Nieuwsbrief Masterplan november 2010 ( pdf ) - Stad Antwerpen

antwerpen.be

Nieuwsbrief Masterplan november 2010 ( pdf ) - Stad Antwerpen

Stadsontwikkeling...

Masterplan Borgerhout

november 2010

In dit nummer

1. Een masterplan voor Borgerhout

2. Extra groene ruimte?

3. Een buurtpark voor Borgerhout

4. De mogelijke scenario’s voor Moorkens

5. Hoe gaat het nu verder?

Beste bewoner,

In Borgerhout is er dringend nood aan nieuwe publieke voorzieningen. Er moet

meer open en groene ruimte komen om te verpozen, sporten, picknicken of

spelen. Tegelijkertijd is er een nieuw politiekantoor, een buurtsporthal, extra

kinderopvang en een districtsbibliotheek nodig. Ook de districtsloketten zijn

toe aan vernieuwing.

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over een masterplan voor

Borgerhout, een globaal plan waar al de bovenstaande projecten in verwerkt

zijn. De stad en het district willen daar de komende jaren grondig werk van

maken en onderzochten verschillende plaatsen waar ze dit alles kunnen

realiseren. Na uitgebreid studiewerk blijven er twee plekken over.

In de omgeving van de Turnhoutsepoort en de Stenenbrug, aan ‘den Bretel’, is

er ruimte voor een nieuwe sporthal, bibliotheek, politiekantoor en stedelijke

crèche. Op die manier kan de plek meteen uitgroeien tot een volwaardige

toegangspoort naar het district.

Aan het Moorkensplein is er ruimte voor vernieuwde districtsloketten en

een extra stedelijke crèche. Er zou hier ook een nieuwe groenzone in het

historisch centrum van het district kunnen komen, maar dan moeten er

privéwoningen worden onteigend. De stad en het district onderzoeken daarom

alle mogelijkheden op en rond de site aan het Moorkensplein om tot de best

mogelijke oplossing voor heel Borgerhout te komen.

Luchtfoto Moorkens


In de buurt van de

Turnhoutsepoort en het

Moorkensplein is er ruimte

voor nieuwe publieke

voorzieningen.

1. Een masterplan voor Borgerhout

Een masterplan is een globaal voorstel, een blauwdruk, van hoe een

wijk er in grote lijnen in de toekomst zal uitzien. Met het masterplan

voor Borgerhout legt de stad vast waar er allemaal nieuwe publieke

voorzieningen kunnen komen.

Een bibliotheek, een politiekantoor, crèches, extra groen ... Dat vraagt

natuurlijk ruimte. En die is in Borgerhout schaars. Daarom werden er

de afgelopen jaren heel wat locaties onderzocht: stadsgronden, maar

evengoed privé-eigendommen, leegstaande panden, grote percelen en

zonevreemde bedrijven.

Publieke voorzieningen kun je echter niet overal inplanten. Ze hebben

immers allemaal hun eigen, specifieke eisen. Zo heeft een kinderopvang

buitenruimte nodig en moet een hoofdbibliotheek goed bereikbaar zijn

met het openbaar vervoer. Grote braakliggende of leegstaande panden of

percelen bleken niet voor handen om op te kopen en zo een herbestemming

te geven. Uiteindelijk bleken er slechts twee sites – met veel stadsgronden

– aan alle voorwaarden te voldoen.

In de omgeving Turnhoutsepoort - Stenenbrug, met onder meer ‘den

Bretel’, heeft de stad heel wat eigendommen. Hier is voldoende ruimte

voor het bouwen van een buurtsporthal, een hoofdbibliotheek en een

stedelijke crèche van 115 plaatsen. Op de bovenverdiepingen van die

nieuwe gebouwen is er plaats voor woningen en kantoren. Op de hoek

van de Zegelstraat komt een lokaal politiekantoor dat het kantoor in de

Mareéstraat vervangt. De nieuwe locatie is beter zichtbaar en is gelegen

langs grote uitvalswegen.

In het bouwblok naast het Moorkensplein heeft de stad ook heel

wat eigendommen. Door de centrale ligging en de nabijheid van het

historische districtshuis is dit de meest geschikte plek voor de vernieuwde

districtsloketten en een grote crèche. Bovendien is deze locatie ook ideaal

voor een ruime groenzone die door de hele buurt gebruikt kan worden.


Zelfs na enkele

grootschalige ingrepen

heeft een deel van

Borgerhout nog steeds

geen toegang tot een

groene ruimte.

De Zoo

Legende:

bestaand groen

mogelijks groen in de toekomst

de invloedsfeer van een groengebied

2. Extra groene ruimte?

Borgerhout Intra Muros – het gedeelte binnen de Singel – is het dichtst bebouwde

stadsdeel van Antwerpen. De vraag naar extra groene ruimte is er dan ook groot.

Dat is dan ook een belangrijk onderdeel geworden van het masterplan.

Er was al sprake van een overkapping van

de Ring, een park op ‘Spoor Oost’ – de oude

spoorwegterreinen aan de Singel tegenover

het containerpark – en het openstellen van de

Zoo voor de bewoners van Borgerhout. Maar

de stad is geen eigenaar van die plekken. Qua

timing en budget zijn die projecten bijgevolg

onzeker. En zelfs wanneer al die plannen

gerealiseerd worden, heeft een groot deel van

de Borgerhoutenaars nog altijd geen groene,

open ruimte op wandelafstand.

Ook de bestaande pleintjes in Borgerhout

(Koxplein, Luitenant Nayaertplein …)

worden onder handen genomen. Het

vernieuwen, autoluw of autovrij maken

van die pleinen kan een belangrijk effect

hebben voor de omwonenden. Maar omdat

ze relatief klein zijn, kunnen ze nooit

iedereen uit de buurt bedienen.

Spoor Oost

Overkapping Singel

Alleen een nieuw ‘buurtpark’ in het centrum

van Borgerhout Intra Muros zou daar iets

aan kunnen veranderen. Zo’n buurtpark

heeft verschillende functies. Er is plaats voor

een speeltuin, maar evengoed voor rustige

zithoekjes in het groen. Zowel jongeren,

senioren als gezinnen voelen zich er thuis. Een buurtpark is een pak groter

dan de bestaande wijkpleintjes, zodat verschillende activiteiten en groepen

bewoners er samen een plek vinden. In principe zou iedereen een buurtpark op

wandelafstand moeten hebben.


Na een heraanleg

zou het Moorkensplein

er zo uit kunnen zien.

Naast het

heraangelegde

Moorkensplein

is er eventueel plaats

voor een nieuw buurtpark.

3. Een buurtpark voor Borgerhout

Er zijn maar weinig plekken in Borgerhout waar zo’n buurtpark kan

komen. Het Laar zou alleen groot genoeg zijn als de kerk wordt

afgebroken. Bovendien kunnen er maar weinig grote bomen aangeplant

worden als er ook een ondergrondse parking komt. De site van het

Gemeenschapsonderwijs aan de Plantin Moretuslei is erg groot, maar

die heeft de stad niet in eigendom en ook medegebruik samen met de

school is niet vanzelfsprekend. Alleen aan het Moorkensplein is er een

mogelijkheid om een nieuwe open ruimte te maken die groot genoeg is.

Een buurtpark aan het plein zou door zijn centrale ligging meer dan

4 000 bewoners kunnen bedienen.

De huidige stadsgebouwen aan het Moorkensplein, waaronder de

districtsloketten en het politiekantoor in de Maréestraat, zijn sowieso

aan vernieuwing toe. De eerste plannen daarvoor dateren van 2005

en zijn van de hand van Boud Rombouts Architecten. De politie bleef

in die plannen nog op post en van extra groen was er nog geen

sprake. Er was alleen plaats voor een binnenpleintje, vergelijkbaar

met de binnenruimte aan het buurthuis ‘De Shelter’ of aan de

Permekebibliotheek. Die plannen zijn intussen verouderd.


Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3:

4. De mogelijke scenario’s

voor Moorkens

Een buurtpark op de Moorkenssite is helaas alleen

mogelijk als er ook enkele privéwoningen in de

Bakkerstraat, de Langstraat en de Maréestraat

afgebroken worden. Het aankopen of onteigenen van

privéwoningen om ze vervolgens af te breken, is geen

evidente beslissing. Zeker niet aangezien een aantal

van die huizen onlangs nog gerenoveerd werden

door de eigenaars. Na gesprekken met de betrokken

bewoners gingen de ontwerpers de afgelopen maanden

terug aan de tekentafel zitten. Ze onderzochten alle

mogelijkheden en er blijven nu nog drie scenario’s over

voor de omgeving van het Moorkensplein.

Scenario 1

In dit scenario worden twaalf privé-woningen

afgebroken, zes woningen op de hoek Maréestraat-

Langstraat en zes woningen in de Bakkerstraat. Ook

het politiegebouw en het administratief centrum

worden afgebroken.

Al de loketten, ook die uit de kelder van het oude

districtshuis, verhuizen naar een nieuw administratief

gebouw (zie kaartje 1). Er is ook plaats voor een nieuwe

stedelijke crèche met 85 plaatsen. Voor die nieuwe

gebouwen komt een groen park van ongeveer

3 500 m², ongeveer even groot als het Vinçotteplein.

Het Moorkensplein wordt volledig heraangelegd tot een

nieuw, verhard plein van 5 000 m², dat is vergelijkbaar

met de Dageraadplaats. Zo krijg je in het centrum van

Borgerhout een open ruimte van liefst 8 500 m².

Onder het nieuwe gebouw is er ruimte voor een

ondergrondse parking van 75 plaatsen, die de

parkeerdruk in de buurt kan verlichten.

Scenario 2

Onlangs kwam er een perceel vrij in de Mellaertstraat.

Daar kan misschien een nieuwe stedelijke crèche

gebouwd worden (zie kaartje 2). In het nieuwe

administratieve gebouw komen dan alleen

districtsloketten. Samen met de afbraak van het

huidige politiegebouw en administratief centrum, blijft

de afbraak van zeven privéwoningen nodig.

Naast het heraangelegde Moorkensplein is er ruimte

voor een park van ongeveer 3 000 m². Dat is zeker

groot genoeg om een gevarieerd buurtpark voor jong

en oud aan te leggen. Ook een ondergrondse parking

blijft mogelijk.

Scenario 3

In dit scenario worden alleen het politiegebouw en

het administratief centrum vernieuwd, en worden

geen privéwoningen afgebroken (zie kaartje 3). Er

kan een nieuwe stedelijke crèche komen op de hoek

van de Bakkerstraat en Langstraat of eventueel in de

Mellaertstraat.

Er blijft binnenin een ruimte over voor een kleine

binnentuin of verhard pleintje. Die ruimte ligt echter

ingesloten en grenst aan de tuinen en achtergevels van

de omwonenden. Dat doet vragen rijzen over veiligheid en

sociale controle.


Bestaande toestand

5. Hoe gaat het nu verder?

De drie scenario’s werden onlangs voorgelegd aan de

bewoners van de 12 betrokken woningen. In de komende

weken worden de mogelijkheden verder onderzocht door de

stad en het district om tot de beste mogelijke oplossing te

komen voor alle inwoners van Borgerhout.

Ook uw suggesties zijn meer dan welkom. Stuur ze door

naar eveline.leemans@stadsplanning.antwerpen.be.

Wij houden u verder op de hoogte via nieuwsbrieven

en wijkvergaderingen.

Contact

Voor meer informatie over het Masterplan Publieke Functies Borgerhout kunt u contact opnemen met

Eveline Leemans 03 338 21 22 of eveline.leemans@stadsplanning.antwerpen.be

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: Hardwin De Wever, Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen -

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

Eindredactie: Hanne Pauwels

Redactie: Jeffry Van Waeyenberghe, Ellen Lamberts, Dieter Stynen, Eveline Leemans.

Vormgeving en Druk: Grafisch Centrum Stad Antwerpen

Beeldmateriaal: Beeldbank Stad Antwerpen; AG Stadsplanning Antwerpen

Wettelijk Depot: D/2010/0306/324

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de stad Antwerpen in samenwerking met het Autonoom Gemeentebedrijf

Stadsplanning Antwerpen en werd redactioneel afgesloten op 18 november 2010. De stad

Antwerpen en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen zijn niet verantwoordelijk voor

informatie die niet correct is als gevolg van wijzigingen na deze datum.

Luchtfoto Moorkens

www.antwerpen.be

More magazines by this user
Similar magazines