1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001 124

traditionele verhalende stijl van de

rapporten te laten varen en meer uit te

gaan van de juridische status (ernst

van het misdrijf, eerdere veroordelingen),

statistische voorspellende

modellen op te nemen of specifieke

alternatieve straffen voor te schrijven

in plaats van hechtenis. Eerst moet

echter vastgesteld worden of

verhalende PSR’s wel behulpzaam zijn

bij het toekennen van voorwaardelijke

veroordelingen. Hiertoe werd voor 206

volwassen Canadese delinquenten met

een proeftijd van een jaar het effect

van een PSR op recidive onderzocht.

Bij het bepalen van het effect van het

rapport werd gecontroleerd voor risico

status, beschikbaarheid van

aanvullende justitiële informatie en

ernst van de recidive. De resultaten

lieten zien dat er geen relatie bestaat

tussen de aanwezigheid van een PSR

en recidive. Daarom wordt voorgesteld

om voortaan af te zien van het

opstellen van dergelijke rapporten en

in plaats daarvan meer aandacht te

besteden aan het gebruik van justitiële

status, risico voorspellende instrumenten

en alternatieve sancties bij

voorwaardelijke veroordelingen.

Met literatuuropgave.

3

Young, M.A.

Restorative community justice in the

United States; a new paradigm

International review of victimology, 6e

jrg., 1999, pp. 265-277

Bij ‘restorative justice’ gaat het niet

alleen om vergelding, maar ook dat de

dader rekenschap aflegt en om

mediation tussen dader en slachtoffer.

Bij ‘law-and-order justice’ ligt de

nadruk vooral op afschrikking en

straffen. Het model dat de auteur

bespreekt ligt tussen beide benaderingen

in en heet het Restorative

Community Justice-model. Het

RCJ-model heeft drie publieken:

daders, slachtoffers en lokale

gemeenschappen. Daders behoren

bestraft en geherintegreerd te worden,

moeten berouw tonen en zich

verantwoorden niet alleen bij het

slachtoffer, maar evenzeer bij de

schadeloos te stellen gemeenschap

(groep flatbewoners, wijk, straat,

school enzovoort). De auteur

bespreekt eerst de zes principes van

het RCJ-model. Uit deze grondbeginselen

blijkt dat centraal staat de

erkenning dat het welzijn en de

integriteit van zowel gemeenschappen

als individuen wordt geschaad door

inbreuken op de sociale orde. Het

RCJ-model helpt gemeenschappen

zich te herstellen door te werken aan

het herstel van individuen en groepen

die niet alleen anderen helpen, maar

die ook een bijdrage leveren aan het

behoud van een rechtvaardige

samenleving. Vervolgens bespreekt de

auteur enkele voorbeelden van het

model die de afgelopen vijf jaar in de

VS zijn geïmplementeerd: ‘community

policing’, ‘community prosecution’,

‘community courts’ en ‘victim service

programs’. Tot slot gaat zij in op de

juridische en politieke voorwaarden

om dit alles structureel te verankeren.

Met literatuuropgave.

Criminologie

4

Barber, M.E., L.A. Foley e.a.

Evaluations of aggressive women; the

effects of gender, socioeconomic status,

and level of aggression

Violence and victims, 14 e jrg., nr. 4,

1999, pp. 353-363

Onderzoek heeft aangetoond dat er

sekseverschillen in agressie bestaan

en dat vrouwelijk geweld anders wordt

beoordeeld dan mannelijke agressie.

Het huidige onderzoek richt zich op de

perceptie van publiekelijk geweld en

de rol die attitudes ten aanzien van

vrouwen en de sociaal economische

status van de agressor daarbij spelen.

More magazines by this user
Similar magazines