CLP Importers_nl - ECHA - Europa

echa.europa.eu

CLP Importers_nl - ECHA - Europa

Belangrijke informatie

voor importeurs van chemicaliën

in de EU¹

2010 – Tijd om uw chemicaliën

opnieuw in te delen!

Als u chemische stoffen en preparaten in de handel

brengt in de Europese Gemeenschap door ze in EUgebied

te importeren, wordt u onder de nieuwe

verordening inzake indeling, etikettering en

verpakking (CLP-verordening) als importeur

beschouwd.

Als importeur moet u de chemische stoffen en

preparaten die u importeert in lijn met de CLPverordening

indelen, etiketteren en verpakken.

Daarnaast moet u de CLP-indelingen van uw stoffen

doorgeven aan de Inventaris van indelingen en

etiketteringen, opgezet door het Europees

Agentschap voor Chemische Stoffen.

U wordt in het kader v an de CLP-v erordening ook

als importeur beschouwd als u:

• een herimporteur bent die dezelfde stoffen of

preparaten in een EU-land importeert die eerder

zijn geëxporteerd uit een EU-land met een andere

toevoerketen, of als de betreffende stoffen

voordat ze werden geëxporteerd niet zijn

geregistreerd in het kader van REACH of geen

notificatie is ingediend bij de Inventaris;

• een herv uller bent die wordt voorzien van stoffen

of preparaten door een partij buiten de EU;

• een distributeur bent die wordt voorzien van

stoffen of preparaten door een partij buiten de

EU;

• een importeur van explosieve v oorwerpen

bent.

¹ Wanneer in deze broc hure naar de EU wordt ver wez en, wordt de EU bedoeld met inbegrip van IJsland N oor wegen en Liec htenstein.ECHA-10-L-02-NL


Wanneer moet ik in lijn met de CLP-verordening

indelen?

Geïmporteerde stoffen die in de handel worden

gebracht, moeten vanaf 1 december 2010 worden

ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt in

overeenstemming met de CLP-criteria. De indeling

van stoffen volgens de regels van de Richtlijn

Gevaarlijke Stoffen blijft van kracht tot 1 juni 2015. De

indelingen van stoffen volgens CLP en de Richtlijn

Gevaarlijke Stoffen moeten tot die tijd beide op de

veiligheidsinformatiebladen worden vermeld.

Geïmporteerde preparaten moeten vanaf 1 juni

2015 worden ingedeeld in overeenstemming met de

CLP-criteria.

Wanneer moet ik voor stoffen een notificatie

indienen bij het ECHA?

Voor stoffen die op of na 1 december 2010 zijn

geïmporteerd, moet binnen een maand na de eerste

import een notificatie worden ingediend bij het

Agentschap. Dit betekent dat de eerste deadline voor

het indienen van een notificatie 3 januari 2011 zal

zijn. Een notificatie bevat de identiteit van de

relevante stof en de indeling en etikettering ervan.

Wie moet een notificatie indienen – een importeur

of een enige vertegenwoordiger?

In het kader van de CLP-verordening kunnen alleen

fabrikanten en importeurs in de EU een notificatie

indienen bij het Agentschap. Als een niet-EU-bedrijf

om redenen van vertrouwelijkheid de samenstelling

van zijn chemicaliën niet aan zijn EU-importeurs wil

doorgeven, kan dit bedrijf een van de importeurs

aanwijzen om namens de andere importeurs een

notificatie in te dienen (notificatie als groep). In dit

geval ontvangt alleen de aangewezen importeur de

vertrouwelijke informatie die nodig is voor de

notificatie. Een dergelijke importeur kan ook een

enige vertegenwoordiger zijn die is aangewezen voor

registratie in het kader van REACH. Een enige

vertegenwoordiger kan een importeur worden door

monsters van de relevante chemicaliën in EU-gebied

te importeren. Importeurs, met inbegrip van de

voormalige enige vertegenwoordiger, moeten een

schriftelijke bevestiging krijgen van het niet-EU-bedrijf

over de stoffen waarvoor ze een notificatie moeten

indienen bij de Inventaris.

Hoe kan ik me v oorbereiden?

• Bepaal wie binnen uw bedrijf verantwoordelijk is

voor CLP-overeenstemming.

• Maak een lijst van alle stoffen en preparaten die

u importeert.

• Controleer wie namens een niet-EU-bedrijf een

notificatie zal indienen.

• Voer de eerste voorbereidende handelingen

uit, bijv. het opleiden van personeel op het

gebied van de CLP-verordening en het bijwerken

van de software die u gebruikt voor het maken

van veiligheidsinformatiebladen.

Waar kan ik terecht v oor meer informatie?

De ECHA-website heeft een speciaal gedeelte over

de CLP-verordening.

http://echa.europa.eu/clp_nl.asp

Hier wordt een overzicht gegeven over CLP met links

naar:

• Inleidende begeleiding bij de CLP-verordening

• Begeleiding bij het toepassen van de CLPcriteria

• Veelgestelde v ragen die opheldering geven over

kwe sties betreffende de praktische toepassing

van CLP

• IT-tools voor de relevante procedures in het

kader van CLP en handleidingen/informatie over

het gebruik daarvan.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met:

• uw leverancier(s) voor vragen over specifieke

stoffen, preparaten of voorwerpen;

• uw branche- of handelsorganisatie voor

branchespecifieke kwesties;

• uw landelijke helpdesk voor vragen over

overeenstemming met CLP.

In alle EU-lidstaten zullen landelijke helpdesks hulp

bieden in de taal van het land. Hun contactinformatie

is beschikbaar op:

http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_nl.asp

De notificatie voor stoffen die op 1 dec ember 2010 in de handel worden gebracht, moet 3 januari

2011 bi nnen zijn. ECHA adviseert om de notific atie al voor 24 december 2010 i n te di enen.

Europees agentschap voor ch emische stoffen, Annankatu 18, Postbus 400, FI- 00121 Helsinki, Finland

Tel.: +358 9 6861 80 | Fax +358 9 6861 8210 | http://ec ha.eur opa.eu | info@echa.europa.eu

More magazines by this user
Similar magazines