1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001 132

Uit eerdere studies blijkt dat het

sociale probleem - rijden onder

invloed van alcohol – het best vanuit

het perspectief van de ‘routine activity’

theorie kan worden benaderd. Deze

theorie is gebaseerd op redelijke

veronderstellingen ten aanzien van de

invloed van dagelijkse activiteiten van

mensen binnen een sociale context, op

hun motivatie tot een bepaalde

handelingswijze over te gaan. De

onderzoekers analyseren data

afkomstig van twee groepen

Amerikaanse studenten in het

vervolgonderwijs (N=1513): vrouwen

(57,7%) en mannen (42,3%). Hierbij

worden zeven theoretische groepen

onderscheiden: demografische

factoren; wijze van vervoer; verkrijgbaarheid

van alcohol; vrijetijdsbesteding;

mate van drankgebruik; criminele

activiteiten en illegaal gebruik van

drugs. Uit de analyse komt duidelijk

naar voren dat gelegenheid en manier

van leven veel meer invloed hebben

dan demografische factoren. De kans

op het rijden onder invloed neemt het

meest toe wanneer studenten

buitenshuis drinken. Daarnaast

stappen personen die toleranter staan

tegenover illegaal gedrag (inclusief

drugsgebruik) het vaakst in de auto

terwijl zij alcohol gedronken hebben.

Mannen worden hierbij beïnvloed door

hun alcohol- en drugsgebruik, hun

deelname aan illegale activiteiten en

hun vrijetijdsbesteding. Vrouwen

worden beïnvloed door de mate van

alcohol- en drugsgebruik, betrokkenheid

bij lichte criminaliteitsvormen en

vrijetijdsbesteding, maar ook door de

wijze waarop zij zich (laten) vervoeren.

Met literatuuropgave.

Politie

21

MacDonald, J.M., G.P. Alpert, e.a.

Justifiable homicide by police and

criminal homicide; a research note

Journal of crime and justice, 22e jrg.,

nr. 1, 1999, pp. 153-167

Het verband tussen vuurwapengebruik

door de politie enerzijds en het aantal

dodelijke slachtoffers van criminaliteit

anderzijds is al lang bekend, maar er

is nog geen bevredigende verklaring

voor gevonden. Vaak komt dat omdat

in die onderzoeken het begrip moord

niet verder wordt gedifferentieerd. De

verklaring die de auteurs willen

toetsen is de volgende: hoe vaak de

politie daadwerkelijk gebruik maakt

van vuurwapens is afhankeljk van de

door de agenten gepercipieerde

gevaren. Dus als het aantal gevaarlijke

situaties toeneemt in een bepaalde

periode, zullen agenten ook vaker hun

wapen trekken waardoor ook het

aantal dodelijke burgerslachtoffers in

die periode zal toenemen. De auteurs

maken gebruik van SHR-dossiers

(Supplementary Homicide Report)

gedurende de periode 1976-1986 en

maken ook onderscheid in diverse

categorieën moord. Uit de analyse

blijkt ondersteuning voor de door de

auteurs aangedragen verklaring. De

beste voorspellende variabele voor

vuurwapengebruik door de politie is

‘justifiable citizen homicide’, dus in

tijden dat het aantal dodelijke

slachtoffers van criminaliteit onder

burgers hoog is, zien we dat de politie

vaak gebruik maakt van het

vuurwapen. De op een na beste

voorspeller is ‘robbery related

homicide’, de slechtste voorspeller is

‘lovers triangle homicide’.

Met literatuuropgave.

22

Macintyre, S., T. Prenzler

The influence of gratuities and personal

relationships on police use of discretion

Policing and society, 9 e jrg., 1999, pp.

181-201

Gelijke behandeling van personen is

een hoeksteen van rechtssystemen in

liberale democratieën. Het politie-

More magazines by this user
Similar magazines