1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Literatuuroverzicht 125

De deelnemers bestonden uit 94

vrouwelijke en 38 mannelijke

studenten van een gemiddeld grote

openbare universiteit in het zuidoosten

van de Verenigde Staten. Aan de hand

van gefingeerde rechtszaken werden

hun attitudes ten aanzien van

agressieve personen gemeten. Zoals

vooraf was verondersteld werden

agressieve vrouwen negatiever

beoordeeld dan agressieve mannen en

werden vrouwen die fysiek geweld

gebruikten negatiever beoordeeld dan

verbaal agressieve vrouwen. Voor

vrouwelijke agressors werd hulpverlening

echter niet meer noodzakelijk

geacht dan voor agressieve mannen.

Agressors met een hoge sociaaleconomische

status werden ook niet

negatiever beoordeeld dan diegenen

met een lage sociaal-economische

status. Deelnemers met traditionele

rolopvattingen beoordeelden

agressieve vrouwen wel negatiever

dan agressieve mannen, terwijl er bij

liberale deelnemers geen sprake was

van een sekseverschil. De negatievere

beoordeling van agressieve vrouwen,

in het bijzonder van vrouwen die fysiek

geweld gebruiken, kan er in resulteren

dat zij oneerlijk behandeld worden

doordat hun agressieve gedrag als

meer ongepast wordt gezien dan dat

van mannen.

Met literatuuropgave.

5

Cohen, R.A., A. Rosenbaum e.a.

Neuropsychological correlates of

domestic violence

Violence and victims, 14 e jrg., nr. 4,

1999, pp. 397-411

Er is sprake van een alarmerende

stijging van geweld tussen mensen.

Hiermee wordt ook de noodzaak van

het zoeken naar de oorzaken van

vormen van agressie groter. Ook naar

oorzaken van toenemend geweld

binnen de gezinssituatie, tussen

(echt)paren. In dit onderzoek wordt

het neuropsychologisch functioneren

van 39 mannen, die zich schuldig

hadden gemaakt aan mishandeling

van hun vrouw, nader bestudeerd en

vergeleken met het functioneren van

63 niet-gewelddadige mannelijke

partners. Aan hen werd een groot

aantal neuropsychologische tests

voorgelegd. Daarnaast werden zij

geïnterviewd over hun medische

voorgeschiedenis en werd er een

semi-gestructureerd psychologisch

interview afgenomen. Na analyse van

de verstrekte gegevens blijkt dat er

een duidelijk verband bestaat tussen

neuropsychologisch functioneren en

de neiging tot gebruik van geweld

tegen de partner. Maar indien naast

de neuropsychologische indicaties ook

twee andere variabelen worden

meegenomen (dat wil zeggen: mate

van emotionele onrust en het oplopen

van hoofdletsel in het verleden) wordt

de correlatie met de status van

geweldpleger nog groter. Hoofdletsel

op zichzelf had geen significante

invloed op het neuropsychologisch

functioneren. De huidige cognitieve

toestand van de geweldpleger, eerder

opgelopen hoofdletsel, leerproblemen

als kind én psychosociale factoren

beïnvloeden en versterken, samen met

bijbehorende emotionele onrust, de

neiging om geweld te gebruiken tegen

de partner.

Met literatuuropgave.

6

Copes, K.

Routine activities and motor vehicle

theft; a crime specific approach

Journal of crime & justice, 22e jrg., nr.

2, 1999, pp. 125-146

De routine activity-benadering in de

criminologie voorspelt dat de

routinematige dagelijkse activiteiten

van mensen invloed hebben op de

beschikbaarheid van objecten van

crimineel gedrag en daarmee op de

criminaliteitscijfers. Onderzoekers op

More magazines by this user
Similar magazines