Van wie is de straat? - Bureau Beke

beke.nl

Van wie is de straat? - Bureau Beke

Via Vlot Bekeken kunt

u in korte tijd kennis

nemen van de inhoud

en resultaten van een

door Bureau Beke uitgevoerd

onderzoek.

Web Mail Twitter

Bureau Beke

Rijnkade 84

6811 HD Arnhem

T 026 443 86 19

Onderzoek Van wie is de straat?

Nummer 18 februari 2013

Het boek is een bundeling van vijf casestudies die tussen 2006 en 2012 in nauwe

samenwerking met vier politiekorpsen zijn uitgevoerd en opgetekend. Het gaat om

de cases ‘jeugdige groepsverkrachters’ (2006) in Rotterdam-Rijnmond, ‘autokrakers

in de binnenstad’ (2006/2007) en ‘virtuele criminele jeugdgroep’ (2009) in

Amsterdam-Amstelland, ‘onaanraakbare jeugdgroep’ (2010) in Haaglanden en

‘overvallers uit het niets’ (2012) in Noord- en Oost-Gelderland.

De casestudies zijn in alle gevallen gestart omdat de politie vermoedde dat er

meer aan de hand was dan op het eerste gezicht het geval leek, maar dit gevoel niet

naar feiten kon vertalen. De onderzoekers werkten tijdens de casestudies samen

met de politieteams (wijk- of rechercheteams) en voerden aanvullende onderzoeksactiviteiten

en analyses uit.

Onderzoeksvraag c.q. probleemstelling

In de vijf casestudies gaat het om ‘ongrijpbare’ fenomenen uit de dagelijkse politiepraktijk.

Telkens wordt de vraag gesteld of straatinformatie c.q. een onderbuikgevoel

(niet pluisgevoel) via een werkwijze of onderzoeksmethode te objectiveren

en inzichtelijk te maken is.

Methode van onderzoek

Methodiek en lessen voor de politie om ongrijpbare veiligheidsfenomenen

grijpbaar te maken – op basis van vijf praktijkcases

Auteurs Henk Ferwerda, Tom van Ham en Bo Bremmers

Uitgave Programma Politie en Wetenschap, Politiekunde 49, Reed Business,

Amsterdam, 2013

Trefwoorden Opsporing, toezicht en handhaving, jeugdproblematiek, aanpak

veiligheidsproblemen, veelplegers en harde kern

In de cases sluiten onderzoekers aan bij een wijk- of rechercheteam en gezamenlijk

(met het team) dan wel zelfstandig (als onderzoekers) worden telkens de volgende

stappen gezet: intake, contextanalyse, fenomeen- en subjectanalyse, terugkoppeling

en rapportage. Er worden door de onderzoekers interviews afgenomen,

diensten meegedraaid met de wijkpolitie, groepsbijeenkomsten met teams belegd,

secundaire analyses uitgevoerd, open (sociale media en internet) en gesloten bronnen

(politieregistraties) geraadpleegd en intervisiebijeenkomsten met teams en

anderen belegd.


Belangrijkste resultaten

• Op basis van een methodische aanpak – die in het boek wordt beschreven –

is het mogelijk om vat te krijgen op ‘ongrijpbare’ veiligheidsfenomenen.

• Er worden diverse werkwijzen beschreven die aangeven hoe er van informatie

een vertaling naar intelligence gemaakt kan worden zodat een aanpak mogelijk

is of wordt. Daarbij is ook aandacht voor het gebruik van informatiebronnen uit

onverwachte hoek.

• Er worden twee nieuwe concepten voor de recherche opgetekend: ‘outreachend

rechercheren’ en ‘recherche light’.

• De cases laten zien dat succesvolle aanpak ook leidt tot een vergroting van het

vertrouwen in de politie en een toename van burgerparticipatie.

• Tot slot leveren de casestudies een aantal nieuwe inzichten als het gaat om:

- Zicht op kenmerken, achtergronden en werkwijze van groepsverkrachters;

- De werkwijze en kenmerken van mobiele ‘bandieten’;

- Het bestaan en de kenmerken van een virtuele criminele groep;

- Het zicht op een dadergroep waarvan de leden te typeren zijn als nieuwe

veelplegers;

- Zicht op impulsieve seriematige overvallers.

Meer informatie

Henk Ferwerda (T 026-44 38 619)

Publicatie Downloaden

Publicatie bestellen

© 2013. Alle rechten voorbehouden, Bureau Beke (disclaimer).

More magazines by this user
Similar magazines