Persbericht - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Persbericht - ECHA - Europa

Persbericht

ECHA/PR/10/03

Helsinki, 8 maart 2010

NIEUWE OPENBARE RAADPLEGING OVER ACHT POTENTIEEL

ZEER ZORGWEKKENDE STOFFEN

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft vandaag voorstellen

gepubliceerd om acht chemische stoffen als zeer zorgwekkend te bestempelen en ze

als mogelijke kandidaat te noteren waarvoor specifieke autorisatie vereist is. De

uitvoerig uiteengezette voorstellen zijn beschikbaar op de ECHA-website (zie hiervoor

de link onderaan dit persbericht). Belanghebbenden wordt verzocht uiterlijk op 22 april

2010 opmerkingen over de acht voorstellen in te dienen.

Drie lidstaten van de Europese Unie – Denemarken, Frankrijk en Duitsland – hebben

voorgesteld om acht chemische stoffen als zeer zorgwekkende stoffen (SVHC – Substances

of Very High Concern) aan te merken. Iedereen kan binnen de komende 45 dagen deze acht

voorstellen becommentariëren. De opmerkingen moeten hoofdzakelijk de gevaarlijke

eigenschappen betreffen, waardoor deze chemische stoffen als zeer zorgwekkend moeten

worden gekwalificeerd. Daarnaast kunnen belangstellenden commentaar leveren en nadere

informatie verstrekken over het gebruik, de blootstelling en de beschikbaarheid van stoffen of

technieken die een veiliger alternatief vormen. Deze aspecten zullen echter vooral in de

volgende fase van het proces aan bod komen (d.w.z. selectie van stoffen voor autorisatie),

waarvoor ook een nieuwe openbare raadplegingsronde wordt georganiseerd.

Het Comité van de lidstaten zal deze opmerkingen bestuderen wanneer het probeert

overeenstemming te bereiken over de identificatie van bedoelde stoffen als zeer

zorgwekkende stof, voordat ECHA deze op de kandidaatslijst plaatst, waaruit stoffen voor

autorisatie worden geselecteerd. Stoffen op de autorisatielijst kunnen na een

overgangsperiode alleen worden gebruikt indien hiervoor een specifieke vergunning is

verleend.

Op de kandidaatslijst bevinden zich al 29 stoffen. Opname op deze lijst betekent dat de

leveranciers van preparaten en artikelen die dergelijke stoffen bevatten aan nieuwe

informatie-eisen moeten voldoen.

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid: dit is een werkvertaling van een document dat oorspronkelijk

in het Engels werd gepubliceerd en dat op de ECHA-website beschikbaar is.

.


Alle acht stoffen zijn voorgesteld wegens hun potentieel ernstige gevolgen voor de

gezondheid van de mens. Ze zijn kankerverwekkend, hebben een mutagene werking en/of

zijn giftig voor de voortplanting. In bijgevoegde tabel worden de stoffen genoemd, alsmede

de redenen voor het voorstel ze als SVHC te bestempelen en de potentiële

gebruiksmogelijkheden ervan.


Benaming van de stoffen die worden voorgesteld voor identificatie als zeer zorgwekkende

stof (SVHC); motivering van het voorstel en de potentiële gebruiksmogelijkheden op grond

van informatie in de Bijlage XV-dossiers die door EU-lidstaten zijn ingediend.

Benaming van de stof EGnummer

Trichloorethyleen 201-

167-4

Boorzuur 233-

139-2 /

234-

343-4

Dinatriumtetraboraat, watervrij 215-

540-4

Tetraboordinatriumheptaoxide,

hydraat

235-

541-3

Natriumchromaat 231-

889-5

CASnummer:

Veronderstelde

SVHC-eigenschap

79-01-6 kankerverwekkendheid,

categorie 2

10043-

35-3 /

11113-

50-1

1330-43-

4

12179-

04-3

1303-96-

4

12267-

73-1

7775-11-

3

giftig voor de

voortplanting categorie

2

giftig voor de

voortplanting categorie

2

giftig voor de

voortplanting categorie

2

Kankerverwekkendheid

categorie 2, mutagene

werking categorie 2,

giftig voor de

voortplanting categorie

Potentiële

gebruiksmogelijkheden

• reinigen en ontvetten

van metalen onderdelen

• oplosmiddel in

kleefstoffen

• tussenproduct bij de

productie van

gechloreerde en

gefluorideerde

organische verbindingen

• velerlei toepassingen,

bv. in biociden en

conserveringsmiddelen,

producten voor de

persoonlijke verzorging,

voedseladditieven, glas,

keramiek, rubber,

meststoffen,

brandvertragende

middelen, verven,

industriële vloeistoffen,

remvloeistoffen,

lasproducten,

filmontwikkelaars.

• velerlei toepassingen,

bv. in glas en glasvezel,

keramiek, was- en

reinigingsmiddelen,

producten voor de

persoonlijke verzorging,

industriële vloeistoffen,

metallurgie, kleefstoffen,

brand middelen,

biociden, meststoffen.

• velerlei toepassingen,

bv. in glas en glasvezel,

keramiek, was- en

reinigingsmiddelen,

producten voor de

persoonlijke verzorging,

industriële vloeistoffen,

metallurgie, kleefstoffen,

brandvertragende

middelen, biociden,

meststoffen.

• gebruik in laboratoria

(analytisch agens)

• productie van andere

chroomverbindingen


Benaming van de stof EGnummer

Kaliumchromaat 232-

140-5

Ammoniumdichromaat 232-

143-1

Kaliumdichromaat 231-

906-6

CASnummer:

7789-00-

6

7789-09-

5

7778-50-

9

Veronderstelde

SVHC-eigenschap

2

Kankerverwekkendheid

categorie 2, mutagene

werking categorie 2

kankerverwekkendheid

categorie 2, mutagene

werking categorie 2,

giftig voor de

voortplanting categorie

2

kankerverwekkendheid

categorie 2, mutagene

werking categorie 2,

giftig voor de

voortplanting categorie

2

Link naar raadplegingssite:

http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp

Nadere informatie

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_en.asp

Potentiële

gebruiksmogelijkheden

• behandeling en coating

van metalen

• productie van reagentia

en chemische stoffen

• productie van textiel

• kleurstof in keramiek

• looien en appreteren

van leer

• productie van

pigmenten/inkt

• gebruik in laboratoria

(agens)

• pyrotechnieken

• oxiderend middel

• gebruik in laboratoria

(analytisch agens)

• looien van leer

• productie van textiel

• productie van

fotogevoelige schermen

(kathodestraalbuizen)

• behandeling van metaal

• productie van

chroomstaal

• behandeling en coating

van metalen

• productie van reagentia

en chemische stoffen

• gebruik in laboratoria

(analytisch agens)

• reiniging van

laboratoriumglazen

• looien van leer

• productie van textiel

• fotolithografie

• houtbehandeling

• corrosiewerend in

koelsystemen

Europees Agentschap voor chemische stoffen P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland

Tel. +358 9 6861 80 | Fax +358 9 6861 8210 | http://echa.europa.eu | press@echa.europa.eu

More magazines by this user
Similar magazines