Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger - Archief Delft

archief.delft.nl

Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger - Archief Delft

Archief Delft

Nummer Toegang: 189

Inventaris van het archief van

advocatenkantoor mr. b. hamburger te Delft,

(1965) 1978-1985 (1988)


189 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 3

I N H O U D S O P G A V E

Inhoudsopgave

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...............................................................................5

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN..............................................................7

1 Organisatie......................................................................................................................7

2 Cliëntendossiers.............................................................................................................7

3 Faillissementendossiers...............................................................................................23

4 Overig...........................................................................................................................24


189 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 5

Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam van het archief:

archief van advocatenkantoor mr. b. hamburger te Delft, (1965) 1978-1985 (1988)

Nummer van het archief:

189

Archiefbewaarplaats:

Archief Delft

Samenvatting:

Nader in te vullen.


189 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 7

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

1 Organisatie

1 ORGANISATIE

1 Correspondentie met de Orde van Advocaten inzake de vestiging van een

kantoor te Delft en de beëdiging van mr. B. Hamburger daarvoor,

1978. 1 omslag

2 Correspondentie met de Orde van Advocaten inzake de praktijkuitoefening

van mr. I.A.M. Bomans onder het patronaat van mr. B. Hamburger,

1976-1978. 1 omslag

3 Correspondentie met de commissie voor de beroep- en bezwaarschriften

van de gemeente Delft inzake het beroepschrift van mr. W. van der Wees te

's-Gravenzande tegen een beschikking geldelijke steun verbetering

particuliere woningen uit 1980,

1985. 1 omslag

4 Kaartsysteem en register houdende gegevens m.b.t. "rolnummers"

(gedaagden/eisers voor de rechtbank),

1980-1982. 1 pak

2 Cliëntendossiers

2 CLIËNTENDOSSIERS

5-669 Cliëntendossiers,

(1960) 1966-1985. 645 omslagen, 20 pakken

N.B. Genummerd A (=Archief) 50 t/m A 3001. Met indices op nummervolgorde en alfabetisch

op persoons- en bedrijfsnaam (nrs. 751-753).

5 A 50 (6902.19), Bafa / meubelbeurs, 1979-1982

6 A 155 (7006.02), Feskes / Palasty, 1978

7 A 164 (6707.03), Groenenberg Archiefzaken, 1973-1982

8 A 246 (6702.02), Bauwens Algemene correspondentie, 1980-

1981

9 A 294 (6907.07), v. Gils / Roest, 1979

10 A 296 (8171.51), Centro-Rijn / Bakke Ocean Mare, 1980-1981

11 A 298 (6903.07), CM / Sota Eduardo, 1980-1985

12 A 299 (6717.01), Rijntransport / Leininga, 1977-1979

13 A 305 (7018.50), Stoel / Dumay, 1980-1981

14 A 535 (6902.32), v.d. Bosch / Bergkotte, 1980

15 A 539 (7017.02), Rombouts / v.d. Ploeg, 1980-1980

16 A 543 (7002.14), Brouwer / v. Zijl, 1980-1981

17 A 599 (6813.16), Matthews / Atlantic Vasa, 1978-1982

18 A 620 (6905.02), v. Eijndhoven / Gedeputeerde Staten, 1978-

1979

19 A 632 (7110.02), Jet / Belgo Petrol, 1979

20 A 636 (7003.01), Chemimex / Transmedia, 1980


8 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 189

21 A 639 (6712.10), Laufer / v.d. Leer, 1977-1980

22 A 640 (P 17143), Rhine / Orbic, 1976

23 A 662 (7001.18), Azura / decl., 1977-1980

24 A 672 en A 673. Rhine + Hanna C.A., Incon, Orbic, Slavenburg

, Bulk e.a.,1975-1979

N.B. Zie ook nr. 782.

25 A 685 (6911.25), Klaboka / Tahiri, 1978-1981

26 A 687 (6908.04), Hogervorst / van der Helm, 1977-1981

27 A 721 (7016.04), Peppinck / O.M., 1980-1981

28 A 879 (7012.17), v.Leeuwen / O.M., 1976-1981

29 A 880 (6908.30), v.d. Hoeven / Brehm, 1980

30 A 881 (7113.18), Mesir / Ennia, 1981- 1981

31 A 882 (6808. 11),Hayward / De Ruiter, 1978-1980

32 A 884 (6905.13), Evertz / O.M., 1979-1980

33 A 885 (7107.16), Gogar / G.A.K, 1981

34 A 886 (7107.11), Gogar / verweer-ontslag, 1980-1981

35 A 887 (7116.11), Plate / Dieksen, 1980-1981

36 A 891 (702.04), Zuiderwijk / Pater, 1981

37 A 892 (7018.05), van Schie / Oomen, 1980-1982

38 A 893 (7103.16), Cinjee / v. Adrichem, 1981

39 A 894 (7102.23), Buhrs / Vink, 1981

40 A 895 (6912.10), Leunissen / Gemeente Delft, 1979-1981

41 A 897 (6916.11), Piroozam / oprichting B.V., 1980

42 A 901 (6920.02), Ultra Bouw, 1979-1981

43 A 906 (7013.27), Moh.Youssef / Den Hollander, 1980-1981

44 A 907 (7114.03), Nandram / naturalisatie, (1960) 1981

45 A 909 (7107.22), Gunez /Chardon, 1981

46 A 910 (7102.35), Basley-Suffolk / verblijfsvergunning, 1981

47 A 911 (7108.03), Den Harder / S.F. B, 1980-1981

48 A 916 (7014.10), Nauta / Versluys, 1980-1981

49 A 918 (6902.46), Bonfatti / Vlaspolder, 1979-1980

50 A 927 (7007.070. Grootveld / van Nes, 1980-1981

51 A 928 (6901.07), Amptmeijer / O.M., 1979-1980

52 A 929 (7001.23), Akker / Broerse, 1980-1981

53 A 935 (7002.37), Beck / Nahar, 1980-1981

54 A 937 (7102.32), Breetveld / Boshof, 1979-1981

55 A 938 (7002.27), De Bruin / Plukker, 1980

56 A 939 (7002.10), Bloem / DEAC, 1979-1981

57 A 940 (7124.05), Zingel / O.M., 1981

58 A 941 (7118.15), Van Spronsen / O.M., 1981

59 A 942 (7123.03), v.d. Weijde / Ditshuizen, 1981

60 A 944 (7116.15), 't Packhuis / Gemeente Delft, 1981

61 A 945 (7114.08), Noordam / GAK, 1981

62 A 946 (7004.25), v.Doesburg / Hilkhuizen, 1980-1981

63 A 948 (6816.11), Peters / Ruygrok / Kerwin, 1978-1979

64 A 949 (6903.05), Chemimex / Montanore, 1979-1982

65 A 958 (7019.03), Teeuw / Gemeente Delft, 1980-1982

66 A 959 (7106.05), Factotum / Eda de Heus BV, 1981

67 A 960 (7106.06), Factotum / Aqua BV, 1981


189 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 9

68 A 961 (7106.07), Factotum / Post BV, 1981

69 A 963 (7108.14), Haring / Prins, 1981

70 A 964 (6906.02), Factotum / Dura / Breda, 1979

71 A 965 (7202.04), Bouman / v.Rijn, 1982

72 A 966 (6905.05), v.Eijndhoven / Britsia, 1978-1979

73 A 994 (7101.10), v. Amerongen / Koolschijn, 1980-1982

74 A 995 (7105.07), v.Etten / Delft, 1981-1982

75 A 996 (7102.47), FMT Buge beton BV, 1980-1982

76 A 997 (7102.22), Broekhoven / advies, 1981-1982

77 A 998 (7106.10), Forrest / echtscheiding, 1981

78 A 999 (7102.44), v.d.Berg / Verstelle, 1981-1983

79 A 1000 (7102.34), Boerkoel / Smit, 1981-1982

80 A 1001 (7102.24), v.d.Bron / Gemeente Delft, 1981

81 A 1002 (7213.06), Marijnisse / Gemeente Delft, 1980-1982

82 A 1003 (7111.08), Kleyweg / v.d. Marel, 1972-1983

83 A 1004 (7105.06), Eekhout / Eekhout, 1981-1982

84 A 1005 (7105.10), v. Eijndhoven / OD, 1981

85 A 1006 (7001.02), Andeweg / Leger des Heils, 1976-1980

86 A 1007 (6902.15), Benavides / Antinao, 1979-1982

87 A 1008 (7102.30), de Blij / Kooijman, 1979-1982

88 A 1009 (7007.04), v. Ginkel- v. Ekeren, 180-1981

89 A 1010 (7011.29), Klootwijk / Zuiderwijk, 1980-1982

90 A 1012 (7119.06), Treebush / Andrioli, 1981

91 A 1013 (6918.12), Sanna / van der Meer, 1979-1982

92 A 1014 (7217.18), Riviere / St. Joris, 1982

93 A 1016 (6912.13), Lipman / Bijl, 1979-1980

94 A 1017 (7023.16), Wünsche / Duyvis, (7023.20), Wünsche /

Katoen Natie, (7123.01), Wünsche / Internatio, 1965-1981

95 A 1018 (7119.08), v.Tiel / Coleman, 1982

96 A 1020 (7117.11), de Roos / Jasper, 1981-1982

97 A 1037 (7013.33), Mager / Gemeente Delft, 1980-1981

98 A 1047 (6708.01), Dr. Heil cs / Renes, 1976-1984

99 A 1050 (7223.12), Wolbink / Perquin, 1981-1982

100 A 1051 (7213.27), Mobal / Meubelpaleis, 1982

101 A 1058 (7108.28), Holleman / Hoogma, 1981-1982

102 A 1080 (7016.18), v.d. Ploeg / Roelofsen, 1979-1982

103 A 1082 (7113.42), Mobal / Janus, 1981

104 A 1084 Starras / BNG, 1981-1983

105 A 1090 (7108.25), Hof van Delft en Verschoor / Bunkate, 1980-

1982

106 A 1092 (6918.18), Smit /T.H.-advies, 1987-1980

107 A 1093 (7107.06), Groenenberg / Berrevoets, 1980-1981

108 A 1094 (7107.18), Groenenberg / van 't Hof, 1981-1982

109 A 1095 (7107.05), Groenenberg / Radtke, 1980-1981

110 A 1096 (7007.20), Groenenberg / Kromjong, 1980

111 A 1097 (7107.07), Groenenberg / Sommerman, 1981

112 A 1098 (7107.14), Groenenberg / Reym, 1981

113 A 1099 (6902.41), v.d. Bos / Sivatex, 1981

114 A 1100 (7002.19), Bos / GemeenteVlaardingen, ongedateerd


10 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 189

115 A 1101 (7104.02), Ditmars / O.M., 1981

116 A 1103 (7102.20), Becker / Kat, 1981

117 A 1104 (7102.15), Bkoelai / de Lange, 1979-1981

118 A 1105 (7102.19), Biharie / Staat, 1981- 1982

119 A 1106 (6908.34), L'Homme Mode / v.Buuren, 1979

120 A 1107 (7102.07), Bakker / Wondergem, 1981-1982

121 A 1109 (7218.09), Schneider / G.F.E., 1980-1982

122 A 1110 (7216.04), Penning / v. Bemmel, 1982

123 A 1111 (7216.05), Penning / Mavic, 1982

124 A 1112 (7116.14), Penning / Lindemans, 1981-1982

125 A 1114 (7003.07), Chemimex / Ambrosius, 1981 en (7003.08)

Chemimex / Industick, 1982

126 A 1115 (7003.21), Chemimex / aandelen, 1980-1981

127 A 1117 (7017.07), Romeyn / Bouyazdouzen, 1979-1981

128 A 1118 (7102.41), Bron / Bezemer, 1981-1982

129 A 1119 (823.124), Walda / v.d. Aa, 1980-1981

130 A 1120 (6903.01), Centromare / Steinweg, 1977-1981

131 A 1121 (6803.03), Centromare / Peters, 1977-1978

132 A 1122 (7003.10), Centro-Rijn / Kloosterman, 1980

133 A 1123 (7003.14), Centro-Mare / Fokkenrood, 1980

134 A 1124 (7001.03), v. Alsemgeest / Div.,1979-1980

135 A 1125 (6818.02), Schroen / Preesman, 1975-1981

136 A 1126 (7007.06), Groenenberg / Boerma, 1981

137 A 1127 (6902.44), v.d. Bos / Fontaine, 1980-1981

138 A 1128 (6902.37), v.d. Bos-Jansen / verzet, 1979

139 A 1129 (6707.07), v.Geest / Giorgi / v.d. Stoep, 1979-1980

140 A 1130 (6907.05), Groenenberg / Klok, 1979-1981

141 A 1131 (7002.46), v.d. Bos--Jansen / CFI Archipel, 1980-1981

142 A 1132 (6805.04), den Engelsman / Hornblower, 1978-1981, 1

pak

143 A 1133 (7002.23), de Barse / Bijl / in 't Veld, 1980-1981

144 A 1134 (6902.22), Brouwer / Berkhout, 1979-1980

145 A 1135 (7023.41), Wünsche / Granadex, 1980

146 A 1136 (7015.19), v.Oosten - de Vette / Kroes, 1980-1981, 1

pak

147 A 1137 (6917.09), De Roos / Driessen, 1979-1980

148 A 1139 (7018.19), Singh / Vogelesang, 1978-1981

149 A 1141 (7015.14), Ouweneel / WA, 1980-1982

150 A 1142 (3903.13), Chemimex / Chemtaco, 1979-1982

151 A 1143 (7116.10), Pap / Staat, 1980-1981

152 A 1145 (6905.06), Engels / Revalidatie Centrum, 1979-1981

153 A 1146 (7003.22), Centro-Mare / v.d. Bos, 1981

154 A 1147 (7102.01), Broering / Marea corr., 1980-1981

155 A 1148 (6719.04), Twigt / v. Neerbos, 1975-1982

156 A 1149 Mansvelt / Idolin / Matex, 1976-1979, 1 pak

157 A 1150 (8161.37), Punch / Raak corr., 1971-1977

158 A 1151 (6907.03), Ghabaran / Geldlord Sahara, 1978-1979

159 A 1152 (6916.13), Polak / v.d. Linden, 1979-1981

160 A 1156 (7103.06), CRT / PHP, 1981-1982


189 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 11

161 A 1157 (7003.13), Centro-Mare / de Wit, 1980-1982

162 A 1158 (7203.05), Centro-Mare / ICI, 1981-1982

163 A 1161 (7010.06), de Jonghe / Meijndert, 1980-1982

164 A 1163 (7206.01), Factotum / Bremer, 1982

165 A 1170 (6902.35), Boekkooi / Woonwagen Wet, 1979

166 A 1301 (6816.02), Punch / Cottonhouse, 1977-1982, 1 pak

167 A 1306 (7217.24), Rabo / de Vries, 1979

168 A 1307 (6917.10), Roskam-Kwestro / Huw.v.w., 1979-1980

169 A 1308 (6917.07), Richters / Tweebo, 1979-1981

170 A 1375 (6808.08), Hengel / NMB, 1980-1982

171 A 1309 (7017.08), Gemeente Rotterdam / Maher, 1980, 1 pak

172 A 1387 (6821.08), De Vries- Nouwens / Dörr. 1987-1980

173 A 1401 (6821.04), De Vries / Datema, 1977-1981

174 A 1402 (7019.06), Tjoeng / Reyn de Blaeyco, 1975-1982

175 A 1403 (6918. 37), Slavenburg / Krul, 1978-1981

176 A 1404 (6918.38), Slavenburg / Wubben, 1975-1983

177 A 1405 (6918.05), Schrier / Kuppens, 1876-1980

178 A 1406 (6918.11), Schapendonck / v. Dongen, 1979-1982

179 A 1407 (7018.44), Schröder / Croese, 1976-1983

180 A 1408 (7107.12), Groenenberg / de Bruyne, 1979-1982, 1 pak

211 A 1409 (7207.11), Gerritsen / voogdij wijz., 1982

181 A 1410 (7203.11), Choukri / Mensa, 1982

182 A 1412 (7202.47), De Berk / Derword, 1982.

183 A 1413 (7001.19), Aartsen /Tigeloven, 1980-1982

184 A 1414 (7118.03), v.Solm / v. Ree, 1981-1982

185 A 1415 (7216.01), Punch / Kersentuin, 1982

186 A 1416 (7118.07), Scheeres / Kramer, 1981

187 A 1417 (6916.10), Prins / Stoop, 1982

188 A 1418 (7114.04), Nieuwkamer / Stoorvogel, 1982

189 A 1419 (7102.31), Binsbergen / Soc.Verz.Bank, 1982

190 A 1420 (7217.37), De Ruiter / De Winter, 1982

191 A 1421 (7201.02), Abbenbroek / Aliment. wijz., 1982

192 A 1422 (7202.27), Boerkoel / St.Joris, 1982

193 A 1423 (7208.46), Hofland / Schreyer, 1982

194 A 1424 (7108.21), Hoghenboom / Walther, 1982

195 A 1425 (7211.17), Koot / verzet, 1982

196 A 1427 (7118.22), Sanna / Gemeente Delft

197 A 1428 (7118.23), Sanna / fiscus, 1981

198 A 1429 (7118.06), Schouwenburg/ Gemeente Delft, 1980-1982

199 A 1430 (7219.04), Tettelaar / Tetteroo, 1982

200 A 1431 (7219.01), Timmermans / Raat, 1982

201 A 1432 (7121.22), Valk / v.d. Bos, 1981-1982

202 A 1433 (7223.11), van der Wekken / Lamme, 1982

203 A 1451 (6921.08), Vooys / de Vroedt, 1979-1980

204 A 1454 (7107.02), v.d. Gaag / Gemeente Delft, 1977-1982

205 A 1469 (7213.17), Mobal / Groeendijk, 1982

206 A 1471 (7113.19), Mobal / Maascentrum, 1981-1982

207 A 1476 (7113.41), Mobal / Hoffman, 1981-1982

208 A 1497 (7202.31), Bakker / O.M., 1982


12 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 189

209 A 1515 (7114.01), Ned.Moslim Ass., 1980-1982

210 A 1527 (7101.09), v. Arnhem / Nieuwerkerk, 1977-1981

215 A 1571 (7011.27), PC + GJ Kindt / H.Kindt jr., 1981-1982

212 A 1572 (6913.24), Mogens IP Handling / de Kleijn, 1979-1982

213 A 1573 (7216.14), v.. Plas / Gemeente Delft, 1982

216 A 1574 (7104.14), v. Dam BNA / div., 1979

214 A 1575 (6920.01), Uplo / faillissement, 1979, 1 pak

217 A 1576 (7212.17), Levering / Eendhuizen, 1982

218 A 1577 (7008.31), De Haan / SSTO, 1981-1983

219 A 1588 (7213.01), Mazereeuw / Smits, 1981-1983

220 A 1589 (7217.08), de Rover / Priem, 1982-1983

221 A 1590 (7218.24), Span / Crediteuren, 1982

222 A 1591 (7118.40), Schaareman / Koene, 1982

223 A 1601 (7208.01), de Haes / Pelser, 1982

224 A 1602 (7208.49), de Haes / Nijland, 1982

225 A 1603 (7111.30), v. Katwijk / de Bruijn, 1981-1982

226 A 1604 (7208.47), Hoozemans / Gemeente Delft, 1982

227 A 1605 (8308.01), Haarenberg / Gemeente Delft, 1983

228 A 1606 (8307.01), Gijim / Woningbeheer, 1983

229 A 1607 (7106.09), Factotum / Polyester, 1981-1982

230 A 1608 (7106.08), Factotum / Honcoop, 1982-1983

231 A 1609 (7105.03), Erven Bergh / v.Londen, 1980-1983

232 A 1617 (7218.28), Span / Eendracht, 1982

233 A 1619 (7008.35), de Hoog / Roolvink, 1980-1981

234 A 1620 (7011.25), v.Koppen / Jense, 1980-1982

235 A 1621 (7111.17), Kasenda / Staat, 1981-1982

236 A 1622 (7207.23), Geboers / Cornelissen, 1982

237 A 1625 (7217.10), Roshanali / Jealal, 1982

238 A 1626 (7221.27), Voskuyl / Gemeente Delft, 1982-1983

239 A 1628 (7016.02), Piare / Rewti, 1980-1985

240 A 1627 (7205.11), Elderkamp / Gemeente Delft, 1982

241 A 1641 (6813.05), Montanari / Blue Hill, 1978-1981

242 A 1644 (7223.20), v.Woggelum / Overgaag, 1982

243 A 1645 (7221.20), Vlodrop /Lindeman, 1982

244 A 1646 (7119.11), den Toom / Westhoven, 1981-1982

245 A 1647 (8318.04), Spreen / Bedr.Ver., 1983

246 A 1648 (7116.03), Quak / SDSH, 1980-1982

247 A 1649 (7216.10), Proost / Jeltema, 1982

248 A 1651 (7204.27), Dommelen / Vos, 1981-1983

249 A 1652 (8304.04), Doesburg / Gemeente Delft, 1983

250 A 1653 (7202.52), Berghuis / Ministerie, 1982-1983

251 A 1654 (6901.01), Afrasia / Maher, 1979-1983

252 A 1664 (7223.14), Wygh / Indola, 1980-1982

253 A 1665 (7123.09), Wygh / Gemeente Delft, 1979-1981

254 A 1666 (7223.21), Wygh / BV 25, 1982

255 A 1667 (7206.04), Fisser / ABN, 1980-1982

256 A 1668 (7206.07), Foster / WW, 1981-1982

257 A 1669 (7206.08), Foster / ZW, 1982

258 A 1674 (8161.37), Punch / Raak proc., 1977-1982


189 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 13

259 A 1676 (7010.09), Jordens / adoptie, 1974-1983

260 A 1684 (7119.15), Tosso / GAK, 1981-1983

261 A 1682 (7202.37), v. Baarle / Meyer, 1980-1983

262 A 1686 (7202.15), Bruco BV / Kouwenhoven, 1982

263 A 1687 (7203.13), Chan / Tung, 1982

264 A 1688 (7211.18), Kuhn / Plomp, 1982-1983

265 A 1689 (7113.09), Meyer / Unigro, 1981-1983

266 A 1690 (7116.09), Pape / v.d. Broek, 1981-1982

267 A 1691 (7207.07), Grosch / v.d. Berg, 1982

268 A 1699 (7217.01), van Rhijn / Hols, 1982-1983

269 A 1700 (7121.14), van Velzen / de Braak, 1981-1982

270 A 1702 (7223.04), Werkverband / Caminada, 1982-1983

271 A 1703 (7223.18), Wubben / Peek, 1982-1983

272 A 1704 (7113.39), Mangal / Staat, 1981-1983

273 A 1705 (6924.07), Zeelenberg / adoptie, 1980-1982

274 A 1706 (7113.07), Mobal / Veenstra, 1981-1982

275 A 1707 (7213.45), Mercator Tr. / Rederij, 1979-1983

276 A 1708 (7013.09), Demonchey / Marea, 1978-1980 en Dondorf

/ Cheminex, 1981-1984, 1 pak

277 A 1709 (7207.12), v.Ginkel / v. Ekeren, 1982-1983

278 A 1710 (7210.02), Jagroep / Jhagroe, 1982-1983

279 A 1715 (7206.05), Fransbergen / Overduyn, 1980-1983

280 A 1717 (7224.01), Zwart / v. Gijzen, 1982

281 A 1719 (7208.43), Heydel / Overgaag, 1982-1983

282 A 1720 (8304.01), Depeli / Ozkan, 1982-1983

283 A 1721 (8302.13), Benavides / Chabot, 1983

284 A 1727 (7217.38), v. Rijt / Hollestelle, 1982

285 A 1728 (7104.15), Dekker / Rabo, 1981-1983

286 A 1729 (7204.24), Deys / Poorte, 1982-1983

287 A 1730 (7202.12), Bots / Verweij, 1982-1983

288 A 1734 (7013.07), Molegraaf / advies, 1980-1983

289 A 1771 (7118.45), Kattevilder / Stichting Welzijn, 1982

290 A 1775 (7118.48), Schroen / Welca, 1982

291 A 1776 (8317.02), Rabobank / Smit, 1978-1983

292 A 1777 (8318.24), Simons / Mavic, 1983

293 A 1778 (7218.02), Starrenburg / Kany, 1982-1983.

294 A 1779 (7223.15), Wiessner / Godefroy, 1982-1983

295 A 1789 (7001.07), Albrecht / Universiteit, 1980-1981

296 A 1791 (8307.17), Geboers / Volkshuisvesting, 1983

297 A 1792 (7110.08), Jharoe / Jagroep, 1983

298 A 1793 (7211.27), de Koster / Versaevel, 1982-1983

299 A 1794 (8315.08), Olsthoorn / Rabo, 1983

300 A 1795 (7221.31), Vredenbrecht /Tetteroo, 1982

301 A 1796 (7223.02), de Wit / werknemer, 1982

302 A 1797 (7222.05), Yilmaz / Gemeente Delft, 1982

303 A 1798 (7024.02), Zichterman / ATN, 1980-1983

304 A 1812 (7108.30), Hoytink / Smits, 1982

305 A 1813 (7213.51), Moussa / Mensa, 1982-1983

306 A 1814 (8308.11), Haartsen / SDSH, 1983


14 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 189

307 A 1815 (7105.01), Everstein / Smithuis, 1981-1983

308 A 1816 (7206.46), Bodde / NKF, 1970-1983

309 A 1817 (7202.49), Bodde / NKF advies, 1982-1983

310 A 1818 (7102.14), Bezemer / v. Raay, 1980-1981

311 A 1819 (8302.19), v.d. Berg / Lavrijsen, 1983

312 A 1820 (8302.24), v.Beek / Gemeente Delft, 1982-1983

313 A 1821 (8302.01), Beek / advies, 1983

314 A 1822 (8316.01), Plak / Degenhardt, 1983

315 A 1841 (7123.20), Wünsche / Hollander, 1980-1983, 1 pak

316 A 1843 (7007.21), Gaffar / verblijfsvergunning, 1980

317 A 1848 (7116.19), Perkin / Elmer / v. Gestel, 1981-1983

318 A 1854 (7201.18), v. Adrichem / Stillebroer, 1982

319 A 1855 (7101.08), Amier / Domeinen, 1978-1981

320 A 1856 (7002.28), Bauwens / slaapkamerc., 1975-1981

321 A 1857 (7202.29), v.d. Bosch / CWB, 1982

322 A 1858 (7202.16), Bordewijk / Berging, 1981-1982

323 A 1859 (7103.10), Chotkan / revindicatie, 1981

324 A 1860 (7004.20), Derby / Vtv., 1982

325 A 1861 (7107.19), Gelderman / Gemeente Delft, 1981-1983

326 A 1862 (6902.30), Bibouh / Mulder, 1978-1979

327 A 1863 (7104.17), Dukker / Zuiderwijk, 1981

328 A 1864 (7107.21), v. Geest / Blankenburg, 1982-1983

329 A 1865 (7104.25), v. Dijk / Schenkeveld, 1981-1982

330 A 1867 (7217.23), Rabo / v.d. Hoeven, 1982-1984

331 A 1869 (7216.15), Punch / Punch 96, 1982-1984

332 A 1870 (7002.16), Bot / belastingen, 1978

333 A 1873 (8303.07), Coesel / Dokeb, 1983

334 A 1880 (7217.03), Remko / Groeneveld, 1982-1984 (pak )

335 A 1927 (7122.01), Ysseling / LFC, 1981

336 A 1928 (7123.06), Winters / Huige, 1979-1981

337 A 1929 (8323.01), Wilmink / v. Eijk, 1982-1983

338 A 1930 (7121.08), de Vreede / Gemeente Delft, 1976-1981

339 A 1932 (7121.12), Vossenaar / de Vries, 1981-1982

340 A 1933 (6918.07), Stofregen / MAF, 1979-1982 (pak )

341 A 1934 (7023.19), v.d. Wenden / Deltax, 1981-1985

342 A 1935 (7214.15), Noorland / CA 1, 1982

343 A 1936 (7116.07), Piaré / woningstichting, 1978-1980

344 A 1937 (8312.05), Veenstra / O.M., 1981-1983

345 A 1939 (8319.01), Toledo / OD 205, 1966-1983

346 A 1940 (7119.02), Talimpong / Staat, 1981

347 A 1941 (7218.32), Steijger / KSA, 1982

348 A 1942 (7118.31), v.d. Stap / surséance, 1981

349 A 1943 (7018.49), Sahard / Djorai, 1980-1982

350 A 1944 (7218.33), Santos / voogdij, 1982

351 A 1945 (7218.14), Smit / Hempel, 1979-1982

352 A 1946 (7118.37), Statuten / SDSH, 1981

353 A 1948 (8305.10), v.d. Ende / Kooreneef, 1979-1983

354 A 1949 (8311.11), Kleyweg / RKDEO, 1983

355 A 1950 (7117.15), v.Renwoude / SDSH, 1981


189 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 15

356 A 1951 (7123.16), Wessels / SDSH, 1981

357 A 1954 (7218.49), Sticht.Kon.Wilhelmina Fonds / de Haan,

1969-1983

358 A 1955 (7205.10), Elderkamp / W.W., 1981-1983

359 A 1964 (7102.29), Boot / Centr. Woningbeheer, 1981

360 A 1967 ( Arch. 1075), Bergacker / nalatenschap, 1971-1982

361 A 1968 (7207.03), Groenewegen / advies, 1982

362 A 1971 (6902.34), Brunkova / Hijdra, 1978-1982

363 A 1372 (7108.11), Hecotrans / Silver Coast, 1981

364 A 1973 (7108.23), Hoekman / diversen, 1981

365 A 1974 (7108.34), Heefer / Forbo, 1981-1984

366 A 1975 (6808.13), Homyrda / British Leyland, 1978-1980

367 A 1976 (7008.33), Haantjes / O.M., 1980-1981

368 A 1977 (7008.34), Haantjes / schade, 1982

369 A 1978 (6711.10), Kirchner / v. Emden, 1977-1978

370 A 1980 (8071.82), de Goede / Groep, 1979 (pak )

371 A 1982 (7123.02), Weitman / O.M., 1981

372 A 1983 (7016.08), Pauwe-v.Dijk / Boal, 1980-1983

373 A 1984 (7016.09), Pauwe-v.Dijk / Boal, 1981-1985

374 A 1993 (7208.02), Hofstee / surséance, 1982

375 A 2011 (7208.08), Hamadi / ABW, 1982-1983

376 A 2014 (7012.13), Lenard / asyl , (7212.16), Lenard / VTV,

1980-1984

377 A 2021 (8307.03), Gill / asyl, 1983

378 A 2022 (7202.50), De Bruin / Huurman, 1982

379 A 2023 (7202.51), De Bruin / belasting , 1982

380 A 2924 (7004.16), v.Dongen / Delft, 1981

381 A 2025 (7004.13), Ditvoor / ontb. VOF, 1981

382 A 2046 (6910.04), Jagai / VTV, 1979-1980

383 A 2048 (7008.22), Holland Shipstore / Picca, 1980

384 A 2049 (7212.06), v.Lith / Unicorn, 1982

385 A 2050 (7112.13), Lewis / Staat, 1981-1982

386 A 2051 (7018.51), Schroen JR / beroep en Schroen /

Contessa, 1980-1982

387 A 2052 (7218.31), Schroen / B.V., 1980-1982

388 A 2053 (7117.02), Rasoelbaks / Harinandansing, 1981

389 A 2054 (7219.10), Holenaars / DVI, 1982

390 A 2056 (8323.15), v.d. Wagt / 2014, 1983

391 A 2057 (7121.20), Verhagen / Smithus, 1980-1981

392 A 2058 (8307.27), Groen / O.M., 1983

393 A 2074 (8313.05), Mooy / Lubben, 1983-1985

394 A 2081 (8301.05), Alsengeest / Greeve, 1983

395 A 2082 (7002.45), Breen / Bakker, 1980

396 A 2084 (8305.02), v.Eijndhoven / Raad van State, 1982-1983

397 A 2085 (8305.03), v. Eijndhoven / Gedeputeerde Staten, 1982-

1983

398 A 2086 (7205.19), Eysackers / Aarts, 1980-1983

399 A 2087 (8312.06), Luyben / Daamen, 1983

400 A 2088 (8317.10), v. Rhijn / voogdijtoewijzing, 1983


16 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 189

401 A 2089 (8317.11), Ruinard / Gemeente Delft, 1983

402 A 2090 (8318.29), Schmitz / advies, 1983

403 A 2103 (7017.15), Rattan / Staat, 1980

404 A 2104 (7213.12), Muller Beltex / v. Opstal, 1982-1983

405 A 2105 (7113.05), Mobal / Vissers 2, 1981

406 A 2106 (8301.09), Affourtit / Brabander, 1983

407 A 2108 (8310.04), Josafa / v.d. Port, 1983

408 A 2110 (7005.06), Eckhardt /v. Hooft, 1983

409 A 2111 (7205.08), v.Etten / Rubson, 1982

410 A 2112 (8323.19), Wiessner / Godderoy, 1983

411 A 2114 (8308.04), Haffmans /Beemaert, 1983-1984

412 A 2116 (8318.47), Sandbergen / voogdijwijzing, 1983

413 A 2117 (7113.13), Mohamed Ali / naturalisatie, 1979-1983

414 A 2118 (8307.05), Den Haag / de Jong, 1983

415 A 2129 (7004.23), van Dillen / O.M.,1980-1983

416 A 2130 (6914.05), Nolten / Arb.ovk., 1981-1983

417 A 2131 (7218.30), Schultz / schade, 1982

418 A 2132 (7115.02), Oosterbroek / schade, 1981-1982

419 A 2133 (7002.52), Bauwens / Haags woonhuis, 1980-1983

420 A 2144 (7219.07), Tatipata / usmany, 1982-1983

421 A 2145 (8304.16), Dame / v. Vondelen, 1983-1984

422 A 2146 (8303.04), de Cock / v.d. Werf, 1983-1984

423 A 2149 (7108.16), Hu / van der Meer, 1983, 1 pak

424 A 2151 (8315.06), Ouwerling / Purmer, 1983-1984

425 A 2152 (8310.06), de Jong / de Vries, 1983-1984

426 A 2153 (7205.14), Eronat / Meyburg, 1981-1982

427 A 2154 (7012.16), Lachman / v.d. Leede, (1979), 1980-1982

428 A 2155 (8316.17), Popiol / Lispet, 1983-1984

429 A 2156 (7023.23), v.d. Wal / Fact.bedr. ABN, 1980-1981

430 A 2157 (8323.21), v.d. Werf / Grinnell BV, 1983

431 A 2158 (8323.04), Wonsoredjo / Mesir, (1976), 1981-1984

432 A 2159 (7206.13), Factotum / Collin, 1981-1982

433 A 2160 (6904.04), Factotum / Debiteur, (1978), 1979

434 A 2162 (8304.14), Dijksman / Koppenol, 1983-1984

435 A 2163 (8311.13), Kwik /Coester, (1960), 1983

436 A 2173 (7210.11), Jagroep / Depipersad, 1982-1983

437 A 2174 (8308.19), Heefer / Snier, 1983-1984

438 A 2176 (8313.20), v.d. Meer / Kröller, 1983-1984

439 A 2203 (8413.04), Mobal / Osem, 1981

440 A 2217 (8308.17), v.d. Helm / Sleutel, 1983

441 A 2218 (7208.32), Ham / v.d. Broek, 1982-1984

442 A 2219 (8305.01), v.d. Ende / Schaareman, 1982-1983

443 A 2220 (8231.61), Warman / Cummings, (1966), 1977-1980

444 A 2221 (8316.03), Piaré / Sahara, 1982-1984

445 A 2237 (8318.50), Schröder / Germeraad, 1983-1984

446 A 2238 (7013.41), Mobal / Rabobank, 1980-1981

447 A 2239 (7213.50), Mobal / Piet Klerkx, 1982-1983

448 A 2240 (7214.44), Mobal / v. Rijswijk, 1982-1984

449 A 2241 (7213.42), Mobal / v. Dillen, 1982-1983


189 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 17

450 A 2242 (7113.29), Mobal / Bosgraaf, 1981-1983

451 A 2243 (7213.24), Mobal / v. Leest, 1982-1983

452 A 2244 (7213.31), Mobal / Snoek, 1982-1983

453 A 2245 (7213.37), Mobal / Teja, 1982-1983

454 A 2246 (7213.43), Mobal / Driessen, 1982-1983

455 A 2247 (7113.40), Mobal / de Geer, 1981-1983

456 A 2248 (7214.41), Mobal / Dormans, 1982-1983

457 A 2249 (7213.56), Mobal / Kilas, 1982-1983

458 A 2250 (7113.23), Mobal / Gilde Meubel, 1981-1983

459 A 2251 (8313.02), Mobal / Meubel Drive, 1982-1983

460 A 2252 (7113.43), Mobal / Meubelkunst, 1981-1983

461 A 2253 (7213.30), Mobal / Wibo, 1982-1983

462 A 2254 (8313.13), Mobal / Hibra, 1983

463 A 2255 (7113.03), Mobal / Wima, 1981

464 A 2262 (8413.11), Mobal / v. Vliet, 1981

465 A 2265 (8312.21), v.Lent / Benaert, 1983-1984

466 A 2297 (8302.73), Bodegom / Pik, 1984

467 A 2298 (8301.04), Ammerlaan / Smit, (1979), 1983

468 A 2299 (7205.16), v. Eyndhoven / v. Mil, 1982-1983

469 A 2300 (8305.11), v.Eyndhoven / Ehrlich, (1983), 1984

470 A 2301 (8305.14), v.Eyndhoven / Waser, 1983

471 A 2302 (8313.28), v.d. Meer / Daemen, 1983-1984

472 A 2303 (8321.16), v. Velzen / Verkade, 1983

473 A 2304 (7223.29), Werdekker / Sociale Dienst, 1981-1982

474 A 2305 (7118.20), Schreuder / de Roo, 1981-1983

475 A 2306 (8318.35), Spaans / Delfland, 1983-1984

476 A 2307 (8318.07), Sanna / Bedrijfsvereniging, 1983

477 A 2308 (8317.09), Rullens / Clavan, 1983-1984

478 A 2327 (7217.33), Rutten / SFB, 1981-1983

479 A 2329 (7211.16), Kromkamp / Echo, 1982-1984

480 A 2340 (7110.06), Jadis / faillissement, 1981-1985, 1 pak

481 A 2341 (7003.05), Chemimex / AV, 1981

482 A 2345 (6904.14), Diemel / Lalleman, 1980-1981

483 A 2346 (8304.11), v.Dorp / Gemeente Nootdorp, 1982-1983

484 A 2352 (8304.26), Dijksman / Centr. Woning Beheer, 1984

485 A 2362 (8401.03), v.d. Akker / v.d. Berg, 1984

486 A 2364 (8302.06), Bodde / Bedrijfs Vereniging, 1983-1984

487 A 2365 (8302.67), v.d. Broek / Uiterwijk, 1983-1984

488 A 2366 (8403.01), Caro / VPZ, 1984

489 A 2367 (8304.18), Deenik / Buis, 1983

490 A 2368 (8305.12), v.d. Engel / v.d. Heuvel, 1983-1984

491 A 2369 (8305.09), v.Eyndhoven / Theunissen, 1983-1984

492 A 2370 (8307.02), Giyim / verzekering, 1983

493 A 2371 (7208.23), Halbe / Alphenaar, 1982

494 A 2372 (8408.15), Hofstede / revindicatie, 1984

495 A 2373 (8410.03), de Jonge / Huisman, 1984

496 A 2374 (8311.14), de Klerk / Gemeente Delft, 1983-1984

497 A 2375 (8312.20), Lander / Neuféglise, 1983-1984

498 A 2376 (7213.48), Munk / de Bastille, 1982-1984


18 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 189

499 A 2377 (7216.09), Punch / Post, 1981-1983

500 A 2378 (8417.03), v.d. Roest / SSDZ, 1983-1984

501 A 2379 (8318.62), v.d. Swan / Chefaro, 1983-1984

502 A 2380 (8318.56), Schrumpf / Gemeente Delft, 1981-1984

503 A 2381 (8318.17), v. Sprang / Gussekloo, 1983-1984

504 A 2396 (8304.27), v. Dam / Baars, 1983

505 A 2397 (7016.10), Piergolam / Vernon, 1979-1980

506 A 2398 Look / NMB, 1980-1985

507 A 2410 (7212.18), Levering / Alberts, 1982-1984

508 A 2416 Stichting Maatschappelijke Diensten , 1980-1983

509 A 2417 Stichting Maatschappelijke Diensten , 1976-1978

510 A 2418 (6921.05), Valke / NHG, 1979-1983 (pak )

511 A 2426 (8402.30), Bakvis / woonruimte, 1984

512 A 2431 (8313.35), Mobal / Rovek, (1978) , 1983-1984

513 A 2432 (8413.05), Mobal / Raak, 1984

514 A 2433 (8313.36), Mobal / Rusta, 1982-1984

515 A 2434 (7213.26), Mobal / Hoekhuis, 1982-1984

516 A 2435 (8313.12), Mobal / Echt, 1982-1984

517 A 2436 (7213.04), Mobal / Blauw, 1982-1984

518 A 2437 (7013.42), Mobal / de Beyenkorf, 1982-1984

519 A 2438 (7013.32), Mobal / Woonwarenhuis. 1980-1984

520 A 2439 (7113.08), Mobal / de Geer, 1981-1984

521 A 2440 (7213.39), Mobal / Meubelkorner 1982-1984

522 A 2441 (7213.33), Mobal / Stermeubel, 1982-1984

523 A 2442 (7213.38), Mobal / Stikkelbroek, 1982-1984

524 A 2443 (7213.23), Mobal / Meijnders, 1982-1984

525 A 2444 (7113.30), Mobal / Delta Centrum, 1981-1985

526 A 2445 (8313.34), Mobal / Ridder BV, 1983-1985

527 A 2452 (7107.23), Gmelig / Staat, 1981-1982

528 A 2468 (7002.18), de Bruijn / v. Strijen, 1980-1983, 1 pak

529 A 2476 (8313.14), Moens / arts, 1983-1984

530 A 2477 (8312.27), Lodder / ontslag, 1984

531 A 2479 (8304.31), v. Dierendonck / alimentatie, 1984

532 A 2482 (7218.08), Sanna / Vreede, 1982

533 A 2483 (8318.06), Scholte Eleveld, 1983-1984

534 A 2487 (8417.06), de Ruyter /ontslag, 1983-1984

535 A 2488 (8408.22), Harteveld / de Nobel, 1984

536 A 2489 (8406.03), Fonfria / ontslag, 1983-1984

537 A 2490 (8406.01), Fritz / de Bruyn, (1966), 1984

538 A 2491 (8404.13), Hofstede / ontruiming, 1984

539 A 2492 (8410.01), Joosse / Kluck , (1979), 1984

540 A 2493 (8421.06), Vegt / TNO, 1984

541 A 2494 (7104.03), Ditmars / schade, 1981-1983

542 A 2504 (7003.06), Chemimex / Alfred Meyer, 1980-1984

543 A 2505 (6903.13), Chemimex / Chemtraco, 1981-1982

544 A 2506 (7003.04), Chemimex / Chemtraco, 1980-1982

545 A 2508 (8302.44), Bouman / v. Rijn,1980-1985

546 A 2509 (8418.06), Scholte / voogdij, 1984

547 A 2512 (8416.06), v.Paassen / revalidatie centrum, 1983-1984


189 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 19

548 A 2514 (7203.16), Chemimex / Wolphaertsbocht, 1982-1983

549 A 2515 (7203.15), Chemimex / Weijers, 1982

550 A 2522 (7221.24), Valstein / Skinner, (1977), 1982

551 A 2534 (8302.03), Bremer / T.H., 1983-1984

552 A 2547 (7202.55), Bouman / v. Rijn, (1980) , 1983

553 A 2550 (8402.02), Uijlenbroek / Bouw Combinatie, 1984

554 A 2551 (8323.20), Woortman / Gouweleeuw, 1983

555 A 2552 (8421.13), Verhaar / Gemeente Rijswijk, 1984-1985

556 A 2553 (8418.22), Santing / Gemeente Delft, 1984

557 A 2555 (8316.02), Quandoussi / NS, 1983-1984

558 A 2556 (8414.01), Neervoort / Müller, 1984

559 A 2557 (7218.11), Simbula / GAK, 1982-1984

560 A 2558 (8321.37), Verhey / Gemeente Delft, 1983-1984

561 A 2559 (6813.17), Matthews / Lloyds, (1974- 1977), 1983-1984

562 A 2578 (8402.11), Balk / alimentatie wijziging, (1975- 1976),

1984

563 A 2589 (8301.13), Aronds / Schaap, 1983-1984

564 A 2591 (8404.05), Dijksman / alimentatie, 1984-1985

565 A 2597 (7218.12), Schneider / Cieremans, 1982-1983

566 A 2599 (8311.31), Koster / Einmo, 1983-1985

567 A 2604 (8408.20), Hagman / GAK, 1983-1984

568 A 2605 (8408.30), v. Houten / Oldenborgh, 1984

569 A 2606 (8411.06), Kuhn / Plomp, 1984

570 A 2607 (8308.20), Huinder / naamswijziging, 1983

571 A 2623 (8514.04), Noorlander / v. Zon, 1985

572 A 2625 (8418.26), Sibley / Eyk, 1984-1985

573 A 2634 (8415.04), Ouwersloot / omgangsregeling, 1984-1985

574 A 2635 (8314.09), Nedereind / Ennia, 1983-1984

575 A 2637 (8414.07), Nieuwkamer / Agridex, 1984

576 A 2639 (8312.15), Lodder / Hooykaas, 1983-1985

577 A 2641 (6801.08), A.Ahmed / Bedrijfs Vereniging, 1984

578 A 2642 (8417.05), Ramley / Franquemont, 1984-1985

579 A 2644 (8511.02), v.d. Kaaden / Leezer, 1985

580 A 2645 (8511.09), v.Kleef / v.d. Wees, 1984-1985

581 A 2648 (8301.17), Aydogan / GAK, 1982-1985

582 A 2650 (8302.56), Bouwhuis / IDM, 1983-1984

583 A 2649 (7205.15), Eronat / advies, 1982

584 A 2660 (7102.18), Belhadj / woonruimte, 1981-1982

585 A 2664 (7212.15), Limme / Koene, 1982-1985

586 A 2665 (8424.05), v.d. Zwet / de Smet, 1984

587 A 2669 (8301.01), Ankema / belasting, 1980-1983

588 A 2681 (8418.16), Studenten / SDSH, 1984

589 A 2732 (7012.07), Langenhorst / advies, 1980

590 A 2733 (8401.20), van Arkel, 1981

591 A 2734 (0716.72), Graaafland / schade, (1974) , 1983

592 A 2735 (P.07.167), Graafland / Verkerk, (1973), 1974-1975, 1

pak

593 A 2736 (6808.19), van 't Hof / Salland, (1976), 1978-1979, 1

pak


20 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 189

594 A 2757 (8413.06), Mobal / Franke, 1984

595 A 2767 (8413.30), Mobal / Otten Classic 's Interieur, 1984

596 A 2768 (8313.03), Mobal / Meubelpaleis, 1983-1984

597 A 2777 (8306.08), Fitz James / Deekman, 1983

598 A 2778 (8504.04), Daniëls / de Knecht, 1985

599 A 2781 (8522.10), Wagemans / TNO, 1980-1985

600 A 2785 (8313.16), Martinez / Philips, 1983-1985

601 A 2786 (8302.71), Boxhoorn / Gemeente Delft, 1983-1984

602 A 2787 (7203.02), Chan / Schaareman, 1981-1983, 1 pak

603 A 2788 (8403.02), Caro / VPZ, 1984-1985

604 A 2789 (8421.02), Verschure / schuld, 1983-1984

605 A 2790 (6913.27), Mesir / Lachmansingh, (1977), 1981

606 A 2791 (8315.05), den Os / Gemeente Delft, 1983-1984

607 A 2792 (8323.18), Wisse / fiscus, 1983

608 A 2793 (7213.13), Muller Beltex / advies, 1984

609 A 2795 (8422.02), v.d. Wildt / Koenen, 1984

610 A 2796 (7205.17), v. Eyndhoven / advies, 1982

611 A 2798 (8404.34), de Haes / Pelser, 1982-1985

612 A 2799 (8408.06), Houtkamp / Kila, 1984-1985

613 A 2800 (7209.02), Immerzeel / Rover, 1983-1984

614 A 2801 (7212.23), v. Leeuwen / schade, 1983-1984

615 A 2802 (8412.06), Ligteneigen / Hofstee, 1984

616 A 2803 (8312.12), Lozeeda / Texel, 1983-1985

617 A 2804 (8517.08), v. Rossum / GAK, 1983-1985

618 A 2805 (8318.01), van de Sande / Huf, 1983-1984

619 A 2806 (8318.49), Schmitz / Cloudt, 1983

620 A 2807 (8418.09), Starrenburg / Starrenburg, (1963), 1983-

1985

621 A 2808 (8418.07), Steenhuizen / Frijling, 1984-1985

622 A 2809 (8521.10), v.Velzen / HB fmt., 1985

623 A 2821 (8513.17), v. Leenen / Aanneem Mij., 1985

624 A 2822 Rol RS Den Haag, 1983

625 A 2829 (7002.18), De Bruijn / v. Strijen, 1983-1984

626 A 2840 (8311.33), De Koing / Gomes, 1983-1985

627 A 2865 (7006.01), Factotum / div., 1983

628 A 2866 (7106.02), Flying Disc /Goslinga, 1981-1982

629 A 2867 (8307.11), v. Gemerden / Abreka, 1982-1983

630 A 2868 (7107.10), de Groot / VOF, 1981-1983

631 A 2869 (8308.10), Heefer / v.d. Drift, 1983

632 A 2870 (7211.35), Kaur / advies, 1982-1983

633 A 2877 (8421.16), Vonk / Rezel, 1984-1985

634 A 2879 (7210.10), Jagroep / A.A.W., 1980-1981

635 A 2880 (6904.04), Emdeka / Rijense, 1979-1983

636 A 2881 (6712.04), Lehman + Troost / Lawson, 1977-1981

637 A 2882 (8412.09), v.Leeuwen / advies, 1984

638 A 2883 (8512.05), van 't Land / Gemeente Delft, 1985

639 A 2885 (7214.10), Noorland / VH, 1978-1982

640 A 2886 (8313.07), Mensen / Staal, 1985

641 A 2888 (8414.04), Snelders / Heilbron, 1984


189 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 21

642 A 2889 (8321.25), Visser / schade, 1983

643 A 2890 (8512.11), Luyten / GSD D-H, 1985

644 A 2892 (7104.04), en (7104.05), Arkestijn / v. Hagen, 1981-

1985 (pak )

645 A 2904 (8410.05), Jagroep / B+W, 1984

646 A 2905 (8410.05), Jagroep / OHRA, 1984

647 A 2906 (7111.09), Koningsberger / Bethel, 1981-1983

648 A 2907 (7208.54), Hueting / Stefels, 1983-1984

649 A 2908 (8408.23), Hueting / WAO, 1984

650 A 2909 (7108.29), H. v. Ruygrok, 1981-1982

651 A 2910 (8416.04), Peters / Rotterdam, (1981) 1982-1983

652 A 2913 (7016.01), Prins / Bokkers, 1979-1985

653 A 2915 (8307.04), Gervliet / App., 1983-1985

654 A 2916 (8306.01), Fisser / Angonave, 1983-1985

655 A 2917 (7214.14), NMA / Rotterdam, 1982-1985

656 A 2918 (7208.53), Hoogland / Graf. Bedr., 1982

657 A 2919 (8416.07), v. Paassen / v. Paassen, (1973) 1984-1985

658 A 2920 (7216.24), Peters / OM 2, 1984-1985

659 A 2921 (8422.11), Wamsteker BV/ Sursé, 1984-1985

660 A 2922 (8515.06), Oedaichand / Setoe, 1985

661 A 2928 (8516.17), Papakonstandinou / Staat, 1985

662 A 2931 (7224.05), Zwaan / RVB, 1981-1982

663 A 2938 (7117.19),Vanderree / Dehnert, 1981-1985

664 A 2939 (8418.08), Stolk / v.Reyden , 1984-1985

665 A 2940 (8318.27), Sewkaransing / OVJ, 1983

666 A 2941 (8318.28), Sewkaransing / klacht, 1983

667 A 2941 (6921.10), De Visser / Fiscus, 1979-1980

668 A 2944 (8313.25), Mensen / Brekelmans, 1983-1984

669 A 2946 (7108.17), Holleman / Delfstreek, 1981-1985

670-744 Cliëntendossiers,

(1974) 1975-1985 (1987). 68 omslagen, 8 pakken

N.B. Genummerd op dossiernummer : 6701.09 - 815.116.

670 6701.09, American Foods + Lehman / USL, 1977-1980

671 6702.01, Brock / Securitas, 1977-1982, 1 pak

672 6702.07, Bayon / Gabriëlse, (1974 ), 1977-1981

673 6706.02, First National Citybank / ITOC, 1977-1983

674 6707.06, de Feijter / Gamma, 1977-1981

675 6707.07, de Feijter / Terminus, 1977-1981

676 6719.15, Timat / Lloyds M/VKorissa, 1975-1980

677 6801.01, American Foods / Sealand, 1978

678 6801.03, American Foods / Sealand, 1978

679 6801.05, American Foods / Sealand, 1977-1980

680 6807.07, de Grave / IMOG, 1978-1981

681 6808.08, van Hengel / NMB, 1978-1982

682 6813.09, Meyboom- Noordermeer / Belasting, 1978-1981, 1

pak

683 6813.15, Meijer / Groeneboom, 1978-1980, 1 pak

684 6908.22, Hartman NMFB / Kühlman, 1979

685 6911.02, Kichner / Rovek, 1979-1980


22 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 189

686 6911.41, Kollaart / van Schaik, 1979-1983, 1 pak

687 6920.03, den Uyl / Onderwater, 1979-1980

688 6921.02, De Visser / van Leeuwen, 1979-1983, 1 pak

689 7001.17, Volkshuisvesting / Adriaanse, 1980-1985

690 7003.20, Cheminex / Chemodondorf, 1980-1985, 1 pak

691 7008.13, Hoekman / advies , (1977), 1978-1985

692 7011.15, Kirchner / Boogaards, 1980

693 7013.28, Matthews / oprichting B.V., 1980

694 7014.01, Ned. Moslim Associatie, 1979-1982

695 7014.03, Nijhuis / brandschade, 1980-1983

696 7014.15, Nagi / Vielvoye, 1980-1981

697 7014.20, Le Nguyen, 1980

698 7016.12, Prahladsingh / Staat, 1980-1981

699 7018 10, Schomaker / Halvé, 1978-1985

700 7018.42, Seurs / O.M, 1980

701 7101.01, Arink / schade, 1980-1985

702 7101.12, v. Amerongen / Overvliet, 1981-1985

703 7103.08, Chemimex / Schmidt, 1979 - 1982

704 7107.33, van der Gaag / Hoogeboom + v.d. Gaag /

Noordelijke, 1985

705 7111.39, Kalkal / VTV, 1981-1985

706 7112.01, Lansbergen / Isis, 1981-1985

707 7116.08, Polat / Enrat, Nonius, 1981

708 7116.12, Perlot / Fokkens, 1981-1985

709 7121.09, Vlasveld / Elliot, 1983

710 7203.04, Chemimex / Algemeen, 1982-1985

711 7203.07, Chemimex / Ciba, 1982

712 7210.09, Jagroep / Malhoe, 1983

713 7212.20, Surséance Luyten, 1983-1985, 1 pak

714 7213.05, Mobal / Schuitemaker, 1981-1985

715 7213.14, Moslim Associatie / huurders, 1982

716 7213.40, Mobal / Amor, 1983-1985

717 7221.05, v. Velzen / zwembaden, 1981-1982, 1 pak

718 8302.26, Brand / Baye nalatenschap, 1982-1985

719 8312.03, Luijten / v. Veen, 1983

720 8313.01, Mobal / Jété Meubelen, 1982-1985

721 8313.37, Mobal / Blauw, 1983-1985

722 8323.07, Wagemans / van den Berg en van der Kley B.V.,

1985

723 8403.06, Chemimex / Boliden, 1984

724 8404.24, Jean Luc Dubusse / v.d, Meer, 1981-1982

725 8406.08, Foodimex / Seghers, 1984

726 8407.10, van der Gaag / Noordelijke Agrarische Exploitatie

Mij.B.V., 1982-1985

727 8410.11, Jaspal / naturalisatie, 1985

728 8411.12, Kahn / vestigingswet, 1984

729 8413.24, Mobal / AGM + Brabo Int., 1984-1985

730 8417.12, Raghoenat / Gemeent, Soc, Dienst, 1984

731 8420.01, Uithoek / Geerlofs Grootscholten, 1984-1985


189 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 23

732 8503.02, Chemimex / Zegers, 1984-1985

733 8503.06, Chemimex / Leeuwarder Courant / Gemeent. Pers

Dienst, 1985

734 8508.14, Hamadi / diversen, 1984-1985

735 8512.09, - 8512.16., Dhr. H.Look / div., 1984-1985

736 8512.12, v. Lith / diversen, 1984-1985

737 8517.03, Reisberg / Weiss, 1985-1987

738 08.167, J. van Hengel / bezoek regeling, 1975-1981

739 19017, Timat / scheepvaart, 1976-1979

740 7003.09, Chemimex- Walther, 1979-1985.

741 804.185, H.van Dam en Zn B.V./ van Gemeren, 1976-1986.

742 808.180, van Halteren / Dalliston, 1975-1985

743 812.146, Lommelaars / de Wit, 1976-1985

744 815.116, Orbic / Paktank / Intercontinental Resources, 1975-

1985

745-750 Cliëntendossiers,

1970-1983. 6 omslagen, 2 pakken

745 American Foods / behandelde zaken tijdperk Rotterdam, 1970-

1980

746 Demby Preservenbedrijf / tijdperk Rotterdam, 1977-1980, 1

pak

747 van der Gaag aardappelen, 1979-1981

748 Noordermeer / excecutele, 1977-1981

749 Noordermeer / nalatenschap, 1974-1983, 1 pak

750 Walda / De Klop processtukken, 1972-1979

751-753 Indices,

1980-1985. 3 omslagen

751 Index op nummervolgorde, nrs. 1-3020, 1980-1985

752 Alfabetische index op persoons- en bedrijfsnaam, 1980-1983

753 Alfabetische index op persoons- en bedrijfsnaam, 1984-1985

3 Faillissementendossiers

3 FAILLISSEMENTENDOSSIERS

754-778 Dossiers betreffende faillissementen (fmt),

(1975) 1979- 1985. 25 omslagen, 13 pakken

N.B. De dossiers zijn genummerd: fmt. 1- fmt. 21. De nummers 5, 9, 10, 12, 13 en 21

ontbreken.

754 fmt.1 Westerman B.V., aannemer te De Lier, 1979-1984

(1985), zaak nr. 832302, 1 pak

755 fmt.2 Westland B.V. kassenbouw. en verwarming te Monster,

1978-1983, zaaknr. 832100, 1 pak

756 fmt.3 H.J.M. van den Berg, Naaldwijk, 1982-1983, zaaknr.

7202.18

757 fmt.4 Haroba (Haak), 1981-1983, 1 pak

758 fmt.6 F. van der Meer, sloopbedrijf te Kwintsheul, 1980-1984,

zaaknr. 7013.10., 1 pak

759 fmt.7 J.A.F.Gisolf, kapper te Naaldwijk , 1981-1984, zaaknr.

7007.22., 1 pak


24 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 189

760 fmt.8 Tobra B.V. horecaonderneming te Delft, 1984, zaaknr.

841906 / F 232 / 84

761 fmt.11 Royal Rijnsburg Company B.V. te Rijnsburg, 1983-1984,

1 pak

762-764 fmt.14 De Jong & van der Linde, watersportcentrum te Den

Hoorn, 1982-1983 zaaknr. 7210.03

1 pak en 2 omslagen

762 Correspondentie curator

763 Dossier bewindvoerder, 1 pak

764 Overige stukken

765 fmt. 15 Valkisol Spies B.V. / Boslom Beheer Mij. te Delft, 1982-

1985, zaaknr. 7221.41, 1 pak

766 fmt. 16 van der Gaag, verwarmings installaties te Rijswijk

contra J.en L. van der Heijden, 1976-1981, 1 pak

767-773 fmt.16 Van der Gaag contra:

767 van der Meij B.V., 1982

768 van Erven en van Veen, 1982-1983

769 Sergeant, 1980-1983

770 Timmermans, 1980-1983

771 Eurotronic, 1982-1983

772 Padmos, 1982-1983

773 PC.Vis, 1983-1984, 7 omslagen

774-776 fmt. 16 Van der Gaag: dossiers van de curator

2 pakken en 1 omslag

774 Algemeen, 1982-1984, 1 omslag

775 Crediteuren (alfabetisch), 1983-1985

776 Crediteuren (op onderwerp), 1983-1985

777 fmt. 16 Van der Gaag: overige stukken, (1975) 1983-1985, 1

pak

778 fmt. 17 Van der Ven, melkwinkel te Delft, zaaknr. 7221.17,

1982

779 Stukken betreffende een klacht van Th. M. van Oers, gericht aan de Orde

van Advocaten, over het optreden van mw. mr. A.M. de Deken, curator in

een faillissement van de heer van Oers,

1984. 1 omslag

4 Overig

4 OVERIG

780 Stukken betreffende de curatele van mw. G.J. Binnendijk,

1965-1980 (1986). 1omslag

N.B. Ontvangen in 1986 door de erven mr. B. Hamburger, blijkens bijgevoegde brief.

781 Dossier H. Graafland,

1974-1984. 1 pak

N.B. Bevat geen dossier- of archiefnummer.


189 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger 25

782 Dossier Hanna / Bulk Oil,

1977-1984. 1 omslag

N.B. Bevat geen dossier- of archiefnummer. Zie ook nr. 24.

783 Dossier Cheminex B.V., Rotterdam,

1980-1983. 1 omslag

More magazines by this user
Similar magazines