1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Auteursrecht voorbehouden.

Behoudens uitzondering door de

Wet gesteld, mag zonder schriftelijke

toestemming van de rechthebbende(n)

op het auteursrecht

c.q. de uitgever van deze uitgave,

door de rechthebbende(n)

gemachtigd namens hem (hen) op

te treden, niets uit deze uitgave

worden verveelvoudigd en/of

openbaar gemaakt door middel

van druk, fotokopie, microfilm of

anderzins, hetgeen ook van

toepassing is op de gehele of

gedeeltelijke bewerking. Het

verlenen van toestemming tot

publicatie in dit tijdschrift houdt

in:

1. dat de auteur de uitgever

machtigt om de door derden

verschuldigde vergoeding voor

kopiëren conform artikel 17, lid 2,

Auteurswet 1912 en het KB van

20 juni 1974, Staatsblad 351 ex

artikel 16B 1912 te doen geldend

maken door en overeenkomstig

de statuten en reglementen van

de Stichting Reprorecht te

Amsterdam.

2. dat de auteur de Uitgever

machtigt om zijn rechten ex artikel

16 sub A ten vierde

Auteurswet 1912 (bloemlezingen)

geldend te maken volgens dezelfde

beginselen als die van de

Stichting Reprorecht. Een en

ander behoudens uitdrukkelijk

voorbehoud zijdens de auteur.

More magazines by this user
Similar magazines