CLP DU_nl - ECHA - Europa

echa.europa.eu

CLP DU_nl - ECHA - Europa

Belangrijke informatie voor

downstreamgebruikers van chemicaliën

in de EU¹

2010 – Tijd om uw chemicaliën

opnieuw in te delen!

Als downstreamgebruiker moet u de chemische

stoffen en preparaten die u in EU-landen in de handel

brengt indelen, etiketteren en verpakken in lijn met de

nieuwe verordening inzake indeling, etikettering en

verpakking (CLP).

U wordt in het kader van de CLP-verordening als

downstreamgebruiker beschouwd als u:

• een formuleerder van preparaten bent, d.w.z. u

gebruikt stoffen en preparaten die aan u zijn

geleverd voor het formuleren van andere

producten die u in de handel brengt, bijv.

kleefmiddelen, schoonmaakproducten, verven,

motoroliën;

• een hervuller bent en stoffen of preparaten die

aan u zijn geleverd overbrengt van een

verpakking naar een andere;

• een herimporteur bent en gebruik maakt van

ontheffing van registratie in het kader van Artikel

2, lid 7, punt c, van de REACH-verordening.

¹ Wanneer in deze broc hure naar de EU wordt ver wez en, wordt de EU bedoeld met inbegrip van IJsland, Noor wegen en Li echtenstein.

ECHA-10-L-01-NL


Wanneer moet ik in lijn met de CLPverordening

indelen?

Stoffen die in de handel worden gebracht, moeten

vanaf 1 december 2010 worden ingedeeld,

geëtiketteerd en verpakt in overeenstemming met de

CLP-criteria. De indeling van stoffen volgens de

regels van de Richtlijn Gevaarlijke Stoffen blijft van

kracht tot 1 juni 2015. De indelingen van stoffen

volgens de CLP-verordening en de Richtlijn

Gevaarlijke Stoffen moeten beide op de

veiligheidsinformatiebladen worden vermeld.

Preparaten die in de handel worden gebracht moeten

vanaf 1 juni 2015 worden ingedeeld in

overeenstemming met de CLP-criteria.

Hoe moet ik in lijn met de CLP-v erordening

indelen?

Er zijn drie mogelijke manieren om een CLP-indeling

voor een stof of preparaat af te leiden:

1. Indien u gegevens heeft over de eigenschappen

van de stoffen en preparaten die u in de handel

brengt, moet u ze indelen op grond van de

indeling die in de CLP-verordening wordt

gegeven.

2. Indien u geen gegevens heeft waarmee u de

stoffen of preparaten kunt indelen in

overeenstemming met de titel van de

gevarenindeling van de CLP-verordening, maar u

ze al heeft ingedeeld in overeenstemming met

eerdere wetgeving, dan kunt u de omzettabellen

in Bijlage VII van de CLP-verordening gebruiken,

evenals de bijbehorende richtlijn in Richtlijn voor

het toepassen van de CLP-criteria voor indeling

en etikettering.

3. U kunt ook de CLP-indelingen overnemen van de

leverancier, onder de voorwaarde dat u de

samenstelling van de stof of het preparaat die de

leverancier u heeft geleverd niet verandert.

Wie moet een notificatie indienen?

Alleen fabrikanten van stoffen en importeurs van

stoffen en preparaten moeten een notificatie indienen,

onder de voorwaarde dat ze hun chemicaliën in de

EU in de handel brengen.

Europees agentschap voor ch emische stoffen, Annankatu 18, Postbus 400, FI- 00121 Helsinki,

Finland

Tel.: +358 9 6861 80 | Fax +358 9 6861 8210 | http://ec ha.eur opa.eu | info@echa.europa.eu

Hoe kan ik me v oorbereiden?

• Bepaal wie binnen uw bedrijf verantwoordelijk is

voor CLP-overeenstemming.

• Maak een lijst van alle stoffen en preparaten die

u in de handel brengt.

• Verzamel alle beschikbare informatie over de

gevaarlijke eigenschappen van de stoffen en

preparaten die u in de handel brengt.

• Voer de eerste voorbereidende handelingen

uit, bijv. het opleiden van uw personeel op het

gebied van de CLP-verordening en het bijwerken

van de software die u gebruikt voor het maken

van veiligheidsinformatiebladen.

Waar kan ik terecht v oor meer informatie?

De ECHA-website heeft een speciaal gedeelte over

de CLP-verordening.

http://echa.europa.eu/clp_nl.asp

Hier wordt een overzicht gegeven van CLP met links

naar:

• Inleidende begeleiding bij de CLP-verordening

• Begeleiding bij het toepassen van de CLPcriteria

• Veelgestelde v ragen die opheldering geven over

kwe sties betreffende de praktische toepassing

van CLP

• IT-tools voor de relevante procedures in het

kader van CLP en handleidingen/informatie over

het gebruik daarvan.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met:

• uw leverancier(s) voor vragen over specifieke

stoffen, preparaten of voorwerpen;

• uw branche- of handelsorganisatie voor

branchespecifieke kwesties;

• uw landelijke helpdesk voor vragen over

overeenstemming met CLP.

In alle EU-lidstaten zullen landelijke helpdesks hulp

bieden in de taal van het land. Hun contactinformatie

is beschikbaar op:

http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_nl.asp

De notificatie voor stoffen die op 1 dec ember 2010 in de handel worden gebracht, moet 3 januari

2011 bi nnen zijn. ECHA adviseert om de notific atie al voor 24 december 2010 i n te di enen.

More magazines by this user
Similar magazines