December 2011 - Vaders Sellewie

vaderssellewie.be

December 2011 - Vaders Sellewie

Iedere maand met uitzondering

van augustus kosteloos verstrekt

aanledenensympathiserende

verenigingen.

Jaargang 26

Informatiefmaandblad

voor het verantwoord verzorgen

van uw aquarium, terrarium ofvijver

België/Belgique

P.B.

8500KORTRIJK1

3/4574

december 2011

P309825

Opgerichtin 1966 Lid van B.B.A.T.

Afgiftekantoor: 8500 KORTRI JK 1 afdeli ngII.

Verantwoordelijke uitgever: Martin Byttebier, Kleine Brandstraat 12, 8540 Deerlijk


Kokugyo Koi' t Vi ske

De Breyne Peell aertstraat 25

8600 Diksmuide

Tel.: 051 50 42 37

SPECI ALITEIT: JAPANSE KOI

Open:

1 0. 00 u. t ot 1 2. 00 u. en 1 3. 3 0 u. t ot 1 8. 30 u.

Opzaterdagvan10.00u.tot12.00u.en14.00u.tot18.00u.

Zondag en f eest dagen van 1 0. 00 u. t ot 1 2. 00 u.

GESL OTE N OP DI NS DAG www.tviske.be


Index

Aquatropica'sinfoblad

Jaargang 26 – december 2011

Index....................................................................................................................1

Editoriaal............................................................................................................2

Voorugelezen...................................................................................................4

Records in de vissenwereld

Visvandemaand............................................................................................13

Nannostomus marginatus Eigenmann, 1909

Filters................................................................................................................ 17

Verslag bijeenkomst werkgroep vijvers 30 september

Aquariumfotografie.........................................................................................19

Verslag algemene bijeenkomst vrijdag 28 oktober

AquaTerra-Dagen............................................................................................22

Verslag AquaTerra-Dagen

Lidgeld2012 ....................................................................................................26

Brazilië..............................................................................................................29

Uitnodiging algemene bijeenkomst vrijdag 16 december

ProgrammaAquatropica2012......................................................................30

Colofon.............................................................................................................31

dece mber 201 1 – 1 – Aqu atr opi c a Kortrij k


Aqu atr opi c a Kortrij k

Redacti oneel

Redactioneel

Donald Samyn, secretaris

Vrouwen .. .

Het is een puur toeval dat ikvandaag, 11

november, dit editoriaal opmaak. Het is

vandaag wapenstilstand, herdenking wereldoorlog

1914-1918 maar ook, en dat

ligt mij veel beter, “vrouwendag”. Ik weet

het,jehebtdeweekvandemannenende

dag van de vrouwen, kwestie van een onderscheid

in tijdsgebruik hé!

In mijn jeugdjaren heb ik de dolle mina's gekend en zag toen reeds dat het zo

niet verder kon. Neen, wij mannen hebben er alle belang bij dat onze seksegenotenopdezelfdelijnstaan.Somsmogenzeookeenstreepjevoorkrijgen.

Vandaag is dat zo'n dag en ik wil mijn voorkeur voor vrouwen ook wat meer

naarvoorschuiven.WijstaanbijAquatropicaopdatgebiednoghelemaal

aan het begin ofjuister uitgedrukt nog nergens! Naast Sonja, die de sfeer en

deinrichtingvanbijeenkomstenalsnieuwjaarsreceptieenbarbecuemetvele

kleine dingen groots maakt, is het bij ons allemaal heel koel. Op de vergaderingeneenofsomstweelievedames,datisheelpover.Inhetbestuurishet

nul op zeven en in de ledenlijst is het ooknul komma nul.


Niet leuk voor zij die soms eens meekomen met hun partner.

Geeftoe, ikzit ookgraag eens tussen schoon volk! Neen, je moet

daarnietsachterzoeken.Datisgewooneenbiologische

eigenschap gebakken in mijn DNAen wie

daar echt iets meer wil over weten die moet naar de

vergaderingkomenin2012, wanteriseenonderwerp

in de maakover de functie van de verscheidenheid.

Maar ... we gaan er nu toch even iets tastbaar

aan doen.

– 2 –

Jaargang 26


Danny's KoiCafé

Haarakkerstraat38Brugge

Open:zat.&zo.

10u.-12u.en14u.-17.30u.

ofafspraak

0478969662

www.dannyskoicafe.com

completeseawatercare

Zwembadstraat 43- 9032 Wondelgem-tel.0032(0)495208807

Winkel:Kerkplein20-8540Deerlijk

info@marenostrum.telenet.be http://marenostrum.telenet.be

Invoerder/verdelervan:


Aqu atr opi c a Kortrij k

Redacti oneel

In decemberligterop de bestuurstafeleenvoorstelwaarbij

niet alleen ieder lid elke maand een gratis consumptie krijgt

aangeboden (als we geen dure spreker moeten betalen),

maar ookde partner ervan!

Zie datmooi gebaarnietals een druppelop de hete plaat,

maaralseengesteombinnenAquatropicadevriendenkring

niet alleen bredermaarookmooierte maken.


Nog een idee:

Op de redactie is er plaats voor een rubriek die bovenstaand ideaal overbrengt.

Dat kan met een maandelijkse oftweemaandelijkse rubrieknaareigen

onderwerp van een vrouwelijke medewerker en ze krijgt meteen een ruime

plaats in dit clubblad.

Om 2012 helemaal herkenbaar te maken stelt de drukker voor dat dit keer de

dames de kleur zelfkiezen van dit tijdschrift. Dat grasgroen verdwijnt. In

plaats daarvan wordt het clubblad in 2012 een heel jaar lang gedrukt in een

kleur die jullie dames kunnen kiezen. We moeien ons niet, je begint met een

lentekleur, een zomerkleur en eind 2012 met een herfstkleur. Ofje kiest een

RAL-kleur (*)

en de drukkerzorgt voorde rest! Als dat niet mooi is.

Heren...

Vergeetvooralhetlidgeld(zieblz. 26)niettijdigtebetalen, anderskrijgje

vanafjanuari geen clubblad meer.

nvdr:

R AL i s een coderi n gssyst ee m o m kl eur en van verf en an der e coati n gs t e defi ni ër en. Het syst ee m i s i n

1927inDuitslandontwikkeld,RALstaatvoorReichsAusschussfürLieferbedingungen. Destandaard

wordt beheerd door het DeutschesI nstitutfür Gütesi cherung und Kennzei chnung e. V.

R AL Cl assi c h ad oors pr onkelij k i n 1 92 7 40 kl eur en. Th ans zij n er 21 0 kl eur en gedefi ni eer d. I n begi

nsel zij n h et verfkl eur en. De kl eur en wer den fysi ek vast gel egd en met l abor at ori u m-zor gvul di gh ei d

ger epr odu ceer d. E en bepaal d kl eur nu m mer h eeft een uni eke kl eur n aa m ( dat wil

zeggenuni ekin dezelijst) enisvertaal din 6tal en( Duits, Engels,Frans, Spaans,

Italiaans,Nederlands).Bijv.:RAL1012Zitronengelb/Lemonyellow/Jaune

citron / Amarill oli món / Giall oli mone / Citroengeel.

Deze kl eur defi niti es zij n st an daar d ge wor deni ni n dustri e, bou w en ver keersveili

ghei d (I n Nederl and zij n brandweerauto' s RAL 3000 Vuurrood, AmbulancesRAL1016ZwavelgeelenpolitieRAL9003Signaalwit).

– 3 –

Jaargang 26


Kortst levende vis

Voor u gel ezen

Voor u gelezen

Recordsinde vissenwereld

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk

Depygmee-grondel Eviota sigillataiseenkleinvisjedatvoorkomtinhetGreatBarrierReef

enandereriffenindeStilleen

de Indische Oceaan. De eerste

drie weken van hun leven

brengenzealslarvedoorinde

open oceaan, waarna ze zich in

hetrifnestelen. Na hetnestelen duurt het slechts twee weken voordat ze uitgegroeid zijn tot volwassen vissen.

Tijdens de daarop volgende drieënhalve week produceert het vrouwtje drie

broedsels met in het totaal zo'n 400 eieren. Het mannetje bewaakt de eieren

en voorziet het legsel van vers water door met zijn vinnen te wapperen. Na

hetuitkomen van de eierenverdwijnen de ouderdierenvan de zeebodem.

Een echte verklaring voor deze vlugge en driftige levensstijl hebben de wetenschappers

niet, maarze vermoeden dat hette makenheeft meteen aanpassing

aan de hoge predatiegraad, waardoor ze toch nog lang genoeg leven om

voor nakomelingen te zorgen. De reden waarom nooit vissen gevonden

worden ouder dan 59 dagen (1)

ligt waarschijnlijk in het feit dat ze er door predatoren

systematisch worden uitgehaald.

Nothobranchius furzeri iseenuiterstzeldzame

killievis die leeft in tijdelijke poelen

inhetzuidoostenvanZimbabwe.Devis

leeft na het uitkippen nog maximaal 84 dagen.

De meeste tijd van hun leven brengen

dece mber 201 1 – 4 – Aqu atr opi c a Kortrij k


Voor u gel ezen

ze door als ei dat gedurende vijftot zeven maanden begraven ligt in de modder,

wachtend op regen. Tijdens het regenseizoen kippen ze en zorgen ze voor

nakomelingen. De poelen waarin ze leven bevatten slechts enkele maanden

water, vandaar dat ze maar een kort bestaan leiden.

De langst levende vis

De hoogst geregistreerde leeftijd van de schorpioenvis Sebastes aleutianus is

140 jaar, maar er zijn bronnen die het hebben over 240 jaar en hij is daarmee

de methusalem (2)

vandevissenwereld.Andere

langlevende schorpioenvissen zijn

Sebastes borealis (120jaar)enS. alutus (90jaar).Alledriede

soorten leven in de koude wateren

van de noordoostelijke StilleOceaan. Sebastesaleutianus

Verschillende steursoorten worden eveneens 100 jaar en meer.

F Huso huso (belugasteur): geregistreerde leeftijd: 118 jaar

F Acipenser transmontanus (witte steur): geregistreerde leeftijd: 104 jaar

F Acipenser sturio (steur): geregistreerde leeftijd: 100 jaar

Het Guinness bookofrecords vermeldt een vrouwelijke Europese aal (Anguilla

anguilla), genaamd Putte, die 88 jaar oud was toen hij in 1943 stierfin

het Helsingborg Museum (Zweden).

De langst levende haai is de doornhaai ( Squalus acanthias ), die70jaaren

meerkanworden(75 jaargeregistreerd).

En ik die dacht dat mijn drie

clownbotia's ( Chromobotia macracanthus

), aangekochtop 24

november 1984 en nog steeds levend

en wel in mijn aquarium,

een recordleeftijd hadden. Enfin,

wat niet is kan misschien nog komen.

Als ikze bekijk, dan ziet

Aqu atr opi c a a Kortrij k

– – 5 5 –

Jaargang Jaargang 26


Openvanma-za:09.00-18.30

Zon- enfeestdagen gesl oten

I nstall ati e en onderhoud van aquari a en vij vers

Kortrijksesteen weg 140

8530 Harel beke

0475 85 9219

info@aquaathome.be

Kortrijkstraat 47 8560 Wevel gem

Tel.: 056 42 35 53Fax: 056 40 47 58info@dierenzaaknoach. be

Openingsuren

ma: gesl oten

di: 1 7.30-20.30

wo: 1 7.30-20.30

do: 1 7.30-20.30

vrij: gesl ot en

zat: 09. 00- 1 8. 00

zo: 09. 00- 1 2. 00


Vrijblijvend

prijsofferte

Voorzetrolluiken

Rolluiken

Automatische rolluiken

Tonny Dierick

Molenhof28 Zwevegem

Tel.: 056 75 85 32

GSM: 0478 59 75 65

E-mail: dierick.tonny@skynet.be

ACL P OLYE STE R

PREFABVIJVERS OP MAAT

P OL YE STE RE N VA N VI J VE R S E N AL GE ME NE P OL YE STE R WERKEN

VE R K OOP VAN GR ONDST OF F E N

Vrijblijvendeinfo op: 056 42 48 55

info@aclpolyester.com

www.aclpolyester.com


heteralleszinsnietnaaruitdatzeeerstdaagsnaardevissenhemelzullenverhuizen.

In al die jaren heb ik ze nog nooit zo levendig gezien. Ze hebben als

hetwarehuntweedejeugdgevonden.Enzehoudenervanmensenomdetuin

te leiden. Laatst wilde mijn vrouw nog bellen naar mijn werk om te zeggen dat

mijnbotia'sdoodwaren.Ditheeftzeuiteindelijknietgedaan,datismaargoed

ook. Je moet weten dat clownbotia's (waarschijnlijk andere soorten botia's ook)

zich soms op hun zijkant leggen om te rusten. Nu bleek dat mijn botia's er niet

beter hadden op gevonden op die bewuste dag en op het middaguur pal aan de

vooruit zich te rusten te leggen. Ze bewogen nu en dan nog een vin ofgaven een

duwtje aan hun slaapgenoot, kwestie van wat plaats te hebben in bed, maar

meerdedenzeniet. Inaldiejarenhadmijnvrouwditnognooitgezien, dus

dacht ze dat die kerels hun laatste loodjes aan het leggen waren. Toen ikthuiskwam

van mijn werk, kreeg ik direct te horen dat mijn botia's waarschijnlijk niet

lang meer te leven hadden. Ik heb haar toen uitgelegd dat dit een normaal verschijnselwas,

maareerlijkgezegd, ikhad ze dital een eeuwigheidnietmeerzien

doen, blijkbaar voelen ze zich zeer op hun gemak in hun nieuw aquarium.

Kleinste vis

Voor u gel ezen

Erzijn al heftige debatten gevoerd omtrentdit onderwerp en het is nog steeds

niet duidelijk ofnu Paedocypris progenetica (vrouwtje:7,9mm)ofPhotoco rynus spiniceps (parasietmannetje: 6,2 mm) die titelverdient. Paedocypris progenetica (familie:cyprinidae,onderfamilie:danioninae)

werdin2006doorKottelat,Britz,Tan&Wittevoorheteerstbeschreven.

Dezevis heeftzijnleefgebied

in de veenmoerasbossen van

Sumatra, waar ze te vinden

zijn in traag stromende, zeer

zurewaters.Hetvrouwtje

wordt maximaal 7,9 mm

groot,hetmannetjeismet

zijn 10,3 mm iets groter.

Voor velen is dit de kleinste

vis ter wereld.

dece mber 201 1 – 6 – Aqu atr opi c a Kortrij k


De diepzeehengelvissenworden

gekenmerkt door een extreem

geslachtsdimorfisme (3)

.Demannetjes

zijn zeerklein en maken

Photocorynusspiniceps zichzelf vast aan het lichaam

vaneenveelgrotervrouwtje.Bij

sommige soorten gaat het soms zo ver dat het bloedsomloopsysteem van het

mannetje en het vrouwtje versmelten en het mannetje voor de voeding dus totaal

afhankelijk wordt van het vrouwtje. Het mannetje leeft als het ware als

een parasiet op het vrouwtje. Hij wordt enkel geduld omdat hij zich nog eventueel

nuttig kan maken bij de voortplanting. In feite is hij verworden tot een

levende geslachtsklier.

Bij de soortPhotocorynus spiniceps is het mannetje slechts 6,2 mm groot en

hechtzichvastaaneenvrouwtjedat46mmgrootis.Endaardraaitdiehele

welles-nietesdiscussierond.Kaneensoortdetitelvankleinstevisopeisenals

enkel de helft ervan in aanmerking komt voor die titel?

Schindleria brevipinguis istotop hedenenkelgekendvanhetLizardeiland

(Carterreef,GreatBarrierReef)envanhetOspreyReef.Niettegenstaande

ditvisje alin 1979 ontdektwerd, duurdehetnog tot2004 vooraleerheteen

wetenschappelijke naam kreeg. Tot op het ogenblik dat Paedocypris progenetica

ontdekt werd had deze vis met een maximale lengte van 8,4 mm voor de

vrouwtjes de titel ‘kleinste vis' op zak. Volwassen dieren zijn neoteen – behoud

van infantiele hoedanigheden in de volwassen toestand – vandaar dat ze

in het Engels ‘infantfish' (letterlijk vertaald: kindvis) genoemd worden. Bij

volwassenvissenontbrekendetanden,schubben,pigmenten,buikvinnen,

maar hun ogen zijn relatiefgroot te noemen.

Bij de haaiensoorten wedijveren tenminste drie soorten voor de titel van

kleinstehaai. De maximale geregistreerdelengte van een mannelijke stekeldwerghaai

( Squaliolus laticaudus )is22

cm, maar ze zijn al volwassen bij 15 cm.

Etmopterus carteri enE. perryi (dwerglantaarnhaai)

zijn volwassen bij een afmeting

tussen de 15 en 20 cm en

worden niet groter dan 21 cm.

Aqu atr opi c a Kortrij k

Voor u gel ezen

– 7 –

Et mopt erus cart eri

Jaargang 26


Grootste vis

Dit is zonder twijfel de walvishaai

( Rhincodon typus ).

Deze reus kan tot 20 m

groot worden met een gewichtvan34.000

kg. Tegenwoordig

zijn exemplaren van

20 m meer de uitzondering dan de regel. Meestal worden ze maar 12 m, wat

nog steeds indrukwekkend is. En zelfs die afmetingenworden tegenwoordig

bijna niet meer gehaald. In 1995 werden in het Ningallo Reefnog exemplaren

gespot van iets meer dan 7 m, in 2006 was dit al gezakt naar 5,5 m. Overbevissing

(in niet door de verschillende overheden beschermde gebieden (4)

)en

botsingenmetzeeschepenkunnendeoorzaakzijndatdeoudsteengrootste

exemplaren verdwenen zijn. De vriendelijke loebas voedt zich meestal met

plankton en kleine vissen.

Grootste beenvis (Teleostei)

Voor u gel ezen

Hier zijn verschillende kandidaten mogelijk. Het hangt ervan afhoe je het begrip

‘grootste' definieert. Is dat de lengte, het gewicht ofeen combinatie van

de twee? Laten we het voor deze lijst houden op gewicht.

Die titel gaat naar de maanofklompvis

( Mola mola )die

3,3 mlangen 4,5 mhoog

kan worden met een gewicht

vanomenbijde2.300kg.

De klompvis heeft een

vreemd nogal grappig uitzicht.

Zijdelings gezien zijn

ze rechthoekig van vorm en

een echte staart ontbreekt.

Hun nepstaart wordt gevormd

door de anale vin en

rugvinstralen. Interessant is wel dat het geraamte van de klompvis, die tot de

beenvissenbehoort,bestaatuiteengrootaantalkraakbeenderen.

dece mber 201 1 – 8 – Aqu atr opi c a Kortrij k


Het skelet van de tweede grootste beenvis, de belugasteur ( Huso huso ), die5

mlangkanwordenmeteengewichtvan2.000kg,bestaateveneensvooreen

groot deel uit kraakbeen.

De grootste vissen met een volledig beenderskelet zijn de marlijnen. De

meeste marlijnsoorten hebben ongeveer dezelfde afmetingen. De blauwe marlijn,

Makaira nigricans behoortmetzijn5men820kgtotéénvande

grootste marlijnen.

Grootste zoetwatervis

Aqu atr opi c a Kortrij k

Voor u gel ezen

Netalsbijcategorie‘grootstebeenvissen'hangthethierafvandeomschrijving

van het begrip. Voor de volledigheid, de steursoorten worden niet in de

lijst opgenomen omdat ze bewegen tussen zee- en zoetwater.

Volgende vissen komen in aanmerking:

F de Europese meerval, Siluris glanis 300 kg, 5 m

F de mekongreuzenmeerval, Pangasianodon gigas 350 kg, 3 m

F deChineselepelsteur,Psephurus gladius 300 kg, 3 m

F dereuzenpangasius,Pangasius sanitwongsei 300 kg, 3 m

F siamesereuzenkarper,Catlocarpio siamensis 300 kg, 3 m

F dereuzenzoetwaterpijlstaartrog,Himantura chaophraya 600 kg, 2,4 m wijd

F de arapaima, Arapaima gigas 200 kg, 2,5 m

F de kumakuma ofpiraiba, Brachyplatystoma filamentosum 200 kg, 3,6 m

F denijlbaars,Lates niloticus 200 kg, 1,9 m

Siluris glani s is een Europese roofvis die zich voedt met andere vissen, rivierkreeften

en zelfs eenden. De reuzenpangasius zal een hondenkarkas zeker

aan zijn neus niet laten voorbij gaan, als hij er de kans toe krijgt. Honden- of

gevogeltekarkassen worden soms door

de lokale bevolking als lokaas gebruikt

bij hetvissen op de reuzenmeerval.

Indemaagvandepiraibazijneralonderdelen

van apen gevonden. Niet alle

reuzen zijn echter rovers. De mekongreuzenmeerval

bijv. is een planteneter.

Pangasianodon gigas

– 9 –

Jaargang 26


De arapaima is een vis die voorkomt in het Amazonebekken. Net als enkele

anderevissen is deze vis een luchtademendevis. Nu en dan moethij naar

boven om lucht te happen. Als hij dat niet kan doen, zal hij bij wijze van

sprekenverdrinken.Datluchthappengebeurtmetzo'nlawaaidathetalvan

vrij ver hoorbaar is. Hierdoor is de vis vrij gemakkelijk te lokaliseren door vissers.

Door het actiefbevissen is de populatie van de arapaima fel achteruit gegaan.

Grote arapaima's zijn nog slechts sporadisch waar te nemen. De internationale

handelwordt sedert1 juli 1975 doorCITES appendixII (5)

geregeld.

Door overbevissing en vernieling van zijn habitat is de mekongreuzenmeerval

eveneens een rariteitgeworden. Staat op CITES I en op de Rode Lijst der

Bedreigde Diersoorten (IUCN Red List) als ‘ernstig bedreigd'.

Diverse bronnen zeggen zelf dat de Chinese lepelsteur uitgestorven is. In

iedergevalofficieelwerdhetlaatstewildexemplaaropgemerktbegin2003.

Menheeftechterweetdatbegin2007eenillegalevissernogeenlepelsteurgevangen

heeft.

Langste beenvis

Die titel komt op naam van de riemvis of

haringkoning, Regalecus glesne .Deharingkoning

heeft een lintachtig lichaam

dat wel 11 m lang kan worden. De rugvin

van deze staartloze vis loopt door over

ganshetlichaam.Deharingkoning

zwemtzijnrondje op grote dieptes (200

– 1000 m) in de Atlantische, Indische en

Stille Oceaan. Soms zwemt de haringkoning aan de oppervlakte. Vanuit de

vertekanmendandeindrukkrijgenvaneenzeemonster.Sommigewaarnemingen

van zeemonsters kan men dan ook naar alle waarschijnlijk toewijzen

aan de haringkoning.

Vruchtbaarste vis

Voor u gel ezen

Deklompvis ( Mola mola )isnietalleendegrootstebeenvis,maarookde

vruchtbaarste. Ze kunnen tot 30 miljoen (ja, je leest het goed) eieren, die elk

eendiameterhebbenvan2mm,afleggeninéénbeurt.

dece mber 201 1 – 1 0 – Aqu atr opi c a Kortrij k


Snelste vis

Net zoals zijn kozijnen, de marlijnen, jaagt

de pacifische zeilvis ( Istiophorus platypterus

) op andere snelle zwemmers, zoals makreel.

De recordsnelheid werd gemeten bij

een exemplaar dat, aan de haakgeslagen

door een sportvisser, 91,4 meter lijn liet afrollen

in 3 seconden. Dat komt neer op

109km/u. De kortvinmakreelhaai ( Isurus oxyrinchus

) is naar alle waarschijnlijkheid de snelste haai. Ze halen snelheden van

50km/u,maarzekunneneensprintjeaanvan74km/u.Hetzijntevensgoede

springers, ze kunnen tot 9 meter hoog uit het water springen.

Diepst levende vis

Een 20 cm langeAbyssobrotula (familiedernaaldvissen,ophidi-

galatheae

idae) mag deze titel op zaksteken. Deze vis werd in de Trog van PuertoRico op een diepte van 8.370 meter gevangen en naar boven gebracht. De vis overleefde

de trip naar de oppervlakte evenwel niet.

De diepst levende vis die in goede gezondheid naar boven gebracht werd, is

Pachycara saldanha (familiederpuitalenzoarcidae). Depuitaalwerdgevangen

op een diepte van 2.300 meter.

De giftigste vis

Aqu atr opi c a Kortrij k

Voor u gel ezen

Het begrip‘giftigste' is moeilijk te definiëren. Is dat de vis met de dodelijkste

stof(fen)inzijnlichaam,ofisdatdevisdiehetmeestaantalslachtoffers

maakt ofkomt de vis die de grootste hoeveelheid gifin zijn lichaam heeft in

aanmerking voor die titel?

De vis die het meest vermeld wordt (onder andere in het Guiness Book ofRecords)

als giftigste vis is de steenvis ( Synanceia horrida ). De steenvis leeft in

dekustriffenvandeIndischeOceaaneninhetwestenvandeStilleOceaan

vanIndiëtotChina,deFilipijnen,Papoea-Nieuw-GuineaenAustralië.Hij

leeft voornamelijk op de bodem en doordat hij eruitziet als een steen, is hij

– 1 1 –

Jaargang 26


Voor u gel ezen

moeilijk te onderscheiden van de bodem. Dit maakt natuurlijk dat hij onzichtbaar

is voor zijn prooidieren, maar ook voor de mensen, die zonder dat ze er

erg in hebben, op zo'n vis trappen. En dit is iets wat je beter achterwege laat.

Bij gevaar zet hij immers zijn stevige rugvinstekels recht, die vrij gemakkelijk

de menselijke huid kunnen doorprikken. Via die stekels komt er gifin het lichaam

terecht. In het gunstigste geval veroorzaakt het gifeen onbeschrijflijke

pijn (sommige hebben het over de ergste pijn die een mens kan overkomen).

Andere symptomen zijn shock, het afsterven van weefsel en verlammingsverschijnselen.

Als men geen onmiddellijke medische hulp krijgt, kan men in het

slechtste geval binnen de twee uur na de prik sterven.

1)Dewetenschappersdeterminerendeleeftijdaandehandvandedagelijksegroeiringenophet

otoli et of oorsteen. Oorsteenis eenstructuuri n het bi nnenoor van vissen dat uit cal ci u mcar bonaatkri

st all en en een gel ati neuze massa best aat.

2) Dit wil zeggen zeer oud, daar vol gens de Hebreeu wse bij bel Methusal em( Methusal ach) een ouderdom

bereiktevan 969j aar.

3)Seksueel di morfisme of gesl achtsdi morfismeis hetverschilin uiterlijktussen mannetj es envrou wtj es

bij dezelfde di ersoort en kan ook optreden bij pl anten, zoals bij sommi ge varens. Het betreft hi er

niet de gesl achtsorganen zelf, maar andere morfol ogischeverschill eninlichaamsvor m,lichaamsgr

oott e ofli ch aa mskl eur.

4) Wal vishaai en zij n wettelij k bescher mdi n de waters van het Gemenebest Austr ali ë ( het vastel and

Austr ali ë ent al rij ke eil an den – waar on der Tas mani ë –i n deI n di sch e en de Still e Oceaan) , de Mal

ediven,Fili pijnen,I ndi ë,Thail and, Mal eisi ë, Honduras, Mexico, USA( Atl antische wateren) en een

kl ein gebi edrond Belize. Zui d-Afrika werkt aan voll edi ge bescher ming en Tai wan heeft onl angs

eenvangquotavoor de wal vishaai opgel egd.

5) CI TES of Conventi on on I nternati onal Tr ade i n Endan gered Speci es of Wil d Fauna and Fl ora.

Deze overeenkomst bestaat al van 1 974 enis ondertussen door 1 80l anden ondertekend. CI TES

kent driehoofdgradaties, CITES appendixI, appendixIIen appendixIII.

Inhetkortkomthethieropmeer: OpdeCITESIstaansoortendiemetuitstervenbedreigdzijn.

Di eren op dezelijst mogen ni et meer uit het wildgehaald wordenomteverhandelen. Dehandel

vani n gevan genschap gek weekte CI TESI di eren /pl anten wor dt geregel d door CI TESII.

CI TESII: Di eren en pl anten op dezelijst zij n ni et met uitsterven bedrei gd, maar kunnen dit wor den al s

de handelin di esoorten ni etstrikt geregul eerd wordt. Voor de uitvoeris er eenvergunning nodi g.

CI TE S I I I : Daari n zij n s oort en opgen o men, waar van h et l an d waar zo' n s oort voor ko mt, h et bel an grijkvindtdatdeuitvoerindegatenwordtgehoudenenhierbijdehulpvananderelandenvraagt.

dece mber 201 1 – 1 2 – Aqu atr opi c a Kortrij k


Aqu atr opi c a Kortrij k

Zoet water

Vis vande maand

Nannostomus marginatus Eigenmann,1909

Algemeen: Orde: cypriniformes(karperachtigen)

Familie: lebiasinidae

Onderfamilie: pyrrhulininae

Nederlandse naam: Dwergpotloodvisje

Voorkomen: van de beneden- tot de middenloop van de Amazone, Rio Negro,

Rio Branco (Brazilië), Columbia ten oosten van de Andes (o.a. Rio CaquetáenRioOrteguaza,

Guyana(o.a. indeEssequiboenRupununi), Peru

ten oosten van de Andes, Suriname en Venezuela ten oosten van de Andes.

Ze houden zich op in kleine riviertjes en moerasachtige gebieden.

Geslachtsonderscheid: de mannetjes zijn gewoonlijk feller gekleurd en

hebben een vlakkere buiklijn dan de vrouwtjes.

Grootte: worden maximaal 3,5 cm groot.

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk

Gedrag: is een zeervreedzame vis, die zeergoed past in een gezelschapsaquariumofineennanoaquarium.Gezienhunkleineafmetingenishetbest

dat men ze niet huisvest

in een aquarium bevolkt

met grote vissen, zoals

scalares en goerami's;

anders zouden ze wel

eens een kort leven

kunnen beschoren zijn.

Ideale bakgenoten zijn

o.a. zoetwatergarnalen,

kleine karperachtigen,

– 1 3 –

Jaargang 26


Zoet water

kleine zalmpjes en kleine Corydoras -soorten, zoals de dwergcorydoras ( Corydoras

pygmaeus ). Ookmet Apistogramma -soorten en andere dwergcichliden

kunnen ze zonder problemen de bak delen.

IndeRioNegrovindtmendedwergpotloodvisvaaksamenmetdeblauwe

neon ( Paracheirodon simulans )enNannostomus anduzei .IndeRioUraricoera

(zijrivier van de Rio Branco, Brazilië) deelt de dwergpotloodvis zijn

leefgebied met o.a. Apistogramma rupununi .

In hun natuurlijk habitat leven ze in groepen. In het aquarium is het daarom

beterzeineengroepvanminstenszesexemplarentehouden.

Mannetjes onder elkaar kunnen wat territoriaal zijn en er zal dan ook nu en dan

een onderlinge strijd losbarsten, maar het gevecht is eerder beschaafd te noemen

en zeker niet van die aard dat men moet vrezen voor ernstige kwetsuren.

Bakinrichting: de minimumafmeting van de bak is 45 bij 30 bij 30 cm (40 liter).

De dwergpotloodvis houdt het liefst van gedimd licht. Trouwens bij verminderd

licht en boven een donkere bodem zullen de kleuren van N. marginatus

betertot hun rechtkomen. Een goed beplantebakmet kienhout en

grillig gevormde wortels als decoratie en gevuld metwater meteen temperatuur

van 24 tot 28 ˚ C , een hardheid van maximum 10 ˚ DH en een pH van

lichtzuur tot neutraal vormt de ideale speeltuin voor deze vis.

Voedsel: N. marginatus is een alleseterdie elkvoedselaanneemtdatklein genoeg

is voor zijn mond. Klein levend voer ofdiepviesvoer onder de vorm van

watervlooienenpekelkreeftlarvenmogenzekernietontbrekenophunmenu.

Kweken: als je de dwergpotloodvis in groten getale wil kweken moet je een

aparte kweekbak opzetten. Een bakje van 40 bij 20 bij 20 cm met een watertemperatuur

rond de 26 -28 ˚ C, een pH van 5,5 - 6,5 en zacht water ( 1 - 5

˚gH) is voldoende. Het bakje moet schaars belicht zijn.

Om de vissen een plaats te bieden waar ze hun eieren kunnen afzetten kan men

debakvoorzienvanfijnbladigeplanten,zoalsbijv.javamosofkweekmopsen.

Eenandereoptieisbovendeaquariumbodemeensoortnettehangen.De

mazen van het net moeten groot genoeg zijn zodat de eieren er doorheen kunnen

vallen,maarkleingenoegzodathetkweeksteldeeierennietkanbereiken.

Het kweken kan gebeuren in een groep van zes exemplaren van elk geslacht.

Als ze in goede conditie verkeren, zou het afzetten geen probleem mogen vor-

dece mber 201 1 – 1 4 – Aqu atr opi c a Kortrij k


men.Eensjeeierenopmerkt,moetendekweekstellenverwijderdworden.Het

zijn immers notoire eiereters, die zeker de kans niet zullen laten liggen om

zichtegoedtedoenaanaldatlekkers.Indiendebakgoedbeplantis,kanje

devolwassenvisseneventueellatenwaarzezijnendeeierenafhevelennaar

een andere bak.

Hetbeste resultaatquaproductiviteitkanje evenwelbereikendoorslechts

één kweekpaar te gebruiken. Voor de selectie van het beste vrouwtje en mannetjekanjealsvolgttewerkgaan.Demannetjesendevrouwtjeswordenin

aparte bakken in vorm gebracht door ze goed te voederen. Wanneer de

vrouwtjes zichtbaar vol met eieren zitten en de mannetjes hun beste kleuren

vertonen, moet je het dikste vrouwtje en het kleurrijkste mannetje eruit

pikkenen'savondsoverbrengennaareenapartekweekbak.Demorgen

daarop zal het kweekstel meestal in actie schieten.

Perparingwordener1 à2 eitjesafgelegdenbevrucht. Hettotaalaantaleieren

ligt meestal tussen de 40-60 stuks met soms uitschieters tot 100 eitjes.

De eieren komen na 24 à 26 uren uit en 3 tot 4 dagen later zwemt het jongbroed

vrij rond. Tot ze groot genoeg zijn om microwormpjes of Artemia -nauplii

te eten, moeten ze gevoed worden met infusoriën (pantoffeldiertjes, radardiertjes,

klokdiertjes, mosseldiertjes, oogdiertjes, enz.)

Opmerkingen: naargelang de vindplaats komen er in de natuur verschillende

kleurvormenvoor.EenvandemooisteisNannostomus marginatus “Peru

red”. Deze koraalrode variant werd

in 2000 ontdekt en in 2001 door

Paepke & Arendt beschreven als N. m. mortenthaleri .In2003werddeze

vis verheven tot speciesstatus, N.

mortenthaleri.

Twee jaar na de ontdekking van N. mortenthaleri werd nog een andere mooi

gekleurde Nannostomus -soort ontdekt. Deze kreeg de handelsnaam Nan nostomus marginatus “Purple” opgespeld. Deze soort werd in 2009 door Axel

Zarskebeschreven alsNannostomus rubrocaudatus .

Aqu atr opi c a Kortrij k

Zoet water

– 1 5 –

Jaargang 26


Zoet water

Opmerkelijk is dat de dwergpotloodvis, net zoals de meeste Nannostomus

-soorten,bijwijzevansprekeneendag-ennachtkledijdraagt.Tijdensde

nacht ziet hun kleurpatroon er gans anders uit dan tijdens de dag. Het

waaromdaarvanisnognietechtduidelijk,maarmenneemtaandatditdient

ter camouflage om tijdens hun slaap minder op te vallen voor hun predatoren.

Bronnen:

Ar en dt, K. ( 2002): Spekt akul äre I mporte aus Peru: Nann ost omus mar gi n atus “ Pur pl e” un d Nann

ost omus mar gi n at us “ Br oad Stri pe”. Aqu ari sti k F ach magazi n, 3 4( 5): 29– 3 0.

Bydzovky, V. 2011.Sal mler. Kleine Buntstifte. DATZ, 64( 4): 6-7( Aquarien-Praxis)

Esch meyer, W. N. & Fricke, R. ( eds. ) Cat al og of Fi sh es el ectr oni c versi on ( 3 0 Sept e mber 2 01 1 ).

http: //research.cal academy. org/research/ichthyol ogy/catal og/fishcatmain. asp

Ewald, W. 1 988. Der Zwergziersal mler ( Nannostomus marginatus) ein Problemfisch? DATZ

41 ( 8) : 2 72- 2 73

Froese, R. and D. Paul y.(Eds.) 2011.FishBase. Worl d Wide Web el ectronic publicati on.

www.fishbase. org,version( 08/2011 ).

Pi nt er, H. 1 995. Ei n e Zu cht met h ode des Z wer gzi ers al ml ers. TI Magazi n, 1 2 3: 1 2- 1 4

Riehl, R. & H. A. Baensch. 1 985. Aquarien Atl as Bd.1( 5. aufl age). 992p. Mergus Verl ag GmbH,

Mel l e

St aeck, W. 1998.BeliebteAquariumfi sch e. Zi ers al ml er aus der Gatt un g Nann ost o mus. Aqu ari u m

Heute, 1 6( 1 ): 1 4-1 8

Zarske, A.2009. Nannostomusrubrocaudatussp.n.-einneuerZiersal mlerausPeru(Teleostei: Characif

or mes: L ebi asi ni dae). Vert ebr at e Zool ogy v. 59 ( n o. 1 ): 1 1 - 2 3.

Uw vijverzaak te Wielsbeke

(metbinnenvijver)

Krokusstraat5–8710 Wielsbeke

GS M: 0474/ 200 336

info@kintaro.be– www.kintaro.be

Open op zat er dag vanaf 1 3 u. t ot 1 7.30u.

(april-oktober)

ofopafspraaktijdensdewintermaanden

Voori edere vij verver bou wingofnieuw

pr oj ect,

mail of bel ons (specialiteitkoivijver)

dece mber 201 1 – 1 6 – Aqu atr opi c a Kortrij k


Aqu atr opi c a Kortrij k

Versl a g

Filters

Verslagbijeenko mstwerkgroepvijvers 30 sept

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk

Een onderwerp als filters is altijd goed voor een leerzame avond. Rik had de

avond keurig ingedeeld, maar zijn laptop had kuren. De combinatie van een

ultramoderne laptop met een overjaarse beamer zorgt niet altijd voor een

leukesamenwerking.NaenigingrijpenenoverzettenvanonderandereUSB

kwamen de twee soorten filters, die normaal in de koiwereld ingang vinden,

tevoorschijninvollicht!Mechanischenbiologischfilteren,datiseenduidelijkonderscheid.

Bij de mechanische filters onderscheidde hij zes soorten: de bezinkfilters, de vortex,

deborstels, hetstatischbedendezeeffilters. Dielaatsteleekonseenzeer

functioneel type in volle eenvoud en is bedrijfszekervooreen beperktvolume.

Dan ging Riknaarde biologische filters metals grote groepen: de matten, de

bioballen en de ringen, de lavastenen, het crystal bio systeem, het KSB, de

aquarocken de gletsjerrock, alsooknog de kaldness en ten slotte de beads.

Neen, hetzijn geen nieuwe danstechnieken ofmedicamenten, maarnieuwe technieken

die enkel de bedoeling hebben zoveel mogelijk biologische massa te onderhoudenendeafbraakvanalleswatdoor

de mechanische filters niet is tegengehouden

te laten oppeuzelen door een

bacteriecultuur. Besefwel dat het rendement

van die dingen enkel afhangt van

drie factoren:

ì Voldoende beluchting om voldoende

bacteriën te voorzien van zuurstof.

ì De bacteriën moeten ookvoldoende

voedsel (afvalstoffen) ontvangen om in

leven te blijven.

Zeeffilter

– 1 7 –

Jaargang 26


Versl a g

ìVoldoendezitplaatsenmoetendebiomassainstandtehouden. Ook projecteerde Rik voorbeelden van filters zoals de:

Fmeerkamerfilter Fplantenfilter Frietfilter met zand

Fbewegendbedfilter Fbeadfilter F druppelfilter (trickle)

fil er matt en

Een van de meest functionele en goedkoopste biofilters zijn

uitgerust met de matten. Als ex-zeeaquariaan had ik daar

vroeger ookheel goede ervaringen mee. Vooral de polyurethaanmatten

deden het zeer goed.

Van de elfsoorten ballen dat Rik mee had vond ik deze

de mooiste ... omdat hij ten minste rond was!

Wie nog nooitgehoord heeft van KSB, wel ook

dat had Rikin zijn verzameling

meegebracht

. . . ik dacht dat hij zijn

vloer had uitgebroken!

Neen,hetbetrefthier

keramisch schuim genaamdKSB.

Dit heeft

een aanhechtingsoppervlakvan

400 - 450

m 2

perm 3

.Ondergetekende

rekent uit dat

zoiets toch 4.000 cm 2

= (40 x100 cm) perliter materiaalis!

Rik bedankt voor een overzichtelijke uitleg, gekoppeld met heel wat persoonlijke

ervaringen van u en van je koivrienden rijkelijk aanwezig!

dece mber 201 1 – 1 8 – Aqu atr opi c a Kortrij k


Freddy Haerens bracht zowel de theorie als de praktijk van de aquariumfotografie

in een avondvullende vergadering. Dat we heel wat leuke onderwerpen kunnen fotograferen

was vlug duidelijk. Waarvoor we moeten opletten was ook niet moeilijk,

maar hoe we dat best doen, zelfeens doen, is een ander paar mouwen.

Tijdens het vertonen van enkele cichliden maakte ondergetekende een opmerking

in de aard van: Je kan zien ofeen vis een cichlide is ofniet omdat cichlidenslechtséénneusgathebben...Datisenwaseenbeetjetevlugdoorde

bocht want als je goed kijkt zijn er twee gaatjes in de kop te zien . . . Ik heb dan

ook raad gekregen van een wetenschapper om dat eens in de juiste context te

plaatsen.

Bij de cichliden (Cichlidae) is er een enkelvoudig neusgat aan weerszijden van

de bek: de neusholte vormt geen kanaaltje. Bij de meeste andere vissen is elk

neusgat dubbel met vooraan de instroomopening van het neuskanaaltje en

achteraan de uitstroomopening. De neus staat niet in verbinding met de keel.

Twee bijgaande foto's tonen het verschil.

Ci c hl i d e (Heros s pil urus)

met enkel neusgat

Foto: Oscarfish.com

Aqu atr opi c a Kortrij k

Versl a g

Aquariumfotografie

Verslagalgemenebijeenko mst28oktober

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk

Foto's tenzij anders vermeld: Donald Samyn

– 1 9 –

Forel baars( Micropterussalmoides)

met dubbel neusgat

Foto: Oscarfish.com

Jaargang 26


Versl a g

NadepauzewashettijdvoordeelII,depraktijk.Wehaddengelukkigook

een expert in de zaal en zoals je kan zien bezit Dennis heel wat foto-ervaringen.

Er zijn verschillende wegen naar Rome en dus ook technieken. Toen

Freddy het verhaal vertelde hoe Arend van den Nieuwenhuizen te werk gaat

om een foto te maken van een koppeltje eiafleggende vissen werd het wel

even heel stil! De beroepsfotograaf, die ook nog een echte aquariaan is, ging

tot het uiterste en voorzag en voorziet nog steeds Aquariumwereld van topfoto's.

Eerst observeren, dan de omstandigheden nabouwen en dan in een klein

aquarium offotocuvette alles overdoen met heel veel geduld natuurlijk!

Bedankt Freddy en tot volgende maand voor je voordracht over de vijver in de

vier seizoenen.

Hieronder een collage van de praktijkin ons lokaal

dece mber 201 1 – 20 – Aqu atr opi c a Kortrij k


Aqu atr opi c a Kortrij k

Versl a g

– 21 –

Jaargang 26


Versl a g

AquaTerra- Dagen

Verslag AquaTerra- Dagen

DonaldSamyn, AquatropicaKortrijk

Het gebeurt niet zo vaak dat de BBAT alle aangesloten verenigingen de kans

geeftomdoelgerichtop eenvoorafafgesprokentijdstip dehobbytepromoten.

Het opzet was groots en duidelijk omschreven als opdracht: maak van 14

tot23oktoberpromotievoorjeclub!Wijgevenje5.000flyersen50affiches

+ een platform op het internet. Wij als clubbestuur wisten het tijdig, zelfs de

voorzitter van de BBAT kwam ons op een federale vergadering inlichten en

iedereen kon zijn ding doen.

Sommige clubs plaatsten via deze grote reclame hun clubvergadering van oktoberindevitrine,andereclubsmaaktenvandegelegenheidgebruikomeen

dure spreker aan te trekken en die voor een groot publiek (zeg maar toekomstige

nieuwe leden) hun vereniging in de kijker te stellen. Weer anderen

hielden een ruilbeurs enz. ...

Wij hebben er twee bestuursvergaderingen

over gedaan om een plan uit te werken!

We zouden én de hele

periode gebruiken én een

opendeurdag houden. Tijdens

die periode zouden

we zowel de aquaristiek,

het terrarium als de vijvers

onder de spots brengen.

Een hele boterham die meteen

de nodige vragen oproept:

A Waar kan dat bijna gratis?

A Wat zouden we opzetten?

A Wie doet wat?

dece mber 201 1 – 22 – Aqu atr opi c a Kortrij k


Aqu atr opi c a Kortrij k

Versl a g

Alsjebinneninhetbestuureengeborenorganisatorhebt, dietevensmet

grootverlofis,danisdatreedseenhelestapvooruit.

Opdederdebestuursvergadering

kwam Gilbert afmet

een op schaal getekend

plan. Locatie: de benedenverdieping

van het Ring

Shopping Center Noord te

Kortrijk. Plaats voor twee

aquaria, eentje van Thierry

en eentje van Johan van het

Aqua Center, twee terraria

van Geert, een stand met

info van Donald en een

stand met voedseldieren van Free en ongeveervijftig percent ruimte voorde

afdeling vijvers. Ja, het is nu eenmaal zo: de meeste leden zijn bij ons ook vijverliefhebber,

dus je mag ze niet in een hoekje steken!

Voeg daar nog twee projectieruimtes bij die moesten verduisterd worden. De

mooistebeeldenvanhetzeewaterzijnaltijdblikvangerseneenprojectie

“aanlegvaneenvijver”moestaandevoorbijgangerstonendatwijervaring

hebben in de aanleg ervan.


We hadden afgesproken om tijdens die acht dagen enkel deze mensen aan te

sprekendiespontaanonzestandbinnenkwamen.Wiedereuzekoivijverfilterniet

zag staan had wellicht een gezichtsprobleem. Didier had die mooie filter, meer

dan vier meter lang, opgehaald met zijn aanhangwagen en compleet uitgerust met

pompen en uv-licht. Zo hadden alle koiliefhebbers mooi didactisch materiaal en

konden ze ookwatertanden bij het zien van zoveel professioneel materiaal.

Er waren met de directie van het Ring Shoppingcenter zeer goede afspraken

gemaakt.Datgingvandenoodzakelijkedoorkijkvanonzeheleopstellingtot

de veiligheid van de stroomkringen van de aquariaop 230 Vaangesloten en

diemoestenwordenvoorzienvaneenverliesstroomschakelaarvan30mA.

We kregen ook de nodige interieurattributen zoals lederen zeteltjes, bistrotafels

en ophangpanelen, enz. ... kortom alle benodigdheden om de ruimte heel

open en fris op te stellen.

– 23 –

Jaargang 26


Versl a g

Eind 2010 bestond onze werkgroep vijvers 15 jaar en toen hadden wij een fototentoonstelling

georganiseerd. Onze stand werd meteen ook aangevuld met

de foto's die toen geselecteerd werden. De nodige kaders kregen we in

bruikleen van fotoclub Groeninghe. Voorde toevallige bezoekerwas erdus

ook een bijkomende blikvanger: een mooie fototentoonstelling van 20 verschillende

vijvers van bij onze eigen leden.

Van “blikvangers” gesproken, weet je dat de grootste blikvanger het terrarium

was met enkel daarin een graspartij + een 100 tal sprinkhanen? Kinderen

kennen ze wel, maar zoveel en zo groot? Onze erevoorzitter Eric, die er ook

nog altijd graag bij is, was dan ook fier te kunnen vertellen dat het deze diertjes

waren die één van de zeven plagen van Egypte hebben veroorzaakt ...

Maarikzou de lezers oneer

aandoen als we niet zouden

vermelden dat het mooiste

hoekje in onze stand kwam

van Thierry. Hij had voor de

gelegenheid een mooi nanoaquarium

gemaakt, compleet

met kast en lichtkap, met kardinaaltjes

en garnalen van

eigen kweek erin!

Tijdens die acht dagen

hebben we zeer veel steun gekregen

van de eigen leden die,

elk met zijn eigen talent, een

bijdrage geleverd hebben aan

de voorstelling van “wat is

Aquatropica in 201 1 ”.

Hetis enblijfteenvereniging

waar informatie doorgeven

hoog aangeschreven staat. We

kopen en verkopen niets en

maken elke laatste vrijdag van

dece mber 201 1 – 24 – Aqu atr opi c a Kortrij k


Versl a g

de maand plaats vrij in ons clublokaal De Klokke om er eens over te klappen.

Elke maand kiezen de coördinatoren van de aquaristiek en de vijvers afwisselend

een onderwerp die ze eens dieper uitspitten. Iedereen kan er zijn mening

kwijtofnaarhuisgaanmeteennieuwidee.


Meer dan dertig geïnteresseerde bezoekers die hun naam opgaven, nodigen

weuitomonseenstekomenbezoekenenomterplaatsetezienofhethen

aanspreekt. Bij Aquatropica is het een combinatie van vriendenkring en van

liefhebbers van vissen in het water ... alle soorten watertjes!

We hebben een heel mooie hobby met veel uitdagingen en dat zal zo blijven.

Het bestuur wenst alle bezoekers, deelnemers en medewerkers aan de AquaTerra-dagen

van harte te danken voor de medewerking.

Aqu atr opi c a a Kortrij k – – 25 25 –

Jaargang Jaargang 26


COIFFURE

Gentsesteenweg32,Kortrijk

05621 3689


El ektri cit eit - s anit ai r - metsel werken

Domi ni que Call ens

Nor mandi estraat 152 8560 Wevel gem

056/ 42 52 45 - 0474/ 22 11 1 5

Bekijk ook onze website: www.dominique-callens.be

OPTIEK PIETERS

Gediplomeerde opticiens

K. Elisabethlaan 60

8500 Kortrijk

056/35.39.96

Coral Worl d

is gespecialiseerdin

"Rifaquaristiek"

J onge kor al en aa n s y mpathi eke prij zen.

Kwaliteitsproducten.(Geen verkoop van vissen.)

is geenklassieke winkel. Wezijnervoorunaafspraak.

Br eng ons een bezoek en maak kenni s met ons ei gen aquari u m en techni ek.

Freddy De Gendt Wil genstraat 9 9340 Lede

tel. na 19. 00 u.: 053 80 28 98

www.coralworld.be www.coralworld.eu

http: //freddy. zeewaterforu m. org/


Lidgeld2012

Het Bestuur

Li dgel d

Ja, het is weer zo ver!

En nu al meer dan vijfjaar hetzelfde bedrag!

Waar vind je dat nog?

Ons 46ste werkjaar en de 27ste jaargang van dit clubblad zal met evenveel enthousiasmealsaldieanderejarenervoorzorgen

dat erelke maand weer iets nieuws op tafel komt.

Je kunt hetwel en wee van onze club volgenvia internetofviaditverzorgdclubblad.Datonze

dames dit jaar nog meer kansen krijgen las je

reeds in het editoriaal. Onze sterkte schuilt immersineengezondevriendensfeerdieweelke

maand aanvoelen en je bent er altijd welkom!


Waarin zijn we sterk?

LIederlidkandeelnemenaanalleactiviteiteningerichtdoorAquatropica. Dat begint met een nieuwjaarsreceptie! Volgend jaar op vrijdag 13 januari

2012 wordt je uitgenodigd voor een natje en een droogje.

MMogelijkheidom je goedkoop te abonnerenop ‘Aquariumwereld'. (*)

NOp zondag23 septemberkanje de beentjes ondereen rijkgevulde tafel

steken en genieten van een namiddag vullend programma. Een familiale

traditie die in 2012 in een nieuw kleedje zal steken.

OEen gratis consommatie op de maandelijkse bijeenkomsten, wanneer er

geen dure sprekermoet betaald worden.

PElke maand een vergadering waarin informatie over onze hobby centraal

staat.Hiervoorzorgenviercoördinatorenuithetzoetwater,zeewateren

vijvergebeuren. Maarerisookaltijdtijdenruimteomvriendenteontmoeten

en hobbyafspraken te maken.

dece mber 201 1 – 26 – Aqu atr opi c a Kortrij k


Q Speciaalvoordevijverliefhebberszijnervijfvijververgaderingen, waar

ook iedereen welkom is.

R Omdat we geen winkel ofenige vorm van commercie uitoefenen, is bij ons

eerlijke informatie verstrekken heel natuurlijk. Het is van veel meer waarde

dan de gekleurde informatie dat je kunt bijeenscharrelen op internet.


(*)Aquariumwereld

Wieeenabonnementneemtop‘Aquariumwereld' istevenslidvande

BBAT (Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders) en heeft

o.a. de mogelijkheid zich voordelig te abonneren op andere buitenlandse

tijdschriften. Ook heeft de BBAT kortingen op evenementen die zij als

organisatie inrichten. Wie dat tijdschrift nog niet zou kennen: er zijn altijd

gratis proefnummers beschikbaar. De clubkas geeft ook dit jaar 7

euro per lid korting voor wie ook kiest voor dat prachtige tijdschrift.

Hoeveelbedraagthetlidgeld2012?

ä Lidmaatschap met maandelijks contactblad: €22.00

ä Lid+ ‘Aquariumwereld' = 22 + 17 –7 (korting) = €32.00


Wanneer en hoe betalen?

Betaalvóór20december(*)bijvoorkeurperoverschrijving(ziebijgevoegd

formulier). Aquatropica's rekeningnummer: 979 –6236362 –43


(*) Alleen zo kunnen we jullie een naadloze aansluiting verzekeren van zowel

ons clubblad als Aquariumwereld. Dat laatste wordt in 2012 nog verder uitgebreid

en krijgt meeren meeraandacht van ookde vijverliefhebbers! Voor+10

euro kan je nergens een dergelijk maandblad ontvangen!

Nog dit:

Aqu atr opi c a Kortrij k

Li dgel d

F Ieder lid heeft de keuze uit een papieren ofeen digitale versie (pdfin kleur)

van ons clubblad.

F Iederlidkrijgtookelkemaandeendigitalenieuwsbriefgratistoegestuurd.

– 27 –

Jaargang 26


Li dgel d

De nieuwsbriefwordt vier dagen voor elke vergadering verstuurd en bevat een

korte herinnering (speciaal bedoeld voor zij die een slecht geheugen hebben),

maar kan ook nieuwsberichten bevatten van dringende ofspeciale aard!

Als je gebruikwil maken van een ofbeide mogelijkheden

stuur gewoon een mailtje naar donald.samyn@base.be

Vanwege Het Bestuur

dece mber 201 1 – 28 – Aqu atr opi c a Kortrij k


Bestevrienden,

Aqu atr opi c a Kortrij k

Ui t n odi gi n g

Brazilië

Uitnodigingalgemenebijeenko mst

vrijdag16dece mber

Youri de Vuyst, Skalaar Torhout

In juni 2010 ben ik met enkele vrienden naar Brazilië op reis

geweest. Dat dit de reis van mijn leven was, dat moet ikjullie

waarschijnlijk niet vertellen. Onze reis bestond uit verschillendeonderdelen.EerststonddeAmazoneophetprogramma

met Manaus en Santarém als uitvalsbasis. Daarna

hebben we ons verplaatst naar Bonito om daar te gaan snorkelen

in de grootste natuurlijke “plantenbak” ter wereld. En

om onze reis te beëindigen hebben we nog een bezoek gebracht

aan de watervallen van Iguaçu.

Gedurende de reis heeft mijn fototoestel geen minuut stil gestaan.

Dit uit zich in een verzameling van meer dan duizend

foto's.Hetspreektvoorzichdatikditnietallemaalopéén

avond kan voorschotelen. Daarom heb ikdeze opgesplitst in

verschillende presentaties.

De presentatie die ik jullie op 16 december zal tonen, zal gaan

over onze belevenissen in het Amazonegebied. De scheiding

der wateren, vissen op piranha's, ‘s nachts alligators vangen,

slapen in hangmatten bij indianen, foto's van verschillende

soorten vissen, slangen en andere dieren ... Dit is maar een

kleine opsomming van de dingen die ik jullie zal tonen en

waarover ik zal vertellen.

– 29 –

Jaargang 26


Ui t n odi gi n g

Programma Aquatropica

werkjaar 2012

Wie reeds over een nieuwe agenda van 2012 beschikt, kan best onderstaande

data noteren.

Zet dan wel de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 13 januari in het rood in

jouw agenda. Gezien onze vertrouwde stek, het OC van Bissegem, wegens

renovatiewerkzaamheden gedurende gans 2012 gesloten is, gaat

de receptie door in het OC De Vonke, Heule.

Datum Onderwerp Plaats

Vrijdag 1 3 januari Nieuwjaarsreceptie OC DeVonke

Vrijdag 17 februari Vragen staat vrij vijvers Klokke

Vrijdag 30 maart Thierry: een man met ervaringen Klokke

Vrijdag 27 april vijvers Klokke

Vrijdag 25 mei aquaristiek Klokke

Vrijdag 29 juni vijvers Klokke

Vrijdag 31 aug aquaristiek Klokke

Zondag 23 september Verrassingssouper ???

Vrijdag 28 sept vijvers Klokke

Vrijdag 26 okt aquaristiek Klokke

Vrijdag 30 nov vijvers Klokke

Vrijdag 21 dec Aquaristiek Klokke

dece mber 201 1 – 30 – Aqu atr opi c a Kortrij k


Voorzitter

Paul Goddeeris

Kasteelstraat cv15, 8500 Kortrijk

paul.goddeeris@skynet.be

Erevoorzitter

Erik Vansteenkiste

Langebrugstraat 4 bus 21, 8500 Kortrijk

erikvansteenkiste@skynet.be

Secretariaat

DonaldSamyn

Korenbloemlaan 15, 8500 Kortrijk

056 21 09 06

donald.samyn@base.be

Penningmeester-ledenadministratie

Filip Willen

Tolbeekstraat 11, 8560 Wevelgem

056 4228 76

filip.willen@telenet.be

Bankrekening

Argenta: 979-6236362-43

Contactpersonen

Zoetwater

Gerrit Plovie 056 40 24 56

gerrit.plovie@skynet.be

Zeewater

Hans Louf

hans.louf@telenet.be

Vijvers

Gilbert Lapere 056 35 84 19

gilbert.lapere@telenet.be

Terrarium

GeertVandromme056718207

terrarium@aquatropica.be

Verzending

DonaldSamyn056 21 09 06

donald.samyn@base.be

Verantwoordelijke uitgever

MartinByttebier056775927

nightowl@scarlet.be

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de

inhoud van de advertenties.

Aqu atr opi c a Kortrij k

Colofon

– 31 –

Jaargang 22 – Januari 2007

Lidgeld 2012

Lidgeld: €22,-

Lidgeld + Aquariumwereld: €32,-

Redactie

Hoofdredactie

Martin Byttebier 056 77 59 27

redactie@aquatropica.be

Redactiemedewerkers

JanAlgoed056219074

jan.pygoplit@gmail.com

DonaldSamyn056210906

donald.samyn@base.be

Webpagina

http://www.aquatropica.be

Lokaal

"DeKlokke"

BoudewijnIX-laan2,8500Kortrijk

056 21 79 90

de.klokke.athene@telenet.be

http://www.deklokkeathene.be

Jaargang 26


Mari o Woll eghe m

F Vijversinpolyestermetglasvezel

F Kleinhandelaquarium-envijvermateriaal

F Houtvoorindetuin:tuinhuizen

carports

houtenafsluitingen

houtenterrassen

Pelikaanstraat1 e-mail:mario-wolleghem@tiscali.be

8830Hooglede webpagina:www.mario-tuindecoratie.be

tel.:051 240673

fax:051 21 11 24

gsm:04954211 53


Despecialistindestreekvoor

TROPISCHEAQUARIA

&WATERPLANTEN

Sluitingsdag:dinsdag

NOORDSTRAAT27,8500KORTRIJKtel:056-36.09.95

http://www.aquariumcenter.be

info@aquariumcenter.be

More magazines by this user
Similar magazines