1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Boze agressie in het verkeer 101

achter het stuur onrustbarend toenemen. Dit soort grote verschillen is

onwaarschijnlijk. Ook vindt men dat ergernis afneemt van 1 : 2 onder de

24 jaar tot 1 : 3 onder 65-plussers, terwijl het gemiddeld 3 : 4 is. Deze studie

is uitgebreid besproken in veel publicaties, maar een scherpere analyse

is nodig.

Bovenstaande onderzoeksbevindingen bieden een indruk van wat

mensen als agressief ervaren. Men vindt over het algemeen dat het verkeersgeweld

toeneemt. Er blijken veel aangiften bij de politie te komen

over agressie die verkeersgerelateerd is. Soms kan men een toename van

het aantal aangiften over de laatste jaren vaststellen, maar zoals bekend

zegt zo’n toename niet veel over de werkelijke toename van verkeersgeweld.

Wat is agressie?

Een precieze omschrijving van agressie blijft vooralsnog problematisch;

er resteren veel vragen. Vooral vanuit het gezichtspunt van preventie is

het belangrijk om preciezer te bepalen wat agressie is. Als boosheid de

belangrijkste factor is dan zijn het voorkomen van boosheid en/of het

geweldloos afwikkelen van boosheid effectieve opties. Vandalisme vraagt

weer om een andere aanpak.

In het voorgaande kwamen reeds een aantal definities van agressie

naar voren. In het onderzoek van Hauber ging het om reacties tegen een

persoon die het zebrapad opstapte. De reacties waren verschillend van

aard. Een automobilist die doorrijdt bij een voetganger op de zebra kan

de voetganger niet gezien hebben. De vraag is of er dan van agressie

sprake is. Heeft de automobilist de voetganger wel gezien dan ligt het

voor de hand dat hij of zij benadeling van de voetganger beoogt. De benadeling

bestaat uit belemmering in voortgang, of zelfs uit fysieke

schade of dreiging ermee. De agressie kan voortkomen uit boosheid,

boosheid over hinder door de voetganger, maar er kunnen ook andere

motieven in het spel zijn zoals haast. Toeteren en knipperen kunnen bedoeld

zijn om te waarschuwen, maar ook om te intimideren of terug te

jagen.

Vraagt men burgers wat ze het meest agressief vinden, dan wordt

agressiviteit meestal omschreven als een daad die anderen bedreigt.

Maar deze daad hoeft nog geen boosheid te impliceren. Dat wordt anders

wanneer men vraagt naar de redenen voor eigen agressiviteit. Dan

blijkt dat men de boze reactie bedoelt die door hinder van anderen veroorzaakt

wordt.

Junger e.a. (1995) suggereren in hun onderzoek dat misdadige handelingen

en gevaarlijke verkeersgedragingen eenzelfde causale achtergrond

hebben. Hierbij wordt niet duidelijk of deze gedragingen voortkomen uit

boosheid, uit onbeheerstheid en impulsiviteit, of uit motieven als ‘haantje

de voorste willen zijn’. Hetzelfde geldt voor de verkeersagressie zoals

die in politierapporten naar voren komt. Terlouw e.a. daarentegen sugge-

More magazines by this user
Similar magazines