementen andere gemeentediensten 3 e kwartaal 2008

5. Samenstellen van een subsidiewerkgroep 4 e kwartaal 2008

6. Opstellen van een nieuw subsidiereglement ivm financiële steun voor erkende sportclubs 4 e kwartaal 2009

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 1: ONDERSTEUNING SPORTVERENIGINGEN pagina 18 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2e doelstelling: Logistieke steun voor erkende sportclubs

Tijdens de duur van het sportbeleidsplan 2008-2013 blijft de gemeente Schilde haar erkende sportclubs logistiek ondersteunen.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten, af te schrijven investeringen en inzet personeel

Indicator: Steun die de erkende sportclubs jaarlijks van de gemeente ontvangen.

Wie uitvoeren: Gemeentediensten en gemeentelijke adviesraden

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen

1. Specifiek onderzoek naar de behoefte van de erkende sportclubs op logistiek vlak 3 e kwartaal 2008

2. Opstellen van een nieuw reglement voor logistieke ondersteuning ism vrijetijdsdiensten 4 e kwartaal 2008

3. Logistieke ondersteuning van de erkende sportclubs op basis van de nieuwe reglementen 4 e kwartaal 2010

3e doelstelling: Bijkomende steun voor erkende sportclubs

Tijdens de duur van het sportbeleidsplan 2008-2013 blijft de gemeente Schilde haar erkende sportclubs op allerlei manieren ondersteunen.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk af te schrijven investeringen, werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Steun die de erkende sportclubs jaarlijks van de gemeente ontvangen.

Wie uitvoeren: Gemeentediensten en gemeentelijke adviesraden

Wie evalueren: Sportdienst ism gemeentediensten

Maatregelen:

1. Onderhoudswerken en instandhoudingwerken gemeentelijke sportlokalen en buitensportinfrastructuur 1 e kwartaal 2008

2. Tussenkomst bij problemen met duurzaamheid, veiligheid en hygiëne 1 e kwartaal 2008

3. Lage tarieven voor erkende sportverenigingen voor binnensportinfrastructuur 1 e kwartaal 2008

4. Aankoop sportmaterialen voor sportclubs 1 e kwartaal 2008

5. Permanente campagne ter ondersteuning van de sportclubs via sportbrochure, website,…. 1 e kwartaal 2008

6. Organiseren van jaarlijkse evenementen zoals kampioenenhuldiging, verenigingendag,…. 1 e kwartaal 2008

7. Anticiperen op en informeren van sportclubs over de huidige wetgeving 1 e kwartaal 2008

8. Bieden van publicitaire mogelijkheid aan erkende sportclubs via lichtkrant, gemeenteblad, (cultuurbeleidsplan) 1 e kwartaal 2008

9. Onderzoeken mogelijkheid om overeenkomst billijke vergoeding af te sluiten voor alle gemeentelijke lokalen 3 e kwartaal 2009

waar activiteiten met muziek doorgaan (jeugdbeleidsplan)

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 1: ONDERSTEUNING SPORTVERENIGINGEN pagina 19 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: DESKUNDIG CLUBBESTUUR

De gemeente Schilde ondersteunt initiatieven die de diversiteit en deskundigheid van het bestuur van erkende

sportclubs ook in een verdere toekomst blijft verzekeren.

Waarom:

Het clubbestuur van de sportclubs wordt als deskundig ervaren. Er moet constant worden gewaakt dat deze deskundigheid blijft behouden. Door vergrijzing in

de clubbesturen zou de ‘jonge stem’ verloren kunnen gaan. Ook de vrouwenstem is ondervertegenwoordigd. In deze optiek moeten extra impulsen zorgen

voor verjonging en vervrouwelijking van het clubbestuur.

1e doelstelling: Opleidingen voor het clubbestuur bij erkende sportclubs

De gemeente Schilde zal voor werkingsjaar 2009-2010 steun voorzien voor de erkende sportclubs waarvan het clubbestuur relevante scholing volgt.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Steun die de erkende sportclubs jaarlijks van de gemeente ontvangen.

Wie uitvoeren: Sportdienst, sportraad, subsidiewerkgroep

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen:

1. Onderzoeken en inventariseren structuur van de erkende sportclubs en sportopleidingsniveau/functie 3e kwartaal 2008

2. Maken van overzicht maken van organisaties die vorming geven 3e kwartaal 2008

3. Contacten met partners voor het organiseren van vormingen 1e kwartaal 2009

4. Rondvraag erkende sportclubs over vormingsonderwerpen 1e kwartaal 2009

5. Samenstellen van een subsidiewerkgroep 4e kwartaal 2008

6. Opstellen van een nieuw subsidiereglement ivm opleiding voor clubbestuurders 4e kwartaal 2009

7. Steun aan erkende sportclubs op basis van de nieuwe reglementen ifv opleidingen voor clubbestuurders 4e kwartaal 2009

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 1: ONDERSTEUNING SPORTVERENIGINGEN pagina 20 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2e doelstelling: Deskundigheid door verscheidenheid van het clubbestuur bij erkende sportclubs

De gemeente Schilde wil sportclubs stimuleren het clubbestuur zo samen te stellen dat de belangen van alle leden of ledengroepen in het bestuur worden

vertegenwoordigd. Aandacht gaat in de eerste plaats naar een met het ledenbestand evenredige vertegenwoordiging van de geslachten en leeftijden.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk subsidie, werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Samenstelling van het bestuur erkende sportclubs

Wie uitvoeren: Sportdienst, sportraad

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen:

1. Onderzoeken en inventariseren van structuur van de erkende sportclubs 3e kwartaal 2008

2. Inventariseren van leeftijden en geslachten clubbestuur en leeftijden en geslachten leden 3e kwartaal 2008

3. Permanente campagne bij erkende sportclubs ivm vertegenwoordiging leeftijden en beide geslachten in clubbestuur 1e kwartaal 2009

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 1: ONDERSTEUNING SPORTVERENIGINGEN pagina 21 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

3 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: GESCHOOLD SPORTKADER

De gemeente Schilde ondersteunt initiatieven die de deskundigheid van het sportkader bij erkende sportclubs

ook in een verdere toekomst blijft verzekeren met het oog op een betere sportbeleving.

Waarom:

Financieel zijn sportverenigingen in Schilde gezond. Een nieuw subsidiereglement moet bouwen op de bestaande goede elementen en daaraan nieuwe

elementen toevoegen. De gemeente streeft naar een betere sportbeleving in de verenigingen door de sporters te laten begeleiden door sportgekwalificeerde

trainers en trainers met verworven competenties.

1e doelstelling: Opleidingen voor het sportkader van erkende sportclubs

De gemeente Schilde zal vanaf werkingsjaar 2008-2009 steun voorzien voor erkende sportclubs die een inspanning leveren om hun leden te laten coachen

door sportgeschoolde trainers.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Steun die de erkende sportclubs jaarlijks van de gemeente ontvangen.

Wie uitvoeren: Sportdienst, sportraad, externe partners

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen:

1. Specifiek onderzoek naar de deskundigheid van de trainers in erkende sportclubs 3e kwartaal 2008

2. Samenstellen van een subsidiewerkgroep 4e kwartaal 2008

3. Opstellen van een nieuw subsidiereglement ivm volgen van vorming 3e kwartaal 2009

4. Steun aan erkende sportclubs op basis van de nieuwe reglementen ivm volgen van vorming 4e kwartaal 2009

5. Erkende sportclubs permanent informeren over vormingsaanbod van externe partners 4e kwartaal 2009

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 1: ONDERSTEUNING SPORTVERENIGINGEN pagina 22 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2e doelstelling: Opleidingen in eigen gemeente

De gemeente Schilde zal vanaf werkingsjaar 2008-2009 de drempel voor opleidingen verlagen door jaarlijks opleidingen en/of nascholingen in eigen

gemeente te organiseren.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Elk seizoen wordt een scholing of workshop in Schilde georganiseerd.

Wie uitvoeren: Sportdienst, sportraad, externe partners

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen:

1. Overzicht maken van externe partners die vorming geven 4e kwartaal 2008

2. Rondvraag erkende sportclubs over vormingsonderwerpen 1e kwartaal 2009

3. Contacten met partners voor het organiseren van vormingen 1e kwartaal 2009

4. Communiceren van vormingsaanbod van de verschillende externe partners 3e kwartaal 2009

5. Permanent organiseren van vormingen in de gemeente 4e kwartaal 2009

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 1: ONDERSTEUNING SPORTVERENIGINGEN pagina 23 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

4 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: GROEI SPORTCLUBS

De gemeente Schilde erkent het belang van sportclubs door het voeren van promotiecampagnes die sporten in

clubverband stimuleren.

Waarom:

1/5 van de bevolking sport nu al in een sportclub. Nochtans vindt een groot deel van de potentiële sporters de weg naar aan sportclub nog niet. De gemeente

vindt sporten in een sportclub belangrijk.

1e doelstelling: Campagne gezond sporten voor sportclubs

Vanaf 2009 zal de gemeente Schilde een campagne starten om het clubbestuur en het sportkader van erkende sportclubs te sensibiliseren voor het belang

van gezond sporten in hun club, waarbij de sociale context niet uit het oog wordt verloren.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Voorlichtingscampagne over ‘gezond sporten’ voor clubbestuur en sportkader.

Wie uitvoeren: Sportdienst, communicatiedienst

Wie evalueren: Sportdienst, communicatiedienst

Maatregelen:

1. Gegevensverzameling over gezond en sociaal sporten 1e kwartaal 2008

2. Ontwikkelen van een reeks tips die gezond sporten in een sociale context in de hand werken 1e kwartaal 2009

3. Communiceren van deze tips 2e kwartaal 2009

4. Uitwerken van een lokale campagne rond deze thema’s 1e kwartaal 2010

5. Permanente campagne rond deze thema’s naar clubbestuurders en sportkader 3e kwartaal 2010

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 1: ONDERSTEUNING SPORTVERENIGINGEN pagina 24 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2e doelstelling: Campagne gezond sporten in sportclubs

Vanaf 2010 zal de gemeente Schilde een campagne naar de bevolking starten over het belang van gezond sporten in de erkende sportclubs, zonder de

sociale context van een club uit het oog te verliezen.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Voorlichtingscampagne over ‘gezond sporten in de sportclub’ voor inwoners.

Wie uitvoeren: Sportdienst, communicatiedienst

Wie evalueren: Sportdienst, communicatiedienst

Maatregelen:

1. Gegevensverzameling over gezond en sociaal sporten 1e kwartaal 2008

2. Ontwikkelen van een reeks tips die gezond sporten in een sociale context in de hand werken 1e kwartaal 2009

3. Communiceren van deze tips 2e kwartaal 2009

4. Uitwerken van een lokale campagne rond deze thema’s 1e kwartaal 2010

5. Permanente campagne deze thema’s naar de bevolking 3e kwartaal 2010

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 1: ONDERSTEUNING SPORTVERENIGINGEN pagina 25 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

5 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: SPORTRAAD ALS OVERLEGPLATFORM

De gemeente Schilde betrekt de sportraad bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke sportbeleid.

Waarom:

90% van de sportclubs zijn aangesloten bij de sportraad. De sportclubs vinden dat de gemeente niet voldoende rekening houdt met hun wensen. De

gemeente vindt adviezen van de sportraad belangrijk voor het gemeentelijke sportbeleid.

1e doelstelling: Sportraad als overlegplatform naar gemeente

Vanaf 2008 zal de gemeente Schilde de afsprakennota tussen de sportraad en de gemeente naleven.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk subsidie

Indicator: De gemeente vraagt advies aan de sportraad over alle aangelegenheden die te maken hebben met het sportbeleid en

sportraad geeft spontaan advies over sportgerelateerde materies

Wie uitvoeren: Sportdienst, sportraad, secretariaat

Wie evalueren: Sportdienst, sportraad

Maatregelen:

1. Spontaan uitbrengen van advies naar gemeente 1e kwartaal 2008

2. Toesturen van de agenda van de gemeenteraad naar voorzitter en secretaris van sportraad 1e kwartaal 2008

3. Afschrift van de gemeenteraadsbeslissingen betreffende de beleidsmateries met betrekking tot sportaangelegenheden 1e kwartaal 2008

4. Volgen van de vergaderingen van de sportraad door de sportgekwalificeerde ambtenaar 1e kwartaal 2008

5. Communiceren van de adviezen naar de aangesloten leden van de sportraad 1e kwartaal 2008

6. Communiceren van de adviezen naar de leden van het college en gemeenteraadsleden 1e kwartaal 2008

7. De sportraad bewaakt en stimuleert de uitvoering van het sportbeleidsplan 1e kwartaal 2008

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 1: ONDERSTEUNING SPORTVERENIGINGEN pagina 26 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2e doelstelling: Sportraad staat in nauw contact met de sportverenigingen

Vanaf 2008 zal de gemeentelijke sportraad nauw contact houden met de aangesloten sportverenigingen.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk subsidie

Indicator: De sportraad plant op regelmatige basis overleg met de aangesloten sportverenigingen en leden.

Wie uitvoeren: Sportdienst, sportraad

Wie evalueren: Sportdienst, sportraad

Maatregelen:

1. Beleggen op regelmatige basis van vergaderingen met bestuur van de sportraad 1e kwartaal 2008

2. Beleggen op regelmatige basis van vergaderingen met de algemene vergadering van de sportraad 1e kwartaal 2008

3. Eventueel opstarten van werkgroepen over specifieke thema’s 1e kwartaal 2008

4. Stimuleren van overleg tussen de sportverenigingen 1e kwartaal 2008

5. Ter beschikking stellen van een vergaderlokaal 1e kwartaal 2008

6. Permanent communiceren met de aangesloten sportclubs 1e kwartaal 2008

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 1: ONDERSTEUNING SPORTVERENIGINGEN pagina 27 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

HOOFDSTUK 2: ONDERSTEUNING EN STIMULERING VAN ANDERSGEORGANISEERD SPORT

1 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: BEWEGEN DOET GOED

De gemeente Schilde wil vanuit de sportdienst de bevolking meer bewust maken van het belang van bewegen

om de naam van gezonde gemeente te blijven verdienen.

Waarom:

De gemeente geeft in haar beleidsnota aan dat er extra aandacht moet worden besteed aan lichaamsbeweging in het kader van een gezonde gemeente.

Omdat het overgrote deel van de ondervraagden aangeeft dat de sportdienst laagdrempelig is en vooral informatie over sporten en bewegen moet

verstrekken, moet er vanuit de sportdienst aandacht worden besteed aan het sensibiliseren van de bevolking over het belang van gezond bewegen.

1e doelstelling: Sterker profileren sportdienst

Vanaf 2008 zal de gemeente Schilde haar sportdienst sterker profileren en beter bekend maken bij de inwoners.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Jaarlijks inventarisatie met promotionele en communicatieve profilering sportdienst.

Wie uitvoeren: Sportdienst, personeelsdienst, communicatiedienst

Wie evalueren: Sportdienst, communicatiedienst

Maatregelen:

1. Uitbreiden vast kader sportdienst 3 e kwartaal 2008

2. Permanente communicatie voor profilering sportdienst in 2970info, 2970actief, BvS, lichtkrant,… 1 e kwartaal 2008

3. Ontwikkelen van een logo voor de sportdienst 1 e kwartaal 2009

4. Ontwikkelen van promotieacties voor naambekendheid sportdienst 1 e kwartaal 2009

5. Ontwikkelen van promotieacties voor het bekendmaken eigen sportaanbod 3 e kwartaal 2009

6. Kantoorruimte voor de sportdienst 1 e kwartaal 2010

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 2: ONDERSTEUNING EN STIMULERING ANDERSGEORGANISEERDE SPORT pagina 28 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2e doelstelling: Uitbreiden uitleendienst sport

Vanaf 2008 zal de gemeente Schilde de drempel om sportief te bewegen verlagen door de uitleendienst sport elk jaar uit te breiden.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk subsidie, werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Jaarlijkse stijging van het uitleenbaar sportmaterieel.

Wie uitvoeren: Sportdienst

Wie evalueren Sportdienst

Maatregelen

1. Inventaris huidig aanbod uitleendienst sport 2 e kwartaal 2008

2. Wenselijke inhoud opvragen bij erkende sportclubs 2 e kwartaal 2008

3. Wenselijke inhoud opvragen bij bevolking 3 e kwartaal 2008

4. Inventariseren wenselijke inhoud 3 e kwartaal 2008

5. Aankopen extra materialen 4 e kwartaal 2008

6. Communiceren van uitbreiding uitleendienst sport bij erkende sportclubs en bevolking 1 e kwartaal 2009

3e doelstelling: Sensibiliseren bevolking over het belang van bewegen en sporten

Vanaf 2010 zal de gemeente Schilde haar bevolking extra informeren en sensibiliseren over het belang van bewegen en sporten in het grotere geheel van

gezonder en bewuster leven.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Jaarlijkse stijging van redactionele informatie vanuit de sportdienst.

Wie uitvoeren: Sportdienst, communicatiedienst

Wie evalueren: Sportdienst, communicatiedienst

Maatregelen

1. Gegevensverzameling van alle redenen om te sporten 3 e kwartaal 2009

2. Gegevensverzameling van alle redenen om niet te sporten 3 e kwartaal 2009

3. Besluitvorming op basis van redenen om niet te sporten aan redenen om wel te sporten 3 e kwartaal 2009

4. Ontwikkelen van een reeks tips die gezond sporten in de hand werken 1 e kwartaal 2010

5. Permanent communiceren van de tips over gezond sporten naar de bevolking via verschillende kanalen 3 e kwartaal 2010

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 2: ONDERSTEUNING EN STIMULERING ANDERSGEORGANISEERDE SPORT pagina 29 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: BEWEGEN MOET EEN PLAATS KRIJGEN IN HET DAGELIJKSE LEVEN

De gemeente Schilde brengt bewegen en sporten op maat van de inwoners.

Waarom:

Ondanks een divers en goed sportaanbod, ondanks goede eigen sportmaterialen en het bestaan van een uitleendienst sport blijven er teveel excuses om niet

te sporten. Die excuses moeten door uitbreiding van het sportaanbod worden ondervangen. Bovendien moet het aanbod beter op de agenda van inwoners

worden ingesteld.

1e doelstelling: Uitbreiden sportaanbod sportdienst

Vanaf 2009 zal de gemeente Schilde het sportaanbod van de sportdienst uitbreiden op de favoriete beweegmomenten van de inwoners.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Jaarlijkse inventarisatie van het sportaanbod

Wie uitvoeren: Sportdienst

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen

1. Inventariseren van het bestaande sportaanbod van de sportdienst 1 e kwartaal 2008

2. Inventariseren van de favoriete beweegmomenten van de inwoners 3 e kwartaal 2008

3. Bestendigen huidige sportaanbod van de sportdienst 3 e kwartaal 2008

4. Begeleiden sportaanbod sportdienst door gekwalificeerde monitoren en/of verworven competenties 1 e kwartaal 2008

5. Uitbreiden sportaanbod op de favoriete beweegmomenten van de inwoners 1 e kwartaal 2009

6. Onderzoeken mogelijkheid participeren aan sportaanbod met sportcheques (*) 1 e kwartaal 2009

7. Permanent communiceren van sportaanbod sportdienst bij bevolking via verschillende kanalen 2 e kwartaal 2009

(*) dienstoverschrijdende maatregelen qua timing en financiële middelen in overleg met andere diensten

2e doelstelling: Tips om meer bewegen te stimuleren

Vanaf 2010 zal de gemeente Schilde in een voorlichtingscampagne tips geven om meer bewegen te stimuleren.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Voorlichtingscampagne om bewegen te stimuleren.

Wie uitvoeren: Sportdienst, communicatiedienst

Wie evalueren: Sportdienst, communicatiedienst

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 2: ONDERSTEUNING EN STIMULERING ANDERSGEORGANISEERDE SPORT pagina 30 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Maatregelen:

1. Gegevensverzameling maken van alle redenen om te sporten 3 e kwartaal 2008

2. Overzicht maken van alle redenen om niet te sporten 3 e kwartaal 2008

3. Besluitvorming op basis van redenen om niet te sporten aan redenen om wel te sporten 3 e kwartaal 2008

4. Ontwikkelen van tips die bewegen een plaats doen krijgen in het dagelijkse leven. 1 e kwartaal 2009

5. Permanente campagne van de tips over gezond sporten naar de bevolking 3 e kwartaal 2009

3e doelstelling: Sporten en bewegen koppelen aan andere verenigingsactiviteiten

Vanaf 2011 zal de gemeente Schilde bewegen koppelen aan andere verenigingsactiviteiten van erkende verenigingen.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Communiceren van ‘beweegtips’ naar alle verenigingen

Wie uitvoeren: Sportdienst, communicatiedienst, jeugddienst, dienst cultuur, sociale dienst

Wie evalueren: Sportdienst, communicatiedienst, jeugddienst, dienst cultuur, sociale dienst

Maatregelen:

1. Mogelijkheid onderzoeken om bewegen te koppelen aan activiteiten van erkende verenigingen 1 e kwartaal 2010

2. Ontwikkelen van een reeks tips die bewegen een plaats doen krijgen in erkende verenigingen 3 e kwartaal 2011

3. Permanent communiceren van de tips via verschillende kanalen 1 e kwartaal 2012

4e doelstelling: Sporten en bewegen koppelen aan schoolactiviteiten

Vanaf 2011 zal de gemeente Schilde bewegen koppelen aan extra-muros activiteiten van plaatselijke scholen.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten, subsidie en inzet personeel

Indicator: Steun die plaatselijke scholen jaarlijks van de gemeente ontvangen.

Wie uitvoeren: Sportdienst, sportleerkrachten plaatselijke scholen

Wie evalueren Sportdienst, sportleerkrachten plaatselijke scholen

Maatregelen:

1. Inventariseren van alle extra-muros activiteiten van de plaatselijke scholen 1 e kwartaal 2010

2. Mogelijkheid onderzoeken om bewegen te koppelen aan extra-muros activiteiten van plaatselijke scholen 3 e kwartaal 2010

3. Ontwikkelen van een reeks tips die bewegen een plaats doen krijgen bij extra-muros activiteiten 3 e kwartaal 2011

4. Overleg met de plaatselijke scholen ivm het koppelen van beweging aan extra-muros activiteiten 3 e kwartaal 2011

5. Steun aan de plaatselijke scholen ivm het koppelen van extra-muros activiteiten van deze scholen 4 e kwartaal 2011

6. Permanent communiceren van de tips via verschillende kanalen 1 e kwartaal 2012

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 2: ONDERSTEUNING EN STIMULERING ANDERSGEORGANISEERDE SPORT pagina 31 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

3 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: SPECIFIEKER SPORTAANBOD VOOR JONGEREN

Schilde wil het bestaande sportaanbod behouden en uitbreiden met een specifiek sportaanbod voor jongeren.

Waarom:

Veel jongeren sporten niet maar willen wel bewegen. Kinderen bewegen vaker, aangezet door hun ouders. Tijdens de middelbare schoolperiode wordt minder

bewogen. De sportdienst heeft ook geen specifiek aanbod voor jongeren (12-17 jaar). Jongeren zien het belang van sporten en bewegen wel in.

1e doelstelling: Behouden van het huidige sportaanbod sportdienst

Tijdens de duur van het sportbeleidsplan 2008-2013 zal de gemeente Schilde het huidige sportaanbod voor jongeren behouden.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Jaarlijkse inventarisatie van het sportaanbod.

Wie uitvoeren: Sportdienst, communicatiedienst

Wie evalueren: Sportdienst, communicatiedienst

Maatregelen

1. Begeleiden sportaanbod sportdienst door gekwalificeerde monitoren en/of verworven competenties 1 e kwartaal 2008

2. Bestendige huidige sportaanbod van de sportdienst voor jongeren 3 e kwartaal 2008

3. Permanent communiceren van het bestaande sportaanbod voor jongeren via verschillende kanalen 3 e kwartaal 2008

2e doelstelling: Behoefteonderzoek jongerensport

Tegen 2012 onderzoekt de gemeente Schilde hoe het bestaande sportaanbod kan worden uitgebreid met een sportaanbod voor jongeren.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Jongerensportonderzoek.

Wie uitvoeren: Sportdienst, sportleerkrachten plaatselijke scholen, jeugddienst

Wie evalueren: Sportdienst, jeugddienst

Maatregelen:

1. Behoefteonderzoek bij jongeren tot 18 jaar via diverse kanalen 1 e kwartaal 2009

2. Formuleren conclusies van de resultaten van het behoefteonderzoek 3 e kwartaal 2009

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 2: ONDERSTEUNING EN STIMULERING ANDERSGEORGANISEERDE SPORT pagina 32 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

3e doelstelling: Uitbreiden jongerensportaanbod sportdienst

Tegen 2012 zal de gemeente Schilde een specifieker jongerensportaanbod in Schilde uitbouwen.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Jaarlijkse inventarisatie van het sportaanbod

Wie uitvoeren: Sportdienst, plaatselijke actoren

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen:

1. Begeleiden sportaanbod van de sportdienst door gekwalificeerde monitoren en/of verworven competenties 1 e kwartaal 2008

2. Kritische afweging van de resultaten het behoefteonderzoek jongerensport 1 e kwartaal 2010

3. Bespreken van de resultaten met de plaatselijke actoren 3 e kwartaal 2010

4. Uitbreiden jongerensportaanbod van de sportdienst 1 e kwartaal 2011

5. Permanent communiceren van het jongerensportaanbod via verschillende kanalen 3 e kwartaal 2011

4e doelstelling: Uitbreiden uitleendienst sport met materialen voor jeugdsport

Vanaf 2008 zal de gemeente Schilde de drempel voor sportief bewegen voor jongeren verlagen door de uitleendienst sport uit te breiden met materieel voor

jeugdsport.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Jaarlijkse stijging van het uitleenbaar sportmaterieel.

Wie uitvoeren: Sportdienst, sportleerkrachten plaatselijke scholen, jeugddienst

Wie evalueren: Sportdienst, jeugddienst

Maatregelen:

1. Inventariseren huidig aanbod uitleendienst sport 2 e kwartaal 2008

2. Wenselijke inhoud opvragen bij jongeren via behoefteonderzoek bij de jongeren. 1 e kwartaal 2009

3. Inventariseren wenselijke inhoud 3 e kwartaal 2009

4. Kritische afweging van de resultaten van de inventarisatie van het jongerensportonderzoek 3 e kwartaal 2009

5. Aankopen extra materialen 4 e kwartaal 2009

6. Permanent communiceren uitbreiding uitleendienst sport via verschillende kanalen bij jongeren en bevolking 1 e kwartaal 2010

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 2: ONDERSTEUNING EN STIMULERING ANDERSGEORGANISEERDE SPORT pagina 33 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

HOOFDSTUK 3: ONDERSTEUNING EN STIMULERING TOEGANKELIJKHEID EN DIVERSITEIT IN DE

SPORT

1 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: MEER SERVICE EN EEN SPORTAANBOD DICHTER BIJ DE INWONERS

Het bestaande sportaanbod uitbreiden, dichter bij de inwoners brengen en een betere service bieden.

Waarom:

De gemeente geeft in haar beleidsnota aan dat er extra recreatiegrond moet bijkomen in Schilde. Er komt meer ruimte vrij voor de uitbreiding van het

sportaanbod. In de beleidsnota geeft de gemeente ook aan dat ze voor de extra taken een extra sportambtenaar zal aanwerven.

1e doelstelling: Uitbreiden personeelsbezetting vast kader sportdienst

De gemeente Schilde zal in 2008 een extra ambtenaar op de sportdienst met deskundigheid op sportgebied in het vaste kader aanwerven.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk loonskosten

Indicator: Toename personeelsbezetting.

Wie uitvoeren: Sportdienst, personeelsdienst

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen:

1. Principieel akkoord college 1 e kwartaal 2008

2. Overleg met de vakbonden over voorstel tot wijziging van de personeelsformatie 1 e kwartaal 2008

3. Beslissing van de gemeenteraad tot wijzigen personeelsformatie en goedkeuring toezichthoudende overheid 1 e kwartaal 2008

4. Openverklaring van vacature van inhoudelijke medewerker op sportdienst en sollicitaties 2 e kwartaal 2008

5. Aanwerving inhoudelijke medewerker sportdienst 3 e kwartaal 2008

2e doelstelling: Buurtsportmateriaal in uitleendienst sport

Vanaf 2008 zal de gemeente Schilde de drempel om sportief te bewegen verlagen door de uitleendienst sport uit te breiden met materieel voor buurtsporten.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Jaarlijkse stijging van het uitleenbaar sportmaterieel.

Wie uitvoeren: Sportdienst, dienst cultuur, ondervraagde buurten

Wie evalueren: Sportdienst, dienst cultuur

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 3: ONDERSTEUNING EN STIMULERING TOEGANKELIJKHEID EN DIVERSITEIT IN DE SPORT pagina 34 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Maatregelen:

1. Wenselijke inhoud opvragen bij de verschillende buurten en inventariseren wenselijke inhoud 1 e kwartaal 2009

2. Kritische afweging van de resultaten van de inventarisatie van het onderzoek en aankopen extra materialen 3 e kwartaal 2009

3. Permanent communiceren uitleendienst sport bij buurten en bevolking via verschillende kanalen 1 e kwartaal 2010

3e doelstelling: Lokale buurtsportpromotoren voor meer voeling met het ‘veld’

Tegen 2012 zal de gemeente Schilde sporten in de buurt in overleg met een buurtsportpromotor uitbreiden.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Aanwezigheid van een lokale buurtsportpromotor.

Wie uitvoeren Sportdienst, dienst cultuur, wijkmeters en wijkpeters

Wie evalueren Sportdienst, dienst cultuur

Maatregelen

1. Inventariseren van de verschillende buurten en hun activiteiten in de gemeente 1 e kwartaal 2009

2. Stimuleren van buurten ivm aanstellen vrijwillige lokale sportpromotoren 1 e kwartaal 2011

3. Ondersteunen en opvolging van de werking van de verschillende vrijwillige buurtsportpromotoren 3 e kwartaal 2011

4e doelstelling: Inwoners boeken sportaanbod op via de portaalsite www.erbeweegtwatinschilde.be

Vanaf sportseizoen 2012-2013 kunnen alle inwoners het sportaanbod boeken via www.erbeweegtwatinschilde.be.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Inwoners boeken het sportaanbod voor 20% via www.erbeweegtwatinschilde.be.

Wie uitvoeren: Gemeentediensten, gespecialiseerde firma

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen

1. Uitbreiden van mogelijkheden van de huidige site 3 e kwartaal 2008

2. Aanmaken en bekendmaken van een inschrijvingssysteem voor sportactiviteiten 1 e kwartaal 2009

3. Bevolking boekt zelfstandig via site 3 e kwartaal 2011

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 3: ONDERSTEUNING EN STIMULERING TOEGANKELIJKHEID EN DIVERSITEIT IN DE SPORT pagina 35 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: EEN TRENDGEVOELIG PUBLIEK TRENDSPORTEN AANBIEDEN

De gemeente Schilde wil meer mensen aan het bewegen of aan het sporten krijgen door de voeling te behouden

met evoluties binnen sport en te blijven inspringen op trends binnen de sportwereld.

Waarom:

80% van de niet-bewegende volwassen ondervraagden geeft aan opnieuw te willen gaan bewegen. 2/5 van de volwassen inwoners die niet sporten hebben

geen interesse in het huidige aanbod van de sportdienst. Trendsporten worden wel gesmaakt.

1e doelstelling: Trendgevoelige uitleendienst sport

Vanaf 2009 zal de gemeente Schilde de uitleendienst sport uitbreiden om instappen bij sporten en inspelen op trends voor meer mensen mogelijk te maken.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Jaarlijkse stijging van het uitleenbare sportmaterieel.

Wie uitvoeren: Sportdienst

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen:

1. Inventariseren huidig aanbod uitleendienst sport 1 e kwartaal 2008

2. Wenselijke inhoud opvragen bij bevolking 1 e kwartaal 2009

3. Inventariseren wenselijke inhoud 3 e kwartaal 2009

4. Kritische afweging van de resultaten van de inventarisatie van het onderzoek 3 e kwartaal 2009

5. Aankopen extra materialen 1 e kwartaal 2010

6. Permanent communiceren uitleendienst sport bij bevolking via verschillende kanalen 1 e kwartaal 2010

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 3: ONDERSTEUNING EN STIMULERING TOEGANKELIJKHEID EN DIVERSITEIT IN DE SPORT pagina 36 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2e doelstelling: Behouden van populaire initiatieven

De gemeente Schilde zal tijdens de duur van het sportbeleidsplan 2008-2013 het bestaande nog populaire sportaanbod behouden en evoluties op de voet

blijven volgen.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Jaarlijkse inventarisatie van het sportaanbod.

Wie uitvoeren: Sportdienst, sociale dienst, OCMW

Wie evalueren: Sportdienst, sociale dienst

Maatregelen:

1. Inventariseren van bestaande sportaanbod van de sportdienst naar trends 3 e kwartaal 2008

2. Bestendigen van het huidige sportaanbod van de sportdienst 2 e kwartaal 2008

3. Begeleiden sportaanbod sportdienst door gekwalificeerde monitoren en/of verworven competenties 1 e kwartaal 2008

4. Bestendigen ondersteunen sportinitiatieven van sportregio, BLOSO, SVS,… 1 e kwartaal 2008

5. Permanent communiceren van het bestaande sportaanbod bij bevolking via verschillende kanalen 3 e kwartaal 2008

3e doelstelling: Nieuwe trends ook in Schilde

Vanaf 2009-2010 zal de gemeente Schilde potentiële bewegers en sporters aan het bewegen of sporten krijgen door nieuwe projecten aan te bieden die op

trends inspelen

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Jaarlijkse inventarisatie van het sportaanbod.

Wie uitvoeren: Sportdienst, communicatiedienst, BLOSO, sportregio, organiserende instanties

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen

1. Begeleiden sportaanbod sportdienst door gekwalificeerde monitoren en/of verworven competenties 1 e kwartaal 2008

2. Bestendigen ondersteunen sportinitiatieven van sportregio, BLOSO, SVS,… 1 e kwartaal 2008

3. Behoefteonderzoek en inventariseren wenselijke sportaanbod bij plaatselijke bevolking en leeftijdsgroepen 3 e kwartaal 2008

4. Opvolgen ontwikkelingen op sportgebied en vertalen van de huidige trends naar een plaatselijk sportaanbod 3 e kwartaal 2009

5. Aanbieden van trendgevoelige sporten door de sportdienst 1 e kwartaal 2010

6. Permanent communiceren van het bestaande sportaanbod bij bevolking via verschillende kanalen 1 e kwartaal 2010

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 3: ONDERSTEUNING EN STIMULERING TOEGANKELIJKHEID EN DIVERSITEIT IN DE SPORT pagina 37 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

3 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: INCLUSIEF SPORTBELEID VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

De gemeente Schilde wil sport en beweegmogelijkheden creëren voor mensen met een beperking door te kiezen

voor een inclusief sportbeleid.

Waarom:

Schilde kiest voor een inclusief beleid. De sportinfrastructuur in de gemeente is niet geschikt voor personen met een beperking (lichamelijk, geestelijk,…).

Er is geen aanbod om mensen met een beperking samen met anderen te laten bewegen.

1e doelstelling: Een uitleendienst sport zonder beperkingen

Vanaf 2008 zal de gemeente Schilde de uitleendienst sport uitbreiden met materieel om bewegen voor mensen met een beperking toegankelijker te maken.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Jaarlijkse inventarisatie sportmaterieel.

Wie uitvoeren: Sportdienst, sociale dienst, plaatselijke doelgroepen

Wie evalueren: Sportdienst, sociale dienst

Maatregelen:

1. Inventariseren huidig aanbod uitleendienst sport en wenselijke inhoud opvragen 1 e kwartaal 2008

2. Kritische afweging van de resultaten van de inventarisatie van het onderzoek en aankopen materialen 3 e kwartaal 2009

3. Permanent communiceren uitleendienst sportmaterialen bij plaatselijke doelgroepen via verschillende kanalen 1 e kwartaal 2010

2e doelstelling: Beter toegankelijke en aantrekkelijkere buurtsportpleinen

Tijdens de duur van het sportbeleidsplan 2008-2013 zal de gemeente Schilde bewegen voor mensen met een beperking stimuleren door aantrekkelijke en

toegankelijke buurtsportpleinen te voorzien.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk investeringskosten en inzet personeel

Indicator: Jaarlijks inventaris sportinfrastructuur

Wie uitvoeren: Sportdienst, dienst cultuur, jeugddienst, dienst der werken, gespecialiseerde firma

Wie evalueren: Sportdienst, dienst cultuur, jeugddienst, dienst der werken

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 3: ONDERSTEUNING EN STIMULERING TOEGANKELIJKHEID EN DIVERSITEIT IN DE SPORT pagina 38 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Maatregelen:

1. Inventariseren van grasvelden en buurtpleinen en behoeftestudie (jeugdbeleidsplan) en realisatie buurstportplein 1 (*) 3 e kwartaal 2009

2. Opmaken plan van plan van gedecentraliseerde sportpleintjes en realisatie buurstportplein 2 (*) 3 e kwartaal 2012

(*) dienstoverschrijdende maatregelen qua timing en financiële middelen in overleg met andere diensten

3e doelstelling: Schilde beloont sportclubs die openstaan voor inclusief bewegen en sporten

Voor werkingsjaar 2008-2009 zal de gemeente Schilde steun voorzien voor sportclubs die een inspanning leveren om hun sportaanbod open te stellen voor

mensen met een beperking.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten, subsidie en inzet personeel

Indicator: Steun die de erkende sportclubs jaarlijks van de gemeente ontvangen.

Wie uitvoeren: Sportdienst, subsidiewerkgroep

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen:

1. Inventariseren van sportaanbod en stimuleringsacties bij erkende sportclubs met inclusief beleid 3 e kwartaal 2008

2. Opstellen van een nieuw subsidiereglement ivm inclusief sportbeleid in erkende sportclubs 3 e kwartaal 2010

3. Steun aan erkende sportclubs op basis van de nieuwe reglementen ivm inclusief sportbeleid in erkende sportclubs 1 e kwartaal 2011

4e doelstelling: Schilde stelt eigen sportaanbod open voor inclusief sporten

Tijdens de duur van het sportbeleidsplan 2008-2013 zal de gemeente Schilde het sportaanbod van de sportdienst openstellen voor mensen met een

beperking.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Steun die de erkende sportclubs jaarlijks van de gemeente ontvangen.

Wie uitvoeren: Sportdienst, subsidiewerkgroep

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen

1. Begeleiden sportaanbod sportdienst door gekwalificeerde monitoren en/of verworven competenties 1 e kwartaal 2008

2. Inventariseren van bestaand sportaanbod van de sportdienst een aanpassen in functie van inclusief bewegen 2 e kwartaal 2008

3. Permanent communiceren sportaanbod bij doelgroepen via verschillende kanalen 3 e kwartaal 2008

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 3: ONDERSTEUNING EN STIMULERING TOEGANKELIJKHEID EN DIVERSITEIT IN DE SPORT pagina 39 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

4 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: DREMPELVERLAGEND SPORTBELEID

De gemeente Schilde wil sport en beweegmogelijkheden creëren voor iedereen door te kiezen voor een

drempelverlagend sportbeleid.

Waarom:

De deelnamegelden van het sportaanbod van de gemeente zijn erg laag. Er worden fiscale attesten afgeleverd voor -12 jarigen. Tegemoetkoming via het

OCMW is voorzien voor vakantieactiviteiten voor -15 jarigen. Alle inwoners van de gemeente, ongeacht hun leeftijd, moeten de mogelijkheid krijgen om te

sporten en te bewegen zonder een financiële of psychische drempel.

1e doelstelling: Schilde stelt eigen sportaanbod open voor drempelverlagend sporten

Tijdens de duur van het sportbeleidsplan 2008-2013 zal de gemeente Schilde de drempel om sportief te bewegen verlagen door het sportaanbod van de

sportdienst open te stellen voor alle inwoners zonder financiële belemmeringen.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Steun die de erkende sportclubs jaarlijks van de gemeente ontvangen.

Wie uitvoeren: Sportdienst, sociale dienst, OCMW

Wie evalueren Sportdienst, sociale dienst

Maatregelen:

1. Inventariseren van bestaand sportaanbod van de sportdienst 3 e kwartaal 2009

2. Uitwerken systeem met OCMW voor tussenkomst in de kosten van initiatieven van de sportdienst voor inwoners met 3 e kwartaal 2010

lagere inkomens

3. Onderzoeken mogelijkheid participeren aan sportaanbod met sportcheques 3 e kwartaal 2010

4. Communiceren sportaanbod bij doelgroepen via verschillende kanalen 3 e kwartaal 2010

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 3: ONDERSTEUNING EN STIMULERING TOEGANKELIJKHEID EN DIVERSITEIT IN DE SPORT pagina 40 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 3: ONDERSTEUNING EN STIMULERING TOEGANKELIJKHEID EN DIVERSITEIT IN DE SPORT pagina 41 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

HOOFDSTUK 4: MEERJARENPLAN INZAKE SPORTINFRASTRUCTUUR

1 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: INFORMATICASYSTEEM SPORTBEHEER

Ondanks het vele werk dat het efficiënt beheren van infrastructuur met zich meebrengt moet een optimale

bezetting zorgen voor een betere service aan de inwoners. Met een nieuw informaticasysteem voor de

gemeentelijke diensten kan de sportinfrastructuur beter beheerd worden.

Waarom:

Meer sportinfrastructuur ter beschikking van sporters impliceert meer werk om de bezetting in te vullen en te optimaliseren. De gemeente geeft aan te willen

investeren in een informaticasysteem voor een vlotter beheer.

1e doelstelling: www.erbeweegtwatinschilde.be portaalsite

Vanaf 2008 is www.erbeweegtwatinschilde.be de portaalsite voor alles wat beweegt en kan bewegen in Schilde.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Aantal clicks op www.erbeweegtwatinschilde.be stijgt jaarlijks gemiddeld met 20%.

Wie uitvoeren: Gemeentediensten, gespecialiseerde firma

Wie evalueren: Gemeentediensten

Maatregelen

1. Wekelijkse update van de site 1 e kwartaal 2008

2. Mogelijkheden site inventariseren 3 e kwartaal 2008

3. Meningen gebruikers vragen over de site STAVAZA en wensen 1 e kwartaal 2009

4. Leverancier zoeken voor nieuwe site/besprekingen ism andere diensten 3 e kwartaal 2009

5. Nieuwe structuur en nieuwe lay-out 1 e kwartaal 2010

6. Vernieuwde site communiceren via gekende communicatiekanalen 3 e kwartaal 2010

7. Link naar onze site op andere sites plaatsen 1 e kwartaal 2011

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 4: MEERJARENPLAN INZAKE SPORTINFRASTRUCTUUR pagina 42 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2e doelstelling: Automatiseren sportadministratie

Vanaf 2008 ondersteunt een nieuw informaticasysteem op de gemeentediensten en sportdienst de administratie met betrekking tot sportinfrastructuur.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Nieuw informaticasysteem.

Wie uitvoeren: Gemeentediensten, gespecialiseerde firma

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen:

1. Automatiseren van boekingen van sportinfrastructuur ism andere diensten 1 e kwartaal 2010

2. Automatiseren van afrekeningen infrastructuur ism andere diensten 1 e kwartaal 2010

3. Automatiseren raadplegen en boeken uitleendienst sport 3 e kwartaal 2010

4. Automatiseren waarborgsysteem ism andere diensten 3 e kwartaal 2010

3e doelstelling: Verenigingen kunnen boeken op www.erbeweegtwatinschilde.be

Vanaf sportseizoen 2011-2012 kunnen verantwoordelijken van sportclubs sportinfrastructuur boeken via www.erbeweegtwatinschilde.be.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Sportverenigingen boeken sportinfrastructuur voor 20% via www.erbeweegtwatinschilde.be.

Wie uitvoeren: Gemeentediensten, gespecialiseerde firma

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen

1. Uitbreiden van huidige site met boekingsysteem voor sportinfrastructuur ism andere diensten 3 e kwartaal 2010

2. Bekendmaken van de mogelijkheden voor boekingen infrastructuur via site 3 e kwartaal 2010

3. Begeleiden van sportclubs ivm boekingen infrastructuur via site 3 e kwartaal 2010

4. Sportclubs boeken zelfstandig via site 1 e kwartaal 2011

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 4: MEERJARENPLAN INZAKE SPORTINFRASTRUCTUUR pagina 43 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: GLOBAAL PLAN SPORTINFRASTRUCTUUR

De tevredenheid van de gebruikers van sportaccommodaties stijgt door een optimale balans tussen

duurzaamheid, veiligheid en hygiëne.

Waarom:

De hygiëne in sommige sportaccommodaties is, volgens de gebruikers, niet in orde. Aanpassingen aan sportinfrastructuur worden door nieuwe wetgevingen

opgelegd. In de beleidsnota geeft de gemeente aan dat duurzaam met energie moet worden omgesprongen.

1e doelstelling: Inventaris infrastructuur

In 2008 inventariseert de gemeente Schilde de door de gemeente beheerde sportinfrastructuur.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Inventaris sportinfrastructuur op basis van de geldende normen in verband met duurzaamheid, veiligheid en hygiëne.

Wie uitvoeren: Sportdienst, dienst der werken, gespecialiseerde firma, jeugddienst

Wie evalueren: Sportdienst, dienst der werken

Maatregelen:

1. Opstellen inventarisatie per sportaccommodatie ivm duurzaamheid, veiligheid en hygiëne 1e kwartaal 2008

2. Opstellen van werklijst ivm driemaandelijkse controle binnensportaccommodaties 1e kwartaal 2008

3. Opstellen werklijst ivm jaarlijkse controle buitensportaccommodaties 1e kwartaal 2008

4. Opstellen werklijst ivm jaarlijkse controle binnensportaccommodaties 1e kwartaal 2008

5. Tussenkomst bij problemen met duurzaamheid, veiligheid en hygiëne 1e kwartaal 2008

6. Jaarlijkse controle veiligheid sportmateriaal binnensportaccommodaties 1e kwartaal 2008

7. Jaarlijks investeren in sportinfrastructuur. Gelden die niet worden opgebruikt voor een project gaan naar het 1e kwartaal 2008

buitengewoon reservefonds ‘sportinfrastructuur’

8. Alle buitengewone begrotingsposten sport komen in aanmerking voor bewegingen van en naar het buitengewoon 1e kwartaal 2008

reservefonds ‘sportinfrastructuur’

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 4: MEERJARENPLAN INZAKE SPORTINFRASTRUCTUUR pagina 44 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2e doelstelling: Jaarlijkse bijsturing

Vanaf 2009 evalueert de gemeente Schilde jaarlijks de door de gemeente beheerde sportinfrastructuur aan de hand van duurzaam energiebeleid.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten, subsidie en inzet personeel

Indicator: Jaarlijkse inventarisatie energiebeleid

Wie uitvoeren: Sportdienst, milieudienst, duurzaamheidambtenaar, dienst der werken

Wie evalueren: Sportdienst, Milieudienst

Maatregelen:

1. Opstellen van een energieplan sportinfrastructuur ism duurzaamheidambtenaar (milieubeleidsplan) 1ste kwartaal 2009

2. Uitwerken per locatie van een jaarlijks duurzaam energiebeleid dmv energieboekhouding (milieubeleidsplan) 1ste kwartaal 2010

3. Jaarlijks bijsturen van tekorten energiebeleid (milieubeleidsplan) 1ste kwartaal 2011

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 4: MEERJARENPLAN INZAKE SPORTINFRASTRUCTUUR pagina 45 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

3 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: MEER BUITENSPORTINFRASTRUCTUUR

Meer buitensportinfrastructuur zodat meer inwoners de mogelijkheid krijgen om te bewegen en te sporten.

Waarom:

Veel mensen bewegen in de vrije natuur, in parken of op de openbare weg. Vaak uit noodzaak door een gebrek aan sportinfrastructuur. Door het aanwenden

van polyvalente sportmaterialen en door creatief met ruimte te blijven omspringen kunnen meer potentiële sporters van de bestaande infrastructuur gebruik

maken. Dit alleen is niet voldoende om de nood te lenigen.

1e doelstelling: Meer buitensportinfrastructuur voor erkende sportclubs

Tegen 2012 biedt de gemeente Schilde meer buitensportinfrastructuur aan erkende sportclubs.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk, investeringskosten, werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Jaarlijkse inventarisatie sportinfrastructuur.

Wie uitvoeren: Sportdienst, dienst der werken, dienst ruimtelijke ordening

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen

1. Inventariseren buitensportinfrastructuur voor erkende sportclubs 1 e kwartaal 2008

2. In kaart brengen van tekorten bij bestaande erkende sportclubs 1 e kwartaal 2008

3. Aankopen sportgronden voor gecentraliseerde en meer optimale werking erkende sportclubs 1 e kwartaal 2009

4. Opmaken plan voor realisatie van uitbreiding buitensportinfrastructuur voor erkende sportclubs 3 e kwartaal 2009

5. Intekenen voldoende dagrecreatiezone in de gemeente voor uitbreiding buitensportinfrastructuur 3 e kwartaal 2009

6. Aanstellen van een firma voor realisatie uitbreiding buitensportinfrastructuur 4 e kwartaal 2009

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 4: MEERJARENPLAN INZAKE SPORTINFRASTRUCTUUR pagina 46 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2e doelstelling: Meer buitensportinfrastructuur voor iedereen

Tegen 2012 biedt de gemeente Schilde meer buitensportinfrastructuur aan iedere bewegende of sportende inwoner.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk investeringskosten, werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Jaarlijkse inventarisatie sportinfrastructuur.

Wie uitvoeren: Sportdienst, dienst der werken, gespecialiseerde firma

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen:

1. Inventariseren buitensportinfrastructuur voor bevolking 1 e kwartaal 2008

2. In kaart brengen van tekorten voor niet-clubsporter 3 e kwartaal 2008

3. Opmaken van plan voor uitbreiden buitensport sportmogelijkheden voor bevolking 1 e kwartaal 2009

4. Realiseren plan voor uitbreiden buitensportmogelijkheden voor bevolking 1 e kwartaal 2012

3e doelstelling: Laagdrempelig sporten en bewegen: buurtsport

Tegen 2012 biedt de gemeente Schilde meer buurtsportmogelijkheden aan iedere bewegende of sportende inwoner.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Jaarlijkse inventarisatie sportinfrastructuur

Wie uitvoeren: Sportdienst, dienst der werken, jeugddienst

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen:

1. Inventariseren grasvelden en pleinen in Schilde ism andere diensten 1 e kwartaal 2008

2. Inventariseren looproutes, fietsroutes, wandelroutes, ruiterpaden,… 1 e kwartaal 2008

3. Opmaken plan voor realisatie meer gedecentraliseerde sportmogelijkheden 3 e kwartaal 2008

4. Realiseren plan voor meer gedecentraliseerde sportmogelijkheden 3 e kwartaal 2012

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 4: MEERJARENPLAN INZAKE SPORTINFRASTRUCTUUR pagina 47 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

4 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: MEER BINNENSPORTINFRASTRUCTUUR

Meer binnensportinfrastructuur zodat meer inwoners de mogelijkheid krijgen om meer te bewegen en meer te

sporten.

Waarom:

De binnensportinfrastructuur is vol. Er is een tekort aan sporturen voor sportclubs.

Inwoners die geen lid zijn van een sportclub kunnen zo goed als niet van binnensportinfrastructuur gebruik maken. Meer binnensportinfrastructuur voor

individuele bewegers of sporters zowel als voor sportclubs is nodig.

1e doelstelling: Rationaliseren contracten binnensportinfrastructuur

Tegen 2009 vernieuwt en rationaliseert de gemeente Schilde alle huidige overeenkomsten met eigenaars van binnensportinfrastructuur.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: De vernieuwde contracten.

Wie uitvoeren: Sportdienst, dienst financiën

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen:

1. Inventarisatie bestaande contracten binnensportinfrastructuur 3 e kwartaal 2008

2. Kritische afweging van de resultaten van de inventarisatie van het onderzoek 1 e kwartaal 2009

3. Rationaliseren bestaande contracten 1 e kwartaal 2012

2e doelstelling: Nieuwe contracten binnensportinfrastructuur

Tijdens de duur van het sportbeleidsplan 2008-2012 sluit de gemeente Schilde nieuwe overeenkomsten af voor bijkomende binnensportinfrastructuur.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten en inzet personeel

Indicator: De nieuwe contracten.

Wie uitvoeren: Sportdienst, dienst financiën, dienst ruimtelijke ordening, externe firma

Wie evalueren: Sportdienst, dienst financiën

Maatregelen:

1. Bespreking met eigenaar bij iedere mogelijke uitbreiding van binnensportinfrastructuur 1 e kwartaal 2008

2. Afsluiten contracten met eigenaars van de binnensportinfrastructuur 4 e kwartaal 2012

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 4: MEERJARENPLAN INZAKE SPORTINFRASTRUCTUUR pagina 48 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

3e doelstelling: Meer binnensportinfrastructuur voor sportclubs

Tegen 2012 biedt de gemeente Schilde meer binnensportinfrastructuur aan erkende sportclubs.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk investeringskosten, werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Jaarlijkse inventarisatie sportinfrastructuur.

Wie uitvoeren: Sportdienst, dienst financiën, sportraad, betrokken schoolgemeenschappen, gespecialiseerde firma

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen

1. Inventariseren van bestaande binnensportinfrastructuur 1 e kwartaal 2008

2. Inventariseren van de noden van de erkende sportclubs 1 e kwartaal 2008

3. Overleg met plaatselijke scholen voor bouw van binnensportinfrastructuur 1 e kwartaal 2008

4. Opmaken overeenkomst met plaatselijke scholen voor de bouw van een sporthal 1 e kwartaal 2008

5. Kritische afweging van de resultaten van de inventarisatie van het onderzoek 2 e kwartaal 2008

6. Rapport opmaken met de mogelijkheden voor uitbouw binnensportinfrastructuur voor erkende sportclubs 2 e kwartaal 2008

7. Opmaken RUP 4 e kwartaal 2008

8. Aanstellen studiebureau voor bouw van sporthal 4 e kwartaal 2008

9. Start met bouw van sporthal voor balsport/gevechtsport/competitiesport/turnsport 4 e kwartaal 2009

4e doelstelling: Meer binnensportinfrastructuur voor iedereen

Tegen 2012 biedt de gemeente Schilde meer binnensportinfrastructuur aan iedere bewegende of sportende inwoner.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk investeringskosten, werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Jaarlijkse inventarisatie sportinfrastructuur.

Wie uitvoeren: Sportdienst, communicatiedienst, dienst financiën, dienst der werken

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen

1. Inventariseren van bestaande binnensportinfrastructuur 1 e kwartaal 2008

2. Inventariseren van de noden van de bevolking 3 e kwartaal 2008

3. Kritische afweging van de resultaten van de inventarisatie van het onderzoek. 3 e kwartaal 2008

4. Rapport opmaken met de mogelijkheden voor uitbouw binnensportinfrastructuur 2 e kwartaal 2008

5. Onderzoeken mogelijkheid tegemoetkoming inkomstprijs van zwembaden in de regio 1 e kwartaal 2009

6. Participeren in mogelijkheden voor meer binnensportinfrastructuur voor iedere bewegende of sportende inwoner 1 e kwartaal 2010

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 4: MEERJARENPLAN INZAKE SPORTINFRASTRUCTUUR pagina 49 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

HOOFDSTUK 5: KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGSPORTBEGELEIDER

1 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: GESCHOOLD JEUGDSPORTKADER

Schilde wil initiatieven ondersteunen die de deskundigheid van het jeugdsport in erkende sportclubs stimuleren.

Waarom:

Financieel zijn sportverenigingen in Schilde gezond. Een nieuw subsidiereglement moet bouwen op de bestaande goede elementen en daaraan nieuwe

elementen toevoegen. De gemeente streeft naar een betere sportbeleving voor jongeren in de verenigingen door de sporters te laten begeleiden door

sportgekwalificeerde jeugdtrainers.

1e doelstelling: Specifiek geschoolde jeugdtrainers

Tegen 2012 zal de gemeente Schilde steun voorzien voor erkende sportclubs die een inspanning leveren om hun leden van 18 jaar of jonger te laten coachen

door specifiek sportgeschoolde jeugdtrainers.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten, subsidie en inzet personeel

Indicator: Steun die de erkende sportclubs jaarlijks van de gemeente ontvangen.

Wie uitvoeren: Sportdienst, sportraad, subsidiewerkgroep

Wie evalueren: Sportdienst, sportraad

Maatregelen:

1. Specifiek onderzoek doen naar sportopleidingsniveau/verworven competenties van de jeugdtrainers in erkende sportclubs 3 e kwartaal 2009

2. Opmaken overzicht van organisaties die vorming geven 3 e kwartaal 2009

3. Erkende sportclubs informeren over vormingsaanbod voor jeugdtrainers 3 e kwartaal 2009

4. Uitwerken van een nieuw reglement voor erkende sportclubs ivm volgen van vorming van jeugdtrainers 1 e kwartaal 2010

5. Steun aan sportclubs op basis van de nieuwe reglementen 3 e kwartaal 2010

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 5: IMPULSSUBSIDIE JEUGDSPORT pagina 50 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2e doelstelling: Opleidingen in Schilde

De gemeente Schilde zal vanaf werkingsjaar 2008-2009 de drempel voor opleidingen verlagen door vorming in eigen gemeente te organiseren.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk subsidie, werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Elk seizoen wordt een scholing of workshop in Schilde georganiseerd.

Wie uitvoeren: Sportdienst, sportraad, organiserende instantie

Wie evalueren: Sportdienst, sportraad

Maatregelen:

1. Overzicht maken van organisaties die vorming geven 1 e kwartaal 2009

2. Contacten met partners voor het organiseren van vormingen 1 e kwartaal 2009

3. Rondvraag erkende sportclubs over vormingsonderwerpen ivm jongerensport 1 e kwartaal 2009

4. Organiseren van vormingen in de gemeente specifiek naar jongerensport toe 3 e kwartaal 2009

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 5: IMPULSSUBSIDIE JEUGDSPORT pagina 51 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: UITGEBREIDE JEUGDWERKING

Schilde wil initiatieven van erkende sportclubs ondersteunen die de uitwerking van een specifieke jeugdwerking

bestendigen en stimuleren.

Waarom:

In sommige clubs gaat de gemiddelde leeftijd van de sporters omhoog. Het voortbestaan van de clubs komt hierdoor in het gedrang.

De gemeente Schilde streeft naar een betere sportbeleving voor jongeren in de verenigingen door een specifieke jeugdwerking te bestendigen en te

stimuleren.

1e doelstelling: Steun voor erkende sportclubs met een specifieke jeugdwerking

Tegen 2013 zal de gemeente Schilde steun voorzien voor erkende sportclubs die een inspanning leveren om een specifieke jeugdwerking te behouden of te

ontwikkelen.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk werkingskosten, subsidie en inzet personeel

Indicator: Steun die de erkende sportclubs jaarlijks van de gemeente ontvangen.

Wie uitvoeren: Sportdienst, subsidiewerkgroep

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen:

1. Specifiek onderzoek naar erkende sportclubs met jeugdwerking 3 e kwartaal 2009

2. Stimuleren van uitbreiden sportaanbod bij erkende sportclubs 1 e kwartaal 2010

3. Uitwerken van een nieuw reglement ivm jongerensportaanbod in erkende sportclubs 3 e kwartaal 2010

4. Steun aan sportclubs op basis van de nieuwe reglementen jongerensportaanbod 3 e kwartaal 2010

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 5: IMPULSSUBSIDIE JEUGDSPORT pagina 52 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2e doelstelling: Steun voor erkende sportclubs die activiteiten organiseren met scholen

Tegen 2012 zal de gemeente Schilde steun voorzien voor erkende sportclubs een inspanning leveren om sportactiviteiten samen met scholen te organiseren.

Financiële prognose: Diverse posten op de gemeentebegroting, voornamelijk subsidie, werkingskosten en inzet personeel

Indicator: Steun die de erkende sportclubs jaarlijks van de gemeente ontvangen.

Wie uitvoeren: Sportdienst ism sportleerkrachten plaatselijke scholen, subsidiewerkgroep

Wie evalueren: Sportdienst

Maatregelen:

1. Inventariseren van sportaanbod buiten de lessen LO in de lokale basisscholen 3 e kwartaal 2009

2. Inventariseren van sportaanbod buiten de lessen LO in de lokale middelbare scholen 3 e kwartaal 2009

3. Opzetten van een brug tussen scholen en erkende sportclubs 4 e kwartaal 2009

4. Uitwerken van een nieuw reglement voor erkende sportclubs ivm sport op/voor school 1 e kwartaal 2010

5. Steun aan erkende sportclubs op basis van de nieuwe reglementen 3 e kwartaal 2010

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 5: IMPULSSUBSIDIE JEUGDSPORT pagina 53 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

HOOFDSTUK 6: SCHEMATISCH OVERZICHT BELEID EN FINANCIEEL PLAN

Schematisch overzicht beleid

DOELEN

DOEL 1

DOEL 2

DOEL 3

DOEL 4

DOEL 5

ONDERSTEUNING

VERENIGINGEN

TOELAGEN OP MAAT

Geen financiële belemmeringen.

DESKUNDIG BESTUUR

Een degelijk geleide club als een

basis.

GESCHOOLD SPORTKADER

Meerwaarde van

sportgekwalificeerde trainers.

GROEI SPORTCLUBS

Kansen voor de ontplooiing van de

club.

SPORTRAAD ALS

OVERLEGPLATFORM

Een degelijke adviesraad in nauw

contact met de sportverenigingen

ANDERSGEORGANISEERD

SPORTEN

BEWEGEN DOET GOED

Bewustmaken van de bevolking.

BEWEGEN MOET EEN PLAATS

KRIJGEN IN HET DAGELIJKSE

LEVEN

Schilde brengt sporten en

bewegen op maat van de

inwoners.

SPECIFIEKER SPORTAANBOD

VOOR JONGEREN

Beweegkloof jongeren dichten

TOEGANKELIJKHEID

EN DIVERSITEIT

MEER SERVICE EN EEN

SPORTAANBOD DICHTER BIJ

DE INWONERS

Sportaanbod uitbreiden, dichter bij

de inwoners brengen en meer

service bieden.

EEN TRENDGEVOELIG PUBLIEK

TRENDSPORTEN AANBIEDEN

Schilde wilt trends op de voet

blijven opvolgen.

INCLUSIEF SPORTBELEID

VOOR MENSEN MET EEN

BEPERKING

Mogelijkheden creëren voor een

inclusief sportbeleid.

DREMPELVERLAGEND

SPORTBELEID

Mogelijkheden creëren voor een

drempelverlagend sportbeleid

MEERJARENPLAN INZAKE

SPORTINFRASTRUCTUUR

INFORMATICASYSTEEM

SPORTBEHEER

Globaal informaticasysteem

gemeentelijke accommodatie voor

een betere dienstverlening.

GLOBAAL PLAN

SPORTINFRASTRUCTUUR

Stijging tevredenheid gebruikers

van sportaccommodatie door een

optimale balans tussen

duurzaamheid, veiligheid en

hygiëne.

MEER BUITENSPORT

INFRASTRUCTUUR

Meer buitensportinfrastructuur

voor meer beweeg- en

sportmogelijkheden.

MEER BINNENSPORT

INFRASTRUCTUUR

Meer binnensportinfrastructuur

voor meer beweeg- en

sportmogelijkheden.

KWALITEITSVERHOGING

JEUGDSPORT

(2009)

GESCHOOLD

JEUGDSPORTKADER

Meerwaarde van competente

jeugdtrainers.

UITGEBREIDE JEUGDWERKING

Meerwaarde van een specifieke

jeugdwerking.

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 6: SCHEMATISCH OVERZICHT BELEID EN FINANCIEEL PLAN Pagina 54 van 130


Financieel plan

DOELEN

DOELEN

ONDERSTEUNING

VERENIGINGEN (2008)

50 % van de fondsen die in het

SBP ter beschikking worden

gesteld stromen door naar

verenigingen

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

ANDERSGEORGANISEERD

SPORTEN (2008)

20 % van de fondsen die in het

SBP ter beschikking worden

gesteld stromen door naar

andersgeorganiseerd sporten

Financieel plan in percentages

TOEGANKELIJKHEID

EN DIVERSITEIT (2008)

10 % van de fondsen die in het

SBP ter beschikking worden

gesteld stromen door naar

toegankelijkheid en diversiteit

50%

20%

10%

20 % van de fondsen die in het SBP ter beschikking worden gesteld mogen vrij worden verdeeld over hoofdstukken 1 tot 3

ONDERSTEUNING

VERENIGINGEN (2008)

50% Subsidie Vlaamse overheid:

€ 14.652,75

Bijdrage gemeente: € 7.326,38

Totaal bedrag: € 21.979,13

ANDERSGEORGANISEERD

SPORTEN (2008)

30% Subsidie Vlaamse overheid:

€ 8.791,65

Bijdrage gemeente: € 4.395,83

Totaal bedrag: €13.187,48

20%

Financieel plan in bedragen

TOEGANKELIJKHEID

EN DIVERSITEIT (2008)

20% Subsidie Vlaamse overheid:

€ 5.861,10

Bijdrage gemeente: € 2.930,55

Totaal bedrag: € 8.791,65

SPORTINFRASTRUCTUUR

(2008)

0 % van de fondsen die in het

SBP ter beschikking worden

gesteld stromen door naar

sportinfrastructuur

KWALITEITSVERHOGING

JEUGDSPORT (2009)

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 6: SCHEMATISCH OVERZICHT BELEID EN FINANCIEEL PLAN Pagina 55 van 130

0%

SPORTINFRASTRUCTUUR

(2008)

Geen subsidie Vlaamse overheid

100% van de impulssubsidie die in

het SBP ter beschikking worden

gesteld stromen door naar

kwaliteitsverhoging van de

jeugdbegeleiders in erkende

sportclubs

100%

KWALITEITSVERHOGING

JEUGDSPORT (2009)

100% van de impulssubsidie van

de Vlaamse overheid

€ 15.629,60


Begroting

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ondersteuning sportverenigingen

Toelagen op maat € 29000 € 27000 € 27000 € 27000 € 27000 € 27000

Financiële steun voor erkende sportclubs € 25000 € 25000 € 25000 € 25000 € 25000 € 25000

Logistieke steun voor erkende sportclubs

Bijkomende steun voor erkende sportclubs

€ 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000

Deskundig clubbestuur € 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 5000

Opleidingen voor clubbestuur

Beide geslachten en jongere leden in clubbestuur

€ 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 5000

Geschoold sportkader € 6500 € 6500 € 6500 € 6500 € 6500

Opleidingen voor sportkader € 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 5000

Opleidingen in eigen gemeente € 1500 € 1500 € 1500 € 1500 € 1500

Groei sportclubs € 1000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000

Campagne gezond sporten voor sportclubs € 500 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000

Campagne gezond sporten in sportclubs € 500 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000

Sportraad als overlegplatform € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000

Als overlegplatform naar gemeente

Nauw contact met de verenigingen

€ 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Andersgeorganiseerd sporten

Sterker profileren sportdienst € 3000 € 3000 € 4500 € 4500 € 4500 € 4500

Sterker profileren sportdienst € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000

Uitbreiden uitleendienst sport voor iedereen € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000

Sensibiliseren bevolking van bewegen en sporten € 1500 € 1500 € 1500 € 1500

Bewegen moet plaats krijgen in dagelijks leven € 15000 € 16500 € 16500 € 16500 € 19500 € 19500

Uitbreiden sportaanbod sportdienst € 15000 € 15000 € 15000 € 15000 € 15000 € 15000

Tips om meer bewegen te stimuleren € 1500 € 1500 € 1500 € 1500 € 1500

Bewegen koppelen aan ander verenigingsleven € 1500 € 1500

Bewegen koppelen aan schoolactiviteiten € 1500 € 1500

Specifieker sportaanbod voor jongeren €15000 € 16000 € 16000 € 17500 € 17500 € 17500

Behouden van huidig sportaanbod sportdienst

Behoefteonderzoekjongerensport

€ 15000 € 15000 € 15000 € 15000 € 15000 € 15000

Uitbreiden jongerensportaanbod sportdienst € 1500 € 1500 € 1500

Uitbreiden uitleendienst sport voor jeugdsport € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 6: SCHEMATISCH OVERZICHT BELEID EN FINANCIEEL PLAN Pagina 56 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Toegankelijkheid en Diversiteit

Uitgebreider sportaanbod dichter bij de inwoners € 17000 € 30200 € 31200 € 31200 € 31200 € 31200

Uitbreiden personeelsbezetting vast kader € 15000 € 30000 € 30000 € 30000 € 30000 € 30000

Uitbreiden uitleendienst sport met buurtsportmateriaal

Lokale buurtsportpromotor voor 'voeling' met het veld

€ 1000 € 1000 € 1000 € 1000

Inwoners boeken sportaanbod via portaalsite € 2000 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200

Een trendgevoelig publiek trendsporten aanbieden € 11500 € 11500 € 12500 € 12500 € 12500 € 12500

Uitbreiden uitleendienst sport € 1000 € 1000 € 1000 € 1000

Behouden populaire sporten sportaanbod sportdienst € 10000 € 10000 € 10000 € 10000 € 10000 € 10000

Nieuwe trends ook in sportaanbod sportdienst € 1500 € 1500 € 1500 € 1500 € 1500 € 1500

Inclusief sportbeleid voor personen met een beperking € 1500 € 1500 € 2500 € 7500 € 27500 € 7500

Uitleendienst zonder beperkingen € 1000 € 1000 € 1000 € 1000

Beter toegankelijkere buurtsportpleinen € 20000

Belonen sportclubs voor inclusief sporten € 5000 € 5000 € 5000

Sportaanbod sportdienst open voor inclusief sporten € 1500 € 1500 € 1500 € 1500 € 1500 € 1500

Drempelverlagend sportbeleid € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000

Sportdienst open voor drempelverlagend sporten € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kwaliteitsverhoging jeugdsport

Geschoold jeugdsportkader € 8000 € 8000 € 8000 € 8000 € 8000

Specifiek geschoolde jeugdsportbegeleiders € 4000 € 4000 € 4000 € 4000 € 4000

Opleidingen in Schilde € 4000 € 4000 € 4000 € 4000 € 4000

Uitgebreide jeugdwerking € 8000 € 8000 € 8000 € 8000 € 8000

Steun sportclubs met specifieke jeugdwerking € 4000 € 4000 € 4000 € 4000 € 4000

Steun sportclubs voor samenwerking scholen € 4000 € 4000 € 4000 € 4000 € 4000

DEEL B: PLAN - HOOFDSTUK 6: SCHEMATISCH OVERZICHT BELEID EN FINANCIEEL PLAN Pagina 57 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

OPMERKINGEN

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

DEEL B: PLAN -Opmerkingen pagina 58 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

DEEL C: BIJLAGEN

DEEL C: BIJLAGEN pagina 59 van 130


BIJLAGE 1: Gewestplan

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

DEEL C: BIJLAGEN pagina 60 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

BIJLAGE 2: Organogram gemeente domein persoonsgebonden zaken

DEEL C: BIJLAGEN pagina 61 van 130


BIJLAGE 3: Initiatieven sportdienst 2007

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Sportaanbod Doelgroep Wanneer Deelnameprijs

Sportuurtje 50+ 50 tot 114 jaar 10-01 tot 12-06-07 €30

Sportmozaiëk 6 tot 12 jaar 10-01 tot 12-06-07 €40

Fit-o-meter voor 55+ 55 tot 114 jaar 12-01 tot 15-06-07 gratis

Wandegroep Nordic Walking 18 tot 114 jaar 12-01-07 tot 31-03-07 gratis

Circus Giovane 6 tot 12 jaar 13-01 tot 01-06-07 €25

Circus Adulto 12 tot 114 jaar 13-01-07 tot 01-06-07 €25

Soccerpal 18 tot 114 jaar 27-01-07 Ism sportregio MP

Nordic Walking 18 tot 114 jaar 3 tot 24-03-07 €20

Nordic Walking 18 tot 114 jaar 18-04 tot 9-05-07 €20

Het grote sportmix-balsportenkamp 1 6 tot 12 jaar 19 tot 23-02-07 €40

Het grote sportmix-balsportenkamp 2 6 tot 12 jaar 19 tot 23-02-07 €20

Het grote sportmix-balsportenkamp 3 6 tot 12 jaar 19 tot 23-02-07 €20

Doe de Fittest 18 tot 80 jaar 31-03-07 €15

Badminton en omnisport 6 tot 9 jaar 2 tot 6-04-07 €30

Racketlon en omnisport 9 tot 13 jaar 2 tot 6-04-07 €30

Kleutersport 1 3 tot 6 jaar 3 tot 5-04-07 €20

Kleutersport 2 3 tot 6 jaar 3 tot 5-04-07 €20

Spring de wereld rond 1 6 tot 9 jaar 10 tot 13-04-07 €30

Spring de wereld rond 2 9 tot 13 jaar 10 tot 13-04-07 €30

Danssensatie 6 tot 9 jaar 10 tot 13-04-07 €30

Jumpen 18 tot 114 jaar 10-05-07 Ism sportregio MP

Provinciale seniorensportdag 50 tot 114 jaar 24-05-07 Ism Bloso

Optreden Circus Giovano-Adulto 12 tot 114 jaar 1-06-07 gratis

Nordic Walking 18 tot 114 jaar 5 tot 27-06-07 €20

Nordic Walking 18 tot 114 jaar 5 tot 27-06-07 €20

Vlaanderen Fietst 3 tot 114 jaar 3-06-07 gratis

Regionale gehandicaptensportdag 12 tot 80 jaar 07-06-07 Ism sportregio MP

Trampoline en airtrack 1 9 tot15 jaar 2 tot 16-07-07 €30

Trampoline en airtrack 2 6 tot9 jaar 2 tot 16-07-07 €30

Dagje Ligfietsen 10 tot 15 jaar 3-07-07 €15

Dagje Grotduiken en sportoase 10 tot 15 jaar 4-07-07 €15

Dagje kajak 10 tot 15 jaar 5-07-07 €15

Dagje Adventure Mix 10 tot 15 jaar 6-07-07 €15

Kleuter 2-daagse 1 3 tot 6 jaar 9 tot 10-07-07 €10

Kleuter 2-daagse 2 3 tot 6 jaar 9 tot 10-07-07 €10

Circus 2-daagse 6 tot 12 jaar 11 tot 12-07-07 €30

Weekje Snowboarden 1 10 tot 15 jaar 9 tot 12-07-07 €52

Weekje Ski 1 10 tot 15 jaar 9 tot 12-07-07 €52

Golf je Rot 1 9 tot 15 jaar 16 tot 20-07-07 €30

Golf je Rot 2 6 tot 9 jaar 16 tot 20-07-07 €30

Tennis 1 6 tot 15 jaar 23 tot 27-07-07 €30

DEEL C: BIJLAGEN pagina 62 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Tennis 2 6 tot 15 jaar 23 tot 27-07-07 €30

Alle sporten bij elkaar 1 9 tot 15 jaar 30-07 tot 3-08-07 €30

Alle sporten bij elkaar 2 6 tot 9 jaar 30-07 tot 3-08-07 €30

Rollerbladen 6 tot 9 jaar 6-08 tot 10-08-07 €30

Circuskunsten 9 tot 15 jaar 13 tot 17-08-07 €60

Weekje Snowboarden 2 10 tot 15 jaar 20 tot 24-08-07 €65

Weekje Ski 2 10 tot 15 jaar 20 tot 24-08-07 €65

Tafeltennisweek 9tot 15 jaar 20 tot 24-08-07 €30

Tennis 3 6 tot 15 jaar 20 tot 24-08-07 €30

Tennis 4 6 tot 15 jaar 20 tot 24-08-07 €30

Chinees Tai Chi 6 tot 9 jaar 20 tot 24-08-07 €6

Schaak 3-daagse 9 tot 15 jaar 27 tot 29-08-07 €6

Danssensatie 9 tot 15 jaar 27 tot 31-08-07 €70

Verenigingendag 3 tot 114 jaar 2-09-07 gratis

Scholenveldloop 6 tot 12 jaar 22-09-07 gratis

Doe de Fittest 18 tot 80 jaar 29-09-07 €15

Sportuurtje 50+ 50 tot 114 jaar 3-10 tot 19-12-07 €30

Sportmozaiek 6 tot 12 jaar 3-10 tot 19-12-07 €30

Seniorenactiedag 50 tot 114 jaar 4-10-07 Ism sportregio MP

Bewegingsopvoeding voor kleuters 3 tot 6 jaar 6-10-07 tot 15-12-07 €20

Vergadertechnieken 18 tot 114 jaar 4-10-07 Ism sportregio MP

Fit-o-meter voor 55+ 55 tot 114 jaar 5-10-07 tot 21-12-07 gratis

Circus Giovane 6 tot 12 jaar 6-10-07 tot 15-12-07 €25

Circus Adulto 12 tot 114 jaar 6-10-07 tot 15-12-07 €25

VZW-wetgeving 18 tot 114 jaar 10-10-07 Ism sportregio MP

Vergadertechnieken 18 tot 114 jaar 18-10-07 Ism sportregio MP

Vlaanderen Wandelt 18 tot 114 jaar 11-11-07 Ism Bloso

Letselpreventie 18 tot 114 jaar 22-11-07 Ism sportregio MP

Volleybalclinic 18 tot 114 jaar 25-11-07 Ism sportregio MP

Werken met vrijwilligers 18 tot 114 jaar 29-11-07 Ism sportregio MP

Sportkampioenenhuldiging 6 tot 114 jaar 30-11-07

BIJLAGE 4: Communicatiekanalen

Gemeentelijk informatieblad “2970 info” Tweemaandelijks medium dat in de gemeente huis-aan-huis wordt bedeeld.

Activiteitenkalender “2970 actief” Maandelijkse activiteitenkalender die in de gemeente huis-aan-huis wordt verspreid. Deze

kalender biedt een overzicht van de activiteiten die georganiseerd worden door of in

samenwerking met lokale erkende verenigingen en gemeentelijke diensten

Gemeentelijke website gemeentelijke website geeft, via de rubriek “sport”, informatie over de Sportdienst, de erkende

sportverenigingen, de Sportraad, de sportieve activiteiten en evenementen

E-nieuwsbrief e-nieuwsbrief brengt gemeentelijke actualiteit en kondigt onder meer sportieve activiteiten aan

Gemeentegids De tweejaarlijkse gemeentegids is een publicatie waarin basisgegevens over de gemeente en

haar dienstverlening worden opgenomen, zoals gegevens van de Sportdienst en de erkende

sportverenigingen

Sportbrochure Geüpdate sportbrochure geeft informatie over de sportdienst en de erkende verenigingen die

DEEL C: BIJLAGEN pagina 63 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

sport aanbieden in de gemeente.

Thematische publicaties Publicaties rond een bepaald thema, bijvoorbeeld flyers en affiches om reclame te maken voor

evenementen, infoavonden, enz

Pers Gemeentelijk nieuws wordt ook verspreid via de pers. Al naargelang het soort nieuws gebeurt

dat met een persbericht, een uitgebreide persmap, het doorsturen van de lokale

activiteitenkalender, enz.

“Bode van Schoten” In de heeft de gemeente een vaste redactionele nieuwspagina (tweewekelijks), waarin ook

gemeentelijke sportieve activiteiten worden aangekondigd

Aanplak- en andere publiborden Gemeentelijke initiatieven worden extra in de verf gezet via de gemeentelijke

aankondigingborden langs de weg. Ook verenigingen kunnen via de gemeente hun activiteiten

aankondigen op de verschillende aanplakborden verspreid in de gemeente

Sportraad Ook de Sportraad fungeert als communicatiekanaal

www.erbeweegtwatinschilde.be de alom bekende website van de gemeentelijke sportdienst waarop alles over sport wordt

gepubliceerd. De website is in verschillende delen opgedeeld, zodat iedereen vlug en makkelijk

zijn gading kan vinden

www.vakantieschilde.be Alle vakantieactiviteiten die samen met de jeugddienst worden bekend gemaakt, namelijk de

sportkampen tijdens de paas- en zomervakantie worden gepubliceerd op deze website

2970 zomer en 2970 pasen Alle vakantieactiviteiten die samen met de jeugddienst worden bekend gemaakt, namelijk de

sportkampen tijdens de paas- en zomervakantie worden gepubliceerd in deze brochures.

BIJLAGE 5: Evolutie begroting sportdienst

764 111 01

764 121 01

764 122 04

764 123 02

764 123 06

764 123 07

764 123 13

764 123 14

764 123 16

764 123 17

764 123 19

764 123 48

764 124 02

BEGR REK BEGR REK BEGR REK BEGR REK BEGR REK BEGR

2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007

44.434 43.434 44.900 44.644 47.900 47.852 51.500 50.396 52.500 51.310

Gewone Begroting

53.970 lonen-

125 106 250 46 250 208 205 557 1.300 728 1.300 reis en verblijfskosten gemeentepersoneel

30.000 28.301 30.000 18.536 32.000 27.301 35.000 32.492 38.000 37.844 40.000 auteursrechten, erelonen, vergoedingen optredens

1.250 0 1.000 714 1.250 0 1.100 324 1.100 241 1.100 kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik

1.250 1.230 2.500 2.141 2.500 2.440 3.000 870 3.000 2.856 3.000 prestaties van derden, eigen aan de functie

400 11 360 0 360 0 360 0 360 0 360 frankeringskosten

1.250 3.025 12.500 1.375 10.000 859 2.000 690 3.000 1.546 6.000 beheers- en werkingskosten van de informatica

125 0 115 53 100 41 100 71 100 13 100 prestaties arbeidsgeneeskundige dienst

3.750 3.681 4.500 4.171 5.000 4.480 6.000 4.626 6.500 4.573 7.000 receptie en representatiekosten

1.000 261 1.000 180 1.000 866 1.150 1.415 2.000 374 2.000 kosten voor beroepsopleiding van personeel

1.250 1.229 1.350 1.350 1.150 1.088 1.150 1.379 1.500 1.448 1.500 kosten voor aankoop van boeken en documentatie

750 750 750 702 750 599 750 552 750 724 800 andere administratiekosten

11.150 9.732 13.000 7.282 12.800 11.927 15.000 14.914 15.000 11.972 15.000 technische benodigdheden voor rechtstreeks gebruik

DEEL C: BIJLAGEN pagina 64 van 130


764 124 05

764 124 06

764 124 08

764 124 12

764 124 48

764 125 02

764 125 06

764 125 08

764 125 12

764 125 13

764 125 15

764 125 48

764 126 01

764 01 332 02

764 04 332 02

764 03 332 02

764 02 332 02

764 415 02

764 725 60

764 01 723 60

764 01 724 60

764 03 733 60

764 741 51

764 741 98

764 742 53

764 744 51

764 04 733 60

764

04 721 60

764 05 725 60

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

1.000 aankoop kledij gemeentepersoneel

37.000 35.211 48.000 40.808 51.200 51.179 63.000 48.399 50.000 41.245 55.000 prestaties aan derden, eigen aan de functie

3.750 2.840 3.750 921 2.550 963 3.750 1.250 4.000 961 4.000 verzekeringen: burgelijke aansprakelijkheid, diefstal

15.500 6.550 15.500 9.048 13.700 12.497 16.000 12.979 16.000 8.289 16.500 huur en onderhoudskosten technische benodigdheden

125 0 115 0 115 0 115 0 115 0 115 andere technische kosten

3.200 3.168 4.000 1.266 1.200 914 6.100 2.106 6.000 1.087 4.000 benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks gebruik

2.900 2.867 6.500 5.736 7.300 6.814 6.500 6.178 6.500 3.964 7.000 prestaties van derden voor de gebouwen eigen aan de functie

730 725 900 735 900 752 1.200 1.148 1.250 1.191 1.500 verzekering van de onroerende goederen

34.000 34.000 36.000 31.126 25.000 24.995 31.000 23.300 31.000 21.609 34.000 levering elektriciteit voor de gebouwen

15.470 15.470 15.000 15.029 13.000 12.440 16.000 10.860 16.000 9.556 20.000 levering gas voor de gebouwen

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.075 2.500 4.235 5.500 4.890 4.500 levering van water voor de gebouwen

25 0 25 0 10 0 10 0 10 0 10 andere kosten voor de gebouwen

70.900 34.436 56.000 55.212 70.000 68.659 70.000 70.165 78.000 67.279 78.000 huur en huurlasten van gehuur onroerende goederen a)

16.000 16.000 16.620 16.620 17.200 17.200 18.200 18.200 18.575 18.575 18.700 subs aan instellingen (sub, clubs)

5.500 3.600 2.500 634 subs aan instellingen ten dienste van gezinnen

6.200 0 6.200 0 subsidie aan instellingen

5.000 2.500 5.000 1.249 5.000 732 5.000 1.190 5.000 1.190 5.000 subs aan instellingen (toelage verhuur)

44 43 45 43 50 50 60 43 200 136 200 tussenkomst in vakbondpremie

Buitengewone Begroting

7.000 5.079 5.000 1.294 3.500 1.688 16.000 uitrusting en uitengewoon onderhoud van gronden

56.000 43.627 56.000 56.000 aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering

8.200 6.282 3.200 828 4.000 1.452 5.000 0 7.000 7.000 uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen

24.800 24.800 erelonen voor plannen van aanleg urbanisatie

1.000 1.000 0 1.000 543 2.000 144 2.000 1.239 1.000 aankoop van Meubilair

700 3.700 0 7.000 4.777 7.000 2.827 5.000 0 10.000 aankoop van ander meubilair

2.500 994 5.000 3.550 2.500 2.355 2.500 46 5.000 aankoop van informaticamaterieel

12.400 6.110 12.500 0 12.500 12.455 7.000 5.398 5.000 aankoop machines, exlpoitatiemateriaal en uitrusting

5.000 5.000 0 erelonen voor plannen van aanleg urbanisatie

2.000 1.997 195.000 195.000 10.000 aanleg van gronden in uitvoering

10.000 9.573 uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering

DEEL C: BIJLAGEN pagina 65 van 130


BIJLAGE 6: Statuten sportraad

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Hoofdstuk 1: Doelstelling

Artikel 1

De sportraad heeft tot doel de sport en het bewegen te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.Schilde.

Hij doet dit onder andere door :

o Het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid,

o Het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, voor planning en uitbouw van sportinfrastructuur in de gemeente,

o Het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle Nederlandstalige sportinitiatieven oa de verenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als

publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van Schilde,

o Het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op gebied van sportbeoefening en kaderopleiding,

o De deelname aan het bestuur van de sportaccommodaties, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving,

o Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie,

o De deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden en de onderlinge uitwisseling van informatie.

Hoofdstuk 2: Samenstelling en structuur

Artikel 2

De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking. Hij is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur. Om lid

te worden van de gemeentelijke sportraad moeten de verenigingen in hun werking en contacten met de gemeenschap uitsluitend de Nederlandse taal gebruiken.

Algemene vergadering

Artikel 3

Het gemeentebestuur betrekt de actoren die de Nederlandstalige sport bevorderen, zijnde:

o Alle Nederlandstalige sportinitiatieven oa sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het

grondgebied van de gemeente,

o Deskundigen inzake sport, woonachtig in de gemeente. Deskundigen zijn personen die wegens hun bijzondere sportieve bevoegdheid en/of bekwaamheid positief kunnen bijdragen tot de

werking van de sportraad. Zij kunnen niet tegelijk bestuurslid zijn van een organisatie die lid is van de sportraad.

Artikel 4

Elke vereniging, organisatie, instelling wijst, volledig vrij, 1 lid en 1 plaatsvervanger aan. Deze dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

o Zij moeten lid zijn van het sportinitiatief die zij vertegenwoordigen,

o Zij mogen niet meer dan één sportinitiatief vertegenwoordigen.

Artikel 5

Alle leden zijn stemgerechtigd. Elk lid heeft 1 stem.

Artikel 6

Politieke mandatarissen van het eigen bestuur kunnen geen deel uitmaken van de sportraad. De schepen bevoegd voor de sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.

Artikel 7

De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de sportraad als waarnemer.

Artikel 8

Een sportinitiatief dat lid van de sportraad wenst te worden, dient een aanvraag te richten aan de raad van bestuur van de sportraad. Indien ze beantwoordt aan de in artikel 3 gestelde normen en

aan de gestelde voorwaarden van artikel 12 van het huishoudelijk reglement, kan ze toetreden tot de algemene vergadering.

Artikel 9

Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren :

o De wijziging van de statuten en de ontbinding van de sportraad,

o Het aanvaarden en uitsluiten van leden van de algemene vergadering,

o De aanstelling en het ontslag van de bestuurders,

o De aanstelling van de rekeningnazichters,

o De jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de sportraad,

o Het verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks verslag,

o Het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement.

DEEL C: BIJLAGEN pagina 66 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Raad van Bestuur

Artikel 10

De algemene vergadering bepaalt op welke manier de leden van de raad van bestuur worden verkozen en neemt daartoe de nodige bepalingen op in het huishoudelijk reglement.

Artikel 11

De algemene vergadering kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, bij gewone meerderheid van stemmen, een voorzitter.

Artikel 12

De raad van bestuur duidt een secretaris en een penningmeester aan.

Artikel 13

De schepen bevoegd voor de sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.

Artikel 14

De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer.

Artikel 15

De duur van de mandaten bedraagt 6 jaar, behoudens herverkiezing. Wanneer een mandaat van een lid van de raad van bestuur tussentijds vacant wordt, wijst de algemene vergadering een

opvolger aan, die het mandaat van zijn voorganger voltooit.

Bij vacatie van de functie van voorzitter benoemt de raad van bestuur een plaatsvervanger tot de eerstvolgende algemene vergadering, die het mandaat van zijn voorganger voltooit

Artikel 16

De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn toegewezen, behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Het bestuur is belast met de taken in art. 1 en meer in het bijzonder met

o Het realiseren van alle taken ter bevorderen van sport en bewegen in de gemeente,

o Het onderzoeken van de nieuwe aanvragen tot lidmaatschap van de algemene vergadering van de sportraad,

o Het onderzoeken van de aanvragen tot erkende sportvereniging en adviseren naar het College van Burgemeester en Schepenen,

o Het aanvaarden van nieuwe stemgerechtigde leden en het uitsluiten van stemgerechtigde leden,

o Het oprichten en opvolgen en begeleiden van commissies en werkgroepen voor het onderzoek van bepaalde aspecten van het sportbeleid, het voorstellen van oplossingen en het uitwerken

van initiatieven. In deze commissies en werkgroepen kunnen eventueel deskundigen, die geen lid zijn van de algemene vergadering, worden opgenomen,

o Het voorbereiden en samenroepen van de algemene vergadering en het uitvoeren van de in de algemene vergadering genomen opties,

o Advies uitbrengen bij dringende aangelegenheden en voor lopende zaken.

Hoofdstuk 3: Rekeningen van de sportraad

Artikel 17

Elk jaar worden de rekeningen van het aflopen jaar en de begroting van het volgende jaar voorgelegd aan de algemene vergadering.

Artikel 18

Alle gelden worden beheerd door de penningmeester. 7 dagen vóór de eerste algemene vergadering van het jaar zien 2 rekeningnazichters, die door de vorige algemene vergadering aangewezen

werden, de rekeningen na. Zij brengen verslag uit aan de algemene vergadering.

Hoofdstuk 4: Erkenning

Artikel 19

De sportraad vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt daartoe zijn statuten en/of huishoudelijk reglement, en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.

Artikel 20

De gemeenteraad bepaalt, na advies van de sportraad, de voorwaarden en modaliteiten van de oprichting en erkenning van de sportraad en van de werking van de sportraad, inzonderheid

betreffende:

o Maatregelen waarmee het recht op informatie van de sportraad ten aanzien van het gemeentebestuur wordt gewaarborgd,

o De wijze van aanvragen en uitbrengen van de adviezen met inbegrip van de termijn binnen dewelke advies dient te worden uitgebracht,

o De termijn binnen dewelke de gemeenteraad een gemotiveerd standpunt over de uitgebrachte adviezen inneemt,

o De wijze van betrokkenheid van de sportraad bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van het sportbeleidsplan,

o Maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de sportraad,

o De wijze waarop de gemeente toezicht zal houden op de door haar aan de sportraad ter beschikking gestelde financiële middelen,

DEEL C: BIJLAGEN pagina 67 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Deze voorwaarden worden neergeschreven in een afsprakennota.

Artikel 21

Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet de gemeente een werkingstoelage voor de gemeentelijke sportraad.

Artikel 22

De gemeente stelt een vergaderlokaal ter beschikking aan de sportraad.

Artikel 23

De sportraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad, opnieuw worden samengesteld en erkend.

Hoofdstuk 5: Huishoudelijk Reglement

Artikel 24

In het huishoudelijk reglement wordt alles geregeld wat niet door de statuten wordt bepaald. Dit reglement wordt goedgekeurd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de

aanwezige leden. Wijzigingen worden voorbereid door de raad van bestuur van de sportraad en ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

BIJLAGE 7: Huishoudelijk reglement sportraad

Hoofdstuk 1: Algemene vergadering

Bepalingen betreffende het bijeenroepen van vergaderingen

Artikel 1

De algemene vergadering komt minstens 1 maal per jaar samen. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door de raad van bestuur, hetzij op schriftelijk verzoek

van minstens 1/5de van de leden.

Artikel 2

Al de leden van de sportraad worden schriftelijk opgeroepen tot de algemene vergadering. De oproepingsbrief vermeldt de agenda. Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat

:minstens 1 maand op voorhand voor de samenkomst schriftelijk door een lid werd ingediend bij de voorzitter of secretaris.

De uitnodiging wordt tijdig voor de vergadering verstuurd.

Voor de buitengewone algemene vergadering geldt dezelfde procedure.

Bepalingen betreffende het geldig vergaderen en stemmen

Artikel 3

De samenkomsten van de algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. Bij diens afwezigheid door een ander lid van de raad van bestuur.

Artikel 4

Behalve bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de sportraad kan de algemene vergadering slechts geldig vergaderen indien minstens de helft van de leden aanwezig is.

Als dit aantal niet wordt bereikt, wordt binnen de 14 dagen een buitengewone algemene vergadering samengeroepen met dezelfde agenda, welke geldig beslist wordt bij gewone meerderheid,

ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 5

De effectieve leden kunnen zich op de samenkomsten van de algemene vergadering laten vervangen door hun plaatsvervanger. Ook beide personen mogen samen aanwezig zijn.

Artikel 6

Behalve bij uitsluiting van leden, bij wijziging van de statuten of ontbinding van de sportraad, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 7

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien deze staking van stemmen zich voordoet bij geheime stemming , volgt een herstemming. Bij een nieuwe staking van

stemmen wordt de geheime stemming naar een buitengewone algemene vergadering verwezen en dit binnen de 14 dagen.

Artikel 8

Met onthouding wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum inzake gewone meerderheid.

Artikel 9

De stemming is geheim telkens het om personen gaat of als 2/5de van de aanwezige leden hierom verzoeken.

Artikel 10

De algemene vergadering kan de statuten goedkeuren of wijzigen indien de goed te keuren tekst of aan te brengen wijziging in de oproepingsbrief is vermeld en wanneer minimum 2/3de van de

leden op de vergadering aanwezig is. Tot wijziging kan enkel worden besloten met een 2/3de meerderheid van de stemmen.

DEEL C: BIJLAGEN pagina 68 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Is 2/3de van de leden op de 1ste vergadering niet aanwezig, kan een 2de vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan bij gewone meerderheid beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal

aanwezige leden. De wijziging van de statuten wordt voorbereid door de raad van bestuur.

Artikel 11

De algemene vergadering kan slechts dan de ontbinding van de sportraad uitspreken, wanneer 2/3de van haar leden aanwezig is. Wordt aan deze vereisten niet voldaan, dan kan een 2de

vergadering bijeengeroepen worden die geldig beraadslaagt en besluit, ongeacht het aantal aanwezige leden. Besluiten worden genomen met 2/3de van de aanwezige leden.

Bepaling betreffende aan- en uitsluiting van leden

Artikel 12

Elk Nederlandstalig sportinitiatief, oa sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van

de gemeente, kan lid worden van de sportraad. Het dient daarvoor een schriftelijke aanvraag te sturen naar de raad van bestuur van de sportraad.

Hun zetel of een secretariaat hebben in de gemeente en 60% van hun aangesloten leden woonachtig zijn in de gemeente,

Door het indienen van de statuten, reglementen, samenstelling van het bestuur, opgave van het aantal leden of aangeslotenen en door het indienen van een werkingsverslag over het voorbije jaar

laten blijken dat zij regelmatig sportactiviteiten uitoefenen of bevorderen in de gemeente.

Dit sportinitiatief dat lid van de sportraad wenst te worden, wordt uitgenodigd op de eerstvolgende algemene vergadering waarin ze haar eigen kandidatuur toelicht. Na deze uiteenzetting houden de

aanwezige leden van de algemene vergadering een geheime stemming, waarna de vereniging aanvaard/niet aanvaard wordt

Artikel 13

Een sportinitiatief is ontslagnemend wanneer zij het ontslag schriftelijk ter kennis brengt aan de raad van bestuur van de sportraad. Dit ontslag moet ondertekend zijn door de voorzitter en 2 leden

van het bestuur van het betrokken sportinitiatief.

Deze organisatie is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering.

Artikel 14

Een vertegenwoordiger verliest het mandaat van lid van de algemene vergadering door het niet meer voldoen aan één van de voorwaarden gesteld in artikel 3 van de statuten. Deze

vertegenwoordiger is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering.

Artikel 15

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met 2/3de meerderheid van stemmen uitgesproken.

Artikel 16

De deskundigen in artikel 3 van de statuten moeten aanvaard worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

Hoofdstuk 2: Raad van bestuur

Bepaling betreffende de leden

Artikel 17

Het aantal bestuursmandaten wordt bepaald op maximum 10.mandaten. De bestuursleden worden via geheime stemming verkozen.

Artikel 18

Aftredende leden zijn herkiesbaar.

Bepalingen betreffende de verkiezing van de leden van de raad van bestuur

Artikel 19

De voorzitter wordt door de algemene vergadering verkozen met de gewone meerderheid van stemmen. Wanneer geen van de kandidaten de gewone meerderheid behaalt, heeft een herstemming

plaats tussen de 2 kandidaten met het hoogst aantal stemmen in de eerste stemronde, tenzij meerdere kandidaten evenveel stemmen behaalden.

Wanneer er dan nog een gelijk aantal stemmen is, wordt de jongste in leeftijd aangeduid.

Artikel. 20

Na de verkiezing van de voorzitter, wordt in de raad van bestuur de overige bestuursmandaten verdeeld.

Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen, het geldig vergaderen en stemmen

Artikel 21

De raad van bestuur van de sportraad komt minstens 6 maal samen. Indien tenminste 1/3de van de leden hierom verzoekt, is het bestuur verplicht de raad van bestuur samen te roepen binnen de

14 dagen.

Artikel. 22

Opdat een geldig besluit kan genomen worden is de aanwezigheid vereist van de helft plus één van de leden van de raad van bestuur. Is de voorwaarde niet vervuld, dan wordt de raad van bestuur

binnen de 8 dagen opnieuw samengeroepen met dezelfde agenda en kan geldig besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 23

Besluiten van de raad van bestuur worden door de leden genomen bij gewone meerderheid.

DEEL C: BIJLAGEN pagina 69 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Artikel 24

Verder zijn de bepalingen vervat in artikel 7, 8, 9 van dit reglement ook van toepassing op de raad van bestuur.

Bepalingen betreffende het tekenen van documenten en de externe vertegenwoordiging

Artikel 25

Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van de raad van bestuur ondertekend te zijn door de voorzitter en één van de andere leden van de raad van bestuur.

Artikel 26

De sportraad wordt extern vertegenwoordigd door leden van de raad van bestuur van de sportraad.

BIJLAGE 8: Afsprakennota sportraad Schilde gemeente Schilde

ERKENNING SPORTRAAD

Artikel 1

De sportraad wordt erkend door de gemeente als adviesorgaan in uitvoering van het decreet houdende de subsidiering van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse

Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid.

DOELSTELLINGEN

Artikel 2

De gemeente zal de sportraad betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Dit houdt in dat de gemeente advies vraagt aan de sportraad over alle

aangelegenheden die te maken hebben met het sportbeleid.

De sportraad zal hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, advies verlenen over alle gelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het gemeentelijk sportbeleid en voor alle

gelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde regelgeving.

De sportraad zal een expliciete rol vervullen bij het tot stand komen van het sportbeleidsplan. De sportraad moet dan ook betrokken worden bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van het

sportbeleidsplan.

INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG

Artikel 3

Om de adviesfunctie van de sportraad mogelijk te maken zal de gemeente aan de sportraad advies vragen, de agenda van de gemeenteraad, een afschrift van de gemeenteraadsbeslissingen

betreffende de hen toegewezen beleidsmateries en het advies van de raadscommissies ter beschikking stellen. De documenten zullen verstuurd worden aan de voorzitter en de sportgekwalificeerde

ambtenaar.

De schepen, bevoegd voor sport, en de sportgekwalificeerde ambtenaar zal op vraag van de sportraad mededeling geven van de agendapunten van de vergaderingen van het college van

burgemeester en schepenen die te maken met de beleidsmateries waarover de sportraad adviesbevoegdheid heeft.

Artikel 4

Wanneer de gemeente de sportraad om advies vraagt, zal het bij die adviesvraag alle nodige informatie voegen. Tevens hebben de leden van de sportraad recht op inzage te nemen in de

documenten en dossiers die betrekking hebben op het dossier, tenzij er wettelijke bezwaren zijn. Dit inzagerecht zal uitgeoefend worden via de sportgekwalificeerde ambtenaar.

Wanneer de sportraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen kan hij steeds informatie opvragen aan het college van burgemeester en schepenen, dat deze informatie ter beschikking zal

stellen tenzij er wettelijke bezwaren zijn.

De schriftelijke verzoeken om informatie vanwege de sportraad zullen binnen de 10 werkdagen beantwoord worden door de wettige informatie ter beschikking te stellen, ofwel door de wettelijke

bezwaren tegen de informatieverstrekking mee te delen.

ADVIES VRAGEN

Artikel 5

De gemeente zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen met:

o een duidelijke omschrijving van de concrete vraag;

o opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de sportraad moet rekening houden;

o opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij de gemeente.

De gemeente zal de sportraad steeds minimaal een termijn van 6 weken geven. Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid kan de gemeente deze termijn op gemotiveerd

verzoek inkorten. In onderlinge afspraak tussen de sportraad en de gemeente kan de termijn ook verlengd worden.

De gemeente raadpleegt de sportraad over de voor sport van belang zijnde begrotingsposten en beleidsintenties voor het volgende jaar vooraleer de begroting voor te leggen aan de gemeenteraad.

De gemeente zal het recht op informatie van de sportraad waarborgen door:

- de agenda en het verslag van de gemeenteraad te bezorgen

DEEL C: BIJLAGEN pagina 70 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

- de agendapunten van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen die te maken hebben met sportbeleid toe te lichten

- bij adviesvragen de nodige informatie toe te voegen

- tenzij er wettelijke bezwaren zijn, de door de sportraad gevraagde informatie ter beschikking te stellen

ADVIES UITBRENGEN

Artikel 6

De sportraad zal de adviezen die hij uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan de gemeente en in de adviezen melding maken van:

o de wijze waarop het advies tot stand kwam met duidelijke opgave welke betrokkenen op de welke manier geconsulteerd werden;

o de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies

o duidelijke weergave van het standpunt van de sportraad

De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen of gemeenteraad.

BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

Artikel 7

De gemeente zal op de adviezen van de sportraad binnen een termijn van 6 weken een schriftelijk gemotiveerd antwoord bezorgen aan de sportraad. Eventuele afwijkingen op het uitbracht advies

zullen eveneens duidelijk gemotiveerd worden door het bestuur.

Als deze termijn niet gehaald kan worden, licht de gemeente de sportraad in over de procedure die het dossier nog verder moet volgen en geeft ze een datum voor een definitief antwoord op

ONDERSTEUNING

Artikel 8

De gemeente zal de sportraad ondersteunen door:

o op de gemeentelijke begroting jaarlijks een budget voor de financiering van de werking op te nemen. De controle op de aanwending van het budget zal gebeuren door het college van

burgemeester en schepenen.

o administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten te verzorgen,

o een sportgekwalificeerde ambtenaar ter beschikking te stellen van de sportraad. Deze heeft een actieve rol door de sportraad te ondersteunen en door aanspreekpunt te zijn.

SAMENSTELLING EN WERKING VAN DE SPORTRAAD

Artikel 9

De algemene vergadering van de sportraad is steeds openbaar. De verslagen van de algemene vergadering zijn openbaar en ter inzage.

Artikel 10

De sportraad legt zijn statuten en huishoudelijk reglement over de samenstelling en werking ter bekrachtiging voor op de gemeenteraad.

Het huishoudelijk reglement zal minimaal de volgende elementen bevatten die conform moeten zijn met de geldende wetgeving en decreten terzake:

o regels over de aanduiding van de stemgerechtigde leden van de sportraad

o regels over de aanduiding van de waarnemende leden van sportraad

o regels over het vervallen van de lidmaatschap van stemgerechtigde en waarnemende leden

KLACHTENPROCEDURE

Artikel 11

Elke betrokkene bij het sportbeleidsplan van de gemeente kan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen met betrekking tot

o de goedkeuring van het sportbeleidsplan door de gemeenteraad

o de goedkeuring van het jaarlijks verslag door het college en/of gemeenteraad

o het niet uitvoeren van het sportbeleidsplan conform de vermelde doelstellingen indien via het jaarlijks verslag geen afdoende motivatie of wijziging van doelstelling geformuleerd werd.

Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij Bloso en kan maar worden behandeld indien het wordt vergezeld van een advies van de sportraad.

Artikel 12

Het bezwaarschrift tegen de goedkeuring van het sportbeleidsplan moet worden verstuurd aan Bloso binnen de termijn van 30 dagen na de goedkeuring van het sportbeleidsplan door de

gemeenteraad.

Het bezwaarschrift tegen de goedkeuring van het jaarlijks verslag door het college kan worden ingediend tot uiterlijk 30 september van het jaar dat volgt waarop het verslag betrekking heeft

Het bezwaarschrift tegen het niet uitvoeren van het sportbeleidsplan conform de vermelde doelstellingen kan worden ingediend bij Bloso tot uiterlijk 30 dagen na ontvangst door Bloso van het

jaarlijks verslag over het betrokken begrotingsjaar.

MEDEDELING

Artikel 13

Het gemeenteraadsbesluit ter bekrachtiging van de afsprakennota alsook het gemeenteraadsbesluit ter bekrachtiging van de statuten en het huishoudelijk reglement van de sportraad zal ter

kennisgeving meegedeeld worden aan de dienst Toezicht van Binnenlandse Aangelegenheden van de Vlaamse Regering.

DEEL C: BIJLAGEN pagina 71 van 130


SLOTBEPALING

Artikel 14

Het college en de sportraad kunnen een aanvullende afsprakennota maken.

BIJLAGE 9: a: Erkende sportclubs

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Naam Sportclub BOT Naam Sportclub BC De Drie Billekens

Aangeboden sporten basketbal Aangeboden sporten Biljart

Erkenningnummer 201 Erkenningnummer 203

Contactpersoon Liliane Anthonis, Turnhoutsebaan 168

Contactpersoon M. De Ridder

03 383 31 11 of 0479 22 05 34

03 658 86 07

Gemengd Enkel microben, benjamins en pupillen Gemengd

Federatie KBBB (jeugd en heren) AVVV (dames) Federatie

Competitie Provinciale afdeling Antwerpen Competitie

Lidgeld Variërend tussen €125 en €180 Lidgeld €15

Accommodatie Sporthal Vennebos

Buitensportvelden Vennebos

Accommodatie Café Puttenhof

Naam sportclub BC De Schilde Naam Sportclub BC Keizershof

Aangeboden sporten Biljart Aangeboden sporten Biljart

Erkenningnummer 204 Erkenningnummer 208

Contactpersoon Win De Graef, Pannenhuisstraat 5, 2980

Contactpersoon Marcel Van Steyvoort, van de Wervelaan 66

03 383 52 74

03 385 90 19

Gemengd ja Gemengd ja

Federatie Federatie

Competitie Competitie

Lidgeld €1/maand Lidgeld €20

Accommodatie Café De Ploeg Accommodatie Café De Ploeg

Naam sportclub Bosgeuzen Naam Sportclub Venneputvissers

Aangeboden sporten Wandelen Aangeboden sporten Vissen

Erkenningnummer 211 Erkenningnummer 212

Contactpersoon Roger Peeters, A. Dineurlaan 27

Contactpersoon Herman Cavens, Puttenhoflaan 23

03 685 18 11

03 383 53 21

Gemengd ja Gemengd ja

Federatie Vlaamse Wandelfederatie Federatie

Competitie Competitie

Lidgeld €6.5 Lidgeld €30

Accommodatie Wandelheem De Smidse Accommodatie Venneput De Smidse

Naam sportclub FC Braschil Naam Sportclub KT Rust Roest

Aangeboden sporten Voetbal Aangeboden sporten Turnen

Erkenningnummer 215 Erkenningnummer 218

Contactpersoon Gert Duchesne, Nieuwstraat 15

03 385 92 69

Contactpersoon Ann Barczuk, Groene Wandeling 38

0495 48 80 12

DEEL C: BIJLAGEN pagina 72 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Gemengd neen Gemengd ja

Federatie Antwerpse Vereniging voor Vriendenclubs Federatie Gym en Dansfederatie Vlaanderen

Competitie ja Competitie ja

Lidgeld €12.5 Lidgeld Variërend tussen €40 en €75

Accommodatie Gemeentelijke voetbalvelden Rozenhoek Accommodatie Turnzaal De Wingerd, Sporthal Vennebos

Naam sportclub KSK Schilde Naam Sportclub Liggende Wip De Hert

Aangeboden sporten Voetbal Aangeboden sporten Schutters

Erkenningnummer 220 Erkenningnummer 222

Contactpersoon Jacques Denys, P.Boudewijnln 325b6, 2640

Contactpersoon Jozef Van Der Heyden, Gillès de Pélichylei 20

0475 49 46 85

03 658 88 51

Gemengd ja Gemengd ja

Federatie Koninklijke Belgische Voetbalbond Federatie

Competitie ja Competitie

Lidgeld Lidgeld €5

Accommodatie Gemeentelijke Voetbalvelden Rozenhoek Accommodatie Dorpshuis

Naam sportclub LRV St Guibertus Naam Sportclub JJ Kokyu Kwai

Aangeboden sporten Dressuur Aangeboden sporten Ju Jitsu

Erkenningnummer 223 Erkenningnummer 227

Contactpersoon Paul Dingenen, Picardielaan 16

Contactpersoon Marcel Van Staey, Groenelaan 38

03 384 36 44

03 383 68 68

Gemengd Ja Gemengd ja

Federatie LRV Federatie Vlaamse Ju Jitsufederatie

Competitie ja Competitie

Lidgeld €40 Lidgeld Junioren €115, senioren €125

Accommodatie Gemeentelijk Ruitersoefenterrein Accommodatie Gemeenschapscentrum

Naam sportclub KSK ‘s- Gravenwezel Naam Sportclub TTK Schilde

Aangeboden sporten Vetbal Aangeboden sporten Tafeltennis

Erkenningnummer 228 Erkenningnummer 231

Contactpersoon Hugo Diels, Wijnegemsteenweg 89

Contactpersoon Nathalie Picard, Oudebareellei 77, 2170

03 658 98 80

0478 29 93 93

Gemengd ja Gemengd ja

Federatie Koninklijke Belgische Voetbalbond Federatie Sporcrea Tafeltennis Antwerpen

Competitie ja Competitie ja

Lidgeld Lidgeld €40

Accommodatie Gemeentelijke Voetbalvelden Wijnegemsteenweg

en G. de Pélichylei

Accommodatie Tafeltennislokalen Vennebos

Naam sportclub TTK ’s-Gravenwezel Naam Sportclub TWC Blijf Jong

Aangeboden sporten Tafeltennis Aangeboden sporten Wielertoerisme, Wandelen, Fietsen

Erkenningnummer 232 Erkenningnummer 233

Contactpersoon E. Van Eeckhout, Kotsheide 4

03 385 13 51

Contactpersoon Michel Godderis, Puttenhoflaan 20

03 384 05 79

DEEL C: BIJLAGEN pagina 73 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Gemengd ja Gemengd ja

Federatie Kon. Vlaamse Katholieke Tafeltennisfederatie Federatie Vlaamse Wielrijdersbond

Competitie ja Competitie

Lidgeld Lidgeld €12.5

Accommodatie Zolder Hertebos Accommodatie

Naam sportclub Streven Naam Sportclub De Zonnebaars

Aangeboden sporten Turnkring Aangeboden sporten Vissen

Erkenningnummer 234 Erkenningnummer 235

Contactpersoon Annemie Fimmers, P. Bogaertslaan 9

Contactpersoon Annie Van Gestel, Oudebaan 727

03 383 24 60

0496 06 24 61

Gemengd ja Gemengd ja

Federatie Turnsport Vlaanderen Federatie

Competitie Competitie

Lidgeld Variërend tussen €35 en 50 Lidgeld €40

Accommodatie Accommodatie Gemeentelijke visput De Zonnebaars

Naam sportclub VOS Naam Sportclub WAC Wezel Sportief

Aangeboden sporten Volleybal, Badminton Aangeboden sporten Wielrennen

Erkenningnummer 236 Erkenningnummer 241

Contactpersoon François Van den Plas, C. Joossenslei 42

Contactpersoon Marc Vermeiren, Veldlei

0494 72 96 03

Gemengd ja Gemengd

Federatie Vlaamse Volleybalbond, Sporcrea-volley Federatie

Competitie ja Competitie

Lidgeld Variërend tussen €45 en 70 Lidgeld

Accommodatie Sporthal-Buitensportvelden Vennebos

Wonderwijzer, Sporthal Zandbergen

Accommodatie

Naam sportclub WC De Schilde Naam Sportclub WC De Fietsende Wezeltjes

Aangeboden sporten Wielertoerisme Aangeboden sporten Wielertoerisme

Erkenningnummer 242 Erkenningnummer 243

Contactpersoon Ludo de Wolf, Ommegangstraat 11

Contactpersoon Hugo Van de Peer, Cornetlaan 26

03 383 42 91

03 658 84 14

Gemengd ja Gemengd ja

Federatie Federatie

Competitie Competitie

Lidgeld €25 Lidgeld €12.5

Accommodatie Accommodatie

Naam sportclub WC De Spildoren Naam Sportclub TC Brabo

Aangeboden sporten Wielertoerisme Aangeboden sporten Tennis

Erkenningnummer 246 Erkenningnummer 248

Contactpersoon Guido Peeters, Renier Sniederspad 2

0474 95 05 52

Contactpersoon Eddy Callier, Korenbloem 32, 2980

03 384 07 09

DEEL C: BIJLAGEN pagina 74 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Gemengd ja Gemengd ja

Federatie Vlaamse Wielrijdersbond Federatie Vlaamse Tennisvereniging

Competitie Competitie ja

Lidgeld €25 Lidgeld Variërend tussen €40 tot €110

Accommodatie Accommodatie Brabo Tennisclub

Naam sportclub Chon Ji Naam Sportclub POT

Aangeboden sporten Taekwondo Aangeboden sporten Petanque

Erkenningnummer 249 Erkenningnummer 251

Contactpersoon Eric Ceunis, Spreeuwenberglaan 2

Contactpersoon Bob Smolders, Turnhoutsebaan 168

03 383 68 83

03 383 31 11

Gemengd ja Gemengd ja

Federatie Vlaamse Taekwondobond Federatie

Competitie ja Competitie

Lidgeld Lidgeld

Accommodatie Sporthal Vennebos Accommodatie Buitensportvelden Vennebos

Naam sportclub Schilde Diabolos Naam Sportclub ZVC Schilde

Aangeboden sporten Rugby Aangeboden sporten Zaalvoetbal

Erkenningnummer 252 Erkenningnummer 253

Contactpersoon Peter Boeckx, Waterstraat 53

Contactpersoon Walter Van de Velde, Zwaneweg 1

0477 48 88 18

03 385 18 42

Gemengd ja Gemengd

Federatie Vlaamse Rugby Bond Federatie Vlaamse Zaalvoetbalbond

Competitie ja Competitie 4eB

Lidgeld Afhankelijk van ploeg, tussen €50 tot €110 Lidgeld €25

Accommodatie Sportvelden Moerstraat - Rugbyveld Accommodatie Sporthal Vennebos

Naam sportclub ZVC Celtic wezel Naam sportclub SAC

Aangeboden sporten Zaalvoetbal Aangeboden sporten atletiek

Erkenningnummer 254 Erkenningnummer 256

Gegevens contactpersoon Benny Driesen, C. Joossenslei 35

Contactpersoon Lucas Buermans, Midzomer

03 358 04 45

03 383 31 11 of 0479 22 05 34

Gemengd Gemengd ja

Federatie KKVS Federatie VAL, Onderafdeling AC Lierse

Competitie Competitie Veldlopen, stratenlopen en meetings

Lidgeld €37.5 Lidgeld €65

Accommodatie Sporthal Zandbergen Accommodatie Sportvelden Moerstraat- atletiekpiste

Turnzaal De Wingerd

Naam sportclub Donderdagavondlopers Naam Sportclub Gladiators

Aangeboden sporten Lopen Aangeboden sporten Thai Kick

Erkenningnummer 258 Erkenningnummer 259

Gegevens contactpersoon Wim Luyten, Hagedoornlaan 34

03 384 27 75

Contactpersoon Werner Konings, Turnhoutsebaan 344

0473 33 98 37

DEEL C: BIJLAGEN pagina 75 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Gemengd ja Gemengd ja

Federatie Federatie BKBMO

Competitie Competitie ja

Lidgeld Lidgeld €25/maand

Accommodatie Sporthal Vennebos Accommodatie Sporthal Vennebos

Naam sportclub Eendracht Naam Sportclub Tai Chi Qigong

Aangeboden sporten Duivensport Aangeboden sporten Tai Chi

Erkenningnummer 260 Erkenningnummer 261

Gegevens contactpersoon D. Mariën, Groenelaan 12 Contactpersoon Gracia Rodriques

0473 90 00 62

Gemengd Gemengd ja

Federatie Federatie Sporta

Competitie Competitie

Lidgeld Lidgeld €105

Accommodatie Duivenlokaal, Rozenhoek Accommodatie Turnzaal Wonderwijzer en De Wingerd,

Gemeenschapscentrum

BIJLAGE 9: b: Evolutie leden erkende sportclubs

2002 2003 2004 2005 2006

Rec Com -18 +60 TOT Rec Com -18 +60 TOT Rec Com -18 +60 TOT Rec Com -18 +60 TOT Rec Com -18 +60 TOT

BOT 35 120 50 10 135 0 135 70 9 135 0 120 50 5 120 0 120 75 10 120 0 124 89 0 124

BC De 3 Billekens 10 0 0 0 10 9 0 0 0 9 8 0 0 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 8 8

BC De Schilde 9 0 0 7 9 8 0 0 7 8 10 0 0 7 10 11 0 0 9 11 11 0 0 9 11

BC Keizershof 15 0 0 4 15 11 0 0 7 11 10 0 0 10 10 11 0 0 9 11 10 0 0 10 10

Bosgeuzen 474 0 10 285 474 439 0 11 285 439 4685 0 15 285 465 461 0 15 285 461 462 0 10 277 462

Venneputvissers 36 0 11 5 36 39 0 9 6 39 27 0 3 3 27 31 0 20 10 40 31 0 20 10 40

FC Braschil 2 26 0 0 28 2 26 0 0 28 2 26 0 0 28 0 29 0 0 29 0 22 0 0 22

KT Rust Roest 155 15 92 21 170 215 11 120 20 226 216 20 127 23 236 270 26 170 25 296 270 15 234 25 285

KSK Schilde 55 300 200 0 355 109 300 200 0 409 0 200 130 0 352 0 200 130 0 352 0 200 130 0 352

LRV St Guibertus 29 21 7 5 50 29 21 7 5 50 29 21 7 5 50 29 21 7 5 50 29 21 7 5 50

Kokyu Kwai 75 0 50 0 75 61 0 13 0 61 95 0 40 0 95 82 0 60 0 82 68 0 50 2 68

KSK ‘s-Gravenwezel 0 300 21 2 330 0 346 214 4 346 0 321 224 4 321 0 430 250 10 430 0 434 300 5 434

TTK Schilde 10 77 20 10 87 12 80 25 10 92 12 89 14 1 120 11 92 10 1 103 14 94 20 1 108

TTK ‘s-Gravenwezel 5 36 12 2 41 5 36 12 2 41 2 39 6 4 41 0 40 20 10 40 0 38 19 2 38

TWC Blijf Jong 161 0 4 70 161 176 0 3 66 176 175 0 2 61 175 166 0 5 71 166 180 0 4 71 180

Streven 280 0 230 10 280 264 0 224 15 264 210 0 84 40 210 210 0 84 40 210 203 0 67 52 203

De Zonnebaars 32 0 0 10 32 31 0 1 10 31 32 0 1 10 32 34 0 0 10 34 30 0 5 7 30

VOS 50 30 20 10 110 66 71 21 6 138 66 71 21 6 137 58 81 19 10 139 56 89 25 10 145

Wezel Sportief 8 0 0 0 8 13 0 0 0 13 13 0 0 0 13 15 0 0 0 15 30 0 0 0 30

WC De Schilde 33 0 2 2 33 23 0 3 3 33 32 0 1 3 32 34 0 2 6 34 33 0 2 0 33

De Fietsen Wezel 37 0 0 12 37 39 0 0 9 39 39 0 0 26 39 40 0 0 26 40 40 0 0 26 40

WC Spildoren 32 0 0 0 32 32 0 0 0 32 32 0 0 0 32 42 0 0 0 42 48 0 0 0 48

TC Brabo 258 344 192 4 602 258 366 261 38 624 475 375 300 60 854 450 300 302 64 750 455 257 286 60 712

DEEL C: BIJLAGEN pagina 76 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Taekw Chon Jo 15 33 25 0 48 45 9 34 0 48 34 6 21 0 40 53 9 33 15 20 55 3 40 0 58

POT 30 0 10 5 30 30 0 10 5 30 20 0 0 15 20 20 0 0 15 20 21 0 0 15 21

Diabolos Rugby 0 160 20 0 160 0 160 20 0 160 0 160 20 0 160 0 182 100 0 182 0 246 155 0 249

ZVC Schilde 0 20 1 0 20 0 21 1 2 21 0 21 0 0 21 0 20 0 0 20 0 32 0 0 32

ZVC Celtic Wezel 0 26 5 0 26 0 28 5 0 28 0 24 0 0 24 0 24 0 0 24 0 11 0 0 11

SAC 21 90 87 0 111 51 44 80 0 95 51 44 80 0 95 113 100 79 5 213 47 98 90 3 145

Donderdagavondlopers 19 0 0 0 19 21 0 0 0 21 29 0 0 2 29 30 0 0 1 30 31 0 0 3 58

Gladiators 26 0 0 0 26 26 0 0 0 26 32 9 9 0 41 46 0 11 0 46 58 0 11 0 58

Duiven Eendracht 162 0 3 85 162 162 0 3 85 162 35 0 0 25 35 35 0 0 25 35 35 0 0 25 35

Tai Chi 22 2 0 5 22

TOTAAL 2119 1658 1261 609 3757 2363 1519 1347 644 3893 2203 1546 1155 653 3924 2310 1674 1392 705 4136 2298 1684 1564 681 4146

BIJLAGE 10: a: Subsidiereglement

1. Algemene bepalingen

Art.1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de begroting, kunnen door hun activiteiten ten bate van sportverenigingen, toelagen worden verleend aan de als zodanig door het

college van burgemeester en schepenen, erkende verenigingen volgens de regeling en voorwaarden, die hierna worden voorgesteld. Bij uitbreiding van het aantal erkende sportverenigingen zal de

toelage verhoogd worden met volgende formule: Het huidige begrotingskrediet gedeeld door het aantal erkende sportverenigingen, dat resultaat vermenigvuldigd met het nieuwe aantal erkende

sportverenigingen.

Art.2: De toelagen worden verleend door het college van burgemeester en schepenen in toepassing van dit reglement.

Art.3: De aanvragen tot subsidie, van het voorbije werkingsjaar, dienen uiterlijk voor de statutaire vergadering van het lopende dienstjaar bij de sportraad toe te komen. Onder het werkingsjaar wordt

verstaan de periode van 1 september tot en met 31 augustus. De uitbetaling van de subsidie moet gebeuren voor het einde van de 3de maand volgend op de statutaire vergadering.

2. De organisatie en hun erkenning.

Art.4 :Komen in aanmerking voor subsidiëring op grond van dit besluit, verenigingen die tot doel hebben de beoefening van sport of lichamelijke opvoeding te ontwikkelen naar alle lagen van de

bevolking.

Art.5: Om als zodanig te worden erkend en te blijven, moet de vereniging aan volgende voorwaarden voldoen;

5.1 zij dient lid te zijn van de lokale sportraad en aanvaardt bijgevolg de statuten en het huishoudelijk reglement.

5.2 zij dient een doel na te streven dat hoofdzakelijk is gericht op de onder art.4 vermelde activiteiten.

5.3 zij mag niet behoren tot professionele clubs of clubs die hun leden vergoeden voor bewezen diensten onder wedstrijdvorm. Scholen kunnen geen subsidie ontvangen.

5.4 zij moet opgericht worden door een privé-initiatief en functioneren als een feitelijke vereniging of vereniging zonder winstoogmerk.

5.5 zij moet geleid worden door een bestuurscomité van tenminste drie leden. Twee derde van de bestuursleden moeten woonachtig zijn in Schilde.

5.6 zij moet zorgen dat haar leden verzekerd zijn.

5.7 zij moet bij het indienen van de aanvraag om erkenning, gedurende minimum één jaar haar doelgerichte activiteiten onder art.4 hebben uitgeoefend.

5.8 zij moeten de statuten van hun vzw of het huishoudelijk reglement van hun feitelijke vereniging indienen bij de aanvraag.

5.9 zij moet haar hoofdactiviteit hebben op het grondgebied van de gemeente Schilde. In uitzondering op deze regel, zal bij gebrek aan gemeentelijke infrastructuur de toelating gegeven worden aan

de vereniging door de sportraad om buiten de gemeente de hoofdactiviteit te laten plaatsgrijpen. In dit geval moet de vereniging samengesteld zijn uit leden waarvan minimum 80% woonachtig zijn

in de gemeente Schilde.

5.10 zij moet beschikken over minimum 51% leden wonend in de gemeente Schilde, met uitzondering van art. 5.9.

5.11 zij moet de streektaal hanteren.

5.12 zij moet de administratieve controle van de gemeentelijke overheid of haar gevolmachtigde aanvaarden.

5.13 zij dient schriftelijk aan te tonen dat zij;

5.13.1 activiteiten inricht ten behoeve van haar leden.

5.13.2 ten minste 2 vergaderingen inricht om de kwaliteit van de beoefende discipline te onderhouden en/of te verhogen.

5.13.3 een activiteitenplan opmaakt en uitvoert, gericht op het beoefenen van hun activiteiten.

Art.6: Indien een organisatie op basis van haar erkenning subsidies aanvraagt, moet zij deze aanvraag richten tot de sportraad. Enkel de vereniging die erkend is kan een subsidie verkrijgen in het

daaropvolgende jaar. De erkenning en/of het recht op subsidie vervallen als uit de verstrekte gegevens blijkt dat aan de erkenningmodaliteiten niet meer voldaan wordt.

DEEL C: BIJLAGEN pagina 77 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

3. Uitbetaling van de toelagen

Art.7: Het krediet, beschikbaar op de gemeentelijke begroting wordt evenredig onder alle belanghebbende sportverenigingen verdeeld, naargelang het puntenaantal dat elke sportvereniging heeft

behaald.

Art.8: De subsidie wordt aan de verenigingen uitgekeerd, overeenkomstig de voorschriften van de gemeentelijke comptabiliteit door storting van het bedrag op de vooraf schriftelijk opgegeven post-

of bankrekeningnummer, op naam van de vereniging. Er worden geen subsidies betaald aan personen, noch gestort op persoonlijke post- of bankrekeningen. Enkel facturen op naam van de

vereniging worden als bewijs van onkosten erkend.

Art.9: Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de voorwaarden van dit besluit niet zijn nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de op grond van de regeling

toegekende subsidie terugvorderen van de betrokken vereniging en deze van verdere subsidies uitsluiten.

Art.10: Indien de jaarlijkse statutaire algemene vergadering van de sportraad, door de vereniging niet wordt bijgewoond, zal deze vereniging worden uitgesloten van het recht op subsidie van dat

betreffende sportjaar.

Art.11 : De raad van bestuur van de gemeentelijke sportraad doet nazicht of de aanvraag tot subsidie aan de voorwaarden voldoet. Een advies van deze controle zal gericht worden aan het college

van burgemeester en schepenen.

4. Berekening van de subsidie

Art.12: Sportverenigingen die optreden als concessiehouders van gemeentelijke infrastructuur, vallen automatisch buiten elke andere vorm van geldelijke sportsubsidie.

Art.13: BASISSUBSIDIE: Alle verenigingen die voldoen aan de voorwaarden opgesomd in art.4 en art.5, ontvangen een basissubsidie van 2.000 BEF per vereniging.

Art.14: BIJKOMENDE SUBSIDIE

14.1 Aard van de vereniging:

14.1.1 Recreatieve verenigingen:

14.1.1.1 Aantal actieve leden: op basis van de ledenlijst, bekomt de vereniging per aangesloten lid een puntenquotum zoals aangegeven in volgende lijst:

0 ⇒ 20 = 10 ptn, 21 ⇒ 40 = 20 ptn, 41 ⇒ 60 = 30 ptn, 61 ⇒ 80 = 40 ptn, 81 ⇒ 100 = 50 ptn, 101 ⇒ 200 =75 ptn, 201 ⇒ 300 = 100 ptn, meer dan 300= 125 ptn.

14.1.1.2 Aantal regelmatig wederkerende sportgebonden activiteiten:

1 of meermaals / week = 50ptn., 1 of meermaals / maand = 25 ptn., minder dan 1 maal / maand =10 ptn.

14.1.2 Competitieve verenigingen:

14.1.2.1 Aantal leden: op basis van de ledenlijst verschaft door een erkende sportbond of federatie waarbij de vereniging is aangesloten, bekomt de vereniging per aangesloten lid een puntenquota

zoals aangegeven in volgende lijst:

0 ⇒ 20 =10 ptn., 21 ⇒ 40 = 20 ptn., 41 ⇒ 60 = 30 ptn., 61 ⇒ 80 = 40 ptn., 81 ⇒ 100 = 50 ptn., 101 ⇒ 200 =75 ptn., 201 ⇒ 300 = 100 ptn., meer dan 300 = 125 ptn.

14.1.2.2 Trainingen:

1 of meermaals / week = 50 ptn., 1 of meermaals / maand = 25 ptn., minder dan 1 maal/ maand = 10 ptn.,

14.1.2.3 Gediplomeerde trainers: JA / NEEN = 50

14.1.2.4 Aantal competitiedeelnemers:

0 ⇒ 20 =10 ptn., 21 ⇒ 40 = 20 ptn., 41 ⇒ 60 = 30 ptn., 61 ⇒ 80 = 40 ptn., 81 ⇒ 100 = 50 ptn., 101 ⇒ 200 = 75 ptn., 201 ⇒ 300 = 100 ptn., meer dan 300 = 125 ptn.

14.2 Huur sportaccommodatie:

Indien de vereniging huur moet betalen voor het gebruik van haar accommodatie, komt dit in aanmerking voor een puntenquotum volgens onderstaand barema:

minder dan 50 000,-BEF / jaar = 50 ptn., 50 000 tot 100 000,-BEF / jaar = 100 ptn., 100 000 tot 200 000,-BEF / jaar = 150 ptn., meer dan 200 000,-BEF / jaar = 200 ptn.

Enkel facturen op naam van de vereniging worden als geldig bewijs van betaling aanvaard.

14.3 Onderhoud sportaccommodatie:

Indien de vereniging zelf moet instaan voor het onderhoud van de sportaccommodatie, komt dit in aanmerking voor een puntenquotum volgens onderstaand barema:

minder dan 5 000,- BEF / jaar = 10 ptn., van 5 000 tot 10 000,- BEF / jaar = 20 ptn., van 10 000 tot 20 000,- BEF / jaar = 30 ptn., meer dan 20 000,-BEF / jaar = 40 ptn.

Enkel facturen op naam van de vereniging worden als geldig bewijs van betaling aanvaard.

14.4 Kadervorming:

Verenigingen die een betere omkadering van hun sport nastreven, zijnde een deelname aan een nationale, regionale of provinciale sportgetrichte kadervormingsactiviteit, krijgen hiervoor een

puntenquotum van 30 ptn. per cursus. Bewijzen van deelname dienen te worden voorgelegd.

14.5 Jeugd- en seniorenwerking:

14.5.1 Aantal jeugdleden jonger dan 18jaar:, Aantal seniorleden +60jaar:

14.5.2 Afzonderlijke jeugdtrainingen:

1 of meermaals / week = 50 ptn., 1 of meermaals / maand = 25 ptn., minder dan 1 maal / maand = 10 ptn.

14.5.3 Deelname aan georganiseerde jeugsportstages door derden: JA / NEEN, Zo ja, welke? Enkel officiële inschrijvingslijsten worden als bewijs aanvaard.

DEEL C: BIJLAGEN pagina 78 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

14.5.4 Organiseert de vereniging zelf jeugsportstages: JA / NEEN, Zo ja, welke? Enkel officiële inschrijvingslijsten of dito publicaties worden als bewijs aanvaard.

14.6 Publiciteit en informatie: Clubblad: moet minstens 3 maal per seizoen verschijnen en gratis bedeeld worden.

Organisatie van socio-culturele activiteiten zoals sportgerichte voordrachten, infosessies, demonstraties, en dergelijke. Zo ja, welke? Enkel officiële inschrijvingslijsten of dito publicaties worden als

bewijs aanvaard.

Art.15:

15.1 Elke vereniging die zijn hulp verleent aan een organisatie van de sportraad en daadwerkelijk meehelpt, zal per deelname een quotering bekomen van 30 punten. Deze hulp kan geboden

worden door inzet van leden voor organisatorische activiteiten.

15.2 Een vereniging die een afgevaardigde heeft in de raad van beheer van de gemeentelijke sportraad, heeft jaarlijks recht op 50 punten.

Art.16: Op basis van de vermelde gegevens adviseert de sportraad aan het college van burgemeester en schepenen een voorstel tot uitkering van subsidie.

BIJLAGE 10: b: Erkenningsvoorwaarden sportclubs

Om als zodanig te worden erkend en te blijven als sportvereniging van de gemeente schilde, moet de vereniging aan volgende voorwaarden voldoen;

• zij dient lid te zijn van de lokale sportraad en aanvaardt bijgevolg de statuten en het huishoudelijk reglement.

• zij dient als doel te hebben de beoefening van sport of lichamelijke opvoeding te ontwikkelen naar alle lagen van de bevolking

• zij mag niet behoren tot professionele clubs of clubs die hun leden vergoeden voor bewezen diensten onder wedstrijdvorm.

• Scholen kunnen geen subsidie ontvangen.

• zij moet opgericht worden door een privé-initiatief en functioneren als een feitelijke vereniging of vereniging zonder winstoogmerk.

• zij moet geleid worden door een bestuurscomité van tenminste drie leden. Twee derde van de bestuursleden moeten woonachtig zijn in Schilde.

• zij moet zorgen dat haar leden verzekerd zijn.

• zij moet bij het indienen van de aanvraag om erkenning, gedurende minimum één jaar haar doelgerichte activiteiten, nl de beoefening van sport of lichamelijke opvoeding te

ontwikkelen naar alle lagen van de bevolking ) hebben uitgeoefend.

• zij moeten de statuten van hun vzw of het huishoudelijk reglement van hun feitelijke vereniging indienen bij de aanvraag.

• zij moet haar hoofdactiviteit hebben op het grondgebied van de gemeente Schilde. In uitzondering op deze regel, zal bij gebrek aan gemeentelijke infrastructuur de toelating

gegeven worden aan de vereniging door de sportraad om buiten de gemeente de hoofdactiviteit te laten plaatsgrijpen. In dit geval moet de vereniging samengesteld zijn uit leden

waarvan minimum 80% woonachtig zijn in de gemeente Schilde.

• zij moet beschikken over minimum 51% leden wonend in de gemeente Schilde, met uitzondering van hierboven (80%)

• zij moet de streektaal hanteren.

• zij moet de administratieve controle van de gemeentelijke overheid of haar gevolmachtigde aanvaarden.

• zij dient schriftelijk aan te tonen dat zij activiteiten inricht ten behoeve van haar leden, en ten minste 2 vergaderingen inricht om de kwaliteit van de beoefende discipline te

onderhouden en/of te verhogen.

• een activiteitenplan opmaakt en uitvoert, gericht op het beoefenen van hun activiteiten.

BIJLAGE 11: Sportaccommodatie

Sportaccommodaties gemeentelijk - openluchtsportinfrastructuur

Atletiek: Moerstraat: piste, hoogspringen, verspringen, kogelstoten, speerwerpen

Boogschieten“De Wip”, Speelhofdreef - Staande wip, doelschieten

Senioren Fit-o-meter: Park Schildehof

Oefenterrein ruiterij: Beemdenlaan: oefenterrein ruiterij

Petanquebanen: Gemeenschapscentrum: 3 petanquebanen

Antitankkanaal Pr. Boudewijnlaan: 2 petanquebanen

L. de Vochtplein: 2 petanquebanen

Omnisportveld: Kempischveldweg: 1 omnisportgrasveld

Looppadenparcours: Park Schildehof en Moerstraat

Rugby: Moerstraat: 1 rugbyveld

DEEL C: BIJLAGEN pagina 79 van 130


Visput: Schans: 1 visput

Voetbal: Rozenhoek: 3 voetbalvelden

G. De Pélichylei: 2 voetbalvelden

Wijnegemsteenweg: 1 voetbalveld

Sportaccommodaties gemeentelijk - binnensportinfrastructuur.

Turnzaal Gemeentelijke Lagere School: Frans Pauwelslei 18

(Afmeting: 20 m x 10 m)

Gemeenschapscentrum: Schoolstraat 44

Afmeting grote zaal: 21 m x 16 m

Afmeting kleine zaal: 12 m x 10 m

Overdekte petanquebanen: Magazijn oud-gemeentehuis, kerkstraat 17: 3 banen

Zaal De Liebaert: Pater Nuyenslaan 66

Afmeting benedenzaal: 18x10 m

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Sportaccommodaties scholen

Dennenhof: De Pont 6

Afmeting turnzaal: 16 m x 9 m

H.H. Hart Van Maria: Oudaen 72

Afmeting turnzaal lagere school: 17 m x 9 m

Afmeting turnzaal middelbare school: 18 m x 8 m

Openluchtterreinen: tennisvelden, basketbalveld, volleybalveld, atletiekpiste, fit-o-meter, omnisportgrasveld

Gemeenschapsschool KA Vennebos: Kasteeldreef z/n

Afmeting mini-sporthal: 32 m x 24 m

Afmeting zaal boven: 32 m x 12 m

Openluchtterrein: 3 basketbal/volleybalvelden,

1 beachvolleybalveld,1 visput, 3 petanquebanen

Gemeentelijke Lagere School: F. Pauwelslei 18

Afmeting turnzaal: 20 m x 10 m

Openluchtterrein: 1 omnisportveld

De Wonderwijzer Campus Kerkelei 57:

Afmeting turnzaal: 20 m x 8 m

Openluchtterrein: 1 basketbalveld

De Wonderwijzer Campus Schoolstraat 35:

Afmeting turnzaal: 16 m x 11 m

Openluchtterrein: 1 basketbalveld

Sint-Ludgardis: Heidedreef 82

Afmeting turnzaal: 18 m x 10 m

Openluchtterrein: 1 omnisportgrasveld

DEEL C: BIJLAGEN pagina 80 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Sportaccommodaties privé

Fitnesscenter: Fitness Center Schilde , Turnhoutsebaan 350, tel: 03 380 11 11

Golf: Golf Rinkven, Sint-Jobsteenweg 120, tel: 03 380 12 80

Maneges: Manege Pegasus, Ringdreef 57, tel: 03 384 07 03 fax: 03 383 43 63

Manege Jeff’s Club, Waterstraat 205, tel: 03 383 08 70

Manege Ruitershoeve, Waterstraat 127, tel: 03 383 20 21

Stal Brabo, Noorderlaan 27, tel: 03 383 38 50

Stal Hazebroek, Wouwerstraat 15, tel: 03 658 74 79

Manege MoerhofThe Hunters, Sint-Willibrordusstraat 19, tel: 03 384 04 55

Hippo- en hydrotherapie: Pony Club, Leeuwkensweg 16 tel. 03 385 85 72

Skipiste: Overdekte skipiste Casablanca, Wouwerstraat 15, tel: 03 658.52.06

Tennisclubs: Brabo Tennisclub, Riemstraat 78, tel clubhuis: 03 384 07 09

Tennisclub Groenhoeve, Sint-Willibrordusstraat 19, tel: 03 384 04 55

Gevechtsportencentrum Walter Victor: Kerkelei 92, 2970 Schilde, tel: 03 288 75 41/0494 79 20 07

BIJLAGE 12: Sportaccommodatie en vorm van ter beschikking stellen

Sportinfrastructuur die naschools afgehuurd door de gemeente

Sporthal Vennebos

Benedenzaal: 32mx20mx7m

Bovenzaal: 32mx10mx5m

Tafeltennislokaal: 10mx 50mx3m

Buitensport: visput

Buitensportvelden aangelegd door gemeente:

1 beachvolleybalveld,

2 basketbalvelden,

2 volleybalvelden,

3 petanquevelden

Turnzaal De Wingerd Turnzaal: 20mx10mx5m

Turnzaal De Wonderwijzer Turnzaal: 18mx9mx5m

Sportinfrastructuur waarvoor huursubsidie wordt gegeven

Zolder Hertenbos TTK ‘s Gravenwezel

Gemeentelijke sportinfrastructuur ter beschikking van permanente sportclubs

Voetbalvelden Rozenhoek KSK Schilde

Voetbalvelden Wijnegemstwg KSK ’s- Gravenwezel

Voetbalvelden G. de Pélichylei KSK ’s- Gravenwezel

Visput De Schans De Zonnebaars

Sportvelden Moerstraat SAC

Diabolos Rugbyclub

De Smidse Bosgeuzen

BIJLAGE 13: Sportclubs per sportinfrastructuur

Erfpachtovereenkomst

Duivenlokaal Duivenbond Eendracht

DEEL C: BIJLAGEN pagina 81 van 130


Openluchtsportinfrastructuur

Sportvelden Moerstraat Diabolos Rugbyclub

SAC

Voetbalvelden Rozenhoek KSK Schilde

VC Braschil

Voetbalvelden G. de Pélichylei KSK ‘s- Gravenwezel

Voetbalvelden Wijnegemstwg KSK ‘s- Gravenwezel

Oefenterrein Ruiterij LRV Schilde

Tennisvelden Brabo TC Brabo

Buitensportvelden Vennebos POT

BOT

VOS

De Venneputvissers

Visput De Schans Visclub De Zonnebaars

Binnensportaccommodatie

Sporthal Vennebos

benedenzaal

Sporthal Vennebos

bovenzaal

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Donderdagavondlopers

KT Rust Roest

BOT

VOS

ZVC Schilde

ZVC Dolce Pita

ZVC Bayern

’t Pluimpje

BV Zwaeneweg

KSK Schilde

KSK ‘s Gravenwezel

Taekwondo Chon Ji

Gladiators

Turning Point

Tafeltennislokaal Vennebos TTK Schilde

Turnzaal De Wingerd KT Rust Roest

Tai Chi

SAC

Kunst Adelt

Turnzaal De Wonderwijzer Turnkring De Streven

Turning Point

Taekwondo Chon Ji

VOS

Zolder Hertenbos TTK ’s Gravenwezel

Sporthal De Zandbergen (St. ZVC Celtic Wezel

Job in ’t Goor)

VOS

Gemeenschapscentrum Ju Jitsu Kokyu Kwai

Tai Chi

Turnkring Streven

Plaatselijke Cafés BC De Drie Billekens

BC Drieband Schilde

DEEL C: BIJLAGEN pagina 82 van 130


BC Keizershof

KBC Recht Er Op

Liggende Wipmaatschappij De Herdt

De Smidse Bosgeuzen

Casablanca Casablanca Skiclub

Geen accommodatie nodig

Wielerclub TW Blijf Jong

WAC Wezel Sportief

WC De Schilde

WC De Spildoren

WC De Fietsende Wezeltjes

Wandelclub TW Blijf Jong

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

DEEL C: BIJLAGEN pagina 83 van 130


BIJLAGE 14: Decreet Sport-voor-allen-beleid

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

VLAAMSE OVERHEID

9 MAART 2007. - Decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport-voor-allen-beleid

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid.

TITEL I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder :

1° sport : activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat;

2° Sport voor Allen : brede sportbeoefening met uitzondering van topsport en competitiesport op hoog niveau;

3° sportvereniging : een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van sport;

4° andersgeorganiseerde sport : sport die voornamelijk buiten de praktijk van een sportvereniging plaatsvindt;

5° sportbeleid : het systematisch en samenhangend geheel van beleidsmaatregelen van een overheid met betrekking tot sport;

6° sportbeleidsplan : een meerjarenbeleidsdocument dat goedgekeurd is door de gemeenteraad, de provincieraad of de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met betrekking tot het

sportbeleid en dat tot stand komt, wordt uitgevoerd en geëvalueerd op basis van een interactieve bestuursstijl. Het bevat alle doelstellingen, inspanningen, voorzieningen en instrumenten voor het

voeren van een sportbeleid en informatie over de wijze waarop de sportraad wordt begeleid en betrokken. Het beschrijft tevens op welke wijze aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de

sportbeoefening;

7° directe financiële ondersteuning van sportverenigingen : een financiële tussenkomst aan sportverenigingen door het gemeentebestuur, het provinciebestuur of het bestuur van de Vlaamse

Gemeenschapscommissie en bedoeld voor de algemene werking van de vereniging. Deze subsidies worden verdeeld op basis van een subsidiereglement waarin objectiveerbare kwaliteitscriteria

worden gehanteerd;

8° sportgekwalificeerde ambtenaar : het personeelslid, gespecialiseerd in sportbeleid en gemandateerd door het gemeentebestuur, het provinciebestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommissie,

werkzaam voor de sportdienst in een leidinggevende of verantwoordelijke functie en belast met de voorbereiding, de coördinatie, de uitvoering en de evaluatie van het sportbeleid;

9° interactieve bestuursstijl : de bestuursstijl waarmee een overheid streeft naar een permanente en intensieve dialoog met de bevolking en het maatschappelijk middenveld;

10° beleidssubsidie : subsidie die door de Vlaamse Regering wordt toegekend aan een gemeente, een provincie of de Vlaamse Gemeenschapscommissie wanneer voldaan wordt aan de

voorwaarden betreffende het sportbeleidsplan, de sportraad en de sportgekwalificeerde ambtenaar, zoals bepaald in dit decreet;

11° impulssubsidie : subsidie die door de Vlaamse Regering wordt toegekend aan een gemeente wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden betreffende het impulsbeleid, zoals bepaald in dit

decreet;

12° Nederlandstalige sportinitiatieven : initiatieven van instellingen die hun zetel en werking hebben in het Nederlandse taalgebied of initiatieven van instellingen die hun zetel en werking hebben in

het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. De instellingen dienen het Nederlands te

gebruiken bij hun werking en organisatie. Alle gegevens en documenten van deze instellingen dienen in het Nederlands aanwezig te zijn op de zetel;

13° gezondheidsindex : de prijsindex, vermeld in artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands

concurrentievermogen, bekrachtigd bij artikel 90 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen.

Art. 3. Binnen de perken van de begroting en onder de bij dit decreet bepaalde voorwaarden verleent de Vlaamse Regering subsidies aan de gemeenten, de provincies en de Vlaamse

Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid.

De subsidies die door de toepassing van dit decreet worden uitgekeerd, kunnen uitsluitend aangewend worden voor de ondersteuning of organisatie van Nederlandstalige sportinitiatieven.

Alle subsidiebedragen in dit decreet worden jaarlijks aangepast aan de stijging van de gezondheidsindex.

Art. 4. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden, de vorm, de termijnen, de te volgen procedure voor de aanvraag en de behandeling van de subsidiëring, de controle op de

aanwending van subsidies en de wijze waarop de subsidies worden uitbetaald.

De subsidiëring van een gemeente, een provincie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt verleend, geheel of gedeeltelijk geweigerd of ingetrokken onder de voorwaarden, binnen de

termijnen en volgens de vorm en de procedure die door de Vlaamse Regering worden bepaald.

TITEL II. - Subsidiëring voor de uitvoering van het sportbeleidsplan

HOOFDSTUK I. - Subsidiëring voor de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleidsplan

DEEL C: BIJLAGEN pagina 84 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Art. 5. § 1. De uitvoering van het gemeentelijk sportbeleidsplan wordt door de Vlaamse Regering gesubsidieerd met een beleidssubsidie van 1,5 euro per jaar per inwoner, voor zover het plan

voldoet aan de criteria die in dit decreet worden gesteld. De subsidie wordt berekend op basis van het aantal inwoners van het voorgaande jaar.

§ 2. Ten minste 50 procent van de door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt door het gemeentebestuur aangewend voor de directe financiële ondersteuning van de

sportverenigingen, zoals voorzien in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 1°.

Ten minste 20 procent van de door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt door het gemeentebestuur aangewend voor de ondersteuning en de stimulering van de

andersgeorganiseerde sport, zoals voorzien in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 2°.

Ten minste 10 procent van de door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt door het gemeentebestuur aangewend voor de ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot

sport en de diversiteit in sport, zoals voorzien in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 3°. Deze 10 procent mogen worden beschouwd ofwel als een onderdeel van de 50

procent voor de directe financiële ondersteuning van de sportverenigingen, ofwel van de 20 procent voor programma's of acties rond het anders georganiseerd sporten, ofwel verdeeld onder beide.

§ 3. De door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt volledig aangewend voor de uitvoering van de hoofdstukken van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 1°, 2° en 3°. Het

resterende gedeelte van de beleidssubsidie dat krachtens § 2, niet verplicht moet worden aangewend voor de uitvoering van een welbepaald hoofdstuk in het sportbeleidsplan, wordt door het

gemeentebestuur verdeeld over de hoofdstukken in het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 1°, 2° en 3°.

§ 4. De door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt voor het geheel van de hoofdstukken, vermeld in artikel 15, 1°, 2° en 3°, door de betrokken besturen met minstens 50 procent

vermeerderd.

Art. 6. Een impulssubsidie van 0,8 euro per jaar per inwoner, berekend op basis van het aantal inwoners van het voorgaande jaar, wordt toegekend voor de uitvoering van het hoofdstuk van het

gemeentelijk sportbeleidsplan waarin de expliciete beleidsmaatregelen met betrekking tot het impulsbeleid toegelicht worden, voor zover de gemeente voldoet aan de voorwaarden die in dit decreet

gesteld worden.

Art. 7. Indien het gemeentebestuur geen gemeentelijk sportbeleidsplan voor subsidiëring indient en de gemeentelijke sportraad, of bij ontbreken daarvan, een structuur met daarin een

representatieve vertegenwoordiging van de bestaande sportverenigingen uit de desbetreffende gemeente, een verenigingssportbeleidsplan voor subsidiëring indient, heeft de indiener bij

aanvaarding van het plan recht op 80 procent van de beleidssubsidie als vermeld in artikel 5.

Art. 8. De Vlaamse Regering wendt de middelen die vrijkomen omdat bepaalde gemeenten geen sportbeleidsplan hebben uitgevoerd, aan voor andere doelen in het lokale Sport voor Allen-beleid.

HOOFDSTUK II. - Subsidiëring van de uitvoering van het sportbeleidsplan van de gemeenten

van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en van het sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Art. 9. § 1. De Vlaamse Regering subsidieert de uitvoering van de sportbeleidsplannen van de negentien gemeenten van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad met een jaarlijkse subsidie van in

totaal 400.000 euro, voor zover deze plannen voldoen aan de criteria die in dit decreet gesteld worden en de plannen door de Vlaamse Regering aanvaard worden. Deze 400.000 euro wordt als

volgt verdeeld over de negentien gemeenten :

1° op basis van het aantal inwoners van elke gemeente van het voorgaande jaar;

2° op basis van het aantal Nederlandstalige sportverenigingen met zetel en werking in elke gemeente en het aantal leden dat bij deze verenigingen aangesloten is.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de verdeling van deze subsidie over de negentien gemeenten.

§ 2. Ten minste 50 procent van de door de Vlaamse Regering aan de gemeente toegekende beleidssubsidie wordt door het gemeentebestuur aangewend voor de directe financiële ondersteuning

van de sportverenigingen, zoals voorzien in het hoofdstuk van het gemeentelijk sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 1°.

Ten minste 20 procent van de door de Vlaamse Regering aan de gemeente toegekende beleidssubsidie wordt door het gemeentebestuur aangewend voor de ondersteuning en de stimulering van

de andersgeorganiseerde sport, zoals voorzien in het hoofdstuk van het gemeentelijk sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 2°.

Ten minste 10 procent van de door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt door het gemeentebestuur aangewend voor de ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot

sport en de diversiteit in sport, zoals voorzien in het hoofdstuk van het gemeentelijk sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 3°. Deze 10 procent mag worden beschouwd ofwel als een onderdeel van

de 50 procent voor de directe financiële ondersteuning van de sportverenigingen, bedoeld in het eerste lid, ofwel als een onderdeel van de 20 procent voor de ondersteuning en de stimulering van

de andersgeorganiseerde sport, bedoeld in het tweede lid, ofwel verdeeld onder beide.

§ 3. De door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt volledig aangewend voor de uitvoering van de hoofdstukken van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 1°, 2° en 3°. Het

resterende gedeelte van de beleidssubsidie dat volgens § 2 niet verplicht moet worden aangewend voor de uitvoering van een welbepaald hoofdstuk in het sportbeleidsplan, wordt door het

gemeentebestuur verdeeld over de hoofdstukken in het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 1°, 2° en 3°.

§ 4. De door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt voor het geheel van de hoofdstukken, vermeld in artikel 15, 1°, 2° en 3°, door de betrokken besturen met minstens 50 procent

vermeerderd.

Art. 10. § 1. De Vlaamse Regering subsidieert de uitvoering van het sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bedoeld in artikel 20, met een beleidssubsidie van 400.000 euro,

voor zover het plan voldoet aan de criteria die in dit decreet gesteld worden.

§ 2. De Vlaamse Gemeenschapscommissie bepaalt en motiveert in haar beleidsplan, na overleg met de Vlaamse Regering, hoeveel zij van de toegekende beleidssubsidie, bedoeld in § 1, zal

besteden voor :

1° de directe financiële ondersteuning van bovenlokale sportverenigingen, zoals voorzien in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 1°;

2° de ondersteuning en stimulering van sport voor mensen met een handicap, zoals voorzien in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 2°;

DEEL C: BIJLAGEN pagina 85 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

3° de ondersteuning of stimulering van de inter- en bovenlokale samenwerking in sport, zoals voorzien in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 3°;

4° de organisatie van een pool van sportgekwalificeerde begeleiders, zoals voorzien in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 4°;

5° een coördinerende en begeleidende opdracht bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van de sportbeleidsplannen van de gemeenten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, waarbij de

afstemming tussen het gemeentelijke sportbeleidsplan en het sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bedoeld in artikel 18, centraal staat.

§ 3. De door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt volledig aangewend voor de uitvoering van de hoofdstukken van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 1°, 2°, 3° en 4°, en

voor de uitvoering van de opdracht bedoeld in § 2, 5°.

§ 4. De door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt voor het geheel van de hoofdstukken, vermeld in artikel 24, 1°, 2°, 3° en 4°, en voor de uitvoering van de opdracht bedoeld in §

2, 5°, door de Vlaamse Gemeenschapscommissie met minstens 50 procent vermeerderd.

Art. 11. Indien het gemeentebestuur van een gemeente van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad geen gemeentelijk sportbeleidsplan voor subsidiëring indient binnen en krachtens de in dit

decreet bepaalde termijn, of een sportbeleidsplan heeft ingediend dat niet voldoet aan de gestelde criteria, dan wordt het subsidiebedrag, waarvoor deze gemeente krachtens artikel 9, § 1, in

aanmerking kwam, toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor zover aan de criteria die in dit decreet gesteld worden voldaan wordt.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontwikkelt een lokaal sportbeleid voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad met het oog op het mogelijk maken van Sport voor Allen in alle gemeenten

van het gebied. Ze beschrijft dit beleid in een aanvullend globaal sportbeleidsplan. Dit aanvullend sportbeleidsplan bevat minstens de vier hoofdstukken bepaald in artikel 15. Dit sportbeleid treedt

enkel in werking voor die gemeenten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die niet beschikken over een sportbeleidsplan dat door de Vlaamse Regering werd aanvaard.

De door de Vlaamse Regering krachtens het eerste lid aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie toegekende beleidssubsidie wordt aangewend voor de uitvoering van de drie hoofdstukken van

het aanvullend sportbeleidsplan, bedoeld in artikel 15, 1°, 2° en 3°, en dit met toepassing van artikel 5, §§ 2 en 3. Deze subsidie wordt voor het geheel van deze drie hoofdstukken door de Vlaamse

Gemeenschapscommissie met minstens 50 procent vermeerderd.

HOOFDSTUK III. - Subsidiëring voor de uitvoering van het provinciaal sportbeleidsplan

Art. 12. § 1. De uitvoering van het provinciaal sportbeleidsplan wordt door de Vlaamse Regering gesubsidieerd met een beleidssubsidie van maximum 0,2 euro per jaar per inwoner, voor zover het

plan voldoet aan de criteria die in dit decreet gesteld worden. De subsidie wordt berekend op basis van het aantal inwoners van het voorgaande jaar.

§ 2. Ten minste 50 procent van de door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt door het provinciebestuur aangewend voor de directe financiële ondersteuning van bovenlokale

sportverenigingen, zoals voorzien in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 1°.

Ten minste 20 procent van de door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt door het provinciebestuur aangewend voor de ondersteuning en stimulering van sport voor mensen met

een handicap, zoals voorzien in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 2°.

Ten minste 10 procent van de door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt door het provinciebestuur aangewend voor de ondersteuning of stimulering van de inter- en bovenlokale

samenwerking in sport, zoals voorzien in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 3°.

Ten minste 10 procent van de door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt door het provinciebestuur aangewend voor de organisatie van een pool van sportgekwalificeerde

begeleiders, zoals voorzien in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 4°.

§ 3. De door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt volledig aangewend voor de uitvoering van de hoofdstukken van het provinciaal sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 1°, 2°,

3° en 4°. Het resterende gedeelte van de beleidssubsidie dat krachtens § 2 niet verplicht aangewend moet worden voor de uitvoering van een welbepaald hoofdstuk in het sportbeleidsplan, wordt

door het provinciebestuur verdeeld over de hoofdstukken in het provinciale sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 1°, 2°, 3° en 4°.

§ 4. De door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt voor het geheel van de hoofdstukken, vermeld in artikel 24, 1°, 2°, 3° en 4°, door het provinciebestuur met minstens 50 procent

vermeerderd.

TITEL III. - Het sportbeleidsplan

HOOFDSTUK I. - Het gemeentelijk sportbeleidsplan

Art. 13. § 1. Het gemeentelijk sportbeleidsplan wordt door de gemeente opgemaakt en goedgekeurd tijdens het eerste jaar van de gemeentelijke bestuursperiode. Het geldt voor de daaropvolgende

jaren van de gemeentelijke bestuursperiode en het eerste jaar van de volgende gemeentelijke bestuursperiode.

Het gemeentelijk sportbeleidsplan bevat alle doelstellingen, inspanningen, voorzieningen en instrumenten voor het voeren van een gemeentelijk sportbeleid en de wijze waarop de sportraad

begeleid en betrokken wordt. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels waaraan het gemeentelijk sportbeleidsplan moet voldoen.

§ 2. Het komt tot stand, wordt uitgevoerd en geëvalueerd op basis van een interactieve bestuursstijl.

§ 3. Maximaal drie aangrenzende gemeenten die in totaal maximaal 30 000 inwoners tellen, of twee aangrenzende gemeenten die in totaal maximaal 20 000 inwoners tellen, berekend op basis van

het aantal inwoners van het voorgaande jaar, kunnen een intergemeentelijk sportbeleidsplan indienen dat aan de volgende extra voorwaarden voldoet :

1° elk van de betrokken gemeenten beschikt over een sportraad als vermeld in artikelen 28, 29 en 30;

2° de gemeenteraad van elk van de betrokken gemeenten keurt het intergemeentelijke sportbeleidsplan goed;

3° het sportbeleidsplan komt tegemoet aan alle andere bepalingen van titel III, hoofdstuk I, die van toepassing zijn op het gemeentelijk sportbeleidsplan.

§ 4. Een gemeentebestuur dat in het eerste jaar van de gemeentelijke bestuursperiode geen sportbeleidsplan heeft ingediend, kan bij de door de Vlaamse Regering aangewezen dienst een

uitzonderingsmaatregel vragen om het sportbeleidsplan alsnog in het tweede jaar van de gemeentelijke bestuursperiode te kunnen indienen.

Art. 14. § 1. Een gemeentebestuur dat geen gemeentelijk sportbeleidsplan indient binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn, wordt door de door de Vlaamse Regering aangewezen

DEEL C: BIJLAGEN pagina 86 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

dienst verzocht om dat alsnog te doen. Er wordt een afschrift van dat verzoek gestuurd naar het provinciebestuur en naar de gemeentelijke sportraad of, bij het ontbreken van een gemeentelijke

sportraad, naar representatieve sportverenigingen van de gemeente.

§ 2. Indien het gemeentebestuur na deze herinnering geen sportbeleidsplan indient, kan de gemeentelijke sportraad, of bij het ontbreken daarvan, een structuur bestaande uit een representatieve

vertegenwoordiging van de sportverenigingen uit de gemeente, een verenigingssportbeleidsplan opmaken en voor subsidiëring indienen bij een door de Vlaamse Regering aangewezen dienst. De

indiener is vrijgesteld van :

1° het hoofdstuk, vermeld in artikel 15, 4°;

2° de bepaling in artikel 5, § 4;

3° de bepalingen in titel IV en titel V.

Alle bepalingen van titel III, hoofdstuk I, met betrekking tot het gemeentelijk sportbeleidsplan zijn, onder voorbehoud van afwijkingen, van overeenkomstige toepassing op het

verenigingssportbeleidsplan. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels waaraan de procedure voor het opmaken en aanvaarden van een verenigingssportbeleidsplan moet voldoen.

Art. 15. Het gemeentelijk sportbeleidsplan bevat minstens vier hoofdstukken :

1° de expliciete beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van sportverenigingen :

a) dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop het gemeentebestuur de sportverenigingen finan cieel ondersteunt;

b) de financiële ondersteuning in dit hoofdstuk is er alleen voor door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen, met uitzondering van de sportverenigingen die zijn aangeslo ten bij unitaire

sportfederaties die niet wensen te splitsen in een Vlaamse en een Franstalige vleugel. Sportverenigingen die bij een door de Vlaamse Regering erkende Vlaamse sportfe deratie zijn aangesloten,

worden automatisch erkend door het gemeentebestuur. Andere ver enigingen kunnen, na advies van de gemeente lijke sportraad, ook als sportvereniging erkend worden;

c) alleen het structureel en actief sportaanbod kan via dit hoofdstuk ondersteund worden;

d) de subsidies in dit hoofdstuk worden verdeeld op basis van kwaliteitscriteria, die door het gemeentebestuur bepaald worden;

2° de expliciete beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van de andersgeorganiseerde sport;

3° de expliciete beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot sport en de diversiteit in sport;

4° de beschrijving van een globaal meerjarenplan met betrekking tot de sportinfrastructuur op het gemeentelijke grondgebied, met aandacht voor aspecten van ruimtelijke ordening en leefmilieu.

Art. 16. De Vlaamse Regering voorziet voor de gemeentebesturen in een impulsbeleid en bepaalt daarvoor per periode van een sportbeleidsplan één beleidsprioriteit.

Gemeentebesturen komen voor een impulssubsidie in aanmerking indien zij in een afzonderlijk hoofdstuk van het gemeentelijk sportbeleidsplan expliciet beschrijven hoe zij het impulsbeleid van de

Vlaamse Regering zullen uitvoeren.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor het verkrijgen van de impulssubsidie.

Art. 17. In het derde jaar van de sportbeleidsplanperiode wordt in overleg met de sportraad het sportbeleidsplan geëvalueerd op het bereiken van zijn doelstellingen en beoogde beleidseffecten,

worden nieuwe behoeften gebundeld, en, indien nodig, wordt het plan bijgestuurd. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels waaraan die evaluatie moet voldoen.

Aan het einde van de sportbeleidsplanperiode wordt in overleg met de sportraad het sportbeleidsplan geëvalueerd op zijn beleidseffecten met het oog op de opmaak van het volgende

sportbeleidsplan.

Art. 18. § 1. De gemeentebesturen kunnen de subsidies, vermeld in artikelen 5 en 6, ontvangen als de volgende documenten worden ingediend bij en worden aanvaard door een door de Vlaamse

Regering aangewezen dienst :

1° een sportbeleidsplan, als vermeld in artikelen 15 en 16;

2° een evaluatie van het sportbeleidsplan, als vermeld in artikel 17;

3° een jaarlijks verslag over de uitvoering van het sportbeleidsplan in het voorgaande jaar, vergezeld van een advies van de sportraad. Het verslag bestaat uit twee delen :

a) voor het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 1° : een artikelsgewijze opgave van de gerealiseerde uitgaven voor de financiële ondersteuning van sportverenigingen,

gebaseerd op de goedgekeurde rekening;

b) een verklaring van het bestuur waarin staat :

1) dat het sportbeleidsplan in het desbetreffende jaar uitgevoerd werd zoals gepland. Hierbij hoort een argumentatie bij onder delen van het plan die anders of niet werden uitgevoerd;

2) dat met betrekking tot de sportgekwalificeerde ambtenaren voldaan wordt aan de voorwaarden in artikel 31;

3) dat met betrekking tot de sportraad voldaan wordt aan de voorwaarden in artikelen 28, 29 en 30.

De Vlaamse Regering zal de documenten voor de verklaring van het bestuur ter beschikking stellen.

§ 2. De Vlaamse Regering beperkt de jaarlijkse, systematische en gedetailleerde controle op de toepassing van dit decreet tot artikel 5, § 2, eerste lid, en artikel 6, maar behoudt onverkort en altijd

het recht op toezicht en controle op de correcte uitvoering van elk aspect van het sportbeleidsplan.

HOOFDSTUK II. - Het sportbeleidsplan van de gemeenten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Art. 19. Artikelen 13, §§ 1 en 2, 15 en 17 zijn mede van toepassing op het sportbeleidsplan van de gemeenten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Artikel 18 is mede van toepassing op het sportbeleidsplan van de gemeenten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, met dien verstande dat de subsidies, bedoeld in § 1, de subsidie is

bepaald krachtens artikel 9, § 1, en de subsidiëring krachtens artikel 6 niet van toepassing is.

DEEL C: BIJLAGEN pagina 87 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan het sportbeleidsplan van de gemeenten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad moet voldoen.

De opmaak van haar sportbeleidsplan gebeurt onder coördinatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, met het oog op een optimale afstemming tussen het gemeentelijke en het

sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bedoeld in artikel 20.

Art. 20. Het sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt door de Vlaamse Gemeenschapscommissie opgemaakt en goedgekeurd tijdens het eerste jaar van de

bestuursperiode van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het komt tot stand, wordt uitgevoerd en geëvalueerd op basis van een interactieve bestuursstijl. Het geldt voor de daaropvolgende jaren

van de bestuursperiode van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het eerste jaar van de volgende bestuursperiode van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevat alle doelstellingen, inspanningen, voorzieningen en instrumenten voor het voeren van een sportbeleid en de wijze waarop de

sportraad begeleid en betrokken wordt. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels waaraan het sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie moet voldoen.

Art. 21. Het sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevat minstens dezelfde vijf hoofdstukken als vermeld in artikel 24, dat van overeenkomstige toepassing is. Dit

sportbeleidsplan wordt minstens aangevuld met een zesde hoofdstuk, waarin wordt aangegeven op welke wijze de samenwerking met elk van de negentien gemeenten in het tweetalige gebied

Brussel-Hoofdstad zal worden gerealiseerd.

Artikelen 25 en 26 zijn van overeenkomstige toepassing op het sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Art. 22. § 1. Het aanvullend sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bedoeld in artikel 11, wordt door het college opgemaakt en door de Raad goedgekeurd tijdens het eerste

jaar van de gemeentelijke bestuursperiode. Het geldt voor de daaropvolgende jaren van de gemeentelijke bestuursperiode en het eerste jaar van de volgende gemeentelijke bestuursperiode.

Het aanvullend sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevat alle doelstellingen, inspanningen, voorzieningen en instrumenten voor het voeren van een gemeentelijk sportbeleid

en de wijze waarop de sportraad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie begeleid en betrokken wordt. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels waaraan het aanvullend sportbeleidsplan

moet voldoen.

Het komt tot stand, wordt uitgevoerd en geëvalueerd op basis van een interactieve bestuursstijl.

§ 2. Artikelen 15, 17 en 18 zijn mede van toepassing op het aanvullend sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, met dien verstande dat de sportraad, bedoeld in artikelen 15, 17

en 18, de sportraad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is, de subsidies, bedoeld in artikel 18, § 1, de subsidie is bepaald krachtens artikel 11, eerste lid, en de jaarlijkse, systematische en

gedetailleerde controle op de toepassing van dit decreet, bedoeld in artikel 18, § 2, beperkt wordt tot artikel 5, § 2, eerste lid. De Vlaamse Regering behoudt onverkort en altijd het recht op toezicht

en controle op de correcte uitvoering van elk aspect van het sportbeleidsplan.

HOOFDSTUK III. - Het provinciaal sportbeleidsplan

Art. 23. Het provinciaal sportbeleidsplan wordt door de provincie opgemaakt en goedgekeurd tijdens het eerste jaar van de provinciale bestuursperiode. Het geldt voor de daaropvolgende jaren van

de provinciale bestuursperiode en het eerste jaar van de volgende provinciale bestuursperiode. Het komt tot stand, wordt uitgevoerd en geëvalueerd op basis van een interactieve bestuursstijl.

Het provinciaal sportbeleidsplan bevat alle doelstellingen, inspanningen, voorzieningen en instrumenten voor het voeren van een provinciaal sportbeleid en de wijze waarop de sportraad begeleid en

betrokken wordt. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels waaraan het provinciaal sportbeleidsplan moet voldoen.

Art. 24. Het provinciaal sportbeleidsplan bevat minstens vijf hoofdstukken :

1° de expliciete beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van sportverenigingen op het bovenlokale niveau :

a) dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop het provinciebestuur de bovenlokale sportverenigingen financieel ondersteunt;

b) de financiële ondersteuning in dit hoofdstuk is er alleen voor door het provinciebestuur erkende bovenlokale sportverenigingen met uitzondering van de bovenlokale sportverenigingen die zijn

aangesloten bij unitaire sportfederaties die niet wensen te splitsen in een Vlaamse en een Franstalige vleugel. Bovenlokale sportverenigingen die bij een door de Vlaamse Regering erkende

Vlaamse sportfederatie zijn aangesloten, worden automatisch erkend door het provinciebestuur. Andere verenigingen kunnen, na advies van de provinciale sportraad, ook als sportvereniging erkend

worden;

c) alleen het structureel en actief sportaanbod kan via dit hoofdstuk ondersteund worden;

d) de subsidiëring is gebaseerd op kwaliteitscriteria, die door het provinciaal bestuur bepaald worden;

2° de expliciete beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van bijzondere doelgroepen, namelijk mensen met een handicap;

3° de expliciete beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van de inter- en bovenlokale samenwerking in sport;

4° de expliciete beleidsmaatregelen voor de organisatie van een pool van sportgekwalificeerde begeleiders die worden ingezet in het Sport voor Allen-beleid;

5° de beschrijving van een globaal meerjarenplan met betrekking tot de sportinfrastructuur op het provinciale grondgebied, met aandacht voor aspecten van ruimtelijke ordening en leefmilieu.

Art. 25. In het derde jaar van de sportbeleidsplanperiode wordt in overleg met de provinciale sportraad het provinciaal sportbeleidsplan geëvalueerd op het bereiken van zijn doelstellingen en

beoogde beleidseffecten, worden nieuwe behoeften gebundeld, en, indien nodig, wordt het plan bijgestuurd. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels waaraan deze evaluatie moet voldoen.

Aan het einde van de sportbeleidsplanperiode wordt in overleg met de provinciale sportraad het sportbeleidsplan op zijn beleidseffecten geëvalueerd met het oog op de opmaak van het volgende

provinciale sportbeleidsplan.

Art. 26. § 1. De provinciebesturen kunnen de subsidies, vermeld in artikel 12, ontvangen als de volgende documenten worden ingediend bij en aanvaard worden door de door de Vlaamse Regering

aangewezen dienst :

1° een sportbeleidsplan, als vermeld in artikel 24;

2° een evaluatie van het sportbeleidsplan, als vermeld in artikel 25;

DEEL C: BIJLAGEN pagina 88 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

3° een jaarlijks verslag over de uitvoering van het sportbeleidsplan in het voorgaande jaar, vergezeld van een advies van de sportraad. Het verslag bestaat uit twee delen :

a) voor het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 1° : een artikelsgewijze opgave van de gerealiseerde uitgaven voor de financiële ondersteuning van sportverenigingen,

gebaseerd op de goedgekeurde rekening;

b) een verklaring van het bestuur waarin staat :

1) dat het sportbeleidsplan in het desbetreffende jaar uitgevoerd werd zoals gepland.

Hierbij hoort een argumentatie bij onderdelen van het plan die anders of niet werden uitgevoerd;

2) dat met betrekking tot de sportgekwalificeerde ambtenaren voldaan wordt aan de voorwaarden in artikel 31;

3) dat met betrekking tot de sportraad voldaan wordt aan de voorwaarden in artikelen 28, 29 en 30.

De Vlaamse Regering zal de documenten voor de verklaring van het bestuur ter beschikking stellen.

§ 2. De Vlaamse Regering beperkt de jaarlijkse, systematische en gedetailleerde controle op de toepassing van dit decreet tot artikel 12, § 2, eerste lid, maar behoudt onverkort en altijd het recht op

toezicht en controle op de correcte uitvoering van elk aspect van het sportbeleidsplan.

HOOFDSTUK IV. - Klacht tegen het sportbeleidsplan

Art. 27. Elke betrokkene bij het sportbeleidsplan van een gemeentebestuur, een provinciebestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommissie of elke betrokkene bij een verenigingssportbeleidsplan,

kan een klacht indienen tegen het sportbeleidsplan bij de door de Vlaamse Regering aangewezen dienst. De klacht is maar behandelbaar indien die wordt vergezeld van een advies van de

respectieve sportraad. Bij een klacht tegen het verenigingssportbeleidsplan is advies van de sportraad niet noodzakelijk.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan de klachtenprocedure moet voldoen.

TITEL IV. - De sportraad

Art. 28. Het gemeentebestuur, het provinciebestuur en de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikken over een afzonderlijke, autonome sportraad. De sportraad vraagt zijn erkenning aan het

bestuur en legt daartoe zijn statuten of huishoudelijk reglement, en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.

De sportraad heeft als taak advies aan de overheid te geven, op eigen initiatief of op verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid.

Het bestuur motiveert bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen.

Art. 29. Uiterlijk zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad en de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en twaalf maanden na de installatie van de nieuwe

provincieraad, wordt de sportraad samengesteld en erkend, en zijn de samenwerkingsmodaliteiten tussen bestuur en raad bepaald.

Art. 30. § 1. De sportraad is representatief voor alle vormen van sportbeoefening. Het bestuur betrekt in de sportraad de actoren die de Nederlandstalige sport bevorderen. Van de sportraad zijn lid :

1° de afgevaardigden van alle Nederlandstalige sportinitiatieven, onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve

activiteiten ontplooien op het van toepassing zijnde grondgebied;

2° deskundigen inzake sport.

§ 2. Politieke mandatarissen van het eigen bestuur kunnen geen deel uitmaken van de sportraad. De schepen, de gedeputeerde of het collegelid, bevoegd voor sport, kan als waarnemer de

vergaderingen bijwonen.

§ 3. De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de sportraad als waarnemer.

§ 4. Het lidmaatschap van de sportraad kan niet als voorwaarde voor subsidiëring worden gesteld.

Enkel de leden, vermeld in § 1, 1° en 2°, hebben stemrecht.

TITEL V. - De sportgekwalificeerde ambtenaar

Art. 31. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, als vermeld in dit decreet, moet het gemeentebestuur beschikken over minstens één sportgekwalificeerde ambtenaar die in een sportdienst

werkzaam is. Gemeenten met minstens 50 000 inwoners, de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie moeten over minstens twee voltijdse sportgekwalificeerde ambtenaren

beschikken.

De gemeenten waarop het intergemeentelijk sportbeleidsplan, vermeld in artikel 13, § 3, betrekking heeft, moeten gezamenlijk over minstens één voltijdse sportgekwalificeerde ambtenaar

beschikken.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan de sportgekwalificeerde ambtenaar moet voldoen.

TITEL VI. - Begeleiding en ondersteuning

Art. 32. De Vlaamse Regering voorziet in een voorafname van 200.000 euro per jaar voor de begeleiding, de opvolging en de monitoring in het kader van dit decreet en bepaalt de nadere

voorwaarden hiertoe.

Art. 33. Voor de ondersteuning van de provinciale opdracht voor het organiseren van een pool van sportgekwalificeerde lesgevers, als vermeld in artikel 24, 4°, voorziet de Vlaamse Regering in een

voorafname van 25.000 euro per jaar. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor de uitvoering van dit artikel.

TITEL VII. - Slotbepalingen

Art. 34. Het decreet van 5 april 1995 houdende erkenning en subsidiëring van de gemeentelijke sportdiensten, de provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse

Gemeenschapscommissie wordt opgeheven.

Art. 35. Een gemeentebestuur dat door toepassing van dit decreet in 2008, 2009 of 2010 minder subsidie ontvangt dan het subsidiebedrag waarop de gemeente recht heeft voor het jaar 2005 in

DEEL C: BIJLAGEN pagina 89 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

uitvoering van het in artikel 34 vermelde decreet, heeft recht op een aanvullende overgangssubsidie. Deze overgangssubsidie wordt berekend op het verschil tussen het subsidiebedrag van 2005 en

het totale subsidiebedrag van respectievelijk 2008, 2009 of 2010 en bedraagt :

1° voor 2008 maximum 80 % van dit verschil;

2° voor 2009 60 % van dit verschil;

3° voor 2010 50 % van dit verschil.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor de uitvoering van dit artikel.

Art. 36. De overheden die een beroep doen op subsidies in het kader van dit decreet, verbinden zich ertoe om gedurende de uitvoering van het sportbeleidsplan 2008-2013 hun gewone

sportbegroting en de bestaande financiële ondersteuning aan sportverenigingen niet te verminderen in vergelijking met het jaar 2006.

Art. 37. De overheden die een beroep doen op subsidies in het kader van dit decreet, verbinden zich ertoe om gedurende de uitvoering van het sportbeleidsplan 2008-2013 het aantal

sportgekwalificeerde ambtenaren in voltijdse equivalenten niet te verminderen in vergelijking met het aantal sportfunctionarissen dat in het jaar 2006 in aanmerking kwam voor de berekening van de

aanvullende subsidie, vermeld in artikel 11, § 1, 2°, van het in artikel 34 vermelde decreet.

Art. 38. De subsidies, vermeld in artikelen 9, § 1, en 10, § 1, worden toegekend vanaf het jaar 2008. In afwijking van artikel 20, eerste lid, wordt het eerste sportbeleidsplan van de Vlaamse

Gemeenschapscommissie door de Vlaamse Gemeenschapscommissie opgemaakt en goedgekeurd in het jaar 2007.

De beleidssubsidies, vermeld in artikelen 5, 7 en 12, worden toegekend vanaf het jaar 2008.

De impulssubsidies voor gemeenten, vermeld in artikel 6, worden toegekend vanaf het jaar 2009.

De subsidie, vermeld in artikel 32, wordt toegekend vanaf het jaar 2008.

De subsidie, vermeld in artikel 33, wordt toegekend vanaf het jaar 2008.

Art. 39. Voor 2008 wordt de beleidssubsidie, vermeld in artikel 12, § 1, berekend op 0,1 euro per inwoner, voor zover het plan voldoet aan de criteria die in dit decreet gesteld worden.

Art. 40. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2007, met uitzondering van :

1° 1° artikel 34, dat in werking treedt op 1 januari 2008;

2° 2° artikel 31, eerste en tweede lid, die in werking treden op 1 oktober 2008;

3° 3° de bepaling "met uitzondering van de sportverenigingen die zijn aangesloten bij unitaire sportfederaties die niet wensen te splitsen in een Vlaamse en een Franstalige vleugel" uit artikel 15, 1°,

b), die in werking treedt op 1 januari 2010; de bepaling "met uitzondering van de bovenlokale sportverenigingen die zijn aangesloten bij unitaire sportfederaties die niet wensen te splitsen in een

Vlaamse en een Franstalige vleugel" uit artikel 24, 1°, b), die in werking treedt op 1 januari 2010.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 9 maart 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,

B. ANCIAUX

_______

Nota's

(1) Zitting 2006-2007.

Stukken. - Ontwerp van decreet : 1024, nr. 1. - Amendementen : 1024, nr. 2. - Verslag over hoorzitting : 1024, nr. 3. - Amendementen : 1024, nr. 4. - Verslag : 1024, nr. 5. - Tekst aangenomen door

de plenaire vergadering : 1024, nr. 6.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 28 februari 2007.

DEEL C: BIJLAGEN pagina 90 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

BIJLAGE 15: Oproep tot inbreng in het sportbeleidsplan 2008 - 2013

Schrijf mee het nieuwe sportbeleidsplan van Schilde

De Sportdienst en de Sportraad nemen de uitdaging aan om in juni 2007 een sportbeleidsplan te maken. We willen bij de opmaak ervan graag sportievelingen of sportief geëngageerde inwoners

betrekken. Onze ambitie is duidelijk: zoveel mogelijk inwoners van Schilde stimuleren om te bewegen. Want ‘erbeweegtwatinschilde’.

Wil je dat er de komende jaren rekening wordt gehouden met jouw mening, wensen of noden of die van je groep? Sluit je dan aan bij de werkgroep “SBP” (sportbeleidsplan).

In de werkgroep kan je samen met andere sportieve geesten meedenken en meepraten over wat je verwacht dat het gemeentebestuur de komende zes jaar doet voor jong, niet-jong niet-oud, en

50+’ers. Ook in de verdere uitwerking van het sportbeleid zullen we onze partners “in het veld” actief betrekken.

Kandidaten werkgroep “SBP”

Wil je meehelpen om het sportbeleid de komende jaren vorm te geven? Stel je dan kandidaat en mail naar erbeweegtwat@schilde.be of schrijf een briefje naar de Sportdienst, E. Dierckxlaan 24,

2970 Schilde. Geef zeker je naam, adres, telefoonnummer en een motivering door.

DEEL C: BIJLAGEN pagina 91 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

BIJLAGE 16: Leden klankbordgroep sportbeleidsplan

Persoon Achtergrond

Anne Barczuk Voorzitter Rust Roest

Stijn Belmans Gemeenteraadslid, lid VOS

Carla Borgmans Jeugdconsulent

Stefan Bourgeois Administratief medewerker SD

Jef Couwels Geïnteresseerde inwoner, ex-schepen

Jef Denkens Lid sportvereniging buiten Schilde

Ingrid Hendriks Secretaris Diabolos

Guy Jorissen Buurtsporter, leraar sport

Dirk Mariën Gemeenteraadslid, secretaris KSK,

Stefan Mermans Geïnteresseerde inwoner , lid VOS

Bie Soogen Geïnteresseerde inwoner, sportleerkracht

François Van den Plas Voorzitter sportraad

Fee Vanhille Sportfunctionaris

Miranda Versnick Geïnteresseerde inwoner

Olivier Verhulst Schepen van Sport

BIJLAGE 17: Leden stuurgroep sportbeleidsplan

Stefan Bourgeois

Olivier Verhulst

Fee Vanhille

François Van den Plas

Bie Soogen

Veerle Van Raemdonck (begeleider ISB vzw)

BIJLAGE 18: Tijdslijn sportbeleidsplan

Timing 2007 fasen wat wie

Januari

Start van planning

Oproep klankbordgroep in pers

Sportdienst

Literatuurstudie

Verzamelen documentatie

Februari Klankbordgroep samenstellen

Uitnodigen kandidaten

Sportdienst

Stuurgroep samenstellen

Bespreken klankbordgroep

Begeleider ISB

Werkschema opstellen

Vergadermomenten+ thema bepalen

Stuurgroep

Goedkeuring decreet

28 februari 07

Vlaams Parlement

Maart Conceptnota

Missie bepalen

Verzameling bestaande objectieve gegevens

Bevraging doelgroepen

Concept SBP op College

Wat doel sport

Bestaande gegevens

Keuze instrumenten: wat en hoe en bij wie

Sportdienst

Stuur+klankbordgroep

Sportdienst

Stuur+klankbordgroep

DEEL C: BIJLAGEN pagina 92 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

April Bevraging doelgroepen

Met gekozen instrumenten

Stuur+klankbordgroep

Missie

Verder formuleren

Stuur+klankbordgroep

Mei Analyse

Gegevensanalyse

Stuurgroep

Evaluatie

Bespreking resultaten bevraging

Stuur+klankbordgroep

Juni Plan van aanpak

Missie: definitieve versie

Stuur+klankbordgroep

Voorleggen synthesenota sportraad

Doelstellingen, indicatoren, maatregelen: formuleren+termijn+financiële Stuur+klankbordgroep

Voorleggen synthesenota aan college

implicatie+prioriteiten

Bijkomende sturing door sportraad

Sportraad

Bijkomende sturing door college

Stuurgroep

Juli Evaluatie Beleidseffectiviteit+

Stuur+klankbordgroep

Beleidsefficiëntie

Stuur+klankbordgroep

Augustus Alle gegevens ordenen Eerste aanzet tot schrijven Stuurgroep

September Eindredactie

Uitschrijven SBP

Voorleggen plan college

Stuurgroep

Oktober Advisering

Voorleggen plan sportraad

Stuurgroep

Goedkeuring

Voorleggen plan college

November Goedkeuring

Indienen plan Brussel

BIJLAGE 19: Data vergaderingen sportbeleidsplan

Voorleggen plan gemeenteraad

Datum Groep Thema

vrijdag 1 december 2006 bevolking Oproep werkgroep SBP op webstek www.schilde.be

dinsdag 2 januari 2007 bevolking Oproep werkgroep SBP in gemeenteblad

dinsdag 2 januari 2007 bevolking Oproep werkgroep SBP op webstek www.erbeweegtwatinschilde.be

dinsdag 2 januari 2007 bevolking Oproep werkgroep SBP in bode van Schoten

donderdag 11 januari 2007 RVB SR Uitleg SBP en oproep werkgroep SBP

donderdag 1 februari 2007 AV SR Uitleg SBP en oproep werkgroep SBP

woensdag 14 februari 2007 SG SBP Verzamelen overzicht accommodatie

woensdag 21 februari 2007 SG SBP Bespreking missie

woensdag 28 februari 2007 SG SBP Verzamelen objectieve gegevens

maandag 5 maart 2007 College Opstart SBP

dinsdag 6 maart 2007 OV G Overleg jeugd-sport-cultuur-sociale zaken ifv de beleidsplannen

dinsdag 6 maart 2007 KBG SBP Missiebepaling

vanaf woensdag 7 maart 2007 Sportclubs Gegevensverzameling

vanaf woensdag 7 maart 2007 Leerkrachten LO Gegevensverzameling

woensdag 7 maart 2007 SG SBP Huis van de Sport ivm statuten SR

donderdag 8 maart 2007 RVB SR Bespreking missie

zaterdag 10 maart 2007 SG SBP Bespreking gegevensverzameling: doelgroepen en methode

maandag 12 maart 2007 College Samenstelling SG SBP en WG SBP

maandag 19 maart 2007 College Tijdslijn SBP

dinsdag 20 maart 2007 SG SBP Plan van Aanpak

dinsdag 27 maart 2007 OV G Overleg jeugd-sport-cultuur-sociale zaken ifv BP

woensdag 28 maart 2007 SG SBP SWOT-analyse en confrontatiematrix

Stuurgroep

DEEL C: BIJLAGEN pagina 93 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

donderdag 29 maart 2007 KBG SBP Gegevensverzameling

donderdag 5 april 2007 RVB SR Bespreking gegevensverzameling

maandag 16 april 2007 SG SBP SWOT-analyse en confrontatiematrix

donderdag 26 april 2007 RVB SR Missie

dinsdag 8 mei 2007 OV G Overleg jeugd-sport-cultuur-sociale zaken ifv beleidsplannen

woensdag 9 mei 2007 SG SBP SWOT-analyse en confrontatiematrix

dinsdag 15 mei 2007 SG SBP Confrontatiematrix

donderdag 24 mei 2007 RVB SR Statuten, huishoudelijk reglement, afsprakennota en stavaza SBP

donderdag 31 mei 2007 KBG SBP Bepalen strategische en operationele doelstellingen

maandag 4 juni 2007 KBG SBP Bepalen strategische en operationele doelstellingen

dinsdag 5 juni 2007 KBG SBP Bepalen strategische en operationele doelstellingen

donderdag 7 juni 2007 AV SR Missiebepaling

vrijdag 8 juni 2007 SG SBP Verfijnen operationele en strategische doelstellingen

maandag 11 juni 2007 College Statuten, Huishoudelijk Reglement en Afsprakennota SR

dinsdag 19 juni 2007 RVB SR Bepalen strategische en operationele doelstellingen

donderdag 21 juni 2007 SG SBP Verfijnen Operationele Doelstellingen

maandag 16 juli 2007 College Stand van Zaken SBP

donderdag 26 juli 2007 SG SBP Maatregelen

zaterdag 12 september 2009 SG SBP Bespreken van maatregelen

donderdag 20 september 2007 SG SBP Infoavond decreet Vlaams Infrastructuurfonds

donderdag 27 september 2007 RVB SR Bespreken van maatregelen

maandag 24 september 2007 KBG SBP Bespreken van maatregelen

maandag 1 oktober 2007 College Bespreking SBP

dinsdag 2 oktober 2007 SG SBP Evaluatie SBP

donderdag 4 oktober 2007 AV SR Bespreking SBP

maandag 8 oktober 2007 College Bespreking SBP

maandag 15 oktober SG SBO Eindbespreking SBP

BIJLAGE 20: Vragenlijst +18 jarigen

1 Hoe oud bent u? (omcirkel je antwoord)

a. Minder dan 18 jaar oud -> deze vragenlijst is niet voor jou, vraag naar de vragenlijst -18

b. 18 tot 25 jaar oud

c. 26 tot 35 jaar oud

d. 36 tot 49 jaar oud

e. 50 tot 60 jaar oud

f. Ouder dan 60 jaar

2 Bent u een

a. Vrouw

b. Man

3 Waar woont u?

a. In het centrum van Schilde

b. In het centrum van ‘s Gravenwezel

c. Buiten het centrum in Schilde

d. Buiten het centrum in ‘s-Gravenwezel

e. In welke straat woont u? ………………………………………………………………………..

DEEL C: BIJLAGEN pagina 94 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

f. Buiten de gemeente Schilde ‘s -Gravenwezel

4 Sport u of beweegt u actief?

a. Ja

b. Nee

Indien nee, ga naar vraag 8

5 Zou u uw bewegingsvorm omschrijven als bewegen of sporten?

a. Bewegen (fietsen, wandelen, recreatief zwemmen,…)

a. Wat doet u precies?…………………………………

b. Sporten (hardlopen, volleyballen, turnen,…

a. Wat doet u precies? …………………………………

b. Sport u (omcirkel)

1. recreatief

2. competitief

6 Hoeveel uren beweeg je of sport je gemiddeld per week

a. 0 tot 1 uur

b. 1 tot 2 uren

c. 3 tot 4 uren

d. 5 tot 6 uren

e. Meer dan 6 uren

7 Wanneer beweegt u actief of sport u? (meerdere antwoorden mogelijk)

a. Overdag

b. ’s avonds

c. Tijdens het weekend

d. Tijdens vakanties

e. Wanneer ik tijd heb

Ga verder naar vraag 11

8 Waarom beweegt u niet actief of sport u niet? (meerdere antwoorden mogelijk)

a. Geen tijd (algemeen)

b. Geen interesse

c. Te duur

d. Niemand om mee samen te sporten

e. Medische redenen

f. Slecht gelegen (vervoersprobleem)

g. Komt niet overeen met mijn agenda

h. Andere reden. Welke? …………………………………………………………………

9 Waarom bent u gestopt met actief bewegen of sporten? (meerdere antwoorden mogelijk)

a. Geen tijd (algemeen)

b. Geen interesse

c. Te duur

d. Niemand om mee samen te bewegen of sporten

e. Medische redenen

f. Slecht gelegen (vervoersprobleem)

g. Komt niet overeen met mijn agenda

h. Andere reden. Welke? …………………………………………………………………

10 Wilt u in de toekomst terug actief te bewegen of aan sport doen?

a. Ja

b. Nee

Indien nee, waarom niet?

DEEL C: BIJLAGEN pagina 95 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

a. Geen tijd (algemeen)

b. Geen interesse

c. Te duur

d. Niemand om mee samen te sporten

e. Medische redenen

f. Slecht gelegen (vervoersprobleem)

g. Komt niet overeen met mijn agenda

h. Andere reden. Welke? …………………………………………………………………

11 Waar is de sportdienst gelegen?

a. In het gemeentehuis van Schilde, Brasschaatsebaan 30

b. In de sporthal KA Vennebos, Hoevedreef

c. In het parkje achter de muziekschool, centrum Schilde

d. In de gemeentelijke turnzaal de Wingerd, Wijnegemsteenweg

e. Ergens anders. Waar?............................................................................

f. Ik weet het niet.

12 Hebt u wel eens contact gehad met de sportdienst?

a. Ja

b. Nee

c. Indien nee, ga naar vraag 15

13 Hoeveel medewerkers stelt de sportdienst volgens u te werk?

a. 1 medewerker

b. 2 medewerkers

c. 4 medewerkers

d. 6 medewerkers

14 Hoe zou u de medewerkers van de sportdienst beoordelen?

We bedoelen hier de medewerkers van het onthaal, administratie, toezichters,… dus NIET de sportbegeleiders of lesgevers.

Heel Slecht Slecht Neutraal Goed Heel Goed

a. Hoe scoren ze op het vlak van deskundigheid 0 0 0 0 0

b. Vriendelijkheid/behulpzaamheid 0 0 0 0 0

c. Voorkomen en netheid 0 0 0 0 0

15 Wat zijn volgens u de taken van een gemeentelijke sportdienst? (meerdere antwoorden mogelijk)

a. Informatie geven over sporten in de gemeente

b. Ondersteunen van sportclubs (informatie/subsidies)

c. Beheer van de sportinfrastructuur

d. Organiseren van activiteiten of projecten

e. Andere taken. Welke? …………………………………………………………….

16 Welke projecten/activiteiten kent u van de sportdienst?

a. Sportmozaiëk (de vroegere sportacademie)

b. Bewegingsopvoeding

c. Doe de fittest

d. Nordic Walking

e. Sportuurtje 50+

f. Senioren Fit o meter

g. Looppadenparcours

DEEL C: BIJLAGEN pagina 96 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

h. Circus in het dorp

i. Vakantie sportkampen

j. Infoavonden over sport

k. Senior Sportief (seniorensportdag)

l. Scholenveldloop

m. Andere projecten/activiteiten? Welke?……………………………………………

n. Ik ken geen enkele activiteit van de sportdienst (ga naar vraag 21)

17 Hoe komt u op de hoogte van sportactiviteiten/sportprojecten of waar vindt u informatie over sport algemeen?

a. Gemeenteblad (2970info)/activiteitenkalender (2970actief)

b. www.schilde.be

c. www.actieinschilde.be

d. www.sporteninschilde.be

e. www.erbeweegtwatinschilde.be

f. De sportbrochure

g. 2970 Vakantie (de vakantiebrochure)

h. www.vakantieschilde.be

i. Horen zeggen

j. De school

k. Ouders

l. Kinderen

m. Andere. Hoe?...............................................................................................

n. Ik weet van geen enkele activiteit van de sportdienst iets af

18 Aan welke projecten/activiteiten van de sportdienst nam je wel eens deel?

a. Sportmozaiëk (de vroegere sportacademie)

b. Bewegingsopvoeding

c. Doe de fittest

d. Nordic Walking

e. Sportuurtje 50+

f. Senioren Fit o meter

g. Looppadenparcours

h. Circus in het dorp

i. Vakantie sportkampen

j. Infoavonden over sport

k. Senior Sportief (seniorensportdag)

l. Scholenveldloop

m. Andere projecten/activiteiten? Welke?……………………………………………

n. Geen enkele activiteit (ga verder naar vraag 21)

19 Indien u wel eens deelnam aan een project/activiteit van de sportdienst, hoe scoort dit project op vlak van volgende aspecten. Beschrijf maximaal 3 activiteiten/projecten die u invulde

als antwoord op de vorige vraag

a. Eerste project

Naam project/activiteit (1)…………………………………………………….. Heel Slecht Slecht Neutraal Goed Heel Goed

a. Spreiding in tijd, juiste project/activiteit op het juiste moment 0 0 0 0 0

b. Interessant, aantrekkelijk, voor ieder wat wils 0 0 0 0 0

c. Bereikbaarheid van het project/activiteit 0 0 0 0 0

d. Veiligheid van het project/activiteit 0 0 0 0 0

DEEL C: BIJLAGEN pagina 97 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

d. Prijs voor deelname aan het project/activiteit 0 0 0 0 0

e. Hoe scoren de monitoren op het vlak van deskundigheid 0 0 0 0 0

g. Hoe scoren de monitoren op het vlak van vriendelijkheid 0 0 0 0 0

h. Hoe scoren de monitoren op het vlak van behulpzaamheid 0 0 0 0 0

I Hoe scoren de monitoren op het vlak van voorkomen 0 0 0 0 0

b. Tweede project

Naam project/activiteit (2)…………………………………………………….. Heel Slecht Slecht Neutraal Goed Heel Goed

a. Spreiding in tijd, juiste project/activiteit op het juiste moment 0 0 0 0 0

b. Interessant, aantrekkelijk, voor ieder wat wils 0 0 0 0 0

c. Bereikbaarheid van het project/activiteit 0 0 0 0 0

d. Veiligheid van het project/activiteit 0 0 0 0 0

d. Prijs voor deelname aan het project/activiteit 0 0 0 0 0

e. Hoe scoren de monitoren op het vlak van deskundigheid 0 0 0 0 0

g. Hoe scoren de monitoren op het vlak van vriendelijkheid 0 0 0 0 0

h. Hoe scoren de monitoren op het vlak van behulpzaamheid 0 0 0 0 0

I Hoe scoren de monitoren op het vlak van voorkomen 0 0 0 0 0

c. Derde project

Naam project/activiteit (3)…………………………………………………….. Heel Slecht Slecht Neutraal Goed Heel Goed

a. Spreiding in tijd, juiste project/activiteit op het juiste moment 0 0 0 0 0

b. Interessant, aantrekkelijk, voor ieder wat wils 0 0 0 0 0

c. Bereikbaarheid van het project/activiteit 0 0 0 0 0

d. Veiligheid van het project/activiteit 0 0 0 0 0

d. Prijs voor deelname aan het project/activiteit 0 0 0 0 0

e. Hoe scoren de monitoren op het vlak van deskundigheid 0 0 0 0 0

g. Hoe scoren de monitoren op het vlak van vriendelijkheid 0 0 0 0 0

h. Hoe scoren de monitoren op het vlak van behulpzaamheid 0 0 0 0 0

I Hoe scoren de monitoren op het vlak van voorkomen 0 0 0 0 0

20 Welke projecten/activiteiten van de sportdienst kent u waaraan u NIET deelnam?

(meerdere zijn mogelijk)

a. Sportmozaiëk (de vroegere sportacademie)

b. Bewegingsopvoeding

c. Doe de fittest

DEEL C: BIJLAGEN pagina 98 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

d. Nordic Walking

e. Sportuurtje 50+

f. Senioren Fit o meter

g. Looppadenparcours

h. Circus in het dorp

i. Vakantie sportkampen

j. Infoavonden over sport

k. Senior Sportief (seniorensportdag)

l. Scholenveldloop

m. Andere projecten/activiteiten? Welke?…………………………………………………

21 Waarom nam u niet deel?

a. Geen tijd (algemeen)

b. Geen interesse

c. Te duur

d. Niemand om mee samen te sporten

e. Medische redenen

f. Slecht gelegen (vervoersprobleem)

g. Komt niet overeen met mijn agenda

h. Ik heb nog nooit iets gezien of gehoord over activiteiten of projecten van de sportdienst

i. Andere reden. Welke? …………………………………………………………………

22 Is de gemeente globaal gezien voldoende voorzien van:

Heel Slecht Slecht Neutraal Goed Heel Goed

a. openlucht sportinfrastructuur 0 0 0 0 0

b. binnensportinfrastructuur 0 0 0 0 0

23 Van welke sportaccommodatie maakt u wel eens gebruik?

a. Sporthal KA Vennebos

b. Turnzaal De Wonderwijzer

c. Turnzaal De Wingerd

d. Gevechtssportenzaal Kerkelei

e. Atletiekpiste (Moerstraat)

f. Rugybveld (Moerstraat)

g. Voetbalvelden Rozenhoek

h. Voetbalvelden Gillès de Pélichylei

i. Voetbalvelden Wijnegemsteenweg

j. Skipiste

k. Fitness

l. Golfterrein

m. Oefenterreinen Ruiterij

n. Looppaden (maakt niet uit welke)

o. Een visput (maakt niet uit welke)

p. Petanquebanen (maakt niet uit welke)

q. Manege (maakt niet uit welke)

DEEL C: BIJLAGEN pagina 99 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

r. Tennisterreinen (maakt niet uit welke)

s. Fit-o-meter (maakt niet uit welke)

t. Ik beweeg in de vrije natuur

u. Ik beweeg op de openbare weg

v. Ik beweeg thuis

w. Ik beweeg op het werk

x. Ik beweeg op school

y. Ik beweeg ergens anders. Waar?.............................................................................

z. Ik maak gebruik van een andere sportaccommodatie? Welke? ………………………….

24 Indien u wel eens gebruik maakt van een sportaccommodatie, geef dan een waardering voor deze sportaccommodaties (beschrijf maximaal 3 accommodaties uit de vorige vraag)

opgelet: graag enkel accommodaties in Schilde.

a. Eerste accommodatie

Accommodatie (1) …………………………………………………………… Heel Slecht Slecht Neutraal Goed Heel Goed

a. Ligging en bereikbaarheid, parkeermogelijkheid, veiligheid 0 0 0 0 0

b. Gezelligheid, properheid en hygiëne, uitzicht 0 0 0 0 0

c. Functionaliteit van het gebouw 0 0 0 0 0

d. Functionaliteit van het terrein 0 0 0 0 0

e. Uitrusting van het gebouw of het terrein (sporttoestellen) 0 0 0 0 0

b. Tweede accommodatie

Accommodatie (2) …………………………………………………………… Heel Slecht Slecht Neutraal Goed Heel Goed

a. Ligging en bereikbaarheid, parkeermogelijkheid, veiligheid 0 0 0 0 0

b. Gezelligheid, properheid en hygiëne, uitzicht 0 0 0 0 0

c. Functionaliteit van het gebouw 0 0 0 0 0

d. Functionaliteit van het terrein 0 0 0 0 0

e. Uitrusting van het gebouw of het terrein (sporttoestellen) 0 0 0 0 0

c. Derde accommodatie

Accommodatie (3) …………………………………………………………… Heel Slecht Slecht Neutraal Goed Heel Goed

a. Ligging en bereikbaarheid, parkeermogelijkheid, veiligheid 0 0 0 0 0

b. Gezelligheid, properheid en hygiëne, uitzicht 0 0 0 0 0

c. Functionaliteit van het gebouw 0 0 0 0 0

d. Functionaliteit van het terrein 0 0 0 0 0

e. Uitrusting van het gebouw of het terrein (sporttoestellen) 0 0 0 0 0

25 Van welke sportvereniging bent u lid?

a. BC De Drie Billekens

b. BC De Schilde

DEEL C: BIJLAGEN pagina 100 van 130


c. BC Drieband Schilde Bergen

d. BC Keizershof

e. Bosgeuzen

f. BOT Schilde VZW

g. Casablanca Skiclub

h. Donderdagavondlopers

i. Duivenbond Eendracht

j. FC Braschil

k. Ju Jitsu Kokuy Kwai

l. KSK Schilde

m. KSK 's-Gravenwezel

n. KT Rust Roest

o. Lig.Wipmij De Hert

p. LRV St. Guibertus

q. POT Schilde VZW

r. SAC

s. T.C. Brabo

t. Taekwondo Chon-Ji

u. Tai Chi Qigong

v. The Gladiators

w. TTK Schilde

x. TTK 's-Gravenwezel

y. Turnkring Streven

z. TW Blijf Jong

aa. Venneputvissers

bb. Vissersclub De Zonnebaars

cc. VOS

dd. WAC Wezel Sportief

ee. WC De Schilde

ff. WC De Spildoren

gg. WTC De Fietsende Wezeltjes

hh. ZVC Celtic Wezel

ii. ZVC Schilde

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

jj. Ik ben lid van een andere vereniging van Schilde. Welke?...................................

kk. Ik ben lid van een vereniging van buiten Schilde. In welke gemeente?…….…….

ll. Welke vereniging?.................................................................................................

mm. Indien u geen lid bent van een sportvereniging, ga dan naar vraag 34

26 Indien u lid bent van een vereniging, geef dan een oordeel over deze vereniging (beschrijf maximaal 3 verenigingen uit de vorige vraag)

opgelet: graag enkel verenigingen uit Schilde.

a. Eerste vereniging

Vereniging vermeld onder (1) ……………………………………………… Heel Slecht Slecht Neutraal Goed Heel Goed

a. Deskundigheid van de trainers 0 0 0 0 0

b. Deskundigheid van het bestuur 0 0 0 0 0

c. Sfeer in de club 0 0 0 0 0

DEEL C: BIJLAGEN pagina 101 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

c. Extra sportieve organisaties van de club 0 0 0 0 0

e. Algemene tevredenheid werking vereniging 0 0 0 0 0

b. Tweede vereniging

Vereniging vermeld onder (2) ……………………………………………… Heel Slecht Slecht Neutraal Goed Heel Goed

a. Deskundigheid van de trainers 0 0 0 0 0

b. Deskundigheid van het bestuur 0 0 0 0 0

c. Sfeer in de club 0 0 0 0 0

c. Extra sportieve organisaties van de club 0 0 0 0 0

e. Algemene tevredenheid werking vereniging 0 0 0 0 0

c. derde vereniging

Vereniging vermeld onder (3) ……………………………………………… Heel Slecht Slecht Neutraal Goed Heel Goed

a. Deskundigheid van de trainers 0 0 0 0 0

b. Deskundigheid van het bestuur 0 0 0 0 0

c. Sfeer in de club 0 0 0 0 0

c. Extra sportieve organisaties van de club 0 0 0 0 0

e. Algemene tevredenheid werking vereniging 0 0 0 0 0

27 hieronder vind u een lijst van de door de sportraad van Schilde erkende verenigingen.

Omcirkel in de lijst van de verenigingen, de vereniging waarvan u bestuurslid bent.

bent u geen bestuurslid, ga dan naar vraag 34

a. BC De Drie Billekens

b. BC De Schilde

c. BC Drieband Schilde Bergen

d. BC Keizershof

e. Bosgeuzen

f. BOT Schilde VZW

g. Casablanca Skiclub

h. Donderdagavondlopers

i. Duivenbond Eendracht

j. FC Braschil

k. Ju Jitsu Kokuy Kwai

l. KSK Schilde

m. KSK 's-Gravenwezel

n. KT Rust Roest

o. Lig.Wipmij De Hert

p. LRV St. Guibertus

q. POT Schilde VZW

DEEL C: BIJLAGEN pagina 102 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

r. SAC

s. T.C. Brabo

t. Taekwondo Chon-Ji

u. Tai Chi Qigong

v. The Gladiators

w. TTK Schilde

x. TTK 's-Gravenwezel

y. Turnkring Streven

z. TW Blijf Jong

aa. Venneputvissers

bb. Vissersclub De Zonnebaars

cc. VOS

dd. WAC Wezel Sportief

ee. WC De Schilde

ff. WC De Spildoren

gg. WTC De Fietsende Wezeltjes

hh. ZVC Celtic Wezel

ii. ZVC Schilde

28 Geef hier specifieke informatie over de vereniging waarbij u in het bestuur zit.

Naam vereniging vermeld onder 27 ………………………………………… aantallen

1 2 3 4

a. Hoeveel trainers met een diploma VTS Bloso heeft de vereniging? 0 0 0 0

b. Hoeveel trainers met een diploma bij een Vlaamse sportfederatie

heeft de vereniging? 0 0 0 0

c. Hoeveel leden/medewerkers met een ander sportspecifiek diploma

heeft de vereniging? 0 0 0 0

d. Zou de sportclub meer trainingsuren kunnen gebruiken voor de

recreatieve sporters van de vereniging, zo ja, hoeveel? 0 0 0 0

e. Zou de sportclub meer trainingsuren kunnen gebruiken voor de

competitiesporters van de vereniging, zo ja, hoeveel? 0 0 0 0

f. Is deze uitbreiding te realiseren in de bestaande infrastructuur?

Zo nee, waarom niet?

g. Is de realisatie van nieuwe openluchtsportinfrastructuur voor uw

vereniging nodig, Indien ja waarom?

h. Is de realisatie van nieuwe binnensportinfrastructuur voor uw

vereniging nodig, indien ja waarom?

i. Heeft uw sportvereniging uitbreiding- of andere plannen?

Indien ja, graag omschrijving?

Meer dan 4

Hoeveel?

DEEL C: BIJLAGEN pagina 103 van 130


j. Heeft uw sportvereniging uitbreiding- of andere plannen?

Indien ja, graag omschrijving?

k. Zijn de subsidies die de gemeente uitkeert voldoende voor de werking

van uw vereniging?

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

l. Is uw vereniging bereid om inspanningen te leveren om het milieu te

ontzien? JA / NEE

29 Denkt u dat uw vereniging kan meewerken aan projecten/activiteiten van de sportdienst? Welke projecten/activiteiten?

a. Ja

a. Sportmozaiëk (de vroegere sportacademie)

b. Bewegingsopvoeding

c. Doe de fittest

d. Nordic Walking

e. Sportuurtje 50+

f. Senioren Fit o meter

g. Looppadenparcours

h. Circus in het dorp

i. Vakantie sportkampen

j. Infoavonden over sport

k. Senior Sportief (seniorensportdag)

l. Scholenveldloop

m. Andere projecten/activiteiten? Welke?……………………………………………

b. Nee

30 Aan welke soort medewerking denkt u dan?

a. Logistieke steun

b. Leveren van trainers

c. Ter beschikking stellen van materiaal

d. Promotie voeren

e. Ter beschikking stellen van sportaccommodatie

f. Andere. Welke? ……………………………………………

31 Werkt uw vereniging samen met scholen?

a. Ja

b. Nee, maar ik zie dat wel zitten in de toekomst

c. Nee

indien nee, ga naar vraag 33

32 Aan welke soort medewerking denkt u dan?

a. Logistieke steun

b. Leveren van trainers

c. Ter beschikking stellen van materiaal

d. Promotie voeren

e. Ter beschikking stellen van sportaccommodatie

DEEL C: BIJLAGEN pagina 104 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

f. Andere. Welke? ……………………………………………

33 Waarom ziet u een samenwerking tussen uw vereniging en een school niet zitten?

a. Geen tijd (algemeen)

b. Geen interesse

c. Geen lesgevers/trainers beschikbaar

d. Komt niet overeen met mijn agenda van de vereniging

e. We kunnen niet meer jeugd opvangen

f. Ik heb er nog nooit over nagedacht

g. Andere reden. Welke? …………………………………………………………………

34 Welke voorstellen heeft u om de werking van onze sportdienst te verbeteren?

Op communicatievlak/herkenbaarheid sportdienst:…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Dienstverlening algemeen:……………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Dienstverlening verenigingen:…………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Projecten/activiteiten……………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………..………..…………………………

Accommodatie:……………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………

Algemeen:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Bedankt voor uw medewerking aan dit onderzoek!

Deze vragenlijst kan afgegeven worden op

De sportdienst

De balie op het gemeentehuis

De resultaten van dit onderzoek zullen hun uitwerking hebben op het sportbeleidsplan.

BIJLAGE 21: Vragenlijst -18 jarigen

Hoe beweeg je in Schilde?

1 Hoe oud ben je? (omcirkel je antwoord)

a. 6 tot 8 jaar oud

b. 9 tot 11 jaar oud

c. 12 tot 14 jaar oud

d. 15 tot 18 jaar oud

e. Ouder dan 18 jaar ->vragenlijst +18 jaar

2 Ben je een

a. Meisje

b. Jongen

DEEL C: BIJLAGEN pagina 105 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

3 Waar woon je?

a. In het centrum van Schilde

b. In het centrum van ‘s Gravenwezel

c. Buiten het centrum in Schilde

d. Buiten het centrum in ‘s-Gravenwezel

e. In welke straat woon je? ………………………………………………………………………..

f. Buiten de gemeente Schilde ‘s Gravenwezel

4 In welke gemeente ga je naar school?

a. Schilde/’s-Gravenwezel

b. Schoten

c. Wijnegem

d. Malle

e. Deurne

f. Zandhoven

g. andere ……………………………………………………………………………………………

5 Hoe ga je naar school?

a. met het openbaar vervoer (ga naar vraag 6)

b. met ouders/vrienden die me met de wagen brengen (ga naar vraag 6)

c. met de brommer (ga naar vraag 6)

d. met de fiets (ga naar vraag 7)

e. te voet (ga naar vraag 7)

f. andere ……………………………………………………………………………………………

6 Waarom ga je niet met de fiets of te voet naar school? (meerdere antwoorden mogelijk)

a. Ik vind dat te vermoeiend

b. Ik vind dat te ver

c. Dat is niet veilig

d. Ik mag niet van mijn ouders

e. Medische redenen

f. Andere reden. Welke? …………………………………………………………………

7 Sport je of beweeg je actief?

a. Ja

b. Indien ja, wat doe je

a. Fietsen

b. Wandelen

c. Voetballen

d. Dansen

e. Spelen

f. iets anders, namelijk ………………………………………………

g. Nee, indien nee ga verder naar vraag 11

8 Van welke sportvereniging ben je lid?

a. BC De Drie Billekens

b. BC De Schilde

DEEL C: BIJLAGEN pagina 106 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

c. BC Drieband Schilde Bergen

d. BC Keizershof

e. Bosgeuzen

f. BOT Schilde VZW

g. Casablanca Skiclub

h. Donderdagavondlopers

i. Duivenbond Eendracht

j. FC Braschil

k. Ju Jitsu Kokuy Kwai

l. KSK Schilde

m. KSK 's-Gravenwezel

n. KT Rust Roest

o. Lig.Wipmij De Hert

p. LRV St. Guibertus

q. POT Schilde VZW

r. SAC

s. T.C. Brabo

t. Taekwondo Chon-Ji

u. Tai Chi Qigong

v. The Gladiators

w. TTK Schilde

x. TTK 's-Gravenwezel

y. Turnkring Streven

z. TW Blijf Jong

aa. Venneputvissers

bb. Vissersclub De Zonnebaars

cc. VOS

dd. WAC Wezel Sportief

ee. WC De Schilde

ff. WC De Spildoren

gg. WTC De Fietsende Wezeltjes

hh. ZVC Celtic Wezel

ii. ZVC Schilde Niet deze verenigingen? Zie volgende blad.

jj. Ik ben lid van een andere vereniging van Schilde. Welke?...................................

kk. Ik ben lid van een vereniging van buiten Schilde. In welke gemeente?…….…….

ll. Welke vereniging?.................................................................................................

mm. Ik ben geen lid van een vereniging

9 Van welke sportaccommodatie maak je wel eens gebruik?

a. Sporthal KA Vennebos

b. Turnzaal De Wonderwijzer

c. Turnzaal De Wingerd

d. Gevechtssportenzaal Kerkelei

e. Atletiekpiste (Moerstraat)

f. Rugybveld (Moerstraat)

g. Voetbalvelden Rozenhoek

h. Voetbalvelden Gillès de Pélichylei

DEEL C: BIJLAGEN pagina 107 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

i. Voetbalvelden Wijnegemsteenweg

j. Skipiste

k. Fitness

l. Golfterrein

m. Oefenterreinen Ruiterij

n. Looppaden (maakt niet uit welke)

o. Een visput (maakt niet uit welke)

p. Petanquebanen (maakt niet uit welke)

q. Manege (maakt niet uit welke)

r. Tennisterreinen (maakt niet uit welke)

s. Fit-o-meter (maakt niet uit welke)

t. Ik beweeg in de vrije natuur

u. Ik beweeg op de openbare weg

v. Ik beweeg thuis

w. Ik beweeg op het werk

x. Ik beweeg op school

y. Ik beweeg ergens anders. Waar?.............................................................................

z. Ik maak gebruik van een andere sportaccommodatie? Welke? ………………………….

10 Is er in de gemeente genoeg

Veel te

weinig Te weinig ok Te veel

a. openlucht sportinfrastructuur 0 0 0 0 0

b. binnensportinfrastructuur 0 0 0 0 0

11 Wat doe je zoal in je vrije tijd?

a. Rondhangen

b. Spelletjes

c. Studeren

d. Actief bewegen of sporten

e. Niets

f. Sporten in de sportclub

g. Iets anders, namelijk……………………………………………………………………………..

12 Hoeveel uren beweeg je of sport je gemiddeld per week

a. 0 tot 1 uur

b. 1 tot 2 uren

c. 3 tot 4 uren

d. 5 tot 6 uren

e. Meer dan 6 uren

13 Wanneer beweeg je actief of sport je (meerdere antwoorden mogelijk)

a. Overdag

b. ’s avonds

c. Tijdens het weekend

d. Tijdens vakanties

DEEL C: BIJLAGEN pagina 108 van 130

Veel te

veel


e. Wanneer ik tijd heb

Ga verder naar vraag 15

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

14 Waarom beweeg je niet actief of sport je niet? (meerdere antwoorden mogelijk)

a. Geen tijd (algemeen)

b. Geen interesse

c. Te duur

d. Niemand om mee samen te bewegen of te sporten

e. Medische redenen

f. Slecht gelegen (vervoersprobleem)

g. Komt niet overeen met mijn agenda

h. Ik mag niet van mijn ouders

i. Andere reden. Welke? …………………………………………………………………

15 Wat doe je nog in je vrije tijd?

a. TV kijken/video/DVD

b. Leren/studeren

c. Iets op de computer/chatten

d. GSMen telefoneren/SMSen

e. Spelen

f. Rondhangen

g. Naar de film gaan

h. Op café gaan

i. iets anders, namelijk ……………………………………………………………………………

16 Hieronder vind je een aantal initiatieven, die op jongeren zijn gericht. Welke van die initiatieven ken je? Aan welke initiatieven heb je wel eens deelgenomen?

a. Bewegingsopvoeding Ken ik Ken ik niet Deelgenomen

b. Sportmozaiëk (sportacademie) Ken ik Ken ik niet Deelgenomen

c. Scholenveldloop Ken ik Ken ik niet Deelgenomen

d. Circus in ’t dorp Ken ik Ken ik niet Deelgenomen

e. Sportkampen Ken ik Ken ik niet Deelgenomen

f. …………………………………. Ken ik Ken ik niet Deelgenomen

g. …………………………………. Ken ik Ken ik niet Deelgenomen

h. …………………………………. Ken ik Ken ik niet Deelgenomen

17 Wat vind je van deze activiteiten?

a. Bewegingsopvoeding Goed niet goed niet deelgenomen

b. Sportmozaiëk (sportacademie) Goed niet goed niet deelgenomen

c. Scholenveldloop Goed niet goed niet deelgenomen

d. Circus in ’t dorp Goed niet goed niet deelgenomen

e. Sportkampen Goed niet goed niet deelgenomen

f. …………………………………. Goed niet goed niet deelgenomen

g. …………………………………. Goed niet goed niet deelgenomen

h. …………………………………. Goed niet goed niet deelgenomen

18 waarom nam je niet deel? (meerdere antwoorden mogelijk)

a. Ik vind dat te vermoeiend

b. Ik vind dat te ver

DEEL C: BIJLAGEN pagina 109 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

c. Dat is niet veilig

d. Ik mag niet van mijn ouders

e. Medische redenen

f. Andere reden. Welke? …………………………………………………………………

19 Hoe kom je te weten of de gemeente Schilde iets organiseert?

a. Gemeenteblad (2970info)/activiteitenkalender (2970actief)

b. www.schilde.be

c. www.actieinschilde.be

d. www.sporteninschilde.be

e. www.erbeweegtwatinschilde.be

f. De sportbrochure

g. 2970 Vakantie (de vakantiebrochure)

h. www.vakantieschilde.be

i. Horen zeggen

j. De school

k. Ouders

l. Kinderen

m. Andere. Hoe?...............................................................................................

n. Ik weet van geen enkele activiteit van de sportdienst iets af

Bedankt voor je medewerking !

Geef deze vragenlijst af op je sportdienst of aan de balie op het gemeentehuis.

BIJLAGE 22: Vragenlijst jonge deelnemers

2. Hoe oud ben je? (omcirkel je antwoord)

a. 6 tot 8 jaar oud

b. 9 tot 11 jaar oud

c. 12 tot 14 jaar oud

d. 15 tot 18 jaar oud

e. Ouder dan 18 jaar ->vragenlijst +18 jaar

3. Ben je een

a. Meisje

b. Jongen

4. Waar woon je?

a. In het centrum van Schilde

b. In het centrum van ‘s Gravenwezel

c. Buiten het centrum in Schilde

DEEL C: BIJLAGEN pagina 110 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

d. Buiten het centrum in ‘s-Gravenwezel

e. In welke straat woon je? ………………………………………………………………………..

f. Buiten de gemeente Schilde ‘s Gravenwezel

5. In welke gemeente ga je naar school?

a. Schilde/’s-Gravenwezel

b. Schoten

c. Wijnegem

d. Malle

e. Deurne

f. Zandhoven

g. andere ……………………………………………………………………………………………

6. Naam van de activiteit ………………………………………………..

7. Hoeveel sport je?

a. Heel veel (bijna elke dag)

b. Veel (elke week)

c. Weinig

d. Anders, nl.:

8. Welke sport(en) doe je meestal (na de schooluren)?

9. Sport je in een club?

a. Ja Welke? …………………………………………………………….

b. Nee

c. Geen idee

10. Waarom heb je aan deze activiteit meegedaan?

(je kunt meerdere antwoorden aankruisen)

a. Omdat ik sport tof vind

b. Omdat ik moest van thuis/school

c. Omdat ik de sport(en) beter wilde leren kennen

d. Omdat ik graag met vrienden/klasgenoten wou sporten

e. Anders, nl.:

DEEL C: BIJLAGEN pagina 111 van 130


11. Heb je hier vroeger nog eens aan meegedaan? (kies één antwoord)

☺ Ja

Neen

Geen idee

12. Hoe vind je het nu ten opzichte van vroeger? (kies één antwoord)

☺ Beter

Waarom vind je het nu beter?

Hetzelfde

Slechter Waarom vind je het nu slechter?

Geen idee ga verder naar vraag 10

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

13. Waarom heb je vroeger niet meegedaan? (je kan meerdere antwoorden aanduiden)

a. Ik wist niet dat het bestond

b. Het interesseerde mij toen nog niet

c. Ik had geen tijd

d. Geen idee

e. Anders, namelijk:…………………………………………………………………………………………:

14. Hoe ben je te weten gekomen dat je hieraan kon meedoen?

(omcirkel de tekening bij jouw antwoord; je kan meerdere antwoorden aanduiden)

DEEL C: BIJLAGEN pagina 112 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Via folder(s)/brochure(s) Via mama/papa

Via poster(s)/affiche(s) Via vrienden

Via televisie Via school

Via radio Via internet

O Anders, nl.: O Geen idee

15. Hoe kom je meestal naar hier? (je kan meerdere antwoorden aanduiden)

Met de fiets Met de bus

Te voet Ik word gebracht met de auto

O Anders, nl.:

16. Voelde je je meestal veilig tijdens het sporten? (kies één antwoord)

☺ Ja

Soms Wanneer niet?

Neen Wanneer niet?

17. Waren de monitoren/begeleiders vriendelijk? (kies één antwoord)

☺ Ja

Soms Wanneer niet?

Neen Wanneer niet?

18. Konden de monitoren/begeleiders je goed helpen?

(kies één antwoord)

☺ Ja

Soms Wanneer niet?

DEEL C: BIJLAGEN pagina 113 van 130


Neen Wanneer niet?

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

19. Wat vond je het allerleukste aan de activiteit(en)? (je kan meerdere antwoorden aanduiden)

a. De sport(en) zelf

b. Het sporten met vrienden/familie

c. De monitoren/begeleiders

d. Andere, nl.:

20. Wat zou er volgens jou nog beter kunnen aan deze activiteit(en)?

21. Ga je door hier aan mee te doen (nog meer) sporten? (kies één antwoord)

☺ Ja

Misschien

Neen Waarom niet?

Geen idee

22. Ga je de sport(en) die je hier leerde kennen nog vaker doen? (kies één antwoord)

☺ Ja Waar? O In een sportclub

O Met vrienden op een plein of op straat

O Op school

O Anders, nl.:

Misschien

Neen Waarom niet?

Geen idee

23. Ga je volgend jaar of volgende keer opnieuw meedoen? (kies één antwoord)

☺ Ja

Misschien

Neen Waarom niet?

DEEL C: BIJLAGEN pagina 114 van 130


24. Wil je nog iets belangrijk vertellen over deze activiteit(en)?

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

25. Hoe kom je te weten of de gemeente Schilde (niet enkel de sportdienst) iets organiseert?

a. Gemeenteblad (2970info)/activiteitenkalender (2970actief)

b. www.schilde.be www.erbeweegtwatinschilde.be (doorhalen wat niet past)

c. De sportbrochure

d. 2970 Vakantie (de vakantiebrochure) of www.vakantieschilde.be

e. Horen zeggen

f. Via de school

g. Van ouders

h. Van kinderen

i. Andere. Hoe? …………………………………………………………………….

Bedankt voor je medewerking !

Geef deze vragenlijst af

• aan je sportmonitor

• op de sportdienst

• aan de balie op het gemeentehuis.…………………………………………………………………………………

DEEL C: BIJLAGEN pagina 115 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

BIJLAGE 23: Evolutie bezetting binnensportaccommodatie

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

maandag

clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren

sporthal bovenzaal 1 4 3 5 4 7 4 3 4 4 3 4

sporthal benedenzaal 2 4 3 6 3 4,5 3 5 3 6 3 6

turnzaal De Wingerd 1 5 2 3 1 2 1 5 1 6 1 6

turnzaal De Wonderwijzer 1 1 1 1 1 1

dinsdag

clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren

sporthal bovenzaal 1 3,5 2 5 2 4,5 2 4,5 2 5,5 2 5,5

sporthal benedenzaal 2 4 3 6 2 4 2 5 2 6 2 6

turnzaal De Wingerd 3 4,5 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3

turnzaal De Wonderwijzer 1 3 1 3 2 3

woensdag

clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren

sporthal bovenzaal 2 7 2 5 3 9 3 8,5 3 9 3 9

sporthal benedenzaal 3 7 3 5 2 9 3 6 3 8 3 8

turnzaal De Wingerd 2 9 2 4 2 4 1 4 1 8 2 8

turnzaal De Wonderwijzer 1 2 2 3 1 3

donderdag

clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren

sporthal bovenzaal 2 4 2 4,5 2 4 2 4,5 2 5 2 5

sporthal benedenzaal 4 4 4 5 4 5,5 4 3,5 4 7 6 7

turnzaal De Wingerd 2 6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

turnzaal De Wonderwijzer 2 4,5 2 4,5 2 4,5

vrijdag

clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren

sporthal bovenzaal 2 4 2 4,5 2 4 2 4,5 2 5 2 5

sporthal benedenzaal 4 4 4 5 4 5,5 4 3,5 4 7 6 7

turnzaal De Wingerd 2 6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

turnzaal De Wonderwijzer 2 4,5 2 4,5 2 4,5

zaterdag

clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren

sporthal bovenzaal 2 6 2 7,5 2 7,5 2 7,5 2 9 2 9

sporthal benedenzaal 4 5,5 4 10 3 9 4 7,5 3 14 3 14

turnzaal De Wingerd 1 5 1 0 1 1,5 1 1,5 1 4 1 4

turnzaal De Wonderwijzer 1 4 2 5,5 1 4

zondag

clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren clubs uren

sporthal bovenzaal 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 2

DEEL C: BIJLAGEN pagina 116 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

sporthal benedenzaal 1 2 1 4 1 2 1 2 1 2 2 2

turnzaal De Wingerd 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

turnzaal De Wonderwijzer 0 0 0 0 0 0

BIJLAGE 24: Evolutie subsidie erkende sportclubs

sportclubs 2002 2003 2004 2005 2006

201 BOT € 50 € 50 € 50 € 190.57 € 280.48

203 BC De Drie Billekens € 228.25 € 166.96 € 154.96 € 155.80 € 165.08

204 BC De Schilde € 228.25 € 186.46 € 259.92 € 231.38 € 150.73

208 BC Keizershof € 210.48 € 186.46 € 259.92 € 231.38 € 165.08

210 KBC Recht Er Op € 270.19

211 Bosgeuzen € 421.48 € 527.59 € 266.82 € 391.01 € 420.87

212 Venneputvissers € 204.06 € 220.15 € 216.18 € 265.96 € 206.92

215 FC Braschil € 191.83 € 219.25 € 113.77 € 231.38 € 197.96

218 KT Rust Roest € 838.45 € 1038.08 € 1096.79 € 928.09 € 862.85

220 KSK Schilde € 50 € 50 € 203.66

223 LRV St. Guibertus € 244.68

227 JJ Kokyu Kwai € 1903.99 € 1466.86 € 2175.40 € 1857.56 € 1741.15

228 KSK ‘s- Gravenwezel € 50 € 50 € 50 € 429.72 € 414.38

231 TTK Schilde € 1468.38 € 1070.79 € 574.93 € 675.15 € 879.88

232 TTK ‘s- Gravenwezel € 50 € 891.89 € 714.74 € 553.74 € 640.68

233 TWC Blijf Jong € 456.58 € 296.04 € 484.83 € 441.37 € 450.52

234 Turnkring Streven € 1028.16 € 992.81 € 785.95 € 514.34 € 589.14

235 De Zonnebaars € 50 € 50 € 50 € 102.94 € 102.68

236 VOS € 1610.40 € 1486.35 € 1495.72 € 1494.82 € 1868.64

241 WAC Wezel Sportief € 251.87 € 161.93 € 192.42 € 166.70 € 144.84

242 WC De Schilde € 226.34 € 225.46 € 312.40 € 322.07 € 280.16

243 De Fietsende Wezeltjes € 469.41 € 459.37 € 417.35 € 352.29 € 378.80

246 WC De Spildoren € 641.91 € 407.35 € 358.73 € 299.30

248 TC Brabo € 2073.66 € 2116.36 € 1633.12 € 1380.10 € 1521.38

249 Taekwondo Chon Ji € 2063.17 € 1363.20 € 1914.25 € 1757.97 € 1595.36

251 POT € 50 € 50 € 50 € 50 € 50

252 Diabolos Rugbyclub € 50 € 364.00 € 357.31

253 ZVC Schilde € 211.46 € 266.76 € 196.28 € 225.18 € 186.81

254 ZVC Celtic Wezel € 343.59 € 439.88 € 246.49 € 197.96

256 SAC € 50 € 50 € 50 € 338.44 € 383.65

258 Donderdagavondlopers € 225.45 € 242.42 € 291.84 € 263.72

259 The Gladiators € 539.81 € 400.98

260 Duivenbond Eendracht € 50

Totaal €15000.00 €15000.00 15000.00 15000.00 15000.00

DEEL C: BIJLAGEN pagina 117 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

BIJLAGE 25: Evolutie voordelen in natura erkende sportclubs

sportclubs 2002 2003 2004 2005 2006

201 BOT € 38.74 € 26.44

203 BC De Drie Billekens

204 BC De Schilde € 24.78

208 BC Keizershof € 3.22

210 KBC Recht Er Op

211 Bosgeuzen € 4.96 € 24.78 € 24.78

212 Venneputvissers € 157.32 € 15.04 € 8.43 € 18.32 € 14.70

215 FC Braschil € 6.20 € 6.20

218 KT Rust Roest € 601.32 € 162.06 € 146.42 € 111.93 € 167.40

220 KSK Schilde € 142.49

223 LRV St. Guibertus € 396.60 € 119.78 € 27.26 68.15 € 154.88

227 JJ Kokyu Kwai € 45.56 € 6.20 € 6.20 € 18.60

228 KSK ‘s- Gravenwezel € 98.41 € 37.17 € 74.34 € 73.34 € 80.54

231 TTK Schilde € 274.96 € 12.39 € 24.78 € 24.78 € 24.78

232 TTK ‘s- Gravenwezel € 49.39 € 15.84 € 5.50 € 17.60

233 TWC Blijf Jong € 173.52 € 309.54 € 298.92 € 175.44 € 143.66

234 Turnkring Streven € 12.39 € 12.39 € 24.78 € 49.56 € 52.26

235 De Zonnebaars € 49.78 € 12.39 € 24.78 € 49.56 € 49.56

236 VOS € 12.39 € 6.20 € 6.20 € 6.20 € 6.20

241 WAC Wezel Sportief € 102.50 € 49.78 € 49.56 € 49.56

242 WC De Schilde

243 De Fietsende Wezeltjes € 2.48

246 WC De Spildoren € 12.40 € 9.92 € 8.58 € 111.94

248 TC Brabo

249 Taekwondo Chon Ji € 12.39 € 24.78

251 POT

252 Diabolos Rugbyclub 27.27 € 18.59

253 ZVC Schilde € 56.16 € 11.16 € 6.20 € 11.15

254 ZVC Celtic Wezel € 4.96

256 SAC € 127.08 € 12.39 € 280.02 € 381.07 € 501.96

258 Donderdagavondlopers

259 The Gladiators € 49.56 € 24.78

260 Duivenbond Eendracht € 24.78 € 24.78

Totaal € 2264.01 € 911.04 € 2380.80 € 1134.60 € 1479.13

Dorpshuis € 4.96/keer Kopie A4 € 0.02/stuk Transport binnen Schilde € 12.39/keer

Conferentiezaal € 12.39/keer Kopie A3 € 0.05/stuk Transport buiten Schilde € 0.06/km, min € 12.39

De Wip € 4.96/keer

Oranjerie leslokaal € 2.48/keer Werklieden € 1.86/uur

Oranjerie leden € 6.20/keer Werfwagen € 18.59/keer

DEEL C: BIJLAGEN pagina 118 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

Oranjerie met publiek € 12.39/keer Toiletwagen € 18.59/keer

Visclub De Schans € 148.74/jaar

Liebaert fuif € 50/keer

Liebaert € 7.50/keer

BIJLAGE 26: Scholen in Schilde

De Wingerd Lager Onderwijs Frans Pauwelslei 19 Tel. 03 358 86 18 school@schilde.be

H. Hart van Maria Instituut Kleuter en Lager Onderwijs Oudaen 72 Tel. 03 658 12 46 vbs.hhart@scarlet.be

Wijkschool Hindenlaan 22 Tel. 03 658 84 98

Secundaire Onderwijs Oudaen 72 Tel. 06 658 12 62 secretariaat@hhvm.be

St. Lutgardis openluchtschool Kleuter en Lager Onderwijs Heidedreef 82 Tel. 03 353 71 19 info@sint-lutgardis.be

Wonderwijzer Kleuter Onderwijs Kleinveldweg 2A Tel. 03 384 06 28 kleuterschool@wonderwijzer.be

Wijkschool Verbindingsstraat 6

Lager Onderwijs Kerkelei 57 Tel. 03 384 06 28 secretariaat@wonderwijzer.be

Lager Onderwijs Schoolstraat 33

GO Vennebos Kleuter en Lager Onderwijs Kasteeldreef z/n Tel. 03 383 08 15 bs.schilde@sgr3.be

Wijkschool Oudebaan 153 Tel. 03 383 27 51

Secundaire Onderwijs Hoevedreef 9 Tel. 03 385 89 71

Openluchtschool Dennenhof Kleuter en Lager Onderwijs type 3 De Rentfort 9 Tel. 03 383 11 43 dennenhof@skynet.be

MPI Zonnebos Buitengewoon Kleuter en Lager Onderwijs Moerstraat 50 Tel. 03 680 12 60 secretariaat@mpi-zonnebos.be

BUSO Zonnebos Buitengewoon Secundair Onderwijs Moerstraat 50 Tel. 03 680 12 50

DEEL C: BIJLAGEN pagina 119 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

BIJLAGE 27: Confrontatiematrix Hoofdstuk 1: verenigingen

Kansen:

o 3/4 van de verenigingen wil worden gehoord bij een bevraging

o Veel clubs stellen het zonder of met te weinig sportgediplomeerden

o Extra trainingsuren voor de clubs laten een betere werking en groei van de club toe

o De sfeer in de clubs wordt door de meerderheid als dik in orde bestempeld

o Sportclubs zijn bereid om met scholen samen te werken, vooral voor promotie

o 80 % van de ondervraagden willen in de toekomst weer meer gaan bewegen

o 75 % van de ondervraagden is actief bezig met sporten en bewegen

o Ontzettend groot klantenpotentieel

o In de beleidsnota staat dat er extra aandacht moet worden besteed aan informatie over

lichaamsbeweging in het kader van 'gezonde gemeente'

o In beleidsnota staat informatiseren van gemeentelijke infrastructuur ivm raadplegen, reserveren hiervan

o In beleidsnota staat vermeld dat er dringend nood is aan meer sportinfrastructuur

o In beleidsnota staat dat er nieuwe opportuniteiten worden gecreëerd ivm overdekte sportaccommodatie

door samenwerking met scholen in ’s Gravenwezel

o In beleidsnota wordt het belang van het SBP onderstreept omwille van het afstemmen van de

accommodatiebehoeften en omwille van financiële ondersteuning

o In beleidsplan staat de aanwerving van een bijkomende sportambtenaar

o In beleidsnota staat sluiten samenwerkingsverbanden tussen clubs, scholen,gemeente ifv infrastructuur

o In beleidsnota staat aankoop van gronden voor realisatie van buitensportcomplex KSK ’s Gravenwezel

o In de beleidsnota staat de opmaak van nieuwe concessieovereenkomsten met gebruikers van

sportaccommodaties

o In de beleidsnota staat blijvend stimuleren bevolking om op verantwoorde manier te sportenen bewegen

o In de beleidsnota staat de opmaak van meerjarenplanning voor onderhoudswerken aan verschillende

sportinfrastructuur

o In de beleidsnota wordt de sportraad als bevoorrechte partner vermeld

o In de beleidsnota meldt het tekort aan buitensportinfrastructuur en heeft de intentie om deze sportclubs

te ondersteunen

o In het beleidsnota meldt het herbekijken van huidige manier van subsidiëren sportclubs

o De sportclubs zijn financieel gezond door de goede ondersteuning van de gemeente

Sterkten:

o 2/5 van de mensen die bij een sportclub zijn aangesloten, doen dat competitief

o Bij de ondervraagden scoren de trainers zeer goed op vlak van deskundigheid

o Bij de ondervraagden scoort het clubbestuur goed op vlak van deskundigheid

o Sportverenigingen in Schilde hebben 4000 sporters ofwel 1/5 van de totale bevolking

o Goede ondersteuning en doorstroming van informatie vanuit SD naar de clubs

o Relatie sportraad met de sportclubs

o Tegemoetkoming vakantiekampen via OCMW

o Geografische verspreiding van het sportaanbod door de verenigingen

o De gemeente erkent het belang van sporten in sportclubs

o Doorverwijzing potentiële sporters naar verenigingen

o 90% van de sportclubs zijn aangesloten bij de sportraad

o De ondervraagden die wel bewegen, bewegen 1 tot 4 uur per week

o 3/4 van de ondervraagden sport of beweegt actief

o Informatie geven over sporten is volgens het overgrote deel van de ondervraagden hoofdtaak van SD

o Volgens de ondervraagden scoren de medewerkers van de SD goed tot heel goed voor deskundigheid

Bedreigingen:

o ¼ van de sportclubs geven hun mening niet in deze bevraging lage betrokkenheid

o Er zijn weinig vrijwilligers in sportverenigingen

o Weinig flexibiliteit van verenigingen - rigide structuur

o Vergrijzing - te weinig jonge leden in sportraad - weinig betrokkenheid buiten de eigen vereniging

o Bestuur van de sportclubs zijn bijna niet gemengd qua vrouw/man

o De hoofdreden die de ondervraagden aangeven om niet te sporten is het gebrek aan tijd

o Er is een tekort aan binnensportinfrastructuur

o Gemiddelde leeftijd in clubs is hoog

o De meeste mensen geven aan dat ze geen tijd hebben om te sporten

o Meer vraag naar individualisering

o Sporthal Vennebos is overbezet geen ruimte voor extra uren

o Sportclubs vinden dat er te weinig met hun mening wordt rekening gehouden

o Erg mobiele mensen, wat Schilde niet aanbiedt, zoeken ze elders - gemiste kans

o Vergrijzing - te weinig jonge leden in het bestuur van clubs

o De tweede reden die de ondervraagden aangeven om niet te sporten is dat ze niemand hebben om

mee samen te sporten

o Ontzettend veel mensen bewegen in de vrije natuur, thuis of op de openbare weg (gebrek aan

accommodatie!!!)

o Er is onevenwichtige bevolkingspiramide met aanzienlijke in- en uitstroom van inwoners

o Er zijn te veel excuses om niet te sporten

o Voor recreanten is de instapdrempel voor clubs te hoog - niet iedereen wil competitie

o De gemiddelde leeftijd in Schilde is bij de hoogste in Vlaanderen

Zwakten:

o Er is onvoldoende sportinfrastructuur om de verenigingen zich te laten ontplooien

o 2/3 van de ondervraagde verenigingen geeft aan dat uitbreiding van hun vereniging niet valt te

realiseren binnen de bestaande infrastructuur

o Stagnering ledenaantal binnensportverenigingen door tekort aan uren in binnensportinfrastructuur

o Eilandgevoel clubs - verenigingen werken onderling niet samen

o Omdat verenigingen werken met niet-professionelen kan overdag geen werking worden ontplooid -

samenwerking met de scholen bemoeilijkt

o Er zijn te weinig medewerkers op de sportdienst voor een zo groot potentieel

o Er is een te klein recreatiesportaanbod

o De binnensportaccommodatie enkel beschikbaar na de schooluren

o Enkel sporthal Vennebos lijkt het sportcentrum te zijn voor gebruik van sportaccommodatie

o De turnzalen hebben weinig extra uren vrij

o Overbezetting van de accommodatie - grote afhankelijkheid van huurder, sportdienst tov eigenaar

o De openluchtsportinfrastructuur is gratis - onevenwicht - niet consequent met binnensportinfrastructuur

o De doelgroep 12-18 jarigen wordt te weinig bereikt

o De huidige sportinfrastructuur is volzet

DEEL C: BIJLAGEN pagina 120 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

BIJLAGE 28: Confrontatiematrix Hoofdstuk 2: anders georganiseerde sporter

Kansen:

o 80 % van de ondervraagden willen in de toekomst weer meer gaan bewegen

o 75 % van de ondervraagden is actief bezig met sporten en bewegen

o 40 % van de ondervraagden zijn nog niet in contact geweest met de sportdienst

o Ontzettend groot klantenpotentieel en erg kritisch publiek

o Toename koopkracht - grote koopkracht in Schilde

o Doelgroep 12-18 jarigen wordt te weinig bereikt

o Wellness en beweegcultuur en trendgevoeligheid inwoners

o Grote doelgroep door langere levensverwachting

o 1/3 van de mensen geeft aan dat de activiteiten van de sportdienst niet overeenkomen met hun agenda

o Van de mensen die de activiteiten van de sportdienst kennen doet 1/4 actief mee

o Veel jongeren willen bewegen en zien het belang van bewegen in

o In de beleidsnota staat uitbereiding van recreatieve infrastructuur, zijnde fiets-, wandel-, en looppaden,

50+fitometer, petanquebanen, en ontbrekende stukken fietsknooppuntennetwerk worden ingetekend

o In de beleidsnota staat dat er extra aandacht moet worden besteed aan informatie over

lichaamsbeweging in het kader van 'gezonde gemeente'

o In beleidsnota staat sensibiliseren inwoners tot bewegen in de vorm van infosessies en acties

o In beleidsnota staat stimuleren inwoners tot bewegen dmv sportpassen

o In beleidsnota staat informatiseren gemeentelijke infrastructuur ivm raadplegen, reserveren hiervan

o In beleidsnota staat vermeld dat er dringend nood is aan meer sportinfrastructuur

o In beleidsnota staat creëren van nieuwe opportuniteiten ivm binnensportaccommodatie door

samenwerking met scholen in ’s Gravenwezel

o In beleidsnota staat de aanwerving van een bijkomende sportambtenaar

o In beleidsnota staat het sluiten van samenwerkingsverbanden tussen clubs, scholen en gemeente ifv

infrastructuur

o In de beleidsnota staat dat de sportdienst moet worden geoptimaliseerd wat betreft dienstverlening

o In de beleidsnota staat dat de bevolking blijvend moet gestimuleerd worden om op een verantwoorde

manier te sporten en bewegen

o De scholen staan open voor sport en bewegen

o De ondervraagden die wel bewegen doen dit 1 tot 4 uur per week

o 3/4 van de ondervraagden sport of beweegt actief

o 3/4 van de ondervraagden sport wanneer ze tijd hebben, vooral overdag en ’s avonds

o Veel niet georganiseerde sporters bewegen in de vrije natuur

Sterkten:

o Informatie geven over sporten is hoofdtaak van de SD is volgens overgrote deel van de ondervraagden

o Volgens de ondervraagden scoren de medewerkers van de SD goed tot heel goed voor deskundigheid

o Medewerkers van SD zijn sportgeschoold en er is een goede teamgeest op SD

o Medewerkers van SD staan open voor nieuwe ideeën

o Goede uitrusting, materieel

o Doorverwijzing potentiële sporters naar verenigingen

o Alle projecten die de SD organiseert scoren goed tot heel goed

o Goede tot heel goede tevredenheid over de activiteiten van SD

o 85 % van de ondervraagden kennen minstens 1 activiteit van SD

o SD is laagdrempelig voor verenigingen en individuele bewegers of potentiële bewegers

o Uileendienst voor sportmateriaal ter ondersteuning van de promotionele activiteiten van de gemeente

o SD speelt kort op de bal

o Aanbod SD is divers qua aanbod, leeftijd, intensiteit (actief/passief/grijze zone)

o Deelnamegelden van activiteiten van de sportdienst zijn erg laag

Bedreigingen:

o De hoofdreden die de ondervraagden aangeven om niet te sporten is het gebrek aan tijd

o Meer dan de helft van de ondervraagden heeft geen idee hoeveel medewerkers SD telt

o Veel mensen bewegen in de vrije natuur, thuis of op de openbare weg (gebrek aan accommodatie!!!)

o Meer vraag naar individualisering

o 1/3 van inwoners geeft aan dat de activiteiten van de sportdienst niet overeenkomen met hun agenda

o Erg mobiele mensen, wat Schilde niet aanbiedt, zoeken ze elders - gemiste kans

o Technologie en internet zijn erg onpersoonlijk - daar kan de kwaliteit op achteruitgaan

o Openluchtsportinfrastructuur is gratis - onevenwicht - niet consequent met binnensportinfrastructuur

o Enkel sporthal Vennebos lijkt het sportcentrum te zijn voor gebruik van sportaccommodatie

o Overbezetting van de accommodatie - grote afhankelijkheid van huurder, SD tov eigenaar

o Veel te weinig mensen kennen een sportactiviteit van SD

o Een groot deel mensen heeft geen interesse in de activiteiten van SD

o Er is onevenwichtige bevolkingspiramide met aanzienlijke in- en uitstroom van inwoners

o Er zijn te veel excuses om niet te sporten

o Veel jongeren (12-18 jaar) sporten niet

Zwakten:

o Te weinig medewerkers op SD voor een zo groot potentieel

o Te weinig recreatiesport

o Binnensportaccommodatie enkel beschikbaar na de schooluren

o Te weinig ingetekende recreatiegrond

o Het gemeenteblad blijft de voornaamste bron van sportinformatie voor de ondervraagden

o 40 %van de ondervraagden komt niet in contact met SD

o 1/3 van de ondervraagden heeft geen idee waar de SD is gelegen

o erbeweegtwatinschilde is nog onvoldoende gekend

o Turnzalen hebben weinig extra uren vrij

o Sporthal Vennebos is overbezet geen ruimte voor extra uren

o Er zijn meer kanalen om te communiceren dan momenteel worden gebruikt

o Kinderen worden tot sporten aangezet door stimulans van ouders

DEEL C: BIJLAGEN pagina 121 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

BIJLAGE 29: Confrontatiematrix Hoofdstuk 3: toegankelijkheid en diversiteit

Kansen:

o 80 % van ondervraagden willen in de toekomst weer meer gaan bewegen

o 75 % van de ondervraagden is actief bezig met sporten en bewegen

o 40 % van de ondervraagden zijn nog niet in contact geweest met SD

o Ontzettend groot klantenpotentieel

o Polyvalente sportmaterialen, vloeren, hallen maken 'altijd sporten' een mogelijkheid

o Technologie zorgt voor sneller en efficienter te werk gaan

o Erg kritisch publiek

o Wellness en beweegcultuur

o Grote doelgroep door langere levensverwachting

o Trendgevoeligheid inwoners

o 1/3 van de mensen geeft aan dat de activiteiten van SD niet overeenkomen met hun agenda

o Van de mensen die de activiteiten van SD kennen doet 1/4 actief mee

o Veel niet georganiseerde sporters bewegen in de vrije natuur

o In de beleidsnota staat uitbereiden van recreatieve infrastructuur, zijnde fiets-, wandel-, en looppaden,

50+fitometer, petanquebanen, ontbrekende stukken van fietsknooppuntennetwerk worden ingetekend

o In de beleidsnota staat dat er extra aandacht moet worden besteed aan informatie over

lichaamsbeweging in het kader van 'gezonde gemeente'

o In beleidsnota staat sensibiliseren mensen tot bewegen in de vorm van infosessies en acties

o In beleidsnota staat invoeren van sportpassen voor inwoners voor stimuleren sportparticipatie

o In beleidsnota staat informatiseren gemeentelijke infrastructuur ivm raadplegen, reserveren hiervan

o In beleidsnota staat vermeld dat er dringend nood is aan meer sportinfrastructuur

o In beleidsnota wordt het belang van het SBP onderstreept omwille van het afstemmen van de

accommodatiebehoeften en omwille van financiële ondersteuning

o In beleidsplan staat de aanwerving van een bijkomende sportambtenaar

o In de beleidsnota staat dat de sportdienst moet worden geoptimaliseerd wat betreft dienstverlening

o In de beleidsnota staat blijvend stimuleren bevolking om op verantwoorde manier te sporten,bewegen

o In het beleidsplan staat dat de sportinfrastructuur op een energiezuinig manier worden beheerd

Sterkten:

o De ondervraagden die wel bewegen, bewegen 1 tot 4 uur per week

o 3/4 van de ondervraagden sport of beweegt actief

o Informatie geven over sporten is volgens het overgrote deel van ondervraagden de hoofdtaak van SD

o Volgens de ondervraagden scoren de medewerkers van de SD goed tot heel goed voor deskundigheid

o 3/4 van de ondervraagden sport wanneer ze tijd hebben, vooral overdag en ’s avonds

o Medewerkers van SD zijn sportgeschoold

o Een goede teamgeest op SD

o Medewerkers van SD staan open voor nieuwe ideeën

o Goede uitrusting, materieel

o Alle projecten die SD organiseert scoren goed tot heel goed

o SD is laagdrempelig voor verenigingen en individuele bewegers of potentiële bewegers

o Deelnamegelden activiteiten SD zijn laag

o Uitleendienst voor sportmateriaal ter ondersteuning van de promotionele activiteiten van de gemeente

o De scholen staan open voor sport

o SD speelt kort op de bal

o Aanbod SD is divers qua aanbod, leeftijd, intensiteit (actief/passief/grijze zone)

o Activiteiten van sportdienst zijn fiscaal aftrekbaar

Bedreigingen:

o De hoofdreden die de ondervraagden aangeven om niet te sporten is het gebrek aan tijd

o Meer dan de helft van de ondervraagden heeft geen idee hoeveel medewerkers SD telt

o Veel mensen bewegen in de vrije natuur, thuis of op de openbare weg (gebrek aan accommodatie!!!)

o De meeste mensen geven aan dat ze geen tijd hebben om te sporten

o Meer vraag naar individualisering

o 2/5 volwassenen heft geen interesse in aanbod van de SD

o Erg mobiele mensen, wat Schilde niet aanbiedt, zoeken ze elders - gemiste kans

o Technologie en internet zijn erg onpersoonlijk - daar kan de kwaliteit op achteruitgaan

o Vergrijzing - te weinig jonge leden in het bestuur van clubs

o Veel te weinig mensen kennen een sportactiviteit van SD

o Een groot deel mensen heeft geen interesse in de activiteiten SD

o Er is onevenwichtige bevolkingspiramide met aanzienlijke in- en uitstroom van inwoners

o Er zijn te veel excuses om niet te sporten

o Voor recreanten is de instapdrempel voor clubs te hoog - niet iedereen wil competitie

o Inwoners gedifferentieerd - moeilijk te bereiken doelgroep

Zwakten:

o Te weinig medewerkers op SD voor een zo groot potentieel

o Te weinig recreatiesport

o Binnensportaccommodatie enkel beschikbaar na de schooluren

o Het gemeenteblad blijft de voornaamste bron van sportinformatie voor de ondervraagden

o 40 % van ondervraagden komt niet in contact met SD

o 1/3 van de ondervraagden heeft geen idee waar SD is gelegen

o Communicatie vanuit SD naar de inwoners kan beter

o Te weinig (kleine) sportspeelpleintjes in de wijken (buurtsport)

o Te weinig ingetekende recreatiegrond

o Er is een tekort aan binnensportinfrastructuur

o Sportinfrastructuur gemeente niet geschikt voor personen met een beperking

o erbeweegtwatinschilde is nog onvoldoende gekend

o Er zijn meer kanalen om te communiceren dan momenteel worden gebruikt

o Doelgroep 12-18 jarigen wordt te weinig bereikt

o Samenwerking met prive op laag pitje

o Sporthal Vennebos is overbezet geen ruimte voor extra uren

o Openluchtsportinfrastructuur is gratis - onevenwicht - niet consequent met binnensportinfrastructuur

DEEL C: BIJLAGEN pagina 122 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

BIJLAGE 30: Confrontatiematrix Hoofdstuk 4: meerjarenplan infrastructuur

Kansen:

o Er zijn meer kanalen om te communiceren dan momenteel worden gebruikt

o Polyvalente sportmaterialen, vloeren, hallen maken 'altijd sporten' een mogelijkheid

o Technologie zorgt voor sneller en efficiënter te werk gaan

o Huurgelden van de infrastructuur is laag

o Extra trainingsuren voor de clubs laten een betere werking en groei van de club toe

o Samenwerking SD met privé op laag pitje

o In de beleidsnota staat de uitbereiding van de recreatieve infrastructuur, zijnde fiets-, wandel-, en

looppaden, 50+fitometer, petanquebanen, en ontbrekende stukken van fietsknooppuntennetwerk

worden ingetekend

o In beleidsnota staat informatisering van gemeentelijke infrastructuur ivm raadplegen, reserveren hiervan

o In beleidsnota staat vermeld dat er dringend nood is aan meer sportinfrastructuur

o In beleidsnota staat creëren van nieuwe opportuniteiten ivm overdekte sportaccommodatie door

samenwerking met scholen in ’s Gravenwezel

o In beleidsnota wordt het belang van het SBP onderstreept omwille van het afstemmen van de

accommodatiebehoeften en omwille van financiële ondersteuning

o In beleidsplan staat de aanwerving van een bijkomende sportambtenaar

o In beleidsnota staat het sluiten van samenwerkingsverbanden tussen clubs, scholen en gemeente ifv

infrastructuur

o In beleidsnota staat aankoop van gronden voor realisatie buitensportcomplex voor KSK ’s Gravenwezel

o In de beleidsnota staat dat de sportdienst moet worden geoptimaliseerd wat betreft dienstverlening

o In de beleidsnota staat dat er nieuwe concessieovereenkomsten moeten gemaakt met de gebruikers

van sportaccommodaties

o In de beleidsnota staat dat de bevolking blijvend moet gestimuleerd worden om op een verantwoorde

manier te sporten en bewegen

o In de beleidsnot staat dat er een meerjarenplanning moet worden opgemaakt voor de

onderhoudswerken aan de verschillende sportinfrastructuur

o In de beleidsnota wordt melding gemaakt van het tekort aan buitensportinfrastructuur en heeft de

intentie om deze sportclubs te ondersteunen

o In het beleidsplan staat dat de sportinfrastructuur op een energiezuinig manier worden beheerd

o 3/4 van de ondervraagden sport wanneer ze tijd hebben, vooral overdag en 's avonds

o Veel niet georganiseerde sporters bewegen in de vrije natuur

Sterkten:

o Informatie geven over sporten is volgens overgrote deel van de ondervraagden de hoofdtaak van SD

o Volgens de ondervraagden scoren de medewerkers van de SD goed tot heel goed voor deskundigheid

o SD heft goede uitrusting, materiaal

o 2/5 van de mensen die bij een sportclub zijn aangesloten, doen dat competitief

o Van de ondervraagden zijn de gebruikers van Wonderwijzer relatief tevreden (klein staal)

o Zaalwachters van de sporthal zijn een bijkomende dienstverlening aan de gebruikers van de sporthal.

Ze nemen taken over van de clubs.

o Geografische verspreiding van het sportaanbod

o Optimale bezetting van de sportinfrastructuur

Bedreigingen:

o Ontzettend veel mensen bewegen in de vrije natuur, thuis of op de openbare weg (gebrek aan

accommodatie!!!)

o Weinig flexibiliteit van verenigingen - rigide structuur

o 1/3 van de mensen geeft aan dat de activiteiten van de sportdienst niet overeenkomen met hun agenda

o Stagnering ledenaantal binnensportverenigingen door tekort aan uren in binnensportinfrastructuur

o Helft van de niet-clubsporters blijft neutraal op vraag of de gemeente voldoende sportinfrastructuur heeft

o Er zijn te veel excuses om niet te sporten

o Er is onvoldoende sportinfrastructuur om de verenigingen zich te laten ontplooien

o 2/3 van de ondervraagde verenigingen geeft aan dat uitbreiding van hun vereniging niet valt te

realiseren binnen de bestaande infrastructuur

o Sporthal Vennebos is overbezet geen ruimte voor extra uren

o Erg mobiele mensen, wat Schilde niet aanbiedt, zoeken ze elders - gemiste kans

o Veranderende wetgevingen stellen nieuwe eisen aan sportinfrastructuur

Zwakten:

o erbeweegtwatinschilde is nog onvoldoende gekend

o Te weinig medewerkers op de sportdienst voor een zo groot potentieel

o Te weinig recreatiesport

o Binnensportaccommodatie enkel beschikbaar na de schooluren

o Te weinig ingetekende recreatiegrond

o Te weinig (kleine) sportspeelpleintjes in de wijken (buurtsport)

o De gemeente heeft geen eigen sportinfrastructuur

o Meer dan helft van ondervraagden geeft neutraal tot slechte kwotering over netheid sporthal Vennebos

o De gemeente heeft geen binnensportinfrastructuur waar individuele sporters gebruik van kunnen maken

o Huurovereenkomsten met scholen moet worden gerationaliseerd

o Er is een tekort aan binnensportinfrastructuur

o Openluchtsportinfrastructuur is gratis - onevenwicht - niet consequent met binnensportinfrastructuur

o Enkel sporthal Vennebos lijkt het sportcentrum te zijn voor gebruik van sportaccommodatie

o Turnzalen hebben weinig extra uren vrij

o Overbezetting van de accommodatie - grote afhankelijkheid van huurder, sportdienst tov eigenaar

DEEL C: BIJLAGEN pagina 123 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

BIJLAGE 31: Confrontatiematrix Hoofdstuk 5: kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider

Kansen:

o 3/4 van de verenigingen wilt worden gehoord bij een bevraging

o Veel clubs stellen het zonder of met te weinig sportgediplomeerden

o Extra trainingsuren voor de clubs laten een betere werking en groei van de club toe

o De sfeer in de clubs wordt door de meerderheid als dik in orde bestempeld

o Sportclubs zijn bereid om met scholen samen te werken, vooral voor promotie

o 80 % van de ondervraagden willen in de toekomst weer meer gaan bewegen

o 75 % van de ondervraagden is actief bezig met sporten en bewegen

o Ontzettend groot klantenpotentieel

o In de beleidsnota staat dat er extra aandacht moet worden besteed aan informatie over

lichaamsbeweging in het kader van 'gezonde gemeente'

o In beleidsnota staat informatiseren van gemeentelijke infrastructuur ivm raadplegen, reserveren hiervan

o In beleidsnota staat vermeld dat er dringend nood is aan meer sportinfrastructuur

o In beleidsnota staat dat er nieuwe opportuniteiten worden gecreëerd ivm overdekte sportaccommodatie

door samenwerking met scholen in ’s Gravenwezel

o In beleidsnota wordt het belang van het SBP onderstreept omwille van het afstemmen van de

accommodatiebehoeften en omwille van financiële ondersteuning

o In beleidsplan staat de aanwerving van een bijkomende sportambtenaar

o In beleidsnota staat sluiten samenwerkingsverbanden tussen clubs, scholen,gemeente ifv infrastructuur

o In beleidsnota staat aankoop van gronden voor realisatie van buitensportcomplex KSK ’s Gravenwezel

o In de beleidsnota staat de opmaak van nieuwe concessieovereenkomsten met gebruikers van

sportaccommodaties

o In de beleidsnota staat blijvend stimuleren bevolking om op verantwoorde manier te sportenen bewegen

o In de beleidsnota staat de opmaak van meerjarenplanning voor onderhoudswerken aan verschillende

sportinfrastructuur

o In de beleidsnota wordt de sportraad als bevoorrechte partner vermeld

o In de beleidsnota meldt het tekort aan buitensportinfrastructuur en heeft de intentie om deze sportclubs

te ondersteunen

o In het beleidsnota meldt het herbekijken van huidige manier van subsidiëren sportclubs

o De sportclubs zijn financieel gezond door de goede ondersteuning van de gemeente

Sterkten:

o 2/5 van de mensen die bij een sportclub zijn aangesloten, doen dat competitief

o Bij de ondervraagden scoren de trainers zeer goed op vlak van deskundigheid

o Bij de ondervraagden scoort het clubbestuur goed op vlak van deskundigheid

o Sportverenigingen in Schilde hebben 4000 sporters ofwel 1/5 van de totale bevolking

o Goede ondersteuning en doorstroming van informatie vanuit SD naar de clubs

o De sportclubs zijn financieel gezond

o Relatie sportraad met de sportclubs

o Geografische verspreiding van het sportaanbod door de verenigingen

o De gemeente erkent het belang van sporten in sportclubs

o Doorverwijzing potentiële sporters naar verenigingen

o 90% van de sportclubs zijn aangesloten bij de

o De ondervraagden die wel bewegen, bewegen 1 tot 4 uur per week

o 3/4 van de ondervraagden sport of beweegt actief

o Informatie geven over sporten is volgens het overgrote deel van de ondervraagden hoofdtaak van SD

o Volgens de ondervraagden scoren de medewerkers van de SD goed tot heel goed voor deskundigheid

Bedreigingen:

o ¼ van de sportclubs geven hun mening niet in deze bevraging lage betrokkenheid

o Er zijn weinig vrijwilligers in sportverenigingen

o Weinig flexibiliteit van verenigingen - rigide structuur

o Hoge gemiddelde leeftijd inwoners

o Te weinig jonge leden in sportraad - weinig betrokkenheid buiten de eigen vereniging

o Bestuur van de sportclubs zijn bijna niet gemengd qua vrouw/man

o De hoofdreden die de ondervraagden aangeven om niet te sporten is het gebrek aan tijd

o Er is een tekort aan binnensportinfrastructuur

o Gemiddelde leeftijd in clubs is hoog

o De meeste mensen geven aan dat ze geen tijd hebben om te sporten

o Meer vraag naar individualisering

o Sporthal Vennebos is overbezet geen ruimte voor extra uren

o Sportclubs vinden dat er te weinig met hun mening wordt rekening gehouden

o Erg mobiele mensen, wat Schilde niet aanbiedt, zoeken ze elders - gemiste kans

o Vergrijzing - te weinig jonge leden in het bestuur van clubs

o De tweede reden die de ondervraagden aangeven om niet te sporten is dat ze niemand hebben om

mee samen te sporten

o Ontzettend veel mensen bewegen in de vrije natuur, thuis of op de openbare weg (gebrek aan

accommodatie!!!)

o Er is onevenwichtige bevolkingspiramide met aanzienlijke in- en uitstroom van inwoners

o Er zijn te veel excuses om niet te sporten

o Voor recreanten is de instapdrempel voor clubs te hoog - niet iedereen wil competitie

o De gemiddelde leeftijd in Schilde is bij de hoogste in Vlaanderen

Zwakten:

o Er is onvoldoende sportinfrastructuur om de verenigingen zich te laten ontplooien

o 2/3 van de ondervraagde verenigingen geeft aan dat uitbreiding van hun vereniging niet valt te

realiseren binnen de bestaande infrastructuur

o Stagnering ledenaantal binnensportverenigingen door tekort aan uren in binnensportinfrastructuur

o Eilandgevoel clubs - verenigingen werken onderling niet samen

o Omdat verenigingen werken met niet-professionelen kan overdag geen werking worden ontplooid -

samenwerking met de scholen bemoeilijkt

o Er zijn te weinig medewerkers op de sportdienst voor een zo groot potentieel

o Er is een te klein recreatiesportaanbod

o De binnensportaccommodatie enkel beschikbaar na de schooluren

o Enkel sporthal Vennebos lijkt het sportcentrum te zijn voor gebruik van sportaccommodatie

o De turnzalen hebben weinig extra uren vrij

o Overbezetting van de accommodatie - grote afhankelijkheid van huurder, sportdienst tov eigenaar

o De openluchtsportinfrastructuur is gratis - onevenwicht - niet consequent met binnensportinfrastructuur

o De doelgroep 12-18 jarigen wordt te weinig bereikt

o De huidige sportinfrastructuur is volzet

o Nood aan specifieke jeugdwerking

DEEL C: BIJLAGEN pagina 124 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

DEEL D: INHOUDSOPGAVE

DEEL A: TOTSTANDKOMING ............................................................................................................................................................4

PARAGRAAF 1: DE GEMEENTE SCHILDE.................................................................................................................................................................................................... 4

Algemeen.................................................................................................................................................................................................................................... 4

College van burgemeester en schepenen ............................................................................................................................................................................. 5

Gemeenteraad ........................................................................................................................................................................................................................... 6

PARAGRAAF 2: UITGANGSSITUATIE: ‘SCHILDE EN SPORT’ ................................................................................................................................................................ 7

Sportdienst.................................................................................................................................................................................................................................. 7

Sportraad .................................................................................................................................................................................................................................... 8

Sportclubs ................................................................................................................................................................................................................................. 10

Sportinfrastructuur ................................................................................................................................................................................................................... 10

PARAGRAAF 3: HET DECREET: ‘SPORT-VOOR-ALLEN-BELEID’....................................................................................................................................................... 11

Eerste voorwaarde: opmaak van een sportbeleidsplan..................................................................................................................................................... 11

Tweede voorwaarde: erkende sportraad ............................................................................................................................................................................. 11

Derde voorwaarde: sportgekwalificeerde ambtenaar......................................................................................................................................................... 11

PARAGRAAF 4: REALISATIE: ‘SPORTBELEIDSPLAN IN SCHILDE’ ................................................................................................................................................... 11

Klankbordgroep en Stuurgroep Sportbeleidsplan............................................................................................................................................................... 11

Bekomen van de gegevens.................................................................................................................................................................................................... 12

Gegevensanalyse - SWOT - Doelstellingen Plan van Aanpak. .................................................................................................................................. 13

Evaluatie.................................................................................................................................................................................................................................... 13

PARAGRAAF 5: MISSIE .................................................................................................................................................................................................................................... 14

PARAGRAAF 6: SCHEMATISCH OVERZICHT........................................................................................................................................................................................... 15

DEEL B: PLAN ..................................................................................................................................................................................17

HOOFDSTUK 1: ONDERSTEUNING SPORTVERENIGINGEN................................................................................................................................................................. 18

1 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: TOELAGEN OP MAAT ............................................................................................................................................................ 18

DEEL C: BIJLAGEN pagina 125 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

1e doelstelling: Financiële steun voor erkende sportclubs................................................................................................................................................................... 18

2e doelstelling: Logistieke steun voor erkende sportclubs ................................................................................................................................................................... 19

3e doelstelling: Bijkomende steun voor erkende sportclubs ................................................................................................................................................................ 19

2 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: DESKUNDIG CLUBBESTUUR............................................................................................................................................... 20

1e doelstelling: Opleidingen voor het clubbestuur bij erkende sportclubs ......................................................................................................................................... 20

2e doelstelling: Deskundigheid door verscheidenheid van het clubbestuur bij erkende sportclubs............................................................................................... 21

3 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: GESCHOOLD SPORTKADER ............................................................................................................................................... 22

1e doelstelling: Opleidingen voor het sportkader van erkende sportclubs......................................................................................................................................... 22

2e doelstelling: Opleidingen in eigen gemeente .................................................................................................................................................................................... 23

4 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: GROEI SPORTCLUBS ............................................................................................................................................................ 24

1e doelstelling: Campagne gezond sporten voor sportclubs ............................................................................................................................................................... 24

2e doelstelling: Campagne gezond sporten in sportclubs .................................................................................................................................................................... 25

5 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: SPORTRAAD ALS OVERLEGPLATFORM......................................................................................................................... 26

1e doelstelling: Sportraad als overlegplatform naar gemeente ........................................................................................................................................................... 26

2e doelstelling: Sportraad staat in nauw contact met de sportverenigingen...................................................................................................................................... 27

HOOFDSTUK 2: ONDERSTEUNING EN STIMULERING VAN ANDERSGEORGANISEERD SPORT .............................................................................................. 28

1 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: BEWEGEN DOET GOED ........................................................................................................................................................ 28

1e doelstelling: Sterker profileren sportdienst ........................................................................................................................................................................................ 28

2e doelstelling: Uitbreiden uitleendienst sport........................................................................................................................................................................................ 29

3e doelstelling: Sensibiliseren bevolking over het belang van bewegen en sporten........................................................................................................................ 29

2 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: BEWEGEN MOET EEN PLAATS KRIJGEN IN HET DAGELIJKSE LEVEN................................................................. 30

1e doelstelling: Uitbreiden sportaanbod sportdienst.............................................................................................................................................................................. 30

2e doelstelling: Tips om meer bewegen te stimuleren .......................................................................................................................................................................... 30

3e doelstelling: Sporten en bewegen koppelen aan andere verenigingsactiviteiten ........................................................................................................................ 31

4e doelstelling: Sporten en bewegen koppelen aan schoolactiviteiten .............................................................................................................................................. 31

3 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: SPECIFIEKER SPORTAANBOD VOOR JONGEREN....................................................................................................... 32

1e doelstelling: Behouden van het huidige sportaanbod sportdienst.................................................................................................................................................. 32

2e doelstelling: Behoefteonderzoek jongerensport................................................................................................................................................................................ 32

3e doelstelling: Uitbreiden jongerensportaanbod sportdienst .............................................................................................................................................................. 33

4e doelstelling: Uitbreiden uitleendienst sport met materialen voor jeugdsport ................................................................................................................................33

HOOFDSTUK 3: ONDERSTEUNING EN STIMULERING TOEGANKELIJKHEID EN DIVERSITEIT IN DE SPORT.................................................................... 34

1 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: MEER SERVICE EN EEN SPORTAANBOD DICHTER BIJ DE INWONERS................................................................ 34

1e doelstelling: Uitbreiden personeelsbezetting vast kader sportdienst............................................................................................................................................. 34

2e doelstelling: Buurtsportmateriaal in uitleendienst sport ................................................................................................................................................................... 34

3e doelstelling: Lokale buurtsportpromotoren voor meer voeling met het ‘veld’ ............................................................................................................................... 35

4e doelstelling: Inwoners boeken sportaanbod op via de portaalsite www.erbeweegtwatinschilde.be......................................................................................... 35

DEEL C: BIJLAGEN pagina 126 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

2 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: EEN TRENDGEVOELIG PUBLIEK TRENDSPORTEN AANBIEDEN............................................................................. 36

1e doelstelling: Trendgevoelige uitleendienst sport............................................................................................................................................................................... 36

2e doelstelling: Behouden van populaire initiatieven ............................................................................................................................................................................ 37

3e doelstelling: Nieuwe trends ook in Schilde ........................................................................................................................................................................................ 37

3 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: INCLUSIEF SPORTBELEID VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING.................................................................... 38

1e doelstelling: Een uitleendienst sport zonder beperkingen............................................................................................................................................................... 38

2e doelstelling: Beter toegankelijke en aantrekkelijkere buurtsportpleinen ....................................................................................................................................... 38

3e doelstelling: Schilde beloont sportclubs die openstaan voor inclusief bewegen en sporten...................................................................................................... 39

4e doelstelling: Schilde stelt eigen sportaanbod open voor inclusief sporten ................................................................................................................................... 39

4 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: DREMPELVERLAGEND SPORTBELEID............................................................................................................................ 40

1e doelstelling: Schilde stelt eigen sportaanbod open voor drempelverlagend sporten.................................................................................................................. 40

HOOFDSTUK 4: MEERJARENPLAN INZAKE SPORTINFRASTRUCTUUR.......................................................................................................................................... 42

1 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: INFORMATICASYSTEEM SPORTBEHEER........................................................................................................................ 42

1e doelstelling: www.erbeweegtwatinschilde.be portaalsite................................................................................................................................................................. 42

2e doelstelling: Automatiseren sportadministratie ................................................................................................................................................................................. 43

3e doelstelling: Verenigingen kunnen boeken op www.erbeweegtwatinschilde.be.......................................................................................................................... 43

2 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: GLOBAAL PLAN SPORTINFRASTRUCTUUR................................................................................................................... 44

1e doelstelling: Inventaris infrastructuur.................................................................................................................................................................................................. 44

2e doelstelling: Jaarlijkse bijsturing.......................................................................................................................................................................................................... 45

3 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: MEER BUITENSPORTINFRASTRUCTUUR........................................................................................................................ 46

1e doelstelling: Meer buitensportinfrastructuur voor erkende sportclubs........................................................................................................................................... 46

2e doelstelling: Meer buitensportinfrastructuur voor iedereen ............................................................................................................................................................. 47

3e doelstelling: Laagdrempelig sporten en bewegen: buurtsport........................................................................................................................................................ 47

4 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: MEER BINNENSPORTINFRASTRUCTUUR ....................................................................................................................... 48

1e doelstelling: Rationaliseren contracten binnensportinfrastructuur ................................................................................................................................................. 48

2e doelstelling: Nieuwe contracten binnensportinfrastructuur ............................................................................................................................................................. 48

3e doelstelling: Meer binnensportinfrastructuur voor sportclubs ......................................................................................................................................................... 49

4e doelstelling: Meer binnensportinfrastructuur voor iedereen............................................................................................................................................................ 49

HOOFDSTUK 5: KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGSPORTBEGELEIDER............................................................................................................................ 50

1 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: GESCHOOLD JEUGDSPORTKADER.................................................................................................................................. 50

1e doelstelling: Specifiek geschoolde jeugdtrainers.............................................................................................................................................................................. 50

2e doelstelling: Opleidingen in Schilde.................................................................................................................................................................................................... 51

2 e STRATEGISCHE DOELSTELLING: UITGEBREIDE JEUGDWERKING......................................................................................................................................... 52

1e doelstelling: Steun voor erkende sportclubs met een specifieke jeugdwerking........................................................................................................................... 52

2e doelstelling: Steun voor erkende sportclubs die activiteiten organiseren met scholen............................................................................................................... 53

DEEL C: BIJLAGEN pagina 127 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

HOOFDSTUK 6: SCHEMATISCH OVERZICHT BELEID EN FINANCIEEL PLAN............................................................................................................................... 54

Schematisch overzicht beleid ................................................................................................................................................................................................ 54

Financieel plan ......................................................................................................................................................................................................................... 55

Begroting................................................................................................................................................................................................................................... 56

DEEL C: BIJLAGEN ..........................................................................................................................................................................59

BIJLAGE 1: Gewestplan...................................................................................................................................................................................................................................... 60

BIJLAGE 2: Organogram gemeente domein persoonsgebonden zaken .......................................................................................................................................................... 61

BIJLAGE 3: Initiatieven sportdienst 2007 ......................................................................................................................................................................................................... 62

BIJLAGE 4: Communicatiekanalen ................................................................................................................................................................................................................... 63

BIJLAGE 5: Evolutie begroting sportdienst ...................................................................................................................................................................................................... 64

BIJLAGE 6: Statuten sportraad.......................................................................................................................................................................................................................... 66

BIJLAGE 7: Huishoudelijk reglement sportraad.............................................................................................................................................................................................. 68

BIJLAGE 8: Afsprakennota sportraad Schilde gemeente Schilde ................................................................................................................................................................ 70

BIJLAGE 9: a: Erkende sportclubs .................................................................................................................................................................................................................... 72

BIJLAGE 9: b: Evolutie leden erkende sportclubs............................................................................................................................................................................................ 76

BIJLAGE 10: a: Subsidiereglement .................................................................................................................................................................................................................... 77

BIJLAGE 10: b: Erkenningsvoorwaarden sportclubs ...................................................................................................................................................................................... 79

BIJLAGE 11: Sportaccommodatie...................................................................................................................................................................................................................... 79

BIJLAGE 12: Sportaccommodatie en vorm van ter beschikking stellen......................................................................................................................................................... 81

BIJLAGE 13: Sportclubs per sportinfrastructuur ............................................................................................................................................................................................ 81

DEEL C: BIJLAGEN pagina 128 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

BIJLAGE 14: Decreet Sport-voor-allen-beleid .................................................................................................................................................................................................. 84

BIJLAGE 15: Oproep tot inbreng in het sportbeleidsplan 2008 - 2013 ........................................................................................................................................................... 91

BIJLAGE 16: Leden klankbordgroep sportbeleidsplan.................................................................................................................................................................................... 92

BIJLAGE 17: Leden stuurgroep sportbeleidsplan ............................................................................................................................................................................................ 92

BIJLAGE 18: Tijdslijn sportbeleidsplan ............................................................................................................................................................................................................ 92

BIJLAGE 19: Data vergaderingen sportbeleidsplan ......................................................................................................................................................................................... 93

BIJLAGE 20: Vragenlijst +18 jarigen ................................................................................................................................................................................................................ 94

BIJLAGE 21: Vragenlijst -18 jarigen ............................................................................................................................................................................................................... 105

BIJLAGE 22: Vragenlijst jonge deelnemers .................................................................................................................................................................................................... 110

BIJLAGE 23: Evolutie bezetting binnensportaccommodatie ......................................................................................................................................................................... 116

BIJLAGE 24: Evolutie subsidie erkende sportclubs........................................................................................................................................................................................ 117

BIJLAGE 25: Evolutie voordelen in natura erkende sportclubs.................................................................................................................................................................... 118

BIJLAGE 26: Scholen in Schilde....................................................................................................................................................................................................................... 119

BIJLAGE 27: Confrontatiematrix Hoofdstuk 1: verenigingen....................................................................................................................................................................... 120

BIJLAGE 28: Confrontatiematrix Hoofdstuk 2: anders georganiseerde sporter......................................................................................................................................... 121

BIJLAGE 29: Confrontatiematrix Hoofdstuk 3: toegankelijkheid en diversiteit ......................................................................................................................................... 122

BIJLAGE 30: Confrontatiematrix Hoofdstuk 4: meerjarenplan infrastructuur.......................................................................................................................................... 123

BIJLAGE 31: Confrontatiematrix Hoofdstuk 5: kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider .......................................................................................................... 124

DEEL D: INHOUDSOPGAVE ..........................................................................................................................................................125

DEEL C: BIJLAGEN pagina 129 van 130


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE SCHILDE 2008 2013

DEEL C: BIJLAGEN pagina 130 van 130

More magazines by this user
Similar magazines