REACH 2013 leaflet - ECHA - Europa

echa.europa.eu

REACH 2013 leaflet - ECHA - Europa

SIEF – waar hoor ik bij?

SIEF’s brengen bedrijven bij elkaar die dezelfde stof

registreren, zodat die hun gegevens gezamenlijk kunnen

gebruiken. Zo worden de kosten beperkt en wordt

herhaling van dierproeven voorkomen.

Als u voor 31 mei 2013 moet registreren, gaat u als

volgt te werk:

Controleer in REACH-IT wie dezelfde stof al heeft

gepreregistreerd.

Bevestig dat u van plan bent dezelfde stof te registreren en het

SIEF te vormen.

Ga na wie de hoofdregistrant is, als die al is aangewezen voor het

SIEF, en deel deze mee dat u gaat registreren in 2013.

Neem, als er nog geen hoofdregistrant is, contant op met de

andere SIEF-leden om er snel een aan te wijzen. Elk SIEF moet

een hoofdregistrant hebben!

Gebruik gegevens gezamenlijk met anderen – informeer hen

over de mate waarin u betrokken wilt zijn bij de opstelling van

de dossiers.

De hoofdregistrant dient het gezamenlijke dossier in namens

de SIEF-leden.

Vergeet niet dat u ook een dossier moet indienen voor uw eigen

bedrijf en de registratievergoeding moet betalen.

Copyright:

www.shutterstock.com

2011

Links utli:

REACH:

http://guidance.echa.europa.eu/index_nl.htm

REACH-verplichtingen:

http://guidance.echa.europa.eu/navigator_nl.htm

SIEF:

http://echa.europa.eu/sief/pre-registration_nl.asp

Informatie over uiterste registratiedatum 2013:

http://echa.europa.eu/2013

REACH en kleine en middelgrote ondernemingen:

http://echa.europa.eu/sme_nl.asp

REACH-IT:

http://echa.europa.eu/reachit_nl.asp

Downstreamgebruikers:

http://echa.europa.eu/reach/du_nl.asp

Nationale helpdesks:

http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_nl.asp

REACH 2013

Belangrijke uiterste

registratiedatum nadert

Kom nu in

actie!


Vervaardigt, importeert of

gebruikt u chemische stoffen?

31 mei 2013 is de tweede, zeer belangrijke

uiterste datum voor registranten in het kader van REACH.

Alle stoffen die worden vervaardigd of geïmporteerd in

een hoeveelheid van meer dan 100 ton per jaar moeten

dan geregistreerd zijn.

Wat moet ik doen?

Registratiedocumenten indienen bij het Europees Agentschap

voor chemische stoffen (ECHA). Het dossier bestaat uit een

gemeenschappelijk deel (gezamenlijk dossier), dat u samen met

de andere fabrikanten en importeurs van dezelfde stof opstelt

en indient, en een individueel dossier, dat specifieke informatie

voor uw bedrijf bevat.

Om uw dossier op te stellen, moet u gegevens gezamenlijk

gebruiken met de leden van uw informatie-uitwisselingsforum

voor stoffen (SIEF). Op de SIEF-pagina’s op de website van

ECHA vindt u een overzicht van uw rechten en plichten.

Het registratiedossier wordt opgesteld met software die

IUCLID heet en ingediend met de webtoepassing REACH-IT.

Een speciaal gedeelte van de website van ECHA begeleidt u bij

de indieningsprocedure.

Alleen fabrikanten en importeurs van chemische stoffen

hoeven te registreren.

Als u een downstreamgebruiker bent die grote hoeveelheden

chemische stoffen gebruikt, kunt u op de website van

ECHA informatie vinden over geregistreerde stoffen

en stoffen waarvan de registratie is gepland voor 2013.

Downstreamgebruikers moeten hun toeleveranciers

uiterlijk 31 mei 2012 op de hoogte brengen van hun

gebruiken. De verstrekte informatie moet voldoende

zijn om de toeleveranciers in staat te stellen een

blootstellingsbeoordeling uit te voeren.

REACH – Doelstellingen van

registratie, beoordeling,

autorisatie en beperking van

chemische stoffen

Doelstellingen

• Bescherming van de

gezondheid en het milieu

• Meer innovatie

• Meer concurrentievermogen

Begin nu!

Als u moet registreren voor 31 mei 2013, moet u zo snel mogelijk

beginnen met de voorbereidingen – een registratiedossier

samenstellen kost tijd. Maak voldoende tijd vrij voor het

organiseren van het SIEF; begin er nu aan!

Denk er ook aan dat u mogelijk een aanzienlijke hoeveelheid

informatie individueel moet indienen. Onderschat dit werk niet!

Hoeveel gaat het kosten?

De registratievergoeding wordt betaald aan ECHA. De hoogte

daarvan is afhankelijk van de hoeveelheidsklasse van uw stof

en de omvang van uw bedrijf. Voor het MKB/KMO’s kan de

vergoeding met wel 90 procent worden verlaagd.

U moet ook betalen voor registratiegegevens die u krijgt van

andere SIEF-leden. Hoeveel u moet betalen is afhankelijk van

verschillende factoren, zoals hoeveel bedrijven binnen het SIEF

de kosten delen en hoeveel onderzoeken u nodig hebt. U hoeft

alleen maar te betalen voor de gegevens die u voor uw eigen

registratie nodig hebt.

Hoe werkt het SIEF?

Elk SIEF wijst een hoofdregistrant aan die het gezamenlijke

dossier indient. Hoofdregistranten moeten hun aanwijzing

doorgeven aan ECHA. Controleer en volg de instructies en

verzoeken van de hoofdregistrant.

Sommige registranten hebben ook een consortium gevormd.

Bedrijven binnen een consortium zijn gelijkwaardige partners

van alle andere potentiële registranten in het SIEF, aangezien

deelname aan het SIEF verplicht is en geregeld is door REACH.

Zelfs als u geen deel uitmaakt van een consortium, moet het SIEF

gegevens gezamenlijk met u gebruiken.

REACH-registratiestappen:

Vorm een SIEF

Gebruik gegevens gezamenlijk binnen uw SIEF

Identificeer lacunes in de gegevens

UITERSTE REGISTRATIEDATUM

31 mei 2013

≥ 100 ton/jaar

SIEF – Informatieuitwisselingsforum

voor stoffen

Doelstellingen

• Maximaal gezamenlijk

gebruik van gegevens =

vermijden van onnodige

dierproeven en verlaging

van de testkosten voor de

industrie

• Overeenstemming over de

indeling en etikettering van

de stof

En als ik exporteer naar de EU?

Dan kunt u niet zelf registreren. In dat geval moet aan de

verplichtingen van REACH worden voldaan door uw importeurs

of door een in de Europese Unie gevestigd bedrijf dat u hebt

aangewezen als uw enige vertegenwoordiger.

Waar kan ik hulp krijgen?

Raadpleeg als eerste de website van ECHA; u vindt hier

specifieke webpagina’s over SIEF’s, richtsnoeren en IT-tools en

veelgestelde vragen. Er zijn ook nationale REACH-helpdesks

in alle EU-landen, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen en er is

een ECHA-helpdesk.

Brancheorganisaties, het Enterprise Europe Network en

Kamers van Koophandel kunnen u ook helpen.

Bereid de gezamenlijke en individuele dossiers voor

Dien de gezamenlijke en individuele dossiers in

Betaal de registratievergoeding

UITERSTE REGISTRATIEDATUM

31 mei 2018

≥ 1 ton/jaar

More magazines by this user
Similar magazines